Bestemmingsplan Buitengebied Boxbergerweg 23 Olst onherroepelijk <p> <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 23, Olst  is op 5 september 2018 onherroepelijk geworden. De agrarische bedrijfsbebouwing wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte gesloopt. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001036-0301) op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> </p> 2018-09-19 09:00:00 +0200 2018-09-13 08:35:31 +0200 2018-09-13 08:35:31 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 23 vastgesteld De gemeenteraad stelde op 16 juli 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 23 vast. <p>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Boxbergerweg 23 te Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 2511. De agrarische bedrijfsbebouwing wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte gesloopt. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001036-0301) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 juli tot en met 5 september 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">de site van RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-07-25 08:00:00 +0200 2018-07-20 11:32:11 +0200 2018-10-15 11:51:50 +0200 Ontwerp bestemmingsplan Boxbergerweg 23 ter inzage <p>Voor de locatie aan de Boxbergerweg 23 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 2511) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De agrarische bedrijfsbebouwing wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte gesloopt. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001036-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 maart tot en met 10 mei 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">ruimtelijke plannen</a>. Ook kunt u het plan inzien bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">site van RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-03-28 11:20:00 +0200 2018-03-22 11:12:29 +0100 2018-10-15 09:56:06 +0200 Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Boxbergerweg 23 Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Boxbergerweg 23 in Olst (kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie E, nummer 2511). <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <ul> <li>Het slopen van de agrarische bedrijfsbouwing in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. </li> </ul> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/olst-boxbergerweg-23" title="ga naar pagina Boxbergerweg 23">pagina Olst - Boxbergerweg 23</a>. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 18 januari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Boxbergerweg 23. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien op de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/olst-boxbergerweg-23" title="ga naar pagina Boxbergerweg 23">pagina Olst - Boxbergerweg 23</a> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 21 februari 2018 tot en met 4 april 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-02-21 09:00:00 +0100 2018-02-19 11:50:56 +0100 2018-03-30 10:27:24 +0200