Bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 onherroepelijk Het bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 is op 2 augustus 2018 onherroepelijk geworden. <p>Dit plan maakt het wijzigen van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001038-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>. Bronbestanden vindt u op de site van <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">RO</a>.</p> 2018-08-15 07:00:00 +0200 2018-08-07 14:45:48 +0200 2018-08-07 14:50:20 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 11 juni 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 vast. Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Bevrijdingsweg 2 te Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3585. Het plan maakt het omzetten van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001038-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke Plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Beijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-06-20 07:00:00 +0200 2018-06-14 14:47:05 +0200 2018-06-14 14:50:27 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 Voor de locatie Bevrijdingsweg 2 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3585) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het omzetten van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft. <p><span><span><span><span>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001038-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018. U vindt het </span></span><span>plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">Ruimtelijke Plannen</a></span></span><span><span><span> en </span></span><span>bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b)</span><span><span>. Bronbestanden vindt u op <a href="http://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar RO Olst-Wijhe">onze site</a>.</span></span></span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-03-28 09:00:00 +0200 2018-03-20 14:12:03 +0100 2018-03-20 14:12:03 +0100 Vooraankondiging bestemmingsplan Olst, Bevrijdingsweg 2 <p>Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Bevrijdingsweg 2 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie E, nummer 3585.<br />Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:<br />• het herzien van de maatschappelijke bestemming naar de bestemming ‘Wonen’.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie </h2> <p>Het college van B en W heeft op 25 januari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Bevrijdingsweg 2. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p>U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-02-07 10:00:00 +0100 2018-02-01 09:30:10 +0100 2018-02-01 09:30:10 +0100