Bestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 is op 29 november 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het verkleinen van het bouwvlak mogelijk. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001039-0301<span></span>) op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> 2018-12-12 09:00:00 +0100 2018-12-05 08:31:29 +0100 2018-12-05 08:32:34 +0100 Bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 10 september 2018 het bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vast. Het plan geldt voor de percelen gelegen aan de locatie Boerhaar 2 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824). Het plan maakt het verleggen van het agrarische bouwvlak planologisch mogelijk.</p> <p><span>De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzingen aan in het plan:</span></p> <ul> <li>De regels worden aangevuld met de bouw- en gebruiksregels voor parkeren zoals in het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren;</li> <li>In de toelichting wordt een paragraaf toegevoegd waarin een toelichting wordt gegeven op de beleidsregels met betrekking tot parkeren.</li> </ul> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001039-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;</li> <li>zich niet kunt vinden in de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. </span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-10-17 08:00:00 +0200 2018-10-11 12:12:50 +0200 2018-10-15 11:45:02 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 ter inzage Voor de locatie Boerhaar 2 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het verleggen van het agrarische bouwvlak planologisch mogelijk. <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001039-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018. U vindt het plan op de site <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-05-30 09:00:00 +0200 2018-05-24 08:59:06 +0200 2018-10-15 11:48:38 +0200 Voorbereidingsbesluit Boerhaar 2 te Wijhe <p>De gemeenteraad besloot op 5 februari 2018 een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie Boerhaar 2 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824). Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 8 februari 2018.</p> <p>Het besluit (identificatienummer NL.IMRO.1773.VB2018001035-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. U vindt het besluit op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">ro.olst-wijhe.nl</a>. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen een voorbereidingsbesluit.</p> 2018-02-07 08:55:00 +0100 2018-02-07 08:55:06 +0100 2018-02-08 15:23:10 +0100