Bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Engeweg 10 en Reepad 1 onherroepelijk <p><span><span>Het bestemmingsplan Buitengebied<span>, Vossenweg 5, Engeweg 10 en Reepad 1</span></span><span> is op 12 april 2018 onherroepelijk geworden. </span><span><span>Dit plan maakt de volgende ontwikkelingen planologisch mogelijk:</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span>Het realiseren van een klussenbedrijf en caravanstalling aan de Vossenweg 5;</span></span></span></li> <li><span><span><span>Het wijzigen van de bestemming aan de Engeweg 10 van een agrarische naar een woonbestemming;</span></span></span></li> <li><span><span><span>Het wijzigen van de bestemming aan de Reepad 1, </span><span>waarbij het huidige gastenverblijf aangemerkt wordt als woning.</span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span>U vindt het </span></span><span>bestemmingsplan (identificatienummer </span><span><span>NL.IMRO.1773.BP2017001032-0301</span></span><span>) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a></span></span><span><span>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar ro.olst-wijhe.nl.">bronbestanden</a>.</span></span></p> 2018-04-25 00:00:00 +0200 2018-04-23 11:17:06 +0200 2018-04-30 09:59:59 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied: Vossenweg 5, Engeweg 10 en Reepad 1 vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 19 februari 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Engeweg 10 en Reepad 1 gewijzigd vast. Het plan geldt voor de locaties Vossenweg 5 in Welsum (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie G, nummers 2433, 2461, 2475 en 2476), Engeweg 10 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 1854, 2362 en 2363) en Reepad 1 in Welsum (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie G, nummers 3452 en 3453).</p> <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkelingen planologisch mogelijk:</p> <p> <ul> <li>Het realiseren van een klussenbedrijf en caravanstalling aan de Vossenweg 5, waarbij de bestaande schuur wordt gesloopt en er een nieuwe schuur mag wordt gebouwd, inclusief landschappelijke inpassing;</li> <li>Het slopen van schuren aan de Engeweg 10 en het wijzigen van de bestemming naar Wonen;</li> <li>Het wijzigen van de bestemming aan de Reepad 1, waarbij het huidige gastenverblijf aangemerkt wordt als woning.</li> </ul> </p> <p>De gemeenteraad bracht bij de vaststelling ambtshalve een wijziging aan in het plan door het inrichtingsplan waar naar verwezen wordt in de regels en welke als bijlage bij het plan is toegevoegd, te vervangen door een inrichtingsplan, waarbij het bedrijfsgebouw een kwartslag is gedraaid. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001032-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018. <span>U vindt het plan op de </span><a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen"><span>website Ruimtelijke Plannen</span></a><span> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de </span><a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO"><span>site RO</span></a><span>.</span></p> <p><span></span></p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze hebt ingediend. </li> </ul> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-02-28 09:15:00 +0100 2018-02-22 16:45:10 +0100 2018-02-22 16:45:10 +0100