B&W besluiten 21-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief provincie Overijssel toezichtsvorm 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Horeca herstelplan KHN 2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief van VNG, Veiligheidsberaad, NGB en stedennetwerken inzake coronastrategie&nbsp;langere termijn &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Besteding CTB (corona toegangsbewijs)-gelden:</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de regeling waarbij horecaondernemers en sportverenigingen voor het uitvoeren van de CTB controle voor de periode 22 september 2021 tot 31 december 2021 een compensatie van respectievelijk &euro;500 en &euro;250 kunnen aanvragen.</p> <ul> <li>Concept agenda GPBOW 18 januari 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit gemeente Olst-Wijhe - 33231-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college voor zover het gaat om:<br />a.wijzigingen van technische aard;<br />b.wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving;<br />c.het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;&nbsp;<br />d.het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking hebben op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde voorwaarden;<br />e.het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen;<br />f.het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Bruidsschat Omgevingsplan);<br />g.het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.</li> <li>artikel III van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe dienovereenkomstig te wijzigen;</li> <li>te bepalen dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat het besluit een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 2.8 van deze wet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor het toedelen van bevoegdheden op maat en draagt bij aan een snelle en effici&euml;nte besluitvorming. Voorgesteld wordt om de delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan te delegeren aan het college en het Delegatiebesluit hierop aan te passen.&nbsp;</p> <h2>4. Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is - 38288-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>conform artikel 16.15a, lid b onder 10 van de Omgevingswet de volgende categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan te wijzen, waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad nodig is:<br />a.het bouwen van meer dan 12 woningen binnen de bebouwde kom en meer dan 5 woningen buiten de bebouwde kom;<br />b.het bouwen/aanleggen van zonnevelden groter dan 3 hectare;<br />c.het plaatsen van windmolens hoger dan 25 meter;<br />d.oprichten en/of uitbreiding van agrarische bedrijfswoningen en agrarische bedrijfsgebouwen indien sprake is van een intensieve veehouderij;</li> <li>te bepalen dat deze regeling in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat de regeling een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd;</li> <li>het &ldquo;Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorie&euml;n waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning&rdquo; van 25 mei 2020 in te trekken per datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te besluiten op omgevingsvergunningsaanvragen, ook als daarbij wordt afgeweken van het (door de raad vastgestelde) omgevingsplan. Op grond van artikel 16.15a, lid b onder 10 en artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet kan de gemeenteraad vooraf gevallen aanwijzen, waarin een bindend advies van de raad nodig is voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voorliggend voorstel voorziet hierin.&nbsp;</p> <h2>5. Afhandeling bestemmingsplanwijzigingen in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet - 52244-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de bestemmingsplanwijzigingen. Vanaf 1 juli 2022 wordt voor plannen een omgevingsvergunning verleend of wordt het omgevingsplan gewijzigd. Een bestemmingsplanwijziging is dan niet meer aan de orde. Gelet op de voorbereidingstijd die nodig is om een nieuw bestemmingsplan te maken, is besloten om bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd. Aanvragen en plannen die later worden ingediend, worden gewoon behandeld (de winkel blijft open). Voor deze plannen wordt een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging voorbereid.&nbsp;</p> <h2>6. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2022 - 52477-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2022;</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In 2022 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h2>7. Verhogen structurele subsidie Vizier - 54678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De subsidiesystematiek voor Vizier met terugwerkende kracht voor 2021 en verdere jaren vast te leggen op een bedrag van &euro; 0,454 per inwoner (+Consumentenprijsindex (CPI) vanaf 2023)</li> <li>Ook in 2022 en verder de Anne Frank Krant te blijven aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Olst-Wijhe;</li> <li>Het restant preventiebedrag van 2021 en 2022 in te zetten voor pro inclusie activiteiten in 2022 en in 2022 besluiten hoe dit verder vorm te geven vanaf 2023;</li> <li>Het restant bedrag 2021 van &euro; 3.764,- via de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. De gemeente Olst-Wijhe heeft vanaf 2021 extra structurele middelen ontvangen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorziening (ADV). Voorgesteld wordt een deel van deze extra middelen ten goede te laten komen aan onze ADV Vizier en daarnaast aan het organiseren van enkele preventieactiviteiten.&nbsp;</p> <h2>8. Wijziging mandaat en volmachtstatuut - 54898-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse samenhangende wetten en regelingen. Het college en de burgemeester besloten om enkele mandaten te verlenen, zodat aanvragen effici&euml;nt door medewerkers kunnen worden behandeld.</p> <h2>9. Continu&iuml;teitsbijdrage maatwerkvervoerder Munckhof i.v.m. Coronavirus - 55932-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het (bevoorschotten) compenseren van de opdrachtnemer gemeentelijk maatwerkvervoer, Munckhof, op de volgende wijze:</p> <ul> <li>Leerlingenvervoer: januari en februari 2021 compenseren tot 70%;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2020;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2021.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het gemeentelijk maatwerkvervoer hebben de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Olst-Wijhe (perceel 2) een contract afgesloten met Munckhof. Door het coronavirus is uitval van vervoer geweest. In 2020 heeft elke gemeente uit perceel 2 Munckhof gecompenseerd voor de periode maart tot juni. De vervoerder wil opnieuw een beroep doen op de gemeente voor compensatie. We onderscheiden compensatie voor Leerlingenvervoer (structureel vervoer) en Wmo-vervoer (incidenteel vervoer), omdat deze al dan niet volledig weg zijn gevallen gedurende de lockdown. Het Jeugdwetvervoer is in veel gevallen gecombineerd met leerlingenvervoer, en wordt daarin gecompenseerd, of is wel verreden in die periode. Voor de onderbouwing voor het incidentele vervoer baseert perceel 2 zich op de jaarcijfers 2021 en halfjaarcijfers 2022 van de vervoerder.&nbsp;</p> <h2>10. Principebesluit tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe - 56251-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe onder de volgende voorwaarden:<br />a.Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan en landschapsplan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b.Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er belangen spelen.<br />c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d.Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.<br />e.Woningbouw ontwikkeld wordt voor de lokale behoefte, waarbij de samenwerking wordt gezocht met SallandWonen.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een grote landschapsontsierende schuur gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak be&euml;indigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe, waardoor een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe wordt opgelost en een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk is. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken</p> <h2>11. Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022 - 56349-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Deze beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning zijn een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te werken. De beleidsregels zullen vanaf 2022 worden gebruikt bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.</p> <h2>12. Voorzieningenhart Wesepe - 56784-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025;</li> <li>Dit bij de financi&euml;le afweging aan te merken als &ldquo;gewenst beleid met hoge prioriteit&rdquo;;</li> <li>De nieuw gekozen raad in 2025 een budget beschikbaar te laten stellen om het voorzieningenhart daadwerkelijk te realiseren;</li> <li>De investering voor het VHW op te nemen in de kadernota/begroting 2026-2029 (2029 eerste jaar kapitaallasten).</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 10 augustus 2021 heeft het college een raadsvoorstel uitgebracht. Naar aanleiding hiervan bracht de raad op 23 augustus 2021 een werkbezoek aan Wesepe. Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst sprak de stuurgroep haar grote teleurstelling uit dat het college van burgemeester en wethouders de raad had voorgesteld om de realisatie van het Voorzieningenhart Wesepe met tien jaar vooruit te schuiven.&nbsp;<br />Op 17 november 2021 hebben de woordvoerders opnieuw gesproken met de stuurgroep VHW en daarna hebben de woordvoerder met de portefeuillehouders gesproken. De conclusie van deze gesprekken is dat de raad in 2025 een besluit neemt over de realisatie van het VHW en dat de benodigde gelden worden ingebracht bij de kadernota 2026-2029, waardoor het VHW in 2028-2029 gerealiseerd kan zijn (onder voorbehoud van eventuele beroep- en bezwaarprocedures).<br />Op basis van de gesprekken doet het college de gemeenteraad een nieuw voorstel.</p> <h2>13. Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad van 22 november 2021 van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen - 55163-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> <li>De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren over de vastgestelde Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de raadsvergadering van 22 november 2021 is door de fracties van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot &euro; 1.200,- per jaar vast te leggen.</p> <p>Besluit van het college is dat uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet giften tot een drempelbedrag van &euro; 1.200,- per kalenderjaar niet hoeven te melden aan de gemeente. Ditzelfde voor inwoners die aanspraak maken op een regeling binnen het gemeentelijk minimabeleid. Om uitvoering te geven aan de motie zijn nu Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid opgesteld.</p> <h2>14. Wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) door verplichte aanwijzing gemeentelijk briefadres - 56750-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Op grond van artikel 2.23, lid 2 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp), Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe als briefadres aanwijzen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder andere uit het rapport ' Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid van gemeenten om een gemeentelijk briefadres te bieden nu gewijzigd in een verplichting, die gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Zodoende wordt voorkomen dat mensen (nog verder) in problemen komen door het ontbreken van een adres. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe aangewezen als briefadres.</p> <h2>15. Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2022 KonnecteD BV - 57221-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief van 9 december 2021 van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2022 van KonnecteD BV is gevoegd;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen, met het advies geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de te verzenden brief na behandeling in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD BV. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, met het advies geen zienswijze in te dienen.</p> <h2>16. Besluit op bezwaar tegen niet plaatsen op monumentenlijst 4 montagewoningen Olsterkampweg - 51492-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In lijn met het advies van de Bezwarenadviescommissie het bezwaarschrift van Heemschut, opnieuw te beoordelen met het aanvullende advies van de Monumentencommissie Het Oversticht en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;&nbsp;</li> <li>Het besluit van 7 juni 2021 onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 7 juni 2021 heeft het college, op het verzoek van erfgoedvereniging Heemschut, om aanwijzing van 4 montagewoningen aan de Olsterkampweg, besloten om deze niet op de monumentlijst te plaatsen. Tegen dit besluit heeft Heemschut een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 september 2021 een hoorzitting gehouden. Het advies van de commissie luidt: het bezwaarschrift gegrond te verklaren gelet op het onvoldoende advies van HetOversticht, een deugdelijk advies te vragen van HetOversticht en het advies van HetOversticht te betrekken bij de beslissing op het bezwaarschrift. Op grond van het aanvullend advies van de HetOversticht is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.</p> <h2>17. Financi&euml;n SKOW 2020 t/m 2022 - 57229-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Aan SKOW eenmalig een extra subsidie te verlenen van &euro; 48.000 in verband met een, grotendeels door corona-maatregelen ontstaan, exploitatietekort over 2020;</li> <li>Voor kennisgeving aan te nemen dat de gezocht wordt naar structurele oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Resultaten daarvan zullen worden meegenomen in de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo; en ingebracht worden bij de kadernota;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW), onderdeel van Uthuus is een belangrijke partner van de gemeente in het laagdrempelig organiseren van activiteiten met en voor inwoners en het beheer van o.a. het Holstohus en sporthal &lsquo;De Lange Slag&rsquo;. &nbsp;Voor de lange termijn wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een toekomstbestendige financiering van de exploitatie te komen, want er was sprake van exploitatietekorten. Daarbij wordt aangesloten bij de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo;. De afronding daarvan zal in het voorjaar 2022 zijn.<br />Die financi&euml;le problemen zijn versterkt door de gevolgen van de corona-pandemie. Het voortbestaan van SKOW werd daardoor bedreigd. SallandWonen, SKOW en gemeente hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de ernstige financi&euml;le problemen die zijn ontstaan bij SKOW. SKOW heeft zelf ook bijgedragen aan de oplossing door inzet/vermindering van reserves en sanering van de horeca. Ook de eigenaar en verhuurder van de panden, SallandWonen, werkt door huurmatiging als gevolg van corona mee aan een oplossing. Vanuit de gemeente wordt eenmalig een extra subsidie verleend om de huidige financi&euml;le problemen op te lossen.</p> <h2>18. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor: a. Het kappen van een houtopstand op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst; b. Het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst - 57304-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er zijn twee bezwaarschriften ingediend door vijf bewoners uit Olst verder te noemen reclamanten:</p> <ul> <li>een brief van 29 september 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 19 augustus 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een houtopstand (17 bomen) op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst (hierna te noemen besluit a.).</li> <li>een brief van 12 oktober 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 2 september 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst (hierna te noemen besluit b.).<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 7 december 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over beide bezwaarschriften.</li> </ul> <h2>19. Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 - 57548-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022;</li> <li>De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 24 januari te plaatsen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 13 januari vindt een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Directe aanleiding is de herijking van het gemeentefonds. Een ontwikkeling die van grote invloed is op de gemeentefinanci&euml;n vanuit het Rijk. Op de agenda staat ook het recent gesloten coalitieakkoord waarin naast gemeentefinanci&euml;n tal van thema&rsquo;s zijn opgenomen die de gemeenten raken zoals woningbouw, klimaat en (jeugd)zorg.</p> 2021-12-27 09:00:00 +0100 2021-12-27 10:06:53 +0100 2021-12-27 10:46:13 +0100 B&W besluiten 14-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Mededeling over Verkoop Fudura door Enexis Holding &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verslag directieoverleg PB Elshof d.d. 22-11-2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 - 53844-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het delen van persoonsgegevens binnen de wettelijke taken op het gebied van werk en inkomen maken gemeenten gebruik van het informatiesysteem Suwinet. Dit biedt een veilige omgeving voor het delen van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie tussen organisaties. Zorgvuldig en veilig gebruik van de gegevens moet goed worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gebruik van Suwinet op basis van het normenkader, dat is gebaseerd op de &nbsp;BIO-normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Hiertoe wordt eens in de vier jaar een Suwinet beveiligingsplan opgesteld. Dit beveiligingsplan beschrijft hoe we in Olst-Wijhe aan deze normen voldoen en hoe we een zorgvuldig en controleerbaar gebruik van Suwinet waarborgen.&nbsp;</p> <h2>4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatiebegroting per 1-1-2022 in het kader van de jaarrekening 2021 - 55790-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2021 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende parameters die gehanteerd worden vanaf 2022:</p> <p>1. &nbsp;3,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);<br />2. &nbsp;3,00 % plankostenstijging;<br />3. &nbsp;1,72 % rente conform voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening volgens Commissie BBV&nbsp;<br />4. &nbsp;5,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten;<br />5. &nbsp;0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;<br />6. &nbsp;2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);<br />7. &nbsp;Intern uurtarief, conform directiebesluit ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2022: &nbsp;<br />ondersteuner &euro; 95, beleidsmedewerker &euro; 118, projectleider &euro; 135.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In januari 2022 worden ten behoeve van de jaarrekening 2021 de gemeentelijke grondexploitatie-begrotingen (hierna te noemen GREX) geactualiseerd. Dit betekent dat de GREX op prijspeil 1-1-2022 wordt opgemaakt. Voor de opmaak van de GREX per 1-1-2022 worden ook de benodigde parameters geactualiseerd. Deze parameters, uitgedrukt in een percentage, worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) genoemd en hebben betrekking op rente, inflatie die samenhangen met nog te realiseren kosten en opbrengsten en discontovoet. Met dit collegebesluit worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de GREX per 1-1-2022, een re&euml;el en betrouwbaar beeld van de financi&euml;le stand van zaken wordt weergegeven.&nbsp;</p> <h2><br />5. Grondprijzenbrief 2022 - 55797-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2022 vast te stellen en deze te publiceren op de website;</li> <li>De Grondprijzenbrief 2022 ter kennisname aan de raad voor te leggen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2022 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college.</p> <h2>6. Beheerovereenkomst gemeente -SC Wesepe (Nieuwe Coers -Wesepe) - 55814-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een beheerovereenkomst aan te gaan met sportclub Wesepe voor het beheer van sportzaal de Nieuwe Coers (door sportclub Wesepe).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Sportzaal de Nieuwe Coers in Wesepe is gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en werd tot juni j.l. beheerd door de beheerder vanuit de gemeente. Sportclub Wesepe heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het beheer van de sportzaal de Nieuwe Coers op zich te nemen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd tussen SC Wesepe en de gemeente. SC Wesepe heeft sportzaal de Nieuwe Coers nu inmiddels sinds september j.l. in beheer. De afspraken over beheer, onderhoud en huur zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.</p> <h2>7. Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen - 56065-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen;</li> <li>Wethouder Blind door de burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen;</li> <li>De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tot nu toe maakte de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen die door de corporatie en de gemeente worden verricht in het kader van de sociale huisvestingsopgave. Er wordt nu gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. Het gaat bij deze afspraken om een breed scala aan afspraken die verband houden met de huisvesting van de primaire doelgroep waar de corporatie haar primaire taak heeft. Zo komen zaken als toewijzing, beschikbaarheid en betaalbaarheid, aan bod. Ook gaat het om de zorg voor bijzondere doelgroepen en om afspraken aangaande leefbaarheid en duurzaamheid van de bebouwde woonomgeving. Meest belangrijke thema in deze afspraken is de woningbouwopgave voor de komende jaren.</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe - 54510-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen;</li> <li>Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor wat betreft het afwijzen van het verzoek om handhaving op de verbindingssluis en het bijgebouw;</li> <li>Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de toewijzing van het verzoek om handhaving voor de overige bouwwerken en dit te herstellen in de beslissing op het bezwaarschrift;</li> <li>Een dwangsom op te leggen aan de vergunninghouder.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij brief van 26 juli 2021 is een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 9 november 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> <h2>9. Beheerovereenkomst gemeente - Wapen van Wesepe - 55816-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een nieuwe beheerovereenkomst aan te gaan tussen het Wapen van Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe voor de komende 5 jaar (2022-2026).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Iedere vijf jaar wordt er een beheerovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het bestuur van het Wapen van Wesepe. De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Voor de komende vijf jaar 2022-2026 is er een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld waarin, net als de voorgaande jaren, afspraken zijn gemaakt tussen beide partijen over de huur, beheer en onderhoud van het Wapen van Wesepe. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h2>10. Ingebruikgeversovereenkomst Welsum - 55818-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een ingebruikgeversovereenkomst aan te gaan tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente m.b.t. de ingebruikname van de school Dijkzicht in dorpshuis de Bongerd te Welsum</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum.<br />Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het &lsquo;schooldeel van het gebouw&rsquo; in gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee voldoet de gemeente op basis van de WPO artikel 103, lid 3 aan haar zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting.</p> <h2>11. Olstergaard, verzoek toekomstige bewoners - 55739-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht wordt bij de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris voor de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>De toekomstige bewoners schriftelijk te informeren.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Toekomstige bewoners van Olstergaard dienden een verzoek in om uitstel te krijgen van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht gaat worden. Tevens verzochten zij om uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris. De reden hiervoor zijn de stijgende materiaalkosten, vertraging door drukte bij adviseurs en materiaalschaarste. Onze voorwaarden zijn echter altijd duidelijk geweest, al bij ondertekening van de koopovereenkomst. Daarnaast heeft een aantal kopers al wel de grond afgenomen. We verlenen geen medewerking aan het verzoek van de toekomstige kopers.&nbsp;</p> <h2>12. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van15 maart 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum - 55193-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De overwegingen en de standpunten van de commissie, gedeeltelijk, niet over te nemen en de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 19 april jl. hebben meerdere omwonenden van de IJsseldijk 33 in Welsum een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De commissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en heeft vervolgens advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h2>13. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 16 december 2021 - 56363-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 december 2021;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 16 december 2021 is een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2021-12-20 09:00:00 +0100 2021-12-20 09:33:27 +0100 2021-12-20 09:34:24 +0100 B&W besluiten 7-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Raadsvoorstel businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling van 22 november 2021.</p> <ul> <li>Statusoverzicht vragen raad en Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Afronding en beantwoording openstaande vragen, schriftelijke vragen van de fractie CDA en toezegging 421 windenergie - 30397-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De vragen van de raad, de aanvullende, schriftelijke vragen van de fractie van het CDA en toezegging 421 over windenergie via een raadsinformatiebrief te beantwoorden.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor en na de zomer is informatie beschikbaar gekomen over de geluidsnormen voor windturbinegeluid en is er meer bekend over het onderzoek van RIVM naar gezondheid. In een raadsinformatiebrief zet het college de informatie op een rij en worden een aantal openstaande vragen beantwoord.</p> <h2>4. Uitvoeringsprogramma VTH &nbsp;2022 - 51674-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2022 op het gebied van de fysieke leefomgeving.</p> <h2>5. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en twee nieuwe leden &nbsp;van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden - 53582-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Met ingang van 1 januari 2022:<br />mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie;</li> <li>mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de bezwarenadviescommissie;</li> <li>de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand-den Hartog te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op 1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. Het college besloot daarom twee nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen en twee nieuwe leden.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen PvdA over energiearmoede - 53711-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van de PvdA over energiearmoede middels een brief te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het rapport over energie armoede van onderzoeksorganisatie TNO heeft de fractie van Partij van de Arbeid hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. In een brief geeft het college aan de zorgen van de fractie te delen. Het is een gevolg van landelijk beleid. Landelijk zijn ook maatregelen aangekondigd, waaronder tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.</p> <h2>7. Adviesnota Districtelijk veiligheidsoverleg IJsselland 8 december 2021 - 54690-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 8 december 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h2>8. Principebesluit tot het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe - 52338-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe onder voorwaarde dat; <ol> <li>initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Woningstichting SallandWonen heeft een principeverzoek ingediend voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> 2021-12-13 09:00:00 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 B&W besluiten 30-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Presentatie meerjarenplan bestuur Wijhe '92 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Aanbiedingsbrief bij aanvraag subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Programma ontmoeting Olst-Wijhe en VNG dd 2-12-2021 - voor kennisgeving aan te nemen</li> </ul> <h2>3. Vaststellen verordening Sociaal Domein 2022 - 47161-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 per 1 januari 2022 vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat wat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. De Verordening Sociaal Domein moet met ingang van 2022 op enkele punten worden aangepast.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen GroenLinks betreffende afwijzing verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst - 48924-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen GroenLinks m.b.t. de afwijzing van het verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe betreffende percelen nabij de Aardehuizen te Olst.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over een afwijzing van de gemeente op een verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk. De essentie van de beantwoording van de vragen aan de fractie van GroenLinks is dat het college mogelijkheden heeft om, op basis van de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid, strategische aankopen te doen als middel om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Echter momenteel hebben wij geen beleidsdoelen die een dergelijke grondaankoop legitimeren.</p> <h2>5. Vragen fractie Gemeentebelangen aangaande Doelgroepenverordening - 52178-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen aangaande de Doelgroepenverordening;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van Gemeentebelangen en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het instrument &lsquo;Doelgroepenverordening&rsquo;. De fractie ziet hierin een kans om eigen inwoners te beschermen tegen exorbitante prijzen en hen een kans te bieden zich te vestigen in hun eigen omgeving.</p> <p>Met een Doelgroepenverordening regelt de gemeente dat in de nieuwbouw bepaalde woningcategorie&euml;n voor een specifieke periode worden &lsquo;vastgehouden&rsquo;. Binnen de gestelde periode mogen die woningen dus niet voor een andere doelgroep worden ingezet dan in de doelgroepenverordening is vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om de betaalbare woningen in de huur- en het koopsegment. Om de verordening toe te passen bij woningbouw moet dit uiteindelijk in het betreffende bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan worden vastgelegd. De Doelgroepenverordening biedt niet de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te verlenen (in strijd met recht op vrije vestiging).</p> <h2>6. Motie abonnementstarief huishoudelijke hulp WMO - 51685-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de brieven aan het kabinet en de Tweede Kamer en VNG omtrent het abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning Wmo;</li> <li>De brieven voor kennisgeving aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem &ndash; met 16 stemmen voor &ndash; aangenomen.&nbsp;De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een inkomensonafhankelijk abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze gemeente tot gevolg. Om aan de motie gehoor te geven zijn drie brieven opgesteld, &eacute;&eacute;n voor de Tweede Kamer, &eacute;&eacute;n voor het kabinet en &eacute;&eacute;n voor de VNG.&nbsp;</p> <h2>7. Ontwikkeling van 16 woningen in Den Nul op het terrein Van Essen - 53392-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een anterieure overeenkomst &nbsp;aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal en planschade voor de realisatie van 16 woningen in Den Nul op het voormalige terrein van het bedrijf Van Essen.</li> <li>In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van twee buren van de ontwikkeling om de bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo; Het gaat hier om de percelen Houtweg 8 en Rijsstraatweg 72.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>We besloten op 21 september 2021 om in principe medewerking te verlenen aan herontwikkeling van het terrein van Van Essen in Den Nul (Holstweg 1a) tot een woonwijk met 16 woningen. Met de ontwikkelaar van dit terrein maken we nu afspraken over onder andere het kostenverhaal, planschade en de uitwerking van het te wijzigen bestemmingsplan. De volgende stap is het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken. In de wijziging van het bestemmingsplan nemen we een aantal verzoeken van buren van de ontwikkeling op om hun bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo;</p> <h2>8. Aandeelhoudersvergadering ROVA, 2 december 2021 - 53714-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de annotatie van de agenda voor de AVA ROVA op 2 december 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 2 december 2021 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en waar nodig voorzien van een advies.</p> <h2>9. Actualisatie reglement burgerlijke stand - 53677-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het reglement Burgerlijke Stand moet geactualiseerd worden. Allereerst omdat deze moet aansluiten bij de huidige wetgeving, maar ook omdat we een nieuwe vorm van huwelijkssluiting c.q geregistreerd partnerschap gaan introduceren. Vanaf januari 2022 biedt de gemeente Olst-Wijhe, naast de gratis huwelijkssluiting en een huwelijkssluiting met uitgebreide ceremonie, een huwelijkssluiting met verkorte ceremonie van 20 minuten, welke wordt voltrokken op het gemeentehuis. Het paar kan dinsdag en donderdag, tussen 10.00 en 16.00 uur getrouwd worden door een ambtenaar van de Burgerlijke stand in het bijzijn van maximaal 15 familieleden en/of vrienden. De leges zijn laag waardoor deze huwelijkssluiting een goede optie is voor mensen die geen gebruik willen maken van de kosteloze huwelijkssluiting op maandagochtend.&nbsp;</p> <h2>10. ALV Dimpact 6 december 2021 - 51537-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken;</li> <li>In te stemmen met de per agenda genoemde voorstellen.</li> </ol> <h3>Besluit burgemeester:&nbsp;</h3> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Deventer, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 6 december 2021 is een Algemene Ledenvergadering van Dimpact. De leden worden ge&iuml;nformeerd over de voortgang van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken nu&rsquo; en de interventies die worden gedaan naar aanleiding van een onafhankelijke toets op dit implementatieplan. Het college nam kennis van de vergaderstukken en stemde in met de verschillende voorstellen.</p> 2021-12-06 09:00:00 +0100 2021-12-06 09:56:32 +0100 2021-12-06 09:58:17 +0100 B&W besluiten 23-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <p>-Voorzieningenhart Wesepe.</p> <h3>Besluit</h3> <p>De memo voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in het aan te vullen raadsvoorstel.</p> <h2>3. Belastingverordeningen 2022 (OZB, lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, riool aansluitrecht en leges) - 47499-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening onroerende zaakbelastingen 2022 met de volgende tarieven:<br />&bull;voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2359 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1457 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3002 %</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022;</li> <li>de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van leges 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de verordening onroerende zaakbelastingen 2022, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022, de verordening op de heffing en invordering van leges 2022, de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022 en de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022 vast te stellen.</p> <h2>4. Klacht over de afhandeling van een aanvraag om een Wmo-voorziening - 48858-2021</h2> <h3>Besluit -in afwezigheid van burgemeester Strien en wethouder Kamphuis-:</h3> <ol> <li>De klacht over de afwijzing van de aanvraag niet in behandeling te nemen voor zover het gaat over de afwijzing van de aanvraag, omdat betrokkene hiervoor een beroepschrift had moeten indienen;</li> <li>De klacht gegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene en excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen;</li> <li>De klachtbrief niet openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 22 oktober 2021 ontving het college een klacht naar aanleiding van een afwijzing van een aanvraag Wmo. De klacht heeft betrekking op de inhoudelijke afwijzing. Om deze reden besloot het college de klacht voor dat deel niet in behandeling te nemen, hiervoor had een beroepsschrift moeten worden ingediend.<br />Voor wat betreft de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene besloot het college om excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen.</p> <h2>5. Krachtenveldanalyse Focus op Wonen - 51531-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Krachtenveldanalyse Focus op Wonen voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de maanden september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de regionale partners over de extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Hieruit volgt dat er weinig tegenwerpingen zijn over de extra aantallen die genoemd zijn, maar dat de partners wel een paar opmerkingen hebben gemaakt over mogelijke locaties en typen woningen.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen GroenLinks over stijgende energieprijzen - 49317-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van GroenLinks over energiebesparing en stijgende energieprijzen te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar komt vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. Het college heeft de vragen in een brief beantwoord.</p> <h2>7. Besteding Corona Toegangsbewijs (CTB)-middelen - 52331-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>1.In te stemmen met het voorstel van het Gemeentelijk Beleidsteam om de &ldquo;CTB-middelen&rdquo; beschikbaar te stellen voor concrete initiatieven en projecten die passen binnen de kaders die door de Veiligheidsregio zijn opgesteld en tot het maximale bedrag dat door Rijksoverheid beschikbaar gesteld;&nbsp;<br />2.In te stemmen met het voorstel dat toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid wordt afgehandeld;<br />3.De raad te informeren via de nieuwsbrief.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht werd in restaurants en caf&eacute;s, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren. Het college heeft besloten dat de middelen die resteren na de inkoop van extra uren toezicht en handhaving, besteed kunnen worden aan concrete initiatieven en projecten die de controle op het CTB ondersteunen in de breedste zin van het woord.&nbsp;</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst - 20583-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 16 december 2020 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Aan Combinatie Abbott is op 18 mei 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een ringdijk. Deze is nodig om het bedrijf te beschermen tegen hoog water. De ringdijk is niet op de juiste plek aangelegd. &nbsp;Op 16 december 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een ringdijk. Tegen dit besluit is door omwonenden van de Benedendijk een bezwaarschrift ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 6 april 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> 2021-11-29 10:00:00 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 B&W besluiten 16-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 november 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen:</h3> <ul> <li>Verslag directieoverleg PB Middel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo jaarwisseling 2021-2022 - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo meerkosten corona subsidie aanvulling subsidiepot - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo plamflet toekomstkrachtig platteland - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Planning onderhoud civieltechnische kunstwerken 2020-2023 - 46140-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Kennis te nemen van de onderhoudsplanning aan civieltechnische kunstwerken 2020-2023.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Jaarlijks onderhouden wij onze civieltechnische kunstwerken. In 2019 is het budget voor dit onderhoud verhoogd van &euro;25.000,-/jaar naar &euro;55.000,-/jaar. In 2020 is er een meerjaren openpostenbestek op de markt gebracht voor de periode 2020-2023. Landelijk zijn er geluiden dat veel (grote) civieltechnische kunstwerken niet meer veilig zijn. De civieltechnische kunstwerken in onze gemeente zijn wel veilig. De firma Nexus Infra heeft in 2020 al onze kunstwerken ge&iuml;nspecteerd. De betonnen bruggen zijn met een wegenscanner gescand op mogelijke schades in de brugdekken. In deze scans zijn geen ernstige schades geconstateerd aan onze bruggen. Uit de visuele inspecties zijn veel kleine schades geconstateerd zoals kleine betonschades en brugleuningen die geverfd moeten worden. Met deze inspecties en het beschikbaar budget is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor de periode van 2020-2023. Het college heeft hier kennis van genomen.</p> <h2>4. Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio RIVUS (RAP) - 46463-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen als kompas voor klimaatmaatregelen in de regio met leidende principes voor de aanpak;</li> <li>Het Regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het maatregelenpakket ten behoeve van de impulsaanvraag aan het Rijk voor 2021. Hiertoe bestuurder wethouder Blind te mandateren voor de ondertekening van de ondersteuningsverklaring;</li> <li>Het resultaat van de besluitvorming voor 1 december a.s. terug te koppelen aan RIVUS.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het treffen van klimaatmaatregelen.</p> <h2>5. Raalterweg Wesepe - 20305-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele &nbsp;voorzieningen aan de Raalterweg te Wesepe te treffen;</li> <li>Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van &euro; &nbsp;81.700;</li> <li>Dit budget te dekken tot een bedrag van &euro; 20.000 uit de Reserve Laanbeplanting Raalterweg Wesepe, voor &nbsp;&euro; 50.000 uit de Reserve nader te bestemmen middelen, voorheen gereserveerd in de Reserve privatisering groen;</li> <li>Een aanvraag te doen in het kader van de provinciale DUVV subsidie voor de kleine infrastructuur, waaruit het restant bedrag van &euro; 11.700 kan worden gedekt;</li> <li>Financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>Het project op te nemen in de projectenlijst MJIP met een geplande uitvoering in 2022/2023.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het verzoek van bewoners om de Raalterweg in Wesepe snelheidsbeperkende voorzieningen te treffen en het verzoek van plaatselijk belang Wesepe voor een verbeterde dorpse uitstraling is in samenspraak met de betreffende partijen een concept plan uitgewerkt. De inrichting van de oude traverse is na aanleg van de nieuwe randweg ongewijzigd gebleven en is het 50 km regime in stand gehouden. De huidige inrichting nodigt uit tot (te) hard rijden met gevaarlijke situaties tot gevolg. Door de Raalterweg een meer dorps karakter met bomen en groen te geven, aanvullend met kleine infrastructurele aanpassingen aan de rijbaan, zijn weggebruikers eerder bereid tot een snelheidsaanpassing.</p> <h2>6. Routekaart uitvoering opdrachten sociaal domein - 46071-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de routekaart opgaven sociaal domein;</li> <li>Voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht maatschappelijk vastgoed een bedrag beschikbaar te stellen van &euro; 15.000 en dit bedrag ten laste te brengen van het rekeningsresultaat 2021 en de financi&euml;le consequenties te verantwoorden bij de jaarrekening 2021;</li> <li>Het presidium voor te stellen de raad te informeren via een woordvoerdersoverleg.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In het sociaal domein liggen een aantal opgaven die voor de korte termijn om uitvoering vragen. Verbindende schakel hierin is ut Huus.<br />Het gaat hierbij om het vervolg van (een deel) de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed, de bestuursopdracht herori&euml;ntatie op het voorliggende veld, en de consequenties hiervan voor het financierings- en exploitatiemodel van ut Huus. Hiervoor is een routekaart opgesteld waarin samenhang en planning van de drie onderdelen is opgenomen. Voor de uitvoering van het onderdeel beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig van &euro; 15.000 nodig ten behoeve van benodigde externe expertise.</p> <h2>7. Vaststellen wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A - 49595-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Van 16 september tot en met 27 oktober 2021 heeft het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wijziging, Boerlestraat 22-22A ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming Bedrijf naar Wonen. Het college heeft met het ontwerp-wijzigingsplan gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe om de bestemming te wijzigen in Wonen. Een vaststelling van het bestemmingsplan is daarmee een bevoegdheid van het college. Tijdens de terinzageperiode zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college stelt het wijzigingsplan ongewijzigd vast.</p> <h2>8. Warmteverkenning Olst-Wijhe - 49613-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Warmteverkenning (transitievisie warmte) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en voor te stellen om: <ol> <li>In te stemmen met de uitgangspunten en in te vullen randvoorwaarden voor uitvoering van de Warmteverkenning;</li> <li>In te stemmen om vooralsnog geen buurten of kernen aan te wijzen die v&oacute;&oacute;r 2030 van het aardgas af gaan;</li> <li>In te stemmen met een overwegend individuele aanpak voor de overgang van woningen naar aardgasvrij;</li> <li>In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de potentie voor een warmtenet op basis van aquathermiebronnen (de RWZI en IJssel) in kaart te brengen.</li> </ol> </li> <li>Voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie een voucher bij &ldquo;Taskforce Warmtetransitie&rdquo; aan te vragen en als gemeente hiervoor &euro; 5.500,- beschikbaar te stellen;</li> <li>Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;</li> <li>De stukken aan te bieden aan de raad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Warmteverkenning Olst-Wijhe wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met de Warmteverkenning voldoet Olst-Wijhe aan de opdracht van het Rijk om in beeld te brengen hoe Olst-Wijhe haar gebouwde omgeving aardgasvrij wil maken. Daarnaast biedt de Warmteverkenning onze bewoners informatie over welke stappen zij kunnen nemen richting aardgasvrij wonen. Omdat de gemeente vanuit het Rijk en provincie zeer beperkte middelen ontvangen voor de uitvoering, wordt een voorzichtige aanpak voorgesteld en spreken we niet van een Transitievisie warmte maar een Warmteverkenning. De gemeente Olst-Wijhe realiseert zich ook dat het geen gemakkelijke opgave is. Vooralsnog zet de gemeente dan ook in op energiebesparing. De Warmteverkenning is geschreven voor de komende vijf jaar. In 2026 wordt een herijking uitgevoerd. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>9. Bezwaarschrift tegen een besluit tot het weigeren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens - 50411-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het advies van de bezwarenadviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 juni 2021 ontving het college een bezwaarschrift tegen de weigering van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek werd ingediend onder verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bezwarenadviescommissie adviseerde om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college neemt de overwegingen en dit advies over.&nbsp;</p> <h2>10.&nbsp;Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders - 45678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders;</li> <li>In te stemmen met de antwoordbrief als reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>De toezeggingen aan de raad met nummer 401 en 402 af te doen via het raadsvoorstel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Dit wil zeggen dat de gemeente de regie heeft over het gehele inburgeringstraject van de inburgeraar, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering. Hiermee krijgt inburgering meer verbinding met de verschillende gebieden binnen het sociaal domein, zoals: participatie, gezondheid, financi&euml;n en het hebben van een sociaal netwerk. Ons doel is dat nieuwkomers, oudkomers en de zogenaamde ondertussengroep snel, goed en volwaardig meedoen in de gemeente Olst-Wijhe. De nieuwe Wet inburgering zal worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Gelet op alle verplichtingen in relatie tot het budget zijn de mogelijkheden tot extra ondersteuning en begeleiding redelijk beperkt. Daarnaast zijn we ons bewust van de heroverweging en de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van de bestuursopdracht voorliggend veld.</p> <h2>11. Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn - 49983-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn;</li> <li>De gewijzigde deelnemersovereenkomst te tekenen en toe te sturen aan SVn.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens onze gemeente leningen aan particulieren ten aanzien van de Starterslening en de Stimuleringslening Toekomstgericht wonen. De standaard overeenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.&nbsp;</p> <h2>12. Herontwikkeling locatie Tellegen - participatieinzet - 48953-2021</h2> <h2>Besluit</h2> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht van ingestuurde reacties;</li> <li>Kennis te nemen van de conceptantwoorden op de meest gestelde vragen</li> <li>In te stemmen met een extra informatieavond voor direct aanwonenden;</li> <li>In te stemmen met een update aan omwonenden via de nieuwsbrief en het informeren van de ontwikkelaars die zich al gemeld hebben;</li> <li>Het eerder vastgestelde en vrijgegeven voorbereidingskrediet van &euro; 70.675,- te verhogen met &euro; 35.000,- en deze voorinvesteringen te verrekenen &nbsp;met de verkoopopbrengst en de overschrijding te melden en toe te lichten bij het opmaken van de jaarrekening 2021;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Locatie Tellegenschool in Wijhe wordt herontwikkeld naar een woningbouwlocatie. Het idee is om de locatie inclusief het gebouw, met over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, in de huidige staat voor verkoop in de markt te zetten via een openbare biedprocedure. Uit de reacties op de inloopavond en via de reactieformulieren blijkt dat omwonenden niet zozeer tegen de ontwikkeling van woningen op locatie Tellegen zijn maar wel tegen de eventuele bouw van een appartementencomplex op het naastgelegen grasveld. Wij hebben geconcludeerd dat de nu ingezette communicatie met direct aanwonenden niet voldoende recht doet aan het proces. Daarom nodigen we de direct aanwonenden nogmaals uit voor een bijeenkomst waarin wij, samen met het stedenbouwkundig bureau dat de ruimtelijke verkenning deed, uitleg geven over ons idee voor de invulling van de locatie en waarom we voor deze opzet kiezen. Wij begrijpen dat niet iedereen in kan stemmen met de herontwikkeling. Wij staan nog steeds achter onze proceslijn om de locatie Tellegenschool en een deel van het grasveld te herontwikkelen.</p> <h2>13. Zonnepark Noordmanshoek&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Toestemming te geven voor het in gebruik geven van het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Zonnepark NMH BV heeft ons gevraagd om toestemming te geven voor het in gebruik geven het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare. Op basis van artikel 8 lid 1 sub b van de erfpachtovereenkomst die wij zijn aangegaan met zonnepark NMH bv kan niet zonder toestemming van de gemeente de erfpacht in ondererfpacht of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik worden gegeven.</p> 2021-11-22 10:00:00 +0100 2021-11-22 10:03:27 +0100 2021-11-22 10:08:39 +0100 B&W besluiten 09-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 november 2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Vergaderschema raad en vakanties 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3><br />3. Principebesluit tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 46743-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Drie initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning en een vijf-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe - 46920-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van dertien woningen;</li> <li>De omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van dertien woningen;</li> <li>De zienswijze ongegrond te verklaren.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 28 december 2020 ontvingen wij van initiatiefnemer een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee onder &eacute;&eacute;n kapwoningen en een vijf onder &eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Wij hebben besloten planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van de dertien woningen en de zienswijze ongegrond te verklaren.</p> <h3>5. Veiligheidsoverleg 10 november 2021 - 49011-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 10 november 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>6. Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 45314-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025;</li> <li>De concept Woonvisie ter inzage te leggen tot 1 januari 2022 met de mogelijkheid van inspraak.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal &nbsp;betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In de woonvisie wordt ingegaan op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige &nbsp;woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving.<br />De &nbsp;concept woonvisie wordt ter inzage gelegd voor inspraak. Na verwerking van de inspraak gaat de definitieve versie begin 2022 richting de raad voor vaststelling.</p> <h3>7. Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging najaar 2021 GGD IJsselland - 48016-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 november 2021 te plaatsen;</li> <li>De GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2021 van dit besluit op de hoogte te brengen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een Bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financi&euml;le ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021, die in juni 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn met name de financi&euml;le gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland in het kader van de Coronacrisis uitvoert. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.&nbsp;</p> <h3>8. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Olst - 43876-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, KOOS en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Olst te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met: <ol> <li>DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 23 februari 2021;</li> <li>Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Olst.</li> </ol> </li> <li>In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;</li> <li>Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en KOOS willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Olst op de locatie Averbergen Noord te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2022 wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 kan beginnen, zodat in 2024 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting eind dit jaar. Omwonenden zijn hierbij betrokken.</p> 2021-11-15 09:00:00 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 B&W besluiten 02-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 oktober 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest - 46274-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003012-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juli 2021, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 14 nieuwe woningen mogelijk aan de Rietgors in Olst. Het betreft betaalbare starterswoningen, welke zeer duurzaam worden ontwikkeld. De initiatiefnemer geeft kandidaten uit de gemeente Olst-Wijhe die langer dan vijf jaar in de gemeente Olst-Wijhe hebben gewoond voorrang bij de toewijzing. De woningen worden ontwikkeld door House2Start.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire - 47955-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire. &nbsp;De vragen gaan onder andere over hoeveel gezinnen zich als gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst. Of deze gezinnen in beeld zijn bij de gemeente en welke ondersteuning er geboden wordt. Verder wordt gevraagd of de gemeente een vaste contactpersoon voor deze doelgroep heeft aangewezen en tot slot is de vraag gesteld of er kinderen in Olst-Wijhe direct, dan wel indirect ten gevolge van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.</p> <h2>5. Wijziging statuten Dimpact</h2> <h3>Besluit:</h3> <ol> <li>De statuten van de co&ouml;peratie te wijzigen, waarbij de mogelijkheid tot het elektronisch vergaderen wordt gecre&euml;erd;</li> <li>De bestuurder van de co&ouml;peratie, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe is lid van Dimpact. Binnen de co&ouml;peratie Dimpact werkt een groot aantal gemeenten samen aan verbetering en modernisering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, door onder andere gezamenlijke inkoop van applicaties. Van Dimpact is een verzoek ontvangen om in stemmen met een statutenwijziging om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Nu is dat mogelijk op grond van Tijdelijke Wet COVID-19; na 1 december vervalt de wet en moet het in de statuten worden vastgelegd.</p> 2021-11-08 10:00:00 +0100 2021-11-08 09:31:05 +0100 2021-11-08 09:34:48 +0100 B&W besluiten 26-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Agenda overleg werkgroep bestuurlijke vernieuwing met college en directie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Persbericht begroting gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De portefeuilleverdeling vast te stellen;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van het geactualiseerde overzicht in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 oktober 2021 is Hans Kamphuis verkozen als tijdelijk vervanger van Herman Engberink. Herman Engberink is al langere tijd ziek. Door het aantreden van Hans Kamphuis heeft een herschikking van de portefeuilles plaatsgevonden. Het overzicht portefeuilleverdeling is geactualiseerd.</p> <h2>4. Beantwoording schriftelijke vraag CDA</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van het CDA van 31 mei 2021 inzake de afhandeling van ingediende WOZ-bezwaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay-bureautjes en bijbehorende herstelkosten. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en of we daardoor ook de zogenaamde herstelkosten verlagen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze schriftelijke vraag in een brief. In dit antwoord geeft het college aan het fenomeen WOZ-bezwaren van dit soort bureau&rsquo;s te herkennen en is daarom ook voorstander van aangepaste wetgeving rondom bezwaarschriften WOZ-waarden. Het aantal WOZ bezwaren in Olst-Wijhe ligt echter nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde en het uitvoeren van de WOZ processen is kwalitatief op orde. Aanpassing van de werkwijze is daarom niet noodzakelijk en toereikend.</p> <h2>5. Cli&euml;ntervaringsonderzoek Wmo 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de rapportage van het Cli&euml;nttevredenheidsonderzoek (CEO) Wmo over 2020;</li> <li>In te stemmen met het vrijgeven van de resultaten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is een constant beeld te zien in de cli&euml;nttevredenheid Wmo; Wmo- cli&euml;nten in de gemeente Olst-Wijhe zeggen in 2021 opnieuw positieve ervaringen te hebben met de Wmo. Zij zijn positief gestemd over het contact met medewerkers, de kwaliteit van de ondersteuning en de effecten van de ondersteuning op de ervaren zelfredzaamheid.</p> <h2>6. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financi&euml;le consequenties hiervan over de periode 1 januari 2021 &ndash; 1 september 2021;</li> <li>Ter dekking van de financi&euml;le consequenties van de ontwikkelingen bedrijfsvoering in de 2e bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen van &euro; 118.575.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft kennisgenomen van een overzicht van de ontwikkelingen bedrijfsvoering over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Over de ontwikkelingen bedrijfsvoering is bij de eerste bestuursrapportage niet integraal gerapporteerd. Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substanti&euml;le financi&euml;le afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen. Besloten is om deze afwijking op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2021.</p> <h2>7. Benoeming (plaatsvervangende) leden hoofd- en centraal stembureau</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025: <ul> <li>Leden: drs. D.L.W. Zielhuis (wnd. voorzitter), G.H.F. Grashof, M.Schild en J. van Zwam.</li> <li>Plaatsvervangende leden: G.J.M. Overkempe- van Riele, A. van Dam-Broekhuis, A. Dul-van Gortel</li> </ul> </li> <li>De raadszaal in het gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen al locatie voor openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De B&amp;W kamer aan te wijzen als locatie voor de niet-openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De volgende datums te reserveren voor de verplichte zittingen: <ul> <li>1 februari 2022 om 16.00 uur (niet openbare zitting, controleren ingeleverde kandidatenlijsten)</li> <li>4 februari 2022 om 16.00 uur (openbare zitting, o.a. vaststellen kandidatenlijsten, nummering kandidatenlijsten).</li> <li>18 maart 2022 om 10.00 uur (openbare zitting, vaststellen verkiezingsuitslag) of</li> <li>21 maart 2022 om 10.00 uur (wordt mogelijk de vervangende datum voor de zitting van 18 maart).</li> </ul> </li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Kieswet verplicht het college om een hoofdstembureau in te stellen voor de verkiezingen van de gemeenteraad. Het hoofdstembureau is ook centraal stembureau en de zittingstermijn is vier jaren. De termijn van het huidige hoofd- en centraal stembureau loopt op 31 december 2021 af. Het is dus nodig om voor een nieuwe termijn een hoofd- en centraal stembureau te benoemen voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025</p> <h2>8. Ontwerp omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen ten behoeve van afwijken bestemmingsplan voor de aanleg van Straatwerk - parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Met dit ontwerpbesluit wordt, met ruimtelijke onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>9. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 11 augustus 2020 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van een woning in Herxen aan de Herxen 73a op basis van het Buurtschappenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a heeft van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in die zin dat de voorgevelrooilijn drie meter verplaatst wordt in westelijke richting. Naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021 heeft het college het raadsvoorstel aangevuld.&nbsp;</p> <h2>10. Tweede bestuursrapportage 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage 2021 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de tweede bestuursrapportage zijn het bestuurlijk dashboard, de grondexploitaties en de budgetten voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van &euro; 350.000 dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.</p> <h2>11. Principeverzoek IJsseldijk 115 Welsum</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio&rsquo;s vanuit milieu-hygi&euml;nisch oogpunt aanvaardbaar is;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij de gemeente is een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. Het plan voorziet in de realisatie van 6 zorgstudio&rsquo;s in het voormalige boerderijgedeelte. De studio&rsquo;s zijn bedoeld voor zorgverlening voor bewoners die vanuit de Wet Langdurige Zorg een indicatie hebben ontvangen met zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. De studio&rsquo;s worden uitgerust om goede zorg te verlenen. Rondom de zorgstudio&rsquo;s vinden activiteiten plaats voor dagbesteding. Het verzoek past niet binnen het bestemmingsplan. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Alvorens de ruimtelijke procedure wordt opgestart wordt er met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h2>12. Experiment centraal stemmen tellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen deel te nemen aan het landelijk experiment &ldquo;centraal tellen van de stemmen&rdquo; voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren met een centrale stemopneming. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces effici&euml;nter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De gemeente Olst-Wijhe neemt al vanaf 2018 bij alle verkiezingen deel aan het experiment en heeft dit als zeer positief ervaren. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat formeel moet besluiten over een deelname aan dit experiment. Er moet een klein voorbehoud worden gemaakt, omdat de Tijdelijke experimentenwet afloopt op 31 december 2021. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat voorziet in verlengen van deze wet met 2 jaren. Verwacht mag worden dat dit wetsvoorstel voor 31 december wordt aangenomen door beide kamers.undefined undefined undefined undefined undefined</p> 2021-11-01 10:00:00 +0100 2021-11-01 09:37:39 +0100 2021-11-01 09:53:39 +0100 B&W besluiten 19-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Memo college-ontmoeting met college gemeente Heerde &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Budgetoverheveling en inzet proactief toezicht Wmo kwaliteit</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met aanpassing van de dienstverlening en deze als addendum toe te voegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;</li> <li>In te stemmen met de herschikking van de begroting waarbij budget wordt gealloceerd voor proactief toezicht;</li> <li>In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 voor aanpassing van de dienstverlening;</li> <li>Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>GGD IJsselland voert sinds 1 januari 2017 voor de gemeenten in de regio IJsselland het Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 uit. &nbsp;Normaal gesproken gebeurt dat op basis van signalen of op basis van thema&rsquo;s. De wens is om ook pro-actief kwaliteit te kunnen toetsen. Daarnaast is er sprake van meer bezwaren omdat rapporten over de onderzoeksresultaten over kwaliteit openbaar zijn. Om dit binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren is een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en een verandering van de bestemming van middelen nodig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het tevens nodig dat resterende gelden ook in 2022 gebruikt kunnen worden.</p> 2021-10-25 09:00:00 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 B&W besluiten 12-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Benoeming lid kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De heer Han Schnitzler per 1 oktober 2021 te benoemen als lid van de kerngroep voor de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, voor een periode van vier jaar.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In Olst-Wijhe is de Adviesraad Samenleving actief. Het doel van de gemeente om een adviesraad in te stellen is om inwoners inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering van de wet- en regelgeving in het sociale domein. De Adviesraad Samenleving bestaat uit een kerngroep en drie vaste werkgroepen: naar de wetten Wmo, Jeugd(zorg) en Participatiewet. Uit elke vaste werkgroep zitten twee leden in de kerngroep. Alle leden van de Adviesraad Samenleving vervullen hun functie op vrijwillige (onbetaalde) basis.</p> <p>De Adviesraad Samenleving benoemt de leden van de werkgroepen zelf. De leden van de kerngroep worden door de gemeente benoemd. De leden van de werkgroep Wmo dragen nu een nieuwe kandidaat ter benoeming voor om zitting te nemen in de kerngroep.&nbsp;</p> <h2>4. Belastingverordeningen 2022</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022;&nbsp;</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022;</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2022;</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2023 te handhaven op &euro; 1 per overnachting.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen, de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022, de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe, de verordening toeristenbelasting 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023.</p> <h2>5. Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;&nbsp;</li> <li>De raad voor te stellen in te stemmen met uitstel van 2023 naar 2024 van de realisering van de heroverwegingsmaatregel 33 Herziening subsidiebeleid sport, cultuur en jeugdverenigingen (secundaire voorzieningen) en de incidentele financi&euml;le consequenties van &euro; 9.000 voor 2023 te verwerken in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn, waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen. Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een andere organisatie en een vernieuwende en doelgerichte samenwerking te komen. In deze bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld geven we aan hoe we deze opdracht willen gaan uitvoeren.</p> <h2>6. Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De raad voor te stellen om de notitie Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020 vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met de antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het maatschappelijk doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is &ldquo;meedoen&rdquo;. De wet wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie, bekenden of vrijwilligers. En als dat nodig is, is er aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente. Om de Wmo in onze gemeente goed uit te voeren wordt elke vier jaar een beleidsplan opgesteld. In 2017 is een Wmo beleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. Evaluatie ervan is nu aan de orde.&nbsp;</p> <p>In 2015 kreeg de gemeente er veel nieuwe Wmo taken bij vanuit de rijksoverheid. De evaluatie laat zien dat er sindsdien flinke stappen zijn gezet. Een belangrijke conclusie is dat we als gemeente een mooie waardering krijgen we van onze inwoners die gebruik maken van Wmo ondersteuning. De Wmo cli&euml;ntervaringen zijn positief en de ondersteuning die geboden vanuit de Wmo wordt als waardevol ervaren. De aanbevelingen in deze evaluatienotitie worden in 2022 gebruikt voor een volgend beleidsplan en dan ook verder uitgewerkt.</p> 2021-10-18 09:00:00 +0200 2021-10-15 12:03:18 +0200 2021-10-19 14:29:52 +0200 B&W besluiten 05-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>(Samen)werken na corona uitkomsten teams &ndash; vervolg &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Memo wijziging project IJsseluitwaarden resterende middelen TOP.</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met een wijzigingsverzoek aan de provincie Overijssel om de resterende middelen uit het beschikbare budget voor verplaatsing van de TOP in Welsum ad &euro;35.000 in te zetten voor de recreatieve versterking van de IJssel.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de zomer van 2021 is het Toeristische Overstappunt (TOP) uit Welsum verplaatst naar het infocentrum IJssel in Den Nul. Uit het beschikbare budget is nog &euro;35.000 beschikbaar. Het college heeft besloten dit in te zetten voor portalen, informatieborden en andere objecten in de nabijheid van de IJssel. Aangezien het een subsidie van de provincie Overijssel betreft, wordt hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie<em>. </em></p> <p>- Memo college dag van de ondernemer &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h2>3. Reactie op brief advocaat inzake overlast als gevolg van gebruik bestrijdingsmiddelen nabij woning</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De brief van de advocaat van 12 juli 2021 middels een beantwoordingsbrief te beantwoorden en daarop het gesprek met partijen te organiseren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een brief ontvangen van de advocaat met betrekking tot de door cli&euml;nt ervaren overlast als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een eerder stadium zijn hierover gesprekken gevoerd door de gemeente en heeft bemiddeling plaatsgevonden met deze betrokkene (cli&euml;nt), andere bewoners, de agrari&euml;r en de loonwerker. Dat heeft geresulteerd in mondelinge afspraken tussen de bewoners en de agrari&euml;r ten aanzien van het gebruik van de grond, waarmee als het ware een bufferzone ontstaat waarbinnen niet gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen en de bewoners zelf zorgen dat deze zone (on)kruidvrij blijft. De cli&euml;nt van de advocaat wil verdergaande afspraken en/of een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen een straal van 50 meter tot zijn woning. Met de beantwoordingsbrief beantwoordt de gemeente formeel de inhoud van de brief van de advocaat en doet de gemeente de handreiking om opnieuw in gesprek te gaan met betrokkenen om langs die weg te komen tot een oplossing, waarbij zij een concreet voorstel doet ten aanzien van de oplossingsrichting. Die oplossingsrichting bestaat er uit dat de in te zaaien strook met een bloemenmengsel (verplichting vanuit de pachtovereenkomst) anders gesitueerd mag worden, waarmee een bredere en/of langere bufferzone zou kunnen ontstaan.</p> <h2>4. Wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe te wijzigen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe is vastgelegd op welke manier bezwaarschriften worden afgehandeld. Zo is voor de advisering over bezwaarschriften in het sociaal en ruimtelijk domein een Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden benoemd. Daarnaast staat in de verordening vermeld dat er een Bezwarenadviescommissie voor personele aangelegenheden is. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is deze commissie verdwenen. Het college besloot aan de raad voor te stellen de verordening hierop aan te passen.</p> <h2>5. Reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst;</li> <li>Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar stellen van &euro; 661.330;</li> <li>Dit bedrag voor &euro; 170.000 conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering;</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 491.330 te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e berap 2021;</li> <li>De projectco&ouml;rdinator te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument en de bijbehorende checklist.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten &nbsp;gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie van beide straten en om de projectco&ouml;rdinator te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h2>6. Mandatering in verband met verkiezingen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De bevoegdheid om correspondentie te voeren over verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h3>Besluit burgemeester</h3> <p>De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college en de burgemeester mandateerden eerder enkele bevoegdheden in verband met verkiezingen. Omdat deze werkzaamheden ook door een andere medewerker moeten worden uitgevoerd, besloot het college de bevoegdheden ook te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h2>7. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 7 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 oktober 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 7 oktober 2021 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2021-10-11 09:00:00 +0200 2021-10-08 10:31:01 +0200 2021-10-08 10:31:01 +0200 B&W besluiten 28-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. <strong>Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Reconstructie van het Wolbroekenpad en vervanging van paddentunnels Kappeweg </strong></h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met het projectstartdocument Reconstructie Wolbroekenpad;</li> <li>In te stemmen met het vervangen van de paddentunnels in de Kappeweg;</li> <li>Totaalkrediet groot &euro; 479.000,- beschikbaar te stellen voor reconstructie van het Wolbroekenpad en het vervangen van de paddentunnels in de Kappeweg;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e berap 2021;</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Via de kadernota en de begroting 2021-2024 zijn de benodigde financi&euml;le budgetten beschikbaar gesteld voor de kapitaalslasten voor een aantal projecten binnen het meerjaren investeringsplan (MJIP). Het college heeft besloten om voor twee projecten binnen het MJIP, welke voor 2021 en 2022 op de planning staan een totaal krediet beschikbaar te stellen. Het betreft de projecten reconstructie Wolbroekenpad (2022) en het project vervangen paddentunnels Kappeweg (2021).&nbsp;</p> <h2>4. Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2026</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste planning projecten MJIP 2021-2025;&nbsp;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van het aanpassen van de uitvoeringsplanning te verwerken de 2e bestuursrapportage 2021;</li> <li>Bij het behandelen van de 1e bestuursrapportage 2022 de kredieten gekoppeld aan de projecten in uitvoering 2022 en in voorbereiding voor 2023 te autoriseren.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In 2020 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het MJIP vastgesteld en hierbij ook de middelen beschikbaar gesteld voor de MJIP-projecten 2021-2022. Daarnaast zijn bij met het vaststellen van de kadernota 2022-2025 ook de overige projecten tot en met 2025 vastgesteld. De financi&euml;le middelen hiervoor zijn in de ontwerpbegroting opgenomen. De uitvoering van de geplande projecten 2021 en 2022 heeft vertraging opgelopen veroorzaakt door de volgende factoren: kortere voorbereidingstijd dan wenselijk, en personele wijzigingen binnen team BOR en daardoor onvoldoende focus op de MJIP-projecten. De aanpassing van de tijdsplanning heeft ook effect op de financi&euml;le planning en de kapitaallastenverdeling over de verschillende jaren in de ontwerpbegroting 2022-2025.</p> <h2>5. <strong>(Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe </strong></h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan het (gewijzigde) principeverzoek om de bestaande woning met bijgebouwen op het perceel aan de Nieuwendijk 24C te Wijhe te slopen en daarvoor in de plaats drie vrijstaande woningen terug te bouwen onder voorwaarde dat:&nbsp;<br /> <ul> <li>Het stedenbouwkundigplan verder wordt uitgewerkt met de definitieve inrichting welke door de gemeente wordt goedgekeurd;</li> <li>Uit onderzoeken blijkt dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling.</li> </ul> </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen voor dit perceel onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 27 augustus 2019 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen aan de Nieuwendijk 24C te Wijhe. Hiervoor in de plaats zou een twee-onder-een-kap woning en een vrijstaande woning worden teruggebouwd. Bij nadere uitwerking naar aanleiding van het principebesluit hebben de initiatiefnemers geconstateerd dat dit plan niet haalbaar was. Om die reden heeft de initiatiefnemer op 2 maart 2020 een gewijzigd plan ingediend voor de realisatie van drie vrijstaande woningen op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe. Op 31 maart 2020 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde plan. Echter is bij de nadere uitwerking opnieuw gebleken dat het plan niet haalbaar is. In overleg met de gemeente heeft de initiatiefnemer het plan zodanig aangepast dat het plan wel haalbaar is geworden. Hiertoe is een nieuw stedenbouwkundigplan opgesteld. De initiatiefnemer is net als bij het vorige plan voornemens om in overleg met de buurt het openbaar groen en de speeltuin in de directe omgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde verzoek, onder voorwaarde dat het stedenbouwkundigplan verder wordt uitgewerkt en dat uit onderzoek blijkt dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling.</p> <h2>6. Europese Aanbesteding Openbare Laadinfrastructuur</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:</p> <ul> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst.&nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.&nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente. &nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien nodig het inzetten van de optie om een concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode na 2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de concessievergoeding in overleg met de gemeente. &nbsp;</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>De mogelijkheid om laadpalen te plaatsen binnen de huidige concessieovereenkomst met Ecotap/Allego loopt 30 juni 2022 af. Het aantal benodigde extra publieke laadpalen dat tot 2025 naar schatting nodig is in Olst-Wijhe is 159. Om te borgen dat de laadinfrastructuur ook na 30 juni 2022 meegroeit met de vraag is een aanbesteding georganiseerd waarmee voor een periode van 3 tot 5 jaar publieke laadpalen kunnen worden geplaatst (de termijn is afhankelijk van de optie om wel/niet te verlengen).&nbsp;</p> <h2>7. Integrale e-laadvisie gemeente Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen de Integrale Laadvisie gemeente Olst-Wijhe vast te stellen;</li> <li>De door het college in 2018 vastgestelde plankaarten op termijn (verwachting maart 2022) te vervangen door prognose- en plankaarten voortvloeiend uit de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De verwachting is dat het elektrisch rijden de komende jaren exponentieel toeneemt, onder andere door het grotere aanbod, grotere actieradius van accu&rsquo;s, betere betaalbaarheid en de landelijk ingevoerde subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische personenauto&rsquo;s. Als gevolg hiervan is er een toenemende vraag naar elektrische laadpalen, waarmee ook de druk op de ondergrondse infra (dat wil zeggen de elektriciteitsvraag) steeds meer toeneemt. Deze ontwikkeling vraagt om de realisatie van een passende laadinfrastructuur.&nbsp;</p> <p>Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (hierna: NAL) als bijlage bij het Landelijk Klimaatakkoord 2019 toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moet op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het Landelijk Klimaatakkoord 2019 en de NAL.</p> <h2>8. Veiligheidsoverleg 29 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 29 september 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h2>9. Beantwoording ingekomen vragen Scholtensweg/Brouwerskamp</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De antwoordbrief aan de bewoners van Brouwerskamp 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en Scholtensweg 11 vast te stellen;</li> <li>De antwoordbrief ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de raad te plaatsen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De direct aanwonenden van het bouwproject aan Brouwerskamp en Scholtensweg in Wesepe hebben vragen gesteld aan de gemeenteraad. De brief is ter afhandeling in handen gesteld van het college, het college heeft de vragen beantwoord.</p> <h2>10. Beleids- en financi&euml;le begroting 2022-2025</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de Beleids- en financi&euml;le begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financi&euml;le begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2022-2025 en de Eindrapportage Heroverweging. De uitgangspunten en voorstellen uit deze documenten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting. De conclusie is dat de eerste twee jaarschijven 2022 en 2023 een tekort laten zien. De laatste twee jaren laten een overschot zien. Volgens de toezichtregels van de provincie dient de eerste jaarschijf in evenwicht te zijn; de derde en de laatste jaarschijven dienen structureel in evenwicht te zijn. De tweede jaarschijf mag een tekort bevatten. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2022 wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de extra middelen jeugdhulp die het rijk vanaf 2022 heeft toegezegd, de herijkingsvoorstellen gemeentefonds vanaf 2023, de consequenties van de Septembercirculaire 2021 en de wijze waarop de eerste jaarschijf 2022 in evenwicht wordt gebracht. Het raadsvoorstel wordt op 12 oktober in het college vastgesteld. Aan de hand van het raadsvoorstel wordt de communicatie over de begroting opgestart.</p> 2021-10-04 09:00:00 +0200 2021-10-01 11:48:43 +0200 2021-10-01 11:48:43 +0200 B&W besluiten 21-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Inkoopstrategie inzet specialisme voor uitvoering Ruimtelijke visie wind en zon&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Olst-Wijhe 2017 ten behoeve van de inzet van expertise voor de begeleiding van de gebiedsprocessen voor zonprojecten.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor de uitvoering van de Ruimtelijke visie duurzame energie (Ruimtelijke Visie) is expertise nodig om invulling te geven aan de processen voor de ontwikkeling van zonprojecten conform het toetsingskader dat onderdeel uitmaakt van de Ruimtelijke Visie. Omdat het gaat om een specifiek en uniek proces in Nederland is ervoor gekozen om dezelfde expertise in te huren die ook betrokken was bij het opstellen van de Ruimtelijke Visie. Er is een inkoopstrategie opgesteld om de keuze nader toe te lichten.</p> <h2>4. Principebesluit herontwikkeling terrein Van Essen, Den Nul&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalig bedrijventerrein Van Essen naar 16 woningen, onder de voorwaarde dat:</p> <ul> <li>De herontwikkeling milieu-hygi&euml;nisch inpasbaar is;</li> <li>Er wordt voldaan aan het opgestelde programma van eisen voor de civieltechnische uitwerking.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Aan de Holstweg 1a te Den Nul was voormalig vleesverwerkingsbedrijf Van Essen actief. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd waardoor de locatie zijn functie heeft verloren. Ontwikkelaar Junco heeft de gemeente gevraagd om het terrein te transformeren naar 16 woningen. Wij staan positief tegenover deze ontwikkeling en zijn bereid samen met initiatiefnemer verder vorm en inhoud te geven aan het initiatief. Het huidige plangebied kent de bestemming &lsquo;Bedrijf.&rsquo; Om woningen toe te kunnen staan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Alvorens het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt er met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h2>5. Beheer en onderhoud Olst mooier aan de IJssel</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Beheer en onderhoud onder verantwoordelijkheid van PB-Olst uit te voeren;</li> <li>Eenmalig een vergoeding van &euro; 1.500 toe te kennen voor de aanschaf van een maaimachine, en dit bedrag ten laste te brengen van het projectbudget Olst mooier aan de IJssel;</li> <li>Een jaarlijks onderhoudsbudget van &euro; 500 toe te kennen aan PB-Olst ten laste van het budget Onderhoud Groen;</li> <li>De keuringen, o.a. de Bootcamp uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, waarbij PB-Olst verantwoordelijk is voor de uitvoering van de conclusies uit de keuring;</li> <li>Voor de Bootcamp geen vervangingsbudget te regelen;</li> <li>Wanneer dit aan de orde is, bij toekomstige participatieprojecten ook het beheer en onderhoud mee te nemen in het projectvoorstel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het project is een participatie project van PB-Olst. Het project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van PB-Olst. De gemeente begeleidde de voorbereiding en uitvoering. PB-Olst heeft van de provincie en de gemeente een budget gekregen voor de realisatie van het project. Er is door deze partijen geen geld beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud. PB-Olst beschikt ook niet over de middelen om beheer en onderhoud uit te laten voeren. PB-Olst is wel bereid om een aantal zaken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door bewoners van Olst, zoals het maaien en bosmaaien. Naast de aanschaf van een maaier is een jaarlijks bedrag van &euro; 500 nodig voor brandstof en onderhoud van de maaier. Het college heeft ingestemd met deze kosten, die ten laste van het budget Onderhoud Groen worden gebracht. Daarnaast zal de gemeente de jaarlijkse keuringen van met name de Bootcamp uitvoeren. Het opvolgen van de conclusies van de keuring is een verantwoordelijkheid van PB-Olst. Voor het vervangen in het kader van vernielingen of ouderdom wordt geen budget gereserveerd. In dit kader zal door PB-Olst een beroep worden gedaan op de gebruikers van de Bootcamp. Bij toekomstige participatieprojecten worden wanneer dit aan de orde is niet alleen de investeringskosten voor de realisatie opgenomen, maar ook de kosten voor beheer en onderhoud als dit aan de orde is.</p> <h2>6. Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen&rdquo; 2021 en 2022</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het totale bedrag van &euro;30.000,- verkregen uit toegekende Rijkscompensatiemiddelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur, dat op 25 mei 2021 door het college van burgemeester en wethouders is bestemd voor het &ldquo;Welkom-terug feest Olst-Wijhe&rdquo;, te laten vervallen en deze gelden in te zetten voor het opzetten van een Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo;;</li> <li>In te stemmen met de kaders voor de Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo; voor organisaties in Olst-Wijhe;</li> <li>Bestaande gemeentelijke regelingen in het kader van cultuur en corona, de &lsquo;meerkosten coronasubsidie&rsquo; en de &ldquo;Ondersteuning cultuursector in coronatijd&rdquo;, te verlengen met een looptijd tot en met oktober 2022;</li> <li>Bij de jaarstukken 2021 aan de raad voor te stellen om de resterende onbestemde Rijkscompensatiegelden in het kader van de regeling &ldquo;ondersteuning lokale culturele infrastructuur&rdquo; ter hoogte van &euro; 70.385 via resultaatbestemming door te zetten naar 2022;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitwerking van een nieuwe subsidieregeling, &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo;. Het geld dat eerder beschikbaar was voor het &ldquo;Welkom-terug feest Olst-Wijhe, ter hoogte van &euro;30.000,-, komt hiervoor te vervallen en wordt beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidieregeling. Dit is gedaan na overleg met enkele evenementorganisatoren in Olst-Wijhe. Ook is besloten om bestaande culturele regelingen in het kader van cultuur en corona, de &ldquo;meerkosten-corona&rdquo; subsidie en de &ldquo;Ondersteuning cultuursector in coronatijd&rdquo;, te verlengen met een looptijd tot en met oktober 2022. Tot slot wordt de raad gevraagd om de resterende onbestemde Rijkscompensatiegelden in het kader van de regeling &ldquo;ondersteuning lokale culturele infrastructuur&rdquo; ter hoogte van &euro; 70.385 via resultaatbestemming door te zetten naar 2022.</p> <h2>7. Opbrengst bestuursopdracht &lsquo;Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe'</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen:<br /> <ul> <li>Kennis te nemen van de opbrengst van de bestuursopdracht economisch programma in de vorm van Economische foto gemeente Olst-Wijhe, Samenvatting Interviews t.b.v. economisch profiel gemeente Olst-Wijhe en Economisch profiel voor de gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>In te stemmen met het versterken van het taakveld economie en met intensivering van de samenwerking met ondernemers in Olst-Wijhe ten behoeve van een goed ondernemersklimaat in Olst-Wijhe;</li> <li>De benodigde structurele verhoging van het personeelsbudget voor het taakveld economie met een bedrag van &euro; 69.672,- en het benodigde structurele werkbudget van &euro;12.500,- als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>Het werkbudget voor het taakveld economie van &euro; 12.500, - voor 2022 op te nemen in de 1e Berap 2022;&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Nadere voorstellen tegemoet te zien om de beleidsvisies &ldquo;bedrijventerreinen 2010-2020&rdquo; en &ldquo;Recreatie en Toerisme 2015-2020&rdquo; te herijken.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de urgentie om onderwerpen, trends en ontwikkelingen binnen het economisch domein op te pakken is toegenomen. Dat geldt zowel op het gebied van strategie (visie) als op het gebied van dienstverlening (praktische uitvoering). Door de coronacrisis wordt door ondernemend Olst-Wijhe vaker en harder op de deur van de gemeente geklopt en een beroep gedaan op gemeentelijke kennis, netwerken en faciliteiten. Dit levert momenteel een mismatch op tussen wat ervan de gemeente gevraagd wordt en wat we kunnen leveren want we tonen ambitie, maar missen kansen doordat we op veel mogelijkheden en uitdagingen niet in kunnen gaan. De Gemeente Olst-Wijhe gaat zich daarom, samen met ondernemers, inzetten voor een gezond, duurzaam en vitaal ondernemersklimaat. Er is ook ingestemd met extra gemeentelijke inzet op het taakveld middels het beschikbaar stellen van een werkbudget en personele inzet. Met het jaarlijkse werkbudget van &euro; 12.500, - kunnen we als gemeente (actief) meedoen en meedenken in goede initiatieven vanuit de markt die de economie versterken. Er wordt tevens aan de raad extra personele inzet van 0,8 FTE voorgesteld.</p> <h2>8. Businesscase Noordmanshoek</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Kennis te nemen van het businessplan De Noordmanshoek van Stichting de Noordmanshoek d.d. 31 januari 2021, inclusief de daarbij behorende bijlagen;</li> <li>Kennis te nemen van de financi&euml;le beoordeling van het businessplan De Noordmanshoek, en de conclusie dat het businessplan financieel haalbaar is en voldoet aan de vooraf gestelde financi&euml;le randvoorwaarde;</li> <li>In te stemmen met de aanpassing van de financi&euml;le opzet in de zin dat in plaats van een jaarlijkse opbrengst van &euro; 45.000, een jaarlijkse opbrengst van &euro; 26.160 voor het zonnepark en een eenmalige opbrengst door verkoop van overige gronden op basis van nadere taxatie wordt gehanteerd;</li> <li>Kennis te nemen van het voornemen van de Stichting Noordmanshoek om een gebiedsco&ouml;peratie op te richten teneinde vervolgstappen te zetten, in samenwerking met diverse partners en inwoners;</li> <li>In principe in te stemmen met het businessplan De Noordmanshoek en ter voorbereiding op vervolg besluitvorming inzake realisatie de volgende vervolgstappen als gemeente inzake het businessplan de Noordmanshoek te zetten:<br /> <ul> <li>De plannen inhoudelijk te toetsen;</li> <li>Aanvullende overeenkomsten met de Stichting en partners voor te bereiden, met daarin ook opgenomen kostenverhaal van kosten door de gemeente gemaakt;</li> <li>Nader onderzoek te doen om nabetalingsverplichtingen naar voormalige grondeigenaren uit te sluiten;</li> <li>Een aanvullend voorbereidings-/projectbudget ter hoogte van &euro; x (in te vullen voorafgaande aan oordeelsvormende behandeling raad) ter beschikking te stellen voor ambtelijke inzet;&nbsp;</li> </ul> </li> <li>In te stemmen met woningbouw als extra opgave voor het gebied en toevoeging aan het vooraf gestelde kader binnen de uitgangspunten van het businessplan, en daarvoor een gezamenlijk onderzoek met de Stichting Noordmanshoek naar extra woningbouwmogelijkheden op De Noordmanshoek onder regie van de Stichting Noordmanshoek uit te voeren, en in dat licht:&nbsp;<br /> <ul> <li>Verkoop van de gronden aan de co&ouml;peratie Land van Ons (exclusief Het zonnepark en haar landschappelijke inpassing) afhankelijk te maken van de uitkomsten en besluitvorming inzake het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden, en vooruitlopend daarop nader uit te werken;&nbsp;</li> <li>Een nader voorstel tegemoet te zien met betrekking tot de woningbouwmogelijkheden en verkoop van de gronden.</li> <li>Financi&euml;le middelen ter hoogte van &euro; x (in te vullen voorafgaande aan oordeelsvormende behandeling raad) aan de Stichting Noordmanshoek ter beschikking te stellen voor onderzoek van de extra woningbouwmogelijkheden door middel van voorfinanciering;</li> </ul> </li> <li>Kennis te nemen van de uitputting van het projectbudget, en akkoord te gaan met voortgang van het project in afwachting van beschikbaar stellen extra middelen door de raad;&nbsp;</li> <li>De bijlagen 5, 6 en 7 niet openbaar te verklaren op grond van de Wet openbaarheid bestuur, artikel 10, lid 1c.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Samen met onder andere Natuur en Milieu Overijssel en lokale energieco&ouml;peratie Goed Veur Mekare heeft Stichting De Noordmanshoek een businesscase gemaakt voor realisatie van hun plan, die op 31 januari 2021 aan de gemeenteraad is overhandigd.</p> <p>De stichting wil het gebied Noordmanshoek duurzaam ontwikkelen, samen met inwoners en andere partners. De Noordmanshoek kan een ontmoetingsplek zijn voor inwoners, er zijn economische kansen voor lokale ondernemers en agrari&euml;rs, en het landgoed moet inspiratie en educatie gaan bieden op het gebied van duurzaam leven, wonen en eten. Goed Veur Mekare is in het gebied nu al bezig met realisatie van een zonnepark.</p> <p>Het college heeft kennisgenomen van de businesscase en de financi&euml;le beoordeling. Het college stelt de raad voor een extra woningbouwopgave toe te voegen, en de mogelijkheden daarvan te laten onderzoeken. Daarnaast stelt het college de raad een verdere uitwerking voor door Stichting De Noordmanshoek van de plannen en een uitwerking van verkoop van de gronden aan de co&ouml;peratie Land van Ons.</p> 2021-09-27 09:00:00 +0200 2021-09-26 13:00:32 +0200 2021-09-27 09:06:53 +0200 B&W besluiten 14-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief Huurdersvereniging Salland: Zorgen vastlopen woningmarkt &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Memo voor colleges nav het bestuurlijk spoedoverleg asiel-doorstroom op<br />9 september &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> </ul> <h2>3. Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022'</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022&rsquo; vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Jaarlijks stelt het college het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking&rsquo; vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn.</p> <h2>4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;</li> <li>De Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2020001069-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 1 maart 2021, gewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van circa 5.525 m&sup2; aan landschapsontsierende bebouwing. Er zullen vier woonvolumes ontwikkeld worden, waarvan &eacute;&eacute;n woonvolume tot maximaal 3 wooneenheden opgesplitst mag worden. Tevens wordt circa 3000 m2 bos aangeplant en het erf wordt landschappelijk ingepast. Het bedrijf wordt be&euml;indigd, waardoor stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied &lsquo;Rijntakken&rsquo; wordt verminderd. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.</p> <h2>5. Burgerinitiatief openbare pumptrack locatiemogelijkheid Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, onder de volgende voorwaarden:<br />a. IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers komen tot een gezamenlijk gedragen plan tot (mede)gebruik van de locatie aan de Zandhuisweg in Wijhe;<br />b. De leden van het burgerinitiatief vergaren de financi&euml;le middelen binnen twee jaar (v&oacute;&oacute;r oktober 2023);<br />c. De gemeente draagt financieel niet bij.</li> <li>IJsclub Wijhe middels een brief van het besluit op de hoogte te brengen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is een burgerinitiatief om tot een openbare pumptrack in Wijhe te komen. Een pumptrack is een geasfalteerde baan met kleine heuvels die geschikt is voor verschillende wielersporten. Het College staat positief tegenover een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, mits IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers tot een gezamenlijk gedragen plan komen tot (mede)gebruik van het terrein en de leden van het burgerinitiatief volledig in financi&euml;le middelen voorzien v&oacute;&oacute;r oktober 2023. De leden van het burgerinitiatief zullen in overleg treden met omwonenden.</p> 2021-09-20 09:00:00 +0200 2021-09-17 11:46:12 +0200 2021-09-17 11:48:11 +0200 B&W besluiten 07-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a - 32435-2021</li> <li>Klacht over een gedraging van een medewerker van het team Leefomgeving - 33712-2021</li> <li>Voortgangsrapport en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie - 39231-2021</li> <li>Bestuursvergadering KonnecteD 9 september 2021 over Transformatieplan - 39345-2021</li> <li>Voorzieningenhart Wesepe - 26798-2021</li> <li>Principebesluit Houtweg 6, Den Nul - 37409-2021</li> </ol> 2021-09-13 09:15:00 +0200 2021-09-13 09:06:02 +0200 2021-09-13 09:06:02 +0200 B&W besluiten 31-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Burgerpeiling in 2021 - 39399-2020</li> <li>Regionale visie Jeugd 2021-2025 - 33137-2021</li> <li>Inclusie Agenda - 24781-2021</li> <li>Realisatieplan Heroverweging - 33716-2021</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2020 - 38467-2021</li> <li>Herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe</li> </ol> 2021-09-06 13:00:00 +0200 2021-09-06 11:29:25 +0200 2021-09-06 11:29:25 +0200 B&W besluiten 24-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoeringsprogramma Dienstverlening</li> <li>Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> 2021-08-30 14:30:00 +0200 2021-08-30 14:15:35 +0200 2021-08-30 14:15:35 +0200 B&W besluiten 17-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> </ol> 2021-08-23 08:30:00 +0200 2021-08-22 14:03:52 +0200 2021-08-22 14:03:52 +0200 B&W besluiten 10-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 juli 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag 2020 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Samenwerkingsconvenant in het kader van schuldhulpverlening tussen gemeente Olst- Wijhe, SallandWonen, Budget Adviesbureau Deventer en Financi&euml;n de Baas</li> <li>Klacht handelswijze gemeentebestuur bouwproject Wijhendaalseweg</li> <li>Voorzieningenhart Wesepe</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over mogelijke berging kernafval&nbsp;</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het erf aan het Bouwhuispad 1 te Olst en het erf aan de Eikelhofweg 31 te Olst in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, De Wesenberg 6&nbsp;</li> <li>BP Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter inzage leggen</li> <li>Uitvoering motie &ldquo;Rijk pak ook uw verantwoordelijkheid&rdquo;</li> </ol> 2021-08-16 09:00:00 +0200 2021-08-13 12:11:23 +0200 2021-08-13 12:11:23 +0200 B&W besluiten 06-07-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Strategie Invoering Omgevingswet tot 1 juli 2022</li> <li>Stand van zaken Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Verzoek ontheffing verplichting zelfbewoning Olstergaard kavel 48</li> <li>Bestuursvergadering AB OD IJsselland 8 juli 2021 </li> <li>Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)</li> <li>Voorstel tot het toekennen van extra financiële middelen voor het schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk</li> <li>Welzorgsum, principeverzoek 18 appartementen IJsseldijk 59</li> <li>Instemmen met beantwoording van drie brieven over het Hoofdlijnenakkoord RES</li> <li>Beantwoording vragen raadslid Lof van D66 inzake woningbouw op het plan Weidebeek, hoek Brouwerskamp/Scholtensweg te Wesepe</li> <li>(Tussen) advies inzake bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst (Olasfa-terrein)</li> <li>Kinderopvangtoeslagenaffaire; anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen</li> <li>Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> 2021-07-12 09:00:00 +0200 2021-07-12 10:00:46 +0200 2021-07-12 10:00:46 +0200 B&W besluiten 29-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel benoeming nieuwe commissaris RvC KonnecteD BV</li> <li>Plaatsen van collegestukken op de website</li> <li>Principebesluit tot het ontwikkelen van een nieuw landgoed aan de Keizersweg 5a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Corona actieplan zelfstandig ondernemers</li> <li>Annotatie/ advisering Bestuurlijk overleg Jeugd dd 30-06-2021</li> <li>Principebesluit tot het ontwikkelen van woningbouw aan de Boskamp 47 te Olst (fase 2 van Bavelgem) en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor dit perceel.</li> </ol> 2021-07-05 09:00:00 +0200 2021-07-05 09:49:14 +0200 2021-07-05 09:49:14 +0200 B&W besluiten 22-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Startnotitie Omgevingsvisie</li> <li>Verzoek tot grondruil perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5408 (ged.) gelegen voor de Aardehuizen in Olst</li> <li>Benoeming lid kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> <li>Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten</li> <li>Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugd</li> <li>Jaarrekening DOWR 2020 en Kaderbrief DOWR 2022-2025</li> <li>Veiligheidsoverleg 23 juni 2021</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit op een verzoek om informatie</li> <li>ALV Dimpact 30 juni 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-06-28 09:00:00 +0200 2021-06-25 16:25:30 +0200 2021-06-25 16:26:16 +0200 B&W besluiten 15-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rapportage en jaarplan privacy 2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Velnerweg 2 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Jaarverantwoording kinderopvang 2020</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 20 en 20a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Annotatie ALV VNG 16 juni 2021</li> <li>‘Meerkosten Corona Subsidie’</li> <li>Reactie op advies Heroverweging door Adviesraad Samenleving</li> </ol></p> 2021-06-21 09:00:00 +0200 2021-06-17 16:59:53 +0200 2021-06-17 16:59:53 +0200 B&W besluiten 08-06-2021 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2><span>Afwezig</span></h2> <ul> <li><span>de heer H.G. Engberink</span></li> <li><span>wethouder</span> <span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vervanging wethouder Engberink</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 29 maart 2021 tot het instemmen met de wijziging van een uitweg aan de Westrikstraat 2 in Wesepe</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit  van 1 april 2021 tot het instemmen met de wijziging van een uitweg aan de Sichemstraat 24 in Wesepe</li> <li>Aanvraag, draaien kavels twee-onder-een-kapwoning Olstergaard</li> <li>Kadernota 2022-2025</li> <li>Advies Monumentencommissie monumentenaanwijzing, Olsterkampweg montagewoningen </li> </ol> <p> </p> 2021-06-14 11:30:00 +0200 2021-06-11 15:26:36 +0200 2021-06-14 11:31:32 +0200 B&W besluiten 01-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 mei 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principeverzoek Rijksstraatweg 5, 5a en 7 Wijhe</li> <li>Cofinanciering LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2021-2023</li> <li>Vervanging FMI door DOWR-Financiële Administratie</li> <li>Voorstel tot het nemen van een principebesluit voor een aangepast plan aan Raalterweg 9-9a te Wesepe </li> <li>Vaststellen RES 1.0 West-Overijssel</li> </ol> 2021-06-07 09:00:00 +0200 2021-06-04 16:10:30 +0200 2021-06-04 16:10:30 +0200 B&W besluiten 25-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 mei 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Addendum op huur- en exploitatieovereenkomst stichting Zwembad de Welters</li> <li>Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021</li> <li>Rapport Overijsselse Ombudsman over klacht</li> <li>Maatschappelijk herstel en nazorg na corona</li> <li>House2Start betaalbare starterswoningen op Zonnekamp Oost in Olst</li> <li>Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 OD IJsselland</li> <li>Jaarstukken 2020 - jaarverslag en jaarrekening</li> </ol> 2021-05-31 09:00:00 +0200 2021-05-28 12:38:36 +0200 2021-06-04 16:04:45 +0200 B&W besluiten 18-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-05-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerpbegroting 2022 RSJ IJsselland en jaarrekening 2020</li> <li>Concept programmabegroting 2022, jaarstukken 2020, bestuursrapportage voorjaar 2021 en jaarimpressie 2020 van de GGD IJsselland</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Weseperenkweg 4</li> <li>Vervroegde aflossing lening SallandWonen en BNG</li> <li>Raadsvoorstel kindcentrum Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit van 20 januari 2021 voor het reserveren van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Van Hogendorpstraat 6 te Olst</li> <li>Nota reserves en voorzieningen 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-05-25 09:00:00 +0200 2021-05-21 12:09:47 +0200 2021-05-21 12:10:19 +0200 B&W besluiten 11-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-05-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Veertarieven Olster en Wijhese Veer</li> <li>Verkoop groenstrook gelegen tussen Kerkstraat 12 en 16 in Wijhe</li> <li>Intentieovereenkomst Sportkantine de Hooiberg, Hooiberglaan 9 te Olst</li> <li>Principebesluit tot het splitsen van de karakteristieke woning aan de Zandhuisweg 37 te Wijhe in twee zelfstandige wooneenheden</li> <li>Jaarrekening 2020 Sallcon GR, Jaarbericht 2020 KonnecteD B.V., 2e begrotingswijziging 2021 Sallcon GR en Begroting 2022 Sallcon GR</li> <li>Afwijking lotingsreglement bouwkavels 2011 voor Olstergaard</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-05-17 09:00:00 +0200 2021-05-14 11:54:29 +0200 2021-05-14 11:55:40 +0200 B&W besluiten 04-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verkeer Olst vragen fractie D66</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom wegens overtreding van de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning van 14 mei 2012</li> <li>Ledenraadpleging VNG over cao Aan de Slag (beschut werk en loonkostensubsidie Participatiewet)</li> </ol> <p> </p> 2021-05-10 09:00:00 +0200 2021-05-07 13:56:33 +0200 2021-05-07 13:57:03 +0200 B&W besluiten 26-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-04-2021</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Fusie effectrapportages Stichting Mijnplein</li> <li>Gespreksnotitie beeldvormende raadsvergadering kindcentrum Wijhe</li> <li>Concept programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een minicamping</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 14 december 2020, verzonden op 15 december 2020 tot het invorderen van een dwangsom</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een bijgebouw op het perceel aan Marsweg 8 te Wesepe</li> <li>Terugblik eerste jaar Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in Olst-Wijhe</li> <li>Bestuursvergadering AB OD IJsselland 29 april 2021 (heidag)</li> <li>Noorder Koeslag, Park Woeste Wijhe, verkoop strook grond achter Grutto</li> </ol> 2021-05-03 09:04:00 +0200 2021-05-03 09:04:30 +0200 2021-05-03 09:04:58 +0200 B&W besluiten 20-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Mandaat aan de directeur van de Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Jaarverslag Leerplicht-RMC 2019-2020</li> <li>Wedervragen van 15 maart 2021 inzake kalvermesterij aan Eikelhofweg 33a te Olst</li> <li>Toekomstbestendige vervanging thin clients</li> <li>Overeenkomsten Loswal 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-04-26 09:00:00 +0200 2021-04-23 10:23:45 +0200 2021-05-03 09:06:49 +0200 B&W besluiten 13-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Raadsinformatiebrief inzake toezegging 415 en 417</li> <li>Principeverzoek splitsing karakteristieke boerderij aan Oude Deventerweg 14-14a te Olst</li> <li>Wegenonderhoud 2021</li> <li>Aanvraag ‘Cultuur aan de Basis’ 2021 - 2024 Olst-Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-04-19 09:00:00 +0200 2021-04-16 13:29:02 +0200 2021-04-16 13:29:18 +0200 B&W besluiten 06-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gezamenlijke zienswijze n.a.v. de ontwerp Natuurvergunning voor Lelystad Airport</li> <li>Overeenkomsten havenmeester en ligplaats horecaboot Loswal</li> <li>Vaststellen tarieven gebruik sportaccommodaties en velden seizoen 2021/2022 en herziene gebruikersovereenkomst sporthal De Hooiberg</li> <li>Annotatie Bestuurlijk overleg Jeugd 07-04-2021</li> </ol> <p> </p> 2021-04-12 09:00:00 +0200 2021-04-08 13:23:26 +0200 2021-04-08 13:25:11 +0200 B&W besluiten 30-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoners van de Zonnenbergerweg 14 te Wesepe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het afgraven en hergebruiken van grond op het perceel (naast) Schuilenbergerweg 12 in Olst</li> <li>Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst</li> <li>Uitvoeringsplan SUWI WerkgeversServicepunt FactorWerk</li> <li>Klachtenrapportage 2020</li> <li>Sportkantine De Hooiberg</li> <li>Vernieuwde regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>Definitieve besluitvorming inkoopstrategie doorontwikkelde inkoopmodel Jeugd RSJ</li> <li>VTH- jaarverslag 2020</li> <li>Uitstel lokale belastingen en leges</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2021-04-06 09:00:00 +0200 2021-04-02 08:34:24 +0200 2021-04-02 08:34:38 +0200 B&W besluiten 23-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evaluatie Meldpunt sociaal domein Olst-Wijhe</li> <li>Nota waardering en afschrijving vaste activa 2021 Olst-Wijhe</li> <li>Actualisering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en aanverwante regelgeving voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden in Olst-Wijhe</li> <li>Beoordeling zienswijzen en raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Voortzetting projectorganisatie heroverweging na 1 april</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12</li> <li>Ontwikkelingen havenmeester, leges, overeenkomt drijvende horecavoorziening</li> <li>Stand van zaken kindcentrum Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-03-29 09:00:00 +0200 2021-03-25 13:20:41 +0100 2021-03-25 13:27:35 +0100 B&W besluiten 16-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over compost</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Zonnenbergerweg 14 te Wesepe</li> <li>Maatschappelijk herstel en nazorg na corona</li> <li>Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland ten behoeve van de begroting 2022</li> <li>Verzoek aan directie Grolleman B.V. om op eigen initiatief een aanvraag revisievergunning in te dienen</li> <li>Regionale Woonagenda West-Overijssel</li> <li>Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> <p> </p> 2021-03-22 09:00:00 +0100 2021-03-19 09:43:33 +0100 2021-03-19 09:44:14 +0100 B&W besluiten 09-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Manifestgroep ‘Nood luidt de klok’: vanuit een status quo vooruitkijken</li> </ol></p> 2021-03-15 09:00:00 +0100 2021-03-11 14:04:45 +0100 2021-03-11 14:04:45 +0100 B&W besluiten 02-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evaluatie totstandkoming vogelkijkscherm Welsum</li> <li>Procesmachtiging kort geding Atos - VNG Realisatie namens de deelnemende gemeenten</li> <li>Voortzetten inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH</li> <li>Aanpassing bestuursopdracht heroverweging</li> <li>Mandaat en volmacht tot het verlenen van schriftelijke toestemming voor het overdragen van rechten en verplichtingen zoals opgenomen in een anterieure overeenkomst</li> <li>Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering (ALV) Dimpact 3 maart 2021</li> <li>Vergadering AB OD IJsselland 4 maart 2021</li> <li>Vaststellen addendum structuurvisie Scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul</li> <li>Plan van aanpak herontwikkeling Tellegenschool Wijhe</li> <li>Benoeming stembureauleden, reserveleden en tellers voor de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021 en benoeming leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal stemmen tellen op 18 maart 2021</li> <li>Eindrapport maatschappelijk vastgoed HEMM</li> </ol></p> 2021-03-08 09:00:00 +0100 2021-03-05 11:16:42 +0100 2021-03-05 11:16:42 +0100 B&W besluiten 23-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Machtigingsbesluit Belastingdienst aan gemeenten om contact op te nemen met gedupeerde inwoners van de kinderopvangtoeslagaffaire</li> <li>Vragen van raadslid n.a.v. het uitvoeringsprogramma VTH 2021</li> <li>Memo voortgangsrapportage detailhandelsvisie</li> <li>Autorisatie gegevensverstrekking BRP/GBAv administratie Toegangsteam Jeugd</li> <li>Intentieovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed realisatie kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul</li> <li>Grondverwerving Averbergen en intentieovereenkomst schoollocaties Olst</li> <li>Aanvraag structurele subsidie Financiën de Baas</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12</li> <li>Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte eo</li> </ol> <p> </p> 2021-03-01 09:00:00 +0100 2021-02-26 13:27:53 +0100 2021-03-05 10:45:23 +0100 B&W besluiten 16-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoners aan de Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning aan de Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek voor perceel Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Plan van Aanpak Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Aanwijzen stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2021</li> <li>Opzetten Taskforce Tweede Kamerverkiezingen 2021</li> <li>Plan van aanpak Herziening Subsidiebeleid</li> </ol> <p> </p> 2021-02-22 09:00:00 +0100 2021-02-19 08:53:11 +0100 2021-02-19 08:55:16 +0100 B&W besluiten 09-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Schriftelijke vragen van GroenLinks fractie over vergunning aan de Eikelhofweg 33a Olst</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een kapschuur aan de Steunenbergerweg 7a in Olst</li> <li>Veiligheidsoverleg 10 februari 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-02-15 09:00:00 +0100 2021-02-12 10:12:10 +0100 2021-02-12 10:12:39 +0100 B&W besluiten 02-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning de Brabantse Wagen 6 te Wijhe</li> <li>Overstap naar Uniek Sporten en ondertekenen van de samenwerkings-overeenkomst</li> </ol></p> 2021-02-08 09:00:00 +0100 2021-02-05 12:20:06 +0100 2021-02-05 12:20:06 +0100 B&W besluiten 26-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording raadsvragen raadsleden Jumelet en Schumacher over de stand van zaken met betrekking tot de KGO-regeling (toezegging 414)</li> <li>Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe: advies tunnel</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2</li> <li>Top Welsum verplaatsing naar Infocentrum Den Nul</li> <li>Spoorboek Planning- en controlcyclus 2021 Bestuurlijke planning</li> <li>Ondersteuning cultuursector in coronatijd</li> <li>Annotatie Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG, 12 februari 2021 </li> </ol> <p> </p> 2021-02-01 09:00:00 +0100 2021-01-29 10:28:08 +0100 2021-02-05 12:18:46 +0100 B&W besluiten 19-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het splitsen van de karakteristieke woning aan de Wesenberg 6 te Wijhe in twee zelfstandige wooneenheden</li> <li>Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over de armoedeval</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Kerkpadsblok 16 te Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe</li> <li>Informatiebeveiligingsplan en zelfevaluatie BRP en PNIK 2020</li> <li>Strategisch HR-beleid</li> </ol></p> 2021-01-25 09:00:00 +0100 2021-01-22 09:58:18 +0100 2021-01-22 09:58:18 +0100 B&W besluiten 12-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van vijf appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe</li> <li>Principebesluit uitbreiding bouwvlak en gebruik aan de Raalterweg 48-50 te Wesepe</li> <li>Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16</li> <li>Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2020</li> <li>Corona meerkostenregeling hulpmiddelen</li> <li>Ondersteunen subsidieaanvraag Horizon 2020 programma Green Deal, Energy Citizens Embracing Change</li> </ol></p> 2021-01-18 09:00:00 +0100 2021-01-15 12:17:43 +0100 2021-01-15 12:17:43 +0100 B&W besluiten 05-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit  op een verzoek om informatie</li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over drie bezwaarschriften tegen drie besluiten op een verzoek om informatie</li> <li>Regiovisie Midden IJssel, een gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en ondersteuning</li> <li>Evenementenkalender 2021</li> <li>Verklaring Regiodeal Regio Zwolle</li> <li>Herbouwen van twee woningen op landgoed Zorgvliet aan de Boxbergerweg 2 in Olst - gewijzigd plan</li> <li>Aanvraag Subsidie Voedselbank Raalte e.o.</li> </ol></p> 2021-01-11 09:00:00 +0100 2021-01-07 10:36:20 +0100 2021-01-07 10:36:20 +0100 B&W besluiten 15-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Transitievisie warmte</li> <li>Wijziging bekostiging peuterwerk en voorschoolse educatie</li> <li>Begroting 2021 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 1e wijziging en Begroting 2021 KonnecteD</li> <li>Uitvoeringsprogramma VTH</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2021</li> <li>Veiligheidsoverleg 16 december 2020</li> <li>Annotatie agenda Algemeen bestuur OD IJsselland 17-12-2020</li> <li>Toezegging 399 verminderen verpakkingen</li> <li>Addendum structuurvisie met betrekking tot kindcentrum onderwijscluster Olst-Boskamp-Den Nul locatie Averbergen Noord</li> <li>Overeenkomst buurthuis Den Nul</li> <li>Realisatieovereenkomst ombouw spoorwegovergang Oude Allee</li> <li>Evaluatie en samenwerking inzameling oud papier 2021 t/m 2023</li> </ol> <p> </p> 2020-12-20 09:00:00 +0100 2020-12-17 13:05:18 +0100 2020-12-17 13:05:44 +0100 B&W besluiten 08-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein</li> <li>Herontwikkeling Olsterkampweg 3 t/m 41 in Olst</li> <li>Herziening bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Convenant Trajectberaad en Nazorg Jeugdigen na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting</li> <li>Raadsinformatiebrief ontwikkelingen stikstofproblematiek</li> <li>Evaluatie participatie Noordmanshoek, toezegging raad 389</li> <li>Vaststellen 'Budgetovereenkomst 2021-2022 Gemeente Olst-Wijhe - Stichting Bibliotheek Salland'</li> <li>Reserveren diverse budgetten 2021 ten behoeve van Omgevingsdienst</li> <li>Verruiming winkeltijden kerstdagen 2020</li> <li>Annotatie AB/BO Publieke Gezondheid GGD IJsselland 10 december 2020</li> <li>BO/PFO Jeugd RSJ IJsselland d.d. 9-12-2020</li> <li>Besluiten in afwachting van de doorontwikkeling inkoop van specialistische jeugdhulp per 1 januari 2022</li> <li>Reglement Lokaal Overleg</li> <li>Voordracht herbenoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester</li> </ol> 2020-12-14 09:00:00 +0100 2020-12-10 12:58:18 +0100 2020-12-10 12:58:18 +0100 B&W besluiten 01-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> </h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Cofinanciering LEADER aanvraag projecten Zuivel van Salland, Techniek Salland in beeld met VR en Zintuigenpad Overkempe</li> <li>Geactualiseerde tarieven Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Herontwikkeling aan de Weseperenkweg 4 te Wesepe</li> <li>Vergaderstukken Dimpact Algemene Ledenvergadering (ALV) 7 december 2020</li> <li>Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening inzake carbid schieten</li> <li>Verordening toeristenbelasting 2021</li> <li>Vaststellen verordening onroerendezaakbelastingen 2021 en de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021</li> <li>Oordeel Overijsselse Ombudsman over twee klachten</li> </ol> <p> </p> 2020-12-07 09:00:00 +0100 2020-12-04 12:29:27 +0100 2020-12-04 12:29:47 +0100 B&W besluiten 24-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling van de prestatieafspraken 2021 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling reken-technische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2020</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2</li> <li>Vaststelling startnotitie nieuwe Woonvisie</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 2e wijziging van de Legesverordening 2021</li> <li>Bestuursopdracht Ontwikkelprogramma: ‘Naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe’</li> <li>Gunning Raamovereenkomst Wmo-maatwerkvoorzieningen Raalte &amp; Olst-Wijhe 2021</li> </ol></p> 2020-11-30 09:00:00 +0100 2020-11-27 11:22:50 +0100 2020-11-27 11:23:26 +0100 B&W besluiten 17-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Petitie nieuwe trailerhelling</li> <li>Voorstel tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021, inhoudende verlaging leges voor aanvragen exploitatie gastouderopvang</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Raalterweg 25 / Lierderholthuisweg 9 te Wijhe</li> <li>Grondprijzenbrief 2021</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied G.J. Kappertweg 2 te Wesepe</li> <li>Projectorganisatie Heroverweging</li> </ol> 2020-11-23 09:00:00 +0100 2020-11-20 13:56:22 +0100 2020-11-20 13:56:22 +0100 B&W besluiten 10-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Raadsinformatiebrief Lokaal Eigendom</li> <li>Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienst bevolkingszorg DOWR</li> <li>Plan van aanpak Implementatie en inkoopstrategie nieuwe Wet inburgering</li> <li>Overeenkomst bouw tunnel Ter Stegestraat Olst</li> <li>Bestuursopdracht heroverweging</li> </ol><br /> 2020-11-16 09:00:00 +0100 2020-11-13 09:59:17 +0100 2020-11-13 09:59:17 +0100 B&W besluiten 03-11-2020 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Input overeenkomst Zonnepark Noordmanshoek BV (onderdeel coöperatie Goed Veur Mekare) voor de realisatie van het zonnepark op Noordmanshoek</li> <li>Beantwoording moties met wensen en bedenkingen op de concept RES</li> <li>Vaststellen aangepast toetsingskader bij Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Handhavingsverzoek bewoners Benedendijk in Olst</li> <li>Olstergaard, bouwrijp maken</li> </ol> 2020-11-09 09:00:00 +0100 2020-11-05 12:59:18 +0100 2020-11-05 13:20:37 +0100 B&W besluiten 27-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerpbesluit deelname Veiligheidsregio IJsselland aan werkgeversvereniging Veiligheidsregio's</li> <li>Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Stijging werkvoorraad meldingen Wmo en inzet extra capaciteit</li> <li>Volmacht in verband met uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2019</li> <li>Bestuursrapportage 2020</li> <li>House2Start betaalbare starterswoningen op Zonnekamp Oost te Olst</li> </ol> <p> </p> 2020-11-02 09:00:00 +0100 2020-10-30 14:03:25 +0100 2020-11-05 12:59:31 +0100 B&W besluiten 20-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Nieuwe beslissing op bezwaar tegen vergunning voor sportcafé De Hooiberg en vaststelling van de verschuldigdheid van de dwangsom</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de Veldweg 2 in Welsum</li> <li>Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Dingshofweg 7-7a'</li> <li>Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota</li> <li>Belastingverordeningen 2021</li> <li>Raadsinformatiebrief verlenging sturingsarrangementen verbonden partijen</li> <li>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering 2020</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2020-10-26 09:00:00 +0100 2020-10-23 11:45:27 +0200 2020-10-23 11:46:14 +0200 B&W besluiten 13-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan het bedrijf aan de Hogeweg 14 te Wijhe</li> <li>Beantwoording motie ‘Onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden gebruik te maken van subsidiebureaus’ </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024/raadsvoorstel </li> </ol> 2020-10-20 13:00:00 +0200 2020-10-19 08:15:14 +0200 2020-10-19 08:15:14 +0200 B&W besluiten 06-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie</li> <li>Mandaat AVG</li> <li>Voortgangsrapportage Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022</li> <li>Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Onderzoek ja-/ja-sticker naar aanleiding van motie van de fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen</li> </ol> 2020-10-12 09:00:00 +0200 2020-10-08 13:50:55 +0200 2020-10-08 13:50:55 +0200 B&W besluiten 29-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Samenwerkingscontracten Dimpact</li> <li>Principeverzoek tot het realiseren van vier verblijfsrecreatieve voorzieningen op landgoed ’t Rozendael te Wijhe</li> <li>Veiligheidsoverleg 30 september 2020</li> </ol> 2020-10-05 09:00:00 +0200 2020-10-02 10:16:21 +0200 2020-10-02 10:16:21 +0200 B&W besluiten 22-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Advies aanvraag om tegemoetkoming in planschade Jan Schamhartstraat 87c te Olst</li> <li>Bestuursopdracht Economie Olst-Wijhe</li> <li>Ontheffing verwijderen haag Ontmoetingshoek 2 Wijhe</li> <li>Schriftelijke vragen PvdA-fractie over sportcafé De Hooiberg</li> <li>Aangepaste verordening onderwijshuisvesting</li> <li>Integraal jeugdplan  Olst-Wijhe</li> <li>Annotatie Algemene Ledenvergadering VNG op 25 september 2020</li> </ol> <p> </p> 2020-09-28 09:00:00 +0200 2020-09-24 12:25:39 +0200 2020-09-24 12:25:49 +0200 B&W besluiten 15-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoner aan de Holstweg 12 te Den Nul</li> <li>Verzoek om geldlening van Enexis tot versterking van haar eigen vermogen</li> <li>Gewijzigde Leidraad invordering 2020</li> </ol> <p> </p> 2020-09-21 09:00:00 +0200 2020-09-17 15:01:19 +0200 2020-09-17 15:02:36 +0200 B&W besluiten 08-09-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-09-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een berging op het perceel aan de Gaarde 12c te Olst</li> <li>Benoeming Functionaris Gegevensbescherming</li> <li>Bemensing geschillencommissie</li> </ol> <p> </p> 2020-09-14 09:00:00 +0200 2020-09-10 14:17:30 +0200 2020-09-10 14:21:16 +0200 B&W besluiten 01-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-08-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2021</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2019</li> <li>Uitvoeren inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH</li> </ol> <p> </p> 2020-09-07 09:00:00 +0200 2020-09-03 10:04:20 +0200 2020-09-03 10:07:13 +0200 B&W besluiten 25-08-2020 <p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p><span>de heer M. Blind, wethouder</span></p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-08-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Invulling bezuinigingstaakstelling Stichting Bibliotheek Salland</span></li> <li><span>Wijziging mandatering OD IJsselland</span></li> <li><span>Strategisch Personeelsplan 2021-2024</span></li> <li><span>Vestiging recht van opstal persriool en drukrioleringsunit</span></li> <li><span>Vragen PvdA-fractie over montagewoning Olsterkampweg</span></li> <li><span>Vervolg bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers, verenigingen, zzp-ers en stichtingen</span></li> </ol></p> 2020-08-31 09:00:00 +0200 2020-08-28 09:31:05 +0200 2020-08-28 09:31:05 +0200 B&W besluiten 18-08-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p> </p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-08-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een vrijstaande woning op het perceel aan Jan Schamhartstraat 87a in Olst</li> <li>Vervolgtraject vrijkomende schoollocaties Tellegenschool en De Holsthoek</li> </ol> <p><span></span></p> <p> </p> 2020-08-24 09:00:00 +0200 2020-08-20 15:07:26 +0200 2020-08-20 15:07:26 +0200 B&W besluiten 11-08-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Wijziging overeenkomsten BNG Bank</span></li> <li><span>Omgevingsvergunning Calamiteitenroute, Olst</span></li> <li><span>Beoordelen zienswijzen en voorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat</span></li> <li><span>Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee</span></li> <li><span>Aanvraag verhoging structurele middelen Financiën de Baas</span></li> <li><span>Urgente onderdelen Begroting 2021</span></li> <li><span>Principeverzoek herontwikkeling van de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst en het in procedure brengen van een bestemmingsplan</span></li> <li><span>Principebesluit tot het herontwikkelen van het erf aan de Kappeweg 12 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</span></li> <li><span>Verzoek om een richtinggevende uitspraak over de herontwikkeling van de locaties Vettewinkelweg 3 en Wesenberg 8 in Wijhe en het in procedure brengen van een bestemmingsplan</span></li> <li><span>Herbouwen van twee woningen op Landgoed Zorgvliet aan de Boxbergerweg in Olst</span></li> <li><span>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13</span></li> <li><span>Principebesluit tot de wijziging van de bestemming op het perceel Boerlestraat 22 en 22A te Wijhe</span></li> <li><span>Realisatie van een woning in het buurtschap Herxen op het perceel naast Herxen 71, Wijhe op basis van het Buurtschappenbeleid</span></li> <li><span>Vaststellen bestemmingsplan Olstergaard</span></li> </ol> <p> </p> 2020-08-17 09:00:00 +0200 2020-08-14 10:37:11 +0200 2020-08-14 10:52:36 +0200 B&W besluiten 30-06-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-06-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag 2019 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Jaarrekening DOWR 2019 en Kaderbrief DOWR 2021-2024</li> <li>VNG Ledenraadpleging Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw</li> <li>Beoordeling zienswijze en voorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) - </li> <li>Interne verrekentarieven 2020</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Bokkelerweg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe"</li> <li>Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020</li> <li>Vergadering AB OD IJsselland 2 juli 2020</li> </ol> 2020-07-06 09:00:00 +0200 2020-07-03 09:31:12 +0200 2020-08-14 10:37:38 +0200 B&W besluiten 23-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Procesvoorstel Zacht plan De Omloop</span></li> <li><span>Principebesluit tot de wijziging van het bouwvlak op het perceel Ketelgatstraat 13 te Olst</span></li> <li><span>Advies Veiligheidsoverleg 24 juni 2020</span></li> <li><span>Straatnaamgeving woningbouwplannen: IJssellandschap hoek Scholtensweg / Brouwerskamp te Wesepe, Abersonterrein tussen Averbergen en Kleistraat te Olst, Boskamp 47 te Olst en Olstergaard te Olst</span></li> <li><span>Huur/pacht perceel gelegen voor Aardehuizen Olst</span></li> <li><span>Brief Huurdersvereniging Salland over slaagkansen voor woningzoekenden</span></li> <li><span>Bezwaar en voorlopige voorziening Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en Koekoeksweg te Olst</span></li> <li><span>Ledenraadpleging VNG </span></li> <li><span>Herontwikkeling Boerlestraat 15 / 15a in Wijhe met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving</span></li> </ol></p> 2020-06-29 10:00:00 +0200 2020-06-26 13:04:34 +0200 2020-06-26 13:04:34 +0200 B&W besluiten 16-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2><strong>Agenda</strong></h2> <ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Gemeentelijk energiebedrijf (GEB)</span></li> <li><span>Vragen GroenLinks motorenoverlast Marle- en IJsseldijk</span></li> <li><span>Eindrapportage transformatieprogramma Sociaal Domein</span></li> <li><span>Principebesluit tot wijziging van het bestemmingsplan voor Raalterweg 89 Wesepe</span></li> <li><span>Jaarverantwoording Kinderopvang 2019</span></li> <li><span>Bestuursopdracht Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed</span></li> <li><span>Raadsinformatiebrief raad over verzoek Enexis over versterken eigen vermogen</span></li> <li><span>Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe</span></li> <li><span>Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren in verband met coronacrisis</span></li> <li><span>Benoeming leden kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</span></li> <li><span>Huisvestingsplan gemeentehuis</span></li> <li><span>Uitvoering motie vreemd aan de orde van de dag ‘Opvang verweesde kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen’</span></li> <li><span>Verkoop groenstrook gelegen tussen Kerkstraat 12 en 16 en groenstrook achter Kerkstraat 16 in Wijhe</span></li> <li><span>Advisering Bestuurlijk Overleg Jeugd, RSJ, d.d. 17 juni 2020</span></li> <li><span>ALV Dimpact 17 juni 2020</span></li> </ol> 2020-06-22 09:00:00 +0200 2020-06-19 12:23:38 +0200 2020-06-19 12:23:54 +0200 B&W besluiten 09-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-06-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Toezegging 382</li> <li>Ligplaatsgelden vaste ligplaatsen Passantenhaven Wijhe 2020</li> </ol></p> 2020-06-15 09:00:00 +0200 2020-06-11 11:05:07 +0200 2020-06-11 11:05:07 +0200 B&W besluiten 02-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Energieloket 3.0 periode 2021-2023</li> <li>Ledenraadpleging VNG Cao Sw 2020</li> </ol> 2020-06-08 09:00:00 +0200 2020-06-08 08:48:12 +0200 2020-06-08 08:48:35 +0200 B&W besluiten 26-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot oplossing van financieel tekort aanbesteding verbouwing Dorpshuis Welsum ten behoeve van integratie openbaar onderwijs</li> <li>Aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen Raalte Olst-Wijhe 2021</li> <li>Antwoordbrief op schriftelijke reactie naar aanleiding van het persbericht over de tunnel Ter Stegestraat</li> <li>Begroting 2020 Sallcon Gemeenschappelijke regeling (1e wijziging), begroting 2021 en jaarrekening 2019</li> <li>Projectplan corona</li> <li>Jaarstukken 2019 - jaarverslag en jaarrekening</li> <li>Gewijzigd principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Boerhaar 3 te Wijhe, Middelerstraat 2 te Olst en Rietbergweg 6 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> </ol> <p> </p> 2020-06-02 09:00:00 +0200 2020-05-28 13:20:44 +0200 2020-05-28 15:03:42 +0200 B&W besluiten 19-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Abersonterrein, Olst en het nemen van een besluit vormvrije m.e.r. ten behoeve van deze ontwikkeling</li> <li>Onderzoek wonen jongeren Wesepe</li> <li>Vragen van D66 over de rol en status van VVN</li> <li>Resultaat afvalinzameling 2019 </li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen diverse fracties over opvang minderjarige vluchtelingen</li> <li>Vaststellen tarieven gebruik sportaccommodaties en velden seizoen 2020/2021</li> <li>Huisvesting Noaberhuus Wijhe</li> <li>Aangepaste huurprijs restaurantboot Loswal te Wijhe 2020 en mogelijkheid en verlenging huurovereenkomsten ligplaat restaurantboot en havenmeesterschap tot eind 2023</li> <li>Jaarstukken 2019, wijziging begroting OD 2020 en ontwerp begroting 2021 OD IJsselland</li> </ol></p> 2020-05-25 09:00:00 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 B&W besluiten 12-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Calamiteitenroute, Olst</li> <li>Bestuursrapportage voorjaar 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 </li> <li>Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021 GGD IJsselland</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA over de RES</li> <li>Mandaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers</li> <li>Vaststelling van de verschuldigdheid van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning aan de Hooiberglaan 9 te Olst</li> <li>Concept programma begroting RSJ IJsselland 2021 en Kadernota</li> <li>Annotatie Bestuurlijk en Portefeuille overleg RSJ IJsselland 13 mei 2020</li> <li>Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona</li> </ol> 2020-05-18 09:00:00 +0200 2020-05-15 11:11:00 +0200 2020-05-15 11:13:39 +0200 B&W besluiten 04-05-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principeverzoek tot het realiseren van een woning in een bijgebouw op het perceel Hendrik Droststraat 36 in Olst</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake testcapaciteit coronavirus</li> </ol> <p> </p> 2020-05-11 09:00:00 +0200 2020-05-07 11:52:27 +0200 2020-05-15 11:11:25 +0200 B&W besluiten 28-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>2020-03-23 Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona </li> <li>Financiële consequenties sluiting sportaccommodaties vanwege landelijke coronamaatregelen</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2021</li> <li>Starten bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van een fietstunnel aan Ter Stegestraat in Olst</li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2021, kadernota en jaarstukken 2019</li> </ol> 2020-05-04 15:00:00 +0200 2020-05-01 12:24:59 +0200 2020-05-01 12:25:23 +0200 B&W besluiten 21-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principeverzoek voor het realiseren van  een kleinschalig woon-zorgcomplex met 12 appartementen voor ouderen met een zorgvraag op de locatie van de school Dijkzicht aan de IJsseldijk 59 te Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b</li> </ol> 2020-04-28 09:00:00 +0200 2020-04-24 09:51:17 +0200 2020-04-24 09:51:37 +0200 B&W besluiten 14-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag Leerplicht-RMC 2018-2019</li> <li>Gunning asfaltbestek 2020-2023 </li> <li>Raadsinformatiebrief voortgang aanpak stikstofproblematiek</li> <li>Schriftelijke consultatie ten behoeve van het Veiligheidsoverleg IJsselland</li> <li>Klacht over het optreden van de gemeente in de procedure van een verleende omgevingsvergunning</li> <li>Compensatie niet geleverde diensten gym- en zwemvervoer in relatie tot coronavirus</li> <li>Afschaffen forfaitaire tarief toeristenbelasting Olst-Wijhe per 2021 en verder</li> </ol> <p> </p> 2020-04-20 09:00:00 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 B&W besluiten 07-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wegenonderhoud 2020</li> <li>Maatregelen riolering 2020</li> <li>Verkeer Olst, tunnel Ter Stegestraat</li> <li>Verkeer Olst, second opinion</li> <li>Aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>Basjkieren project: Kozakken aan de IJssel</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming</li> <li>Continuering financiering Jeugdhulpaanbieders</li> </ol></p> 2020-04-14 09:00:00 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 B&W besluiten 31-03-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder (telefonisch)</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Uitwerking programma participatie</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek</li> <li>Bezwaar tegen het besluit waarin wordt meegedeeld dat geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouw van een schuur op het perceel Thorbeckestraat 54 in Olst</li> <li>VTH-jaarverslag 2019</li> <li>(Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> <li>Vaststellen geurverordening Boskamp</li> <li>Invloed uitbraak Coronavirus op eenmalige en jaarlijkse subsidies</li> <li>Doorbetalen subsidies peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie en sociaal medische indicaties in verband met de corona-crisis</li> <li>Strategisch Informatie Plan 2020 – 2023 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Informatie bestrijding Eiken Processierups 2020 en evaluatie 2019</li> <li>Memo naar aanleiding van beeldvormende bijeenkomstraad 24 en 25 februari Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (24 maart 2020)</li> <li>Voorstel tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul</li> </ol> 2020-04-06 09:00:00 +0200 2020-04-03 10:10:29 +0200 2020-05-08 11:08:44 +0200 B&W besluiten 24-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principebesluit tot de plaatsing van een woonunit ten behoeve van arbeidsmigranten op het perceel Steunenbergerweg 7-7a in Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan uitoefenen van een touringcarbedrijf aan de IJsselstraat 4 en 6 in Wijhe</li> <li>Herstelwerkzaamheden Carillon Wijhe </li> <li>Verkeer Olst, reactie op de brief van de groep “actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat”</li> <li>Realisatie van een woning op het perceel Leugenshorst 4 in Wijhe met toepassing van KGO-beleid</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Parentshouse: verlenging Pilotperiode</li> <li>Raadsinformatiebrief P&amp;C cyclus 2020</li> </ol> 2020-03-30 09:00:00 +0200 2020-03-27 12:19:50 +0100 2020-03-30 12:02:45 +0200 B&W besluiten 17-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Coronavirus maatregelen</li> <li>Vaststellen Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe en Beleidsregels </li> <li>AB GGD IJsselland 19 maart 2020</li> <li>Raadsinformatiebrief in verband met toezegging 397 Jongerenwerk</li> <li>Beeldmateriaal en toestemmingsverklaringen in relatie tot het opschonen in het kader van Office 365 en de AVG</li> <li>Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot + Havenmeesterschap Loswal te Wijhe 2020</li> </ol></p> <p> </p> 2020-03-23 09:00:00 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 B&W besluiten 10-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rechtspositie wethouders</li> <li>Realisatie van een twee-onder-een-kapwoning op het perceel Raalterweg 9-9a in Wesepe </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma</li> <li>Principebesluit tot het omvormen van de bestemming 'wonen' naar de bestemming 'recreatie-verblijfsrecreatie' op het perceel Erveweg 3 in Welsum</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Openbaar maken rapporten Wmo-toezicht</li> <li>Huisvesting st. Aloysiusschool</li> </ol> 2020-03-16 09:00:00 +0100 2020-03-13 11:32:24 +0100 2020-03-13 11:32:48 +0100 B&W besluiten 3 maart 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-02-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Klachtenrapportage 2019</li> <li>Voor- en vroegschoolse educatie en peuterwerk</li> <li>Kadernota OD IJsselland tbv begroting 2021</li> <li>Persoonlijk budget voor medewerkers</li> <li>Financiën Integraal jeugdplan tav de Kadernota</li> </ol> 2020-03-09 09:00:00 +0100 2020-03-06 09:26:20 +0100 2020-03-06 09:26:36 +0100 B&W besluiten 25 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het bouwen van een extra woning met een beperkt volume aan de Raalterweg 25 in Wijhe</li> <li>Permanente bewoning van een recreatiewoning op het perceel Lange Dijk 13 in Olst</li> <li>Uitvoeren woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners</li> <li>Verzoek herziening bestemmingsplan Rijksstraatweg 52 Den Nul</li> <li>Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf FactorWerk</li> <li>Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022</li> <li>Annotatie bestuurlijk overleg Jeugd 26-02-20 </li> <li>Vraag verhoging structurele middelen Financiën de Baas</li> <li>Openen grondexploitatie bedrijventerrein Meente Noord</li> <li>Evaluatie inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) en vervolg </li> </ol> <p> </p> 2020-03-02 09:00:00 +0100 2020-02-27 13:39:13 +0100 2020-02-27 13:39:29 +0100 B&W besluiten 18 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen overweg Oude Allee</li> <li>Voorstel voor het vaststellen van de beleidsregels voor aanvragen om te wonen in panden in het kernwinkelgebied van Olst</li> <li>Huisvestingsplan gemeentehuis</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen Plaza Wijhe (nu: Eethuis Wijhe)</li> <li>Gunning onderhoud openbare verlichting 2020-2023</li> <li>Actualisatie buurtschappenbeleid</li> <li>Aanwijzing 5 mei als erkende lokale feestdag</li> </ol> 2020-02-24 09:00:00 +0100 2020-02-21 11:48:32 +0100 2020-02-21 11:49:07 +0100 B&W besluiten 11 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-02-2020</li> <li>Ingekomen </li> <li>Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</li> <li>Onderhoud en renovatie Oorlogsmonument Wijhe</li> <li>Veiligheidsoverleg 12 februari 2020</li> <li>Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland</li> <li>Besluit op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kleine Beld 1 in Olst</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Resultaat zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Opheffen geheimhouding informatie verkenning woningbouw</li> </ol> 2020-02-17 09:00:00 +0100 2020-02-14 14:11:57 +0100 2020-02-19 08:30:27 +0100 B&W besluiten 4 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Doorontwikkeling functie teamleider opvang, verzorging en registratie van het team Bevolkingszorg IJsselland</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Reconstructie Spoorstraat en Enkweg te Olst</li> <li>Vestiging voorkeursrecht gemeente (Wvg) op percelen in Wijhe Zuid</li> <li>Vaststellen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> </ol> 2020-02-06 14:00:00 +0100 2020-02-06 12:43:10 +0100 2020-02-19 08:30:42 +0100 B&W besluiten 28-01-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Versnellingsaanpak saneren asbestdaken</li> <li>Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Versterken verbinding tussen de IJssel en het centrum van Olst</li> <li>Contractmanagement RSJ-IJsselland in relatie tot financiële problemen bij aanbieders</li> <li>Tweedefaseplan Programma transformatie ruimtelijk domein</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2020</li> <li>Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Benoeming lid bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidie Historische Vereniging Wijhe vanaf 2021 tot en met 2024</li> <li>Grondprijzenbrief 2020</li> <li>Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Reactie op Veiligheidsplan ontmanteling Saneringsinstallatie Olasfa</li> <li>Geurverordening Boskamp</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> </ol></p> <br /> 2020-02-03 10:00:00 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 B&W besluiten 21 januari 2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-01-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Toezegging rapportage inhuur derden aan raad</li> <li>Businessplan Welzorgsum</li> <li>Omgevingsvergunning voor het realiseren van een caravanstalling (2.000m2) in bestaande bebouwing en de realisatie van landschappelijke inpassing aan de Daslever 3, Wijhe</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>E-mail Summercamp Heino over verhoging toeristenbelasting per 2021 </li> </ol></p> <br /> 2020-01-27 09:00:00 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 B&W besluiten 14 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evenementenkalender 2020 </li> <li>Lokale arbeidsvoorwaarden</li> <li>Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> <li>Verkeer Olst; Advies van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2020-01-20 09:00:00 +0100 2020-01-16 13:37:06 +0100 2020-01-16 13:40:48 +0100 B&W besluiten 7 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c</li> <li>Vaststelling vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: lidmaatschap WSGO</li> <li>Vaststellen normenkader 2018</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2018</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2020 – 2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland</li> <li>Benoeming functionaris gegevensbescherming</li> </ol></p> 2020-01-13 10:00:00 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 B&W besluiten 17 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Reactie op vragen van Gemeentebelangen Olst-Wijhe met betrekking tot opheffen PB Boerhaar </li> <li>Verhuren brandweerkazerne Wesepe aan Veiligheidsregio</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2019</li> <li>Vaststelling programma Klimaatadaptatie 2020-2016</li> <li>Afronding Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland</li> <li>Aanbesteding WMO-maatwerkvoorzieningen 2021 e.v.</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2020</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2020</li> <li>Middelen van het project “Cultuur aan de Basis” uit  2019 doorzetten naar 2020</li> <li>Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024, Uitvoeringsprogramma VTH 2020</li> <li>Proefprojecten wet kwaliteitsborging</li> </ol> <p> </p> 2019-12-19 13:30:00 +0100 2019-12-19 12:08:14 +0100 2019-12-19 13:30:48 +0100 B&W besluiten 10 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-12-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2020-2022 </li> <li>Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2019</li> <li>Veiligheidsoverleg 11 december 2019 </li> <li>AB GGD IJsselland 12 december 2019</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 19 december 2019</li> <li>Second opinion herinrichting Jan Hooglandstraat</li> <li>Invulling gebied tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe</li> </ol></p> 2019-12-12 13:00:00 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 B&W besluiten 3 december 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Project 'Bijzondere vrijwilligers'</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening gemeenten Raalte en Olst-Wijhe</li> <li>Reactie op vragen GroenLinks over e-laadpalen</li> <li>Strategisch personeelsplan</li> <li>Raadsinformatiebrief onderzoek middelengebruik jeugd</li> <li>Raadsinformatiebrief over ambtelijke uren besteed aan het project Noordmanshoek</li> <li>Verhoging tarief Wmo dagbesteding basis</li> </ol></p> <p> </p> 2019-12-06 09:30:00 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 B&W besluiten 26 november 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Fortmonderweg 21 te Olst en De Wellenberg 2 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2019 </li> <li>Extra middelen meicirculaire 2019 voor verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering</li> <li>Buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG (BALV) – Klimaatakkoord en Raamovereenkomst Verpakkingen</li> <li>Afsluiten grondexploitatie De Enk, Wijhe</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA NV, 28 november 2019</li> </ol> 2019-11-28 13:30:00 +0100 2019-11-28 12:23:37 +0100 2020-02-19 08:30:09 +0100 B&W besluiten 19 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval</li> <li>Vaststelling afvalstoffentarieven 2020</li> <li>Principebesluit tot de realisatie van vier wooneenheden op het perceel IJsseldijk 95 in Welsum</li> <li>Toekomstige horeca exploitatie Passantenhaven Wijhe</li> <li>Motie VVD oproep onderzoek eerlijker verdeling OZB</li> <li>Inzet Omgevingsdienst IJsselland bij asbestbranden</li> <li>RWP West Overijssel 2019 (regionale woonprogrammering) </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11</li> <li>Vaststellen Verordening onroerende zaakbelastingen 2020</li> <li>Tijdelijke werkwijze PFAS</li> </ol></p> 2019-11-21 13:30:00 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 B&W besluiten 12 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling van de Prestatieafspraken 2020 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> <li>Vaststellen ontwikkelingsplan Olstergaard en openen grondexploitatie Olstergaard</li> <li>Aanmerking primaire voorzieningen in het kader van subsidiebeleid</li> <li>Startnota Regionale energiestrategie West Overijssel</li> </ol></p> <br /> 2019-11-14 14:00:00 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 B&W besluiten 5 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Veiligheidsoverleg 6 november 2019 en tweede bestuursrapportage 2019</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van vier wooneenheden op Bokkelerweg 2 te Wesepe door toepassing van KGO-beleid</li> <li>Algemeen Bestuur GGD IJsselland 7 november 2019</li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering tweede bestuursrapportage 2019</li> </ol></p> 2019-11-08 12:45:00 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 B&W besluiten 29-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br /></h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonneweide en landschappelijke inpassing op het perceel aan de Diepenveenseweg achter nr. 2 te Olst</li> <li>Uitwerking cao-akkoord Gemeenten in CAR en UWO</li> <li>Besteding participatiebudget</li> <li>Exploitatietekort SPOC-park</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van 2 appartementen in het pand aan de Hendrik Droststraat 49 in Olst</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG)</li> </ol> 2019-10-31 13:00:00 +0100 2019-10-31 12:07:12 +0100 2019-10-31 12:36:17 +0100 B&W besluiten 22-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder<span> </span></li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afsluiting Grondexploitatieproject Zonnekamp-West</li> <li>Benodigd budget voor het programma Duurzaamheid  voor 2019 in verband met de besluitvorming rondom de Kadernota 2020 - 2023</li> <li>Intentieverklaring en ondertekening lokaal sportakkoord</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Plattenberg 12, Wijhe</li> <li>Afsluiten huurovereenkomst en herinrichting speelvoorziening Prins Hendrikstraat Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, financiën</li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase</li> <li>Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en voorstel tot integratie van het basisonderwijs De Mare in dorpshuis De Bongerd inclusief verbetering multifunctionaliteit</li> <li>Belastingverordeningen 2020 en het tarief toeristenbelasting 2021</li> </ol></p> 2019-10-24 12:00:00 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 B&W besluiten 15 oktober 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland</li> <li>Vervolgaanpak manifest "Nood luid onze klok!"</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Klacht gang van zaken afhandeling aanvraag vergunning en verzoek om handhaving Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen</li> </ol></p> 2019-10-17 12:00:00 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 B&W besluiten 8 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-10-2019</li> <li>Ingekomen </li> <li>Ongevraagd advies van Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe over personele wisselingen Toegangsteam</li> <li>Brandbrief wateroverlast Kortricklaan</li> <li>Beantwoording bestuurlijke toezegging nr. 380 d.d. 25-3-2019 inzake kosten opruimen drugsafval</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-10-10 15:00:00 +0200 2019-10-10 12:07:12 +0200 2019-10-10 13:29:29 +0200 B&W besluiten 1 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-09-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Stand van zaken verkeersveiligheid en inzet handhaving</li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 2 oktober 2019 </li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 3 oktober 2019 </li> <li>Opdrachtverlening onderzoek naar Gemeentelijk Energiebedrijf en verdere mogelijkheden voor de gemeente </li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan het splitsen van de woning op Dingshofweg 7-7a in Olst</li> <li>Verklaring verlenen toestemming voor gebruik deel gronden Noordmanshoek voor een zonnepark </li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase </li> <li>Beantwoording vragen D66 over hoogte van de grafrechten </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 </li> </ol></p> <br /> 2019-10-03 13:30:00 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 B&W besluiten 24 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de afwijking van het bestemmingsplan om bewoning op het perceel Raalterweg 51 in Wesepe mogelijk te maken</li> <li>Tussenrapportage transformatie sociaal domein</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland op 26-09-2019</li> </ol> <p> </p> 2019-09-26 12:00:00 +0200 2019-09-26 09:11:55 +0200 2019-09-26 13:49:13 +0200 B&W besluiten 17 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022</li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2020'</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel IJsseldijk 71 in Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar met betrekking tot het afwijzen van een aanvraag voor het mogen inzamelen van oud papier afkomstig van huishoudens ten behoeve van een vereniging </li> <li>Leaderaanvraag OZO Verbindzorg Jeugd</li> </ol> <p> </p> 2019-09-19 13:00:00 +0200 2019-09-19 12:13:07 +0200 2019-09-19 12:22:14 +0200 B&W besluiten 10 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Addendum recht van opstal zendmast De Meente Zuid</li> <li>Project 18- 18+</li> <li>Voorstel tot het gedogen van de bewoning van het pand op de Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, toewijzing kavels bewonersgroep Olstergaard</li> <li>Vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren</li> </ol> 2019-09-12 11:00:00 +0200 2019-09-12 09:49:50 +0200 2019-09-16 10:09:30 +0200 B&W besluiten 3 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording vragen Adviesraad Samenleving over alcohol en drugsgebruik door jongeren </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning caravanstalling en landschappelijke inpassing Daslever 3, Wijhe </li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de agrarische bestemming naar de woonbestemming op het perceel Rijksstraatweg 3-3a in Wijhe </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-09-05 11:00:00 +0200 2019-09-05 09:05:09 +0200 2019-09-05 09:10:44 +0200 B&W besluiten 27 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Straatnaamgeving fietspad in de uiterwaarden tussen de IJssel en de Rijksstraatweg ter hoogte van Marle en Herxen</li> <li>Vennootschapsbelastingplicht</li> <li>Verkeer Olst, project Jan Hooglandstraat</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene Gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2002</li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Nieuwendijk 24C, Wijhe</li> <li>Principebesluit tot het planologisch regelen van twee woningen op het perceel aan de Bonekampweg 7-9 te Wesepe</li> <li>Verlening omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe</li> <li>Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over leerlingenvervoer</li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020</li> <li>Consequenties besluitvorming kadernota 2020-2023 voor financieel meerjarenperspectief </li> </ol></p> <p> </p> 2019-08-30 11:00:00 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 B&W besluiten 20 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Boerhaar 3 te Wijhe, Middelerstraat 2 te Olst en Rietbergweg 6 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de maatschappelijke bestemming naar de woonbestemming op het perceel Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Ondertekening Anterieure Overeenkomst Junco ten behoeve van exploitatie Van Bavelgem Boskamp 47</li> <li>Vaststelling anterieure overeenkomsten 'Aberson Olst' en 'EFG-flats Olst'</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Zonneweide Overkamp, Diepenveenseweg achter nr. 2, te Olst</li> <li>Definitief plaatsingsplan ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’ fase III</li> <li>Vervanging en archivering personeelsdossiers</li> <li>Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024</li> <li>Aanwijzingsbesluiten DOWR-Belastingen</li> <li>Opleggen aanwijzing ex artikel 8.7 Bouwbesluit aan Combinatie Olasfa tot aanleveren veiligheidsplan ten behoeve van de  ontmanteling van de saneringslocatie Olasfa in verband met mogelijke geluid- en/of trillinghinder</li> </ol> <p> </p> 2019-08-23 09:00:00 +0200 2019-08-22 16:01:24 +0200 2019-08-23 09:11:59 +0200 B&W besluiten 9 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Diepenveenseweg 2 te Olst in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden van een bestemmingsplan </li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan het Middelerpad tussen nummers 6 en 10 en de Middelerstraat 11 te Olst in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Principebesluit voor de vestiging van een apotheekhoudend huisarts op het perceel Raalterweg 37, Wesepe</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Bremmelerstraat 13 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Intern controleplan team Werk, Inkomen en Zorg 2019-2020</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2018</li> <li>Nieuwe website sociaal domein</li> <li>Overdracht en plaatsing historisch torenuurwerk Olst</li> <li>Dorpsarrangement Olst-Wijhe 2019-2021</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland en PFO VTH IJsselland d.d. 11 juli 2019</li> <li>Verzoek om gasaansluiting bij verkoop bedrijfskavel, bedrijventerrein Wesepe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen gedurende spitsuren Schippershuizen </li> </ol> <p> </p> 2019-07-12 01:00:00 +0200 2019-07-12 08:54:28 +0200 2019-07-12 08:59:02 +0200 B&W besluiten 2 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beheerstaken Maatwerkvervoer II</li> <li>Vervolg uitvoering programma Participatie</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 3 juli 2019 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2019</li> </ol> 2019-07-04 16:00:00 +0200 2019-07-04 13:38:42 +0200 2019-07-04 13:44:07 +0200 B&W besluiten 25-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>WOB verzoek Wijhendaalseweg 3b, Wijhe</li> <li>Afdoening ingekomen brief 17 april 2019 inzake Wijhendaalseweg 3b </li> <li>Verhuur P-gebouw Capellenborg </li> <li>Principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op de percelen Ambachtsweg 5 te Wijhe en Industrieweg 1 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Vragen van inwoner over de uitrol van het 5G-netwerk </li> <li>Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling 2018</li> <li>Raadsvoorstel Kadernota</li> <li>Olstergaard, samenwerking Sallandwonen </li> </ol></p> 2019-06-27 15:30:00 +0200 2019-05-02 13:06:54 +0200 2019-06-27 13:27:27 +0200 B&W besluiten 18-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-06-2019<br /></li> <li>Ingekomen<br /></li> <li>Kadernota</li> <li>Jaarverslag 2018 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidieverzoek landelijke AED-burgerhulpverleningssysteem HartslagNu</li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening en wijziging Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders </li> <li>Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamercommissie over uitvoering Woonbeleid </li> <li>Opstellen tunnelalliantie met ProRail (tunnel Ter Stegestraat)</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland, 20 juni 2019 </li> <li>Reactie bezwaarschrift aanbieder Zorg &amp; Verder (inkooptraject Wmo Maatwerkvoorziening)</li> </ol> 2019-06-25 09:30:00 +0200 2019-05-02 13:05:58 +0200 2019-06-25 09:29:09 +0200 B&W besluiten 11-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> </p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Zonnekamp-Oost woonveld D” te Olst </li> <li>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering </li> <li>Noordmanshoek overeenkomst zonnepark </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe </li> </ol></p> 2019-06-20 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:04:59 +0200 2019-06-17 11:25:31 +0200 B&W besluiten 04-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Annotatie Algemene Ledenvergadering VNG 5 juni 2019</li> <li>Keuze voor elektriciteit grootverbruik of kleinverbruik bij openbare verlichting</li> <li>Toezegging 378 Aanpak energieverslindende bedrijven in 2019</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> </ol> 2019-06-13 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:03:32 +0200 2019-06-06 10:27:55 +0200 B&W besluiten 28-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarstukken 2018 - jaarverslag en jaarrekening</li> <li>Ontwerpbegroting 2020, incl. kadernota van het RSJ IJsselland</li> <li>Financiële gevolgen uitbreiding Sportvrijstelling en aanvraag Specifieke uitkering Sport (SPUK)</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de G.J. Kappertweg 2 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Omgevingsvergunning touringcarbedrijf IJsselstraat (toestaan van één M2 bus)</li> <li>Ter inzagelegging ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Verkeer Olst, voorstellen voor uitvoering</li> <li>Beheersing eikenprocessierups</li> </ul> <p> </p> 2019-06-06 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:02:22 +0200 2019-06-03 09:27:06 +0200 B&W besluiten 21-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan "Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2"</li> <li>Jaarrekening OD IJsselland 2018 en begroting 2020 e.v.</li> <li>Omgevingsvergunning voor plaatsing van een EAZ Windmolen en een Suncat aan de Hooglandweg 3a</li> <li>AVA ROVA 23 mei 2019</li> <li>Jaarstukken DOWR 2018 en Kaderbrief DOWR 2020-2023</li> </ul> 2019-05-30 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:01:19 +0200 2019-06-03 09:07:03 +0200 B&W besluiten 14-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Memo bodemverontreiniging hoek Nieuwendijk - De Grienden </li> <li>Wijzigen van de bebouwde kom kernen Olst en Boskamp </li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met verbod oplaten ballonnen </li> <li>Herontwikkeling terrein ‘De Lepelaar’, Boxbergerweg 31, Eikelhof</li> </ol> 2019-05-23 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:00:02 +0200 2019-05-16 11:49:15 +0200 B&W besluiten 07-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal stemmen tellen op 27 mei 2019</li> <li>Beleidslijn hoe om te gaan met leges en OZB bij grootschalige energie-initiatieven</li> <li>Concept ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Startnotitie Integraal Jeugdplan 2020</li> <li>Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Jaarverslag 2018</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Voorlopige jaarstukken 2018 en concept-programmabegroting 2020 GGD IJsselland</li> </ol> 2019-05-16 08:00:00 +0200 2019-05-02 12:58:43 +0200 2019-05-16 12:23:47 +0200 B&W besluiten 30-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde Leidraad invordering 2019</li> <li>Aanwijzen stemlokalen verkiezingen Europees Parlement 2019 </li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening</li> <li>Budget Omgevingswet t.b.v. Kadernota</li> <li>Ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers</li> <li>Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling</li> <li>Uitvoeringsplannen I-visie DOWR 2020 - 2023</li> <li>Benodigde capaciteit en budget voor het Duurzaamheidsprogramma</li> </ol> 2019-05-09 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:14:44 +0100 2019-05-02 14:21:26 +0200 B&W besluiten 23-04-2019 <p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Bouw van een nieuwe kippenstal op het perceel Boerlestraat 9-9a, Wijhe</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van acht woningen op het perceel Eendrachtstraat 8 in Olst </li> <li>Gemeentelijke bijdrage voor- en vroegschoolse educatie </li> <li>Aanpak overlast hondenpoep </li> <li>Convenant uitwisseling persoonsgegevens mijnplein en mandaat ondertekening convenanten uitwisseling persoonsgegevens </li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2019 </li> <li>Onderzoek naar beschikbaarheid voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein </li> <li>Deelname terugvordering truckkartel - ondertekenen overeenkomst </li> <li>Ondertekenen autorisatieaanvraagformulier Inlichtingenbureau i.v.m. leer- en werktraject Jongeren in Beeld </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe </li> <li>Vaststelling geactualiseerd MJOP 2019-2029 </li> <li>Vaststellen concept-startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) </li> </ol></p> 2019-05-02 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:13:37 +0100 2019-04-25 11:33:26 +0200 B&W besluiten 16-04-2019 <p><span>Aawezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opzet en uitwerking Meerjaren Onderhoud- en InvesteringsProgramma (MJOP/MJIP) </li> <li>Voorbereiding en uitvoering reconstructies en rehabilitaties in infrastructuur en openbare ruimte 2019 en 2020 </li> <li>Ambitieverklaring RIVUS inclusief inpassing klimaatadaptatie in RIVUS </li> <li>Opstarten proces voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart </li> <li>Het vrijgeven van het ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D i.c.m. het nemen van een besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkeling van woonveld D in Zonnekamp-Oost, Olst </li> <li>Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Oosterkampweg 2-4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan</li> </ol> 2019-04-25 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:12:34 +0100 2019-04-30 13:07:35 +0200 B&W besluiten 09-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering strategisch plan: IJssel: linie van oorlog en vrede </li> <li>Principebesluit voor het loskoppelen van de bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen op het perceel Raalterweg 6-6a in Wesepe </li> <li>Collegeverklaring 2018 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Elshof en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Veiligheidsoverleg 10 april 2019<br /></li> </ol> 2019-04-18 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:10:59 +0100 2019-04-11 16:32:15 +0200 B&W besluiten 02-04-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>VTH-jaarverslag 2018 </li> <li>Brief aan gemeenteraad inzake Beschermingsbewindvoering </li> <li>Loswal Wijhe, eigendom ponton </li> <li>Horeca exploitatie Loswal te Wijhe </li> <li>Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Afwijken van het Beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag </li> <li>Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Planologische medewerking aan het plan om aan de Marsweg 3-5 te Wesepe de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming </li> <li>Intentieverklaring voor deelname sportformateur </li> <li>Wegen onderhoud 2019</li> </ol> 2019-04-11 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:09:42 +0100 2019-04-30 13:07:57 +0200 B&W besluiten 26-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel aanpak Inclusie </li> <li>Vaststellen wenselijke verkeersmaatregelen de Omloop </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 </li> <li>Vaststellen bestuurlijk dashboard 2019 </li> <li>Besluit op een bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Wijhendaalseweg 3b in Wijhe </li> <li>Beantwoording schriftelijke  vragen fractie GroenLinks over zienswijze luchthaven Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting De Noordmanshoek</li> </ol> 2019-04-04 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:08:16 +0100 2019-04-02 14:24:37 +0200 B&W besluiten 19-03-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, het Anem 26, Wijhe</li> <li>Beantwoording raadsvragen inzake locatiekeuze openbaar onderwijs Olst</li> <li>Mandaat wijziging register van verwerkingsactiviteiten </li> <li>Concept Ontwerp Energievisie </li> <li>Beantwoording vragen D66 </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks </li> <li>Klachtenrapportage 2018 </li> <li>Notitie de organisatie van de gemeente Olst-Wijhe in de gemeenschap van de toekomst</li> </ol> <h2>Besluitenlijst Burgemeester-overleg</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Alcohol- en sanctiebeleid Olst-Wijhe</li> </ol> 2019-03-28 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:07:14 +0100 2019-05-01 11:34:02 +0200 B&W besluiten 12-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-03-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe" </li> <li>Sociale media- en webcareplan</li> <li>Eenmalige bijdrage ten behoeve van 75 jaar Vrijheid</li> <li>Havenmeesterschap 2019 Loswal te Wijhe</li> </ol> 2019-03-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:06:01 +0100 2019-04-30 11:42:05 +0200 B&W besluiten 05-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Procedure datalekken</li> <li>Convenant weginfrastructuur openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht </li> <li>Spoorboek Planning- en controlcyclus 2019 Bestuurlijke planning </li> <li>Mediaplan 2019-2022</li> </ol> 2019-03-14 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:02:54 +0100 2019-04-30 13:09:01 +0200 B&W besluiten 26-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen over kentekenregistratiesysteem</li> <li>Salland Kompas; strategische agenda 2019 – 2022 </li> <li>Vaststellen normenkader 2018 </li> <li>Jaarverslag Leerplicht en RMC Stedendriehoek 2017-2018 </li> <li>Ambitiedocument Olstergaard </li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2019-2021 </li> <li>Bestuursreactie bij conceptrapport Inspectie van het Onderwijs Herijking toezicht voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en kinderopvang</li> <li>Extra structurele subsidie KCOW vanaf 2020 </li> <li>Onderschrijven CultuurManifest IJSSELBIËNNALE </li> <li>Uitnodigen nieuwe inwoners voor kennismakingsbijeenkomst </li> </ol> 2019-03-07 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:00:53 +0100 2019-02-28 15:07:06 +0100 B&W besluiten 19-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>gemeentesecretaris; de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Steunenbergerweg 6 </li> <li>Wijziging beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Provinciale subsidie ‘Gebiedsgerichte aanpak energietransitie Overijssel’ </li> <li>Programmaplan transformatie ruimtelijk domein </li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal tellen op 21 maart 2019 </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe" </li> <li>Vaststelling stedenbouwkundigplan Boskamp 47, Olst (Van Bavelgem) en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor dit perceel </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen van een bouwwerk, afwijken van het bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde aan de Hooglandweg 3a te Wijhe </li> <li>Vaststellen uitkomst zelfevaluatie BRP en PNIK </li> </ol> 2019-02-28 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:57:18 +0100 2019-02-21 10:45:44 +0100 B&W besluiten 12-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ondertekenen Bestuurlijk Kader Cultuureducatie </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van Noorder Koeslag fase 2 in Wijhe </li> <li>Nota lokaal gezondheidsbeleid en Nota Preventie- en Handhaving Drank- en Horecawet </li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 maart 2019 </li> <li>Maatwerkvoorschriften sportcafé Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van mevrouw Corinda van Tilborg en de heer Roel Vinke </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 13 februari 2019 </li> <li>Zienswijze naar aanleiding van ontwerp luchthavenbesluit Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022 <span> </span></li> <li>Collegeadvies t.b.v. vergadering AB OD IJsselland 14-2-2019</li> </ol> 2019-02-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:31:23 +0100 2019-04-30 13:09:44 +0200 B&W besluiten 05-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 29-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit Zonneveld te Riele in relatie tot Energievisie </li> <li>Kunst en inboedel Huis Westenvoorde te Olst </li> <li>Vervallen deel van lijn 161 in het dorp Wijhe </li> <li>Fusie-effectrapportages stichting De Mare </li> <li>Aanwijzing toezichthouder (met HR21 functie: medewerker handhaving II) team Leefomgeving</li> <li><span>Afschaffen plaatsen verkiezingsborden </span></li> </ol> 2019-02-14 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:45:53 +0200 2019-02-11 08:21:57 +0100 B&W besluiten 29-01-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst in verband met oprichting Parentshouse Olst-Wijhe - Raalte </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2019</li> <li>Vorm-vrije M.e.r. aanmeldingsnotitie veehouderij aan de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Ontheffing kettingbeding inzake het plantrecht Achterhoekstraat 21 Wesepe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst</li> <li>Ledenraadpleging cao 2020 </li> </ol> 2019-02-07 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:44:51 +0200 2019-01-31 15:49:00 +0100 B&W besluiten 22-01-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening </li> <li>Plan van aanpak ondermijning </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van 15 woningen, Hiethaarshoek te Wesepe </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA over tarieven Huishoudelijke Hulp </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een cafetaria aan de Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Beleidsregels aanpak woonoverlast</li> </ol> 2019-01-31 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:43:53 +0200 2019-04-30 13:33:14 +0200 B&W besluiten 15-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst-Oost; vaststelling van de Nota van Uitgangspunten </li> <li>Verzoek medewerking Volksreferendum </li> <li>Nota van Uitgangspunten Van Bavelgem</li> </ol> 2019-01-24 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:39:32 +0200 2019-04-30 13:10:44 +0200 B&W besluiten 08-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 18-12-2018</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Inzet van extra middelen vanuit het Rijk voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede</li> <li>Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 </li> <li>Vaststellen verkeersplan Schippershuizen </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een cafetaria op het perceel Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Procedure vaststelling collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 </li> <li>Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG </li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Vervroegd aflossen geldlening zonnepanelen Stichting Buurthuis Elshof </li> <li>Verlenging looptijd Sociaal Statuut </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gecombineerde waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen 2019 </li> <li>Verlenging transformatieprogramma sociaal domein </li> <li>Vervallen goedkeuringsrecht in leveringsakte woningen Het Weijtendaal</li> </ol> 2019-01-17 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:38:10 +0200 2019-04-30 13:11:09 +0200 B&W besluiten 01-01-2019 - vervalt <p>In verband met Nieuwjaarsdag vergadert het college van B&amp;W niet op 1 januari 2019. Om die reden zijn er ook geen B&amp;W besluiten deze week.</p> <p>Op 8 januari vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-10 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:36:11 +0200 2018-10-11 10:37:00 +0200 B&W besluiten 25-12-2018 - vervalt <p>Het college van B&amp;W vergadert niet op 25 december i.v.m. eerste kerstdag. Ook dinsdag 1 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W ook niet i.v.m. Nieuwjaardag.</p> <p>Op dinsdag 8 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-03 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:32:05 +0200 2018-10-11 11:37:21 +0200 B&W besluiten 18-12-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen</li> <li>TOP verplaatsing Welsum </li> <li>Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 - 11491-2018</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2019 </li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2019 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 te Wijhe </li> <li>Benoeming leden, plaatsvervangend-voorzitters en voorzitter Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Evenementenkalender 2019 </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden 2014 </li> <li>Begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2019 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten </li> <li>Kruising N337-Brabantse Wagen </li> <li>Uitwerking liquidatie RGS per 1-1-2019</li> </ol> 2018-12-27 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:31:10 +0200 2019-04-30 13:11:53 +0200 B&W besluiten 11-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-12-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststellen 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 </li> <li>Vaststellen e-laadplan </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers </li> <li>Aanbesteding IJsselberichten </li> <li>Uitvoeringsprogramma structuurvisie </li> <li>Geactualiseerde subsidieovereenkomst Gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen De Mare en mijnplein </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 12 december 2018 </li> <li>Onderhoud verkeersborden en straatnaamborden 2019 e.v. </li> <li>Participatie Den Nul beheer openbare ruimte </li> <li>Beantwoording vraag Gemeentebelangen en Motie Noordmanshoek</li> </ol> 2018-12-20 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:30:04 +0200 2019-04-30 13:12:28 +0200 B&W besluiten 04-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Velsdijk 4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan </li> <li>Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras- en zonnescherm met de activiteit het bouwen van een bouwwerk aan de Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Besluit op vier bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruik van een kantine als sportcafé en voor het houden van partijen op het perceel Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Proces invulling sportcafé de Hooiberg </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit van 26 januari 2017, tot het vaststellen van de nummeraanduiding aan de Langstraat 81a</li> <li>Technische verantwoording reconstructiewerkzaamheden De Grienden e.o. </li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2018 </li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 5 december 2018</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 6 december 2018 </li> </ol> 2018-12-13 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:28:38 +0200 2018-12-06 10:00:16 +0100 B&W besluiten 27-11-2018 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 </li> <li>Basisrioleringsplan Welsum </li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe 2018, Regeling gegevensverstrekking BRP en aangehaakte gegevens  gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Vaststelling Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het bedrijfsperceel Grolleman te Herxen en omliggende percelen naar woningbouw met mogelijk een zorg- welzijnsvoorziening </li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR</li> </ol> 2018-12-06 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:27:46 +0200 2019-04-30 13:13:16 +0200 B&W besluiten 20-11-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Prestatieafspraken 2019 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Randerstraat 3, Olst </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 28 mei 2018  tot het afwijzen van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan op het percelen Wijhendaalseweg 2 en 2a in Wijhe </li> <li>Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en Risicoprofiel VR IJsselland </li> <li>Aanbesteding medische onderzoeken (advies)rapportages </li> <li>Schriftelijke vragen, als bedoeld in het artikel 33 van het Reglement van orde, over de brief aan bijstandsgerechtigden in Olst-Wijhe betreffende de taaltoets - </li> <li>Uitvoering motie Kinderpardon</li> </ol> 2018-11-29 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:26:20 +0200 2019-04-30 13:14:32 +0200 B&W besluiten 13-11-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester,</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder,</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 06-11-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Terugkoppeling onderzoek website door testpanel </li> <li>Aanvullende kaders en maatregelen voor inrichting buiten wegen in het kader van het uitvoeringsplan</li> <li>Afsluiting grondexploitatieproject Boerhaar III </li> <li>Beantwoording vragen CDA-fractie inzake WHO-geluidsrichtlijnen </li> <li>Principeverzoek voor de realisatie van 3 appartementen op het perceel Hendrik Droststraat 23 in Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Begrotingswijziging GGD </li> <li>Tarieven afvalstoffenheffing 2019 </li> <li>Vaststellen van verordening onroerendezaakbelastingen 2019 </li> <li>Vaststellen Bomenverordening</li> </ol> 2018-11-22 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:24:22 +0200 2019-04-30 13:14:50 +0200 B&W besluiten 06-11-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Basisregistratie personen (BRP); regeling bestuurlijke boete en regeling briefadres </li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Vergunningverlening Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor een geitenhouderij </li> <li>Principeverzoek Veldweg 2, Welsum </li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. de geslotenverklaring vrachtauto's op de Raalterweg </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks over motie 2e kamer voor spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Noordmanshoek, schriftelijke vragen D66 </li> <li>Huur- en opstalovereenkomst t.b.v. het speelterrein en de speeltoestellen Elshof </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 6 november 2018 </li> <li>Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019–2021 </li> <li>Deelname gemeente aan living-lab Herxen </li> <li>Tussentijdse stand van zaken implementatieplan AVG</li> </ol> 2018-11-15 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:20:39 +0200 2018-11-16 10:19:03 +0100 B&W besluiten 30-10-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 23-10-2018</li> <li>I<span>nge</span><span>komen</span></li> <li>Vaststellen beleidsplan civieltechnische kunstwerken </li> <li>Voorstel tot instemming met de evaluatie nota Plan van aanpak lokale transformatie jeugdhulp 2017-2020 </li> <li>Begrotin<span>g 2019 en jaarrekening 2017 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </span></li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Experiment centraal stemmen tellen </li> <li>Vaststelling Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen</li> </ol> 2018-11-08 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:08:46 +0200 2019-04-30 13:15:12 +0200 B&W besluiten 23-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 16-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Noorder Koeslag, aanpassen bijlage aanvullende overeenkomst Rotij Grondvast </li> <li>E-laadplan </li> <li>Tussenrapportage Transformatie Sociaal Domein </li> <li>Principeverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst </li> <li>Convenant, inclusief addendum, Buurtagenda Elshof 2018-2020 </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2019 en tarief toeristenbelasting 2020 </li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Bewoning recreatiewoning aan Lange Dijk 7 te Olst  </li> <li>Stand van zaken gasloos bouwen </li> <li>Noordmanshoek, herijking van het project en aanvraag budget </li> </ol> 2018-11-01 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:07:33 +0200 2018-10-24 20:22:20 +0200 B&W besluiten 16-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 09-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Energievisie </li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Ledenraadpleging VNG conceptarbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2019 </li> <li>Bruikleen MKZ-beeld en Gigengack-beeld aan Historische Vereniging Wijhe</li> <li>Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2018 </li> <li>Aanbesteding busvervoer concessie IJsselvecht </li> <li>Continuering project “DagenDoen” </li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein </li> </ol> 2018-10-25 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:05:03 +0200 2018-10-23 09:38:05 +0200 B&W besluiten 09-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 02-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. nadelige effecten duurzame maatregelen op WOZ en OZB </li> </ol> 2018-10-18 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:02:02 +0200 2018-10-11 10:18:09 +0200 B&W besluiten 02-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe - </li> <li>Principeverzoek 5 appartementen Kippenmarkt Wijhe </li> <li>Uitwerking meekoppelkansen HWBP Zwolle-Olst </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Gebiedsontwikkeling Proeftuin Olst; aanvraag voorbereidingskrediet </li> <li>Standaardprocedure rechten van betrokkenen AVG </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, over kwetsbare leerlingen die niet meer naar werk worden begeleid </li> <li>Schriftelijke vragen CDA fractie over energiekansen dijkopgave </li> <li>Bestuurlijk overleg Energievisie Olst-Wijhe </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 3 oktober 2018 </li> <li>Realisatie Glasvezel Buitengebied  </li> <li>Evaluatie bijeenkomst nieuwe inwoners </li> </ol> 2018-10-11 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:00:27 +0200 2018-10-04 09:35:32 +0200 B&W besluiten 25-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorgenomen beleidswijziging beheer en onderhoud stedelijk water</li> <li>Project Onderwijshuisvesting verhoging projectkrediet 2018 2de BERAP</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland Team Leefomgeving</li> </ol> 2018-10-04 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:56:40 +0200 2018-09-27 14:43:08 +0200 B&W besluiten 18-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 11-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitstel traject omgevingsplan dorpen en buurtschappen </li> <li>Vervanging brug Kortrickvijver, Eikelhofweg en brugdek Boerhaar </li> <li>Principebesluit verplaatsen bouwrecht woning Waterstraat 9 Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan</li> <li>Sluitende aanpak personen met verward gedrag </li> </ol> 2018-09-27 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:54:49 +0200 2018-09-20 10:28:35 +0200 B&W besluiten 11-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen </li> <li>Advies van Adviesraad samenleving met betrekking tot de nota Participatie van statushouders vanaf 2019 </li> <li>Onderzoek Taskforce zorgkosten Jeugd </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Financiële middelen voor participatie van statushouders vanaf 1 januari 2019 </li> <li>Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> </ol> 2018-09-20 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:51:59 +0200 2018-09-13 09:34:47 +0200 B&W besluiten 04-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-8-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO </li> <li>Compensatie rioolheffing IJsclub Wijhe </li> <li>Human Capital Agenda "Investeren in mensen 2019-2023</li> <li>Principeverzoek KGO Boerlestraat 15 </li> <li>Programma klimaatadaptie</li> </ol> 2018-09-13 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:45:36 +0200 2018-09-06 20:22:07 +0200 B&W besluiten 28-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d.  21-08-2018</li> <li>BIngekomen</li> <li>Uitstel vaststellen ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Principeverzoek Hamelweg 16 Wijhe <span> </span></li> <li>Beantwoording raadsvraag van raadslid Ferdi Hummelink spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2017 </li> <li>Voorstel benoeming nieuwe commissaris en verlenging zittingsperiode huidige commissaris RvC Sallcon B.V. </li> <li>Gewijzigd vaststellen uitwerkingsplan “Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1" </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Boerhaar 2 </li> <li>Evaluatie nota sport- en cultuurstimulering </li> <li>Beantwoording vragen raad inzake Evaluatierapport De Jakke 8</li> </ol> 2018-09-06 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:42:32 +0200 2019-04-30 13:16:30 +0200 B&W besluiten 21-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verwerkingsregister AVG met rapportage van bevindingen en aanbevelingen</li> <li>Kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR gemeenten</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Parkeren</li> <li>Goedkeuring statutenwijziging Stichting Zorgspectrum Het Zand</li> <li>Intentieovereenkomst herontwikkeling Van Bavelgem te Boskamp</li> <li>Besluit op bezwaar tegen de realisatie van een parkeerplaats naast de woning op het perceel Wijhezicht 33 in Wijhe</li> </ol> 2018-08-30 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:51:24 +0200 2019-04-30 13:16:50 +0200 B&W besluiten 14-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-23 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:49:32 +0200 2018-07-12 13:01:21 +0200 B&W besluiten 07-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-16 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:48:12 +0200 2018-07-12 13:01:10 +0200 B&W besluiten 31-08-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-09 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:46:55 +0200 2018-07-12 13:00:53 +0200 B&W besluiten 24-07-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-02 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:45:33 +0200 2018-07-12 13:00:37 +0200 B&W besluiten 17-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10-07-2018</li> <li>Ingekomen<br />a) Raadsakkoord op hoofdlijnen</li> <li>Aanwijzing boa’s van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland als toezichthouder </li> <li>Organisatie ‘duurzaam woonevent’ en aanwending Investeringsreserve</li> <li>Binnenstedelijke Vernieuwing </li> <li>Implementatieplan AVG </li> <li>Rapportage meting belevingsvlucht Lelystad Airport </li> <li>Schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake uitbreiding Lelystad Airport </li> <li>Aanbesteding payroll </li> <li>Aanvraag voor een standplaats aan de Aaldert Geertsstraat, ter hoogte van Aaldert Geertsstraat 48a, te Olst </li> <li>Wijzigen bestemming Agrarisch naar Wonen Hagenvoorde 7 en 7a, Wijhe </li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Vaststellen grondprijzen Noorder Koeslag 3e fase, deel  1 </li> <li>Principebesluit KGO-locatie Raalterweg 27, Wijhe </li> <li>Principebesluit woningsplitsing Raalterweg 91-91a Wesepe Olst </li> <li>Vorm-vrije m.e.r. aanmeldingsnotitie voor het bedrijf aan de Kloosterhoekweg 3 in Welsum </li> <li>Proeftuin Olst</li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-26 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:42:11 +0200 2019-04-30 13:17:19 +0200 B&W besluiten 10-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink</li> <li>wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rioleringsmaatregelen 2018 </li> <li>Structurele inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Ontheffing artikel 15.1.b Algemene Gronduitgiftevoorwaarden 1975 </li> <li>AB-overleg Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2018</li> </ol> 2018-07-19 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:32:59 +0200 2018-07-12 12:40:40 +0200 B&W besluiten 03-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afvalmonitor 2017 </li> <li>Mobilisatie IJssellinie </li> <li>Verzoek om financiële bijdrage voor Stichting HoogOverijssel </li> <li>Beheersing Eikenprocessierups 2018 </li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-13 08:00:00 +0200 2018-07-05 11:30:57 +0200 2019-04-30 13:25:16 +0200 B&W besluiten 25-06-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester, <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-06-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk besluitvormingstraject verbonden partijen per arrangement </li> <li>Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting</li> <li>Eindverantwoording aanleg twee extra overstorten Olst en Ombouw bemalen overstort Jan Meesterweg in Wijhe </li> <li>Bestuursovereenkomst Maatregelprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 27 juni 2018 </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Wesepe, Tollenaar en Veldwachter'</li> <li>Vragen van PvdA-fractie over gasloos bouwen naar aanleiding van de brief van minister Ollongren</li> </ol> 2018-07-05 10:00:00 +0200 2018-06-28 15:07:45 +0200 2019-04-30 13:25:02 +0200 B&W besluiten 19-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,   gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO - 5627-2018</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Boxbergerweg 23, Olst” </li> <li>Legalisering van het medegebruik van de kantine van sporthal De Hooiberg als café </li> <li>Afronding geluidsisolerende maatregelen Sportcafé de Hooiberg </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 20 juni 2018 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Advisering algemeen bestuur GGD IJsselland en bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 21 juni 2018 </li> <li>Verzoek om zienswijze gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RSJ IJsselland </li> <li>Kadernota 2019-2022 </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2018 </li> <li>Verwerkersovereenkomsten DOWR-I </li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2017 </li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 procesdocument </li> </ol> 2018-06-28 07:00:00 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 B&W besluiten 12-06-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Portefeuilleverdeling nieuw college </li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het besluit van 23 januari 2018, verzonden op 25 januari 2018, tot het instemmen met de wijziging van een uitweg </li> <li>Besluit op bezwaar inzake opgelegde last onder dwangsom vanwege het met het bestemmingsplan strijdige gebruik </li> <li>Vervroegd aflossen lening zonnepanelen Stichting De Mare </li> <li>Grolleman Herxen; ondertekening intentieovereenkomst <br /></li> </ol> 2018-06-21 07:00:00 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 B&W besluiten 05-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-05-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling subsidie project herbestemming voormalig pand Rabobank Olst </li> <li>Schetsplan bouw stal kippenhouderij Ds. E. Kreikenlaan 7 te Wesepe </li> <li>ALV VNG Overijssel 6 juni 2018 </li> <li>Voortgangsrapportage leefbaarheid mei 2018</li> </ol> 2018-06-14 07:00:00 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 B&W besluiten 29-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Toezegging nr. 358 over het korten van toeslagen bij mantelzorg en inwoning </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Diepenveenseweg 2 </li> <li>Samen op pad Kunst en Cultuur Olst Wijhe </li> <li>Toekomst trouwlocatie Huize Westervoorde te Olst </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 </li> <li>Resultaat onderzoek naar coöperatievorm als mogelijkheid voor vormgeving zorg </li> </ol> 2018-06-07 07:00:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 B&W besluiten 22-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 15 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Boerhaar 2 te Wijhe </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg </li> <li>TPrincipeverzoek tot het herzien van het bestemmingsplan aan de Leugenshorst 4 te Wijhe </li> <li>Onderzoek naar realisatie van een woon/zorgproject te Welsum (Wel(zorg)sum)</li> <li>Het benoemen van een plaatsvervangend adviseur ruimtelijke kwaliteit en het (her)benoemen van de leden van de monumentencommissie </li> <li>Buurtbemiddeling jaarverslag 2017 en het Addendum convenant Verwerking persoonsgegevens convenant Buurtbemiddeling </li> <li>Besluit op bezwaar inzake invordering van opgelegde dwangsommen </li> <li>Verwerkersovereenkomst Logius en ICTU - 4611-2018</li> <li>Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie - 3889-2018</li> <li>Benoeming Functionaris Gegevensbescherming inzake AVG en Rapport stand van zaken implementatie AVG </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 24 mei 2018 </li> </ol> 2018-05-31 08:00:00 +0200 2018-05-24 12:16:00 +0200 2019-04-30 13:26:08 +0200 B&W besluiten 15-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 8 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opruimen Gronddepot Wijhe, De Lange Slagen </li> <li>Bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Definitieve beschikking voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Subsidieaanvraag zorginfrastructuur-middelen door Carinova </li> <li>Telefonische bereikbaarheid en fysieke aanwezigheid teams </li> </ol> 2018-05-24 08:00:00 +0200 2018-05-17 12:55:28 +0200 2018-05-28 14:49:56 +0200 B&W besluiten 08-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 1 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Herontwikkeling karakteristiek erf Schuilenbergerweg 4 te Olst </li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Hiethaarshoek Wesepe </li> <li>Plan van Aanpak versnelling sanering Asbestdaken </li> <li>Beantwoording vragen PvdA spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling/KonnecteD </li> <li>WMO Cliëntervaringsonderzoek 2017 </li> <li>Bewerkersovereenkomsten WMO en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO</li> <li>Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport 'Sturing op doelbereik en Jeugd en Wmo'</li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand</li> <li>Motoren overlast Marledijk en IJsseldijk </li> </ol> 2018-05-17 08:00:00 +0200 2018-05-15 09:59:43 +0200 2018-05-23 08:16:11 +0200 B&W besluiten 01-05-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris,</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind,  wethouder;</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig <span></span></h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 24 april 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Nieuwbouw schapenstal Randerstraat 3, Olst </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Zonnenbergerweg 10</li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 </li> <li>Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe en Werkafspraken GGD IJsselland – gemeenten IJsselland inzake toezicht en handhaving kinderopvang </li> <li>Nieuwe inwoners informeren en betrekken </li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA over het uitvoeringsprogramma VTH 2018 toezegging 364</li> <li>Uitwerking Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-05-10 10:00:00 +0200 2018-05-04 10:26:26 +0200 2019-04-30 13:26:36 +0200 B&W besluiten 24-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 17 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit KGO-plan Boerhaar 3 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Verzoek wijziging bestemming Wijhendaalseweg 2 en 2a </li> <li>Ondertekening samenwerkingsverklaring Voorzieningenhart Wesepe </li> <li>Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 GGD IJsselland</li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2018 </li> <li>Collegeverklaring 2017 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT</li> <li>Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. aanbesteding gym- en zwemvervoer </li> </ol> 2018-05-03 00:00:00 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 B&W besluiten 17-04-2018 <h2>Aanwezig  </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig   </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2019 en meerjarenraming 2020-2022 </li> <li>Project Onderwijshuisvesting stand van zaken en aanvraag aanvullende middelen </li> <li>Startnotitie Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 2014-2018 en vaststellen Bibliotheekbeleid Olst-Wijhe na 2020 </li> <li>Toezegging 363. Reactie op gestelde vragen naar aanleiding van Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 </li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering </li> </ol> 2018-04-26 08:00:00 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 B&W besluiten 10-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 3 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vragen D66 fractie over Afwegingskader Woningbouw - 2800-2018</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Olst-Wijhe inzake Aardehuizen - 3070-2018</li> <li>Informatieverstrekking reconstructie De Grienden e.o. / beantwoording vragen PvdA, CDA en D66 - 3033-2018</li> <li>AB Omgevingsdienst Ijsselland, 12 april 2018 - 3464-2018</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> </ol> 2018-04-19 00:00:00 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 B&W besluiten 03-04-2018 <h2>Aanwezig <span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorlopende machtiging Rechtbank Overijssel, Raad van State, Centrale Raad en Beroep </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake aanpak personen met verward gedrag </li> <li>Benoeming leden Kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> <li>Aanbesteding Inhuurdesk </li> <li>Medewerking verlenen aan afwijken van beeldkwaliteitsplan Overmaterhoek (voorlopig) 30 </li> <li>Opstarten bestemmingsplanprocedure Veldwachter en Tollenaar, Kaveluitgifte Wesepe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 4 april 2018 </li> <li>Toekomstvisie op samenwerking bedrijfsvoering DOWR </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-04-12 10:00:00 +0200 2018-04-06 09:59:45 +0200 2019-04-30 13:27:41 +0200 B&W besluiten 27-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gehandicaptenparkeerkaart en geneeskundig onderzoek</li> <li>Mandatering bevoegdheid tot het maken van noodzakelijke kosten aan regionale crisisorganisatie en aangaan regionale overeenkomst Nederlandse Rode Kruis</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 23, Olst</li> <li>Transformatie ruimtelijk domein, financiële consequenties 2019</li> <li>Aanvullende middelen Omgevingsdienst 2018 en Kaderbrief 2019</li> <li>Benoeming voorzitter Adviesraad Samenleving Olst - Wijhe</li> <li>Mandaat aanwijzen toezichthouders Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2015</li> <li>Wabo jaarverslag 2017</li> <li>Cyanide verontreiniging in de bodem bij de zoutloods op de gemeentewerf</li> </ol> 2018-04-05 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:54:36 +0100 2019-04-30 13:27:58 +0200 B&W besluiten 20-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering beschut werk </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Wegen onderhoud 2018</li> <li>Gemeentelijke bijdrage aan Leaderproject Dorpshuis Herxen</li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA en D66 over het Uitvoeringsprogramma VTH en het gasloos maken van woningen</li> <li>Vaststellen Nota Reikwijdte en Detailniveau plan MER Energievisie en Nota van Beantwoording Energievisie</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 te Olst</li> </ol> 2018-03-29 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:52:51 +0100 2019-04-30 13:28:18 +0200 B&W besluiten 13-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Inventarisatie dorps en buurthuizen</li> <li>Participatieonderzoek</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 in Olst</li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018 </li> <li>Bestuurlijk dashboard 2018 </li> <li>Zonnekamp Oost, Olst</li> </ol> 2018-03-22 10:00:00 +0100 2018-03-16 14:42:12 +0100 2019-04-30 13:28:45 +0200 B&W besluiten 06-03-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Woningbouwproject Noorder Koeslag Wijhe, laatste fase</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 8 maart 2018 </li> <li>Uitgangspunten Kadernota 2019-2022</li> <li>Klachtenrapportage 2017 </li> <li>Evenementenoverzicht 2018 </li> <li>Beleidskader privacy </li> <li>Frauderisicoanalyse 2018</li> <li>Boardletter 2017 Deloitte (interim controle)</li> </ol> 2018-03-15 10:00:00 +0100 2018-03-13 10:33:04 +0100 2019-04-30 13:29:15 +0200 B&W besluiten 27-02-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;F</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de percelen aan de Enkweg 56 en 54a en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Beleidsplan wegen (wegverharding, wegmarkering en bermen) </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a </li> <li>Voorstel tot deelname aan het Europees netwerk EFFORTS en aan de Stichting Liniebreed Ondernemen </li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Uitvoering motie naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van het Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> </ol> 2018-03-08 10:00:00 +0100 2018-03-06 16:14:44 +0100 2019-04-30 13:29:38 +0200 B&W besluiten 20-02-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13 februari 2018</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toepassing risico-classificatiemodel van de Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>WABO-projectbesluit Engeweg 15a</li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 te Olst</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 </li> <li>Bedrijventerreinenprogrammering</li> <li>Contracteren Deventer Ziekenhuis voor 2017 én 2018 voor leveren ADHD zorg en psychiatrische zorg </li> <li>Benoemen stembureauleden en  tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018, en benoemen leden Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor 22 maart 2018 </li> <li>Vragen van de PvdA-fractie over geitenhouderijen </li> </ol> 2018-03-02 08:00:00 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 B&W besluiten 13-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorontwikkeling Ondersteuning </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 14 februari 2018</li> <li>Principeverzoek KGO-plan Lierderholthuisweg 11, Wijhe</li> <li>Omgevingsplan dorpen en buurtschappen, voorstel aanpak</li> <li>Reactie op ongevraagd advies Cliëntenraad WWB</li> <li>Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen 2018</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Aanpak Ondermijning</li> <li>Beleidsnota kleinschalige zonne-energie</li> <li>Lokaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang in beweging</li> <li>Advisering Algemene Leden Vergadering van Dimpact op 15 februari 2018</li> </ol> 2018-02-22 10:00:00 +0100 2018-02-16 17:02:31 +0100 2019-04-30 13:30:05 +0200 B&W besluiten 06-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, adjunct-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling afwegingskader woningbouw </li> <li>Leerplichtverslag 2016-2017 (Jaarkrant Leerplicht en RMC Stedendriehoek) </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Aanwijzing toezichthouder team Leefomgeving </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Verbeteren en verduurzamen inzameling oud papier Olst-Wijhe </li> <li>Evaluatie nota Preventie- en Handhaving, integrale aanpak Drank- en Horecawet</li> </ol> 2018-02-15 10:00:00 +0100 2018-02-09 17:23:12 +0100 2019-04-30 13:30:31 +0200 B&W besluiten 30-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Reepad 1 en Engeweg 10 </li> <li>Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>3e Kwartaalrapportage BVO Jeugd IJsselland </li> <li>Transformatie sociaal domein en het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag van € 60.000,- </li> <li>Reactie ingekomen brief inzake Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Horecavoorziening SPOC-park Wijhe </li> <li>Bewerkersovereenkomst Dimpact - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen normenkader 2017</li> </ol> 2018-02-08 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:35:05 +0100 2019-04-30 13:31:57 +0200 B&W besluiten 23-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Opfrissen logo en huisstijl gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen (inclusief uurtarief kostenverhaal anterieure overeenkomsten) in het kader van de jaarrekening 2017</li> <li>Overhevelen restant subsidiebudget 2017 Stichting Theaters Olst-Wijhe</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan parkeren</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 mei 2017, verzonden op 16 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom tot naleving van de maatwerkvoorschriften</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 18 september 2017, tot invordering van een opgelegde dwangsom</li> </ol> 2018-02-01 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:29:40 +0100 2019-04-30 13:32:30 +0200 B&W besluiten 16-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Kernnet Fiets Overijssel</li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Deelname experiment centraal tellen</li> <li>Plaatsen verkiezingsborden</li> <li>Vaststelling van het wijzigingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1</li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Nieuwe Kampen 2 te Olst, mogelijk te maken</li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Antwoordbrief inzake zorgen ouders KBS De Bongerd over het proces en de communicatie rondom het thema “Antwoord op de krimp"</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst; ondertekening intentieovereenkomst</li> <li>Financiële middelen voor begeleiding van statushouders in 2018</li> <li>Planning- en controlcyclus 2018 - bestuurlijke planning</li> </ol></p> 2018-01-25 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 B&W besluiten 09-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2018-01-18 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:58:28 +0100 2019-04-30 13:33:38 +0200 B&W besluiten 02-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2017</li> <li>Ingekomen </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2017</li> <li>Begroting 2018 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2018 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over o.a. de inzet van AED's </li> <li>Ondergrondse opslag van kernafval </li> <li>Wijzing CAR-UWO </li> <li>Het wijzigen van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming op het adres Bevrijdingsweg 2 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Evaluatie generatiepactregeling</li> </ol> 2018-01-11 10:00:00 +0100 2018-01-11 08:47:00 +0100 2019-04-30 13:33:59 +0200 B&W besluiten 19-12-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>de heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Handboek Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten en managementrapportage zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Voorstel koppeling van arrangementen aan verbonden partijen</li> <li>Vervanging armaturen/masten openbare verlichting 2018-2020, planning</li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene zaken over een bezwaarschrift tegen acceptatie melding incidentele festiviteiten Sportcafé De Hooiberg</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit subsidieverstrekking Verordening Jeugdhulp </li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2018</li> <li>Uitvoeringsplan Spelen 2018</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2018</li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken inzake tegemoetkoming planschade Joke Smitlaan 43 te Olst </li> <li>Toezegging 360 inzake toeristenbelasting Summercamp Heino </li> </ol> 2017-12-28 10:00:00 +0100 2017-12-28 08:35:27 +0100 2018-01-25 10:17:45 +0100 B&W besluiten 12-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzing locatie hoofdstembureau</li> <li>Uitkomsten Cliënt Ervaringsonderzoek Jeugd</li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan Het Anem 26 te Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Taalverbeteringstraject 3F pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang, overhevelen budget</li> <li>Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland</li> <li>Plan van aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 13 december 2017</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen voor de percelen Boxbergerweg 25 en 25a in Olst </li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Wechterholt 4 in Wijhe, mogelijk te maken</li> <li>Schetsplan Dollenkamp, Eikelhofweg 33a in Olst, voor uitbreiding kalvermesterij – planologische toets</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid dd. 14 december 2017</li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over vliegveld Lelystad</li> <li>Oriëntatie op commitment en rol gemeente in initiatief “Slim en veilig fietspad”</li> </ol> 2017-12-21 10:00:00 +0100 2017-12-15 13:11:17 +0100 2018-01-25 10:18:16 +0100 B&W besluiten 05-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 november 2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 7 december 2017 </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 7 december 2017 </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet bloemisten Olst en Wijhe en aanvullende standplaatsvergunning voor een Vishandel op zondag 24 december en zondag 31 december 2017</li> </ol> 2017-12-14 10:00:00 +0100 2017-12-11 08:46:27 +0100 2018-01-25 10:18:32 +0100 B&W besluiten 28-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 november 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid scholen Olst-Wijhe naar aanleiding van eindverslag gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, thema Verkeer</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 te Wijhe</li> <li>Verkenning van de aanpak Versnelling sanering asbestdaken</li> <li>Behandelen verzoek intrekken diverse lasten onder dwangsom</li> <li>Instelling Adviesraad Samenleving en Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Beleid relatiegeschenken</li> <li>Verzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 23 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Vaststellen Prestatieafspraken 2018 met SallandWonen</li> <li>Doorontwikkeling Holstohusconcept in relatie tot dienstverlening gemeente</li> <li>Vaststellen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Uiterwaarden</li> <li>Voorstel aangaande de inzet van de SVn gelden</li> <li>Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West Overijssel 2017-2020, Plan van aanpak Olst-Wijhe</li> <li>Voorstel voor vaststellen van de verordening jeugdhulp 2018</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017</li> <li>Melding Beluit lozen buiten inrichtingen, Enkweg 56 te Wijhe (voormalige inrichting Autobedrijf van Gurp), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> </ol> 2017-12-07 10:00:00 +0100 2017-11-30 15:26:23 +0100 2018-01-25 10:18:48 +0100 B&W besluiten 21-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />de heer H.G. Engberink, wethouder<br />de heer M. Blind, wethouder<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullende subsidieaanvraag 2018 MEE IJsseloevers </li> <li>Wijziging tarieven Wmo Verordening Olst-Wijhe op basis van de indexering </li> <li>Vragen CDA over Wifi4EU</li> <li>Ontmoediging doorgaand verkeer Schippershuizen en Hamelweg</li> <li>Inventarisatiefase transformatie sociaal domein </li> <li>Vaststellen van Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 en Legesverordening 2018 </li> </ol> 2017-11-30 10:00:00 +0100 2017-11-27 15:07:48 +0100 2018-01-25 10:27:31 +0100 B&W besluiten 14-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>CAR-UWO </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018 </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland </li> </ol> 2017-11-23 00:00:00 +0100 2017-11-21 11:42:38 +0100 2018-01-25 10:27:46 +0100 B&W besluiten 07-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 31 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Statutenwijziging VNG </li> <li>Arbobeleidsplan </li> <li>Vaststelling structuurvisie Olst-Wijhe </li> <li>Noordmanshoek </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 8 november 2017 </li> <li>Collegevoorstel verkoop aandelen Vitens </li> <li>Bomenverordening </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD 9 november 2017 en eerste begrotingswijziging GGD </li> <li>Aberson gebiedsontwikkeling Olst </li> <li>Beheerplan onderhoud bermen en sloten en plan van aanpak achterstallig onderhoud </li> <li>Omgevingsvergunning uitbreiding vleeskalverenhouderij, Dollenkamp, Eikelhofweg 33a te Olst</li> </ol> 2017-11-16 10:00:00 +0100 2017-11-10 14:58:45 +0100 2018-01-25 10:28:07 +0100 B&W besluiten 31-10-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 oktober 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op voetpad Joke Smitlaan-Stationsweg Olst </li> <li>Woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties </li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Speerpuntenlijst 2017/2018 Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel"  </li> <li>Samenvattende rapportage resultaten DOWR- samenwerking. Verantwoording over de periode t/m augustus 2017 </li> <li>Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo ondersteuning en zorg 2019 </li> <li>Ontwerpbegroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Intrekken last onder dwangsom sportcafé De Hooiberg </li> </ol> 2017-11-09 08:00:00 +0100 2017-11-06 09:24:08 +0100 2018-01-25 10:28:24 +0100 B&W besluiten 24-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over Sallandticket </li> <li>Competentieprofiel </li> <li>Ontwikkelprogramma Participatie </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Inzet WEB-middelen 2018 </li> <li>Geluidsisolerende maatregelen sportcafé de Hooiberg Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2017</li> </ol> 2017-11-02 10:00:00 +0100 2017-10-31 13:02:05 +0100 2018-01-25 10:28:50 +0100 B&W besluiten 17-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b </li> <li>Raadsinformatiebrief ter afdoening van toezegging 357, beantwoording vraag van de heer Leber </li> <li>Wijzigingen administratieprotocol Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2018 en het tarief toeristenbelasting 2019 </li> <li>Aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe </li> <li>Raadsvoorstel Beleids- en financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 </li> <li>Budgetuitputting en prognose jeugd 2017 ten behoeve van de bestuursrapportage</li> </ol> 2017-10-26 10:00:00 +0200 2017-10-20 09:37:29 +0200 2018-01-25 10:29:09 +0100 B&W besluiten 10-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 3 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2017-10-19 10:00:00 +0200 2017-10-13 11:47:53 +0200 2018-01-25 10:29:22 +0100 B&W besluiten 03-10-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-09-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beleid aanleg bermverharding en inrichting wegen buiten de kom en uitvoeringsplan 2018</li> <li>Mandatering Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Inkoop ondersteuning en zorg 2019, verlenging en indexering tarieven raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Uitwerken verkeersstudie Olst </li> <li>Vaststelling Structuurvisie Olst-Wijhe </li> </ol> 2017-10-12 08:00:00 +0200 2017-10-09 16:02:57 +0200 2018-01-25 10:29:36 +0100 B&W besluiten 26-09-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 september 2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Annotatie bij enkele agendapunten voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland en DVO &amp; RCIV op 27 september 2017 </li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het adres Enkweg 12 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Benodigde middelen ambtelijke inzet 2018 voor Olst Mooier aan de IJssel Team </li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening </li> </ol> 2017-10-05 08:00:00 +0200 2017-10-02 08:20:38 +0200 2018-01-25 10:29:49 +0100 B&W besluiten 19-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 september 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afschaffen digitale gemeentegids</li> <li>Schriftelijke vragen van PvdA-fractie over woningmarkt Olst-Wijhe</li> <li>Verzoek PvdA verruiming woningbouwmogelijkheden in relatie tot mantelzorg</li> </ol> 2017-09-28 07:00:00 +0200 2017-09-25 15:14:50 +0200 2018-01-25 10:30:05 +0100 B&W besluiten 12-09-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en)</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2017 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Onderhandelingsprotocol privaatrechtelijke overeenkomsten</li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het instemmen met het uitwerken van scenario's" </li> <li>Brief CDA en PvdA inzake ondersteuning dorps- en volksfeesten</li> <li>Afschaffen leges voor vergunningen en ontheffingen waarbij voornamelijk vrijwilligers zijn betrokken per 1 januari 2018 </li> <li>Opzeggen en verlengen contract Welzorg </li> <li>Beleidskader en uitvoeringsplan informatieveiligheid</li> <li>Nul op de meter woningen </li> <li>Administratieprotocol en Raamovereenkomsten Jeugdhulp IJsselland</li> <li>Uitvoeringsplan DOWR-i 2017</li> <li>Beslissing op het verzoek tot handhaving Park Wijhezicht</li> </ol> 2017-09-21 10:00:00 +0200 2017-09-15 12:19:58 +0200 2018-01-25 10:30:21 +0100 B&W besluiten 05-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 29 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanbrengen van een knip in zijwegje Raalterweg (tussen N756 en Elshofweg) </li> <li>Verzoek om gladheidsbestrijding Wethouder GJ Kuiperstraat</li> <li>Offerte Bosch en van Rijn </li> <li>Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de buurt / Brede impuls combinatiefunctionarissen 2018 </li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017-1 januari 2019 </li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Convenant woonplaatsbeginsel </li> <li>Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid 2018 </li> <li>Gezamenlijke inkoop armaturen in de regio Zwolle met 9 andere gemeenten </li> <li>Programma indeling begroting </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> <li>Uitleg Anterieure overeenkomst herontwikkeling bedrijfsperceel Baltus naar woningbouw Den Nul </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 18b</li> </ol> 2017-09-14 10:00:00 +0200 2017-09-08 11:04:11 +0200 2018-01-25 10:30:38 +0100 B&W besluiten 29-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 22 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2018</li> <li>Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van het verzoek om opleggen van maatwerkvoorschriften en het verzoek om handhaving aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aandelen Vitens </li> </ol> 2017-09-07 10:00:00 +0200 2017-09-01 08:47:41 +0200 2018-01-25 10:30:56 +0100 B&W besluiten 22-08-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer M. Blind, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 1 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Budget bewustwording dementievriendelijke samenleving </li> <li>Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand A. van der Kolk </li> <li>Subsidieaanvraag OZO verbindzorg 2017 en 2018 </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Plan van Aanpak Evaluatie Minimabeleid</li> </ol> 2017-08-31 10:00:00 +0200 2017-08-29 12:00:40 +0200 2018-01-25 10:31:11 +0100 B&W besluiten 01-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester, <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststellen Budgetregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 2 </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herxen tussen 6a en 8 </li> <li>Uitvoeringsplan Beleidsplan Wmo </li> <li>Vangnetuitkering 2016 </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg </li> <li>Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met het Oversticht over de welstands- en monumentenadvisering </li> <li>Benodigde middelen voor afronding Structuurvisie en opzetten Uitvoeringsprogramma </li> <li>Schetsplanverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst</li> </ol> 2017-08-10 10:00:00 +0200 2017-08-08 10:50:22 +0200 2018-01-25 10:31:26 +0100 B&W besluiten 11-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G. Grashof, adjunct-directeur, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-07-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2017</li> <li>Toezegging 354 inzake Tarieven Verordening WMO 2017 en beantwoording schriftelijke vragen D66 </li> <li>Vergadering AB Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2017 </li> <li>Uitspraak rechtbank Overijssel n.a.v. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van 9 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg 10 in Welsum</li> </ol> 2017-07-20 10:00:00 +0200 2017-07-14 09:54:02 +0200 2018-01-25 10:31:47 +0100 B&W besluiten 04-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Wijziging ‘Verordening Winkeltijden Olst-Wijhe’ </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet supermarkten voor de zondagen gedurende de  zomermaanden vanaf 12.00 uur<span> </span></li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden 2016 </li> <li>Afvalinzameling evenementen </li> <li>RWP West Overijssel (regionale woonprogrammering) </li> <li>Programma-indeling begroting</li> </ol> 2017-07-13 10:00:00 +0200 2017-07-11 11:02:26 +0200 2018-01-25 10:32:00 +0100 B&W besluiten 27-06-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad nr. 356 inzake het plan van aanpak invoering Omgevingswet </li> <li>Basisrioleringsplan Wijhe en Boerhaar 2017 </li> <li>Geluidsoverlast Sportcafé de Hooiberg</li> <li>Raadsvoorstel tot vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Joke Smitlaan 43 te Olst</li> <li>Routekaart naar energieneutrale kernen </li> <li>Verkeersvisie Olst </li> <li>ALV Dimpact 28 juni 2017 </li> <li>Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaarrekeningen 2017-2018-2019</li> </ol> 2017-07-06 10:00:00 +0200 2017-06-29 16:12:50 +0200 2018-01-25 10:32:18 +0100 B&W besluiten 20-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder  <br />      </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op advies veiligheid veerstoepen van 20 februari 2017 </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland 22 juni 2017 </li> <li>Tussenevaluatie Buurtbemiddeling </li> <li>Onderhoud en beheer gemeentelijke abri's </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 21 juni 2017 </li> <li>Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen Regionaal Kompas dd. 21 juni </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Re-integratie en Participatie gemeente Olst-Wijhe 2017 en de Beleidsregels Financiële tegemoetkoming Kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2017</li> <li>Subsidieaanvraag Europees Sociaal Fonds 2017-2019 en Convenant samenwerking met gemeente Deventer </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2018-2021 </li> </ol> <p><em>Bekijk de </em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2017/bw-besluiten-2017-06-20" title="Download de B&amp;W besluiten van 20 juni"><em>B&amp;Wbesluiten</em></a><em> (pdf, 290 kB)</em></p> 2017-06-30 07:00:00 +0200 2017-06-26 08:36:49 +0200 2017-06-26 08:41:02 +0200 B&W besluiten 12-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Renovatie hoofdveld Wijhe 92 </li> <li>Kadernota </li> <li>Eerste Berap 2017</li> </ol> 2017-06-23 08:00:00 +0200 2017-06-16 19:20:46 +0200 2018-02-16 17:10:22 +0100 B&W besluiten 06-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-05-2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 </li> <li>Team Maatschappelijke Ontwikkelingen</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 14 juni 2017 </li> <li>Definitief ruimingsplan en verkoop van geruimde weesfietsen </li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 </li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het kennisnemen van de scenario's die hierin beschreven staan." -1256-2017</li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein 2017</li> <li>Jaarstukken 2016 </li> <li>Kadernota 2018-2021 - Begroting Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Koersdocument grootschalige duurzame energie Olst-Wijhe</li> </ol> 2017-06-15 08:00:00 +0200 2017-06-13 16:29:04 +0200 2018-02-16 17:09:53 +0100 B&W besluiten 30-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-05-2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerpbestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boerhaarseweg 10 te Olst </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Wechterholt 2 en 5 </li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Middelstuk 10 te Welsum </li> <li>Sanering geluidhinder spoor, plaatsing geluidschermen (MJGP Spoor) </li> <li>Concept begroting 2018 GR Jeugdzorg IJsselland 2018 </li> <li>Klachtenregelement GR Jeugdzorg IJsselland </li> <li>Woningbouwprogrammering en woonbehoefteonderzoek </li> <li>Vaststellen nieuw bewegwijzeringsbeleid</li> <li>Privacy reglement Zorg- en veiligheidoverleg </li> <li>Overleg AB Omgevingsdienst IJsselland 31 mei 2017</li> </ol> 2017-06-08 10:00:00 +0200 2017-06-01 15:34:50 +0200 2018-02-16 17:09:28 +0100 B&W besluiten 23-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind,  wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsplan KonnecteD </li> <li>Project Bijzondere vrijwilligers </li> <li>Contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein </li> <li>Machtiging melding datalekken </li> <li>Naamgeving brug Oranjelaan - Lezerbrug </li> <li>Toezegging 349 inzake mogelijke vervroeging renovatie natuurgrasveld van Sc Overwetering in verband met mogelijke wijzigingen in regelgeving rond BTW </li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over voortbestaan van o.a. de kindertelefoon </li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening</li> </ol> 2017-06-01 10:00:00 +0200 2017-05-30 12:32:54 +0200 2018-02-16 17:08:53 +0100 B&W besluiten 16-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een restaurant op het adres Jan Schamhartstraat 2a te Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 juli 2016 betreffende omgevingsvergunning voor een (dag)-horeca aan de Langstraat 22 te Wijhe </li> <li>Het splitsen van de karakteristieke boerderij op het adres Rietbergweg 1 te Wijhe in twee zelfstandige woningen en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Herontwikkeling locatie Aberson, plan SallandWonen en bouwbedrijf Nikkels </li> <li>Benodigde extra capaciteit 2017 tbv invulling herstelplan beleid en beheer en ondersteuning overige taken team FIV </li> <li>Organisatie en opzet team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed (FIV) vanaf 2018 volgens scenario "professioneel beleid en beheer"</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 18 mei 2017 </li> <li>Toezegging 351 raadsvergadering 10 april 2017</li> <li>Reactie op conceptbegroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland</li> </ol> 2017-05-25 10:00:00 +0200 2017-05-19 09:35:10 +0200 2018-01-25 10:32:36 +0100 B&W besluiten 09-05-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beslissing op bezwaar m.b.t. de brief van 25 oktober tot het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer aan de Braamsluiper te Olst </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 werkloosheidsbestrijding in de regio</li> <li>Gewijzigd verzoek om planologische medewerking </li> <li>Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland </li> <li>Wegen onderhoud 2017 </li> <li>Ontwerpvoorstel wijziging 'Verordening winkeltijden Olst-Wijhe'</li> <li>Waardering sporters Olst-Wijhe </li> <li>Benoeming plaatsvervangend-secretaris van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland </li> <li>Last onder dwangsom op geluidoverschrijding pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Position paper t.b.v. I-visie</li> <li>Visie Dienstverlening 2017-2020 "Dichtbij en Persoonlijk" gemeente Olst-Wijhe 2017-2020</li> </ol> 2017-05-18 10:00:00 +0200 2017-05-15 15:18:56 +0200 2018-01-25 10:33:09 +0100 B&W besluiten 02-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoopprocedure voormalige school Elshof </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Versterken openbare ruimte Loswal Wijhe </li> <li>Jaarverslag 2016 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarrekening 2016 en Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2018 </li> <li>Stand van zaken Noordmanshoek en benodigde middelen </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>De vaststelling van de beheersverordening Noorder Koeslag </li> <li>Aanbesteding 2 Maatwerkvervoer</li> <li>Aanpassing Verordening Wmo 2015 leidt tot vaststellen Verordening Wmo 2017</li> </ol> 2017-05-11 10:00:00 +0200 2017-05-09 08:11:03 +0200 2018-01-25 10:33:36 +0100 B&W besluiten 25-04-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<span> </span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitbreiding E-laadinfrastructuur </li> <li>Kadernota Verbonden Partijen </li> <li>Rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod in Salland" en de vervolgstappen </li> <li>Vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> </ol> 2017-05-04 00:00:00 +0200 2017-05-01 13:36:58 +0200 2018-01-25 10:34:01 +0100 B&W besluiten 18-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordeningen Participatiewet</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Zandweteringpad 2 en 6 </li> <li>Extra subsidieverzoek Airplay Media Stichting </li> <li>Hendrik Droststraat 36 te Olst - last onder dwangsom</li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) regio 23.05 </li> <li>Proeftuin Zonnekamp Oost </li> <li>Gemeentelijke Bomenverordening en Lijst beschermenswaardige bomen</li> </ol> 2017-04-27 10:00:00 +0200 2017-04-20 11:36:29 +0200 2018-01-25 10:34:31 +0100 B&W besluiten 11-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezeggingen 440 bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA Sallcon BV d.d. 13 april 2017</li> <li>Performance Welzorg </li> <li>Het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure voor het perceel Jan Meesterweg 1-3 te Wijhe </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2016 </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2017 Interbestuurlijk toezicht</li> </ol> 2017-04-20 10:00:00 +0200 2017-04-18 08:16:48 +0200 2018-01-25 10:34:50 +0100 B&W besluiten 04-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verweerschrift op beroepschrift bestemmingsplan 'Holstweg 44a Olst' (Het Klaverblad)</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Subsidieaanvraag 2017 Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Bestuurlijk dashbord 2017</li> </ol> 2017-04-13 10:00:00 +0200 2017-04-06 13:33:12 +0200 2018-01-25 10:35:12 +0100 B&W besluiten 28-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 21-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wabo jaarverslag 2016</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2017 </li> <li>Provinciale subsidieregeling Cultuur aan de basis 2017 - 2020</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Verhoging automatisch afroombedrag van BNG naar Schatkistbeleggen</li> <li>Retaildeal</li> <li>Definitief raadsvoorstel 'Verkenningsstudie draagvlak Cittaslow Gemeente Olst-Wijhe'</li> <li>Definitief raadsvoorstel Transformatieplan Jeugd</li> </ol> 2017-04-06 10:00:00 +0200 2017-03-31 09:47:20 +0200 2018-01-25 10:35:46 +0100 B&W besluiten 21-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-3-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Taalpunt Olst-Wijhe </li> <li>Regiovisie maatschappelijke opvang / beschermd wonen 2017-2022</li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Vervanging armaturen van de openbare verlichting 2018-2020 </li> <li>Vaststellen concept Detailhandelsvisie Olst-Wijhe voor inspraak </li> <li>Huisvesting statushouders en tijd. opvang statushouders in de Bron en het Zwervel </li> <li>Toezegging raad testpanel website </li> <li>Vergunningaanvraag oud papier Drumband Beatrix</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet, financiële consequenties 2018 </li> <li>Ontheffing Artikel 3.7 Alg. gronduitgiftevoorwaarden Olst-Wijhe 2011 </li> </ol> 2017-03-30 10:00:00 +0200 2017-03-28 08:37:17 +0200 2018-01-25 10:36:21 +0100 B&W besluiten 14-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Besluiten</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten BenW 7 maart 2017 </li> <li>Uitnodigingen</li> <li>Onderhoud en renovatie sportvelden gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Doorontwikkeling kernenbeleid </li> <li>Raadsinformatiebrief: vragen D66 over klimaatbeheersing gemeentehuis Wijhe</li> <li>Onderzoek 213a Gemeentewet/Quickscan Naleving inkoop- en aanbestedingsbeleid Olst-Wijhe </li> <li>Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland en BO Publieke Gezondheid 16-3-2017</li> <li>Financiële consequenties Koersdocument Duurzaamheid </li> <li>Gondelmast IJsseldijk Welsum: herziene beslissing op bezwaar St. Welsum 700 weigering omgevingsvergunning </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling waarstaatjegemeente 2016 </li> <li>Toezicht functie Wmo vanaf 2017 </li> </ol> 2017-03-23 00:00:00 +0100 2017-03-16 12:46:09 +0100 2018-01-25 10:36:36 +0100 B&W besluiten 07-03-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 28-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Klachtenrapportage 2016 en Jaarverslag 2016 Overijsselse Ombudsman </li> <li>Beleidsplan Wmo 2017-2020 </li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Actualisatie (object)bewegwijzeringsbeleid </li> <li>Eindnota afwaardering Eikelhofweg en Boxbergerweg</li> <li>Startnotitie Leefbaarheid </li> </ol> 2017-03-16 10:00:00 +0100 2017-03-09 15:56:19 +0100 2018-01-25 10:37:49 +0100 B&W besluiten 28-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 21-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht </li> <li>Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> </ol> 2017-03-09 10:00:00 +0100 2017-03-07 08:47:21 +0100 2018-01-25 10:38:59 +0100 B&W besluiten 21-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Boxbergerweg 49, Olst </li> <li>Nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp Olst-Wijhe 2017-2020 </li> <li>Structurele subsidie Muzieknetwerk Salland </li> <li>Toezeggingen bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet </li> <li>Toezegging aan de gemeenteraad, nummer 444 inzake navraag bij Gemeentelijke Kredietbank naar de mogelijkheid en consequenties van renteverlaging </li> <li>Optimalisering klimaat gemeentehuis </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering en verbeteren waterkwaliteit 2017 </li> <li>Aanwending Investeringsreserve binnenstedelijke vernieuwing </li> <li>Financiering burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel </li> </ol> 2017-03-02 10:00:00 +0100 2017-02-28 09:42:59 +0100 2018-01-25 10:51:40 +0100 B&W besluiten 14-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, secretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 7-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verzoek om financiële bijdrage aan het Demoveld bewust bodembeheer Salland </li> <li>Ledenraadpleging uitgangspunten CAO Gemeenten 2017 </li> <li>Raadsvoorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een fietsenwinkel en het aanbrengen van reclame op het adres Torenstraat 2 in Wijhe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 15-2-2017 </li> <li>Inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017 </li> <li>Benoeming stembureauleden en reserveleden voor de Tweede Kamerverkiezing 15-3-2017 </li> <li>Programma raadsbijeenkomst 20-2-2017 over de integrale aanpak IJsselfront en Hoogwaterbeschermingsprogramma </li> <li>Cittaslow </li> </ol> 2017-02-23 10:00:00 +0100 2017-02-21 08:29:57 +0100 2018-01-25 10:52:26 +0100 B&W besluiten 07-02-2017 <h2>Aanwezig:</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 31-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Invoering Individueel Keuze Budget per 1 januari 2017 </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers Kerkplein Boskamp </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Olst, verleggen gasleiding Bruinsweg </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Rietbergweg 7, Wijhe </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Recht van opstal sportclub Wijhe'92 </li> </ol> 2017-02-16 10:00:00 +0100 2017-02-14 08:33:16 +0100 2018-01-25 10:53:06 +0100 B&W besluiten 31-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 24-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullend budget voor de gladheidbestrijding </li> <li>Advies bezwarenadviescommissie inz. bezwaarschrift intrekken omgevingsvergunning </li> <li>Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag)</li> <li>Resultaten woonwensenonderzoek jongeren </li> <li>Intrekking en doorhaling voorkeursrecht gemeenten </li> <li>Verloop project herindicatie Huishoudelijke Hulp </li> </ol> 2017-02-09 10:00:00 +0100 2017-02-06 08:55:30 +0100 2018-01-25 10:53:39 +0100 B&W besluiten 24-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 17-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad 322, informatie over verkeersveiligheid rondom Peperhofschool</li> <li>Leerplichtverslag 2015-2016 </li> </ol> 2017-02-02 10:00:00 +0100 2017-01-31 08:22:00 +0100 2018-01-25 10:54:59 +0100 B&W besluiten 17-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-agenda 10-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overeenkomst gebruik UWV Portaal voor Gemeenten </li> <li>Planning- en controlcyclus 2017 - bestuurlijke planning  </li> </ol> 2017-01-26 10:00:00 +0100 2017-01-23 19:17:41 +0100 2018-01-25 10:55:48 +0100 B&W besluiten 10-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 3-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Actualisering Normenkader 2016 i.h.k.v. rechtmatigheidscontrole </li> <li>Evenementenoverzicht 2017 </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2014 </li> <li>Regionale afspraken over systematiek woningbouwprogrammering </li> <li>Kadernota verbonden partijen 2017 </li> <li>Informatie over de aanpak van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de integrale aanpak IJsselfront </li> <li>Structuurvisie  </li> </ol> 2017-01-19 10:00:00 +0100 2017-01-16 16:17:21 +0100 2018-01-25 10:56:41 +0100 B&W besluiten 03-01-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststelling BenW-besluitenlijst 20-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2017 </li> <li>Begroting 2017 Sallcon </li> <li>Een aanpak voor alle peuters en actualisatie onderwijsachterstandenbeleid </li> <li>Subsidie 2016 OZO Verbindzorg </li> <li>Aanvulling voorstel tot vaststelling visie Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Subsidietoekenning De Huuskamer Olst en Wijhe </li> <li>Verdeling budget dorpsontwikkelingsplan Wesepe </li> <li>Vragen D66 betr. ontwerpbeschikking pluimveehouderij Erveweg 10, Welsum</li> <li>Aanbesteding accountantsdiensten </li> <li>Vaststellen 3e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Subsidie Theaterproductie IJssellinie en overheveling aanjaagsubsidie 2016 </li> </ol> 2017-01-12 10:00:00 +0100 2017-01-10 09:06:43 +0100 2018-01-25 10:57:19 +0100 B&W besluiten 13-12-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda: </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsvoering overheidsparticipatie </li> <li>Actualistie kwaliteitshandvest en servicenormen </li> <li>Reglementen BGO arbeidsvoorwaarden DOWR </li> <li>Invoering Individueel keuze Budget per 1 januari 2017</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2017 </li> <li>Voorstel vaststellen 1e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Machtiging gemeente Deventer VTH-applicatie</li> <li>Verzoek opleggen maatwerkvoorschriften Pluimveebedrijf Erveweg 10, Welsum </li> <li>Beantwoording raadsvraag fractie Olst-Wijhe Nieuw Liberaal </li> <li>Meerjarenvisie transformatie maatsch. opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen Midden IJssel 2017-2022</li> <li>Advisering overleg Publ. Gezondheid, AB GGD IJsselland 15-12-2016 </li> <li>Vergaderstukken Veiligheidsoverleg IJsselland 14-12-2016 </li> <li>Beantwoording vragen PvdA aangaande resultaten MKB-vriendelijkste gemeente 2015/2016 </li> <li>Tijdelijke opvang statushouders voormalige basisschool de Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-51-13-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 292 kB).</em></p> 2016-12-22 10:00:00 +0100 2016-12-20 12:45:57 +0100 2016-12-20 12:47:33 +0100 B&W besluiten 06-12-2016 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>BenW-besluitenlijst 29-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AvA Sallcon BV d.d. 7-12-2016</li> <li>Toezegging locatie bus bevolkingsonderzoek Wijhe </li> <li>Plaatsen verkiezingsborden </li> <li>Principebesluit Waterstraat 32 te Wijhe </li> <li>Begroting 2017 Regio Zwolle </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-50-6-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 285 kB).</em></p> 2016-12-15 10:00:00 +0100 2016-12-13 12:48:11 +0100 2016-12-13 12:53:03 +0100 B&W besluiten 29-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>BenW-agenda 29-11-2016</li> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 22-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorbereiden en in procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Bremmelerstraat 2, Wijhe </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Herxen en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Voetpad Averbergen bij spoorwegovergang Jan Hooglandstraat in Olst</li> <li>Antwoordbrief niet-verpakkingen 2015 </li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberkeningen in het kader van de jaarrekening 2016 </li> <li>Organisatie woonmarkten voor jongeren </li> <li>Toezegging raad Wet kwaliteitsborging voor het bouwen </li> <li>Tweede fase Omgekeerd Inzamelen buitengebied </li> <li>AvA ROVA 1-12-2016 </li> <li>Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen OZB 2017 </li> <li>Formatieonderdeel DIV team Bedrijfsvoering </li> <li>BALV VNG 30-11-2016 </li> <li>Rapportage 1e fase project onderwijshuisvesting Antwoord op krimp</li> <li>Uitbesteding werkzaamheden bekendmaken verordeningen en beleidsregels</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-49-29-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 29-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-12-08 10:00:00 +0100 2016-12-06 07:59:38 +0100 2016-12-06 08:03:19 +0100 B&W besluiten 22-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 15-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Beantwoording vragen raadsfracties inz. ambulancezorg Olst-Wijhe </li> <li>Vaststelling prestatieafspraken met SallandWonen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Evaluatie beleidskader Participatiewet 2015-2018 </li> <li>Afvalstoffenverordening</li> <li>Ontwerpbeschikking op de aanvraag van 26 oktober 2015 voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-48-22-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 22-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 207 kB).</em></p> 2016-12-01 10:00:00 +0100 2016-11-29 08:36:48 +0100 2016-12-06 08:02:29 +0100 B&W besluiten 15-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 8-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Integrale aanpak verkeersveiligheidsprojecten </li> <li>Handboek vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Cultuurmakelaarsregeling 2017-2018 provincie Overijssel </li> <li>Vaststelling gewijzigde Financiële verordening en intrekking Financiële verordening 2007 </li> <li>IBOR-plan: PvA uitwerking beleid en beheer team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed </li> <li>Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Overijssel </li> <li>Nieuwe BBV regels in relatie tot bedrijventerrein de Meente Noord (NIEGG) </li> <li>Concept Structuurvisie Olst-Wijhe vrijgeven voor inspraak </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaar tegen het besluit (bekendmaking 17 maart 2016) tot afwijzing van het verzoek tot handhavend optreden </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-47-15-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 15-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-11-24 10:00:00 +0100 2016-11-22 14:03:30 +0100 2016-11-22 14:05:03 +0100 B&W besluiten 08-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 1-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Herontwikkelen percelen Rijksstraatweg 105 en 107 te Olst </li> <li>Onderhoud wegen 2016 Wittenbergsweg (zandweg vh Stapelhaarspad) </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 9-11-2016 </li> <li>Voorstel tot vaststelling Visie Jeugdhulp IJsselland 2017-2020</li> <li>Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Olst-Wijhe en Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst </li> <li>Voorbereiden/in procedure brengen ontwerp BP Rietbergweg 7, Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-46-08-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 08-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 226 kB).</em></p> 2016-11-17 10:00:00 +0100 2016-11-14 09:59:28 +0100 2016-11-14 10:01:10 +0100 B&W besluiten 01-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 oktober 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Noaberhuus Olst-Wijhe </li> <li>Veiligheid veerstoepen Olst-Wijhe </li> <li>(taal)onderwijs leerlingen basisonderwijs De TiNtaan </li> <li>Beheerskosten en het beheer van de raamovereenkomst Maatwerkvervoer </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD IJsselland 2 november 2016 </li> <li>Oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Beantwoording vragen PvdA-fractie over de gezondheidsrisico's van kunstgras </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-45-1-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 01-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 2016 kB).</em></p> 2016-11-10 10:00:00 +0100 2016-11-07 12:28:31 +0100 2016-11-07 12:33:02 +0100 B&W besluiten 25-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 18-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling belastingverordeningen 2017 </li> <li>Verzoek tot verkeersmaatregelen Peperhofschool </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2016 </li> <li>Onderzoeken DOWR </li> <li>Operationaliseren van het collegebesluit tot verkoop aandelen in het kapitaal van Enexis Holding NV ('Enexis Holding') d.d. 27 september 2016 </li> <li>Scheidingsvoorstel DAEB – niet DAEB van Vestia woningen </li> <li>Zorgkosten Jeugdhulp 2016, tweede Bestuursrapportage (Berap) 2016 </li> <li>Programma transformatie sociaal domein </li> <li>Actualisatie financiële rapportage sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-44-25-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 25-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-11-03 10:00:00 +0100 2016-10-31 13:02:03 +0100 2016-10-31 13:03:38 +0100 B&W besluiten 18-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 11-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Ongevraagd advies van de Cliëntenraad WWB/Participatiewet </li> <li>Bijgestelde ambitieverklaring RIVUS </li> <li>Burgerpeiling 2016 waarstaatjegemeente </li> <li>Hoogte persoonlijk budget </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Bodemonderzoek gronddepot de Lange Slagen te Wijhe </li> <li>Vragen D66 betreffende de oprichting van de Omgevingsdienst in de vorm van een GR  </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-43-18-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 18-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 214 Kb).</em></p> 2016-10-27 10:00:00 +0200 2016-10-25 13:40:19 +0200 2016-10-25 13:45:05 +0200 B&W besluiten 11-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 4-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Evaluatie tijdelijke opvang statushouders op locatie Elshof </li> <li>Eerste begrotingswijziging GGD IJsselland </li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en zelfevaluatie Paspoorten en NIK</li> <li>Calamiteitenplan gemeentearchief Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Eikelhofweg 18b te Olst </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boxbergerweg 49 te Olst </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Gemeentelijke begraafplaatsen: behandeling nog openstaande vragen en kostendekkendheid expoitatie </li> <li>Enexis verkoop aandelen </li> <li>Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Raadsvoorstel begroting 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-42-11-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 11-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-10-20 10:00:00 +0200 2016-10-18 13:47:45 +0200 2016-10-18 13:52:17 +0200 B&W besluiten 04-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 27-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zichtbaarheid-Herbestemming evenementenladders en plattegronden </li> <li>Veiligere aanrijroute voor de schoolkinderen vanaf Olst naar Boskamp </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Verzoek tot aanpassing beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag Wijhe </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-41-04-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 04-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-13 10:00:00 +0200 2016-10-10 12:13:11 +0200 2016-10-10 12:15:09 +0200 B&W besluiten 27-09-2016 <p>Aanwezig: </p> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <p>Agenda  </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 20-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 2a, Wijhe </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 12 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe </li> <li>Planschadeverzoek </li> <li>Overdracht beheer en onderhoud Kapellenkamp te Welsum </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Mengerweg 4 te Wesepe </li> <li>Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken betr. vaststelling woningmarktregio's</li> <li>Subsidieverzoek 'Schouder aan Schouder voor het Nationaal Monument MH17'</li> <li>Derde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland </li> <li>Inspraakprocedure Structuurvisie- en Detailhandelstructuurvisie </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-40-27-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 27-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-06 10:00:00 +0200 2016-10-04 11:15:47 +0200 2016-10-04 11:17:27 +0200 B&W besluiten 20-09-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 13-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het verleggen van een gasleiding aan de Bruinsweg te Olst </li> <li>Verklaring deelname programma Sport en Bewegen in de Buurt </li> <li>Voorstel tot vaststelling Evaluaties Wmo </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-39-20-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 20-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb).</em></p> 2016-09-29 10:00:00 +0200 2016-09-26 21:03:32 +0200 2016-09-26 21:05:21 +0200 B&W besluiten 13-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zienswijze gemeente streekindeling NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 7 april 2016 tot het verstrekken van gemeentenieuws voor hergebruik</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-38-13-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 192 Kb).</em></p> 2016-09-22 10:00:00 +0200 2016-09-19 09:21:24 +0200 2016-09-19 09:23:34 +0200 B&W besluiten 06-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 30-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen/ mededelingen</li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over het bezwaarschrift d.d. 26-4-2016 tegen het besluit van 15-3-2016 tot afwijzing van het handhavingsverzoek gericht tegen activiteiten op de Fortmonderweg 20 te Olst</li> <li>Beantwoording vragen raadsleden Hulleman en Kronieger </li> <li>Het Jeugdcompliment </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-37-06-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 164 Kb).</em></p> 2016-09-15 10:00:00 +0200 2016-09-13 09:20:16 +0200 2016-09-13 09:22:45 +0200 B&W besluiten 30-08-2016 <h2>Aanwezig:<span> </span></h2> <p><span></span>de heer A.G.J. Strien (burgemeester);<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris);<br />de heer M. Blind (wethouder);<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li><span>Vaststelling BenW-besluiten 23-8-2016</span></li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eindevaluatie project Kinderstraat </li> <li>Evaluatie gladheidbestrijding winterseizoen 2015-2016 </li> <li>Evaluatie ambulant jongerenwerk</li> <li>Voorstel financieel beleid Vitens </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2016 </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-36-30-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 30-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-08 10:00:00 +0200 2016-09-06 13:16:07 +0200 2016-09-06 13:19:40 +0200 B&W besluiten 23-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer M. Blind (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 16-8-2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Brief Recreatiegemeenschap Salland over de verkenning naar mogelijkheden en consequenties opheffen gemeenschappelijke regeling </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland  </li> <li>Participatie statushouders </li> <li>Noorder Koeslag, Dolskamp 1, Wijhe </li> <li>Verlenging overeenkomst voor behoud e-laadpaal te Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-35-23-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 23-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-01 10:00:00 +0200 2016-08-24 19:28:34 +0200 2016-08-24 19:30:37 +0200 B&W besluiten 16-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 2-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksopdracht DOWR-i gemeenteraad Deventer </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan - Jan Hooglandstraat 36 in Olst </li> <li>TeamBevolkingszorg - convenant Yarden </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst - bedrijfswoning camping Het Klaverblad</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-34-16-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 16-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 206 Kb).</em></p> 2016-08-25 10:00:00 +0200 2016-08-22 13:04:56 +0200 2016-08-22 13:06:31 +0200 B&W besluiten 02-08-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>de heer H.G. Engberink (locoburgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder);</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 12 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor nieuwe woonbestemmingen op het perceel Boxbergerweg 71 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan 'De Enk, Industrieweg 1 / Enkweg 56'</li> <li>Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Wechterholt 35 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe, in procedure brengen </li> <li>Integriteitsbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Participatie als programma in de begroting </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan, incl. landschapsplan, Rietbergweg 2a Wijhe in procedure brengen </li> <li>Aanpak Woonmarkt voor jongeren</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Hengforderweg 4 te Olst </li> <li>Wijzigingsplan Erveweg 1-3 / Kloosterhoekweg 14 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-32-02-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 02-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-08-11 10:00:00 +0200 2016-08-03 14:33:54 +0200 2016-08-03 14:35:24 +0200 B&W besluiten 12-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis ( gemeentesecretaris)</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 5-7-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoop 't Olde Postkantoor Olst </li> <li>Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016 en 2017 </li> <li>Proeftuin Olst </li> <li>Vragen fractie D66 over overlast houtrook </li> <li>Energieloket 2016-2020 </li> <li>Definitief besluit positionering toegangsteam Olst-Wijhe </li> <li>Subsidie Techniekdag Onderwijs Salland 2016 </li> <li>Ondertekening convenant met CIF voor aanleg van glasvezel in het buitengebied </li> <li>Raadsinformatiebrief: stand van zaken Noordmanshoek juli 2016 </li> <li>Adviezen van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over de bezwaarschriften tegen het besluit van 28 januari 2016, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand aan de Boerhaar 10 te Wijhe tot vijf wooneenheden </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester</h2> <ol> <li>Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-29-12-07-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 12-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-21 10:00:00 +0200 2016-07-20 09:44:23 +0200 2016-07-20 09:46:16 +0200 B&W besluiten 05-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 28 juni 2016 en 4 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Pilot Schoon Belonen </li> <li>Verslag overleg Olster Modelbouwclub </li> <li>Begroting 2017 en rekening 2015 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Inwoning en mantelzorgwoningen </li> <li>Bestuurlijk overleg RUD 7 juli 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-28-5-juli-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 05-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb)</em></p> 2016-07-14 10:00:00 +0200 2016-07-12 12:08:36 +0200 2016-07-12 12:09:59 +0200 B&W besluiten 28-06-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 21 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vragen PvdA-fractie over het maaibeleid</li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg, verplaatsing passeerstrook</li> <li>Toezegging 301: Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Leaderprojecten</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-27-28-6-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 28-06-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-07 10:00:00 +0200 2016-07-05 12:57:27 +0200 2016-07-05 13:00:32 +0200 B&W besluiten 21-06-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2016 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2015</li> <li>Raadsinformatiebrief emailbeveiliging</li> <li>Agenda publieke gezondheid d.d. 23 juni 2016 <br />6a. Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Onderzoek generatiepactregeling </li> <li>Benoeming leden Wmo Adviesraad</li> <li>Advies van de Wmo Adviesraad over toegankelijkheid </li> <li>Afsluiting en evaluatie reconstructie</li> <li>Voorstel Woningmarktregio Zwolle - Stedendriehoek</li> <li>Beantwoording brief Stichting Zwembad de Welters</li> <li>Jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Recreatiegemeenschap Salland (RGS)</li> <li>Eerste berap 2016 </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2017 - 2020 </li> <li>Jaarstukken 2015 (onderdelen programmaverantwoording en paragrafen)</li> </ol> <p>Bekijk de <em><span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-26-21-juni-2016" title="download B&amp;W besluiten van 21-06-2016">B&amp;W besluiten</a> (P</span></em><em>df, 214 kB).</em></p> 2016-06-30 10:00:00 +0200 2016-06-23 09:23:12 +0200 2016-06-23 09:25:47 +0200 B&W besluiten 14-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester),<br />de heer H.G. Engberink (wethouder),<br />de heer M. Blind (wethouder),<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder),<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 06-06-2016 </li> <li>Ingekomen </li> <li>Zonnekamp West - verzoek Vriendenerf subsidie </li> <li>Uitvoering toezicht openbare ruimte </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Omgevingsvergunning voor het renoveren en verhogen van vrieshal 1 en 2 incl.</li> <li>vergroten opslagcapaciteit op het adres Industrieweg 23 te Olst</li> <li>Schriftelijke raadsvragen D66 Grolleman Vrieshuis, Industrieweg 23, Olst</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-25-14-06-2016" title="download B&amp;W besluiten 14-06-2016"><em><span>B&amp;W besluiten 14-06-2016</span></em></a> <em>(pdf, 214 kB).</em></p> 2016-06-23 08:00:00 +0200 2016-06-16 16:05:55 +0200 2016-06-17 11:44:47 +0200 B&W besluiten 06-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)<br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 8-6-2016</li> <li>Planologische medewerking parkeerterrein met 84 parkeerplaatsen tegenover kasteel Het Nijenhuis</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Mengerweg 4 te Wesepe</li> <li>Nota Woonruimteverdeling 2015 van SallandWonen</li> <li>Afschaffen Burgerjaarverslag </li> <li>Verrekening neveninkomsten 2015</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-06-06-2016" title="Download de B&amp;W besluitenlijst van 06-06-2016">B&amp;W besluiten</a> van 06-06-2016</p> 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 B&W besluiten 31-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris) <br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer M. Blind (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - vervolgvoorstel</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2011</li> <li>Melding 'Besluit lozen buiten inrichtingen', Industrieweg 1 te Wijhe (vm. inrichting Kluin), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> <li>Continuering accreditatie Iip en ontwikkel- en Verbeterplan</li> <li>Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2017</li> <li>Positionering toegangsteam sociaal domein</li> </ol> <p>Bekijk de <a href=" http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-31-05-2016" title="Download de B&amp;Wbesluitenlijst van 31-05-2016">B&amp;W besluiten</a> van 31-05-2016</p> 2016-06-17 09:39:00 +0200 2016-06-17 09:39:31 +0200 2016-06-17 10:10:00 +0200 B&W besluiten 24-05-2016 <h2>Aanwezig:   </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), de heer H.G. Engberink (wethouder), de heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 17 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording brief over de consequenties van het heffen leges gastouderopvang aan het Platform Kinderopvang </li> <li>Startnotitie aanpak APV </li> <li>Gym- en zwemvervoer drie Wijhese scholen</li> <li>Toezegging raad 297, info maaibeleid bermen-afmaaien bouwkavels </li> <li>Voortzetting GR BVO Jeugdzorg, ontwerpexpl.begr. 2017, voorl. jaarrekening 2015, verzoek verlenging bevoorschotting jeugdhulpaanbieders </li> <li>Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe 2015 </li> <li>AvA NV ROVA 26-5-2016 </li> <li>Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom </li> <li>Huisvesting AMV's </li> <li>Nota van beantwoording vragen over feitenrelaas Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-22-24-05-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 24 mei 2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-06-02 09:00:00 +0200 2016-06-01 09:29:53 +0200 2016-06-01 09:35:56 +0200 B&W besluiten 17-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 mei 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst  </li> <li>Raadsvragen over WABO-vergunningaanvraag van Grolleman Vrieshuis te Olst </li> <li>Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Plan van aanpak van de stichting Activiteiten Commissie Boskamp en het Addendum bij het dorpsontwikkelingsplan: "Boskamp, samen (be)leven." </li> <li>Advies AVA Wadinko </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan "De Enk, Herziening, Enkweg 56/Industrieweg 1" </li> <li>Stand van zaken accountantscontrole / sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-21-17-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 17-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</p> 2016-05-26 10:00:00 +0200 2016-05-19 14:53:59 +0200 2016-05-23 15:47:54 +0200 B&W besluiten 10-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 3 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen portefeuillehouders als lid van bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sallcon </li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg </li> <li>Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 'Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe' </li> <li>Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Olst-Wijhe</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 11-5-2016 </li> <li>Actualisatie financiën 3D's </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-20-10-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-19 10:00:00 +0200 2016-05-13 08:36:20 +0200 2016-05-13 08:59:23 +0200 B&W besluiten 03-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten 25 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> <li>Instellen voorziening Ruimtelijke kwaliteit en opheffen reserve Ruimtelijke kwaliteitsfonds </li> <li>Vaststellen Woonvisie Olst-Wijhe 2016 - 2020 </li> <li>Wijzigen APV tbv verwijderen fietswrakken e.d. op de NS-stations Olst-Wijhe </li> <li>Vragen van mevrouw Boerman over financiële consequenties GRP 2016 - 2020 </li> <li>Tijdelijke huisvesting statushouders in school Elshof </li> <li>Opleggen van maatwerkvoorschriften geluid aan de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aanwijzingsbesluiten belastingmedewerkers DOWR </li> <li>Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2017 </li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverb. Passend Onderwijs PO en VO </li> <li>Subsidieaanvraag Zomer Ondernemer </li> <li>Frauderisicoanalyse </li> <li>Raadstoezegging 316, Jaarplanning 2016 programma duurzaamheid </li> <li>Raadstoezegging 314, Capaciteit handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 </li> <li>Verkenning strategische oplossingen instroom statushouders Olst-Wijhe </li> <li>Wet Taaleis Participatiewet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-19-03-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-12 10:00:00 +0200 2016-05-09 10:09:13 +0200 2016-05-09 10:10:52 +0200 B&W besluiten 25-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO</li> <li>Besluit aanvraag kapvergunning Industrieweg 1, Wijhe</li> </ol> <h2>Besluit van de burgemeester</h2> <ol> <li>Proeftuin vermissing reisdocumenten en rijbewijzen </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-25-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 25-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:15:00 +0200 2016-05-02 21:49:54 +0200 2016-05-02 21:53:09 +0200 B&W besluiten 19-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullende memo Onderhoudsrechten grafmonument </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Aanschaf kunstwerk ‘Birds’</li> <li>Erveweg 10: beslissingen op bezwaar inzake handhavingsprocedure en niet behandelen onvolledige vergunningaanvraag </li> <li>Businesscase basismobiliteit </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-19-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:00:00 +0200 2016-05-02 21:46:45 +0200 2016-05-02 21:52:21 +0200 B&W besluiten 12-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>AvA Vitens 22-4-2016 </li> <li>Ouderbijdrage Jeugdwet 2015 </li> <li>Aanwijzing van de algemene begraafplaats in Olst (Molenpad 20) als gemeentelijk monument </li> <li>Jaarverslag 2015 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarplan RUD IJsselland 2016 </li> <li>Indicatoren meerwaarde Regio Zwolle</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-16-12-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em>  </p> 2016-04-21 10:00:00 +0200 2016-04-19 10:11:53 +0200 2016-04-19 10:16:13 +0200 B&W besluiten 05-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Financieringsovereenkomst BNG Bank </li> <li>Verzelfstandiging zwembad De Welters Wijhe</li> <li>Wegenonderhoud 2016 </li> <li>Inzet extra capaciteit voor de consequenties van de Wet vergunningverlening Toezicht en handhaving (VTH-wet) en de toekomstige wet Kwaliteitsborging bouw </li> <li>Wijziging CAR </li> <li>Afdoening toezegging raad nr. 311, afdoening van het bezwaarschrift van diverse verenigingen tegen de OZB-aanslag eigenaren </li> <li>Rijsnelheden Koningin Julianalaan Olst </li> <li>Scholen betrekken bij (lokale) politiek </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-15-05-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 05-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-14 10:00:00 +0200 2016-04-12 08:54:25 +0200 2016-04-19 10:15:26 +0200 B&W besluiten 29-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk dashboard 2016</li> <li>Evaluatie Uitvoeringsplan van het Masterplan wonen, welzijn en zorg en het Ouderenbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Detailhandel beleid  </li> <li>Onderhoud wegen, Stapelhaarspad en bermen Velsdijk </li> <li>Wabo Jaarverslag 2015 </li> <li>Ontwikkeling achterterrein Jan Hooglandstraat 36 te Olst (Het Polletje) </li> <li>Vervangen tegelvloer De Bongerd </li> <li>Beantwoording vragen raadslid Kronieger over onderzoek Digitaal volwassen gemeente </li> <li>Beantwoording raadsvragen ex art. 30 GW inzake bouwblokken en megastallen </li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-14-29-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 29-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-07 10:00:00 +0200 2016-04-04 10:00:38 +0200 2016-04-19 14:47:06 +0200 B&W besluiten 22-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overheidsparticipatie in Olst-Wijhe </li> <li>Nazorg ex-gedetineerden </li> <li>Aansluiting informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) </li> <li>Kostenoverzicht 1e en 2e crisisnoodopvang vluchtelingen </li> <li>Omgevingsvergunning voor het starten van een fietsreparatiebedrijf en uitbreiden bijgebouw op het adres Kornet van Limburg Stirumstraat 53 te Olst </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2016 Interbestuurlijk toezicht </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 23 maart 2016 </li> <li>Vaststelling beleidsplan Licht In Openbare Ruimte (LIOR) </li> <li>Teruggave leges </li> <li>Verzoek om kostenvergoeding </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-13-22-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 22-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-31 10:00:00 +0200 2016-03-24 11:46:36 +0100 2016-04-19 14:47:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 maart 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Noodopvang en tijdelijke huisvesting statushouders </li> <li>Feitenrelaas Erveweg 10, versie maart 2016 </li> <li>Transitiebudget RUD </li> <li>CAO Gemeenten 2016 t/m 1 mei 2017 </li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid d.d. 17 maart 2016 </li> <li>Aanbesteding maatwerk vervoer </li> <li>Verlenging contract leerlingenvervoer </li> <li>Herstel constructiefout dakbedekking MFA “de Cappellenborg” </li> <li>Ombouw gemalen overstort Jan Meesterweg te Wijhe </li> <li>Woningbouw Wesepe </li> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2016-2020 </li> <li>Vragen van de heer Schuiling (PvdA) m.b.t. eigen bijdrage Wmo </li> <li>AB/DB vergadering Recreatiegemeenschap Salland 16-03-2016 </li> <li>ICT-project RUD IJsselland </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-12-15-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 15-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-24 10:00:00 +0100 2016-03-22 14:27:33 +0100 2016-03-22 14:28:48 +0100 B&W besluiten 08-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA over mantelzorgwaardering </li> <li>Benoeming stembureauleden referendum Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 6-4-2016 </li> <li>Gunningsadvies aanbesteding onderhoud openbare verlichting 2016-2019 </li> <li>Klachtenrapportage 2015 Olst-Wijhe en Jaarverslag 2015 Stichting de Overijsselse Ombudsman </li> <li>Gunningsadvies wegonderhoud 2016-2019</li> <li>Wijzingen CAR-UWO </li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken betreffende bezwaarschrift tegen niet toekenning planschade </li> <li>Uitgebracht advies Planschadebeoordelingscommissie Gemeente Olst-Wijhe betreffende het verzoek om planschade </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-11-08-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 08-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-17 10:00:00 +0100 2016-03-15 10:34:41 +0100 2016-03-15 10:37:03 +0100 B&W besluiten 01-03-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder door bestemming woonwagenlocatie of wonen Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Mantelzorgwaardering 2016 en evaluatie Blijk van Waardering 2015 </li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bijbehorende governance </li> <li>Vragen D66 inzake huishoudelijke hulp </li> <li>Reconstructie De Grienden e.o. </li> <li>Verkeersremmende maatregelen Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-10-01-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 01-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-10 10:00:00 +0100 2016-03-08 10:29:16 +0100 2016-03-08 10:30:40 +0100 B&W besluiten 23-02-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Compensatie Margeverlies Huishoudelijke Hulp Toeslag De Nieuwe Zorg Thuis</li> <li>Overdracht beheer en onderhoud evenementenborden in Wijhe aan Wijhe ’92 </li> <li>Regionale inkoop jeugdhulp 2016 en bevoorschotting </li> <li>Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering 2016 </li> <li>Update actieplan maatschappelijke onrust</li> <li>Raadsinformatiebrief (toezegging 313) duurzaam inkopen </li> <li>Wijziging CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Beleidsnota Integrale Veiligheid 2016-2019</li> <li>Toezicht functie Wmo 2016 </li> <li>Klacht inzake afhandeling geschil over locatie lantaarnpaal </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester (18-2-2016):</h2> <ol> <li>Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek handhaving overtreding artikel 24 Drank- en Horecawet</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-9-23-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 23-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-03 10:00:00 +0100 2016-02-29 09:10:51 +0100 2016-02-29 09:13:42 +0100 B&W besluiten 16-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Het project ‘Iedereen actief in Olst-Wijhe’</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Leerplichtverslag 2014 - 2015 (Leerplicht en RMC in de Stedendriehoek) </li> <li>Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe </li> <li>Hoofdlijnenakkoord Cif, breedband buitengebied </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-8-16-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 16-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-25 10:00:00 +0100 2016-02-23 09:08:41 +0100 2016-02-23 09:10:36 +0100 B&W besluiten 09-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage bestuursopdracht herijking beleid onderwijshuisvesting (versie 17-12-2015) en de opstart van een Integraal HuisvestingsPlan 2016-2019 </li> <li>Omgevingsvergunning voor het bouwen van tien woningen (twee rijen van vijf woningen) op het adres Hemelrijk 2 tot en met 10 (even) en 26 tot en met 34 (even) in Welsum </li> <li>Ontwerpselectielijst gemeente en intergemeentelijke organen 2017 </li> <li>Klacht inzake afhandeling WOZ-bezwaren </li> <li>Motie verordening Afvalstoffenheffing 2016 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-7-09-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 09-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-18 10:00:00 +0100 2016-02-15 11:12:24 +0100 2016-02-15 11:18:40 +0100 B&W besluiten 02-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over de bezwaarschriften tegen het besluit van 10 juni 2015, verzonden op 11 juni 2015 tot het afwijzen van het verzoek om handhaving en het besluit van 22 juli 2015 tot handhaving inzake stal D en een geluidsrapport </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 298, duurzaamheid op het gebied van verlichting uit de raadsvergadering d.d. 29 juni 2015 </li> <li>Beantwoording vragen D66 en CDA over gladheidbestrijding </li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2016 </li> <li>Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning </li> <li>Addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen 2015 </li> <li>Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 </li> <li>Vaststellen van het wijzigingsplan Wijhe – Nieuwendijk 39 </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 315 inzake grote bouwkavels uit de raadsvergadering d.d. 18 januari 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-6-02-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 02-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-11 10:00:00 +0100 2016-02-08 08:36:34 +0100 2016-02-08 08:40:17 +0100 B&W besluiten 26-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage uitputting regionaal budget Jeugdzorg IJsselland 3e kwartaal 2015 (Q3) </li> <li>Inzet Leefbaarheidsbudget </li> <li>Raadgevend Referendum </li> <li>Motie gemeenteraad wijzigen Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Planning- en controlcyclus 2016 – bestuurlijke planning </li> <li>Beslissing op het bezwaarschrift tegen besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor herbouw van een loods aan de Beltenweg 19, 8121 ET in Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-5-26-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 26-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-04 10:00:00 +0100 2016-02-02 08:24:58 +0100 2016-02-02 08:27:04 +0100 B&W besluiten 19-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bij behorende governance </li> <li>Begrotingsapp </li> <li>Subsidiëring ANBO </li> <li>Gevonden fietsen </li> <li>Verzoek om eigendomsoverdracht op basis van verjaring </li> <li>Startnotitie transformatieagenda Regionaal Kompas 2.0 </li> <li>Schetsplanverzoek ten behoeve van de rondvaartboot met bijbehorende voorzieningen in de uiterwaarden van Welsum nabij de Veerweg </li> <li>Vaststelling regionale woonafspraken en regionale woonprogrammering </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-4-19-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-01-28 10:00:00 +0100 2016-01-26 09:19:48 +0100 2016-01-28 15:01:42 +0100 B&W besluiten 12-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Aanvullend budget Structuurvisie 2016-2020 </li> <li>Deelvisie wonen: Goedkope huur in Olst-Wijhe, acute vraag en langetermijnwaarde </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds, uitkeringsjaar 2013 </li> <li>Vaststellen Budgetovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Breed Welzijnsverband Olst-Wijhe en Exploitatieovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Stichting Kulturhus Olst-Wijhe </li> <li>Toekenning subsidie verbeteren toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen </li> <li>Bosbeheerplan Krijtenberg Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-3-12-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-21 10:00:00 +0100 2016-01-18 17:03:42 +0100 2016-01-18 17:05:38 +0100 B&W besluiten 05-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 22 december 2015. </li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Raadsvoorstel - Olst, mooier aan de IJssel</li> <li>Jaarprogramma Duurzaamheid 2016 </li> <li>Aanstellen gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>APV – opiniërende behandeling raadsvergadering 14-12-2015 </li> <li>Evenementenoverzicht 2016 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift m.b.t. een een omgevingsvergunning aan Vereniging Vriendenerf voor de bouw van 12 woningen en een gemeenschapsgebouw ter Olst</li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Meerjarenplan Salland Marketing 2016 - 2019 </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming regio Noord Overijssel</li> <li>Uitvoeringsovereenkomst Wsw dienstverlening Wezo 2015 en 2016</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2016 </li> <li>Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Drank- en Horecawet 2016 </li> <li>Informatiepaneel voor de Stichting Welsum 700 </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week2-05-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 05-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-14 10:00:00 +0100 2016-01-11 17:10:59 +0100 2016-01-11 17:12:21 +0100 B&W besluiten 22-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 15 december 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording vragen Buurtcomité Onder de Rooze </li> <li>Informatienotitie ‘Leegstand in Olst-Wijhe’ </li> <li>Concept Beleidsnota Integrale Veiligheid 2016-2019 </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vervolgstappen na inbraak door forceren sleutelkastjes </li> <li>Overhevelen budgetten 2015 </li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Benoeming voorzitter en lid Wmo Adviesraad </li> <li>Schetsplan verzoek om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 49 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Aanbesteding aanleg extra overstorten te Olst </li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2016 </li> <li>Voortgangsrapportage Sport- en Cultuurstimulering 2014-2018 </li> <li>Vaststellen ‘Budgetovereenkomst 2016-2018 gemeente Olst-Wijhe – Stichting Openbare Bibliotheek Salland’ </li> <li>Actualisering normenkader 2015 in het kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle) </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-1-22-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 22-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-07 10:00:00 +0100 2016-01-04 11:12:05 +0100 2016-01-04 11:15:09 +0100 B&W besluiten 09-12-2015 <p><span><span lang="EN-US"><span> <p>Vastgesteld op 15-12-2015</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vluchtelingenopvang</li> <li>Vervuiling Olasfa-terrein</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-52-09-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 09-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> </span></span></span></p> 2015-12-24 10:00:00 +0100 2015-12-22 09:52:21 +0100 2015-12-22 10:03:57 +0100 B&W besluiten 15-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 december 2015. </li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 december 2015. </li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Voornemen handhaving Erveweg 10, Welsum </li> <li>Verkoop pand bibliotheek, Kerkstraat 1a, Wijhe </li> <li>Klacht inzake afhandeling WOZ-bezwaren </li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut 2014 </li> <li>Nieuw hoofdstuk 3 CAR-UWO </li> <li>KGO ontwikkeling Steunenbergerweg 6 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 16-12-2015 </li> <li>De regeling medegebruik en verhuur schoolgebouwen primair onderwijs en de ontwikkelingen </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke gezondheid d.d. 17-9-2015 </li> <li>Wijzigen beleidsregels vreugdevuren (o.a. paasvuren) </li> <li>Eigendomsverkrijging gronden Aletta Jacobsplein/ Aaldert Geertsstraat</li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 </li> <li>Bestandsanalyse Participatiewet ten behoeve van de Vangnetregeling</li> <li>Doelgroepenvervoer, aanbesteding en ontwikkelagenda </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-52-15-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 15-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-24 10:00:00 +0100 2015-12-22 09:59:21 +0100 2015-12-22 10:04:36 +0100 B&W besluiten 08-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 december 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Draaiboek veerdienst Fortmond (hoogwater IJssel) </li> <li>Voornemen handhaving Erveweg 10, Welsum </li> <li>Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom </li> <li>Vergadering GR Sallcon d.d. 9 december 2015 </li> <li>Vaststellen Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Aanwijzing van de algemene begraafplaats Olst (Molenpad 20) als gemeentelijk monument </li> <li>Nadere Regels jeugdhulp Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2015 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-51-8-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 08-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-17 10:00:00 +0100 2015-12-14 11:36:36 +0100 2015-12-15 08:51:36 +0100 B&W besluiten 01-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 24 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zonnekamp – Roodborst 38 en 40, Olst </li> <li>Verkeersveiligheid omgeving Kerkuil-J Schamhartstraat - Roodborst, Olst</li> <li>Opheffen voorrangkruispunten omgeving Middel </li> <li>Belastingverordeningen 2016 </li> <li>Algemene Ledenvergadering Coöperatie Dimpact </li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Ondersteuning stichting zwembad De Welters </li> <li>Cultuureducatie primair Onderwijs 2016-2020 </li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Nieuwendijk 39 in Wijhe </li> <li>Einde provinciale bijdrage Starterslening </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden 2011 </li> <li>Project bewust verlichten van de Omloop en Raalterweg, Wijhe </li> <li>Herbenoemen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABSen)</li> <li>Herbeoordeling zorg in natura cliënten conform overgangsrecht Jeugdwet </li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten</li> <li>Advies najaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Aflossing EDON-lening</li> <li>Bijzondere AvA Vordering op Enexis B.V.</li> <li>Vragen van de heer Kamphuis (CDA) m.b.t. eigen bijdrage Wmo </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-50-01-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 01-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-10 10:00:00 +0100 2015-12-09 08:47:23 +0100 2015-12-11 14:37:22 +0100 B&W besluiten 24-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Tegengaan heling en high impactcrimes </li> <li>Aanbesteding trapliften </li> <li>Afwaardering Eikelhofweg en Boxbergerweg van 80 naar 60 km </li> <li>Aanvullend parkeerverbod Stationsweg Olst </li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> <li>Crisisnoodopvang voor langere duur en tijdelijke huisvesting statushouders</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-49-24-11-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 24-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-03 10:00:00 +0100 2015-12-01 10:13:26 +0100 2015-12-01 10:16:25 +0100 B&W besluiten 17-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het splitsen van de woonboerderij op het adres Raalterweg 25 te Wijhe in twee zelfstandige woningen</li> <li>Bestemmingsplan De Enk, herziening Enkweg 56/Industrieweg 1 </li> <li>Verkoop grond t.b.v. de aanleg van een wadi en ontsluitingsweg</li> <li>Klacht inzake locatie lantaarnpaal </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning</li> <li>Vaststelling afvalstoffentarieven 2016 </li> <li>Resultaten pilot Noord-West Veluwe huishoudelijke hulp </li> <li>Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2015-2016  ‘Van transitie naar Transformatie’ </li> <li>Voorbereidingsbesluit Historisch Hart van Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-48-17-11-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 17-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-26 10:00:00 +0100 2015-11-24 09:05:44 +0100 2015-12-01 10:17:43 +0100 B&W besluiten 10-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 12 in Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Versterking mantelzorgondersteuning </li> <li>Ondersteuning voor inwoners met een ggz-achtergrond </li> <li>Aanpassing openbaar groen ter verbreding van het achterpad aan de Kerkstraat te Wijhe </li> <li>Subsidieverordening jeugdhulp </li> <li>Startnotitie Woonvisie </li> <li>Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2016-2020 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-47-10-11-2015" title="download de B&amp;W besluitenlijst van 10-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-19 10:00:00 +0100 2015-11-13 16:01:03 +0100 2015-11-13 16:02:51 +0100 B&W besluiten 01-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 27 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Herbenoeming lid en plaatsvervangend voorzitter Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Klacht inzake behandeling door team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) </li> <li>Evaluatie Kulturhusconcept </li> </ol> <p>Besluit burgemeester:</p> <ol> <li>Verzoek handhaving slijterij bij supermarkt vanwege overtreding van artikel 24 Drank- en Horecawet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-46-03-11-2015" title="download de B&amp;W besluitenlijst van 03-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-12 10:00:00 +0100 2015-11-09 11:32:29 +0100 2015-11-09 11:35:37 +0100 B&W besluiten 27-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2015 </li> <li>Glasvezel – collegevoorstel afronding SallandGlas okt 2015 </li> <li>Notitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Inzameling van houtige biomassa met brenglocaties </li> <li>Evaluatie Beleidsnotitie ‘Zo spelen wij in Olst-Wijhe’ </li> <li>Kosten opvang vluchtelingen </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid – Algemeen Bestuur GGD IJsselland </li> <li>Vaststellen Beleidsnota Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-45-27-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 27-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-05 10:00:00 +0100 2015-11-03 08:41:48 +0100 2015-11-03 08:43:31 +0100 B&W besluiten 20-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 oktober 2015 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Begroting 2016, vaststellen raadsvoorstel </li> <li>Gebiedsmanager Olst aan de IJssel voor 2015, 2016 en 2017 aanstellen </li> <li>Aanvraag Weseper Erfgoed voor het OLDO monument </li> <li>Vrijval General Eskrow Fonds Verkoop Vennootschap BV </li> <li>Informatienotitie Herziene Woningwet </li> <li>Medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan voor het realiseren van vijf wooneenheden op het adres Boerhaar 10 te Wijhe</li> <li>Burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-44-20-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 20-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-29 10:00:00 +0100 2015-10-27 08:41:34 +0100 2015-10-27 08:43:33 +0100 B&W besluiten 13-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>CAR-UWO</li> <li>Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Aankoop gedeelte Koetsweg en gedeelte Fortmonderweg </li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) 2015 </li> <li>Beleid kwijtschelding gemeentelijke privébelastingen voor ondernemers </li> <li>Starterslening </li> <li>Concept Beleidsplan Licht in Openbare Ruimte (LIOR) 2016 - 2025</li> <li>Evaluatie project bewust verlichten de Omloop en Raalterweg te Wijhe </li> <li>Verlengen oud AWBZ indicaties begeleiding </li> <li>Nota Reserves en Voorzieningen 2015 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-43-13-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 13-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-22 10:00:00 +0200 2015-10-20 11:55:47 +0200 2015-10-20 11:57:28 +0200 B&W besluiten 06-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Beantwoording vragen PvdA-fractie asbestproblematiek GGD </li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van de locatie Manege De Mikke, Rietbergweg 2a in Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Beëindiging herontwikkelplan Varkenshouderij Vloedgraven BV aan de Dingshofweg 3b te Olst </li> <li>Raadsvoorstel evaluatie notitie ‘Peuterwerk, kwaliteit, educatie en samenwerking 2011-2014’ t.b.v. besluitvormende behandeling </li> <li>Afronding inbreidingsplan Molenstraat (herinrichting v.m. Locatie Bieënkorf) </li> <li>Vaststelling beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-42-06-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-15 10:00:00 +0200 2015-10-13 09:23:18 +0200 2015-10-13 09:25:04 +0200 B&W besluiten 29-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Ontwikkelingen en aanpak leegstand agrarische gebouwen </li> <li>Nieuwjaarsreceptie </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden  2011 </li> <li>Verlengen reservebankovereenkomst leerlingenvervoer  met Connexxion </li> <li>Overeenkomst PEC Zwolle </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="tp://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-41-29-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-08 10:00:00 +0200 2015-10-05 10:14:15 +0200 2015-10-05 10:14:15 +0200 B&W besluiten 22-09-2015 <p>Vastgesteld op 29-09-2015.</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Werkzaamheden rondom het PGB trekkingsrecht jeugdhulp in relatie tot garantie zorgcontinuïteit van overgangscliënten jeugdhulp </li> <li>Voortgangsrapportage 2014, Prestatieafspraken Wonen 2010-2015, Binnenstedelijke vernieuwing </li> <li>Advies Planschadebeoordelingscommissie op </li> <li>Intrekken last onder dwangsom </li> <li>Inzet MEE IJsseloevers 2016 </li> <li>Concept-reactie op de Algemene Beschouwingen op de Begrotingsbrief <br /></li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-41-22-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-08 10:00:00 +0200 2015-10-05 10:10:33 +0200 2015-10-05 10:11:54 +0200 B&W besluiten 15-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> <li>Vragen PvdA-raadsfractie over collegebesluit schetsplanverzoek Hendrik Droststraat 49 in Olst </li> <li>Project Boerderijschool op vier scholen voor het primair onderwijs in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Nota Reserves en Voorzieningen 2015 </li> <li>Sallandse Dialoog, Publieksprivate samenwerking financiële redzaamheid </li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een informatiebord aan de gevel op het adres de Lange Slagen 29 in Wijhe </li> <li>Woningbouw Wesepe<br /></li> </ol> <p><em></em></p> <p> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/perslijst-week-39-15-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> </p> 2015-09-24 10:00:00 +0200 2015-09-22 11:23:47 +0200 2015-09-22 11:26:26 +0200 B&W besluiten 08-09-2015 <h2>Aanwezig </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>Beantwoording brief van Gastouderbureau ViaViela over negatieve gevolgn legesheffing</li> <li>Koopovereenkomst Zonnekamp-Oost tussen gemeente en Aannemingsbedrijf Bongers B.V. te Dalfsen </li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-38-08-09-2015." title="download B&amp;W besluitenlijst"><em><span>de B&amp;W besluitenlijst</span></em></a> <em>(Pdf, 161 kB)</em></p> 2015-09-17 10:00:00 +0200 2015-09-14 09:27:27 +0200 2015-09-14 09:29:23 +0200 B&W besluiten 01-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 augustus 2015.</li> <li>Ingekomen Uitnodigingen</li> <li>Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland en evaluatie bedrijventerreinenvisies provincie </li> <li>Begrotingsbrief 2016–2019</li> <li>Duurzaamheidsprogramma 2016–2020</li> <li>Onderhoud sloten Welsum </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift gericht tegen besluit buiten behandeling laten van verzoek om informatie </li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/benwbesluiten-01-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 01-09-2015"><em><span>de B&amp;W besluitenlijst</span></em></a> <em>(163 kB)</em></p> 2015-09-10 09:00:00 +0200 2015-09-08 09:50:52 +0200 2015-09-08 09:52:29 +0200 B&W Besluitenlijst 25-08-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 augustus 2015.Ingekomen Uitnodigingen</li> <li>PFO Economische Zaken Regio Zwolle d.d. 27-8-2015  </li> <li>Schetsplanverzoek vestiging bewegingsstudio in plan Hendrik Droststraat 49 te Olst</li> <li>Vaststellen Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2015</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Olst-Wijhe over</li> <li>evenementenveiligheid</li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2016 </li> <li>Aanpassing nadere regels AVOI 2015 </li> <li>Herbegrenzing EHS Rijksstraatweg 12a</li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/benwbesluiten25082015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 25-08-2015"><em>de B&amp;W besluitenlijst</em></a><em> (163 kB)</em></p> 2015-09-03 09:00:00 +0200 2015-09-02 08:51:49 +0200 2015-09-02 08:54:59 +0200 B&W besluiten 11-08-2015 en 18-08-2015 <h2>B&amp;W besluiten 11 augustus 2015 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig: <br /></h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:    </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Aanpassing datum ontheffing geluidvoorschriften Deventer Luchtvaartclub voor een wedstrijd voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen, wedstrijd is 30 mei afgelast vanwege weersomstandigheden </li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-35-11-08-2015." title="download B&amp;W besluitenlijst 11-08-2015"><em>besluitenlijst</em></a><em> (pdf, 147 kB)</em></p> <h2><br />B&amp;W besluiten 18 augustus 2015 </h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 juli 2015</li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 augustus 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Concept-raadsvoorstel tot kennisname ontwerp-exploitatiebegroting BVO Jeugdzorg 2016 en zienswijze hierop</li> <li>Plaatsing en onthulling borstbeeld Van Dedem </li> <li>Aanvraag om het pand Weth. A.G. Dekkerlaan 36 in Olst als gemeentelijk monument aan te wijzen</li> <li>Financieel verzoek Voedselbank Raalte </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2015  </li> <li>Onderhoud wegen, Stapelhaarspad en bermen Lt. Andersonstraat, stand van zaken IBOR</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-35-18-08-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst 18-08-2015"><em>besluitenlijst</em></a><em> (pdf, 164 kB)</em> </p> 2015-08-27 09:00:00 +0200 2015-08-26 11:40:45 +0200 2015-08-26 11:53:18 +0200 B&W besluiten 28-07-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p><span> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> </span></p> <h2>Afwezig:</h2> <p><span> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> </span></p> <h2><br />Agenda</h2> <p><span><ol> <li>Besluitenlijst-openbaar b&amp;w-vergadering d.d. 21 juli 2015</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan “Welsum noordwestelijke ontwikkeling” vrijgeven voor terinzagelegging</li> </ol></span></p> 2015-08-06 10:00:00 +0200 2015-07-31 13:07:34 +0200 2015-08-04 08:47:14 +0200 B&W besluiten 21-07-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst-openbaar b&amp;w-vergadering d.d. 14 juli 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vraag bewoners Grutto 35 t/m 53, Wijhe voor aankoop/huur groenstrook nieuwbouwwijk Noorder Koeslag </li> <li>Oordeel Overijsselse Ombudsman over klacht inzake het zoekraken van fysieke documentatie over het bestemmingsplan "Welsum, noordwestelijke ontwikkeling" </li> <li>Voorjaarsbestuursrapportage BVO Jeugdzorg IJsselland + Ontwerp-exploitatiebegroting BVO jeugdzorg 2016 </li> <li>Deelname onderzoek MKB Vriendelijkste gemeente 2015 </li> <li>Overdracht lichtmasten langs de provinciale wegen van gemeente naar provincie t.b.v. de verkeersveiligheid </li> </ol> 2015-07-30 10:00:00 +0200 2015-07-28 09:16:05 +0200 2015-07-28 09:16:05 +0200 B&W besluiten 14-07-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 juli 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Quick Wins voor verbetering verkeersveiligheid in Olst </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2014’</li> <li>Beantwoording brief SallandGlas over aanvraag subsidie </li> <li>Mondelinge vragen fractie D66 over verwarde personen </li> <li>Beslissing op bezwaar Proef! Wijnimport </li> <li>Continuering extra subsidie Landstede Welzijn tbv inzet ambulant jongerenwerk in 2016 </li> <li>Samenwerking in DOWR-verband volgens NEN3140 (veiligheidsbeleid elektrotechnische installaties </li> <li>Projectvoortgangsrapportage overdracht zwembad </li> <li>Verkoop groenstrook naast Emmalaan 2a te Wijhe </li> </ol> 2015-07-23 10:00:00 +0200 2015-07-21 08:35:02 +0200 2015-07-21 08:35:02 +0200 B&W besluiten 07-07-2015 <h2>Aanwezig </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 juni 2015 </li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juli 2015 </li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Kostenstijging leerlingenvervoer </li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland </li> <li>Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: herziene afspraken hersteltermijnen en prioritering handhaving kinderopvang in de regio IJsselland en gewijzigde afspraken GGD IJsselland-Gemeenten IJsselland </li> <li>Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe </li> <li>HR21 (functiewaarderingssysteem) </li> <li>Verrekening neveninkomsten 2014 </li> </ol> <h2>Besluit burgemeester</h2> <ol> <li>Advies projectplan detecteren en benaderen van conventionele explosieven projectplan.</li> </ol> 2015-07-16 10:15:00 +0200 2015-07-10 10:57:07 +0200 2015-07-10 10:57:07 +0200 B&W besluiten 03-07-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Horecavoorziening Loswal </li> <li>Beantwoording brieven Horeca Loswal</li> </ol> 2015-07-16 10:00:00 +0200 2015-07-10 10:30:54 +0200 2015-07-10 10:30:54 +0200 B&W besluiten 30-06-2015 <h2><strong>Aanwezig</strong></h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</p> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;</p> <p>Dhr. M. Blind, wethouder;</p> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;</p> <p>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 juni 2015</li> <li><span>Aanwijzen van een hondenuitlaatplaats in de groenstrook van Zonnekamp Oost</span><span> </span></li> <li><span>Afronden openstaande punten nieuwe gemeentehuis in Wijhe</span></li> <li><span>Afsluiten regionale Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Accountmanagement Wmo 2015</span><span> </span></li> <li><span>Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ</span><span> </span></li> <li><span>Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl 2014</span><span> </span></li> <li><span>Advies van de bedenkingencommissie HR21</span><span> </span></li> <li><span>Voortgangsrapportage 2014 – 2015 Preventie en Handhavingsplan, integrale aanpak Drank- en</span><span> </span></li> <li><span>Horecawet</span></li> <li><span>Openbare verlichting Jan Schamhartstraat</span></li> <li><span>Toezicht functie Wmo</span><span> </span></li> <li><span>M.e.r. aanmeldingsnotitie varkenshouderij H.T. Logtenberg, Middelerstraat 4 in Olst</span></li> <li><span>Garantie vervanging houtkachel</span></li> </ol> 2015-07-09 10:00:00 +0200 2015-07-02 16:08:40 +0200 2015-07-03 11:57:32 +0200 B&W besluiten 23-06-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juni 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Beantwoording raadsvragen Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Financiële middelen begroten voor actualisatie bestemmingsplannen en anticiperen op Omgevingswet</li> <li>Aanvullende nota gladheidsbestrijding in DOWR</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift tegen het besluit 16 maart 2015 tot Wob-verzoek om informatie over de handhavingsprocedure ten aanzien van verkeerd geplaatste fietsen op de openbare weg</li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting op het adres Tuurweide 11 in Wijhe</li> <li>Schriftelijke vragen fractie D66 naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Ik kan het niet zelf’ van de Kinderombudsman (publicatie 21 mei 2015)</li> <li>Uitvoering Project Stroomlijn in stroomgebied IJssel</li> <li>Advies met betrekking tot het fusievoornemen obs Elshof met obs De Kwintijn</li> <li>Profiel voor werving gemeentesecretaris/algemeen directeur</li> </ol> 2015-07-02 10:00:00 +0200 2015-06-26 10:31:59 +0200 2015-06-29 09:56:46 +0200 B&W besluiten 16-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 juni 2015.</li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinoverkapping op het adres Boerhaar 35a in Wijhe  </li> <li>Verlenging contract regiovervoer Willemsen de Koning (WDK) </li> <li>Bedrijfswoning camping Het Klaverblad </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2014 </li> <li>Begroting 2016 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 januari 2016 </li> <li>Beleidsregels voor parkeren in Olst-Wijhe </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2015 </li> <li>Eerste Berap 2015 </li> <li>Begrotingsrichtlijnen 2016 </li> </ol> <p>11a. Voorstel financiering regionale samenwerking Regio Zwolle</p> 2015-06-25 09:00:00 +0200 2015-06-23 11:24:32 +0200 2015-06-23 11:24:32 +0200 B&W besluiten 09-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 juni 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Welsum noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Toezichtinformatie kinderopvang 2014 </li> <li>Voortgang actiepunten sluiting en opheffing o.b.s. Elshof</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 februari 2015, verzonden op 10 februari 2015, tot het besluiten op een verzoek om informatie over een eventueel vuurwerkverbod in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Verlengen aanvraagtermijn bijzondere bijstand voor een tegemoetkoming verplicht eigen risico zorgverzekering 2014 </li> <li>Aanvraag voor gebruik schuur als timmerwerkplaats op agrarisch perceel Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Verzoek GGD inzake inzet resultaat jaarrekening 2014 JGZ 0-4  </li> <li>Begeleidingskosten beheerstichting i.o. zwembad </li> </ol> 2015-06-18 09:00:00 +0200 2015-06-16 13:51:53 +0200 2015-06-16 13:51:53 +0200 B&W besluiten 01-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Programmabegroting 2016 GGD IJsselland  </li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Welsum – verlegging gasleiding </li> <li>Onderhoud wegen 2015 </li> <li>Besluit op verzoeken om handhaving </li> <li>Opzetten taalpunt in Olst-Wijhe </li> <li>Zendmasten voor draadloos internet in het buitengebied </li> <li>Aanstelling Leadercoördinator voor nieuwe Leaderprogramma 2014-2020 </li> <li>Voorstel aan de raad over beleid waardering mantelzorgers </li> <li>Vervolgregeling Groene en Blauwe Diensten</li> <li>Aanleg twee extra riooloverstorten te Olst </li> <li>Controleverklaring en accountantsverslag jaarrekening 2014 </li> <li>Verkoop stukje grond/weg Mengerweg </li> </ol> 2015-06-11 09:00:00 +0200 2015-06-05 13:03:11 +0200 2015-06-05 15:08:20 +0200 B&W besluiten 26-05-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toekenning subsidie ‘verbeteren toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen’ </li> <li>Bestuurlijke reactie op onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Olst-Wijhe over de evaluatie van het Kulturhusconcept </li> <li>Kapaanvraag voor twee eiken en één sierkers aan de Prins Bernhardstraat te Olst </li> <li>Diverse zaken met betrekking tot Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland, transformatie en verevening </li> <li>Regionaal Educatieplan Arbeidsmarktregio Stedendriehoek &amp; Noord Veluwe</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> </ol> 2015-06-04 09:00:00 +0200 2015-06-01 09:19:34 +0200 2015-06-01 09:19:34 +0200 B&W besluiten 19-05-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Intrekken vaststellingsbesluit Het Anem 2f</li> <li>Plaatsen banners voor aankondiging evenementen </li> <li>Jaarstukken 2014 (incl. Jaarrekening 2014) </li> <li>Concept beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020 </li> <li>Plan van aanpak deelauto Olst-Wijhe</li> </ol> 2015-05-28 09:00:00 +0200 2015-05-22 13:35:42 +0200 2015-05-22 13:35:42 +0200 B&W besluiten 12-05-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Update project bewust verlichten Regio Zwolle </li> <li>Basisrioleringsplan kern Wesepe 2015 </li> <li>Jaarverslag buurtbusvereniging Wijhe-Raalte 2014 </li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO regio 23.05 </li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke Regeling toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Bewerkersovereenkomst Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met ICTU. <br />Registratie project LAA bij het College bescherming persoonsgegevens (cbp) </li> <li>Aanwijs tot openbaarheid van een deel van het Reepad (vanaf het wegvak bekend onder nummer 182 tot huisnummer 11) Welsum </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2014 </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging  van de Legesverordening 2015 </li> <li>Overdragen exploitatie en beheer van de ijsbaan Wijhe </li> <li>Concept-begroting 2016 Veiligheidsregio IJsselland </li> </ol> 2015-05-21 09:00:00 +0200 2015-05-18 09:59:30 +0200 2015-05-18 09:59:30 +0200 B&W besluiten 28-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Einde Rijksbijdrage Starterslening </li> <li>Samenstelling Planschadebeoordelingscommissie </li> <li>Principeverzoek voor het uitbreiden van een winkel op het perceel Wethouder GJ Kuiperstraat 2 in Olst </li> <li>Aanvullend budget reconstructie Herxen </li> <li>Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe</li> </ol> 2015-05-14 09:00:00 +0200 2015-05-12 09:17:23 +0200 2015-05-12 09:17:23 +0200 B&W besluiten 21-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 april 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel aan de raad over beleid waardering mantelzorgers </li> <li>Voortgangsnotitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Vaststelling van de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2015’ </li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordeningen Participatiewet (en Wet maatregelen WWB) </li> <li>Uitvoeringsprogramma Olst-Wijhe (ont)zorgt, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers: voortgangsrapportage 2013-2014 en nieuwe afspraken 2015-2016 </li> <li>Stand van zaken  heroverweging dierenambulance </li> <li>Gebruiksregels IJsselzone Wijhe </li> <li>Aanpak Welsum, noordwestelijke woningbouwontwikkeling </li> </ol> 2015-04-30 09:00:00 +0200 2015-04-24 09:40:55 +0200 2015-04-24 09:40:55 +0200 B&W besluiten 14-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie uitvoering Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) </li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van dertien rijenwoningen en drie twee-onder-één-kapwoningen in het uitbreidingsplan in Welsum </li> <li>Ontheffing geluidvoorschriften Deventer Luchtvaartclub-Modelvliegsport voor een wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap F5j voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen </li> <li>Intrekking en doorhaling van de beperking Wet voorkeursrecht gemeenten op het perceel kadastraal bekend gemeente Wijhe, sectie E nummer 3345 </li> <li>Algemene vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V. op 20 april 2015 </li> <li>Convenant fysieke aanpassingen Olst </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2014 </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden (antispeculatiebeding)  </li> <li>Frauderisicoanalyse </li> <li>Gebruik gemeentegrond </li> <li>Kapaanvraag Dijk 13 Wijhe voor drie bomen <br /></li> </ol> 2015-04-23 09:00:00 +0200 2015-04-20 13:37:06 +0200 2015-04-20 13:37:06 +0200 B&W besluiten 07-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 maart 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Programma ‘Samen Duurzaam’ 2016-2020 </li> <li>Voorstel aan de raad over de notitie ‘Evaluatie Peuterwerk, kwaliteit, educatie en samenwerking 2011-2014’</li> <li>Wabojaarverslag 2014 </li> <li>Opleggen last onder dwangsom naar aanleiding van een verzoek tot handhaving tegen de mestkalverij gevestigd op de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Drank- en Horecawet 2015 </li> <li>Regionale uitvoeringskosten Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen </li> <li>Aanleg grondwatermeetnet </li> <li>ICT RUD IJsselland </li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 4 miljoen </li> <li>Overeenkomst tot wijziging voorwaarden lening </li> <li>Jaarverslag 2014 Bezwarenadviescommissie algemene gelegenheden </li> <li>Actualisatie Structuurvisie</li> </ol> 2015-04-16 09:00:00 +0200 2015-04-10 11:25:35 +0200 2015-04-10 11:25:35 +0200 B&W besluiten 31 maart 2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Overdracht hoofdgebouw Kinderboerderij De Vijverhof Olst </li> <li>Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2014-2018 en Bestuurlijk dashboard 2015</li> <li>Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe, 14e wijziging 2015 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer J.F. Bromet tegen het besluit van 11 december 2014, verzonden op 12 december 2014, tot het gedeeltelijk toekennen van een verzoek om informatie (Wob-verzoek)</li> </ol> 2015-04-09 09:00:00 +0200 2015-04-03 09:32:48 +0200 2015-04-03 09:32:48 +0200 B&W besluiten 24-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 maart 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Onderzoeksrapport Opvoeden en Opgroeien in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Het Oversticht over de welstands- en </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan verlegging Gasleiding Welsum</li> <li>De Vier Gewesten (DVG) en TCR hebben op 5 december 2014 een brief verzonden aan de colleges van BenW van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, waarin vragen worden gesteld over de uitvoering van het leerlingenvervoer in deze gemeenten</li> <li>Subsidieaanvraag OZO-Verbindzorg </li> <li>Textielinzameling</li> <li>Wijzigingen CAR-UWO</li> <li>Besluit maatwerkvoorschriften geluid en trillingen sanering Olasfaterrein</li> </ol> 2015-04-02 09:00:00 +0200 2015-03-31 09:35:32 +0200 2015-03-31 09:35:32 +0200 B&W besluiten 17-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant </li> <li>Vaststellen Monitor Sociaal Domein </li> <li>Bescherming cultuurhistorische en ruimtelijke waarden Langstraat/Kerkstraat Wijhe </li> <li>Inrichtingsplan en uitvoering reconstructie Herxen </li> <li>Overeenkomst veilige informatie-uitwisseling via e-mail met de Belastingdienst <br /></li> </ol> 2015-03-26 10:00:00 +0100 2015-03-24 14:23:31 +0100 2015-03-24 14:23:31 +0100 B&W besluiten 10-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder,<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Gedeelte Fortmonderweg (110 meter in de zuidoostelijke bocht) onttrekken aan de openbaarheid </li> <li>Nederlandse markt voor Recreatiewoningen </li> <li>Brief Plaatselijke Groep Leader Salland over huidige en nieuwe Leaderperiode <br /></li> </ol> 2015-03-19 10:00:00 +0100 2015-03-17 08:49:28 +0100 2015-03-17 08:49:28 +0100 B&W besluiten 03-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 24 februari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reactie van de Wmo Adviesraad op het voorlopig besluit Huishoudelijke Hulp </li> <li>Planning en controlcyclus 2015 </li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Regeling Cultuurmakelaar Provincie Overijssel </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2015, Interbestuurlijk toezicht </li> <li>Beslissing op bezwaarschrift van de heer mr. M.J. Maling (DAS Rechtsbijstand) tegen de gewijzigde handhavingsbesluiten </li> <li>Schriftelijke vragen fractie D’66 over inning ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet <br /></li> </ol> 2015-03-12 10:00:00 +0100 2015-03-10 08:50:03 +0100 2015-03-10 08:50:03 +0100 B&W besluiten 24-02-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 februari 2015</li> <li>Recht van opstal met betrekking tot de zendmast aan De Meente in Olst ten behoeve van Dutchfort B.V. </li> <li>Eenmalige controle IV3 sociaal </li> <li>Principeverzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Herxen 53 te Wijhe </li> </ol> 2015-03-05 10:00:00 +0100 2015-03-03 08:40:40 +0100 2015-03-03 08:40:40 +0100 B&W besluiten 17-02-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder,<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 10 februari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Omgekeerd Inzamelen tweede fase, reactie op opiniërende behandeling in de raad </li> <li>Deelname aan het project Sterk door vrijwilligerswerk </li> <li>Bestemmingsplan Rijksstraatweg 12a </li> <li>Brief gastouderbureau 4Kids over vaststelling leges gastouderopvang </li> </ol> 2015-02-26 10:00:00 +0100 2015-02-24 09:54:04 +0100 2015-02-24 09:54:51 +0100 B&W besluiten 10-02-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 februari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Diverse zaken rondom exploitatie accommodaties SKOW </li> <li>Regionaal sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek/Noord Veluwe </li> <li>Reactie op verzoek tot handhaving tegen de mestkalverij gevestigd op de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Monitor Sociaal Domein </li> <li>Reactie op toezichtsvorm programmabegroting 2015 </li> <li>Brief Minister van Economische Zaken op uw reactie over de conceptopzet van het milieuonderzoek schaliegas </li> <li>Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap groot Salland </li> <li>Vaststelling wijzigingsplan Welsumerwaarden <br /></li> </ol> 2015-02-19 10:00:00 +0100 2015-02-16 08:50:45 +0100 2015-02-16 08:50:45 +0100 B&W besluiten 03-02-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 januari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Startnotitie Beleidsnota Integrale Veiligheid </li> <li>Besluit tot vaststelling financiële rapportage invoering decentralisaties sociaal domein per 1 januari 2015 </li> <li>Nieuw subsidiemodel jeugdsport </li> <li>Leerplichtverslag 2013-2014 </li> <li>Klachtenrapportage 2014 </li> <li>Midtermreview prestatieafspraken met SallandWonen </li> <li>Oninbaar verklaren belasting- en publiekrechtelijke vorderingen </li> <li>Startnotitie actualisatie Structuurvisie </li> <li>Arbeidsvoorwaardenpakket DOWR </li> <li>Verzoek tot onttrekking wandelpad aan de openbaarheid </li> </ol> 2015-02-12 10:00:00 +0100 2015-02-10 15:29:56 +0100 2015-02-10 15:29:56 +0100 B&W besluiten 27-01-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 januari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bezetting stembureaus gecombineerde verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe op 18 maart 2015 </li> <li>Eindnota reconstructie Terpstrastraat </li> <li>Woningbouw Wesepe </li> <li>M.E.R. beoordeling op de aanmeldingsnotitie M.E.R. van G.P.J. van Oosterhout, Boerlestraat 9 in Wijhe </li> <li>Hennepconvenant </li> <li>Projectplan overdracht zwembad </li> <li>Delegatiebesluit exploitatieplan Wet ruimtelijke ordening </li> </ol> 2015-02-05 10:00:00 +0100 2015-02-03 14:21:59 +0100 2015-02-03 14:22:37 +0100 B&W besluiten 20-01-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda<br /></h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 13 januari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>KGO Hengforderweg 4 </li> <li>Aangaan dienstverleningsovereenkomst met Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) </li> <li>Indicatorenlijst monitor sociaal domein Olst-Wijhe </li> <li>Wijzigingsplan ‘Buitengebied Olst-Wijhe – de Groote Vloedgraven’ </li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB </li> <li>Vaststelling van de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2015’ </li> <li>Vaststelling ‘Verordening Procedure Overleg Onderwijshuisvesting gemeente Olst-Wijhe 2015’  </li> <li>Transformatie pand Rabobank Olst, eenmalige subsidie </li> <li>Advies Planschadebeoordelingscommissie betreffende planschadeverzoek van mevrouw Biezeman-Beltman, Wijhezicht 7 te Wijhe </li> </ol> 2015-01-29 10:00:00 +0100 2015-01-27 09:07:39 +0100 2015-01-27 09:07:39 +0100 B&W besluiten 13-01-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 januari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Subsidieaanvraag Geschikt Wonen </li> <li>Vaststellen Nadere regels Jeugdhulp Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vaststellen Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Wmo cliëntondersteuning </li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2015 </li> <li>Bezwaar tegen de omgevingsvergunning bouwen en milieuneutrale verandering <br />van 21 maart 2014 voor het bedrijf van G.H. Dollenkamp aan de Eikelhofweg 33a te Olst, door Stichting Univé Rechtsbijstand namens H.J.A. Haverkamp en M.J.G. Haverkamp-Pleizier, Eikelhofweg 33; en<br />Een verzoek om handhaving voor het niet aanbrengen van de biologische luchtwasser en mechanische ventilatie, door Stichting Univé Rechtsbijstand namens H.J.A. Haverkamp en M.J.G. Haverkamp-Pleizier, Eikelhofweg 33 te Olst </li> <li>Contractering Topicus <br /></li> </ol> 2015-01-22 10:00:00 +0100 2015-01-20 14:53:39 +0100 2015-01-20 14:53:39 +0100 B&W besluiten 06-01-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 23 december 2014.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 3e wijziging van de Legesverordening 2015</li> <li>Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015 – 2018 </li> <li>Addendum voor DOP Boerhaar</li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2012</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen bij de H. Willibrordkerk in Boskamp</li> <li>Voortgangsrapportage financiële stand van zaken invoering decentralisaties sociaal domein </li> <li>Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 (AVOI 2015); wet en regelgeving voor het aanleggen en hebben van kabels en leidingen in openbare grond </li> <li>Tweede evaluatie Raalterwegzone </li> </ol> 2015-01-15 10:00:00 +0100 2015-01-13 15:40:00 +0100 2015-01-13 15:40:23 +0100 B&W besluiten 23-12-2014 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <h2></h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 december 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen privacybeleid </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (HUP 2015) </li> <li>Project Bewust Verlichten Regio Zwolle </li> <li>Inloopmoment van het Klantcontactcentrum in verzorgingshuizen </li> <li>Verlenging subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide’ in het kader van de Kwaliteitsimpuls Stedelijke Omgeving </li> <li>Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014 </li> <li>Stand van zaken ’t Olde Postkantoor Olst </li> <li>Evenementenoverzicht 2015 </li> <li>Aanbesteding medische adviezen </li> <li>Verslaglegging Informatie- en Archiefbeheer 2014 </li> </ol> 2015-01-08 10:00:00 +0100 2015-01-07 15:43:59 +0100 2015-01-08 11:46:29 +0100 B&W besluiten 23 december 2014 BESLUITENLIJST B&W-vergadering d.d. 23 december 2014 <p>Aanwezig: Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig:      Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <p><br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 december 2014.<br /> Advisering van : Secretaris<br /> Besluit college : Conform vastgesteld.</p> <p>2. Ingekomen<br /> - Verslag PH Economie Regio Zwolle 6-12-2014: Voor kennisgeving aangenomen.<br /> Uitnodiging<br />- Nieuwjaarsreceptie blusgroep Wijhe, 4-1-2015: In handen van de burgemeester.</p> <p>3. Vaststellen privacybeleid <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen/Bedrijfsvoering<br /> Besluit  : 1. De nota ‘privacybeleid gemeente Olst-Wijhe’ vastgesteld.<br />      2. Het ‘Privacyprotocol gemeente Olst-Wijhe’ vastgesteld.<br />      3. Een privacystatement vastgesteld en deze op de website plaatsen.</p> <p>4. Reepad Welsum <br /> Advisering : team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed<br /> Besluit  : Uitsluitend na schriftelijke instemming van de grondeigenaren en instemming van de <br />      bewoners Reepad 3 t/m 11 (oneven) omtrent de gestelde voorwaarden, het <br />      onverharde deel van het Reepad juridisch openbaar verklaren (middels <br />      raadsbesluit).</p> <p>5. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (HUP 2015) <br /> Advisering : team Vergunningen en Handhaving<br /> Besluit  : 1. Ingestemd met het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015.<br />      2. Gasdrukregelstations niet opnemen in de planning van reguliere controles.<br />      3. Toezicht op brandveiligheid uitvoeren conform het Brandrisicoprofiel van de <br />       Veiligheidsregio IJsselland met als maatwerkafspraak de <br />       Bed&amp;Breakfastaccommodaties.<br />      4. Het HUP 2015 ter kennisname voorleggen aan de raad.</p> <p>6. Project Bewust Verlichten Regio Zwolle <br /> Advisering : team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed<br /> Besluit  : 1. In het kader van het Project Bewust Verlichten de volgende drie projecten <br />       geaccordeerd voor nadere uitwerking:<br />1. Reconstructie van de verouderde verlichting aan de Raalterweg in Wijhe tussen het spoor en De Omloop.<br />2. Het weghalen van 33 van de 44 masten langs De Omloop, gelegen tussen de Zandhuisweg en de Raalterweg.<br />3. Een beleidsplan Bewust Verlichten opstellen.<br />2. Ingestemd met de uitvoering van deze projecten tot een totaal investerings- bedrag van € 100.000.<br /> </p> <p>3. Dit bedrag voor € 15.000 dekken uit de door Regio Zwolle toegezegde bijdrage. De kapitaalslasten over het restant, groot € 85.000 dekken uit de opgenomen stelpost voor het vervangen van de openbare verlichting in de beheerbegroting van 2014-2018.<br />4. De budgettair neutrale consequenties verwerken in de 1e bestuursrapportage 2015.<br />5. Huidig beleidsplan openbare verlichting 2009-2014 niet meer separaat actualiseren, maar dit onderdeel laten uitmaken van het beleidsplan ‘Bewust Verlichten’ 2015-2019.</p> <p>7. Inloopmoment van het Klantcontactcentrum in verzorgingshuizen <br /> Advisering : team Klantcontactcentrum<br /> Besluit  : 1. Ingestemd met het voorstel om een inloopmoment van het Klantcontactcentrum <br />       in de verzorgingshuizen in Olst-Wijhe te organiseren, in de maanden februari en <br />       maart 2015.<br />2. Bij succes, de inloopmomenten jaarlijks laten terugkeren.</p> <p>8. Verlenging subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide’ in het kader van de Kwaliteitsimpuls <br /> Stedelijke Omgeving <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : 1. Kennisgenomen van de beschikking van de provincie Overijssel, waarbij de <br />       realisatietermijn met een jaar is verlengd tot 1 januari 2016.<br />2. De aan Lenvast B.V. verleende subsidiebeschikking met dezelfde termijn <br />       verlengen onder voorwaarden.<br />3. De raad via de nieuwsbrief hierover informeren.</p> <p>9. Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014 <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : a. Kennisgenomen van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 per 1 <br />       januari 2015.<br />      b. Afzien van het instellen van een Huisvestingsverordening.<br />      c. Dit besluit en de brief van het Ministerie ter kennisgeving plaatsen op de lijst van <br />       ingekomen stukken voor de raad.</p> <p>10. Stand van zaken ’t Olde Postkantoor Olst <br /> Advisering : team Maatschappelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : 1. Kennisgenomen van de stand van zaken rondom ’t Olst Postkantoor in Olst.<br />2. De Olster Model Bouw Club toestemming geven om voorlopig een deel van de benedenverdieping te gebruiken en hiervoor een gebruiksovereenkomst afsluiten.</p> <p>11. Evenementenoverzicht 2015 <br /> Advisering : team Vergunningen en Handhaving<br /> Besluit  : 1. Het evenementenoverzicht 2015 vastgesteld.<br />      2. Het vastgestelde evenementenoverzicht 2015 publiceren.</p> <p>12. Aanbesteding medische adviezen <br /> Advisering : team Werk, Inkomen en Zorg<br /> Besluit  : 1. De medische adviezen met betrekking tot de Regeling <br />       Gehandicaptenparkeerkaart, Participatiewet en Wmo meervoudig onderhands <br />       aanbesteden en het daartoe behorende besteksdocument vastgesteld.<br />      2. De gemeente Deventer als penvoerder laten optreden.<br />      3. Wethouder Engberink gemandateerd om namens het college het contract te <br />       ondertekenen.</p> <p> <br />13. Verslaglegging Informatie- en Archiefbeheer 2014 <br /> Advisering : team Bedrijfsvoering<br /> Besluit  : 1. Het ‘Verantwoordingsverslag Informatie- en archiefbeheer 2014’ inclusief <br />       actielijst vastgesteld.<br />      2. Het verslag met actielijst aanbieden aan de gemeenteraad en doorzenden naar <br />       de provinciale archivaris (voorheen de archiefinspecteur).</p> 2014-12-30 11:00:00 +0100 2014-12-30 10:13:27 +0100 2014-12-30 10:13:27 +0100 B&W besluiten 16 december 2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 december 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 december 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand Langstraat 3 en 3a te Wijhe</li> <li>Bouw hospice Raalte </li> <li>Schetsplan sloop en vervangende nieuwbouw hoek Langstraat/Kerkstraat te Wijhe </li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vrijwilligersinzet sportpark de Muggert </li> <li>Mandaatbesluit subsidiëring jeugdzorg </li> <li>Reclamefonds sport </li> <li>Presentiegelden leden stembureaus en aanverwante afspraken </li> <li>Spoedhulp in crisissituaties jeugd </li> <li>Evaluatie avondopenstelling balie Olst in 2014 en vervolg in 2015 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Hulsbergen tegen het besluit van 28 april 2014, verzonden op 7 mei 2014 tot het toekennen van een aanvraag om planschadevergoeding aan de heer DJF Vastenholt </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Hulsbergen tegen het besluit van 28 april 2014, verzonden op 7 mei 2014, tot het toekennen van een aanvraag planschadevergoeding aan de heer C de Rijk en mevrouw JGJ Heimerink </li> <li>Wijzigingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 9 Wijhe </li> <li>Grondprijsbeleid: grondprijzenbrief 2015 </li> <li>Park Wijhezicht </li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 2e wijziging van de Legesverordening 2015 </li> </ol> <p> </p> 2014-12-25 00:00:00 +0100 2014-12-23 16:09:58 +0100 2014-12-23 16:13:06 +0100 B&W besluiten 2 december 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 2 december 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vervolgadvies Omgekeerd inzamelen tweede fase</li> <li>Vergaderstukken Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken</li> <li>Vereveningsmodel Jeugdzorg Regio IJsselland</li> <li>Subsidieverlening opstellen LOS Leader Salland</li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2014</li> <li>Onderzoek monumentwaardigheid pand AG Dekkerlaan 36, Olst</li> <li>Aanvulling huurcontract Holstohus Olst</li> <li>Aanwijzen stemlokalen voor de gecombineerde stembusverkiezingen voor de leden van de provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen</li> <li>Stemmen in een willekeurig stembureau (SWS)</li> <li>Zesde wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe 2014</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2015</li> <li>Vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2015</li> <li>Tekstuele aanpassing artikel 23 van de Verordening Wmo Olst-Wijhe 2015</li> <li>Realisatie nevengeul in de Herxerwaard</li> <li>Volmacht gemeente Deventer ten behoeve van Rabobank en BNG</li> </ol> 2014-12-18 10:00:00 +0100 2014-12-09 15:35:33 +0100 2014-12-09 15:35:33 +0100 B&W besluiten 09 december 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 december 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 december 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evenementenladders</li> <li>Borging routenetwerken binnen de Regio Zwolle</li> <li>Transformatieplan boerderij Bokkelerweg 2 te Wesepe</li> <li>Tegemoetkoming Compensatie Eigen Risico 2014</li> <li>Jaarverslag Sociale Zaken 2013</li> <li>Samenwerkingsconvenant gemeenten in de regio IJsselland en de Raad voor de <br />Kinderbescherming Overijssel</li> <li>Vervolgacties Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2015</li> <li>Airplay Media Stichting Olst-Wijhe</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut 2014</li> </ol> 2014-12-18 10:00:00 +0100 2014-12-16 15:34:19 +0100 2014-12-16 15:38:57 +0100 B&W besluiten 25 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 november 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 november 2014 </li> <li>Ingekomen</li> <li>Transformatie Aaldert Geertsstraat 41 (voormalig Rabobankpand) te Olst</li> <li>Monitor Sociaal Domein</li> <li>Zichtbaarheid van Salland</li> <li>Voorbereidingsbesluit bescherming waardevol dorpsgezicht Langstraat/Kerkstraat te Wijhe</li> <li>Opleggen last onder dwangsom tot beëindiging strijdig gebruik bedrijfspand</li> <li>Verzoek uitbreiding bestaande ligboxenstal op het adres De Wesenberg 5 te Wijhe</li> <li>Mandaatbesluit maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang Wmo</li> <li>Project “Herxen in beeld”</li> <li>Team Bevolkingszorg: waakvlamovereenkomst Traffic Support</li> <li>Beleidskader Participatiewet 2015 – 2018</li> <li>Brief van de heer De Witte over ingebruikgeving ruimte gemeentehuis in relatie tot de wet markt en overheid</li> <li>CAR-UWO</li> </ol> 2014-12-11 10:00:00 +0100 2014-12-09 15:23:13 +0100 2014-12-09 15:23:13 +0100 B&W-besluiten van 18 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 november 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agendapunten</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluiten herontwikkelplannen Dingshofweg 3b en Zandhuisweg 7</li> <li>Regionale afstemming detailhandel</li> <li>Stand van zaken samenwerking welzijnsinstellingen gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Startnotitie Beleidsnota Integrale Veiligheid 2015-2018</li> <li>Vierde wijziging van het mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>Wijziging bestemmingsplan Wesepe</li> <li>LEAN-evenementen</li> <li>Invulling taakstelling heroverweging en onderzoek kostendekkende leges Algemene plaatselijke</li> </ol> 2014-11-27 10:00:00 +0100 2014-11-25 12:10:47 +0100 2014-11-25 12:10:47 +0100 B&W besluiten 11 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 november 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Kadernotitie zelfredzaamheid en plan van aanpak risicocommunicatie</li> <li>Bidbook Salland deal</li> <li>Aanpassing Financieringsovereenkomst BNG Bank</li> <li>Verhuur van vervallen tracé Fortmonderweg</li> <li>Zelfevaluatie paspoorten en NIK (Nederlandse Identiteitskaart)</li> </ol> 2014-11-20 10:00:00 +0100 2014-11-17 11:41:15 +0100 2014-11-17 11:41:15 +0100 B&W-besluiten van 04 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 04 november 2014 </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 oktober 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Tweede voortgangsrapportage Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Benoemen van bestuursleden bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014</li> <li>Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Olst-Wijhe 2014</li> <li>Realisatie AMHK Veilig Thuis IJsselland</li> <li>Extra aflossing lening zonnepanelen buurthuis Elshof</li> <li>Subsidiëring Anti-discriminatievoorziening</li> </ol> 2014-11-13 10:00:00 +0100 2014-11-10 13:26:30 +0100 2014-11-10 13:26:30 +0100 B&W-besluiten 28 oktober 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 oktober 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 oktober 2014</li> <li>Ingekomen </li> <li>Problematiek riolering Ter Stegestraat bij hevige regenbuien</li> <li>Definitief instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Overdragen van beheer en exploitatie van zwembad De Welters aan een lokale beheerstichting</li> <li>Raadsvoorstel bibliotheek</li> <li>Raadsvoorstel begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Opheffen vertrouwelijkheid planschadebesluit Klaverblad<br /></li> </ol> 2014-11-06 10:00:00 +0100 2014-11-05 10:48:37 +0100 2014-11-05 10:48:37 +0100 B&W besluiten 21-10-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 oktober 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 oktober 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning</li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid</li> <li>Tweede bestuursrapportage</li> <li>KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) Damman-Brouwer</li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen)</li> <li>Beleidsnotitie Water Raakt! Van het Waterschap Groot Salland</li> <li>Raadsvoorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2015</li> <li>Wijzigingsplan De Groote Vloedgraven</li> <li>Plan van aanpak ‘Asbestverwijdering en verduurzaming bedrijfsdaken’</li> <li>Verzoek extra parkeerplaatsen Beatrixlaan Wijhe</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D’66 betreffende Olasfa</li> </ol> 2014-10-30 10:00:00 +0100 2014-10-27 15:22:45 +0100 2014-10-27 15:23:21 +0100 B&W besluiten 14-10-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 oktober 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 oktober 2014</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bijdrage gemeente in brons gieten buste van Frederik Gijsbert van Dedem</li> <li>Wijziging Verordening winkeltijden Olst-Wijhe</li> <li>Versterking centrum Olst</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan transitie en transformatie Jeugdzorg en de verordening jeugdhulp 2015</li> <li>Beleidskader Participatieweg 2015-2018 </li> <li>Aangepaste werkwijze principeverzoeken</li> <li>Herbestemming Rijksstraatweg 12a Olst</li> <li>Kaderrichtlijn Water – nevengeul Welsumerwaarden – wijzigingsplan</li> <li>Vaststellen Inspraaknotitie, Addendum Beleidsplan Wmo 2013-2016 en Verordening Wmo gemeente Olst-Wijhe 2015</li> <li>Herbenoeming voorzitter en lid Bezwarencommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Wet Markt en Overheid</li> </ol> 2014-10-23 12:00:00 +0200 2014-10-23 09:51:04 +0200 2014-10-23 09:55:54 +0200 B&W besluiten 07-10-2014 <h2>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 07 oktober 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 september 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Kapaanvraag zeven bomen Rosa Manushof 6 te Olst </li> <li>Houtkachel Cogas Zandhuisweg </li> <li>Onderhoud openbare ruimte Torenvalk </li> <li>Communicatieplan drie decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet) </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van HB Marsman tegen het besluit van 25 juli 2014, verzonden 29 juli 2014, waarin het college het pand Lierderholthuisweg 3 in Wijhe heeft aangewezen tot gemeentelijk monument. <br /></li> </ol> 2014-10-16 09:00:00 +0200 2014-10-13 08:50:52 +0200 2014-10-13 08:50:52 +0200 B&W besluiten 30-09 2014 <p><strong>B&amp;W besluiten 30 september 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 + 23 september 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toekomststrategie huishoudelijke hulp</li> <li>Raamplan – resultaten uitvoeringsfase onderzoek ‘Bibliotheekvoorziening Wijhe’</li> <li>Bestemmingsplan Anem 2f</li> <li>Beleid voor transformatie naar ‘wonen’ van bestaande bebouwing in de kernen</li> <li>Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP)</li> <li>Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland</li> <li>Convenant slijterij ‘Jong Proef Preventie Methodiek’</li> </ol> 2014-10-09 10:00:00 +0200 2014-10-07 14:59:06 +0200 2014-10-07 15:01:02 +0200 B&W besluiten 16-09-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 16 september 2014 </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 september 2014.</li> <li>Ingekomen stukken/uitnodigingen</li> <li>Arbo-OHSAS Buitendienst</li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Klankbordgroep Olasfa</li> <li>Verzoek aan de Raad van State tot opheffen van de voorlopige voorziening voor het Bestemmingsplan Olst-Wijhe, Welsum Noordwestelijke Ontwikkeling</li> <li>Verweer voeren tegen dagvaarding Carinova</li> <li>Aanpassing in Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> </ol> 2014-10-02 10:00:00 +0200 2014-09-30 09:05:58 +0200 2014-09-30 09:11:01 +0200 B&W besluiten 23-09-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 23 september 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Definitieve gunning leerlingenvervoer</li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2014<br /></li> </ol> 2014-10-02 10:00:00 +0200 2014-09-30 09:16:10 +0200 2014-09-30 09:16:10 +0200 B&W besluiten 09-09-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 9 september 2014 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 september 2014.</li> <li>Uitnodiging</li> <li>Leidraad invordering belastingen </li> <li>Actualisatie ambitieverklaring RIVUS</li> <li>Overhevelen middelen in relatie tot decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving</li> <li>Verlenging huurovereenkomst Rozenkampsweg 23</li> </ol> 2014-09-18 10:00:00 +0200 2014-09-15 15:03:16 +0200 2014-09-22 15:28:08 +0200 B&W-besluiten 02-09-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering 02 september 2014</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />De heer H.G. Engberink, wethouder;<br />De heer M. Blind, wethouder;<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder;<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 augustus 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>De Kracht van Salland en LEADER</li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid</li> <li>Ontwerpvoorstel wijziging ‘Verordening winkeltijden Olst-Wijhe’</li> <li>Businesscase zwembad</li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Wijzigen van de beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur</li> <li>Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 3 miljoen</li> <li>Beleidslijn Bibob</li> <li>Wet Markt en Overheid</li> <li>Meerjarenvisie 2014-2017 RUD’s Overijssel</li> <li>Het tegengaan van identiteitsfraude en documentenfraude door samenwerking tussen gemeenten in Oost-Nederland en ketenpartners </li> <li>Begrotingsbrief 2015-2018</li> <li>Ontheffing zelfbewoning en verbod doorverkoop woning<br /></li> </ol> 2014-09-11 10:00:00 +0200 2014-09-08 15:32:31 +0200 2014-09-08 15:35:44 +0200 B&W besluiten 26-08-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 augustus 2014 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 augustus 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Principeakkoord Cao-gemeenten 2013-2015 </li> <li>Ledenraadpleging VNG vergoedingen en vermarkting kunststofverpakkingen </li> <li>BP Buitengebied, 1e herziening </li> <li>Herbenoeming leden Wmo Adviesraad en benoeming nieuwe leden </li> <li>Samenvatting onderzoek naar cyberpesten in Olst-Wijhe </li> <li>Handhaving naar aanleiding van Besluit ammoniakremissie huisvesting veehouderij (Besluit Huisvesting) </li> <li>Informatiebeveiliging Suwinet door gemeenten</li> <li>Vaststelling programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015 </li> <li>Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Zwolle e.o. periode 2015-2020 (voortgezet onderwijs)</li> <li>Toepassing Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van verleggen leiding Gasunie door uiterwaarden </li> <li>Parkeerverbodzone deel van de Krijtenberg, 1e fase </li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking </li> </ol> 2014-09-04 10:00:00 +0200 2014-09-02 11:30:56 +0200 2014-09-02 11:30:56 +0200 B&W besluiten 19-08-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 augustus 2014</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 juli 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Verkeersveiligheid Eikelhofweg</li> <li>Toekomststrategie huishoudelijke hulp</li> <li>Vaststelling Controleprotocol voor de jaarrekeningen 2014-2018</li> <li>Beleidsplan transitie en transformatie Jeugdzorg</li> <li>Resultaten verkeersmeting Wechterholt</li> <li>Definitieve vaststelling bestuursopdracht herijking beleid onderwijshuisvesting</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Schelmspad 2 te Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Bokkelerweg ongenummerd te Wesepe Leugenshorst 3 te Wijhe</li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de gevel van de nieuwe woningen die worden</li> <li>Verlenging contractperiode leerlingenvervoer</li> <li>Inzet combinatiefunctionarissen in het primair onderwijs</li> <li>Overdracht gronden Julianalaan – SallandWonen</li> <li>Eenmalige afwijking aanbestedingsbeleid onderhoudsactiviteiten t.b.v. Stichting de Mare </li> <li>Wijzigingen Wmo Beleidsplan 2013-2016 </li> <li>Verordening Wmo 2015 en tarieven Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> </ol> 2014-08-28 10:00:00 +0200 2014-08-27 08:52:50 +0200 2014-08-27 08:55:44 +0200 B&W besluiten 22-07-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 juli 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Afwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 juli 2014.</li> <li>INGEKOMEN/Uitnodigingen</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut 2014</li> <li>Begroting 2015 en rekening 2013 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Besluit Ruilplan ex artikel 47 Wil</li> <li>Starterslening nieuwbouwproject Noorder Koeslag van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis<br /></li> </ol> 2014-07-31 09:00:00 +0200 2014-07-27 14:59:04 +0200 2014-07-27 14:59:04 +0200 B&W besluiten 15-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig    </h2> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 juli 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Diepenveenseweg 24 Olst </li> <li>Verzoek Waterschap Groot Salland tot aankoop grond t.b.v. gemaal Lierder-Molenbroek </li> <li>Beëindigen Sportraad Olst-Wijhe </li> <li>Incidentele subsidie Liberation Route Europe </li> <li>Structurele bijdrage Regio Zwolle </li> <li>Begroting 2015 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid </li> </ol> 2014-07-24 09:00:00 +0200 2014-07-17 14:06:45 +0200 2014-07-17 14:06:45 +0200 B&W besluiten 08-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <h2></h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 juli 2014.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Erveweg 26 Welsum</li> <li>Wettelijke bijdrage vastrecht voor onderhoud database Nationale Bewegwijzeringsdienst</li> <li>Reconstructie Herxen</li> <li>Gunning relingsbestek DOWR (Jan Schamhartstraat)</li> <li>Afspraken met MEE over cliëntenondersteuning 2015</li> <li>Regeling Beheer en Toezicht BRP</li> <li>Deelname aan het project ‘Samen werken aan adreskwaliteit’</li> <li>Beantwoording vragen van fractie D66 naar aanleiding van artikel De Stentor over het verkrijgen van alcohol door jeugd onder de 18 jaar</li> <li>Instellen klankbordgroep rondom sanering Olasfaterrein</li> </ol> 2014-07-17 09:01:00 +0200 2014-07-17 09:01:19 +0200 2014-07-18 08:52:26 +0200 B&W besluiten 01-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 juni 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Mengerweg 4 Wesepe</li> <li>Incidenteel subsidieverzoek Nederlands Auschwitz Comité</li> <li>1e Voortgangsrapportage Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015</li> <li>Eenmalige subsidie Salland Wandelland</li> <li>Intentieverklaring cofinanciering kwaliteitsverbetering routestructuren</li> <li>Zienswijze Vijverhof 10 en 11 te Olst</li> <li>Aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied Rijntakken </li> </ol> 2014-07-10 10:00:00 +0200 2014-07-08 15:41:43 +0200 2014-07-09 09:30:27 +0200 B&W besluiten 24-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <p><span> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> </span></p> <h2>Agenda</h2> <p><span><ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juni 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Activiteitenboerderij Het Anem 2f </li> <li>Eenzijdige opzegging privaatrechtelijke overeenkomsten met netbeheerders</li> <li>Tijdelijke dienstverbanden Wsw</li> <li>Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning en werkwijze kostenverhaal bij ruimtelijke Plannen</li> <li>Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau winning Schaliegas </li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland, d.d. 19 juni 2014 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 25 juni 2014</li> </ol></span></p> 2014-07-04 10:00:00 +0200 2014-07-03 13:35:13 +0200 2014-07-03 13:56:36 +0200 B&W besluiten 26-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 juni 2014</li> <li>Concept risicoprofiel en kadernota beleidsplan 2015-2018 </li> <li>Beleidslijn Bibob</li> <li>Toezichtinformatie kinderopvang 2013 </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Benoeming lid Uitvoeringscommissie Landinrichting Olst-Wesepe </li> <li>Wet Markt en Overheid </li> </ol> 2014-06-28 08:00:00 +0200 2014-06-23 09:55:44 +0200 2014-07-03 13:48:46 +0200 B&W besluiten 10-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juni 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voetbalveld Welsum nulmeting </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2014/Vaststellen begrotingsrichtlijnen begroting 2015 </li> <li>Bezuinigingen op cultuur en de vorming van een Cultuurfonds in onze gemeente </li> <li>Principeverzoek herontwikkeling Zandhuisweg 7 te Wijhe </li> <li>Regionale samenwerkingsvorm Jeugdzorg </li> <li>Intentieverklaring voor uitwerken Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden,project ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) </li> <li>Verordening leerlingenvervoer </li> </ol> 2014-06-21 08:00:00 +0200 2014-06-17 15:24:21 +0200 2014-06-17 15:24:21 +0200 B&W besluiten 03-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 mei 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Uitkomsten veiligheidsonderzoek 2013 </li> <li>Voet- fietsbrug Fortmond </li> <li>Verzoek afwijking van bestemmingsplan Wethouder van Doorninckweg 9/9a </li> <li>Invoering tarief tuinzak </li> <li>Besluitvormende raadsbehandeling van de nota Toegang tot zorg en ondersteuning in Olst-Wijhe </li> <li>Invoeringsplan Wmo2015 en uitgangspuntennotitie Inkoop Wmo 2015  </li> <li>Verzoek woningsplitsing en Rood voor Rood Engeweg 10 </li> <li>Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Wadinko 13-6-2014 </li> </ol> 2014-06-14 09:00:00 +0200 2014-06-10 09:03:44 +0200 2014-06-10 09:03:44 +0200 B&W besluiten 27-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 mei 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Effectrapportage fase 1 Omgekeerd Inzamelen, cijfers 2013 </li> <li>Sportstimulering voor kwetsbare senioren en Sociaal Vitaal in kleine kernen </li> <li>Eindrapportage procesbegeleider mbt resultaten definitiefase onderzoek bilibliotheekvoorziening Wijhe’ </li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 </li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer </li> <li>Weseper Energie Molen, overeenkomst en bestemmingsplan </li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, 1e herziening </li> <li>Financieel meerjarenbeeld Stichting Theaters Olst-Wijhe </li> <li>Definitief besluit tot toetreding vereniging Dimpact </li> </ol> <p> </p> 2014-06-07 09:00:00 +0200 2014-05-29 17:12:40 +0200 2014-05-29 17:12:40 +0200 B&W besluiten 20-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 mei 2014  <br />Vastgesteld d.d. 27-5-2014.</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 mei 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Vergaderstukken kernteam Regio Zwolle van 21 mei 2014</li> <li>Onderzoeksprogramma 213a 2014</li> <li>Zwerfafvalgelden uit verpakkingenconvenant</li> <li>Jaarstukken 2013 (incl. jaarrekening) </li> </ol> 2014-06-07 09:00:00 +0200 2014-05-29 16:59:32 +0200 2014-05-29 16:59:32 +0200 B&W besluiten 13-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 mei 2014.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Welsum, noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Bestuurlijk vervoerberaad 15-5-2014 </li> <li>Het verlengen van de aanwijzing van boa’s van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland en het aanwijzen van één nieuwe Boa van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland, voor het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening in het uiterwaardengebied van de IJssel binnen onze gemeente.</li> <li>Programmabegroting 2015 GGD IJsselland</li> <li>Conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2015</li> <li>Voorstel tot benoeming van de accountant 2014-2016</li> <li>Functieverandering perceel IJsseldijk 51</li> </ol> 2014-05-24 09:00:00 +0200 2014-05-18 15:00:34 +0200 2014-05-18 15:00:34 +0200 B&W besluiten 06-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 april 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Aanvraag tot vaststelling van de gerealiseerde pMJP subsidies 2009-2013</li> <li>Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een stal tot woning en het bouwen van twee bergingen op het adres Kerklaan 2 te Welsum</li> <li>Avondopenstelling balies</li> <li>Groene en Blauwe Diensten in Salland 1e wijziging overeenkomst met de Stichting Kostbaar Salland</li> </ol> <p> </p> 2014-05-17 09:00:00 +0200 2014-05-12 18:57:38 +0200 2014-05-12 18:57:38 +0200 B&W besluiten 29-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 april 2014<br />Vastgesteld d.d. 6 mei 2014.</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 april 2014.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Effectrapportage fase 1 Omgekeerd Inzamelen, cijfers 2013</li> <li>Budgetaanvraag uit uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (dop) Boerhaar van de werkgroepen Jongeren, Landschappelijk karakter en Bevolking</li> <li>Investering natuur perceel Zandweteringpad 6 Olst<br /></li> </ol> 2014-05-10 09:00:00 +0200 2014-05-07 10:31:19 +0200 2014-05-07 10:31:19 +0200 B&W besluiten 22-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 april 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Intrekken bouwvergunning Jan Meesterweg 1-3 in Wijhe</li> <li>Wijziging bestemmingsplan Wesepe </li> <li>Relining vuilwaterriool Jan Schamhartstraat </li> <li>Overdracht van taken in De Nieuwe Coers te Wesepe </li> <li>Activiteiten Industrieweg 18 in Wijhe </li> <li>Bezetting stembureaus EP 2014 <br /></li> </ol> 2014-05-03 09:00:00 +0200 2014-04-28 16:14:55 +0200 2014-04-28 16:14:55 +0200 B&W besluiten 15-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 april 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vergadering van het Dagelijks en Algemeen bestuur Sallcon GR d.d. 17-4-2014 </li> <li>Regionale samenwerkingsvarianten jeugdzorg </li> <li>Contracteren jeugdhulp na 2015 </li> <li>Aanvragen standplaatsvergunningen 2014 de Loswal Wijhe </li> <li>Inzet voor het onderzoek naar de toekomstige beheersvorm van het zwembad </li> <li>Schaduwverkiezingen </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 16 april 2014 </li> <li>Park Wijhezicht groene aanpassingen in het park <br /></li> </ol> 2014-04-26 00:00:00 +0200 2014-04-17 15:55:32 +0200 2014-04-17 15:55:32 +0200 B&W besluiten 08-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 april 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2015 </li> <li>Inzet procesbegeleider vervolgtraject bibliotheek </li> <li>Vaststellen van<br /> - Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel gemeente Olst-Wijhe 2014, en<br /> - de Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2014 </li> <li>Afhandeling subsidie sloop en herinrichting voormalig gemeentekantoor bij Huize Westervoorde te Olst.</li> <li>Vooraf innen van leges voor de aan te vragen omgevingsvergunningen betreffende kavelaanvaardingswerken Olst-Wesepe </li> <li>Jaarverslag Wabo-taken 2013 </li> <li>Eindnota reconstructie Ter Stegestraat e.o. </li> <li>Verbreed basisrioleringsplan Olst-Den Nul-Boskamp </li> <li>Algemene vergaderingen van aandeelhouders van tijdelijke vennootschappen die ontstaan zijn uit verkoop aandelen Essent NV </li> <li>AVA Enexis Holding NV d.d. 10 april 2014 </li> <li>Definitieve vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2014 </li> <li>Reglement BRP </li> <li>Vaststellen Verbeterplan gebruik Suwinet </li> <li>Digitale gemeentegids </li> <li>Welsum, noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Notitie ‘Toegang tot zorg en ondersteuning in Olst-Wijhe’ <br /></li> </ol> 2014-04-19 00:00:00 +0200 2014-04-14 14:23:36 +0200 2014-04-16 11:35:36 +0200 B&W besluiten 01-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 april 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodiging</li> <li>Vaststellen uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst</li> <li>Haalbaarheidsonderzoek Brede Welzijnsinstelling Olst-Wijhe</li> <li>Uitbreiding ijsbaan Olst</li> <li>Uitvoeringsplan spelen 2014</li> <li>Formalisering verlenging prestatieafspraken wonen met de provincie Overijssel </li> <li>Aanpak eikenprocessierups 2014 </li> <li>Ontheffing geluidsvoorschriften Deventer Luchtvaartclub voor een wedstrijd van het Open <br />Nederlands Kampioenschap F5j voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen </li> <li>Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2013 </li> </ol> <p> </p> 2014-04-12 09:00:00 +0200 2014-04-09 13:34:00 +0200 2014-04-09 13:36:40 +0200 B&W besluiten 25-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Doorontwikkeling Portal olstenwijhe.nl </li> <li>Advisering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 26-3-2014 </li> <li>Beleidsregels, Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Benoeming voorzitter Wmo Adviesraad </li> <li>Verkoop Attero Holding N.V. </li> <li>Waboprogramma 2014 </li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2014 </li> <li>Vaststellen straatnaam Hemelrijk en Lange Akkers te Welsum </li> <li>Integriteit van politiek ambtsdragers <br /></li> </ol> 2014-04-05 09:00:00 +0200 2014-03-31 15:43:07 +0200 2014-03-31 15:43:07 +0200 B&W besluiten 18-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong> </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodiging</li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 </li> <li>Cultuurhistorische waardenkaart </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2013’ </li> <li>Financiële bijdrage Babsendag 2016 </li> <li>Ondersteuningsplannen PO en VO Passend onderwijs </li> <li>Frictiekosten Toekomstscenario Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 8</li> <li>Anti-discriminatie <br /></li> </ol> 2014-03-29 09:00:00 +0100 2014-03-24 13:40:04 +0100 2014-03-24 13:40:04 +0100 B&W besluiten 11-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 maart 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 maart 2014</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Kracht van Salland</li> <li>Vervolg horeca passantenhaven Wijhe</li> <li>Verantwoording Coalitieakkoord 2010-2014 en Collegeprogramma 2011-2014</li> <li>Projectplannen businesscases zwembad en slimmer beheer maatschappelijk vastgoed</li> <li>Vaststellen ‘Nadere regels standplaatsen gemeente Olst-Wijhe’</li> <li>Verhoging exploitatiesubsidie SPOC-park i.v.m. hogere huurlast</li> <li>Regeling melding vermoeden misstand<br /></li> </ol> 2014-03-22 09:00:00 +0100 2014-03-19 09:49:46 +0100 2014-03-19 15:59:05 +0100 B&W besluiten 04-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 04 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Overdracht beheer en onderhoud sportveld Welsum</li> <li>Natuurwetgeving in de gemeente</li> <li>Bestemmingsplan Parapluplan archeologie</li> <li>Deltaprogramma’s Rivieren en Zoetwater</li> <li>Vervanging toegangspartij Zwembad De Welters</li> <li>Stukken uit het OOGO-overleg van 11-11-2013, ter kennisneming</li> <li>Diepenveenseweg 24 Olst</li> </ol> 2014-03-15 00:00:00 +0100 2014-03-10 09:37:54 +0100 2014-03-10 09:37:54 +0100 B&W besluiten 25-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 februari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig: </strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Verhuur oude brandweergarage te Welsum</li> <li>Evaluatie Stichting Ondernemersfonds Wijhe (SOFW)</li> <li>Verkoop waterberging te Wesepe aan Waterschap Groot Salland <br /></li> </ol> 2014-03-08 00:00:00 +0100 2014-03-03 11:25:13 +0100 2014-03-03 11:25:13 +0100 B&W besluiten 18-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 februari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Klachtenrapportage 2013</li> <li>Actieplan maatschappelijke onrust</li> <li>Intentie inzet FTW vrijwillig kader BJzO<br /></li> </ol> 2014-03-08 00:00:00 +0100 2014-02-24 14:03:14 +0100 2014-02-24 14:03:14 +0100 B&W besluiten 11-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 februari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Herstructureringsplan Wsw 2014-2020</li> <li>Projectplannen businesscases zwembad en slimmer beheer maatschappelijk vastgoed</li> <li>Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling</li> <li>Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: beleidsregels handhaving Wko en afspraken GGD IJsselland-Gemeenten IJsselland</li> <li>Onttrekkingsbesluit gedeelte van de Damshoekweg aan de openbaarheid</li> <li>Wijziging CAR / Paritaire commissie</li> <li>Convenant ‘Jong Proef Preventie Methodiek’</li> <li>Legesverordening 2014.2</li> <li>Aanwijzing plaatsvervangend beveiligingsfunctionaris<br /></li> </ol> 2014-02-24 14:15:00 +0100 2014-02-24 13:33:56 +0100 2014-02-24 13:33:56 +0100 B&W besluiten 04-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 04 februari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Planning&amp;controlcyclus 2014</li> <li>Deelname samenwerking Regio Zwolle/PEC Zwolle</li> <li>Voorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zonnekamp-west</li> <li>Verzoek wijziging bestemmingsplan Schelmspad 2</li> <li>Bestemmingsplan ‘Oude Deventerweg 2 te Olst en Boerlestraat 24 te Wijhe’</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving</li> <li>Alternatieve scenario Landstede Welzijn naar aanleiding van besluitvorming heroverwegingsoperatie, fase 4</li> <li>Vaststellen beleids- en beheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2014-2019</li> <li>Motie voortzetting activiteiten Stichting Muziekonderwijs Olst-Wijhe<br /></li> </ol> 2014-02-15 00:00:00 +0100 2014-02-13 10:46:57 +0100 2014-02-13 10:46:57 +0100 B&W besluiten 28-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 januari 2014 </h2> <p>Aanwezig: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Startnotitie doorontwikkeling kernenaanpak </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 </li> <li>Reglement elektronisch bestuurlijk verkeer </li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2014 </li> <li>Verlenging van het controleprotocol voor de jaarstukken 2013 </li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning Kappeweg 3b te Wijhe voor het bouwen van een overkapping ten behoeve van een inrijbak </li> <li>Overhevelen budget 2013 naar 2014 </li> <li>Buurtbemiddeling </li> <li>Verzoek Ygdrasil betreffende gebruik gebouw Rabobank te Wijhe </li> </ol> <p> </p> 2014-02-15 00:00:00 +0100 2014-02-03 14:21:43 +0100 2014-02-03 14:21:43 +0100 B&W besluiten 21-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 januari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst BenW-vergadering d.d. 14 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Tarieven 2014 Zwembad De Welters</li> <li>Voorstel tot het structureel inzetten van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur</li> <li>Verzoek evenementenhal De Enk </li> <li> Aanpassing Kaveluitgiftebeleid inclusief aanpassing:<br /> - Regeling inschrijving en toewijzing van bouwkavels gemeente Olst-Wijhe 2011;<br /> - Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe;<br /> - Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2011 </li> <li>Ruimtelijke kwaliteit ‘de kunst van het verleiden’</li> <li>Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) </li> <li>Vaststelling uitvoeringsbepalingen ex artikel 8, lid 1 onder c van de ‘Regeling Medegebruik en verhuur schoolgebouwen en –terreinen Primair Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2013’ </li> <li>Overhevelen budgetten jeugdzorg </li> <li>Erveweg 10, opleggen preventieve last onder dwangsom </li> <li>Bezetting stembureaus Gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014 </li> <li>Wijzigingen Kieswet/bestellen e-learning software </li> <li>7e Wijziging Mandaat- en Volmachtstatuut </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de notitie ‘Toekomstscenario’s Openbare Bibliotheek <br />Olst-Wijhe’ </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum, noordwestelijke ontwikkeling (Middelstuk II)</li> </ol> 2014-02-01 12:00:00 +0100 2014-01-30 10:21:11 +0100 2014-01-30 10:21:11 +0100 B&W besluiten 14-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 januari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Monitoringsrapportage Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2013</li> <li>Actualisering normenkader 2013-2014 in kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle) </li> <li>Aanvraag op grond van de spoedprocedure huisvestingsverordening ten behoeve van vervanging gasleiding A. Bosschool Wesepe </li> <li>Intentieverklaring voor het overlegstelsel van gemeenten en onderwijsveld regio IJsselland+ </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds, uitkeringsjaar 2011 </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2014-01-25 00:00:00 +0100 2014-01-20 15:07:40 +0100 2014-01-20 15:07:40 +0100 B&W besluiten 07-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 januari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 december 2013.</li> <li>IngekomenUitnodigingen</li> <li>Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen in de wijken Noorder Koeslag en Zonnekamp </li> <li>Startnotitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum, noordwestelijke ontwikkeling (Middelstuk II) </li> <li>Voorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten </li> <li>Uitvoering motie raad/gewijzigd vaststellen verordening OZB 2014 en rioolheffing 2014 </li> <li>Bomenbeleidsplan 2013-2023 </li> <li>Beschikking verlening subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide en betaling van deze subsidie aan Lenvast B.V.’ </li> <li>Subsidiëring Eigen Kracht conferenties </li> <li>Wijziging Paspoortwet 2014 (datum ingang is nog niet bekend) </li> <li>Uitvoeringsbudget DOP Wesepe </li> <li>Ontwikkelingen virtueel loket Olst-Wijhe </li> <li>Evenementenoverzicht 2014 </li> <li>Gedeelte Damshoekweg (laatste deel) onttrekken aan de openbaarheid </li> <li>Eten op IJsselhoeven </li> <li>Proces en programma van eisen horeca de Loswal Wijhe</li> </ol> 2014-01-18 00:00:00 +0100 2014-01-13 11:26:39 +0100 2014-01-17 12:40:12 +0100 B&W besluiten 17-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 december 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:     </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 december 2013</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 18 december 2013</li> <li>Partiële herziening Omgevingsvisie en –verordening, onderdeel detailhandel</li> <li>Bestemmingsplan ‘Wijhe noord, herziening Jan Meesterweg'</li> <li>Nota Grondbeleid 2014-2017</li> <li>Toetreding Dimpact vereniging</li> <li>Regionalisering brandweer</li> <li>Ontwerp grondwatermeetnet</li> <li>Concept koopovereenkomst met betrekking tot strook grond Boerlestraat 9-9a te Wijhe</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand</li> <li>Gunning nationale aanbesteding publiceren gemeentepagina’s in een huis-aan-huisblad<br /></li> </ol> 2014-01-11 00:00:00 +0100 2013-12-30 09:52:52 +0100 2013-12-30 09:52:52 +0100 B&W besluiten 10-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 december 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:    </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 december 2013.</li> <li>Beveiligen bronzen kunstwerken in de openbare ruimte</li> <li>Budgetovereenkomsten Peuterwerk 2014: Gemeente-Stichting Kindercentrum Wijhe, de Bieënkorf en Gemeente – Stichting Kinderopvangorganisatie Salland (KOOS) </li> <li>Laten vervallen van papieren versie van de gemeentegids</li> <li>Onderzoek Regeldruk 2013</li> <li>Faciliteren burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel</li> <li>Convenant ‘Jong Proef Preventie Methodiek’ </li> <li>Het uitbreiden van een watersportcentrum aan de Fortmonderweg 17a te Olst </li> <li>Nieuw lid Wmo Adviesraad</li> <li>Financieel besluit Wmo Olst-Wijhe 2014</li> <li>Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied</li> </ol> 2013-12-21 00:00:00 +0100 2013-12-18 15:45:57 +0100 2013-12-18 15:45:57 +0100 B&W besluiten 03-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 december 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Begrotingswijziging 2013/2 GGD IJsselland </li> <li>Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing 2014 </li> <li>Tarieven verhuur binnen- en buitensportaccommodaties Olst-Wijhe </li> <li>Beleidsplan Wmo 2013-2016 ‘Meedoen op maat’</li> <li>Bijdrage aan gemeenten uitvoeringskosten inburgering </li> <li>Provinciaal subsidie pMJP t.b.v. realisatie Brede School ‘St. Aloysius’ in Boskamp </li> <li>Aanwijzen stemlokalen ten behoeve van verkiezing leden gemeenteraad </li> <li>Leugenshorst 3 </li> <li>Wijzigingsplan Waterschapsbelangen Wesepe <br /></li> </ol> 2013-12-14 00:00:00 +0100 2013-12-09 10:49:30 +0100 2013-12-09 10:49:30 +0100 B&W besluiten 26-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 november 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Wijzigingen begrotingen 2013 en 2014 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2014 – 2017 </li> <li>Evaluatie Buurtbemiddeling Olst-Wijhe </li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november </li> <li>Vaststellen van het bestemmingsplan “Olst, Koningin Wilhelminastraat 1” </li> <li>Restauratie OLBA-kunstwerk </li> <li>Instemmingsverzoek gemeente Hengelo voor mandatering aan de directeur RUD IJsselland </li> <li>Privacyreglement e-mail- en internetgebruik gemeente Olst-Wijhe <br /></li> </ol> 2013-12-07 00:00:00 +0100 2013-12-02 11:48:48 +0100 2013-12-02 11:48:48 +0100 B&W besluiten 19-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 20 november 2013</li> <li>Actualisatie standplaatsenbeleid</li> <li>Wegenlegger 2013 - 2023</li> <li>Geclusterd beheer Basisregistratie Grootschalige Topografie</li> <li>Asbestsanering en herstel vloeren in 3 lokalen van de kbs “St. Willibrord” in Olst</li> <li>Benoeming leden en plaatsvervangend voorzitters van de bezwarencommissie algemene Aangelegenheden</li> <li>Het vaststellen van nieuw bodembeleid</li> <li>Leges en degeneratiekosten Reggefiber </li> <li>Gunningsvoorstel doortrekken De Kneu </li> </ol> 2013-11-30 00:00:00 +0100 2013-11-25 10:24:32 +0100 2013-11-25 10:24:32 +0100 B&W besluien 12-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio IJsselland</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning Loswal Wijhe</li> <li>Wijziging CAR-UWO</li> <li>Convenant Patiëntveiligheid Ambulancezorg gemeente Olst-Wijhe – RAV IJsselland</li> <li>Realisering fietspad Wesepe Scholtensweg/Raalterweg</li> <li>Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP)</li> <li>Aanvulling conceptlijst gemeentelijke monumenten </li> <li>Ondertekening convenant RIBO</li> <li>Reactie op brief en knelpuntennotitie van de Huurdersvereniging Salland d.d. 6-5-2013 </li> <li>Notitie ‘Preventie en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet’ en Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe’ <br /></li> </ol> 2013-11-23 00:00:00 +0100 2013-11-17 08:18:55 +0100 2013-11-20 12:52:28 +0100 B&W besluiten van 05-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 november 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vorming brede, lokaal georganiseerde welzijnsorganisatie</li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2014-2017</li> <li>Actualisatie bestemmingsplannen</li> <li>Verantwoording Werkgroep Quick Wins</li> <li>Gebruik brandweerkazernes door Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)</li> </ol> <p>Besluit van 12-11-2013</p> <ol> <li><span>Toekomstscenario’s Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe</span></li> </ol> 2013-11-16 00:00:00 +0100 2013-11-10 10:58:41 +0100 2013-11-13 12:00:00 +0100 B&W besluiten 29-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Bestemmingswijziging De Zoogenbrink </li> <li>Voorstel invoering tweede fase Omgekeerd Inzamelen </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014 </li> <li>Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Wmo 2013-2016 </li> <li>Nota Grondbeleid 2014-2017 </li> <li>Intentieovereenkomst voorloperaanpak asbestdaken bedrijventerreinen </li> </ol> 2013-11-09 00:00:00 +0100 2013-11-04 10:57:01 +0100 2013-11-06 19:10:06 +0100 B&W besluiten 22-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 oktober 2013.</li> <li>Opstarten methodiek WorkFast </li> <li>Stand van zaken uitvoering Integrale Veiligheid-Beleid 2013</li> <li>Toekomst plattelandsbeleid </li> <li>Dag van Respect </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie varkenshouderij RJM Klein Koerkamp, Velnerweg 1 te Wijhe </li> <li>Definitief voorstel Heroverweging 2013 </li> <li>Vervangen bruggen Kortrickvijver </li> <li>Europese aanbesteding leerlingenvervoer <br /> </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-11-02 00:00:00 +0100 2013-10-28 13:13:19 +0100 2013-10-28 13:13:19 +0100 B&W besluiten 15-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 oktober 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Principeverzoek om planologische medewerking voor de realisatie van de Weseper Energie Molen (WEM)</li> <li>Grondprijzen voor maatschappelijke organisaties</li> <li>Geen zienswijzen op de voorgestelde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer IJsselland</li> <li>Opzet oudpapierinzameling</li> <li>Uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (dop) Wesepe</li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland 17 oktober 2013</li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB</li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2013</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift tegen het besluit van 23 juli 2013, verzonden op 23 juli 2013, tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van vijf huurwoningen aan de Wijhezicht 77 tot en met 85 te Wijhe.<br /></li> </ol> 2013-10-26 00:00:00 +0200 2013-10-21 09:46:04 +0200 2013-10-21 09:47:36 +0200 B&W besluiten 08-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Afwezig:</strong> </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Breedband – informeren voortgang</li> <li>Starterslening woningbouw locaties Tuurweide en Molenstraat te Wijhe</li> <li>Afrekening leges Reggefiber</li> <li>Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State (RvS) over bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Verondiepen van de IJsseluiterwaarden, ter plaatse van de Roetwaarden en de Hooge Waard</li> <li>Ruimtelijke kwaliteit ‘de kunst van het verleiden’ </li> </ol> 2013-10-21 09:30:00 +0200 2013-10-21 09:08:54 +0200 2013-10-21 09:08:54 +0200 B&W besluiten 01-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 september 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/ Afsprakenlijst </li> <li>Verkeersveiligheidsvoorzieningen Raalterweg Wijhe ten oosten van spoorlijn </li> <li>Sanering verkeerstekens en fietspadpalen </li> <li>Actualisatie Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017</li> <li>Subsidie provincie Overijssel voor sloop en herinrichting voormalig gemeentekantoor bij Huize Westervoorde</li> <li>Koningin Wilhelminastraat 1 te Olst</li> <li>Aanschaf iGGIS app</li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2014 </li> <li>Meldpunt Wmo-knelpunten Olst</li> <li>Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de nieuwe appartementen die worden gerealiseerd  bij de transformatie van het voormalige gemeentekantoor aan de Koningin Wilhelminastraat 1 te  Olst naar een appartementengebouw met huurappartementen.</li> </ol> 2013-10-12 00:00:00 +0200 2013-10-10 16:18:32 +0200 2013-10-10 16:18:32 +0200 B&W besluiten 24-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p>Afwezig</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 september 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Begroting 2014 Recreatiegemeenschap Salland (RGS()</li> <li>AB GGD IJsselland, vergadering 27-9-2013</li> <li>Verloren en gevonden voorwerpen</li> <li>Financiering brug Fortmond </li> <li>Leerplichtverslag 2012-2013 </li> <li>Vliegencontroles Erveweg 10, Welsum </li> <li>Convenant zorgverzekeraar Eno en regiogemeenten </li> <li>BESLUIT BURGEMEESTER</li> <li>4E Wijziging van het mandaat- en volmachtstatuut 2013 </li> </ol> 2013-10-05 00:00:00 +0200 2013-09-30 14:50:40 +0200 2013-09-30 14:50:40 +0200 B&W besluiten 17-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 september 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Het gebruik door Eetcafé de Oranjerie/Wijhe van een dakterras aan de Langstraat 33 voor horeca-activiteiten </li> <li>Wijzigingsplan Diepenveenseweg 17 <br /></li> </ol> 2013-10-05 00:00:00 +0200 2013-09-24 09:23:27 +0200 2013-09-24 09:23:27 +0200 B&W besluiten 10-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 september 2013</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Beleidsregels subsidieverstrekking 2014 </li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2014-2017 </li> <li>Ontwerpnotitie ‘preventie en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet’ </li> <li>Evaluatie IBP 2008-2011</li> <li>I-visie 2012-2016 DOWR en investeringsprognose I-visie 2012-2016 DOWR </li> <li>GBA-audit </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie Schippershuizen 4 te Wijhe<br /></li> </ol> 2013-09-21 00:00:00 +0200 2013-09-17 09:54:31 +0200 2013-09-17 09:54:31 +0200 B&W besluiten 03-09-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 augustus 2013</li> <li>Uitnodigingen</li> <li>Aanbesteding gemeentepagina’s in huis-aan-huisbladen (drukwerk en verspreiding) en gunning</li> <li>Heroverweging 2013 (zie ook <a href="http://www.olst-wijhe.nl/heroverweging">www.olst-wijhe.nl/heroverweging</a>)</li> <li>Vaststellen Beleidsregels en protocollen</li> <li>Verordening leerlingenvervoer</li> <li>Schatkistbankieren/schatkistbeleggen</li> </ol> 2013-09-21 00:00:00 +0200 2013-09-04 15:53:03 +0200 2013-09-04 15:53:03 +0200 B&W besluiten 27-08-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 augustus 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Provinciale subsidie Sociaal Kapitaal Overijssel </li> <li>Wijziging begroting 2014 en gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio</li> <li>IJsselland Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 28 augustus 2013 </li> <li>Samenstelling hoofdstembureau, aanwijzing locatie hoofdstembureau  </li> </ol> 2013-09-07 10:00:00 +0200 2013-08-30 10:02:28 +0200 2013-08-30 10:02:28 +0200 B&W besluiten 20-08-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 augustus 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 augustus 2013.</li> <li>Bezwaarschrift besluit herstel geluidproductieplafonds spoorwegen</li> <li>Jaarverslag 2012 Cliëntenraad WWB Olst-Wijhe</li> <li>Olst-Wijhe participant in convenant Deventer-Raalte en Concorde BV voor levering tolk- en vertaaldiensten</li> <li>Overeenkomst uitvoering PGB huishoudelijke verzorging 2013</li> <li>Zienswijze vooraankondiging preventieve last onder dwangsom Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Correspondentie met de heer Jalink over bestemmingsplan Buitengebied, perceel Elshofweg 9</li> <li>Vaststelling Meerjaren Onderhoudsplan basisscholen en het Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014</li> <li>Raadsvoorstel verlenging contract accountant voor controle boekjaar 2013</li> <li>Kap van diverse bomen naar aanleiding van boomcontrole<br /></li> </ol> 2013-08-31 12:00:00 +0200 2013-08-25 16:15:58 +0200 2013-08-25 16:23:51 +0200 B&W besluiten 13-08-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 augustus 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:    </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong>   </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 juli 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Brief mw. Vastenholt inzake onderzoek pitch- en puttbaan</li> <li>Gedoogbeschikking voor geluid voor het in de avonduren doorwerken bij de sanering van het  Olasfa-terrein</li> <li>Het vaststellen van nieuw bodembeleid </li> <li>Verlenging pilot ‘Sport- en cultuurstimulering jeugd’ </li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning viskraam bij het dorpshuis te Welsum </li> <li>Nota lokaal gezondheidsbeleid </li> <li>Modernisering regelingen Kabels en Leidingen </li> <li>Legesnota realisatie pleinappartementen Park Wijhezicht </li> <li>Herstel OLBA tuinmuur Olst </li> <li>Woonforensenbelasting </li> </ol> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2013-08-24 00:00:00 +0200 2013-08-19 11:12:30 +0200 2013-08-19 11:12:30 +0200 B&W besluiten 30-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 juli 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:     </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juli 2013.</li> <li>Ingekomen uitnodigingen<br />- Welsumse Karmse, Praalwagen- en kinderoptocht, 3-8-2013: Wethouder Van den Berg en de gemeentesecretaris bezoeken de optocht.<br />- Sportclub Wesepe, viering 80-jarig jubileum, 31-8-2013: In handen van wethouder Otterloo.<br />- Vooraankondiging bijeenkomst ‘Kansen in de Regio Zwolle’, 11-9-2013: In handen van wethouder Van den Berg.<br />- Startschot en prijsuitreikingen Appelloop, 18-9-2013: In handen van wethouder Otterloo.</li> <li>Afspraken met betrekking tot het Van Dedemplein </li> <li>Eerste voortgangsrapportage Duurzaamheid 2013 </li> <li>Wijzigingsplan Bremmelerstraat 16 te Wijhe </li> <li>Prijsvorming Recht van opstal </li> <li>Subsidie MKB Regio Zwolle </li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 5 miljoen </li> <li>Aanbesteding bestek 2013-03, Herinrichting Dominee K. Terpstrastraat in Olst </li> </ol> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2013-08-10 12:00:00 +0200 2013-07-31 15:30:12 +0200 2013-07-31 15:30:12 +0200 B&W besluiten 16-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 juli 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 9 juli 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Stand van zaken locatie Middelerstraat 5 te Olst</li> <li>De Waterwingebieden Boerhaar en Diepenveen en het ‘maatregelenprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel 2011-2015’</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst JGZ 0-4 jarigen GGD IJsselland</li> <li>Budgetaanvraag uit het uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplannen (DOP) Boskamp voor een mobiele AED en een website</li> <li>Wmo Adviesraad jaarverslag 2012 </li> <li>Decentralisatie van AWBZ naar Wmo: experimenten en onderzoek 2013</li> <li>Advies inzake verzoek MKB over vaststelling OZB-tarief niet-woningen</li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Waterschapsbijdrage Zonnekamp-west</li> <li>Advies GGD en gezondheidsraad veehouderij</li> </ol> 2013-07-27 19:30:00 +0200 2013-07-22 16:04:03 +0200 2013-07-27 18:44:19 +0200 B&W besluiten 02-07-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Starterslening nieuwbouwproject Wesepe </li> <li>Intentieovereenkomst inzet voor verkeersveiligheid voor leerlingen St. Jozefschool </li> </ol> 2013-07-20 08:00:00 +0200 2013-07-08 08:52:11 +0200 2013-07-08 08:52:11 +0200 B&W besluiten 09-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 juli 2013 </h2> <p>Aanwezig: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 juli 2013.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Starterslening Woningbouw Welsum en Wijhezicht (Wijhe) projectontwikkelaar</li> <li>Harmonisatie beleid gemeentelijke monumenten </li> <li>Subsidieverzoek Houtdorp Olst </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2010-2014, Jaarverslag 2012’ </li> <li>Analyse woonlasten 2013 volgens Coelo en Provincie.</li> <li>Indienen akoestisch onderzoek voor stemgeluid afkomstig van het nieuwe dakterras van Eetcafé De Oranjerie </li> <li>Beleidsregels met aanvraagformulier en toelichting incidentele cultuursubsidies  </li> <li>Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid  </li> <li>Geurverordening woningbouw noordwestzijde Welsum </li> <li>Straatnaam Kapellenkamp Welsum<br /></li> </ol> 2013-07-20 00:00:00 +0200 2013-07-15 13:23:05 +0200 2013-07-15 13:23:05 +0200 B&W besluiten 25-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig </h2> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 juni 2013</li> <li>Beleid Plattelandswoningen</li> <li>Voorstel betreffende procedure toekenning aanduiding plattelandswoning Vettewinkelweg 3 te Wijhe </li> <li>Evaluatie Omgekeerd Inzamelen eerste fase en voorstel invoering tweede fase Omgekeerd Inzamelen </li> <li>Aanbesteding kunstgrasveld Wesepe </li> <li>Regio Zwolle</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van veertien appartementen aan het Van Dedemplein 1 tot en met 21 (oneven) en Paasweide 29, 30 en 31 teWijhe </li> <li>Oprichting Stichting Waardevol Salland </li> <li>Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2012 </li> <li>Verantwoording subsidie project Echtscheiding in de keten </li> <li>Jaarverslag Sociale Zaken 2012 <br /></li> </ol> 2013-07-06 10:00:00 +0200 2013-07-01 15:06:49 +0200 2013-07-01 15:06:49 +0200 B&W besluiten 18-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wijzigen van de beslissing op bezwaar inzake het verzoek tot intrekking van de revisievergunning met betrekking tot het perceel Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Besteding PMjP-budget struinpad </li> <li>Airplay Media Stichting </li> </ol> 2013-06-29 08:00:00 +0200 2013-06-25 09:00:33 +0200 2013-06-25 13:33:19 +0200 B&W besluiten 11-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Molenstraat 1 </li> <li>Rapportage visitatie brandweer (TKN) </li> <li>Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Accountantsverslag/conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2012 </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2013/Vaststellen begrotingsrichtlijnen begroting 2014 </li> <li>Evaluatie actualisatie drank- en horecavergunningen </li> <li>Uitbreiden parkeervoorzieningen rondom dorpshuis Welsum </li> </ol> 2013-06-22 10:00:00 +0200 2013-06-17 16:06:20 +0200 2013-06-17 16:06:20 +0200 B&W besluiten 03-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Definitief inrichtingsplan reconstructie Ds. K. Terpstrastraat te Olst </li> <li>Besteding gift Rabobank Salland </li> <li>Communicatiebeleidsplan 2013-2017 </li> <li>Subsidieaanvraag procesmiddelen De kracht van Salland </li> <li>Stichting Ondernemersfonds Wijhe: - Afrekening 2012; - Nieuwe richtlijnen financiële verantwoording </li> <li>Aanbesteding bestek 2013-01, woonrijp maken Noorder Koeslag fase 2 in Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-06-15 08:00:00 +0200 2013-06-11 08:05:23 +0200 2013-06-11 08:05:23 +0200 B&W besluiten 28-05-2013 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2><br />Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 mei 2013</h2> <ol> <li>Besluitenljist B&amp;W-vergadering d.d. 21 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Nota Lokaal Gezondheidsbeleid</li> <li>Nieuwe bestemming vrijgekomen</li> <li>Duurzaamheidsfonds Rapport kwaliteit </li> <li>Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Olst-Wijhe</li> <li>Overname beheer en onderhoud van de weg voor Kerkplein 5 t/m 11 te Olst</li> <li>Onderzoeksprogramma 213a 2013 <br /></li> </ol> 2013-06-08 10:00:00 +0200 2013-06-04 09:11:56 +0200 2013-06-04 09:12:56 +0200 B&W besluiten 21-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 mei 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <p>Afwezig:     </p> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 mei 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Reactie VNG mbt vormgeving samenwerkingsverbanden sociaal domein</li> <li>Conceptbegroting 2014 en Voorjaarsnota 2013 Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Vrijwilligersovereenkomst mbt onderhoud begraafplaats Rust Zacht Wijhe</li> <li>Jaarstukken 2012</li> <li>Beleidsregel aanpak overlast Olst-Wijhe</li> <li>Subsidie wandelapp, wandelgids, promotie ‘Salland Wandelland’</li> <li>Verzelfstandiging weekmarkten Olst en Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-06-01 08:00:00 +0200 2013-05-27 14:16:55 +0200 2013-05-27 14:16:55 +0200 B&W besluiten 14-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 mei 2013  <br />Vastgesteld d.d. 14 mei 2013.</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Veranderen locatie weekmarkt Wijhe</li> <li>Vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, “Tuurweide 1” </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie Maatschap Groot Koerkamp, Elshofweg 9 in Wijhe <br /></li> </ol> 2013-05-25 08:00:00 +0200 2013-05-22 09:06:35 +0200 2013-05-22 09:06:35 +0200 B&W besluiten 07-05-2013 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 mei 2013  </strong></p> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <p>Afwezig:  </p> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 mei 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Verkoop groenstrook Brabantse Wagen 1 – Wijhe</li> <li>Voorjaarsnota 2013, begrotingswijziging (2013/1), programmabegroting 2014 GGD IJsselland </li> <li>Herontwikkeling achterterrein Jan Hooglandstraat 36 (Het Polletje) te Olst </li> <li>Begroting 2014 en rekening 2012 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Heroverwegingsnota 2013 <br /></li> </ol> 2013-05-18 08:00:00 +0200 2013-05-08 14:38:01 +0200 2013-05-08 14:38:01 +0200 B&w besluiten 01-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 01 mei 2013  <br />Vastgesteld d.d. 7 mei 2013.<br /></h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Budgetverdeling uitvoeringsbudget dop den Nul</li> <li>Evaluatie handhavingsstrategie</li> <li>2013 IMG eindrapportage Wijhe&amp;Overijssel en voortgangsrapportage IMG 105 Lokaal Klimaatbeleid </li> <li>CAR-UWO</li> <li>Principeverzoek bouwen nabij Middelstuk</li> <li>Evaluatie winterplek JOP<br /></li> </ol> 2013-05-18 08:00:00 +0200 2013-05-08 14:10:14 +0200 2013-05-08 14:10:14 +0200 B&W besluiten 23-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 april 2013 </h2> <ul> <li><strong>Aanwezig</strong>:</li> <li> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 april 2013.</li> <li>Starterslening Zonnekamp Olst te Olst</li> <li>Uitkomsten onderzoek herbestemming ’t Meestershuus door kbs ‘St. Aloysius’</li> <li>Aanvraag provinciale middelen experimenten transitie jeugdzorg</li> <li>Mandatering RUD-directeuren voor het aanwijzen van toezichthouders binnen de RUD</li> <li>Conceptinrichtingsplan Ds. K. Terpstrastraat</li> <li>Uitbreiden begraafplaats aan de Zonnenbergerweg te Wesepe</li> <li>Nota ‘Preventief Ouderenbeleid’ van de Stichting Senioren Organisaties Overijssel, januari 2013<br /></li> </ol> 2013-05-04 08:00:00 +0200 2013-04-25 09:45:07 +0200 2013-04-29 11:39:51 +0200 B&W besluiten 16-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 april 2013 </h2> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Inzet budget en ondertekenen van het convenant van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Marle </li> <li>Beleidskader Opgroeien en opvoeden in Olst-Wijhe</li> <li>Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Olst-Wijhe en afstemmingsverordening WWB, IOAW en <br /> IOAZ gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Overheveling budget SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)<br /></li> </ol> 2013-04-27 08:00:00 +0200 2013-04-22 15:20:50 +0200 2013-04-24 13:29:24 +0200 B&W besluiten 02-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 april 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 maart 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Definitieve vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2013</li> <li>Proces structurele subsidies – 13.014155</li> <li>Verwijzingsborden voor Aardewoningen Zonnekamp-oost</li> <li>Jaarverslag Wabo-taken 2012</li> <li>Eindrapportage hondenpoepbeleid</li> <li>Evaluatie startnotitie dorpsontwikkelingsplannen ‘kernen in de gemeente Olst-Wijhe, zo doen wij dat’ </li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwe woning die ontstaat door het splitsen van de woning van de voormalige boerderij Rijksstraatweg 9 te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-04-20 08:00:00 +0200 2013-04-04 16:04:56 +0200 2013-04-04 16:04:56 +0200 B&W besluiten 09-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 april 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong>:</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Verzoek realisatie bedrijfsloods Marledijk 29, Marle</li> <li>Verzoek wijziging bestemmingsplan Diepenveenseweg 17, Olst</li> <li>Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf met nevenfuncties, twee plattelandskamer in karakteristieke schuur, kleinschalige minicamping met drie trekkershutten en maximaal drie tenten, bestaande kapschuur intern verbouwen ten behoeve van recreatiefunctie en uitbreiden ten behoeve van opslag en bouwen schuur voor vee op het adres Boerlestraat 18 te Wijhe </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2012</li> <li>Gewijzigd vaststelen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16’</li> </ol> <p> </p> 2013-04-20 00:00:00 +0200 2013-04-10 15:04:34 +0200 2013-04-10 15:04:34 +0200 B&W besluiten 26-03-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 maart 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 maart 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Canonkunstwerk in Olst</li> <li>Deelname provinciale regeling Cultuur aan de Basis 2013 t/m 2016</li> <li>Jaarverslag 2012 Overijsselse Ombudsman</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijhe, Molenstraat 1’(voormalige locatie Bieënkorf)</li> <li>Invulling taken natuurwetgeving en natuurbeleid (flora en faunawet)</li> <li>Raam- en productovereenkomst Educatie 2013</li> <li>Standplaatsvergunning 2013 Snackwagen de Loswal te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-04-06 08:00:00 +0200 2013-04-03 08:21:23 +0200 2013-04-03 08:21:23 +0200 B&W besluiten 12-03-2013 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 maart 2013</p> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 maart 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Planning- en controlcyclus 2013</li> <li>Nota weerstandsvermogen 2013</li> <li>Evaluatie Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</li> <li>Actualisering normenkader 2012-2013 in kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle)</li> <li>Intentieverklaring Alliantie van meedoen aan taal voor het leven</li> <li>Principeverzoek voor realisatie aangepaste woning op perceel aan de Dijk 41 te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-03-30 08:00:00 +0100 2013-03-18 13:01:55 +0100 2013-03-18 13:03:51 +0100 B&W besluiten 19-03-2013 <h2>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 19 maart 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 maart 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland op 21 maart 2013 </li> <li>Vergadering Veiligheidsoverleg 20-3-2013 </li> <li>Budget voor werkgroep Leefbaarheid van DOP Boskamp </li> <li>Geactualiseerd IBT-kader en het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Eerste begrotingswijziging 2013 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Samenwerking muziekverenigingen en muziekonderwijs in Olst-Wijhe </li> <li>Addenda voor de convenanten van de dorpsontwikkelingsplannen van Welsum en Herxen</li> <li>Overgang JGZ 0-4 jarigen van Carinova naar GGD IJsselland </li> </ol> <p> </p> 2013-03-30 08:00:00 +0100 2013-03-21 14:19:52 +0100 2013-03-21 14:19:52 +0100 B&W besluiten 26-02-2013 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 februari 2013</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 februari 2013.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Exposities in gemeentehuis Olst-Wijhe <br />4. E-laad parkeerplaatsen <br />5. Verhuur spreekkamers gemeentehuis Wijhe <br />6. Bestuursopdracht heroverweging 2013 <br />7. Zienswijze A.G.J. Jansen, IJsseldijk 49a, Welsum, 8 februari 2013 ontvangen, wel ontvankelijk <br />8. Benchmark Minder Regels Meer Service, deelname 2012 <br />9. Uitgangspunten toekomstscenario’s Bibliotheekwerk</p> <p> </p> 2013-03-09 08:00:00 +0100 2013-03-07 11:16:15 +0100 2013-03-07 11:16:15 +0100 B&W besluiten 19-02-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 februari 2013 </h2> <h2><br />Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 februari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Tarieven Zwembad De Welters 2013</li> <li>Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum </li> <li>Pilotproject Levend Erfgoed in Overijssel, project in het kader van de UNESCO conventie voor Immaterieel Erfgoed </li> <li>Evaluatie waterloket 2012 <br /></li> </ol> 2013-03-02 08:00:00 +0100 2013-02-26 08:36:59 +0100 2013-02-26 08:36:59 +0100 B&W besluiten 12-02-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 februari 2013 </h2> <h2><br />Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 februari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) </li> <li>Beleidskader Opgroeien en opvoeden in Olst-Wijhe</li> <li>Overhevelen gelden projecten/instellingen 2012 naar 2013</li> <li>Evaluatie Raalterwegzone <br /> <br /></li> </ol> 2013-02-23 08:00:00 +0100 2013-02-20 09:22:40 +0100 2013-02-20 09:22:40 +0100 B&W besluiten van 05-02-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 februari 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda:</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 januari 2013.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Straatnaamgeving plan Tuurweide</li> <li>Evaluatie Visiedocument Sport- en Welzijnsaccommodaties </li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 9 te Wijhe </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2013 </li> <li>CAR-UWO </li> <li>Economische Samenwerking Regio Zwolle – Monitor 2012 </li> <li>Aanwijzingsbesluiten en beleidsregels regionale belastingsamenwerking DOWR </li> </ol> 2013-02-17 00:00:00 +0100 2013-02-11 09:53:15 +0100 2013-02-11 09:53:15 +0100 B&W besluiten 29-01-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 januari 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig: </strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 januari 2013.</li> <li>Werkplan 2013 Toezicht Salland </li> <li>Actualisatie uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (2013-2014)</li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2013</li> <li>Ledenraadpleging VNG financieel akkoord met Kabinet </li> <li>Vaststelling Uitwerkingsplan Noorder Koeslag (fase 4)</li> <li>Loonkostensubsidie</li> <li>Kracht van Salland<br /></li> </ol> 2013-02-03 00:00:00 +0100 2013-01-31 09:32:51 +0100 2013-01-31 09:36:15 +0100 B&W besluiten 22-01-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 januari 2013<br />Aanwezig:</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> <li>Afwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 januari 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Evenementenoverzicht 2013<br /></li> </ol> 2013-01-27 00:00:00 +0100 2013-01-23 16:17:16 +0100 2013-01-23 16:18:38 +0100 B&W besluiten 15-01-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 januari 2013</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 januari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reconstructie Ds. K. Terpstrastraat te Olst </li> <li>Actualisatievoorstellen pMJP 2013 </li> <li>Functiewaardering HR 21</li> <li>Vervanging brug bij zwembad en verlenging duiker te Herxen </li> </ol> 2013-01-19 09:00:00 +0100 2013-01-16 12:19:56 +0100 2013-01-16 12:19:56 +0100 B&W besluiten 08-01-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 januari 2013</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 december 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling Sociale Toekomstvisie 2012-2020 </li> <li>Advisering veiligheidsbestuur 19 december 2012 </li> <li>Benoeming leden bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden </li> <li>Openbare aanbesteding beveiliging en alarmopvolging </li> <li>Overheveling budgetten van 2012 naar 2013 </li> <li>Europese aanbesteding meerjarenonderhoud installaties gemeentehuis </li> <li>Ontwikkelingen Algemeen maatschappelijk Werk </li> <li>Ondertekening Rood voor rood overeenkomst Waterstraat 16 Wijhe </li> </ol> 2013-01-12 09:00:00 +0100 2013-01-09 11:41:18 +0100 2013-01-09 11:41:18 +0100 B&W besluiten 18-12-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 december 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 december 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Welsum, zuidelijke ontwikkeling</li> <li>Slotverantwoording project gemeentehuis</li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 jan. 2013, respectievelijk 1 jan. 2014 </li> <li>Overhevelen budgetten 2012 Jeugd(gezondheids)zorg</li> <li>Noorder Koeslag</li> <li>Beleidsregels voor kostenloze huwelijken en partnerschapregistraties</li> <li>Stichting Kinderopvangorganisatie Salland</li> <li>Gunning opstellen verbreed basisrioleringsplan Olst-Den Nul-Boskamp<br /></li> </ol> 2012-12-23 00:00:00 +0100 2012-12-19 15:37:27 +0100 2012-12-19 16:13:22 +0100 B&W besluiten 11-12-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 december 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 december 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging: </li> <li>Projectplan Toekomstscenario’s Bibliotheek</li> <li>Uitvoeringsprogramma 2013-2014 Olst-Wijhe (ont)zorgt, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers</li> <li>Financieel besluit Wmo Olst-Wijhe 2013</li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek, klachtenregistratie en leveranciersevaluatie overeenkomst leerlingenvervoer</li> <li>Evaluatie herindeling Gelderland, Overijssel en Limburg</li> <li>Subsidie visstekkenkaart</li> </ol> 2012-12-16 00:00:00 +0100 2012-12-12 11:51:14 +0100 2012-12-12 17:26:20 +0100 B&W besluiten van 04-12-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 4 december 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Raamovereenkomst Verpakkingen en Addendum</li> <li>Invoering wisselende openingstijden balies in Olst en Wijhe</li> <li>Vaststellen verordening OZB, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en legesverordening voor het jaar 2013</li> <li>Ambitieverklaring GAWO, bestuursakkoord water</li> <li>Projectplan/Startdocument Duurzaamheidsplatform</li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 12 december 2012<br /></li> </ol> 2012-12-09 00:00:00 +0100 2012-12-05 16:36:23 +0100 2012-12-05 16:37:51 +0100 B&W besluiten 27-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder; <br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris. <br />  </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Verklaring deelname programma Sport en Bewegen in de Buurt/Brede impuls <br />Combinatiefuncties</li> <li>Haalbaarheid kunstgras Wesepe</li> <li>Ontwerp uitwerkingsplan Noorder Koeslag (fase 3 en 4)</li> <li>Actieplan ‘Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Regio Zwolle’ </li> <li>Kaveluitgifte Wesepe</li> <li>Derde begrotingswijziging veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Evaluatie visiedocument Sport- en Welzijnsaccommodaties</li> <li>Toekomstige dienstverlening Rabobank <br /></li> </ol> 2012-12-09 00:00:00 +0100 2012-12-05 17:02:10 +0100 2012-12-05 17:20:39 +0100 B&W besluiten 20-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2013</li> <li>Verweerschrift Bestemmingsplan Buitengebied</li> <li>Advisering vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland d.d. 14-11-2012 </li> <li>GGD IJsselland: begrotingswijziging 3/2012</li> <li>Beleidsregels subsidieverstrekking 2013</li> <li>Haalbaarheidsonderzoek naar collectieve vergroening in het kader van het  <br /> Gemeenschappelijk landbouw Beleid (GLB) onder de noemer ‘Natuurlijk Sallands <br /> landbouw-landschap’<br /></li> </ol> 2012-11-25 00:00:00 +0100 2012-11-21 14:50:36 +0100 2012-11-21 14:50:36 +0100 B&W besluiten 13-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 november 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Veiligheidsstrategie politie 2013-2014</li> <li>Halfjaarrapportage omgekeerde inzameling, fase 1</li> <li>Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden</li> <li>Bestemmingsplan “Middelerstraat 4” </li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning oliebollenkraam van Dedemplein Wijhe <br /></li> </ol> 2012-11-18 00:00:00 +0100 2012-11-14 10:05:17 +0100 2012-11-14 10:05:17 +0100 B&W besluiten 06-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen/Mededelingen</li> <li>Wabo programma 2013 vakgroep Vergunningen en Handhaving</li> <li>Budgetverdeling van de dop-budgetten en convenanten voor de buurtschappen Eikelhof, Marle en Middel </li> <li>Nieuw lid Wmo Adviesraad</li> <li>Aanvraag hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor een nieuwe woning aan de <br />Wijhendaalseweg tussen 3 en 3a te Wijhe. Namens een onwonende zijn zienswijzen ingediend. </li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhendaalseweg ong. </li> </ol> 2012-11-11 01:00:00 +0100 2012-11-08 08:29:08 +0100 2012-11-08 08:29:08 +0100 B&W besluiten 30-10-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 oktober 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Wet Basistarieven HH (huishoudelijke hulp) en Verordening voorzieningen Wmo Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen ontwerp wegenlegger</li> <li>Aanleg voetpad kruising Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg</li> <li>Wijze van verlenen toestemming voor overbruggingshuisvesting in recreatiewoningen</li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB</li> <li>Addendum bij convenant dorpsontwikkelingsplan</li> <li>Opdrachtformulering doelgroepenvervoer</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen Loswal Wijhe<br /></li> </ol> 2012-11-04 01:00:00 +0100 2012-10-31 10:35:00 +0100 2012-10-31 10:35:00 +0100 B&W besluiten 23-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder; <br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris. </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Tarievenbeleid afvalstoffen, aangepast voorstel </li> <li>Sociale Toekomstvisie 2012-2020 </li> <li>Zakelijk rechtovereenkomst kabels nutsbedrijven bij Rabobank Wijhe </li> <li>Leader, houtgestookte ketel Boxbergen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2012<br /></li> </ol> 2012-10-28 02:00:00 +0200 2012-10-24 18:51:54 +0200 2012-10-25 17:16:01 +0200 B&W besluiten 09-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />           </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Wijziging beleid ‘Op weg naar een recreatief gebruik van recreatiewoningen’</li> <li>Ontwikkelingen in Welsum </li> <li>Nota van antwoord op de reacties heroverweging fase 3 </li> <li>Transitieplan Transformatie Jeugdzorg Overijssel </li> </ol> 2012-10-21 02:00:00 +0200 2012-10-19 15:30:10 +0200 2012-10-19 15:30:10 +0200 B&W besluiten 16-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 oktober 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije Nederland </li> <li>Voortgangsrapportage programma Duurzaamheid 2011-2015 </li> <li>Vaststellen verordeningen en tarieven gemeentelijke belastingen 2013 en tarief <br /> toeristenbelasting 2014 </li> <li>Update detailhandelstructuurvisie </li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2013-2016 </li> <li>Subsidieaanvraag Biomassaland </li> <li>Transitieplan Transformatie Jeugdzorg Overijssel </li> <li>Evaluatie virtueel loket Olst-Wijhe </li> </ol> 2012-10-21 02:00:00 +0200 2012-10-19 15:32:16 +0200 2012-10-19 15:32:16 +0200 B&W besluiten 02-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /><br /> <br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 september 2012.</p> <p>2. Ingekomen stukken/Uitnodiging</p> <p>3. Bestuurlijk overleg Transformatie Jeugdzorg regio IJsselland</p> <p>4. Energiebesparing lage inkomens<br /> <br />5. Bijstelling subsidie voor binnenstedelijke vernieuwing in het kader <br />    van de Prestatieafspraken Wonen 2010-2015</p> <p>6. Vervanging twee rioolgemalen</p> <p>7. Tarievenbeleid afvalstoffen</p> 2012-10-07 02:00:00 +0200 2012-10-04 21:28:40 +0200 2012-10-04 21:28:40 +0200 B&W besluiten 25-09-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 september 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 september 2012.</li> <li>Ontwerpbegroting 2013</li> <li>Intrekken van de beleidsregels voor het verbranden van afvalstoffen</li> <li>Evaluatie ‘Geluidbeleid bij horeca en evenementen gemeente Olst-Wijhe’</li> <li>Ondertekening Bestuursovereenkomst Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)</li> <li>Vervolg themaraad demografische ontwikkelingen van 14 mei 2012 <br /></li> </ol> 2012-09-30 02:00:00 +0200 2012-09-26 18:51:55 +0200 2012-09-26 18:51:55 +0200 B&W besluiten 18-09-2012 <p>Aanwezig: </p> <p> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />       </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 september 2012</li> <li>Evaluatie beleid gladheidbestrijding -  12.017002</li> <li>Aanvraag commissie Wijhe – Banners Langstraat en Raalterweg</li> <li>Verweerschrift bestemmingsplan Wijhe-Park Wijhezicht</li> <li>Onderzoeksprogramma 2012 213a Gemeentewet</li> <li>Evaluatie anderhalf jaar vergunningverlening met de Wet Algemene Bepalingen <br />Omgevingsrecht en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek omgevingsvergunning.</li> <li>Intrekking verordening Duurzaamheidslening<br /></li> </ol> 2012-09-23 02:00:00 +0200 2012-09-19 23:28:11 +0200 2012-09-19 23:28:11 +0200 B&W besluiten 04-09-2012 <h2>Agenda/Beluistenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 04 september 2012 </h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 augustus 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Resultaten onderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’ voorjaar 2012 -  12.017416</li> <li>Stand van zaken decentralisatieopgaven sociaal domein -  12.017187</li> <li>Heroverwegingsmaatregelen fase 3 -  12.017635</li> </ol> <p> </p> 2012-09-08 11:00:00 +0200 2012-09-05 16:43:56 +0200 2012-09-05 16:43:56 +0200 B&W besluiten 28-08-2012 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 augustus 2012 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris<br /> <br /> <br /><strong>Agenda</strong></li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 augustus 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2013 </li> <li>Provinciale coördinator gemeenschapsaccommodaties </li> </ol> 2012-09-01 11:00:00 +0200 2012-08-29 14:52:53 +0200 2012-08-29 14:52:53 +0200 B&W besluiten 21-08-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 augustus 2012</strong></p> <p>Aanwezig: <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 augustus 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Bezwaar over gepland bloemenmengsel langs waterkant Noorder Koeslag -  </li> <li>Junicirculaire Gemeentefonds 2012 </li> <li>Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gebruiksfunctie van een pand, van een kerk in een café restaurant op het perceel Hendrik Droststraat 34 te Olst <br /></li> </ol> 2012-08-26 02:00:00 +0200 2012-08-22 13:56:08 +0200 2012-08-22 13:56:08 +0200 B&W besluiten 07-08-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 augustus 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toestemming doorverkoop villa Wijhezicht</li> <li>Reggefiber, koopovereenkomsten voor grond voor vijf technische ruimtes voor telecominfrastructuur verspreid over de gemeente </li> <li>Verkeersbesluit Raalterwegzone (Rijksstraatweg-Spoor)</li> <li>Schaduwverkiezingen</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2012-08-12 02:00:00 +0200 2012-08-08 11:11:10 +0200 2012-08-08 11:11:10 +0200 B&W besluiten 31-07-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 31 juli 2012  </strong></p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris;<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> dhr. . Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Sociale media in Olst-Wijhe</li> <li>Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg DOWR</li> <li>Notitie passende verantwoordelijkheid</li> <li>Kwaliteitsrapporten CBS kwartalen 2011 en kwaliteitsrapporten CBS begroting 2012 </li> <li>Subsidie 2011 Landstede Welzijn Olst-Wijhe <br /></li> </ol> 2012-08-12 02:00:00 +0200 2012-08-08 11:42:05 +0200 2012-08-08 11:42:05 +0200 B&W besluiten 24-07-2012 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Ottterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.<br /> dhr. A. Oeseburg, secretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Grondpositie Sportpark de Muggert </li> <li>Realisatie taakstelling huisvesting eerste helft 2012 </li> <li>Gedogen houtgestookte verwarmingsinstallaties in verband met aanpassing van de regelgeving binnen afzienbare tijd </li> <li>Verzoek DOP Welsum</li> <li>Project Wonen, zorg en welzijn Boskamp<br /></li> </ol> 2012-07-29 02:00:00 +0200 2012-07-25 13:29:25 +0200 2012-07-25 13:29:25 +0200 B&W besluiten 17-07-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <p>Afwezig:<br />dhr. A. Oeseburg, secretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 juli 2012.</li> <li>Definitieve ontwerpschetsen woningbouw Park Wijhezicht  </li> <li>Jaarverslag 2011 Cliëntenraad WWB Olst-Wijhe </li> <li>Jaarverslag 2011 Wmo Adviesraad gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Benchmark servicegerichtheid Nederlandse gemeenten 2012 </li> <li>Vaststellen Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg DOWR </li> <li>Rood voor Rood erftransformatieplan Oude Deventerweg 2 en Boerlestraat 24 </li> <li><span>Voortgang Snel internet, Besluit PS, Sallandbrede aanpak </span><br /></li> </ol> 2012-07-22 02:00:00 +0200 2012-07-18 16:51:38 +0200 2012-07-19 13:40:57 +0200 B&W besluiten 10-07-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 juli 2012</p> <p>Aanwezig: Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />Dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />Dhr. G.H.F.Grashof, locosecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juli 2012</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging</li> <li>Portefeuillehoudersoverleg EZ Regio Zwolle</li> <li>Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg</li> <li>Aanvraag hogere grenswaarde geluid behorende bij de aanvraag Omgevingsvergunning Omloop 1, vanwege de geluidsbelasting door verkeerslawaai op de gevel van de te realiseren bedrijfswoning</li> <li>Aanleg parkeerplaats (incl. Toeristisch OverstapPunt) uiterwaarden Welsum </li> </ol> 2012-07-15 02:00:00 +0200 2012-07-11 17:31:01 +0200 2012-07-12 17:59:01 +0200 B&W besluiten 3-7-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br />Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />Dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 juni 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging</li> <li>Subsidieaanvraag VVV Olst – Promotie Aardehuizen</li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 </li> <li>Verzoek bijdrage project ‘En Progresse en Summer Stories’ </li> <li>Omgevingsvergunning voor het bouwen van een autogarage met werkplaats en showroom en bedrijfswoning op het adres Omloop 1 te Wijhe </li> <li>Planontwikkeling locatie Tuurweide 1 in Wijhe (voormalige Ontmoetingskerk) </li> <li>Visitatie brandweer Olst-Wijhe </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2012-07-08 02:00:00 +0200 2012-07-04 17:42:57 +0200 2012-07-04 17:42:57 +0200 B&W besluiten 26-06-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 juni 2012</strong></p> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 juni 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursovereenkomst IJsseluiterwaarden Olst </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Voorstel inzake de realisatie van de brandweerkazerne Welsum </li> <li>Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 – 2014 </li> <li>Aanpassen voorwaarden in Notitie Podiumbeleid gemeente Olst-Wijhe jaarlijks exploitatiesubsidie aan Stichting Theaters Olst-Wijhe en verstrekken voorschot op subsidie theaterseizoen 2012 – 2013<br /></li> </ol> 2012-07-01 02:00:00 +0200 2012-06-28 15:33:50 +0200 2012-06-28 15:33:50 +0200 B&W besluiten 19-06-2012 <h2>Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p><strong>Afwezig</strong></p> <p>mevr. J. Otterloo-Ripperda</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 juni 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursconvenant samenwerking DOWR</li> <li>Ledenraadpleging principeakkoord CAO 2011-2012 </li> <li>Verwijdering tijdelijke units PWA-school en herschikking ruimten obs Ter Stege ten behoeve van het medegebruik van twee groepen PWA-school Privacyreglement en</li> <li>Beheerregeling BRP (Basisregistratie personen)</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur GGD IJsselland 21 juni 2012</li> <li>Nieuw lid Wmo adviesraad </li> </ol> 2012-06-23 11:00:00 +0200 2012-06-20 14:47:11 +0200 2012-06-20 14:47:11 +0200 B&W besluiten 12-06-2012 <h2>Agenda-/ besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 12 juni 2012</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 juni 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Derde wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuur 2012, eenheid Beleid en Realisatie </li> <li>Accountantsverslag/conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2011</li> <li>Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012</li> <li>Aantrekken vaste geldlening </li> <li>Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2011 </li> <li>Aanpassing IJsselberichten in Huis aan Huis </li> </ol> 2012-06-16 11:00:00 +0200 2012-06-13 16:11:07 +0200 2012-06-20 14:45:36 +0200 B&W besluiten 04-06-2012 <p>Agenda/besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 04 juni 2012</p> <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 mei 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden’</li> <li>GGD IJsselland: programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016,</li> <li>voorjaarsnota 2012, begrotingswijziging (2012) 1 en 2 </li> <li>Sanering asbest op de Loswal-Wijhe </li> <li>Startsubsidie Informatie- en Ontmoetingspunt het Noaberhuus </li> <li>Conceptvisie Sociale Toekomstvisie</li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/de-gemeente/gemeentelijke-organisatie/financin" title="Jaastukken 2011">Jaarstukken 2011</a> </li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/de-gemeente/gemeentelijke-organisatie/financin" title="Kadernota 2013-2016">Kadernota 2013-2016</a> <br /></li> </ol> 2012-06-09 12:00:00 +0200 2012-06-05 16:20:05 +0200 2012-06-05 16:22:46 +0200 B&W besluiten 29-05-2012 <h2>Aanwezig: <br /></h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 mei 2012</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine kernen</li> <li>Vergoedingsregeling vrijwillige brandweer</li> <li>Jaarverslag 2011 Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte</li> <li>Starterslening verstrekken voor nieuwbouwproject Noorder Koeslag van ontwikkelaar </li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 30 mei 2012<br /></li> </ol> 2012-06-02 12:00:00 +0200 2012-05-31 11:41:26 +0200 2012-05-31 11:41:26 +0200 B&W besluiten 15-05-2012 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Midtermreview prestatieafspraken wonen 2010-2015 provincie Overijssel </li> <li>Nieuwe Energie in Bedrijf</li> <li>Snel internet, voortgang mei 2012</li> <li>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland (begroting 2012 en voorjaarsnota 2012)   </li> <li>Burgernet</li> <li>Subsidieverzoek Muziekvereniging Salland</li> <li>Benoemen leden Wmo Adviesraad</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Park Wijhezicht  </li> </ol> 2012-05-26 12:00:00 +0200 2012-05-24 12:47:45 +0200 2012-05-24 12:47:45 +0200 B&W besluiten 22-05-2012 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Evaluatie project Makelen en Schakelen</li> <li>Memo ter voorbereiding op de AB-vergadering van de Recreatiegemeenschap Salland op 24-5-2012 </li> <li>Overheveling OGGZ-taken van GGD IJsselland naar het bijzondere zorgteam van de regio Deventer e.o.</li> <li>Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 2009</li> </ol> 2012-05-26 12:00:00 +0200 2012-05-24 12:51:26 +0200 2012-05-24 12:51:26 +0200 B&W besluiten 17-04-2012 <h2><br />Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 april 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Herstructurering Sallcon </li> <li>Begroting/activiteitenplan 2012 en bevoorschottingsregeling Stichting Ondernemersfonds Wijhe </li> <li>Jaarverslag kinderopvang 2011</li> <li>Uitvoering van 1e omvormingsfase bezuiniging beheer openbaar groen </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Middelerstraat 4</li> <li>400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije en Nederland </li> <li>Dierenasiel Zwolle: structurele verhoging inwonerafhankelijke bijdrage </li> <li>Evaluatie samenwerkingsconvenant Landstede en politie (duowerk)</li> </ol> 2012-04-28 12:00:00 +0200 2012-04-25 11:19:22 +0200 2012-04-25 11:19:22 +0200 B&W besluiten 24-04-2012 <h2>Aanwezig </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig </h2> <p>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 april 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied </li> <li>Notitie ‘Olst-Wijhe (ont)zorgt’, beleid voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers </li> </ol> 2012-04-28 12:00:00 +0200 2012-04-25 11:12:38 +0200 2012-04-25 11:16:08 +0200 B&W besluiten 03-04-2012 <p>B&amp;W besluiten 3 april 2012 </p> <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris<br /> </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 maart 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Notitie Passende verantwoordelijkheid </li> <li>Vaststelling en implementatie van het steenmarterbeheerplan </li> <li>Controleplan Wet werk en bijstand 2012 </li> </ol> 2012-04-07 11:00:00 +0200 2012-04-04 17:02:25 +0200 2012-04-04 17:02:25 +0200 B&W besluiten 27-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 maart 2012 </p> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 maart 2012.</li> <li>Ingekomen stukken, Uitnodigingen</li> <li>Invoeren team bevolkingszorg vanaf 1 juli 2012 </li> <li>Beleidskader Wet werk naar vermogen (WWNV) </li> <li>Buurtbemiddeling, jaarverslag 2011 </li> <li>Plan versterking kwaliteit winkelgebied Wijhe <br /></li> </ol> 2012-04-01 02:00:00 +0200 2012-03-28 18:33:32 +0200 2012-03-29 17:36:23 +0200 B&W besluiten 20-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 maart 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 maart 2012</li> <li>Ingekomen stukken, uitnodigingen</li> <li>Inspectie kunstwerken 2011</li> <li>Budget Regiotaxi ten behoeve van Kadernota 2012 – 2016 </li> <li>Plan van aanpak herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening </li> <li>Definitief inrichtingsplan reconstructie Ter Stegestraat en omgeving te Olst </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst MEE IJsseloevers en gemeente 2012-2016 </li> <li>Werkplan 2012 toezicht Salland &amp; managementrapportage Toezicht Salland </li> <li>Dorpsontwikkelingsplan (dop) Welsum, extra budget aanvraag werkgroep kinderen </li> <li>Vaststelling Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2011 </li> </ol> 2012-04-01 02:00:00 +0200 2012-03-22 10:25:33 +0100 2012-03-22 10:25:33 +0100 B&W besluiten 13-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 maart 2012 </p> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 maart 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Mededelingen</li> <li>Kostendekkendheid weekmarkten en losse standplaatsen </li> <li>Subsidiëring beheer en onderhoud korenmolens </li> <li>Vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2012</li> <li>Project Zorg en wonen 2.0: digitale (zorg)dienstverlening in Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Noorder Koeslag</li> <li>Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Nadere regels op basis van de Telecommunicatieverordening gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Beheersovereenkomst Zalencentrum Wesepe </li> <li>Aanpak Huiselijk geweld </li> <li>Volwasseneneducatie 2012</li> </ol> 2012-03-18 01:00:00 +0100 2012-03-14 17:45:14 +0100 2012-03-14 17:45:14 +0100 B&W besluiten 06-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 maart 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie resultaten Energiebesparing de Enk en vervolg project energiebesparing bedrijven</li> <li>Wetsvoorstel wijziging griffierechten </li> <li>Budget voor kunst en cultuur vanaf 2013 met uitvoeringsprogramma </li> <li>Tarieven, openingstijden en zwemlessen Zwembad De Welters </li> <li>Plan van Aanpak Beleef de IJssel 2012-2014 </li> <li>Eikenprocessierups aanpak 2012</li> <li>Wijzigingen Nota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied </li> <li>Planologische procedure Koedijk 1 <br /></li> </ol> 2012-03-11 01:00:00 +0100 2012-03-08 12:16:00 +0100 2012-03-08 12:27:16 +0100 B&W besluiten 28-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 februari 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Inbreidingsplan Molenstraat e.o. </li> <li>Vaststelling beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte basisonderwijs in de gemeente Olst-Wijhe 2012</li> <li>Opdracht voor het opstellen van een leerlingenprognose voor het BO betreffende de jaren 2012 en volgende</li> <li>2e Wijziging tarieventabel Legesverordening 2012</li> <li>Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 </li> <li>Brandbeveiligingsverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe </li> <li>Uitspraak Raad van State Zonnekamp-Oost/advies van de Commissie voor de <br /> bezwaarschriften inzake aardehuizen</li> </ol> 2012-03-04 01:00:00 +0100 2012-03-01 10:48:41 +0100 2012-03-01 10:48:41 +0100 Het gemeentehuis van Olst-Wijhe opent haar deuren! Komt u ook kijken in ons nieuwe gemeentehuis? Op zaterdag 10 maart heeft de gemeente een open dag. <h2>Officiële opening gemeentehuis</h2> <p>Vrijdag 9 maart vindt de officiële opening van ons nieuwe gemeentehuis plaats. De commissaris van de Koningin van Overijssel, mevrouw Ank Bijleveld, verricht de openingshandeling. Deze opening is alleen toegankelijk voor genodigden.</p> <h2>Klantcontactcentrum 's middags alleen open in het Holstohus</h2> <p>Het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe is in verband met de officiële opening op vrijdagmiddag 9 maart vanaf 12.00 uur gesloten voor bezoekers. Wel is ons klantcontactcentrum in het Holstohus in Olst ’s middags gewoon geopend en is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar.</p> <h2>Open dag</h2> <p>Op zaterdag 10 maart staan van 10:00 tot 15:00 uur de deuren van ons nieuwe gemeentehuis wagenwijd open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Het hele gemeentehuis is toegankelijk, wat betekent dat er ook achter de schermen gekeken kan worden. Alle afdelingen presenteren zich aan de bezoekers en vertellen hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat bij de gemeente.</p> <h2>In het gemeentehuis</h2> <p>En dat gebeurt op zaterdag 10 maart op de meest uiteenlopende manieren. Op de ene plek kunt u vingerafdrukken laten nemen en even verder kunt u meedoen met een caviarace, waarbij u een loopbaanadvies kunt winnen. Ook kunt u meedoen aan een quiz over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Natuurlijk kunt u informatie krijgen over zuinig omgaan met energie, huwelijksvoltrekkingen, uw vermelding in de Gemeentelijke Basisadministratie, onze kavelwinkel en u kunt onze raadsleden ontmoeten.</p> <h2>Op het Raadhuisplein</h2> <p>Op de parkeerplaats van het gemeentehuis, het Raadhuisplein, laten de brandweer, politie en de ambulancedienst van alles zien. Zo is er een demonstratie met politiehonden en laat de brandweer zien hoe je een slachtoffer uit een auto haalt. Kinderen kunnen een spuitdiploma halen bij de brandweer als zij de spuitspelletjes van de brandweer goed uitvoeren en bij de politie kunt u een stukje lopen met een kogelvrijvest. En vanuit de hoogwerker van de brandweer kunt u prachtig uitkijken over de dijk naar de overzijde van de IJssel. Ook het materieel van onze Buitendienst kun u bekijken inclusief de beroemde boot die naar Fortmond vaart met hoog water. Speciaal voor de kinderen is er een springkussen.</p> <p>Op het Raadhuisplein staat een poffertjeskraam en u kunt er koffie, thee en chocolademelk krijgen. Binnen staat in de personeelskantine drinken met wat lekkers voor u klaar.</p> <h2>Kaartspel</h2> <p>Alle inwoners (één kaartspel per adres) kunnen gratis een kaartspel van de gemeente Olst-Wijhe krijgen tijdens de open dag. Het spel is ontwikkeld in samenspraak met al onze verenigingen voor plaatselijk belang. Zij hebben de foto's voor hun eigen kern aangeleverd. Vraagt u zich nu af waarom welke kern op welke kaart staat? Dat is gebeurd op basis van de inwoneraantallen die te vinden zijn op onze eigen website: de kleinste kern heeft de laagste kaart, maar is niet minder waard! Wilt u ook een kaartspel van Olst-Wijhe? Volgende week vindt u in de Huis aan Huis een bon die u kunt inleveren tijdens de open dag. Komt u niet naar de open dag, maar wilt u wel het kaartspel? Dan kunt u die bon tot 1 april inleveren bij ons klantcontactcentrum voor een kaartspel. Op = op.</p> <h2>Parkeren</h2> <p>Voor auto's is een beperkte parkeercapaciteit rondom het gemeentehuis. Het is daarom verstandig om lopend of met de fiets te komen. Verkeersregelaars zullen dit in goede banen leiden. U kunt natuurlijk altijd parkeren in het centrum van Wijhe en via de Langstraat naar het gemeentehuis wandelen. Fietsers kunnen hun fiets parkeren op de parkeerplaats van het gemeentehuis.</p> <p><strong>Graag tot 10 maart!</strong></p> 2012-02-27 10:00:00 +0100 2012-02-24 14:27:42 +0100 2012-04-01 19:27:50 +0200 B&W besluiten 21-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 februari 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuurlijk GebiedsOverleg Salland 22 februari 2012 </li> <li>Veilige schoolzones </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Omloop 1 te Wijhe </li> <li>Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Evaluatie waterloket </li> <li>Projectplan Energieloket Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Ontwikkeling Raalterwegzone <br /></li> </ol> 2012-02-26 01:00:00 +0100 2012-02-22 17:10:48 +0100 2012-02-22 17:10:48 +0100 B&W besluiten 14-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Verantwoording taakstelling statushouders tweede helft 2011 </li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Gebiedscoördinatie 2012-2013 </li> <li>Aanleg fietspad langs Mengerweg tussen onderdoorgang N348 en het pad naar het terrein voormalige Sturkomat </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe -  11.053426<br /></li> </ol> 2012-02-19 01:00:00 +0100 2012-02-17 11:39:03 +0100 2012-02-17 11:39:03 +0100 B&W besluiten 07-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 januari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wijzigen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Uitwerking maatregel balansverkorting op grond van de heroverwegingsoperatie</li> </ol> 2012-02-17 12:00:00 +0100 2012-02-17 11:44:14 +0100 2012-02-17 11:44:14 +0100 B&W besluiten 31-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 31 januari 2012&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;</p> <p>&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 januari 2012.</li> <li>Uitstel van uitwerking steenmarterbeheersplan i.v.m. invoering nieuwe natuurwet april&nbsp;2012&nbsp;&nbsp;</li> <li>Advisering Veiligheidsbestuur IJsselland 1 februari 2012 </li> <li>Bezwaar Landstede terugvordering incidenteel subsidiebedrag van &euro; 10.000 over het jaar&nbsp;2010 <br /></li> </ol> 2012-02-05 01:00:00 +0100 2012-02-01 16:51:08 +0100 2012-02-01 16:51:08 +0100 B&W besluiten 24-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 januari 2012</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 januari 2012.</li> <li>Buurtbemiddeling Olst-Wijhe </li> <li>Voorlopige vaststelling bevolkingscijfer 12-1-2012 </li> <li>Evenementenoverzicht 2012 <br /></li> </ol> 2012-01-29 01:00:00 +0100 2012-01-25 18:23:14 +0100 2012-01-25 18:23:14 +0100 B&W besluiten 17-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 januari 2012</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 januari 2012.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Definitieve terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen</p> <p>4.&nbsp;Ondertekening documenten beheerstichting sport</p> <p>5.&nbsp;Voet- en fietsbrug over de (nog te graven) watergeul in Fortmond</p> <p>6.&nbsp;Aanvraag standplaatsvergunning ijscokar nabij veerpont te Wijhe en de Loswal te <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wijhe<br />&nbsp;<br />7.&nbsp;Vaststellen subsidie 2011 overzetveren Olst en Wijhe</p> <p>8.&nbsp;Winterplek JOP Wijhe</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2012-01-22 01:00:00 +0100 2012-01-19 18:47:37 +0100 2012-01-19 18:48:00 +0100 B&W besluiten 10-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 januari 2012&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 december 2011.</p> <p>2.&nbsp;Ingekomen stukken</p> <p>3.&nbsp;Planning van de Planning en Controlcyclus 2012 - Spoorboek 2012</p> <p>4.&nbsp;Ontwerpbestemmingsplan Noorder Koeslag, Parti&euml;le herziening plankaart 2011&nbsp;</p> <p>5.&nbsp;Vaststellen tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand</p> <p>6.&nbsp;Dorpsontwikkelingsplan Welsum, nieuwe werkgroep snel internet</p> <p>7.&nbsp;Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland<br />&nbsp;<br />8.&nbsp;1e wijziging tarieventabel legesverordening 2012</p> <p>9.&nbsp;Actualisering normenkader 2011-2012 in kader van rechtmatigheidscontrole <br />&nbsp;(verbijzonderde interne controle)</p> <p>10.&nbsp;Financi&euml;le afwikkeling Nederlandse Identiteitskaart</p> <p>11.&nbsp;Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012</p> 2012-01-16 01:00:00 +0100 2012-01-12 16:29:40 +0100 2012-01-12 16:29:40 +0100 B&W besluiten 20-12-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 december 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 december 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Olst-Wijhe - Stichting landstede Welzijn 2012</li> <li>Concept Inrichtingsplan reconstructie ter Stegestraat e.o</li> <li>(Her)benoeming leden Welstandscommissie</li> <li>Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012</li> <li>Evaluatie / verlenging startersleningen</li> <li>GZ-grondprijzenbedrijf 2012</li> <li>Gemeentelijke sportaccommodaties, tarieven 2012 en algemene voorwaarden</li> <li>Sanering kunstcollectie</li> </ol> 2011-12-25 11:00:00 +0100 2011-12-21 16:59:17 +0100 2012-04-01 18:59:00 +0200 B&W besluiten 13-12-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 december 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 december 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Besluit maatschappelijke ondersteuning Olst-Wijhe 2012</li> <li>Ouderenmonitor GGD 2011</li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 14 december 2011<br /></li> </ol> 2011-12-18 01:00:00 +0100 2011-12-14 18:08:18 +0100 2012-04-01 18:50:43 +0200 B&W besluiten 06-12-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 december 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Plan van aanpak actualisatie drank- en horecavergunningen</li> <li>Evaluatie van de Nota 'Olst-Wijhe maakt er werk van' 2008-2011</li> <li>Evaluatie Meerjarenafspraken Stichting Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 2007-2010. Meerjarenafspraken Stichting Openbare Bibliotheek 2012-2015</li> </ol> 2011-12-11 01:00:00 +0100 2011-12-08 10:48:46 +0100 2012-04-01 18:41:10 +0200 B&W besluiten 29-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 november 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Aanvullend raadsvoorstel wijziging afvalinzamelstructuur naar aanleiding van opini&euml;rende&nbsp;behandeling </li> <li>Tarieven en verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2012 </li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2012 </li> <li>Begrotingswijziging 4/2011 van GGD IJsselland </li> <li>Voortgang bewonersparticipatie omvormingen groen </li> <li>Beleidsnotitie Mantelzorgwonen <br /></li> </ol> 2011-12-04 01:00:00 +0100 2011-11-30 17:19:13 +0100 2011-11-30 17:19:13 +0100 B&W besluiten 22-11-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 november 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Kaveluitgiftebeleid 2011: Regeling inschrijving en toewijzing van bouwkavels gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Marktanalyse nieuwe bestemmingsplannen</li> <li>Recente ontwikkelingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen</li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2012-2015</li> <li>Tariefaanpassing Regiotaxi</li> <li>Straatnamen toekomstige wijk Zonnekamp Oost eerste fase</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen Loswal te Wijhe </li> <li>Leerlingenvervoer met de buurtbus</li> </ol> 2011-11-27 01:00:00 +0100 2011-11-24 12:08:19 +0100 2012-04-01 18:19:55 +0200 B&W besluiten 15-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 november 2011</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voortgang Programma Duurzaamheid</li> <li>Snel internet - vaststellen plan van aanpak</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de actualisatie Toekomstvisie Olst-Wijhe, incl. Realisatiehoofdstuk en het vaststellen van de gewijzigde nota Bovenwijkse Voorzieningen <br />&nbsp;</li> </ol> 2011-11-20 01:00:00 +0100 2011-11-17 16:11:04 +0100 2011-11-17 16:11:04 +0100 B&W besluiten 08-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 november 2011</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Startsubsidie en ondernemingsplan Kringloopbedrijf Olst-Wijhe </li> <li>Consultatie Regionaal crisisplan en Beleidsplan Veiligheidsregio IJsselland <br />2012-2014 - </li> <li>Evaluatie van de Nota &lsquo;Olst-Wijhe maakt er werk van&rsquo;2008-2011 </li> <li>Leerplichtverslag schooljaar 2010 &ndash; 2011 </li> <li>Opdracht tot het opstellen van een asbestinventarisatie t.b.v. de 14 basisscholen in&nbsp;Olst-Wijhe </li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Voorstel tot aanpassing voorbereidingsbesluit Polletje </li> <li>Definitieve beschikking op de vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer&nbsp;voor de pluimveehouderij van de heer J. van der Weerd aan de Erveweg 10 te Welsum. Er&nbsp;zijn zienswijzen ingediend door W&ouml;sten juridisch advies namens omwonenden<br /></li> </ol> 2011-11-13 01:00:00 +0100 2011-11-10 11:26:10 +0100 2011-11-10 11:26:10 +0100 B&W besluiten 01-11-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 01 november 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />1.   Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 oktober 2011.<br />2.   Ingekomen stukken<br />3.   Actieplan 2012 cultuurarrangement Overal!Overijssel gemeente Olst-Wijhe<br />4.   Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe<br />5.   Gentechvrij verklaren van de gemeente Olst-Wijhe<br />6.   Lotingsreglement bouwkavels 2011 gemeente Olst-Wijhe<br />7.   Vaststelling Programma Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2012<br />8.   Verwijdering asbesthoudende golfplaten rijwielstalling kbs 'de Bongerd'<br />9.   Planologische procedure Deventer Luchtvaartclub<br />10. Monitor vrijwilligerswerk 2011</p> 2011-11-06 13:00:00 +0100 2011-11-02 16:22:58 +0100 2012-04-01 17:45:59 +0200 B&W besluiten 25-10-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 oktober 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, wethouder;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 oktober 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Startsubsidie en ondernemingsplan kringloopbedrijf Olst-Wijhe<br />4. Verplaatsen van abri van Jan Hooglandstraat naar De Omloop<br />5. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bouwhuispad 4 Olst<br />6. Subsidie 2012 Stichting Vriendendiensten Deventer e.o.</p> 2011-10-31 17:00:00 +0100 2011-10-31 15:26:08 +0100 2012-04-01 17:41:10 +0200 B&W besluiten 18-10-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 oktober 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp; dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp; dhr. A. Oeseburg, wethouder;<br />&nbsp;<br />Afwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 oktober 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Stedenbouwkundig plan Park Wijhezicht</li> <li>Verdeling uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (DOP) Elshof</li> <li>Vaststellen verordeningen en tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 en&nbsp;tarief toeristenbelasting</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning KPN Glasvezel</li> <li>Actualisatie Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente Olst-Wijhe 2002</li> <li>Advies naar aanleiding van voorstel gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om te&nbsp;stoppen met het landinrichtingsproject Olst-Wesepe</li> <li>Wijziging van subsidie Historische vereniging &rsquo;t Olster Erfgoed<br /></li> </ol> 2011-10-24 22:00:00 +0200 2011-10-24 17:44:18 +0200 2011-10-24 17:46:34 +0200 B&W besluiten 11-10-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 oktober 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 oktober 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2012-2015 - 11.047177<br />4.&nbsp;Wijzigingen inzamelmodel afvalstoffen - 11.047034</p> 2011-10-16 02:00:00 +0200 2011-10-14 18:54:24 +0200 2011-10-14 18:54:24 +0200 B&W besluiten 06-09-2011 en 13-09-2011 <h2>Agenda-besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 6 september 2011</h2> <p>Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />                  mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />                  dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />                  dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 augustus 2011<br />2. Ingekomen stukken</p> <h2>Agenda-besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 13 september 2011</h2> <p><br /><br />Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />                 mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />                 dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />                 dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 september 2011<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Plan van aanpak wijzigingen groenonderhoud<br />4. (Restitutie) leges Nationale IdentiteitsKaart (NIK)</p> 2011-09-17 14:00:00 +0200 2011-09-15 11:09:38 +0200 2012-03-30 01:05:22 +0200 B&W besluiten 30-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 augustus 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Evaluatie toezicht openbare ruimte<br />4. Maatschappelijk betrokken ondernemen<br />5. Herontwikkeling Park Wijhezicht</p> 2011-09-05 20:00:00 +0200 2011-08-31 11:28:37 +0200 2012-03-30 00:49:04 +0200 B&W besluiten 23-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 augustus 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de actualisatie Toekomstvisie Olst-Wijhe, incl.<br /> Realisatiehoofdstuk, en tot het aanpassen van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2011 (t.b.v. raad besluitvormend)</li> <li>Aanpak wateroverlast Veerstraat/de Grienden te Wijhe</li> <li>Vaststellen van de Gedeeltelijke herziening voorschriften bestemmingsplan</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 2011-2015</li> <li>Stichting de Overijsselse Ombudsman</li> <li>Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld-advisering SNIP3</li> <li>Tijdelijk bouwkampement Vereniging Aardehuizen</li> </ol> 2011-08-28 02:00:00 +0200 2011-08-24 16:27:27 +0200 2012-03-30 00:46:43 +0200 B&W besluiten 09-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 augustus 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Voorstel Pilot Tijdbeleid gemeente Olst-Wijhe: veilige routes tussen school en thuis<br />4. Verzoek om medewerking aan herontwikkeling van 't Polletje<br />5. Afvalmonitor 2010</p> 2011-08-14 02:00:00 +0200 2011-08-10 12:01:35 +0200 2012-03-30 00:37:48 +0200 B&W besluiten 02-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 augustus 2011</h2> <p> Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 juli 2011.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Aanvraag in het kader van de spoedprocedure onderwijshuisvesting t.b.v. bestrijding boktor in de dakconstructie van de kbs St. Willibrord in Olst.</li> <li>Verhuurovereenkomst grond en Overeenkomst tot vestiging van een huurafhankelijk opstalrecht tussen gemeente Olst-Wijhe en Stichting Scouting Olst-Wijhe.</li> <li>Deelname aan het project IkStartSmartOverijssel.</li> <li>Tijdelijke buitenwerkingstelling starterslening.</li> <li>Heroverwegingsvoorstel Recreatie en Toerisme.</li> <li>Verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van 4 woningen op de locatie Boskamp/Eikelhofweg.</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning voor een ijswagen op het parkeerterrein hoek Veerweg-Rijksstraatweg te Olst.</li> <li>Bouw atelier Haereweg 10.</li> <li>Samenwerking Wabo-taken Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.</li> <li>Budgetverdeling uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan Den Nul-Fortmond-Duur.</li> <li>Verzoek om legalisatie en herbouw noodwoning Wechterholt 39.</li> <li>Reactie op verzoek handhaving bouwwerkzaamheden inrichting Erveweg 10 in Welsum en voortduren van de gedoogperiode.</li> </ol> 2011-08-07 02:00:00 +0200 2011-08-03 14:53:54 +0200 2012-03-30 00:37:20 +0200 B&W besluiten 26-07-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 juli 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris;<br />&nbsp;<br />Afwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 juli 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Vaststellen Evaluatie nota Spelen in Olst-Wijhe<br />4.&nbsp;Afsluiten intentieovereenkomst samenwerking regio Zwolle<br />5.&nbsp;Straatnaam bedrijventerrein Wesepe<br />6.&nbsp;Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Noorder Koeslag<br />7.&nbsp;Het omvormen, vernieuwen en wijzigen van de onderhoudsfrequentie van openbaar <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; groen <br />8.&nbsp;Aanbod Zorgbelang voor instellen meldpunt Wmo</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2011-07-31 02:00:00 +0200 2011-07-27 18:10:43 +0200 2011-07-27 18:10:43 +0200 B&W besluiten 19-07-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 juli 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.<br />&nbsp;<br />Afwezig:<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 juli 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Besteding van de jaarlijkse bijdrage vanuit gemeente t.b.v. het functioneren&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; van&nbsp;historische vereniging &rsquo;t Olster Erfgoed in het Infocentrum IJssel Den Nul<br />4.&nbsp;Planologische procedure luchtvaartclub<br />5.&nbsp;Reactie gedeputeerde Staten van Overijssel op de vastgestelde bedrijventerreinvisie<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olst-Wijhe 2010-2020<br />6.&nbsp;Bouw vrijstaande starterswoning op het perceel Elshof tussen nummer 15 en 17 te<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wijhe</p> <p><br /></p> 2011-07-31 02:00:00 +0200 2011-07-27 18:08:45 +0200 2012-03-29 18:39:37 +0200 B&W besluiten 05-07-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 juli 2011</h2> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, loco-secretaris.</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 juni 2011.1. </li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Verzoek medewerking sloop winkel en oprichten winkel met appartementen Langstraat 76 te Wijhe</li> <li>Tussenevaluatie hondenpoepbeleid</li> <li>Projectplan 'Zorg en wonen 2.0: Digitale (zorg)dienstverlening in Olst-Wijhe'</li> </ol> 2011-07-10 02:00:00 +0200 2011-07-07 12:48:03 +0200 2012-03-30 00:32:56 +0200 B&W besluiten 28-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 juni 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursvoorstel pilot NetwerkRUD</li> </ul> 2011-07-02 10:00:00 +0200 2011-06-29 15:55:10 +0200 2012-03-30 00:24:03 +0200 B&W besluiten 21-06-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Actualiseren normenkader 2010-2011 i.v.m. accountantscontrole rechtmatigheid</li> <li>Gedeeltelijke herziening voorschriften bestemmingsplan buitengebied - 2</li> <li>Aanpassing bestrijding eikenprocessierups</li> <li>Aanwijzen 'huis der gemeente'</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid 23 juni 2011</li> <li>Subsidie Stichting programmaraad IJsselland, NOP &amp; Zuid-Drenthe</li> </ol> 2011-06-25 11:00:00 +0200 2011-06-22 15:46:37 +0200 2012-03-30 00:20:49 +0200 B&W besluiten 07-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 juni 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling beeldkwaliteitplan</li> <li>Eerste bestuursrapportage 2011</li> <li>Ledenvergadering VNG, juni 2011</li> <li>Subsidieverlening kleedkamers Wijhe'92 en SC Wesepe</li> <li>Jaarverslag 2010 commissie van advies voor de bezwaarschriften</li> <li>Begrotingswijziging 2 en 3-2011 GGD IJsselland</li> <li>Uitspraak raad van State op het ingestelde beroep tegen partiële herziening bestemmingsplan Het Klaverblad</li> <li>Collegevoorstel aanpassing grondprijzenbrief 2011</li> </ol> 2011-06-18 11:00:00 +0200 2011-06-16 11:21:17 +0200 2012-03-30 00:19:27 +0200 B&W besluiten 14-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 juni 2011</h2> <p> </p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Eenmalige subsidieaanvraag van Staatsbosbeheer t.b.v. een buitenspeelplaats bij Infocentrum IJssel Den Nul</li> <li>Overnachtingsmogelijkheden voor groepen in de sporthal in Wijhe en Olst</li> <li>Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst</li> <li>Eerste bestuursrapportage 2011</li> <li>Inzet Rood-voor-Roodmiddelen in het Landschapsfonds</li> <li>Structurele subsidieaanvraag Sallands Bureau voor Toerisme (SBT) 2012-2015</li> <li>Onderzoek Energiebesparing bij IJsselhoeven</li> <li>Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Recreatiegemeenschap (RGS) Salland</li> <li>Raadsvoorstel vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2010</li> <li>Peuterwerk, notitie over kwaliteit, educatie en samenwerking</li> </ol> 2011-06-18 11:00:00 +0200 2011-06-16 11:06:50 +0200 2012-03-30 00:18:29 +0200 B&W besluiten 31-05-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /></li> </ul> <h2>Agendapunten:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Begroting 2012 en voorjaarsnota 2011 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Uitvoeringsplan Woningmarkt Olst-Wijhe 2010-2015</li> </ol> 2011-06-04 10:01:00 +0200 2011-05-31 17:14:48 +0200 2012-03-30 00:13:38 +0200 B&W besluiten 24-05-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursakkoord</li> <li>Rekening 2010 </li> <li>Subsidiebeschikking 2011 Toerist Info Wijhe (TIW) en VVV Olst / Voortgang fusie VVV</li> <li>Vergadering algemeen Bestuur GR Sallcon d.d. 26 mei 2011</li> </ol> 2011-06-04 10:00:00 +0200 2011-05-31 17:09:19 +0200 2012-03-30 00:12:52 +0200 B&W besluiten 17-05-2011 <p><br />Onderwerp: perslijst week 20, 17-05-2011</p> <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Beleidsnotitie Mantelzorgwonen</li> <li>Peuterwerk, notitie over kwaliteit, educatie en samenwerking</li> <li>Definitief inrichtingsplan Jan Schamhartstraat</li> <li>Toezicht en handhaving kinderopvang</li> <li>Wabo dienstverleningsovereenkomst Overijssel</li> <li>Begroting 2012 en rekening 2010 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs&nbsp;Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Gewijzigde Melding Vermoeden Misstanden</li> <li>Verwijsborden fietsroutenetwerk</li> <li>Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Woningschap Regio Zwolle</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Parti&euml;le herziening IJsselzone (de Loswal)&rsquo;<br /></li> </ol> 2011-05-22 09:56:00 +0200 2011-05-19 09:56:47 +0200 2011-05-19 09:56:47 +0200 B&W besluiten 10-05-2011 <p><br />AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester/wethouder;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.d<br /><br />Afwezig:&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 mei 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Eikenprocessierups aanpak bestrijding 2011</li> <li>Beoordeling prestaties SallandWonen: het KWH-Visitatierapport</li> <li>Vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011-2015</li> <li>Voorstel tot betaling door de gemeente Olst-Wijhe van de kosten die Van Wijnen&nbsp;Projectontwikkeling Oost B.V. heeft gemaakt voor het afvoeren van asbesthoudende&nbsp;grond afkomstig uit gemeentelijke bodem</li> <li>Voorstel tot het aanbieden van het gewijzigde procesvoorstel voor de evaluatie van&nbsp;de BOS-impuls aan de raad</li> <li>Dierenasiel Zwolle overeenkomst 2011</li> <li>Verzoek handhaving omgevingsrecht inzake het pluimveebedrijf op het perceel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Erveweg 10 </li> <li>Investeringsprogramma sportaccommodaties</li> </ol> 2011-05-15 18:41:00 +0200 2011-05-12 18:41:02 +0200 2011-05-12 18:41:02 +0200 B&W besluiten 26-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 april 2011&nbsp; <br />Vastgesteld d.d. 3 mei 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Nota reserves en voorzieningen 2011<br />4.&nbsp;Grondexploitaties en Noordmanshoek<br />5.&nbsp;Resultaten Benchmark Rioleringszorg 2010</p> 2011-05-15 02:00:00 +0200 2011-05-12 18:30:10 +0200 2011-05-12 18:30:10 +0200 B&W besluiten 03-05-2010 <p><br />AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Onderhoud wegen 2011<br />4.&nbsp;Herontwikkeling &rsquo;t Polletje<br />5.&nbsp;Deelname aan Kennispoort Regio Zwolle</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2011-05-15 02:00:00 +0200 2011-05-12 18:34:28 +0200 2011-05-12 18:34:28 +0200 B&W besluiten 19-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 april 2011.&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 april 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Subsidieaanvraag Investeren Met Gemeenten IMG<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Gebiedsgericht project IJsseluiterwaarden<br />&nbsp;<br />4.&nbsp;Productovereenkomsten educatie en Vavo 2011<br />&nbsp;<br />5.&nbsp;Aanvalsplan laaggeletterdheid<br />&nbsp;<br />6.&nbsp;Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010<br />&nbsp;<br />7.&nbsp;Benoemen nieuwe leden Wmo-Adviesraad<br />&nbsp;<br />8.&nbsp;1.&nbsp;Aanvraag subsidie Externe Veiligheid bij de Provincie Overijssel op basis van het <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2011-2014 en de&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; subsidieregeling&nbsp;Externe Veiligheid Overijssel<br />&nbsp;2.&nbsp;Vaststelling van het Jaarverslag gemeentelijk uitvoeringsplan EV-beleid 2010</p> 2011-04-24 02:00:00 +0200 2011-04-20 23:07:40 +0200 2011-04-20 23:07:40 +0200 B&W besluiten12-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 april 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken en uitnodigingen<br />3.&nbsp;Uitvoeringsplan woningmarkt Olst-Wijhe 2010-2015<br />4.&nbsp;Jaarrapportage Toezicht openbare ruimte 2010 &amp; werkplan 2011 toezichthouders<br />5.&nbsp;Prestatieafspraken met SallandWonen</p> 2011-04-17 02:00:00 +0200 2011-04-13 18:47:48 +0200 2011-04-13 18:47:48 +0200 B&W besluiten 05-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 april 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Kruising bij Herxen<br />4.&nbsp;Groen Gas Hub Salland<br />5.&nbsp;Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2010<br />6.&nbsp;Vaststellen beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; een&nbsp;sociaal medische indicatie gemeente Olst-Wijhe<br />7.&nbsp;Subsidie IJsseltheaterfietstocht 2011<br />8.&nbsp;Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand</p> 2011-04-10 02:00:00 +0200 2011-04-06 17:16:18 +0200 2011-04-06 17:16:18 +0200 B&W besluiten 22-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 22 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Jeugd 24-3-2011<br />4.&nbsp;Vergadering Algemeen Bestuur GGD IJsselland 24-3-2011<br />5.&nbsp;Reconstructie kruising Herxen-N337<br />6.&nbsp;Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Kleine kernen</p> 2011-04-03 02:00:00 +0200 2011-04-01 18:22:18 +0200 2011-04-01 18:22:18 +0200 B&W besluiten 29-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 29 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Notitie m.e.r.-beoordeling van de pluimveehouderij op het perceel Erveweg 10 te Welsum<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2011-04-03 02:00:00 +0200 2011-04-01 18:29:28 +0200 2011-04-01 18:29:28 +0200 B&W besluiten 15-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 15 maart 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Uitvoering Project Energiebesparing De Enk - Wijhe<br />4.&nbsp;Beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014</p> 2011-03-19 01:00:00 +0100 2011-03-16 17:33:15 +0100 2011-03-16 17:33:15 +0100 B&W besluiten 01-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 maart 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig:&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 februari 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Samenwerkingsovereenkomst met St. Olympia&rsquo;s Tour door Nederland<br />&nbsp;</p> 2011-03-12 01:00:00 +0100 2011-03-09 15:06:03 +0100 2011-03-09 15:06:03 +0100 B&W besluiten 08-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 8 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 maart 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegemeenschap Salland<br />&nbsp;<br />4.&nbsp;Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur<br />&nbsp;<br />5.&nbsp;Verlengen geldigheidsduur Sociaal Statuut<br />&nbsp;<br />6.&nbsp;Actualisatie gebiedsconvenant PmjP 2011<br />&nbsp;</p> 2011-03-12 01:00:00 +0100 2011-03-09 14:59:01 +0100 2011-03-09 14:59:01 +0100 B&W besluiten 22-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 februari 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Ontwerpen kunstwerk gemeentehuis Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2011-02-26 01:00:00 +0100 2011-02-23 18:15:28 +0100 2011-02-23 18:15:28 +0100 B&W besluiten 15-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 15 februari 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken en uitnodigingen<br />3.&nbsp;Onderzoek meer zwemwaterlocaties in en om de stad<br />4.&nbsp;Masterplan wonen, welzijn en zorg 2011-2020<br />5.&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost<br />6.&nbsp;Sleutelproject Raalterwegzone/Loswal<br />7.&nbsp;Ontwerp-bestemmingsplan &lsquo;Parti&euml;le herziening IJsselzone (Loswal)&rsquo;<br />8.&nbsp;Klachtenrapportage 2010<br />9.&nbsp;Actualisatie beleid bijzondere bijstand<br />10.&nbsp;Voorlopige vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2011<br />11.&nbsp;Geactualiseerd afvalwaterakkoord gemeente Olst-Wijhe en Waterschap Groot Salland<br />12.&nbsp;Herontwikkeling Noordpool in Wijhe</p> 2011-02-19 01:00:00 +0100 2011-02-16 12:12:01 +0100 2011-02-16 12:12:01 +0100 B&W besluiten 08-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 8 februari 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Leader-aanvragen voor drie projecten in de gemeente Olst-Wijhe<br />4.&nbsp;Ontwerpen kunstwerk gemeentehuis Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2011-02-12 01:00:00 +0100 2011-02-09 14:17:45 +0100 2011-02-09 14:17:45 +0100 B&W besluiten 01-02-2011 AGENDA-/BESLUITENLIJST B&W-vergadering d.d. 1 februari 2011. <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken&nbsp;</li> <li>Plan van aanpak Sociale Toekomstvisie Gemeente Olst-Wijhe (tweede deel)</li> <li>Aangaan overeenkomst met de provincie Overijssel over interbestuurlijk <br />&nbsp;toezicht/doorwerking provinciaal ruimtelijk belang&nbsp;</li> <li>Overeenkomst inzake samenwerking met de gemeente Zwolle op het terrein van de Wet&nbsp;&nbsp;Inburgering&nbsp;</li> <li>Overzicht besteding vast jaarlijks uitvoeringsbudget over 2009 van &euro; 771 in het kader vanhet dorpsontwikkelingsplan van alle kernen en dorpen in Olst-Wijhe<br />&nbsp;</li> </ol> 2011-02-05 01:00:00 +0100 2011-02-02 16:05:13 +0100 2011-02-02 16:06:58 +0100 B&W besluiten 25-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 25 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 januari 2011.</li> <li>Pilot oudpapierinzameling kern Olst met blauwe minicontainers</li> <li>Voorbereidingsbesluit Het Polletje</li> <li>Programma Duurzaam Olst-Wijhe 2011-2015</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer mr. R.J. de Vries tegen het besluit van 15 november 2010 tot het verlenen van medewerking aan het verzoek om het bestemmingsplan Wijhe zodanig te herzien dat een bouwmogelijkheid wordt gecre&euml;erd op het perceel aan de Wijhendaalseweg, gelegen tussen de nummers 3 en 3a</li> <li>Inzet buurtbemiddeling</li> </ol> 2011-01-29 09:00:00 +0100 2011-01-27 13:33:25 +0100 2011-01-27 13:33:25 +0100 B&W besluiten 18-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 18 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Subsidieverlening SKOW 2011</li> <li>Evaluatie BOS-Impuls en discussiestuk nieuwe impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur</li> <li>Treasurystatuut Olst-Wijhe 2011</li> <li>Plan van Aanpak voor de Pilot Netwerk RUD IJsselland en Startnotitie samenwerking WABO-taken Deventer, Raalte en Olst-Wijhe</li> <li>Evenementenoverzicht 2011</li> </ol> 2011-01-24 09:58:14 +0100 2011-01-24 09:58:14 +0100 2011-01-24 09:58:14 +0100 B&W besluiten 11-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken&nbsp;</li> <li>Aansluiting LV-BAG en vervolg</li> <li>Prioriteitswegen voor hulpverleningsdiensten</li> <li>Verkeersbesluit voor een inrijdverbod voor vrachtverkeer vanaf bedrijventerrein De Enk</li> <li>Intentieverklaring Regionale aanpak kindermishandeling</li> </ol> 2011-01-24 01:00:00 +0100 2011-01-24 09:54:50 +0100 2011-01-24 09:54:50 +0100 B&W besluiten 04-01-2011 B&W besluiten van week 1 <p><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 december 2010.<br /><br /></span></p> <p><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ingekomen stukken</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Glasvezelnetwerk</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R</span>estaureren en herplaatsen OLBA-beeld</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Kermis Olst vanaf 2010 niet meer te verpachten</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Overeenkomst met VHD inzake Cras @ VHD-dienstverlening</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Uitvoeringsprogramma Andere Overheid</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Veiligheidshuis IJsselland</span></p> <p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>9.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dorpsontwikkelingsplannen tot en met 2013</span></span></span></p> <p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>10.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Jaarlijkse subsidie Sallands Bureau voor Toerisme (SBT)</span></span></span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span><span>11</span><span><span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Contract schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep</span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> 2011-01-08 01:00:00 +0100 2011-01-05 16:43:36 +0100 2012-03-29 18:39:31 +0200 B&W besluiten van 2010-12-21 <p>B&amp;W besluiten van week 51:</p> <p>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 december 2010.</p> <p>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ingekomen stukken</p> <p><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Aanbesteding civieltechnische werkzaamheden voor revitalisering De Enk en een verbeterde aansluiting van het bedrijventerrein De Omloop (Voortgezette behandeling d.d. 14-12-2010)</span></p> <p><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Collegevergadering, portefeuilleverdeling, portefeuilleoverleg</span></p> <p><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Plaatsen verkiezingsborden</span></p> <p><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Verlenging verordening VROM Starterslening</span></p> <p><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Grondprijzenbrief 2011</span></p> <p><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Plan van aanpak Sociale Toekomstvisie Gemeente Olst-Wijhe (tweede deel)</span></p> <p><span>9.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe</span></p> <p><span>10.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Aanvraag subsidie 2011 VluchtelingenWerk Overijssel</span></p> <p><span>11.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dienstverleningsovereenkomst schuldhulpverlening gemeente Deventer</span></p> <p><span>12.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Aanbestedingstraject Website Centrum voor Jeugd en Gezin</span></p> <p><span>13.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>De gewijzigde SOS beleidsagenda leerplicht, kwalificatieplicht en&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;voortijdig&nbsp;schoolverlaten&nbsp;</span><span>2010-2012</span></p> <p><span>14.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>De straatnaam &lsquo;Kleine Beld&rsquo; vaststellen</span></p> <p>15.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Evaluatie uitvoeringsplan Zwerfafval</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER:</span></p> <p><span>16.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Floorsregeling</span></p> <p>&nbsp;</p> 2010-12-23 01:00:00 +0100 2010-12-22 16:03:11 +0100 2010-12-22 16:03:11 +0100 B&W besluiten van 2010-12-14 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 december 2010</h2> <p>Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 december 2010.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Gladheidbestrijding 2010-2011<br />4. Buurtbus Wijhe-Raalte<br />5. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Kleine kernen<br />6. Vergadering Veiligheidsbestuur IJsselland d.d. 15 december 2010<br />7. Uitvoering Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning 2011<br />8. Gunning vervangen dak werf<br />9. Kunstopdracht gemeentehuis te Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2010-12-18 01:00:00 +0100 2010-12-15 15:37:05 +0100 2012-03-29 19:48:21 +0200 B&W besluiten van 2010-12-07 <p>B&amp;W besluiten van week 49.</p> 2010-12-08 16:38:00 +0100 2010-12-08 16:38:29 +0100 2010-12-08 16:50:18 +0100 B&W besluiten 2010-11-30 <p>B&amp;W besluiten van week 48.</p> 2010-11-30 01:00:00 +0100 2010-12-08 14:30:25 +0100 2010-12-15 15:38:50 +0100 B&W besluiten 2010-11-23 <p>B&amp;W besluiten van week 47, 23 november 2010</p> 2010-11-26 01:00:00 +0100 2010-11-30 10:43:04 +0100 2010-11-30 10:43:04 +0100 B&W besluiten 2010-11-16 <p>&nbsp;In de bijlage treft u de B&amp;W besluiten van dinsdag 16 november 2010.</p> 2010-11-18 01:00:00 +0100 2010-11-18 15:46:30 +0100 2010-11-18 15:47:38 +0100