B&W besluiten 19-12-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 december 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <ul> <li>Besluitvorming ALV K80 &ndash; Akkoord.</li> <li>K80 en Europa / Grensoverstijgende Samenwerking (GROS) &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2024 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Toezichtvorm 2024 gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Informatienotitie&nbsp; over implicaties inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb per 1-1-2024 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>03. Wijziging mandaat directeur OD IJsselland 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De directeur van de Omgevingsdienst IJsselland te mandateren conform bijgaand&nbsp; mandateringsbesluit</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>In 2020 is mandaat verstrekt aan de directeur van Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de OD) voor het uitvoeren van de taken die u bij de OD heeft ondergebracht. Het college heeft besloten op verzoek van de OD het bestaande mandaatbesluit in te trekken en het nieuwe mandaatbesluit vast te stellen.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h3>04. Evaluatie en advies gebiedsgericht werken</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De pilotfase van gebiedsgericht werken af te sluiten en het een vervolg te geven in gebiedsgericht werken als werkwijze en in de gebiedsaanpak Boskamp.&nbsp;&nbsp;</li> <li>In te stemmen met de notitie &lsquo;advies en evaluatie gebiedsgericht werken&rsquo; en de adviezen over rolneming, (tussentijdse) mijlpalen en voorwaarden voor samenwerking mee te nemen in het nog op te stellen programmaplan gebiedsgericht werken, dat in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd wordt aan het college;</li> <li>Voor het faciliteren van het vervolg gebiedsgericht werken een eenmalig budget van &euro;15.000 euro beschikbaar te stellen vanuit de post nader te bestemmen middelen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2024.&nbsp;</li> <li>In te stemmen met de notitie &lsquo;Boskamp volle kracht vooruit&rsquo;, de notitie vooralsnog als vertrouwelijk te bestempelen en de adviezen mee te nemen in het vervolg op de gebiedsaanpak Boskamp (plan van aanpak ruimtelijk raamwerk / herontwikkeling Aloysius).&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De pilot gebiedsgericht werken met de gebiedsaanpak Boskamp als pilot krijgt een vervolg. Gebiedsgericht werken is een manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang met de partijen uit het gebied worden aangepakt. Als afsluiting van de pilotfase zijn twee adviezen opgeleverd; &eacute;&eacute;n over de evaluatie en advies gebiedsgericht werken als gemeentelijke werkwijze en &eacute;&eacute;n over het vervolg van de gebiedsaanpak Boskamp. De pilotfase is hiermee afgesloten en krijgt, volgend uit de evaluaties, een vervolg. Het gaat om gebiedsgericht werken als structurele manier van werken en onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie. Wat betreft de gebiedsaanpak Boskamp is het vervolg een (verdere) uitwerking van de gebiedsagenda. Concreet gaat het om een ruimtelijk raamwerk voor de kern van de Boskamp dat als basis dient voor deelprojecten, waaronder de herontwikkeling van de voormalige Aloysius-school. In het vervolg is nadrukkelijk aandacht voor rolneming, stappen en tussentijdse mijlpalen, conform de adviezen die uitgewerkt zijn.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h3>05. Afsluiting project Fietsplan Olst, masterplan voor het fietsen in Olst en Boskamp</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de eindrapportage Fietsplan Olst</li> <li>Het project Fietsplan Olst financieel af te sluiten en het WBS nummer te sluiten</li> <li>Leerpunten uit de participatie delen met het uitvoeringsprogramma participatie</li> <li>Maatregelenoverzichten te beleggen bij BOR en de projectleiders van de raakvlakprojecten</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de aanbevelingen uit de rapportage &ldquo;Uitwerking verkeersonderzoek Olst, Scheiden en Spreiden over te nemen. De aanleg van de fietstunnel Ter Stege was een uitwerking van die rapportage. Daarbij heeft de raad aandacht gevraagd voor het stimuleren van het fietsgebruik zodat het gebruik van de tunnel door fietsers zal toenemen ten opzichte van de berekeningen uit het verkeersonderzoek. Met de provincie is afgesproken dat we samen met bewoners, ondernemers en het onderwijs een fietsstimuleringsprogramma opzetten. Het college heeft 1 maart 2022 besloten om hiervoor een plan op te stellen.</div> <div>In 2022 is gestart met het opstellen van het Fietsplan Olst voor veilige en herkenbare fietsroutes van en naar de sporthal, de sportvelden, de Boskamp, Den Nul, het centrum van Olst en de wijken in Olst Zuid. Met een participatiegroep en onder begeleiding van verkeerskundig bureau Goudappel is een fietsplan gemaakt. In mei 2023 is het plan door de Raad vastgesteld. De adviezen zijn in de organisatie uitgezet. Daarmee kan dit project financieel afgesloten worden.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h3>06. Toekomst sportkantine De Hooiberg</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vanaf 1 maart 2024 de huidige sportkantine te sluiten en een ontmoetingsfunctie met beperkte horecavoorziening te realiseren in de bovenzaal van sporthal De Hooiberg.</li> <li>Voor de realisatie van een ontmoetingsfunctie met beperkte horecavoorziening in de bovenzaal een budget beschikbaar te stellen van eenmalig maximaal &euro; 10.000. Dekking is mogelijk binnen het onderhoudsbudget van sporthal De Hooiberg en wordt, vanwege de aard van de bestemming, via de 1e berap 2024 aan de raad gemeld.</li> <li>Middels marktconforme verhuur een andere bestemming te zoeken voor de huidige ruimte van de sportkantine passend in de omgeving van sporthal De Hooiberg.</li> <li>De raad hier actief over te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Vanaf 1 maart 2024 wordt de bovenzaal van sporthal De Hooiberg ingericht als ontmoetingsfunctie met een beperkte horecavoorziening (drank- en snackautomaten) omdat dit passend is bij het huidige gebruik en verwachte behoefte van de gebruikers van de sporthal als het gaat om ontmoeting en gastheerschap. Dit betekent sluiting van de huidige sportkantine waardoor deze ruimte beschikbaar komt voor verhuur van functies die passend zijn in de omgeving van sporthal De Hooiberg en binnen categorie&euml;n 1 (o.a. winkels en kantoren) en 2 (o.a. lichte bedrijven en horeca) de VNG-richtlijn &ldquo;bedrijven en milieuzonering&rdquo; vallen.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>07. Uitvoeringsplan Drank- &amp; Horecawet 2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het uitvoeringsplan Drank- &amp; Horecawet 2024 vast te stellen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Na een periode van ruim drie jaar waarin de uitvoering van het preventie- &amp; handhavingsbeleid Drank- en Horecawet o.a. vanwege de Coronacrisis (sluiting horeca, andere prioriteiten) stilgelegen heeft, worden de activiteiten in het kader van preventie en handhaving Drank- &amp; Horecawet begin 2024 weer opgestart door middel van het nieuwe uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan kenmerkt zich enerzijds door het overnemen van de activiteiten zoals deze voor de Coronacrisis al werden uitgevoerd en anderzijds door het gebruik maken van nieuwe landelijke- en regionale initiatieven. Naast deze herstart van activiteiten actualiseren we in 2024 het beleid.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>08. Uitvoeringsprogramma 2024 en Jaarverslag 2023 Vergunningverlening Toezicht en Handhaving</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het uitvoeringsprogramma 2024 en jaarverslag 2023 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2024 vast te stellen;</li> <li>De geactualiseerde risicoanalyse voor de &ldquo;thuistaken&rdquo; vast te stellen;&nbsp;</li> <li>Het uitvoeringsprogramma 2024 en jaarverslag 2023 ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het uitvoeringprogramma 2024 en jaarverslag 2023 ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers. Daarnaast dient de gemeente een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. De rol van de (domein 1) boa&rsquo;s komt nadrukkelijker naar voren dan voorgaande jaren, waarbij extra focus aangebracht wordt op het thema ondermijning en lokale aandachtspunten zoals evenementen en parkeren. Dit document gaat over de in 2023 uitgevoerde activiteiten en die activiteiten die in 2024 op het gebied van de fysieke leefomgeving gaan plaatsvinden.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>09. Actualisatie Beleidsregel Wet Bibob Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT burgemeester en burgemeester en wethouders</h4> <div>1. De beleidsregel Wet Bibob Olst-Wijhe vast te stellen;</div> <h4>BESLUIT burgemeester en wethouders</h4> <div>2. In te stemmen met een actualisatie van de beleidsregel naar aanleiding van de wijzigingen in de Omgevingswet, planning medio 2024;</div> <div>3. In te stemmen met het plan om de benodigde capaciteit af te stemmen op basis van een evaluatie na een jaar.</div> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Het college heeft de Beleidsregel Wet Bibob Olst-Wijhe vastgesteld. Dit is van belang omdat de huidige beleidsregel verouderd is en het beleid een belangrijk onderdeel is van &lsquo;de basis op orde&rsquo;; de regionaal vastgestelde lijn om gemeenten weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. In het beleid zijn keuzes gemaakt om een zo effici&euml;nt en krachtig mogelijk instrument in handen te hebben, passende bij de beschikbare ambtelijke capaciteit. De beleidsregel zal medio 2024 opnieuw geactualiseerd moeten worden, omdat een aantal artikelen op dit moment verwijzen naar de Omgevingswet die per 1-1-2024 ingaat. Geadviseerd wordt om de voorliggende beleidsregel nu te laten passeren, zodat er op korte termijn gewerkt kan worden met het nieuwe beleid. Ten slotte hebben we ingestemd met het plan om de benodigde capaciteit af te stemmen op basis van een evaluatie na een jaar.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>10. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Extra woonwagenstandplaatsen te realiseren om aan de lokale behoefte te voldoen. Hiervoor: <ul> <li>De bestaande woonwagenlocaties Het Anem in Wijhe uit te breiden met in totaal 3 standplaatsen;&nbsp;</li> <li>De beoogde locatie Hooiberglaan (tegenover sporthal De Hooiberg) in Olst aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie, voor het realiseren van 4 standplaatsen;&nbsp;</li> <li>Daarbij juridisch en planologisch mogelijk maken van 2 van de 3 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen op het Anem en 2 van de 4 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen aan de Hooiberglaan;</li> </ul> </li> <li>Het inzetten van erfpacht als instrument tot afname van gronden</li> <li>Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en diens beantwoording</li> <li>Het bestemmingsplan voor inpassing van de woonwagenlocaties ter besluitvorming aan te bieden bij de raad.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op dit moment bestaat er geen woonwagenbeleid binnen Olst-Wijhe. In 2020 is wel een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder woonwagenbewoners naar aanleiding van het advies van het College voor de rechten van de mens, aan het Rijk. Op basis hiervan moeten gemeenten hun standplaatsenbeleid vormgeven als uit onderzoek blijkt dat er een aantoonbare behoefte is aan standplaatsen. Het doel: lokale woonwagenbewoners (zg. Spijtoptanten) binnen afzienbare tijd in aanmerking laten komen voor een standplaats. Uit het woonbehoefteonderzoek uit 2020 bleek dat een aantal spijtoptanten terug wil keren naar een standplaats in onze gemeente. Er is op dit moment behoefte aan 3 standplaatsen in Olst en 1 in Wijhe. Daarnaast is er de wens voor nog eens 4 standplaatsen voor opgroeiende kinderen; 2 in Olst en 2 in Wijhe. Dit betekent in totaal een behoefte aan 8 plaatsen; 5 in Olst en 3 in Wijhe. Er waren ten tijde van het woonbehoefteonderzoek geen vrije standsplaatsen om in deze behoefte te voorzien.**&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Op basis van onderzoek, ruimtelijke inventarisaties en financi&euml;le verkenningen zijn twee locaties geschikt geacht voor het realiseren van nieuwe standplaatsen:</div> <ul> <li>Hooiberglaan in Olst, tegenover sporthal De Hooiberg. Dit is een nieuw te realiseren locatie voor de aanleg van maximaal 4 standplaatsen;&nbsp;</li> <li>Het Anem in Wijhe. Dit is een uitbreiding van de bestaande locatie met maximaal 3 standplaatsen.</li> </ul> <div>Voor de nieuwe standplaatsen bieden we de bewoners een erfpachtovereenkomst aan.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h3>11. Naheffingsaanslag loonheffingen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Namens de gemeente Olst-Wijhe ter zake van de door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen 2021 een rechtsgeding te voeren, bestaande uit de fases van bezwaar en indien noodzakelijk beroep, hoger beroep en cassatie;</li> <li>Het reeds met brief d.d. 17 augustus 2023, met kenmerk 26112-2023, namens de gemeente Olst-Wijhe ingediende pro formabezwaar en reeds met brief d.d. 28 september 2023, met kenmerk 26112-2023, namens de gemeente Olst-Wijhe ingediende bezwaar naheffingsaanslag Loonheffingen 2021 te bekrachtigen;</li> <li>De burgemeester te verzoeken om, gelet op het bepaalde in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, de vereiste procesmachtiging te verlenen voor het voeren van het onder 1. vermelde rechtsgeding aan de daarvoor door haar aan te wijzen personen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Er is een geschilpunt met de Belastingdienst ontstaan over de juistheid van de zogenaamde &lsquo;fiscale uitruil voor het woon-werkverkeer van medewerkers&rsquo; in Coronatijd bij de DOWR-gemeenten. De Belastingdienst heeft de drie gemeenten inmiddels een naheffingsaanslag opgelegd. De gemeenten zijn het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst en zijn van mening dat zij op basis van de wet- en regelgeving en gepubliceerde besluiten van de Staatssecretaris wel juist hebben gehandeld.&nbsp; Op basis van de huidige feiten en omstandigheden en de reeds bekend zijnde uitspraken van diverse rechtbanken, wordt verwacht dat wij een redelijk tot goede kans hebben om de zaak juridisch in ons voordeel te beslechten. Het reeds ingediende bezwaar namens de gemeente Olst-Wijhe dient nu door het college bekrachtigd te worden. De gemeenten laten zich bijstaan in deze procedure door een Belastingadviesbureau. Deze dient onder andere gemachtigd te worden voor het voeren van een rechtsgeding.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>12. Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp Aanvraag voorbereidingskrediet, 1e Berap 2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp.&nbsp;</li> <li>Via de 1e berap 2024 de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van &euro; 110.000 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en deelproject Aloysius, Boskamp.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op 17 oktober 2023 stelde het college een prioriteringslijst vast voor projecten en initiatieven in het ruimtelijk domein. Onderdeel van dit besluit was om het project schoollocatie Aloysius in Boskamp te starten en nog in 2023 hiervoor een Plan van aanpak op te stellen. Bijgevoegd Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp is de uitvoering van dit besluit. Voor de planvoorbereiding wordt met de kennisneming van dit Plan van aanpak een voorbereidingskrediet van &euro; 110.000 aangevraagd via de 1e berap. Het oppakken van het ruimtelijk raamwerk en de ontwikkeling van de locatie volgt uit de gebiedsagenda Boskamp en de focus op wonen.</div> <div>&nbsp;</div> <h3>13. Vaststellen beleidsregels subsidieverstrekking 2024 gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De '&lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking 2024 gemeente Olst-Wijhe&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Het verzoek om extra subsidie van Stichting Slachtofferhulp af te wijzen. Voor wat betreft de gevraagde extra subsidie voor de toename aan taken, wordt het verzoek meegenomen bij de actualisering en harmonisatie van het subsidiebeleid dat met ingang van 2025 in werking moet treden.</li> <li>Het verzoek om extra subsidie van Stichting Vizier antidiscriminatievoorziening vooralsnog af te wijzen met de kanttekening dat nadere afspraken gemaakt moeten worden over de mogelijke samenwerking op het gebied van de ontwikkelingen rond de Wet Goed Verhuurderschap en het effect hiervan op de subsidie.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Jaarlijks stelt het college het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking&rsquo; vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h3>14. Kippenmarkt, publicatie plan</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het ontwerp-wijzigingsplan voor de Torenstraat/Kippenmarkt in procedure te brengen.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Er is door een private partij een plan ingediend met als doel de bouw van een vijftal appartementen planologisch mogelijk te maken. Het college besluit dit plan te publiceren voor 31 december 2023.&nbsp;</div> 2023-12-27 10:00:00 +0100 2023-12-22 14:43:40 +0100 2023-12-24 20:02:12 +0100 B&W besluiten 12-12-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 december 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Gesprekken buurgemeenten - Akkoord<br />- Aanvraagformulier beeldvormend overleg gemeenteraad &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />&nbsp; nemen.&nbsp;</p> <h3>3. DAEB Aanwijzingsbesluit tot het realiseren van 76 flexwoningen in de gemeente Olst-Wijhe door woningstichting SallandWonen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)-besluit aan woningstichting SallandWonen vast te stellen met betrekking tot het realiseren van in totaal 76 flexwoningen, op twee locaties, Wengelerhoek (Wijhe) 50 flexwoningen en locatie Vink (Olst) 26 flexwoningen.</li> <li>Het doorzetten van de door gemeente Olst-Wijhe onder de Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen aangevraagde en vanuit de Rijksoverheid bij beschikking op 14 november 2022 toegekende financi&euml;le bijdrage van in totaal &euro; 912.000,- , aan woningstichting SallandWonen.</li> <li>De DAEB-overeenkomst project Flexwonen Olst-Wijhe tussen gemeente Olst-Wijhe en woningstichting SallandWonen aan te gaan.</li> <li>&nbsp;Financi&euml;le consequenties verwerken in de Jaarrekening 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft de door haar aangevraagde Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen verkregen. De toegekende bijdrage bedraagt in totaal &euro; 912.000,-. &nbsp;Op grond van deze regeling kunnen overheidsorganisaties in aanmerking komen voor een specifieke uitkering ten behoeve van tijdelijke huisvesting. De overheden kunnen deze gelden vervolgens met inachtneming van onder meer het staatssteunrecht &ndash; overhevelen naar derden, zoals woningcorporaties. De gemeente Olst-Wijhe wil de door haar ontvangen gelden doorzetten naar woningstichting SallandWonen zoals overeengekomen in de Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst &lsquo;Flexwonen&rsquo; d.d. 13 januari 2023 ten behoeve van de realisatie van 76 flexwoningen. De gemeente Olst-Wijhe maakt daartoe gebruik van het zogenaamde &lsquo;DAEB Vrijstellingsbesluit&rsquo; van de Europese Commissie. Op grond van het DAEB Vrijstellingsbesluit kan onder voorwaarden compensatie worden verleend aan ondernemingen die belast zijn met de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). &nbsp;Deze compensatie wordt geacht verenigbaar te zijn met de interne markt en is daarom uitgezonderd van de verplichting om steunmaatregelen vooraf aan te melden bij de Europese Commissie.</p> <h3>4. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 12 januari 2023 inhoudende een last onder dwangsom voor de verwijdering van vier containers en een septic tank&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het bezwaar conform het advies van de commissie, ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 12 januari 2023 onder verbetering van motivering in stand te laten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 12 januari 2023 heeft uw college aan bezwaarmaker een last onder dwangsom opgelegd om binnen acht weken na dagtekening van het besluit, over te gaan tot het verwijderen en verwijderd houten van vier containers op het perceel gelegen aan de Rijksstraatweg 57b te Olst.</p> <p>Tegen dit besluit heeft gemachtigde namens bezwaarmaker, een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 11 juli 2023 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de beschikking van 12 januari 2023 in stand te laten.</p> <p>Het college heeft besloten om conform het advies van de commissie de beschikking tot last onder dwangsom onder aanvulling van de motivering in stand te laten.</p> <h3>5. &nbsp;<strong>Vervanging carilloncomputer carillon Wijhe </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met het vernieuwen van de carilloncomputer van het carillon aan de Oranjelaan te Wijhe op korte termijn doch uiterlijk voor 1 juli 2024 (geldigheid offerte);</li> <li>Het benodigde bedrag van &euro; 6.155,- excl. BTW te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Carillon in Wijhe wordt beschouwd als kunstwerk binnen de Gemeente Olst-Wijhe. De carilloncomputer is stuk en daardoor functioneert het carillon niet. Een servicemonteur en een elektronicus hebben geconstateerd dat door roestvorming de hoofdprocessorprint defect is geraakt en dat de aansluitingen erg veel corrosie vertonen waardoor de carilloncomputer niet meer functioneert. Deze computer is in 2012 geleverd en is in 2020 een keer hersteld na een soortgelijk defect. Nu is geconcludeerd dat de carilloncomputer niet meer te repareren is. Onderhoudsbedrijf Royal Eijsbouts heeft een offerte uitgebracht voor een nieuwe PCE carilloncomputer. De kosten hiervan inclusief programmeren en installeren bedragen &euro; 6.155,- exclusief BTW.&nbsp;</p> <p>Ook wordt er aangeraden om een verwarmingsunit in de buitenkast te installeren om nieuwe corrosie te voorkomen. Dit verzoek wordt aan de afdeling BOR voorgelegd zodra de computer geplaatst wordt. De kosten hiervan bedragen ongeveer &euro; 70,- en kunnen binnen regulier onderhoud opgenomen worden.</p> <h3>6. &nbsp;Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe versie 2&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe versie 2;</li> <li>De Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe in te trekken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 31 oktober 2023 heeft het college ingestemd met de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe. Aan de hand van deze beleidsregels verstrekt het college een energietoeslag van&nbsp;<br />&euro; 1.300,- aan huishoudens die hier op basis van de hoogte van hun inkomen recht op hebben. Hierbij wordt uitgegaan van 120% van de geldende bijstandsnorm.&nbsp;</p> <p>In de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2023 heeft de PvdA (met als mede-indieners Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks, PartijvdSport en D66) bij het raadsvoorstel tot kennisname van de tweede bestuursrapportage 2023 en vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging een amendement ingediend. Met dit aangenomen amendement is besloten om voor het jaar 2023 de regeling met betrekking tot de energietoeslag op dezelfde manier als in 2022 in te regelen, zodat huishoudens tot een maximum van 130% van de geldende bijstandsnorm aanspraak kunnen maken op (een deel van) de toeslag. Om uitvoering te geven aan dit amendement zijn de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe aangepast.</p> <h3>7. Ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over (rolstoel)toegankelijke openbare toiletten&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de reactie op het ongevraagd advies van de Adviesraad Samenleving over het belang van (rolstoel)toegankelijke openbare toiletten in onze gemeente en hen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Adviesraad Samenleving heeft 24 oktober 2023 een ongevraagd advies toegezonden om het belang van (rolstoel)toegankelijke openbare toiletten in Gemeente Olst-Wijhe kenbaar te maken. Daarnaast adviseren zij om ook een rolstoeltoegankelijk toilet te realiseren in de nieuwe vestiging van de bibliotheek. Dit advies komt overeen met de zienswijze van de gemeente Olst-Wijhe en gestelde kaders op het thema inclusie wat betreft toiletten in openbare/publieke ruimtes.</p> <h3>8. <strong>Regioplan IZA Midden-IJssel </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>het regioplan Midden-IJssel vast te stellen</li> <li>de raad te informeren via de raadsinformatiebrief en het regioplan beschikbaar te stellen via de lijst ingekomen stukken</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Goede zorg waar iedereen terecht kan en zorg die betaalbaar is vinden we in Nederland belangrijk. Maar het is steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Goede, toegankelijk en betaalbare zorg vraagt dus om actie. Het kabinet, de gemeenten, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de medewerkers in de zorg en de pati&euml;ntenorganisaties hebben daarom landelijk afspraken gemaakt. Die afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA).</p> <p>De gemeente Olst-Wijhe zet zich hiervoor in binnen de zorgkantoor-regio Midden IJssel, samen met Salland Zorgverzekeraar en de gemeenten Deventer, Voorst en Raalte. Ook anderen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties denken mee. In onze regio is nu samen een Regioplan opgesteld. Hierin staan de grootste knelpunten en wordt beschreven welke partijen met welke acties en taken samen aan de slag gaan.</p> <p>Alle afspraken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat over tien jaar onze regio Midden-IJssel een regio is waar er gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven voor iedereen zijn, het prettig wonen is, ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt, professionals prettig hun werk kunnen doen, de zorg slim is georganiseerd en we veerkrachtige en ondersteunde gemeenschappen kennen.</p> <h3>9. Aanpassing tarieven bijlage verordening 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vaststellen van het Financieel besluit Verordening sociaal domein Olst-Wijhe januari 2024.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en leerlingenvervoer. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat wat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld welke is aangepast in 2023. &nbsp;De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. De tarieven in het Financieel besluit moeten met ingang van 2024 op basis van de indexatie worden aangepast.&nbsp;</p> <h3>10. <strong>Verzoek schoolbestuur De Mare i.v.m. bedrag gebruikt voor verbouwing dorpshuis Welsum t.b.v. de huisvesting van Obs Dijkzicht&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voorstellen om aan schoolbestuur De Mare een bedrag van &euro; 132.500, - beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de gemeente jaarlijks het aandeel van het schoolbestuur in de kosten van (groot) onderhoud met terugwerkende kracht vanaf 2021 op basis van werkelijke kosten in rekening brengt. Op basis van de geraamde kosten hiervoor wordt het bedrag van &euro; 132.500, - (nagenoeg) gecompenseerd.</li> <li>De besluitvorming over het bedrag van &euro; 95.000, - aan te houden omdat ten aanzien van dit onderdeel &nbsp;de juridische aspecten en de financi&euml;le consequenties eerst nader in beeld gebracht moeten worden</li> <li>De financi&euml;le consequenties verwerken in de jaarrekening 2023, 1e berap 2024 en kadernota 2025- 2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De openbare basisschool Dijkzicht in Welsum valt onder het schoolbestuur van De Mare.<br />In 2019/2020 is in overleg met schoolbestuur de Mare, het bestuur van dorpshuis De Bongerd en de gemeente besloten om dorpshuis de Bongerd in Welsum te verbouwen zodat de school in het dorpshuis gevestigd kan worden. Om de financiering van de totale investeringskosten van &euro; 967.500, - rond te krijgen heeft het schoolbestuur een eenmalige bijdrage gedaan in de bouwkosten. Dit is vastgelegd in een convenant dat door de betrokken partijen in november 2029 is ondertekend. &nbsp;Van de eigen bijdrage van het schoolbestuur heeft de Inspectie van het Onderwijs in mei 2023 een bedrag van &euro; 132.500, - en een bedrag van &euro; 95.000, - aangemerkt als onrechtmatig. In totaal dus een bedrag van &euro; 227.500, -. Dit omdat het geen taak van het schoolbestuur is om mee te betalen in de kosten van de verbouwing. In verband hiermee heeft de inspectie het schoolbestuur een korting aangekondigd van &euro; 227.500, --. Om deze korting ongedaan te maken verzoekt het schoolbestuur de gemeente om alsnog het bedrag van &euro; 227.500, - beschikbaar te stellen. &nbsp;Ten aanzien van dit verzoek maakt het college onderscheid in de bedragen. Een bedrag van &euro; 132.500, - wordt vergoed onder de voorwaarden dat:&nbsp;</p> <ol> <li>De gemeente jaarlijks het aandeel van het schoolbestuur in de kosten van (groot) onderhoud met terugwerkende kracht vanaf 2021 op basis van werkelijke kosten in rekening brengt. Op basis van de geraamde kosten hiervoor wordt het bedrag van &euro; 132.500, - (nagenoeg) gecompenseerd.</li> <li>De gemeenteraad op 18 december 2023 hiermee instemt.&nbsp;</li> </ol> <p>Het verzoek om het bedrag van &euro; 95.000, - vraagt meer tijd omdat dit onderdeel complex is. Eerst moeten de juridische aspecten en de financi&euml;le consequenties goed in beeld worden gebracht. Daarom wordt het verzoek voor het beschikbaar stellen van dit bedrag aangehouden tot begin 2024.</p> <h3>11. <strong>Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) 13-12-2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li> <p>Akkoord te gaan met het voorstel van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) om de tarieven van de Gecertificeerde Instellingen in de Regio IJsselland te herijken en dit standpunt mee te nemen in het Bestuurlijk Overleg (BO) van 13 december 2023.</p> </li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Gecertificeerde Instellingen (hierna GI&rsquo;s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI&rsquo;s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. In oktober 2023 hebben het rijk en de VNG afspraken vastgelegd in het document &ldquo;bestuurlijke afspraken landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering&rdquo; om te komen tot re&euml;le tarieven voor de GI`s. Dit met als doel om te komen tot een verlaging van de workload die zorgt voor meer tijd en kwaliteit voor gezinnen.</p> <p>Op 12 december 2023 heeft College ingestemd met de herijking van de tarieven voor de GI`s. Op 13 december aanstaande zal de wethouder Jeugd het standpunt van Olst- Wijhe vertegenwoordigen tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ). Na besluitvorming van het BO van het RSJ, zal de gewijzigde Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> <h3>12. <strong>Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland 14 december 2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 14 december 2023</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 14 december 2023 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Het college stemt in met de annotatie op de agenda stukken. &nbsp;</p> <h3>13. <strong>Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen inzake bodemkwaliteitskaart </strong>&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen conform bijgaande concept antwoordbrief.</li> <li>De toezegging van portefeuillehouder Blind tijdens de raadsvergadering van 4 december 2023 hiermee af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de fractie van Gemeentebelangen zijn in de raadsvergadering van 4 december enkele inhoudelijke vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van de bodembeheernota en de bodemkwaliteitskaart. Door middel van bijgaande brief worden de gestelde vragen beantwoord.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-12-18 10:00:00 +0100 2023-12-18 09:51:03 +0100 2023-12-18 09:51:03 +0100 B&W besluiten 05-12-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 november 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>- K80 - Klein en Krachtig nieuws november 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.<br />- Gezamenlijke lunch colleges Raalte en Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Oranjelaan 2, Wijhe (uitbreiding Albert Heijn)&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de uitwerking van het de plannen voor de uitbreiding van de Albert Heijn inclusief realisatie 5 appartementen aan de Oranjelaan 2 in Wijhe, en hiervoor een (ontwerp-) bestemmingsplan in procedure te brengen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 24 januari 2022 ontving de gemeente Olst-Wijhe het verzoek om medewerking te verlenen aan het plan voor de uitbreiding van de Albert Heijn met daarboven de realisatie van een vijftal kleinschalige appartementen op het perceel aan de Oranjelaan 2 te Wijhe. In de vergadering van dinsdag 17 mei 2022 heeft het college van B&amp;W besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief. De plannen zijn nu verder uitgewerkt tot een ontwerp-bestemmingsplan dat gereed is om in procedure te brengen. Het college heeft besloten in te stemmen met de uitwerking van de plannen en om het (ontwerp-) bestemmingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>4. <strong>Woningmarktinstrumentarium - vaststellen Leidraad Regels betaalbare woningbouw </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het rapport &lsquo;Instrumentarium woningmarkt&rsquo; (Companen);</li> <li>De &lsquo;Leidraad Regels betaalbare woningbouw&rsquo; vast te stellen;</li> <li>De zelfbewoningsplicht in de Algemene gronduitgiftevoorwaarden te herijken;</li> <li>Het rapport &lsquo;Instrumentarium woningmarkt&rsquo; met begeleidende brief op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De betaalbaarheid van nieuwe woningen een belangrijk speerpunt in de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 en in de Woondeal West-Overijssel. We maken met woningcorporatie SallandWonen afspraken om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Om te zorgen voor betaalbare koopwoningen is de &lsquo;Leidraad Regels betaalbare woningbouw&rsquo; opgesteld. In deze Leidraad is de nationale betaalbaarheidsgrens van &euro; 390.000,00 opgenomen. Daarnaast is ook een extra betaalbaarheidsgrens van &euro; 250.000,00 opgenomen om ook jongeren en starters een kans te geven op een koopwoning.<br />Met deze regels kunnen we met projectontwikkelaars afspraken maken over het aantal woningen dat binnen de twee betaalbaarheidsgrenzen moet worden gebouwd. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een Omgevingsplan voor een bepaald gebied of in een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar.&nbsp;<br />Om ervoor te zorgen dat woningen terecht komen bij mensen die echt een woning nodig hebben, breiden we de zelfbewoningsplicht uit van twee naar vijf jaar. Dit voorkomt dat nieuwbouwwoningen worden doorverkocht om snel winst te maken.</p> <h3>5. &nbsp;<strong>Groene witgoedregeling bij het project Warm voor elkaar&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met inzet van de &ldquo;groene&rdquo; witgoedregeling bij het project Warm voor elkaar.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In oktober 2022 is het college van B&amp;W akkoord gegaan met het plan van aanpak voor het bestrijden van energiearmoede door middel van het project Warm voor elkaar Olst-Wijhe. Al meer dan 110 huishoudens zijn bezocht door een energie(bespaar)coach en kregen kleine energiebesparende maatregelen. Zoals tochtstrippen en isolatiefolie. De gemeente stelt nu naast het aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen ook middelen beschikbaar voor een &lsquo;groene&rsquo; witgoedregeling. Gebleken is dat oude apparaten zoals een koelkast, diepvries of wasmachine erg veel elektriciteit vragen en dus zeer slecht zijn voor de portemonnee en het milieu. Deze regeling geldt voor zowel huurders als huishoudens met een koopwoning. Belangrijke voorwaarden zijn dat het inkomen niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum, het inruilen van het witgoed op advies is van de energie(bespaar)coach en dat het oude witgoedapparaat wordt afgevoerd.</p> <h3>6. &nbsp;Reconstructie Broekslag fase 2&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Broekslag fase 2 te Wijhe;</li> <li>Hiervoor een totaalkrediet beschikbaar te stellen van &euro; 1.023.465,-;</li> <li>Dit bedrag voor &euro; 454.570,- conform GRP 2022-2028 te dekken uit de voorziening vervanging riolering;</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 568.895,- te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties verwerken in de 1e berap 2024;</li> <li>De projectleider/ambtelijk opdrachtgever te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De riolering, verharding, openbare verlichting en het groen van de Beatrixlaan, Torenstraat, Broekslag en gedeelte Molenbelt zijn aan het einde van de levensduur. Om die reden is besloten om te gaan renoveren. &nbsp;In het vastgestelde Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2028 (MJIP) is de reconstructie van de tweede fase Broekslag te Wijhe opgenomen voor uitvoering in 2025. Via de begroting zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen gedekt, aangevuld met een subsidie vanuit de Impulsgelden van het Rijk. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie van beide straten en om de projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h3>7. Ter inzage leggen ontwerp Bestemmingsplan Klimboom&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een bestemmingsplan voor de locatie Klimboom Boskamp in procedure te brengen met als doel woningbouw mogelijk te maken.</li> <li>Plan van aanpak voor realisatiefase vast te stellen.</li> <li>Akkoord te gaan met een overschrijding van 20.000 euro van het eerder verleende voorbereidingskrediet in 2023 en deze te verwerken in de jaarrekening.</li> <li>De overschrijding te verrekenen met de grondexploitatie zodra deze door de raad is vastgesteld, waardoor deze uitgaven gedekt zijn.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de Gebiedsagenda Boskamp stond de wens om de plek van de voormalige basisschool Klimboom om te vormen tot woningbouw met en voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van jonge/startende Boskampenaren. Dit past bij ook in de gemeentelijke focus op wonen. In de afgelopen periode is met de CPO-vereniging Boskamp en SallandWonen een ontwerp voor deze locatie gemaakt. Op de locatie komen ongeveer 17 woningen. Het echte aantal woningen is afhankelijk van de mogelijkheden van de toekomstige kopers. Het voorkeursontwerp is op een inloopavond op 27 november getoond en besproken met de direct omwonenden. Het plan is positief ontvangen. Wel waren er nog verzoeken om extra parkeerplaatsen. Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan maakt deze woningbouw mogelijk. Het college heeft besloten een bestemmingsplan hiervoor in procedure te brengen.&nbsp;</p> <h3>8. Uitgaande brief naar aanleiding gesprek herdenkingsplaquettes&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de afspraken zoals gemaakt met de initiatiefnemer, gemeente, gezamenlijke herdenkingscomit&eacute;s en historische verengingen over de herdenkingsplaquettes.</li> <li>In te stemmen met versturen van de bijgevoegde brief aan initiatiefnemer en een afschrift versturen aan de betrokken gezamenlijke herdenkingscomit&eacute;s en historische verengingen.</li> <li>De bijlage als vertrouwelijk te bestempelen in verband met persoonsgegevens op grond van art. 5.1 lid 1 sub d Wet open overheid.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Een inwoner van de gemeente heeft het initiatief genomen tot een gesprek met de burgemeester van deze gemeente. De aanleiding van dit initiatief is dat onze inwoner zich in zijn vrije tijd heeft ingezet om te komen tot twee namenmonumenten in onze gemeente waarop voormalige inwoners worden herdacht die vanaf de tweede wereldoorlog tot heden bij oorlogshandelingen zijn omgekomen. De initiatiefnemer heeft op persoonlijke titel zowel inhoudelijke documentatie als ook de fysieke plaquettes beheerd. De initiatiefnemer wil, vanwege zijn hoge leeftijd, het beheer overdragen aan de gemeente om de inhoudelijke documentatie en de fysieke monumenten voor de toekomst te bewaren. De gemeente kan zich wel ontfermen over het fysieke beheer van de plaquettes maar niet over de inhoudelijke documentatie. In overleg met de gezamenlijke herdenkingscomit&eacute;s en historische verengingen is ook voor het beheren van de inhoudelijke documentatie een oplossing gevonden en kan de continu&iuml;teit worden geborgd.&nbsp;</p> <h3>9. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2024;</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2024.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2024 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2024 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h3>10. <strong>Onderhandelingsresultaat over Cao Gemeenten 2024-2025 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2024-2025;</li> <li>De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen</li> <li>Een aantekening te maken bij het uitbrengen van de stem over de afspraak bij het afschaffen van de payroll constructie op termijn. Dit vinden wij minder gewenst nu er geen Cao afspraken gemaakt zijn om de werkgeverrisico&rsquo;s op termijn te verlagen. Dit is namelijk de hoofdreden van gemeenten om gebruik te maken van de payroll constructie. De VNG wordt gevraagd dit bij een volgende Cao in te brengen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt voor een periode van 15 maanden en ingaat vanaf 1 januari 2024. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen.</p> <p>De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>De salarissen stijgen per 1 januari 2024 met 4,75% en 1,25% per 1 oktober 2024;</li> <li>E&eacute;n extra vakantiedag per 1 januari 2025;</li> <li>Er moet een beleidsplan vitaliteit vastgesteld worden die voldoet aan een aantal criteria;</li> <li>Er zijn enkele specifieke afspraken gemaakt die gemeentelijke organisaties dan wel werknemers meer perspectief bieden in het omgaan met een krappe arbeidsmarkt &eacute;n het terugdringen van externe inhuur.</li> </ul> <h3>11. Mandaatbesluit, waarmee het bestaande mandaat- en volmachtstatuut wordt aangevuld&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met het &lsquo;Mandaatbesluit in verband met de Omgevingswet&rsquo;, waarmee het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe wordt aangevuld.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Het is van belang dat op het moment van inwerkingtreding van de wet aan de minimale acties wordt voldaan. Een van die acties is dat de juiste mandaten zijn verleend, zodat een goede taakuitoefening geborgd is en daarbij de juiste grondslagen worden gehanteerd. Met dit besluit is dit geborgd. &nbsp;</p> <h3>12. Ledenraadpleging VNG principeakkoord CAO Wsw en CAO aan de slag&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao Wsw en CAO Aan de Slag 2024;</li> <li>De gemeentesecretaris te mandateren om te reageren op de ledenraadpleging.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden CNV en FNV en de VNG over de Cao&rsquo;s voor de Sociale Werkvoorziening (Cao SW) en Aan de slag, &eacute;n over het verlengen de Cao Aan de slag met &eacute;&eacute;n jaar. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen.</p> <h3>13. <strong>Voorstel straatnaamgeving woningbouwplan Ds. E. Kreikenlaan/Scholtensweg te Wesepe </strong>&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel om de straatnaam "Vosmanskamp" toe te kennen aan de ontwikkeling van het kleinschalige woningbouwplan aan Ds. E. Kreikenlaan/Scholtensweg te Wesepe.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject achter de Scholtensweg te Wesepe is het noodzakelijk een straatnaam toe te kennen. Initiatiefnemer van het plan stelt de naam &ldquo;Vosmanskamp&rdquo; voor. De Historische Vereniging &ldquo;t Olster Erfgoed stemt in met dit voorstel en het ook het college heeft hiermee ingestemd.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-12-11 10:00:00 +0100 2023-12-11 09:52:44 +0100 2023-12-11 09:52:44 +0100 B&W besluiten 28-11-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 november 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>- Memo verbreding ut Huus&nbsp;&nbsp;<br />- Aanvraagformulier beeldvormend overleg opvang vluchtelingen</p> <h3>3. VNG congres 1 december 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 1 december 2023 en in te stemmen met de voorgestelde adviezen</li> <li>De &nbsp;burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering namens Olst-Wijhe deel te nemen aan de stemmingen;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 18 december 2023 te plaatsen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 december vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Burgemeester Y. van Mastrigt vertegenwoordigt het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe. Het college heeft ingestemd met de annotatie voor de Algemene Ledenvergadering.&nbsp;</p> <h3>4. Governance overeenkomst inzake regionale samenwerking IZA&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de Governance overeenkomst inzake regionale samenwerking IZA;</li> <li>Wethouder Compagner door de burgemeester te laten machtigen de Governance overeenkomst te ondertekenen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Goede en betaalbare zorg waar iedereen terecht kan vinden we in Nederland belangrijk. Maar het is steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Goede, toegankelijke en betaalbare zorg vraagt dus om actie. Het kabinet, de gemeenten, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de medewerkers in de zorg en de pati&euml;ntenorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt. Die afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA).&nbsp;</p> <p>De gemeente Olst-Wijhe zet zich hiervoor in binnen de zorgkantoor-regio Midden IJssel, samen met Salland Zorgverzekeraar/-Zorgkantoor en de gemeenten Deventer, Voorst en Raalte.&nbsp;<br />Voor de inzet, samenwerking en activiteiten kunnen de vier gemeenten samen een financi&euml;le bijdrage aanvragen uit de IZA-middelen. In de nu vast te stellen &ldquo;governance overeenkomst&rdquo; staat omschreven hoe deze samenwerking gaat, welke onderlinge spelregels we afspreken en op welke manier en door wie besluiten genomen worden.</p> <h3>5. &nbsp;<strong>Reactie Plan van Aanpak Noordmanshoek&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Te concluderen dat de Stichting Noordmanshoek met het door haar aangeleverde Plan van Aanpak niet voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden.</li> <li>De Gemeenteraad te informeren over deze conclusie door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.</li> <li>A. De conclusie op het aangeboden Plan van Aanpak te delen met Stichting Noordmanshoek door middel van verzending van de concept beantwoordingsbrief.<br />B. In te stemmen met dat wethouder Blind voorafgaand aan de verzending de bestuursleden in een gesprek informeert over de inhoud van de brief.</li> <li>Nader te onderzoeken welke consequenties deze conclusie heeft en hoe dit af te wikkelen; daarover binnen 3 maanden te rapporteren aan het college.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 6 februari 2023 besloot de gemeenteraad in te stemmen om onder regie van de Stichting Noordmanshoek toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan om het landgoed en woningen te realiseren. Ook stemde de gemeenteraad in met de voorgestelde vervolgstappen. E&eacute;n van de stappen is dat de stichting een plan van aanpak aanlevert aan het college van B&amp;W waarin zij invulling geeft aan de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling Noordmanshoek tot landgoed met woningbouw. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de volgende onderdelen financieel-juridisch, inhoudelijk en draagvlak.&nbsp;</p> <p>Uit het plan van aanpak blijkt dat de derde partij (Land van Ons) die de gebiedsontwikkeling zou realiseren en beheren is afgehaakt. Ook blijft een nieuwe partij die het Landgoed als geheel kan realiseren en beheren uit waardoor de financi&euml;le en juridische risico&rsquo;s voor de gemeente verschoven zijn. Het voorstel om als gemeente het woningbouwdeel van het landgoed op haar risico te realiseren doet volgens het college te veel afbreuk aan de uitgangspunten van de landgoedontwikkeling als totaal.</p> <p>De conclusie van het college is dat met het aangeleverde Plan van Aanpak niet voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden. Het college betreurt het dat de intensieve samenwerking in de afgelopen jaren met Stichting Noordmanshoek niet geleid heeft tot het gewenst resultaat.&nbsp;</p> <h3>6. &nbsp;Beslissing op bezwaar tegen het bezwaar tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de inrichting aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 18 april 2023 te herroepen wegens het bestaan van concreet zicht op legalisatie.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tegen op 18 april 2023, genomen besluit, waarbij aan de inrichting aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst, een last onder dwangsom is opgelegd, is namens bezwaarde bezwaar gemaakt.</p> <p>De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 10 oktober 2023 een hoorzitting gehouden en het advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd om het besluit van 18 april 2023 te herroepen wegens het bestaan van concreet zicht op legalisatie. Dat betekent dat het, bij het besluit van 18 april 2023 opgelegde last onder dwangsom wordt ingetrokken. &nbsp;</p> <h3>7. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 20 april 2023 waarbij het verzoek van de maatschap en haar maten om handhavend op te treden is ingewilligd&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschrift ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 20 april 2023 in stand te laten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tegen een besluit, waarbij aan de inrichting aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst een last onder dwangsom is opgelegd, is namens reclamanten bezwaar gemaakt. Bij besluit van 20 april 2023 is aan bezwaarden bekend gemaakt dat het verzoek van bezwaarde om handhavend op te treden tegen melkrobots is ingewilligd. Daarbij is tevens aan bezwaarden bekend gemaakt dat er geen aanleiding is om aanvullende maatregelen te treffen in verband met door bezwaarden gestelde geluidsoverlast. Op 10 oktober 2023 heeft de Bezwarenadviescommissie algemene zaken een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschift ongegrond te verklaren.&nbsp; Dat betekent dat de inrichting aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst geen aanvullende maatregelen dient te treffen in verband met door bezwaarden gestelde geluidsoverlast.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-12-04 09:00:00 +0100 2023-11-30 11:59:31 +0100 2023-11-30 11:59:31 +0100 B&W besluiten 21-11-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 november 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>- Dimpact ALV besluitvorming gebonden RvC-lid &ndash; Akkoord</p> <h3>3. Afsluiting Grondexploitaties woningbouwprojecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag, Wesepe Woningbouw en het bedrijventerrein Meente Zuid&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het voorstel tot afsluiten van de grondexploitaties van de woningbouwprojecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag, Wesepe Woningbouw en het bedrijventerrein de Meente Zuid ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen en financieel te verwerken in de financi&euml;le administratie.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>We stellen aan de gemeenteraad voor om vier grondexploitatieprojecten formeel af te sluiten. Het gaat om de woningbouwprojecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag, Wesepe Woningbouw en het bedrijventerrein Meente Zuid. De bevoegdheid om grondexploitaties te openen en af te sluiten ligt bij de gemeenteraad.&nbsp;</p> <p>Naast de realisatie van bedrijfskavels hebben veel inwoners van Olst-Wijhe hun eigen woning kunnen realiseren op een uitgegeven woningbouwkavel. Ook zijn er projectmatige ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Roosdom Tijhuis in Wijhe, de starterswoningen in Olst en in Wesepe en de Nul op de Meter woningen, House2Start en de CPO Aardehuizen in Olst. Hiernaast zijn er duurzame huurwoningen door SallandWonen gerealiseerd in beide grote kernen.&nbsp;</p> <p>De vier projecten hebben naast 8 bedrijfskavels, 520 woningen en diverse speelplekken voor inwoners en onder aan de streep &euro; 1.806.000,- aan de algemene middelen van de eigenzinnige woongemeente toegevoegd. Er zijn veel thema&rsquo;s die belangrijk zijn en om voorrang strijden in deze tijd maar gemeente Olst-Wijhe ziet de wooncrisis als belangrijkste de komende jaren. Daarom wordt daar ook in toekomstige plannen fors op ingezet.&nbsp;</p> <p>Gemeenten kiezen voor het voeren van een grondexploitatie om regie en sturing op een gebiedsontwikkeling te hebben. Er kan in een gemeentelijke grondexploitatie bijgestuurd worden als de markt er om vraagt en heeft de gemeente mogelijkheden om beleidsdoelen en sociale doelen te behalen. Hiernaast kan de gemeente meebewegen in wensen van bewoners over de openbare ruimte. Bij een grondexploitatie is er kans op winst, maar ook een risico op verlies, afhankelijk van de markt. De projecten Zonnekamp Oost, Meente Zuid en Noorder Koeslag zijn winstgevend. Wesepe Woningbouw is dat door de langere looptijd, ruime opzet van de wijk en woningbouwcrisis niet.</p> <h3>4. Schriftelijke vragen van het raadslid Ronnie Niemeijer (Gemeentebelangen Olst-Wijhe) inzake mogelijke gevolgen van het niet plaatsen van verkiezingsborden&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen 2023, heeft Dhr. R. Niemeijer van de fractie Gemeentebelangen Olst-Wijhe, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe, de volgende schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen en zal de fractie de fractie hiervan op de hoogte stellen.</p> <h3>5. &nbsp;<strong>Vaststellen M&amp;O-beleid gemeente Olst-Wijhe </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met het M&amp;O-beleid van de gemeente Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het beleid Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&amp;O-beleid) van de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen. In artikel 25i van de nog door de Raad vast te stellen Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Olst-Wijhe 2023, als in artikel 19i van de nu nog geldende Financi&euml;le Verordening, is gesteld dat het College hiervoor zorgdraagt.</p> <h3>6. &nbsp;Rechtmatigheidsverantwoording</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen om de volgende documenten vast te stellen:<br />a. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Olst-Wijhe 2023;<br />b. Verordening controle financi&euml;le beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Olst-Wijhe 2023;<br />c. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Olst-Wijhe 2023;<br />d. Controleprotocol gemeente Olst-Wijhe 2023 &ndash; 2026;<br />e. Normenkader gemeente Olst-Wijhe 2023</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met een drietal verordeningen, het controleprotocol, het normenkader en het bijbehorende raadsvoorstel. Hiermee wordt de basis gelegd voor het afleggen van de rechtmatigheidsverantwoording door het College, waarvoor de wettelijke verantwoordelijkheid van de accountant naar het College is verschoven.</p> <h3>7. Voorstel tot wijziging van de APV m.b.t. modernisering en aansluiting Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de technische aanpassing van de APV en deze oordeelsvormend op 4 december voor te leggen aan de raad;</li> <li>In ontwerp de inhoudelijke aanpassingen van de APV vast te stellen en deze:&nbsp;<br />a. beeldvormend op 4 december voor te leggen aan de raad;<br />b. vier weken voor inspraak ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van onze gemeente wordt in het najaar van 2023 technisch aangepast om aan te sluiten bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari. De voornaamste aanpassingen betreffen de actualisatie van definities en de integratie van nieuwe termen uit de Omgevingswet, wat noodzakelijk is voor juridische consistentie en handhaafbaarheid van de APV binnen het nieuwe juridische kader.&nbsp;</p> <p>Later, in januari 2024, wordt de APV verduidelijkt en gestroomlijnd voor betere rechtszekerheid, en uitgebreid met bepalingen die de gemeente extra handvatten geven tegen criminaliteit en malafide ondernemingspraktijken. Deze wijzigingen zijn opgenomen op basis van de te volgen model-APV van de VNG. Ook zijn er aanpassingen van regels doorgevoerd die rechtstreeks voortkomen uit praktijkervaringen, zoals uitgebreidere bevoegdheden voor het beheersen van vuurwerk. Daarnaast wordt een evenementenuitzondering gemaakt waardoor de burgemeester ontheffingen kan verlenen voor bijvoorbeeld oud en nieuwfeesten.&nbsp;</p> <p>Het uiteindelijke doel van deze wijzigingen is om een veiligere en ordelijke gemeenschap te garanderen, door het cre&euml;ren van een sterker juridisch fundament en het voorzien in een effici&euml;nte overgang naar en implementatie van de geactualiseerde regelgeving.</p> <h3>8. Beantwoording artikel 37 vragen Gemeentebelangen over Noordmanshoek&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De schriftelijke vragen van de fractie gemeentebelangen Olst-Wijhe te beantwoorden via de beantwoordingsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fractie Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de stand van zaken Noordmanshoek. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.&nbsp;</p> <h3>9. Toekomst KonnecteD&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De opdracht toekomst KonnecteD aan te passen met een advies voor de korte (2025-2029) en de lange termijn ( stip op de horizon rond 2040);</li> <li>De opdracht (afronding fase 1 en uitvoeren fase 2) onder regie van de gemeenten Olst Wijhe en Deventer door externe deskundigen uit te voeren;</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief;</li> <li>De brief te verzenden naar KonnecteD.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De infrastructuur van Konnekted B.V. staat onder financi&euml;le druk. De ontwikkeling richting een modern werkleerbedrijf is tot op heden geen toekomstbestendige aanpak gebleken. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zien daarom noodzaak om opnieuw te kijken naar de opdracht van Konnekted B.V. Het college heeft daarom besloten de opdracht aan te passen en externe deskundigheid in te schakelen.&nbsp;</p> <h3>10. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, leges en eenmalig rioolaansluitrecht 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>de verordening onroerende zaakbelastingen 2024 met de volgende tarieven:<br />- voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2396 %;<br />- voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1250 %;<br />- voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2986 %</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van leges 2024;</li> <li>de verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald.</p> <p>Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen de verordening onroerende zaakbelastingen 2024, de verordening op de heffing en invordering van leges 2024 en de verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024 vast te stellen.</p> 2023-11-27 10:00:00 +0100 2023-11-27 09:52:55 +0100 2023-11-27 10:00:38 +0100 B&W besluiten 14-11-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 november 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Voorstel tot aanpassing Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe mei 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste Verordening sociaal domein Olst-Wijhe januari 2024;</li> <li>In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving en deze brief te verzenden;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om de aangepaste Verordening sociaal domein Olst-Wijhe per 1 januari 2024 vast te stellen en tegelijkertijd de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe mei 2022 in te trekken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Eind 2019 heeft de gemeenteraad &eacute;&eacute;n integrale Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, en is zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordening die Stimulansz, kennispartner van gemeenten, beschikbaar heeft gesteld. De verordening is een omgekeerde verordening en gaat uit van &lsquo;werken volgens de bedoeling&rsquo;</p> <p>In verband met de nieuwe Wet uitvoeren breed offensief (onderdeel van de Participatiewet) moet de verordening, met name hoofdstuk 3 Werk en participatie worden aangepast. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gehele verordening door te lopen en daar waar nodig (met name redactioneel en bedragen) aangepast.</p> <h3>4. <strong>Vaststelling jaarverslagen klachten en bezwaarschriften 2022 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het jaarverslag bezwaarschriften 2022 voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>Het jaarverslag klachten 2022 voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>Het jaarverslag van de Overijsselse Ombudsman voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De bovengenoemde jaarverslagen met de raad te delen via de lijst ingekomen stukken;</li> <li>Kennis te nemen van de verbeteraanpak die door het management is ingezet.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks legt de Bezwarenadviescommissie (commissie) verantwoording af over de afhandeling van de bezwaarschriften. Ook wordt ieder jaar een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft verder inzicht in de resultaten van de verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroep- en hoger beroep-procedures.</p> <p>Daarnaast wordt jaarlijks een rapportage over de klachten uitgebracht. Deze verplichting komt voort uit de Klachtenregeling. De rapportage moet minimaal een overzicht bevatten van het aantal ingediende klachten, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de klachtbehandeling (voor zover noodzakelijk). Klachten worden in tweede aanleg behandeld door de Overijsselse Ombudsman (OO). Zij rapporteren aan de aangesloten overheidsinstanties over de afhandeling van de klachten.</p> <p>Het college heeft de drie jaarverslagen voor kennisgeving aangenomen en deelt deze met de raad via de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</p> <h3>5. &nbsp;Raadsvoorstel vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheer nota&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li> <p>In te stemmen met de Nota Bodembeheer IJsselland en de Bodemkwaliteitskaarten IJsselland.</p> </li> </ol> <ul> <li>De raad voor te stellen om: <ul> <li>De Nota Bodembeheer IJsselland vast te stellen;</li> <li>De Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaarten vast te stelen;</li> <li>Het college te delegeren voor de volgende gerelateerde werkzaamheden: <br />-Het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten<br />-Aanpassen van het beleid in de Nota bodembeheer als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals door de komst van de Omgevingswet of voor PFAS en andere opkomende stoffen, etc;<br />- Beleidsafwijkingen vaststellen op locatieniveau om bijvoorbeeld invulling te geven aan maatschappelijke ambities.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor grondverzet is het nodig inzicht te hebben in de kwaliteit van de te ontgraven en ontvangende bodem. Binnen het Besluit bodemkwaliteit is een vastgestelde bodemkwaliteitskaart een toegestane milieuhygi&euml;nische verklaring (artikel 4.3.5 Regeling bodemkwaliteit). Deze kaarten zijn onderdeel van het<br />grondstromenbeleid zoals dat vast is gelegd in de Nota bodembeheer Regio IJsselland (6 februari 2013). De huidige Nota bodembeheer heeft een maximale geldigheid tot 2023 (wettelijk 10 jaar).&nbsp;</p> <p>Het opnieuw vastleggen van de nota en kaarten is nodig om het grondverzet in de regio te faciliteren. Uitgangspunt is het waar mogelijk beleidsneutraal overgaan. Hierbij wordt &nbsp;rekening gehouden met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024.</p> <p>De Nota en de kaarten dienen voor 1 januari 2024 door de Raad te zijn vastgesteld, zodat gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht Omgevingswet. Op termijn is het nodig het grondstromenbeleid en de onderliggende bodemkwaliteitskaarten te integreren in de omgevingsplannen van de gemeente.&nbsp;<br />Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de Nota bodembeheer en tot vaststelling van de bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.&nbsp;</p> <h3>6. Principebesluit om medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning aan de Omloop 3 in Wijhe en waar mogelijk mee te nemen in het project Wengelerhoek&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In principe medewerking verlenen aan het verzoek voor de bouw van een extra woning aan Omloop 3 in Wijhe;</li> <li>Hiertoe een anterieure overeenkomst met de bewoners Omloop 3 sluiten;</li> <li>Het plan Omloop 3 waar mogelijk in te passen en mee te nemen in het project Wengelerhoek.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 17 mei 2023 is een principeverzoek ingediend voor de bouw van een extra woning op het perceel Omloop 3 naar aanleiding van een aantal gesprekken en de ontwikkeling in de nabije omgeving van de flexwoningen en het project Wengelerhoek in Wijhe. De extra woning wil de initiatiefnemer realiseren op de plek van de voormalige werktuigenberging. Het verzoek is behandeld op de (interne) intaketafel en besproken met de provincie. De provincie geeft aan dat door de ontwikkeling Wengelerhoek de Omloop 3 in stedelijk gebied komt te liggen. Dit betekent dat er geen provinciaal belang is. Er kan door de gemeente een besluit genomen worden over medewerking. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek.</p> <h3>7. <strong>Grondprijzenbrief 2024&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2023 in te trekken per 31-12-2023, en</li> <li>De Grondprijzenbrief 2024 vast te stellen en deze te publiceren op de gemeentelijke website;</li> <li>De Grondprijzenbrief 2024 ter kennisname aan de raad voor te leggen via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2024 is, overeenkomstig de Nota Grondbeleid, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.</p> <h3>8. <strong>Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie van gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2024 in het kader van de jaarrekening 2023&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nota rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2023 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende vanaf 2024 te hanteren parameters:<br />a. 4,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch) in 2024 en vanaf 2025 3% per jaar;<br />b. 4,00 % plankostenstijging;<br />c. 2,19 % rente overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening door Commissie BBV (voorlopig vastgestelde rente 2023 is 1,59%);<br />d. 1% opbrengststijging woningbouwprojecten in 2024 (verwerkt in grondprijzen per 1-1-2024); vanaf 2025 1% per jaar;<br />e. 0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;<br />f. 2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde) overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen door Commissie BBV;<br />g. Intern uurtarief, in overeenstemming met het directiebesluit, ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2024: &nbsp;<br />ondersteuner &euro; 102, beleidsmedewerker &euro; 127, projectleider &euro; 146.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In januari 2024 worden ten behoeve van de jaarrekening 2023 de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Voor deze actualisatie per 1-1-2024 moeten de parameters kosten- en opbrengststijging, het rentepercentage, de discontovoet en de te hanteren uurtarieven worden vastgesteld. Hiertoe is de nota Rekentechnische Uitgangspunten (RTU) opgesteld. Deze nota geeft een toelichting op de te hanteren uitgangspunten die verwerkt worden in de per 1-1-2024 te actualiseren gemeentelijke grondexploitaties.</p> <h3>9. Vaststellen ontwerp-bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het ontwerp-bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe, waarbij de onderwijsvoorzieningen in Wijhe en Boerhaar worden geclusterd binnen een integraal centrum op het SPOC-complex in Wijhe, vast te stellen en in procedure te brengen.</li> <li>Op grond van de Wet geluidhinder besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor de realisatie van het kindcentrum Wijhe.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het SPOC is een omvangrijk Sport, Onderwijs en Cultuur-complex in Wijhe. Het is al meerdere jaren de wens van de gemeente om op het SPOC ook het kindcentrum Wijhe te realiseren. Het kindcentrum Wijhe is een locatie waar verschillende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen uit Wijhe en Boerhaar worden geclusterd in &eacute;&eacute;n gebouw. De beoogde locatie op de sportvelden heeft volgens het bestemmingsplan Wijhe de bestemming &lsquo;recreatie &ndash; dagrecreatie&rsquo;. &nbsp;Het kindcentrum kan niet onder deze bestemming worden gerealiseerd en er is dus een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het plan voor het kindcentrum is de afgelopen periode concreet uitgewerkt en ook zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd (o.a. bodem, geluid, ecologie). Er is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met het doel om de bestemming van de locatie te wijzigen naar &lsquo;maatschappelijk&rsquo;. Het college van B&amp;W heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen en tevens om te besluiten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.</p> <h3>10. <strong>Principebesluit om in te stemmen met het KGOplan voor de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 en de vervangende nieuwbouw van 3 woningen op het erf </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het KGOplan voor de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 en de vervangende nieuwbouw van 3 woningen op het erf onder de voorwaarden dat:<br />a. initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies.</li> <li>De formele procedure voor dit verzoek te starten onder de Omgevingswet.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de sloop van meer dan 2550 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 in Wijhe. Ter compensatie is op basis van het KGObeleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) verzocht om de realisatie van 3 woningen.&nbsp;<br />Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>11. <strong>Ondersteuning verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li> <p>In te stemmen met de kaders voor de eenmalige subsidieregeling &lsquo;Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; voor organisaties en verenigingen met eigen vastgoed die vallen onder categorie B volgens de beleidsregels subsidieverstrekking 2023&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </li> <li> <p>Na besluitvorming van de raad de regeling open te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023;&nbsp;</p> </li> <li> <p>Voor deze eenmalige subsidie de raad voor te stellen 2x &euro; 60.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve &lsquo;nader te bestemmen middelen&rsquo;. Financieel dit voor 2023 en 2024 te verwerken middels een begrotingswijziging.&nbsp;</p> </li> <li> <p>De uitvoeringskosten voor deze regeling, &euro; 2.000 voor 2023 en &euro; 8.000 voor 2024 te dekken uit de &lsquo;Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en dit te verwerken via een begrotingswijziging in 2023 en 2024. &nbsp;</p> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 mei heeft het college besloten om een financi&euml;le regeling op te zetten die ondersteuning biedt bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In dit voorstel wordt deze regeling uitgewerkt. Deze regeling maakt het mogelijk de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (aanvullend) te financieren. Hiermee kunnen maatschappelijke organisatie structureel hun energieverbruik, en daarmee hun energierekening, verlagen. Dit is van belang om het vastgoed beheerbaar te houden en inzetbaar te houden voor de toekomst. &nbsp;&nbsp;</p> <h3>12. <strong>Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De voorstellen van de algemene besturen van Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland, de Omgevingsdienst IJsselland, het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en de Veiligheidsregio IJsselland tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling toe te turen aan de gemeenteraad;</li> <li>De gemeenteraad hiermee in de gelegenheid stellen tot het indienen van zienswijzen gedurende de periode van acht weken bij het college;</li> <li>De op 18 december 2023 ingediende zienswijzen van de gemeenteraad door te zenden naar de desbetreffende gemeenschappelijke regeling.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>1 juli 2022 trad de wijziging op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen te versterken. De gemeenschappelijke regelingen in IJsselland hebben samen opgetrokken om de wetswijziging, voor zover mogelijk, uniform te implementeren. Het college heeft besloten om de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen door te zenden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiermee de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde wijzigingen. Het college zal deze zienswijzen doorzenden naar de gemeenschappelijke regelingen. Hierna zullen zij met een definitief wijzigingsvoorstel komen dat na instemming van de gemeenteraad door het college wordt vastgesteld.&nbsp;</p> 2023-11-20 10:30:00 +0100 2023-11-20 09:51:47 +0100 2023-11-20 09:51:47 +0100 B&W besluiten 07-11-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Vergaderschema 2024 &ndash; Akkoord.</li> <li>Regio Deal Regio Zwolle (5e tranche) is ingediend &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />&nbsp; nemen.</li> </ul> <h3>3. Bestuursrapportage najaar en begrotingswijziging najaar 2023 GGD IJsselland&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging najaar 2023;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 november 2023 te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 29 september heeft de GGD IJsselland de Bestuursrapportage najaar 2023 en de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de raden van de gemeenten. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.</p> <h3>4. Transformatieplan &ldquo;GEM ecosysteem mentale gezondheid Regio Midden IJssel 2024-2028</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het concept transformatieplan &ldquo;GEM ecosysteem mentale gezondheid Regio Midden IJssel 2024-2028&rdquo; vast te stellen;</li> <li>De burgemeester wethouder J. Compagner laten machtigen om het transformatieplan &ldquo;Gem ecosysteem mentale gezondheid Regio Midden IJssel 2024-2028&rdquo; te ondertekenen;</li> <li>De raad te informeren via de Raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe wil samen met andere partijen het transformatieplan &ldquo;GEM ecosysteem mentale gezondheid Regio Midden IJssel 2024-2028&rdquo; uit gaan voeren. Dit plan wil de mentale gezondheid van inwoners in de regio Midden IJssel verbeteren.&nbsp;</p> <p>Eind 2022 is het integraal zorgakkoord (IZA) getekend. Dit landelijke akkoord bevat afspraken om de -via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierde- zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Veel afspraken gaan over anders werken: transformeren. Het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) zoals dit ontwikkeld wordt in onze regio, wordt hierin genoemd als goed voorbeeld van een transformatie. &nbsp;Behandeling in de ggz kent nu lange wachttijden en is niet voldoende ge&iuml;ntegreerd met het dagelijks leven. GEM wil de mens in plaats van de zorg centraal stellen en de persoon en zijn omgeving bijstaan in een persoonlijk leerproces van &lsquo;je ding kunnen doen&rsquo; ondanks de uitdaging van een meer dan gemiddelde psychische kwetsbaarheid.&nbsp;</p> <p>Voor Olst-Wijhe sluit het plan ook goed aan bij het besluit dat de gemeenteraad eind vorig jaar heeft genomen om in onze gemeente twee dagdelen per week een inloop-ggz (volgens de zelfregie en herstelmethodiek) te gaan organiseren.</p> <p>De kosten van de activiteiten uit het transformatieplan GEM worden gedekt uit de middelen die aangevraagd worden bij de zorgverzekeraars via het transformatieplan. De looptijd van het plan is vijf jaar (2024-2028). Gedurende deze periode wordt naar een structurele oplossing gezocht voor deze investeringen na de transformatieperiode. Hierbij zetten partijen in op een overheveling van middelen uit de Zorgverzekeringswet naar de Wmo.</p> <h3>5. Het beantwoorden van de vragen van de fracties van Gemeentebelangen Olst-Wijhe en GroenLinks met betrekking tot de verleende ontbrandingstoestemming door de provincie volgens het Vuurwerkbesluit&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen en de fractie GroenLinks over de verleende ontbrandingstoestemming.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op zaterdagavond 8 juli 2023 werd in Olst professioneel vuurwerk afgestoken ter gelegenheid van een verjaardagsfeest. De fracties van Gemeentebelangen en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de verleende ontbrandingstoestemming door de Provincie Overijssel. De antwoorden op deze vragen zijn opgenomen in de bijgevoegde raadsinformatiebrieven. Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.&nbsp;</p> 2023-11-13 09:00:00 +0100 2023-11-09 22:01:11 +0100 2023-11-09 22:01:11 +0100 B&W besluiten 31-10-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Verzoeken beeldvormend overleg &ndash; Akkoord.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>3. Actualisatie beleidsplan begraven en begraafplaatsen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de actualisatie van het beleidsplan begraafplaatsen;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen de beheersverordening vast te stellen;</li> <li>De nadere regels vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het wijzigen van functionaliteit van de Aula in de Den Nul en hierover met lokale ondernemer verdere afspraken te maken;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde investeringen en de kapitaalslasten en baten van dit onderdeel te verwerken in de begroting 2024;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het investeringskrediet voor 2023 en om de financi&euml;le consequenties voor de kosten en opbrengsten mee te nemen in een begrotingswijziging voor 2024 en verder.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2014 is het huidige beleid- en beheerplan begraafplaatsen vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2020. Inmiddels is de wetgeving gewijzigd en zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om op een aantal punten de wijze van begraven en het gebruik van begraafplaatsen aan te passen. Een aantal voorbeelden:</p> <ul> <li>Wens om een speciale plek voor het begraven van ongeboren of te vroeg geboren kinderen.</li> <li>Wens om te begraven in een meer natuurlijke omgeving.</li> <li>Verschuiving van begraven naar cremeren, wat leidt tot het plaatsen van urnen of verstrooien van as.</li> <li>Opkomst van andere vormen van herdenken en gedenken van overledenen (bijvoorbeeld een lichtjesavond of een klassiek concert). Hiervoor wordt een andere functionaliteit aan de aula op begraafplaats Den Nul toegekend. Dit in nauw overleg met een lokale begrafenisondernemer die mede bijdraagt aan een positieve exploitatie van het huidige gebouw. Het huidige gebruik van de aula voor herdenkingsdiensten komt daar mee te vervallen. &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>4. Beleid- en Beheerplan Spelen, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidsplan Spelen 2024 - 2028, een integraal plan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.</li> <li>In te stemmen met het opnemen in de kadernota 2025-2028 van een bedrag van &euro; 5.716,00 extra per jaar voor inspectie en onderhoud van speeltoestellen en speelondergronden, inclusief de inspecties van speeltoestellen van derden.</li> <li>In te stemmen met het opnemen een bedrag van &euro; 434.616,00 in het MeerJarenInvesteringsProgramma (MJIP) voor vervanging van speeltoestellen en speelondergronden in de periode 2025-2028.</li> <li>In te stemmen om de kapitaallasten van deze investering op te nemen in de Kadernota 2025-2028.</li> <li>In te stemmen met het Beheerplan Spelen 2024-2028.</li> <li>In te stemmen met het Uitvoeringsplan Spelen 2024-2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Beleidsplan Zo Spelen wij in Olst-Wijhe is ge&euml;valueerd. Aan de hand van diverse landelijk ontwikkelingen en lokale opgaven, zoals het Bestuursakkoord, het Gezond Actief Leven Akkoord, de aanpak van Klimaatadaptatie is een voorstel voor nieuw beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte opgesteld. In de komende jaren werken we toe naar meer natuurlijke speelplaatsen, met &nbsp;minder traditionele speeltoestellen en meer natuurlijke speelaanleidingen, waar ook voldoende ruimte is om te bewegen en elkaar te ontmoeten.<br />Volgens een recente veiligheidsinspectie van alle speeltoestellen zullen we in de komende vijf jaar veel speelruimte moeten vervangen. Dit doen we aan de hand van het nieuwe beleid. Omdat we eerder geen financi&euml;le middelen voor vervanging van speelruimte hebben gereserveerd, heeft het college besloten om de financi&euml;le middelen hiervoor op te nemen in het MJIP en deze integraal af te wegen in de Kadernota 2025-2028. Op basis van het nieuwe beleidsplan is een Beheerplan Spelen 2024-2028 en een Uitvoeringsplan 2024-2028 geschreven.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>5. Besluit in procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Medewerking te verlenen aan het wijzigen van bestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van de Tellegenlocatie in Wijhe onder de voorwaarde dat: <ul> <li>In overeenstemming met de gemeente het schetsplan wordt uitgewerkt tot een stedenbouwkundigplan en woningbouwprogrammering, conform de door de gemeente gestelde kaders in de openbare biedprocedure.</li> <li>Een inrichtingsplan wordt uitgewerkt welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente.</li> <li>Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.</li> </ul> </li> <li>Een (ontwerp-)bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat er een anterieure overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar.</li> <li>Een anterieure overeenkomst met combinatie Bemog/Nikkels te sluiten waarin afspraken met ontwikkelaar worden gemaakt over het kostenverhaal, planschade etc.</li> <li>Besluiten om de anterieure overeenkomst (bijlage 1) als vertrouwelijk te bestempelen (op grond van artikel 5.1, eerste lid, sub c en tweede lid, sub e en f van de Woo). </li> <li>Wethouder M. Blind te machtigen om namens de gemeente de anterieure overeenkomst te ondertekenen.</li> <li>De Raad en omwonenden te informeren over het tekenen van de anterieure overeenkomst en later het ter inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan via de raadsnieuwsbrief, respectievelijk IJsselberichten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft in mei 2022 besloten om voor de locatie Tellegenschool een openbare biedprocedure te starten. Hieruit is de combinatie Nikkels/Bemog als winnaar naar voren gekomen. Op 17 mei 2023 is hiervoor de koopovereenkomst getekend. Als vervolg hierop heeft het college van B&amp;W besloten medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling op locatie Tellegen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst gesloten met combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. De ontwikkelcombinatie neemt het verdere ontwikkelproces ter hand en realiseert het bouwplan. Het is de bedoeling dat er medio 2025 gestart wordt met de bouw van de woningen.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>6. Eenmalige Energietoeslag 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023;</li> <li>De financi&euml;le consequenties verwerken in de tweede Berap 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De energieprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen. Vorig jaar is hierop door de rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag in het leven geroepen. Recent is door de rijksoverheid besloten om de energietoeslag ook in 2023 te verstrekken. Gemeenten voeren deze regeling uit in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Hierdoor kunnen de gemeenten de toeslag snel verstrekken.&nbsp;</p> <p>De rijksoverheid heeft de toe te kennen toeslag net als vorig jaar bepaald op &euro; 1.300 per huishouden met een inkomen van hooguit 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De toeslag wordt zoveel als mogelijk ambtshalve (zonder aanvraag) toegekend aan de huishoudens die vorig jaar ook een toeslag hebben ontvangen. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 tot en met uiterlijk 30 juni 2024 een aanvraag indienen.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>7. Publicatie offici&euml;le bekendmakingen team Leefomgeving</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met het volledig digitaal publiceren van de offici&euml;le bekendmakingen van team Leefomgeving om zo te zorgen voor goede vindbaarheid, eenduidigheid en duidelijkheid.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 juli 2021 verplicht de Wet Elektronische publicaties ons om alle offici&euml;le bekendmakingen digitaal te publiceren. Tot nu toe publiceren wij een afgeleide van de bekendmakingen in de IJsselberichten. Met de komst van de Omgevingswet verandert w&aacute;t we moeten publiceren en wanneer. Daarom gaan wij vanaf dat moment over op volledig digitaal publiceren. Hiermee voorkomen we verwarring bij inwoners en eventuele juridische risico&rsquo;s die dat met zich meebrengt.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>8. Subsidie aanvraag Nationaal Isolatie Programma</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de subsidieaanvraag ten behoeve van de SpUK-middelen voor het Nationaal Isolatie Programma (hierna te noemen NIP).</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990, en klimaatneutraal zijn in 2050. Isoleren is een noodzakelijke maatregel om aan deze doelen te kunnen voldoen. Het Rijk heeft dan ook in het Nationaal Isolatie Programma (hierna te noemen NIP) het doel geformuleerd om tot 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren, met nadruk op de 1,5 miljoen slechtst ge&iuml;soleerde woningen. Het NIP bestaat uit vier onderdelen: de lokale aanpak isolatie koopwoningen, de isolatie van huurwoningen, de isolatie van koopwoningen door eigen initiatief en de aanpak van energiearmoede. Het college geeft toestemming om de specifieke uitkering (SpUK)-subsidie aan te vragen voor het eerste onderdeel van het NIP; de lokale aanpak isolatie koopwoningen.</p> <h3><br />9. Tweede bestuursrapportage 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2023 en deze ter kennisname voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2023 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is &euro; 0. Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.&nbsp;<br />Als de raad de tweede bestuursrapportage 2023 vaststelt, is daarmee de begroting 2023 aangepast.</p> 2023-11-03 11:17:00 +0100 2023-11-03 11:17:00 +0100 2023-11-03 11:17:00 +0100 B&W besluiten 17-10-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 10 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Provincie Overijssel | Aankondiging bestuurlijke gespreksronde nieuwe omgevingsvisie Overijssel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>&lsquo;Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023&rsquo; en de bijbehorende toelichting op de verordening, vast te stellen;</li> <li>de Monumentenverordening Olst-Wijhe in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de &lsquo;Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023&rsquo; vast te stellen, nu de huidige monumentenverordening is verouderd en aangepast moet worden met het oog op de Omgevingswet (en de Erfgoedwet). &nbsp;</div> <h3>4. Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>de &lsquo;Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe 2023&rsquo; vast te stellen;</li> <li>de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Olst-Wijhe in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Het begrip planschade komt niet terug in de Omgevingswet. Planschade komt, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de nieuwe regeling voor nadeelcompensatie onder de Awb, te vallen onder de overkoepelende term &lsquo;nadeelcompensatie&rsquo;. Nadeelcompensatie is dus breder dan planschade. Om ook onder de nieuwe regeling in de Omgevingswet en Awb verzoeken te kunnen blijven behandelen is het belangrijk om een nieuwe procedureverordening te hebben die aansluit bij de nieuwe basis en systematiek. Dat wordt met dit besluit beoogd.&nbsp;</div> <div> <h3>5. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Olst-Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De raad voor te stellen de &lsquo;Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Olst-Wijhe&rsquo; vast te stellen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Met de vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Olst-Wijhe wordt voldaan aan de wettelijke verplichting onder de Omgevingswet om over een zogeheten VTH-verordening te beschikken. Dat is onder de huidige wetgeving, de Wabo, ook al het geval, maar er dient een nieuwe verordening te komen, die gebaseerd is op de Omgevingswet.&nbsp;</div> <div> <h3>6. Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ul> <li>te besluiten dat artikel 1, onderdeel a, artikel 2, eerste en zesde lid, en de artikelen 3 en 4 van de &lsquo;Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&rsquo; vervallen.</li> <li>te besluiten om in artikel 2, tweede lid, van de &lsquo;Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&rsquo;, &ldquo;De beheerder&rdquo; te vervangen door &ldquo;Het college van burgemeester en wethouders&rdquo;.</li> <li>te besluiten om in artikel 2, derde lid, van de &lsquo;Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&rsquo; &ldquo;de beheerder van het openbaar riool&rdquo; te vervangen door &ldquo;het college van burgemeester en wethouders&rdquo;.</li> <li>te besluiten om artikel 2, vijfde lid, van de &lsquo;Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&rsquo; geheel te vervangen door &ldquo;Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.&rdquo;</li> <li>het besluit in werking te laten treden op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het oog op de Omgevingswet is een aantal aanpassingen in de &lsquo;Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe&rsquo; nodig. Het college heeft besloten om deze aanpassingen door de raad te laten vaststellen.</p> <div> <h3>7. Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>de &lsquo;verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023&rsquo; en de bijbehorende toelichting vast te stellen;</li> <li>de commissieleden te benoemen;</li> <li>te besluiten dat de regels met betrekking tot de commissie en stadsbouwmeester in de artikelen 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 en 9.8 van de Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 en de artikelen 4, 11, tweede en derde lid, 14, tweede en derde lid, van de Monumentenverordening Olst-Wijhe vervallen;</li> <li>kennis te nemen van het reglement van orde van Het Oversticht;</li> <li>te besluiten, overeenkomstig artikel 2, onder 3, van de verordening, dat de volgende werkzaamheden uit de verordening door de stadsbouwmeester kunnen worden uitgevoerd: <br />- Adviseren over een omgevingsplanactiviteit in geval de commissie in het omgevingsplan als adviseur is aangewezen en een andere activiteit in geval burgemeester en wethouders een advies nodig achten met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit (artikel 2, onder a, onder 3 en 4, van de verordening);<br />- Op verzoek van burgemeester en wethouders vooroverleg voeren met planindieners over een in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning (artikel 2, onder f, van de verordening);&nbsp;<br />- Adviseren over het stellen van maatwerkvoorschriften in verband met het uiterlijk van bouwwerken, de zorg voor cultureel erfgoed en werelderfgoed en andere zaken die de omgevingskwaliteit betreffen (artikel 2, onder g, van de verordening);<br />- Adviseren over het geven van beschikkingen op grond van regels in verordeningen op grond van artikel 149 van de Gemeentewet die een eis ten aanzien van de omgevingskwaliteit bevatten (artikel 2, onder h, van de verordening).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de raad een nieuwe gemeentelijke adviescommissie (hierna ook: commissie) instellen. Met het oog hierop wordt de &lsquo;verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.</p> <h3>8. Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de begroting 2024 en jaarrekening 2022 Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2006 is namens de gemeenteraden van Olst-Wijhe en Raalte het Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte (TZHO) ingesteld. Dit orgaan vervult namens de gemeenteraden de toezichtrol op Stichting &lsquo;de Mare&rsquo;. De begroting 2024 en jaarrekening 2022 van het TZHO worden naar beide gemeenteraden gestuurd. Gedeputeerde Staten ontvangt een afschrift.&nbsp;</p> <h3>9. Leningen van provincie en SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) voor sanering asbestdaken en asbesthoudende gevels&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met aansluiten bij de stimuleringsregeling sanering asbestdaken;</li> <li>De raad voor te stellen de Verordening leningen asbestsanering gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De stimuleringsactiviteiten rondom het thema saneren van asbestdaken lag bij de provincie en de gemeente al een aantal maanden stil. In het ambtelijk overleg &lsquo;saneren asbestdaken&rdquo; van vorig jaar werd de voortgang van de maatwerk- en verzilverlening asbest besproken. Destijds lag er een juridische belemmering en kon de regeling niet verder worden uitgewerkt. Inmiddels is dit opgelost en heeft de provincie Overijssel in samenwerking met SVn en de gemeente Deventer de regeling kunnen opstellen. De regeling is nu aangeboden aan de overige Overijsselse gemeenten. Het college heeft besloten om aan te sluiten bij deze regeling.</p> <h3>10. Herberekening rioolheffing&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De geplande investeringen in de riolering in de jaren 2025 t/m 2028 meerjarig af te schrijven;</li> <li>In te stemmen met een eenmalige extra verhoging van de rioolheffing voor 2024 met 1,68% (bovenop de normale inflatie verhoging van 2%) naar een kostendekkend tarief van &euro; 238,-;</li> <li>De raad voor te stellen de verordening rioolheffing 2024 vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Als gevolg de hoge inflatie van de afgelopen 2 jaar is een herberekening van de hoogte van de rioolheffing noodzakelijk. Hieruit blijkt dat de Voorziening vervanging riolering vanaf 2026 ontoereikend is om conform de huidige uitgangspunten de investeringen in rioleringswerken ineens af te schrijven van de voorziening. Door de investeringen in de riolering in de jaren 2025 t/m 2028 meerjarig (in 40 jaar) af te schrijven en de rioolheffing voor 2024 eenmalig met 1,68% extra te verhogen blijft de Voorziening vervanging riolering positief en kunnen de investeringen vanaf 2029 weer ineens worden afgeschreven. &nbsp;</p> <h3>11. Besluitvorming begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 - 2027&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen;</li> <li>Het Financieel Beeld Begroting 2024-2027 vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het College van Burgemeester en Wethouders van 26 september 2023 wordt de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld. Door technische problemen bevat deze begroting nog niet alle financi&euml;le onderdelen. Om die reden is de bijlage Financieel Beeld Begroting 2024-2027 aan deze nota toegevoegd.&nbsp;</p> <h3>12. Boekenonderzoek Belastingdienst OB/BCF 2017-2021&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het controlerapport onderzoek omzetbelasting en BTW-compensatiefonds;</li> <li>De financi&euml;le effecten te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023;</li> <li>Het management een analyse uit te laten voeren om te bepalen of er een vervolg nodig is in verband met de geconstateerde kwetsbaarheid.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting (OB) en de opgaven BTW-Compensatiefonds (BCF), waarbij 2020 als te controleren jaar is geselecteerd.&nbsp;<br />De controle heeft ten aanzien van de BCF geleid tot &eacute;&eacute;n steekproeffout.&nbsp;<br />Daarnaast zijn in de controle suppleties over de betreffende jaren verwerkt.<br />Tevens vloeien uit de controle onderlinge verschuivingen tussen gedeclareerde OB en BCF voort (vanwege afval, grondexploitaties en herberekening mengpercentage) die op zich budgettair neutraal zijn, maar die vanwege het feit dat de Belastingdienst wel heffingsrente in rekening brengt doch geen heffingsrente vergoedt. Per saldo resulteert de controle over de periode 2017 t/m 2021 in een budgettair nadeel van &euro; 118.013 naast een rentelast van &euro; 44.222.</p> <h3>13. Prioritering projecten en initiatieven ruimtelijk domein&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het proces van monitoring en sturing op prioriteiten van projecten en initiatieven in het ruimtelijke domein zoals in het afwegingskader is beschreven vast te stellen;</li> <li>De prioriteringslijst van projecten en initiatieven in het ruimtelijke domein Q4 2023 vast te stellen;</li> <li>Projecten schoollocaties Den Nul en Aloysius alsnog te starten in 2023 en hiervoor een plan van aanpak op te stellen.</li> <li>Overige projecten en initiatieven die geen prioriteit kunnen krijgen door te schuiven naar 2024.</li> <li>Ruimtelijke initiatieven die voldoen aan de volgende criteria altijd in behandeling te nemen, onafhankelijk van het prioriteringsproces:<br />a. Herbestemming agrarische percelen in het kader van de stikstofproblematiek (rijksregeling LBV(+))<br />b. Dijksversterkingsopgave conform rijksprogramma HWBP;<br />c. Gas- en hoogspanningsleidingen;<br />d. Bedrijfsmatige uitbreidingsverzoeken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Wanneer de gemeente tegelijkertijd aan veel ruimtelijke projecten en (particuliere) initiatieven werkt, wordt de doorlooptijd onnodig lang. Om de bestuurlijke gewenste doelen en resultaten op tijd te behalen, is het, naast het hebben van voldoende personeel, belangrijk om steeds prioriteiten te stellen. Het college heeft besloten om elke drie maanden te bepalen welke projecten het eerst opgepakt moeten worden en stelt daarvoor een afwegingskader vast.</p> <h3>14. Instemmen met raadsvoorstel bij begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en eerste begrotingswijziging 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financi&euml;le begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 en de daarin voorgestelde eerste wijziging van de begroting 2024 met het effect van de septembercirculaire 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 26 september 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Nu heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel, waarmee de begroting aan de raad wordt aangeboden. Ook is ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2024</p> <h3>15. Belastingverordeningen 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening lijkbezorgingsrechten 2024;</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2024;</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2024;</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2024;</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2024;</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2025 vaststellen op &euro; 1,50 per overnachting.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen, de verordening lijkbezorgingsrechten2024, de verordening afvalstoffenheffing 2024, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024, verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2024, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2024, de verordening toeristenbelasting 2024 en het tarief toeristenbelasting 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> 2023-10-23 09:45:00 +0200 2023-10-23 09:43:23 +0200 2023-10-23 09:43:23 +0200 B&W besluiten 10-10-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw P. Nijman, 2<sup>e</sup> loco-secretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 3 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nieuwjaarsreceptie 2024. &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Propositie Regio Deal 2023 - 33738-2023 &ndash; akkoord.</li> </ul> <h3>3. Verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in deze adviesnota;</li> <li>De bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken;</li> <li>Te kiezen voor optie 2 (centrale stemopneming op de dag na de verkiezingen) voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag;</li> <li>De Teamleider Publiekszaken te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen;</li> <li>Kennis te nemen van de hogere die ontstaan door de extra verkiezingen op 22 november 2023;</li> <li>De financi&euml;le consequentie, zijnde &euro;41.000,- te verwerken in de tweede Bestuursrapportage.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamer verkiezingen, een gevolg van de val van ons kabinet. Om uitvoering te geven aan deze verkiezingen heeft het college van B&amp;W besluiten genomen over de stemlocaties, de bezetting, mandatering en het centraal tellen.&nbsp;<br />Deze verkiezingen zijn verkiezingen waarvoor er vanuit het Rijk geen extra geld beschikbaar wordt gesteld. De verwachte kosten zijn &euro;41.000,- .</div> <h3>4. Principebesluit vergroten en verplaatsen bouwvlak voor woning Raalterweg 3a te Wesepe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het vergroten en het verplaatsen van het bouwvlak binnen de bestemming Wonen aan de Raalterweg 3a te Wesepe, onder voorwaarde dat:<br />a. De eigenaren van de panden met bedrijfsbestemming op het naastgelegen bedrijventerrein schriftelijk akkoord geven op de verplaatsing van het bouwvlak wanneer dit zorgt voor beperking van de bedrijfsactiviteiten op de betreffende percelen;<br />b. Er een inrichtingsplan wordt uitgewerkt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente;<br />c. Er met een boom-technisch onderzoek wordt aangetoond dat de realisatie van de woning geen negatieve gevolgen heeft voor de duurzame instandhouding van de te behouden bomen in de omgeving;<br />d. Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.</li> <li>Een bestemmingsplan (Wro) of omgevingsplan/omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplan-activiteit (Omgevingswet) voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De eigenaren van de (verouderde) woning aan de Raalterweg 3a in Wesepe willen deze slopen en het bouwvlak binnen de bestaande woonbestemming verplaatsen en vergroten. De woning ligt direct naast het bedrijventerrein &ldquo;Zuid Wesepe&rdquo;. Het verplaatsen van het bouwvlak levert een netto verbetering op voor de mogelijke bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein. De gevoelige bestemming &lsquo;wonen&rsquo;, die zorgt voor een beperking van bedrijfsmogelijkheden vanwege milieuaspecten zoals geluid en geur, komt voor een groot deel namelijk verderaf te liggen. Het college van B&amp;W wordt om die reden geadviseerd om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan of omgevingsplan voor dit initiatief.</div> <div> <h3>5. Plaatsing verkiezingsborden bij verkiezingen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie PvdA en GroenLinks inzake verkiezingsborden.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De fracties PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld inzake de plaatsing van verkiezingsborden bij verkiezingen. De opdrachtgever verkiezingen / het college geeft middels bijgevoegde brief antwoorden op deze vragen.&nbsp;</div> <div> <h3>6. Adviesnota vergaderstukken AB GGD 12 oktober 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de genoemde adviezen op de diverse agendapunten</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op 12 oktober 2023 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:</div> <ul> <li>Bestuursrapportage najaar 2023</li> <li>Geactualiseerde verordeningen in het kader van rechtmatigheidsverantwoording</li> <li>Zesde wijziging gemeenschappelijk regeling GGD IJsselland</li> <li>Opdracht verstrekking kennis- en adviesfunctie GGD IJsselland</li> </ul> <p>In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.</p> <div> <h3>7. Be&euml;indiging van de subsidierelatie met Stichting Toerisme en Recreatie Olst Wijhe (STROW) en doorzetten gereserveerde subsidie&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het reserveren van de jaarlijkse subsidie &aacute; &euro; 3.563,- van Stichting Toerisme en Recreatie Olst Wijhe (STROW) voor de ondernemersverenigingen Natuurlijk Olst en Gastvrij Wijhe en de Historische Vereniging Wijhe voor het organiseren van kerst-, winter- en zomermarkten en het online beschikbaar en up to date houden van toeristische/recreatieve informatie.</li> <li>De huidige subsidierelatie met het STROW te be&euml;indigen. &nbsp;&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Stichting Toerisme &amp; Recreatie Olst-Wijhe (STROW) ontvangt reeds meerdere jaren structurele jaarlijkse subsidie van de gemeente Olst-Wijhe voor het verzorgen van recreatieve en toeristische informatie op de Tourist Info Punten en online op www.touristinfo-olstwijhe.nl alsmede het organiseren van de speciale kerst-, winter- en zomermarkten vol culturele activiteiten in Olst en Wijhe. In 2021 ontvingen zij een subsidie van &euro; 3.563,-. In 2022 hebben zij geen subsidie aanvraag ingediend. Het bestuur van de stichting heeft besloten de stichting in 2023 op te heffen en hun taken over te dragen aan andere stichtingen/verenigingen in Olst-Wijhe. De ondernemersverenigingen Natuurlijk Olst en Gastvrij Wijhe en de Historische Vereniging Wijhe willen de online informatie op www.touristinfo-olstwijhe.nl en de speciale kerst-, winter- en zomermarkten, zoals de Anton Pieck markt in december graag voortzetten. Daarom wordt verzocht om het structurele subsidiebedrag van Strow &aacute; &euro; 3.563,- met ingang van 1 januari 2024 naar deze organisaties over te hevelen.</p> </div> </div> </div> 2023-10-16 09:30:00 +0200 2023-10-16 08:59:10 +0200 2023-10-16 08:59:10 +0200 B&W besluiten 03-10-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 september 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Voorstel tot wijziging achtervangovereenkomsten met de WSW</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief van de WSW van 10 juli 2023 met de bijbehorende stukken;</li> <li>In te stemmen met de bijgevoegde interne memo van 14 juli 2023 en afzien van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de bouw van sociale huurwoningen in Nederland. WSW heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van het borgstelsel. In 2021 zijn de financiers van geldleningen, waaronder de gemeenten, al ge&iuml;nformeerd over nieuwe lening- en zekerheidsdocumentatie. Ook zijn de financiers toen ge&iuml;nformeerd over de nieuwe achtervangovereenkomsten die WSW met de Nederlandse Staat en gemeenten in 2021 heeft gesloten. WSW gaf toen al aan dat zij van plan waren om ook de oude achtervangovereenkomsten uit 1999 te gaan vernieuwen.&nbsp;</div> <div>Het college heeft kennisgenomen van een brief van het WSW over het wijzigen van deze oude&nbsp; achtervangovereenkomsten en besluit om daartegen geen bezwaar te maken.</div> <h3>4. Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland 5 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 5 oktober 2023</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op 5 oktober 2023 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De inhoudelijke adviezen zijn verwoord in de geannoteerde agenda.</div> <h3>5. Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) dd 04 oktober 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <div>In te stemmen met de vier beslispunten op de agenda van 4 oktober 2023 van het BO en PfO Jeugd regio IJsselland, waarbij in het overleg ten aanzien van het beslispunt indexering nadere argumentatie wordt gevraagd.&nbsp;</div> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op 04 oktober aanstaande vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan 4 punten waar een besluit over genomen dient te worden:&nbsp;</div> <ol> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2024&nbsp;</li> <li>Wijziging GR RSJ IJsselland&nbsp;</li> <li>Proces indexering 2024&nbsp;</li> <li>Herijking tarief 2024 GI&rsquo;s&nbsp;</li> </ol> <h3>6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Buitengebied, Veldweg 4 in Welsum</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <div>De raad voor te stellen:</div> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Veldweg 4&rdquo; gewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De initiatiefnemer wil op het perceel Veldweg 4 in Welsum een bestaande karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming omzetten. Het ontwerpbestemmingsplan dat de herontwikkeling mogelijk maakt heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Er kan nu een besluit genomen worden over de (gewijzigde) vaststelling.&nbsp;</div> 2023-10-06 10:35:00 +0200 2023-10-06 10:35:40 +0200 2023-10-06 10:36:36 +0200 B&W besluiten 26-09-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder.</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 september 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <p>-</p> <h3>3.&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ul> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Mengerweg (naast) 11&rdquo; ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het perceel aan de Mengerweg 11 in Wesepe, onderdeel van het buitengebied. Op dit perceel wil de initiatiefnemer in het kader van de KGO-regeling een woning realiseren. De kwaliteitsimpuls die hiervoor geleverd betreft de sloop van 860 m2 landschapsontsierende bebouwing verdeeld over vier locaties, waaronder ook de Dingshofweg 13 en Dingshofsweg 15. In oktober 2022 heeft het college besloten om, onder een aantal voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling. Aan de voorwaarden is voldaan, waarna het ontwerp-bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage is gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Daarom wordt nu voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> 2023-09-29 10:24:47 +0200 2023-09-29 10:24:47 +0200 2023-09-29 10:24:47 +0200 B&W besluiten 19-09-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 september 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <ul> <li>&nbsp;Aanbesteding beveiliging opvang Oekra&iuml;ners &ndash; Akkoord.</li> <li>Begrotingsstukken &ndash; in eerste ronde besproken, tweede bespreking college 26 september 2023.</li> <li>Initiatiefvoorstel PvdA wijziging besluit bibliotheek - voor kennisgeving aan te nemen,&nbsp;geen schriftelijke wensen en bedenkingen college, portefeuillehouder Compagner licht indien nodig tijdens raadsvergadering beoordeling college toe.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Principebesluit herontwikkeling Raalterweg 48-50 te Wesepe (MEKO-terrein)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van bestemmingsplan of omgevingsplan voor de locatie met bedrijfsbestemming Raalterweg 48-50 te Wesepe (MEKO-terrein) ten behoeve van woningbouw en eventueel voorzieningen, onder voorwaarde dat: <ul> <li>In overeenstemming met de gemeente tot een programma voor de woningbouw wordt gekomen;</li> <li>In overeenstemming met de gemeente tot een stedenbouwkundige opzet wordt gekomen voor woningbouw en als dat noodzakelijk wordt geacht (maatschappelijke of commerci&euml;le) voorzieningen;</li> <li>In overeenstemming met de gemeente afspraken worden gemaakt over de fasering van de herontwikkeling van de locatie;</li> <li>Er een inrichtingsplan wordt uitgewerkt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente;</li> <li>De ketenpartners van de gemeente (o.a. provincie, waterschap, veiligheidsregio) in kunnen stemmen met het plan voor de herontwikkeling van de locatie;</li> <li>Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.</li> <li>De huidige opstallen eerst gesloopt worden, alvorens met een eventueel gefaseerde ontwikkeling gestart wordt.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan (Wro) of omgevingsplan/omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplan-activiteit (Omgevingswet) voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Wesepe is aan de Raalterweg 48 de oude melkfabriek gelegen. Ter plaatse zijn sinds enkele jaren kleine bedrijven gevestigd welke geregeld overlast veroorzaken voor omwonenden. Het pand is eind 2022 aangekocht door een particulier die de voorgaande periode de exploitatie vervulde. Met de aankoop is ook de intentie door deze particulier uitgesproken om het geheel te transformeren van bedrijfslocatie naar een woonlocatie. Met de transformatie zal het geheel een ruimtelijke impuls krijgen en aansluiting moeten vinden bij de omliggende buurten. De locatie leent zich tevens voor de huisvesting van een commerci&euml;le voorziening.</p> <h3>4. Voorstel tot het vaststellen van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De processtappen van de bestuurlijke en ruimtelijke procedure in een woordvoerdersbijeenkomst te bespreken;</li> <li>Een beeldvormende raadsbijeenkomst te organiseren om een toelichting op het plan te geven en de betrokkenen te kunnen spreken;<br />De raad voor te stellen om:</li> <li>De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder voor de duur van 25 jaar, vast te stellen via de oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering;</li> <li>Te besluiten dat, als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen op te vatten;</li> <li>Na vaststelling van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de afronding van de voorbereiding van de omgevingsvergunning, de ontwerp-stukken gedurende 6 weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door Duurzaam Daslever B.V. is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonnepark op het Landgoed de Gelder. Het betreft een totale ontwikkeling van 13 hectare, waarvan ongeveer 6,2 hectare &lsquo;netto&rsquo; zonnepanelen. De aanvraag is ingediend op basis van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie van de gemeente Olst-Wijhe. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure noodzakelijk.&nbsp;</p> <p>Door de gemeenteraad is op 25 mei 2020 besloten dat voor grootschalige zonneparken, groter dan 3 hectare een verklaring van geen bedenkingen verleend moet worden. Het ontwerp-besluit om een verklaring van geen bedenkingen af te geven is op basis van uitspraken van de rechter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Na besluitvorming door de raad worden de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen en de aanvraag met alle bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd.&nbsp;</p> 2023-09-22 13:53:00 +0200 2023-09-22 13:53:19 +0200 2023-09-22 13:53:19 +0200 B&W besluiten 12-09-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 september 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten &ndash; Voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Principebesluit tot de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5847. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Vervolg-invulling kernenwethouderschap en kernenbezoeken</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Beslispunten:</p> <ol> <li>Vanaf 2024 gaat in principe alleen de kernenwethouder naar het kernenbezoek dat samen met het plaatselijk belang (PB) van een kern georganiseerd wordt.</li> <li>Voor het kernenwethouderschap gelden de volgende uitgangspunten: <ul> <li>De kernenwethouder zoekt actief contact met verschillende (groepen) inwoners van een kern, door het hele jaar heen. Dit kan op diverse manieren, die passen bij de wethouder en de kern. Een van de mogelijkheden is een bestuurlijk spreekuur.</li> <li>De kernenwethouder is verantwoordelijk voor communicatie en overleg tussen de gemeente en de kern. Zo draagt het kernenwethouderschap bij aan het gebiedsgericht werken. De vakinhoudelijke wethouder blijft verantwoordelijk voor de onderwerpen in zijn of haar portefeuille.</li> <li>De kernenwethouder deelt opgehaalde signalen en informatie uit de kernen met het college, de vakinhoudelijke wethouder en organisatie en zorgt voor terugkoppeling aan inwoners.</li> <li>Het bestuurlijk spreekuur is een nieuwe vorm van contact tussen inwoners en gemeente. We gaan hier ervaring mee opdoen.&nbsp;</li> </ul> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Als gemeente willen we anders en vaker met &aacute;lle inwoners in onze kernen in contact zijn. Met elkaar maken we Olst-Wijhe tot een gemeente waar het goed wonen, werken en recre&euml;ren is. We vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen. De kernenwethouders helpen daarbij; zij zijn het bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners van een kern.&nbsp;<br />Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten dat vanaf 2024 de kernenwethouder op kernenbezoek gaat en niet meer het voltallige college. De &nbsp;kernenwethouders zullen vaker in de dorpen en buurtschappen aanwezig zijn. Door meer contacten en contactmomenten door het hele jaar heen horen de wethouders de verschillende geluiden en wat er kern-breed leeft. Dat helpt het college om integraal en vanuit de belangen en behoefte van de kern naar vraagstukken te kijken, wat bijdraagt aan het gebiedsgericht werken.&nbsp;</p> <h3>5. Concept visie &ldquo;Herontwikkeling omgeving Stationsweg Wijhe&rdquo;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>De concept visie &ldquo;Herontwikkeling omgeving Stationsweg Wijhe&rdquo;.</li> <li>Het uitgangspunt om de vastgestelde regionale woondeal op de gehele ontwikkeling toe te passen.</li> <li>De uitwerking en uitvoering van het voorgestelde participatieproces en gesprekken met stakeholders en deze input te verwerken tot een definitieve visie van de gebiedsvisie en hiervoor incidenteel een budget van &euro; 10.000 beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van het budget voor de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Wijhe.</li> <li>Het parallel aan het participatieproces in gang zetten van de volgende stap in deze gebiedsaanpak: Uitvoering van diverse aanvullende onderzoeken en vervolgstappen om te komen tot de uitvoering van de gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe. Hiervoor een budget van &euro; 50.000,- beschikbaar te stellen en deze te verwerken in de tweede Berap en ten laste te brengen van de stelpost uitvoering Bestuursakkoord.</li> <li>De gemeenteraad over besluitpunten 1 t/m 4 informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de omgeving van de Stationsweg in Wijhe zijn meerdere ruimtelijke ontwikkelingen gaande. De kerk wordt aan de eredienst onttrokken. De St. Jozefschool gaat naar het Kindcentrum en op deze plek komt woningbouw. En er zijn twee particuliere initiatieven voor woningbouw; appartementen aan De Bongerd 2-4 en een woonzorg-complex achter de locatie van Trevin).</p> <p>In december 2022 besloot het college stedenbouwkundig bureau SACON in te huren om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan en te onderzoeken of er &eacute;&eacute;n samenhangend plan kan komen. Ruimtelijke inpassing van de individuele ontwikkelingen en initiatieven is immers een uitdaging terwijl een integraal plan meerwaarde kan bieden voor het gebied en voor de plannen van de vier initiatieven.&nbsp;<br />Een integraal plan met respect voor en in aansluiting op de kwaliteiten van deze prachtige locatie kan een nieuw en aantrekkelijk woongebied aan het dorp toevoegen. &nbsp;</p> <p>In het afgelopen half jaar zijn de mogelijkheden onderzocht en is samen met de initiatiefnemers een conceptvisie voor het gebied opgesteld. Het college heeft hier mee ingestemd. De volgende stap is het bespreken van de conceptvisie met omwonenden en andere belanghebbenden. Aan de hand van deze gesprekken en de vervolgstappen (in samenspraak met de initiatiefnemers), wordt de visie eventueel aangepast en volgt behandeling in het college. Als de visie vastgesteld wordt kunnen er vervolgstappen genomen worden om de gebiedsaanpak mogelijk te maken.&nbsp;</p> 2023-09-15 00:00:00 +0200 2023-09-15 16:51:25 +0200 2023-09-15 16:51:25 +0200 B&W besluiten 05-09-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 augustus 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda &amp; inhoudelijke stukken ALV VNG Overijssel - Akkoord</li> <li>Informatiesessies voor leden VNG inzake de formatie &amp; overhedenoverleg &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> <li>Memo maatwerkvervoer - Akkoord</li> </ul> <h3>3. Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van de grote dode es op het perceel Reepad 11 in Welsum</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaren gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit om de kapvergunning te heroverwegen, conform het advies van de commissie.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er zijn twee bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van het college d.d. 7 juli 2022 inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van de grote dode es op het perceel Reepad 11 te Welsum.&nbsp;<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken hield op 13 september 2022 een hoorzitting en gaf daarna advies over de beide bezwaarschriften. De commissie adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit te heroverwegen. Het college heeft dan ook besloten de bezwaren gegrond te verklaren, de verleende vergunning te herzien, de motivering van de verleende vergunning te verbeteren en een herplantplicht op te leggen voor 43 bomen op het erf. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.&nbsp;</p> <h3>4. Vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 4</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Buitengebied, Vettewinkelweg 4&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001092-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 14 mei 2023, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe te wijzigen in een woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om onder voorwaarden de agrarische bestemming te wijzigen in een vervolgfunctie indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een wijziging van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>5. Voorstel voor ontwerpbesluit vaststellen Nota Bodembeheer IJsselland en &nbsp;Bodemkwaliteitskaart IJsselland</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaarten IJsselland in ontwerp vast te stellen;</li> <li>De ontwerpnota en de bodemkwaliteitskaarten IJsselland gedurende 6 weken ter inzage te leggen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor grondverzet is het nodig inzicht te hebben in de kwaliteit van de te ontgraven en ontvangende bodem. Binnen het Besluit bodemkwaliteit is een vastgestelde bodemkwaliteitskaart een toegestane milieuhygi&euml;nische verklaring (artikel 4.3.5 Regeling bodemkwaliteit). Deze kaarten zijn onderdeel van het<br />grondstromenbeleid zoals dat vast is gelegd in de Nota bodembeheer Regio IJsselland (6 februari 2013). De huidige Nota bodembeheer heeft een maximale geldigheid tot 2023 (wettelijk 10 jaar).&nbsp;</p> <p>Het opnieuw vastleggen van de nota en kaarten is nodig om het grondverzet in de regio te faciliteren. Uitgangspunt is het waar mogelijk beleidsneutraal overgaan. Hierbij wordt &nbsp;rekening gehouden met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024.</p> <p>De Nota en de kaarten dienen voor 1 januari 2024 door de Raad te zijn vastgesteld, zodat gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht Omgevingswet. Op termijn is het nodig het grondstromenbeleid en de onderliggende bodemkwaliteitskaarten te integreren in de omgevingsplannen van de gemeente. Alvorens tot besluitvorming te kunnen komen dient het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage worden gelegd. Naar aanleiding van het besluit kan door een ieder zienswijzen worden ingebracht. Eventuele zienswijzen worden betrokken bij het eindbesluit.</p> 2023-09-08 09:00:00 +0200 2023-09-08 18:35:40 +0200 2023-09-18 10:12:07 +0200 B&W besluiten 29-08-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>de heer drs. G. Grashof, 2<sup>e</sup> loco-secretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 22 augustus 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief woonplaatsbeginsel Jeugdwet &ndash; Kan ondertekend worden.</li> <li>Punten uit presidium 26-6 &ndash; college kan zich vinden in de memo.</li> </ul> <h3>3. Bestuursconvenant DOWR&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notitie &ldquo;Samenwerken in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte (DOWR): zo doen we dat 2.0;</li> <li>Het Bestuursconvenant DOWR bedrijfsvoering vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>De DOWR-samenwerking is in 2013 formeel opgericht en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en evenwicht in verantwoordelijkheden tussen de drie deelnemende gemeenten. De governance die daarbij aansluit en waarvoor is gekozen is een gastheermodel gecombineerd met het distributiemodel dat is vastgelegd in een bestuursconvenant. Deze governance vormt nog steeds het uitgangspunt. Uitkomst van de reflectiegesprekken/bijeenkomsten is dat finetuning van de huidige governance de voorkeur heeft boven een andere juridische governance. De gekozen uitgangspunten bij de start van de samenwerking staan nog altijd overeind. Het college heeft ingestemd met de notitie en het bestuursconvenant.&nbsp;</p> <h3>4. Update Samen Veilig iBurgerzaken&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met inzet Samen veilig van PinkRoccade Local Government voor iBurgerzaken;</li> <li>De eenmalige kosten ter hoogte van &euro; 805 in 2023 te verantwoorden via de 2e Berap;</li> <li>De structurele extra kosten ter hoogte van &euro; 5.500 vanaf 2024 te verwerken in de ontwerpbegroting 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>In het kader van het informatieveiligheidsbeleid heeft de Concern Information Officer, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de landelijke informatiebeveiligingsdienst (IBD) vastgesteld dat het &nbsp;noodzakelijk is dat op korte termijn een aanvullende functionaliteit voor iBurgerzaken wordt aangeschaft. Daarmee worden Single Sign on (eenmalig inloggen) en Zero trust beveiliging (gebruikers moeten zich voortdurend authentiseren) bewerkstelligt. In het belang van de informatieveiligheid moet deze investering (samen met de gemeenten Deventer en Raalte) op korte termijn worden gedaan en was niet te voorzien.</p> </div> <h3>5. Plan van aanpak GALA 2024-2026&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Instemmen met het Plan van aanpak GALA 2024-2026 en deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>Het plan van aanpak voor het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) is de integrale lokale aanpak voor gezondheid, preventie en het versterken van de sociale basis. Met dit plan van aanpak kan een aanvraag worden ingediend voor de middelen uit de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023&ndash;2026 (brede SPUK). Het plan van aanpak vervangt de lokale nota gezondheidsbeleid die een looptijd had tot en met 2022 en wordt daarom ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.</p> </div> <h3>6. Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2024 van de VNG voor de komende onderhandelingen voor de Cao Gemeenten.</li> <li>Een kanttekening te maken bij de instemming met de nota om bij het onderdeel vitaliteit geen verplichte criteria/onderwerpen in de Cao op te gaan nemen, maar om dit maatwerk te laten zijn per gemeente.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>Het college voor arbeidszaken bepaalt bij de start van de onderhandelingen over de Cao Gemeenten de inzet namens de gezamenlijke werkgevers.&nbsp;<br />De arbeidsvoorwaardennota 2024 omvat deze inzet. Hierover wordt een ledenraadpleging gehouden.<br />Het college van B&amp;W heeft ingestemd met deze arbeidsvoorwaardennota.</p> <h3>7. Bewegwijzeringsmaatregel naar aanleiding van vastgesteld Fietsplan Olst&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de optimalisatie van de fietsbewegwijzering centrum Olst - Deventer (vise versa);</li> <li>Een eventuele overschrijding op het budget voor bewegwijzering/verkeersborden in 2023 te verantwoorden bij de jaarrekening 2023.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor het Fietsplan Olst zijn een aantal maatregelen opgesteld om de fietsroutes in en naar Olst herkenbaarder en veiliger te maken. Een participatiegroep, onder begeleiding van een verkeerskundig bureau, heeft hier intensief aan meegewerkt. Een aantal maatregelen zijn eenvoudig en snel te realiseren, zogenaamde quick wins. Een van deze quick wins gaat over het verbeteren van de bewegwijzering voor fietsers vanuit het centrum van Olst richting Deventer (vice versa). De kosten voor de uitvoering hiervan bedragen &euro;11.500,- Het bedrag voor deze quick win wordt betaald uit het budget beheer openbare ruimte (vervanging verkeersborden).</p> <h3>8. Eerste bestuursrapportage veiligheidsregio IJsselland 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland;</li> <li>De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de eerste bestuursrapportage 2023;</li> <li>Het raadsbesluit tot geen zienswijze na instemming door de Raad schriftelijk te bevestigen aan Veiligheidsregio IJsselland.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De elf gemeenten binnen veiligheidsregio IJsselland worden doormiddel van deze eerste bestuursrapportage op de hoogte gesteld van de werkzaamheden die de organisatie uitgevoerd heeft en de daarbij behorende kosten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen, omdat de nieuwe CAO (per 1 januari 2023) zorgt voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Verhoging van de investeringskredieten vormen ook een gelegenheid om een zienswijze in te dienen; deze kosten worden echter gedekt uit het beschikbare budget kapitaallasten. De meeste prestatie indicatoren zijn behaald, maar er zijn een aantal punten die in kwartaal 2 en 3 extra aandacht nodig hebben. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.</p> </div> </div> 2023-09-04 09:00:00 +0200 2023-08-31 11:03:24 +0200 2023-08-31 11:03:24 +0200 B&W besluiten 22-08-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 11 juli 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Definitief besluit aangaande de toekomst van Stichting de Overijsselse Ombudsman &ndash;<br />&nbsp; &nbsp;voor kennisgeving aan te nemen.<br />- K80: verkiezingsflyer aan alle politieke partijen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Verrekening neveninkomsten (voormalig)collegeleden over 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li> <p>Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van zeven politieke ambtsdragers bij geen van hen verrekening met de bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van toepassing is.&nbsp;</p> </li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Collegeleden en voormalig collegeleden dienen jaarlijks opgave te doen van eventuele neveninkomsten. Het college dient daarop jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele (voormalige) collegeleden een advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen terug betaald moet worden door het betreffende (voormalige) collegelid. Over het kalenderjaar 2022 hebben allen hun opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven heeft de Personeels- en Salaris Administratie DOWR (PSA DOWR) vastgesteld, dat er in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan. Het college heeft daarom besloten dat de verrekeningsplicht niet van toepassing is.</div> <h3>4. Principebesluit tot het scheiden van een perceel en de realisatie van twee kleinschalige twee-onder-&eacute;&eacute;n-kap-woningen aan de Zonnenbergerweg 1 te Wesepe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de perceelscheiding en het realiseren van een twee-onder-&eacute;&eacute;n-kap aan de Zonnenbergerweg 1 te Wesepe onder voorwaarde dat:<br />a. initiatiefnemer aantoont dat het hier gaat om kleine, levensloopbestendige woningen die voor starters in de markt worden gezet;<br />b. initiatiefnemer aantoont dat de woningen op dezelfde rooilijn als de bestaande woning worden gebouwd;<br />c. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Initiatiefnemer heeft een schetsplan ingediend voor het scheiden van het perceel van de initiatiefnemer. Na de scheiding wil de initiatiefnemer twee twee-onder-&eacute;&eacute;n-kapwoningen realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</div> <div>&nbsp;</div> 2023-08-28 09:00:00 +0200 2023-08-24 11:10:14 +0200 2023-08-24 11:10:14 +0200 B&W besluiten 11-07-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 4 juli 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Procesmemo maatwerkvervoer&ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Vervolgproces invulling kernenwethouderschap&ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Collegebrief aan provincie over Motie Grip op Wind &ndash; in te stemmen met de brief.</li> </ul> <h3>3. Integraal Beheer Openbare Ruimte Olst-Wijhe 2023-2027&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het geactualiseerde IBOR-plan &nbsp;2023-2027 vast te stellen conform het rapport Integraal Beheer Openbare Ruimte Olst-Wijhe 2023-2027 inclusief de hierin opgenomen werkwijze.</li> <li>Raad te informeren over het geactualiseerde IBOR-plan met een item in de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>In het rapport Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2023-2027 staat beschreven hoe de gemeente Olst-Wijhe haar integraal beheer uitvoert in de openbare ruimte. Er staat aangegeven welke onderhoudskwaliteit wordt geleverd en welke middelen hiermee zijn gemoeid.&nbsp;</p> <p>In het IBOR-plan zijn voor alle deelgebieden, zoals bijvoorbeeld &lsquo;Centrum&rsquo; en &lsquo;Woongebied&rsquo;, kwaliteitsnormen opgenomen. Denk hierbij aan kwaliteitsnormen voor het onderhoud van wegen, openbare verlichting, openbaar groen etc. &nbsp;</p> <p>Het plan is richtinggevend voor de op te stellen beleid-, beheer- en onderhoudsplannen in de openbare ruimte waarin thema&rsquo;s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, en de energietransitie een plek krijgen. De basis voor dit voorliggende geactualiseerde plan vormt het IBOR-plan dat in 2016 is vastgesteld. Actualisatie was nodig om op deze wijze over actuele beheergegevens en financi&euml;le middelen te kunnen beschikken om de openbare ruimte op het gestelde onderhoudsniveau te kunnen beheren.&nbsp;</p> <h3>4. Principeverzoek inbreidingslocatie Zandhuisweg 7 te Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het advies om in principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van het perceel aan de Zandhuisweg 7 in Wijhe onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b. Initiatiefnemer kan in het plan een woning achter Zandhuisweg 3 en 5 ontwikkelen onder de voorwaarde dat het door de onafhankelijk stedenbouwkundige opgestelde advies over de positionering, ori&euml;ntatie, nokrichting e.d. overgenomen worden;<br />c. Initiatiefnemer sluit een overeenkomst af met SallandWonen over de 4 huurwoningen in het plan;<br />d. Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er meerdere belangen spelen;<br />e. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;<br />f. Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel aan de Zandhuisweg in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst inclusief kostenverhaal is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>In Olst-Wijhe is behoefte aan extra woningbouwlocaties. Initiatiefnemer heeft een plan gemaakt voor het verbouwen van de boerderij en schuur, het bouwen van 4 vrijstaande woningen en een blok sociale woningbouw met 4 woningen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Zandhuisweg/Dolskamp om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> </div> <h3>5. GALA-SPUK 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- In te stemmen met het inzetten van de GALA-SPUK middelen voor 2023 binnen de bestaande beleidskaders.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>Op vrijdag 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en VWS. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Om hier uitvoering aan te geven stelt het rijk financi&euml;le middelen beschikbaar voor 15 onderdelen die vallen binnen sport en bewegen, gezondheid en de sociale basis. Er is door het college gekozen om alle onderdelen binnen het GALA-SPUK aan te vragen om een breed scala aan activiteiten voor het bevorderen van sport en bewegen, gezondheid, versterken sociale basis en preventie te kunnen inzetten. Voor de periode 2024 &ndash; 2026 stellen wij een plan van aanpak op dat voor 30 september 2023 moet worden ingediend bij het ministerie om middelen te verkrijgen voor de periode vanaf 2024. Vooruitlopend hierop worden de beschikbare middelen voor 2023 ingezet binnen de bestaande beleidskaders zodat er voldoende tijd is om met gebruikmaking van de beschikbare middelen te werken aan de doelen binnen het thema gezondheid en sociale basis van het GALA.</p> <p>De middelen voor 2023 worden ingezet op verschillende thema&rsquo;s. Concrete voorbeelden waar de financi&euml;le middelen voor worden gebruikt zijn het ondersteunen van ontmoetingsinitiatieven (ter voorkomen/verminderen van eenzaamheid), het realiseren van &eacute;&eacute;n aanspreekpunt in het voorliggend veld, het opzetten van (nieuwe) beweeginterventies en aansluiten bij het project Kansrijke Start</p> </div> <h3>6. Annotatie en advies bij het AB van Veiligheidsregio IJsselland en het DVO van 12 juli 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 12 juli 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn.&nbsp;</p> <h3>7. Voortgang sanering voormalige drugslab-locatie Rijsstraatweg Den Nul&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de memo: voortgang sanering drugslab locatie Rijksstraatweg Den Nul&rdquo;.</li> <li>De feitelijke aanpak van de sanering afhankelijk te stellen van de reactie van de advocaten van de verantwoordelijken.</li> <li>Alle noodzakelijke voorbereidende handelingen in te stellen om de feitelijke sanering zo spoedig mogelijk zelf ter hand te kunnen nemen, waar onder het instellen van een projectorganisatie.</li> <li>In overleg te treden met de provincie Overijssel over het bestrijden van de kosten van de sanering.</li> <li>De woordvoerders in de raad telefonisch te informeren over de voortgang van de afhandeling van deze kwestie.</li> <li>Alex van de Graaf te machtigen om namens de gemeente Olst-Wijhe het formulier &lsquo;Verzoek tot Schadevergoeding&rsquo; bij de rechtbank in te dienen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties verwerken in de Berap.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 28 augustus 2022 is door de politie op de locatie Rijksstraatweg 57b te Olst (Den Nul) een drugslab aangetroffen, welke een omvang had van een professioneel drugslab. Het drugslab bevond zich in een weiland achter de woning. Naar aanleiding van het constateren van het drugslab is onder andere op 24 november 2022 een last onder bestuursdwang opgelegd om de aangetroffen bodemverontreiniging te saneren conform de daarvoor gestelde wettelijke eisen. De eigenaar is om moverende redenen niet voornemens het door de Omgevingsdienst goedgekeurde Plan van Aanpak ter zake de sanering van de punt vervuiling uit te laten voeren. De gemeente dient derhalve, in het verlengde van de last onder bestuursdwang, onder eigen risico en financiering de sanering te gaan uitvoeren. De uitvoeringskosten hiervan zijn op dit moment nog niet concreet te benoemen maar uit ervaringen elders blijken de kosten op te kunnen lopen tot een miljoen euro en in gevallen zelfs daar over heen. Zoals al is aangegeven is het niet vanzelfsprekend dat deze kosten uit verhaal en subsidie zijn te terug te halen. Er moet rekening mee worden gehouden dat een substantieel deel van de kosten voor rekening van de gemeente blijven.&nbsp;</p> <p>Ten behoeve van de begeleiding van de uit te voeren sanering zal een projectorganisatie worden ingericht onder leiding van een extern in te huren projectleider.<br />&nbsp;</p> </div> </div> 2023-07-17 08:00:00 +0200 2023-07-17 09:21:35 +0200 2023-07-20 10:22:28 +0200 B&W besluiten 04-07-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco secretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 27 juni 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief mbt namenmonument juni 2023 - ter advisering voorleggen aan het team BOR.</li> </ul> <h3>3. Vrijgeven concept-Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel voor inspraakperiode en inzet van vrijval middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>&nbsp;In te stemmen met het voor inspraak vrij geven van de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</li> <li>Bij de adviesraad Samenleving het verzoek neer te leggen te adviseren over deze regiovisie.</li> <li>In te stemmen met de inzet van opgebouwde reservemiddelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten behoeve van wachtlijstoverbrugging beschermd wonen. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div> <p>De vijf samenwerkende gemeenten Deventer, Zutphen, Lochem, Raalte en Olst-Wijhe binnen het samenwerkingsverband Midden-IJssel willen een vernieuwde en geactualiseerde regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang vaststellen met daarin ook de belangrijkste regionale acties in de periode 2024 t/m 2026. Dit om beter aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen en nog beter de bewegingen &lsquo;van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag&rsquo; en &lsquo;van een beschermd wonen naar een beschermd thuis&rsquo; &eacute;n &lsquo;van opvang naar wonen eerst&rsquo; mogelijk te maken.</p> <p>Deze geactualiseerde regiovisie heeft als doel meer inwoners in staat te laten zijn zelfstandig te wonen in plaats van gebruik te maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voor de inwoners die het wel nodig hebben wil deze regiovisie voorzien in voldoende beschikbare en kwalitatief goede vormen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.&nbsp;</p> <p>Door jaarlijkse vrijval van middelen binnen het regionale budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een reserve opgebouwd. Deze reserve is geoormerkt voor de inzet van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze middelen worden ingezet voor de overbruggingskosten die gemaakt worden voor inwoners die op de wachtlijst staan voor beschermd wonen.&nbsp;</p> </div> 2023-07-10 08:00:00 +0200 2023-07-06 12:21:24 +0200 2023-07-06 12:21:24 +0200 B&W besluiten 27-06-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco secretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 20 juni 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Memo Wijzigingsplan Kippenmarkt - 23829-2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo samenwerking DOWR Salland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo PPLG &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Volmacht- en machtigingenbesluit IZA gemeente Olst-Wijhe 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het Volmacht- en machtigingenbesluit IZA gemeente Olst-Wijhe 2023 vast te stellen;</li> <li>De raad hierover te informeren middels de raadsnieuwsbrief.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Goede zorg waar iedereen terecht kan en zorg die betaalbaar is vinden we in Nederland belangrijk. Voor onszelf, voor onze familie en vrienden en voor de hele samenleving. Maar het is steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Goede, toegankelijk en betaalbare zorg vraagt dus om actie. Het kabinet, de gemeenten, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de medewerkers in de zorg en de pati&euml;nten-organisaties hebben daarom afspraken gemaakt. Die afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Kiezen voor passende zorg en ondersteuning voor iedereen, ook in de toekomst, vraagt om grote veranderingen en actie.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>De gemeente Olst-Wijhe zet zich hiervoor in binnen de zorgkantoor-regio Midden IJssel, samen met Salland Zorgverzekeraar/-Zorgkantoor en de gemeenten Deventer, Voorst en Raalte. Voor de inzet en activiteiten kan een financi&euml;le bijdrage aangevraagd worden uit de IZA-middelen. Daarvoor moet een vertegenwoordiger van &eacute;&eacute;n van de gemeenten worden aangewezen die deze aanvragen doet. Voorgesteld wordt om hiervoor aan Deventer een volmacht en machtiging te verlenen.</div> <h3>4. Adviesnota AB GGD IJselland 29 juni 2023 en financi&euml;le stukken GGD IJsselland&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Instemmen met het voorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennisnemen van de Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen formele zienswijze in te dienen op deze stukken.</li> <li>Dit collegebesluit samen met de conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 10 juli 2023 plaatsen;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Tijdens het AB GGD IJsselland van 29 juni 2023 wordt onder andere de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de GGD IJsselland besproken. Daarnaast heeft de gemeenteraad de Bestuursrapportage voorjaar 2023 met bijbehorende begrotingswijziging en de programmabegroting 2024 ontvangen. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.&nbsp;&nbsp;</div> <h3>5. Collegevoorstel Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) 28 juni 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de annotatie over de 5 besluitvormende agendapunten van het BO en PfO Jeugd IJsselland van 28 juni 2023.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>Op 28 juni aanstaande vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan 5 punten waar een besluit over genomen dient te worden:</div> <ol> <li>Contractering ernstige dyslexiezorg</li> <li>Pluryn - contractering JeugdzorgPlus</li> <li>Regioagenda en specifiek plan van aanpak wachttijden</li> <li>Functiebeschrijvingen HR 21</li> <li>Kwartaalrapportage</li> </ol> <h3>6. Eerste bestuursrapportage 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2023 en deze ter kennisname voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2023 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is &euro; 533.000 tekort. De raad wordt voorgesteld om dit nu nog niet als extra budget aan de raad te vragen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat er op andere budgetten onderuitputting zal zijn waardoor deze kosten kunnen worden opgevangen.</div> <div>Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.&nbsp;</div> <div>Als de raad de eerste bestuursrapportage 2023 vaststelt is daarmee de begroting 2023 aangepast.</div> <h3>7. Brief bewoners Fortmond</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de antwoordbrief aan de bewoners van Fortmond.</li> <li>De brief op de lijst van ingekomen stukken van de raadsagenda zetten.</li> <li>De toezegging van portefeuillehouder van 8 mei 2023 om de hulpvraag van Fortmonders mee te nemen in gesprekken met andere partijen hiermee af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De bewoners van Fortmond hebben in een brief hun zorgen uitgesproken over de plannen die nu worden ontwikkeld voor Fortmond. Deze plannen zijn: fietspad van het Infocentrum Den Nul naar de Barloseweg, natuurontwikkeling in kader van Natura 2000, versterking van de rivierdijk en de aanleg van een tijdelijke loswal en bouwweg, aanleg natuurvriendelijke oevers, aanleg extra ooibos bij de Enk.</div> <div>Zij geven aan dat er geen afstemming is tussen de verschillende overheden en dat de plannen het open karakter van Fortmond aantasten. En dat is juist een belangrijke waarde die behouden moet blijven. De voorgestelde bouwweg voor aan- en afvoer van materialen is een grote inbreuk op Fortmond.</div> <div>Ook vinden zij dat ze onvoldoende worden ge&iuml;nformeerd over deze plannen en de samenhang.</div> <div>In overleg met de bestuurders van de andere overheden organiseert de gemeente een gesprek met een delegatie van de briefschrijvers en PB-Den Nul en de bestuurders van de betrokken overheden. De bewoners kunnen de brief dan toelichten en bespreken. Het college heeft ingestemd met deze aanpak en met de bijbehorende brief aan de inwoners van Fortmond.</div> <h3>8. Vaststellen Voortgangsrapportage RES juli 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vaststellen van voorliggende Voortgangsrapportage RES West-Overijssel 2023.</li> <li>Vrijgave van Voortgangsrapportage om namens de RES West-Overijssel op 1 juli 2023 toe te sturen aan NP RES.&nbsp;</li> <li>De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken, de voortgangsrapportage via de nieuwsbrief aan de raad bekend te maken en de raad nader te informeren via een nog te plannen woordvoerdersoverleg.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <div>De productie van duurzame energie met wind en zon in West-Overijssel gaat niet snel genoeg om in 2030 de afgesproken 1,8 TWh te halen. Vooral het aandeel wind blijft ver achter. Olst-Wijhe brengt deze bestuursperiode geen windenergie-ambitie in bij de RES en ligt op koers om met zonne-energie (zowel op dak als op veld) de bijdrage van Olst-Wijhe aan de RES te halen voor 2030, mits de vijf zon-op-veld projecten waar momenteel een gebiedsproces loopt vergund worden. Deze, en vele andere inzichten staan in de Voortgangsrapportage RES juli 2023.&nbsp;</div> <div>In de Voortgangsrapportage van RES West Overijssel, waar Olst-Wijhe onderdeel van is, staat de voortgang van het realiseren van de RES-bieding en afspraken die in RES 1.0 vastgelegd zijn. Ook geeft de rapportage zicht op in hoeverre de resultaten van RES zijn verankerd in het omgevingsbeleid en welke instrumenten daarvoor zijn gebruikt.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>In het Klimaatakkoord is afgesproken dat, om goed zicht te houden op het doelbereik, alle RES-regio&rsquo;s de voortgang systematisch elke twee jaar in beeld brengen en dit vastleggen in een document (RES 2.0, RES 3.0, en verder). De Voortgangsrapportage is de voorloper op het Herijkingsdocument, dat eind 2023 verwacht wordt en waarin staat op welke onderdelen eventuele bijsturing of bijstelling nodig is. Het college heeft besloten deze voortgangsrapportage vast te stellen.</div> 2023-07-03 09:00:00 +0200 2023-06-30 12:31:22 +0200 2023-06-30 13:38:24 +0200 B&W besluiten 20-06-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder, bij agendapunt 15</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 12 juni 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Maatwerk huurprijsindexering Veiligheidsregio IJsselland 2023 &nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de verschillen in de huurindexering voor brandweerkazernes, die<br />gemeenten in IJsselland voor 2023 op het oog hadden;</li> <li>In te stemmen met voorkeurscenario 3 van &eacute;&eacute;n percentage (6,5%) voor alle gemeente op basis van de kerninflatie, waarbij energie geen deel uitmaakt van de indexering;</li> <li>Om na vaststelling van de maatwerkindexering de huur over 2023, afwijkend van de afgesproken twee factureringsmomenten, ineens aan VRIJ te factureren.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Mede op advies van de financieel adviseurs van de 11 gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland is in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 5 april 2023 voorkeur uitgesproken voor het scenario &lsquo;&eacute;&eacute;n percentage voor alle gemeenten op basis van de kerninflatie &aacute; 6,5%&rsquo;. De gemeente Olst-Wijhe heeft haar voorkeur voor dit scenario uitgesproken omdat de Veiligheidsregio gebouwen huurt exclusief energie en hiermee zelf verantwoordelijk is voor de energiekosten. Hiermee is een voor de energie gecompenseerde Consumenten Prijs Index (CPI) rechtvaardig.</p> <h3>4. Benoeming leden kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Mevrouw Carla van der Kolk namens de werkgroep Jeugd en Rina Kers namens de werkgroep Participatie per 1 juni 2023 te benoemen als lid van de kerngroep voor de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, voor een periode van vier jaar.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Olst-Wijhe is de Adviesraad Samenleving actief. Het doel van de adviesraad is het faciliteren van inspraak door inwoners in het beleid, de regels en de uitvoering van de wet- en regelgeving in het sociale domein. De Adviesraad Samenleving bestaat uit een kerngroep en drie vaste werkgroepen: naar de wetten Wmo, Jeugd(zorg) en Participatiewet. Uit elke vaste werkgroep zitten twee leden in de kerngroep. Alle leden van de Adviesraad Samenleving vervullen hun functie op vrijwillige (onbetaalde) basis.&nbsp;</p> <p>De Adviesraad Samenleving benoemt de leden van de werkgroepen zelf. De leden van de kerngroep worden door de gemeente benoemd. De leden van de werkgroep Participatiewet en de werkgroep Jeugd dragen nu een nieuwe kandidaat ter benoeming voor om zitting te nemen in de kerngroep.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Principebesluit realisatie mestbassin aan de Erveweg, Welsum </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een mestbassin aan de Erveweg (naast nummer 7a) in Welsum onder de volgende voorwaarden:<br />- Er dient voor de inpassing van het mestbassin een plan voor landschappelijke inpassing te worden opgesteld dat wordt goedgekeurd door de gemeente;<br />- Er worden maatregelen genomen (en in de vergunningsvoorwaarden opgenomen) om, bij het vullen van het mestbassin, de verkeersveiligheid te borgen;&nbsp;<br />- Het uitvoeren van een natuuronderzoek waaruit blijkt dat het plan haalbaar is;<br />- Met een ruimtelijke onderbouwing en eventueel benodigd onderzoek wordt aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>&nbsp;Met inachtneming van bovenstaande medewerking te verlenen door het voeren van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied Olst-Wijhe&rsquo; onder de voorwaarde dat vooraf een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Zijlweg 29 heeft een aanvraag ingediend voor de realisatie van een mestbassin. Het mestbassin moet worden gerealiseerd op de landbouwgronden die zich op circa 500 meter afstand bevinden van het agrarisch bedrijf. Het mestbassin kan vervolgens op afstand met een pomp en slang worden gevuld, wat jaarlijks 300 verkeersbewegingen met tractor en bemester scheelt. Dit is effici&euml;nter voor het bedrijf, maar heeft ook met het oog op verkeersveiligheid en duurzaamheid voordelen. Omdat het mestbassin niet in of aansluitend op het bouwvlak wordt gerealiseerd, is een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&amp;W heeft besloten om voor het mestbassin onder voorwaarden, zoals landschappelijke inpassing en aandacht voor verkeersveiligheid bij het vullen van het mestbassin, medewerking te verlenen aan de afwijking van het bestemmingsplan.</p> <h3>6. Sport- en beweegakkoord Olst-Wijhe 2023-2026&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het Sport- en beweegakkoord Olst-Wijhe 2023-2026 vaststellen;</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het &lsquo;Hoofdlijnen Sportakkoord II&rsquo; zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt over de beleidsambities op het gebied van Sport en bewegen. De afspraken binnen dit akkoord gelden voor de periode van 2023-2026. Het &lsquo;Hooflijnen Sportakkoord II&rsquo; is een vervolg op het vorige sportakkoord met de titel &lsquo;Sport verenigt Nederland&rsquo;. Volgens de gemaakte afspraken in dit akkoord dient op lokaal niveau ook een herijking plaats te vinden van het Sportakkoord. De herijking is een voorwaarde om de financi&euml;le middelen voor uitvoering van het Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties te verkrijgen voor de periode 2023-2026. Het &lsquo;Sport- en beweegakkoord Olst-Wijhe 2023-2026&rsquo; is het resultaat van de herijking van het Lokaal Sportakkoord.</p> <h3>7. Begroting 2024 Sallcon Gemeenschappelijke regeling, en jaarrekening 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 Sallcon GR en de jaarrekening 2022 Sallcon GR en Konnekted;</li> <li>De gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024;</li> <li>De begroting, jaarrekeningen en concept reactie op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR heeft op 1 juni 2023 de jaarrekening Sallcon GR 2022, het jaarbericht 2022 KonnecteD BV en de Begroting 2024 Sallcon GR &ldquo;voorlopig&rdquo; vastgesteld.<br />De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid hierover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR de begroting 2024 definitief vast. &nbsp;Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen. Na vaststelling wordt de begroting 2024 dient bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel ingediend.&nbsp;</p> <h3>8. Instellen Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Akkoord gaan met het instellen van een Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland voor het voeren van bestuurlijke regie op het structureel, integraal en wendbaar realiseren van de opgaven op het gebied van vluchtelingen in IJsselland.</li> <li>Akkoord gaan met de opdracht voor en samenstelling van de Regionale Regietafel.</li> <li>Wethouder Blind en wethouder Compagner namens de gemeente Olst-Wijhe af te vaardigen naar de Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2022 werd de opvang van Oekra&iuml;ense ontheemden, de huisvesting van statushouders en het organiseren van (crisis)(nood)opvang voor asielzoekers grotendeels gerealiseerd via een crisisaanpak met de daarbij behorende bestuurlijke verantwoordelijkheden van de burgemeesters. In de loop van 2023 zal naar verwachting de opvang van diverse groepen vluchtelingen ook formeel een reguliere gemeentelijke verantwoordelijkheid worden. De Tijdelijke Wet opvang Oekra&iuml;ense ontheemden en de Spreidingswet, beiden in concept, geven hiervoor de wettelijke basis. Daarmee zal de lokaal bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeesters formeel verschuiven naar de colleges van B&amp;W. In de regio IJsselland willen we, vooruitlopend op deze formele verschuiving, nu al vormgeven aan de verbreding van de verantwoordelijkheden naar de colleges. Daarom stellen we voor om de regionale co&ouml;rdinatie op deze opgave zo spoedig als mogelijk, niet meer via het Bestuurlijk Overleg Vluchtelingen (burgemeesters) te laten verlopen, maar een breder samengestelde Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland (RRVIJ) in het leven te roepen. De 11 colleges in IJsselland is gevraagd om in te stemmen met het instellen van deze Regionale Regietafel en de bijbehorende opdrachtformulering en samenstelling.</p> <h3>9. Herziene jaarstukken 2022, jaarverslag en jaarrekening&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De herziene jaarstukken 2022 opnieuw vast te stellen..</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De accountantscontrole is afgerond. Op verzoek van de accountant zijn nog enkele toelichtende wijzigingen aangebracht in de tekst. Daarnaast is uit de technische vragenronde gebleken dat er een verkeerde tabel ten aanzien van de lokale heffingen is opgenomen die onterecht een stijging van ruim 30% laat zien van in de lokale lastendruk. Het college heeft de aangepaste versie van de jaarrekening 2022 vastgesteld en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.&nbsp;</p> <h3>10. Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het voor een periode van tien jaar plaatsen van 26 flexwoningen en het aanleggen van het openbaar gebied op het perceel Vink 2 t/m 52 (even) te Olst&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift van reclamant 4 niet-ontvankelijk en de overige bezwaarschriften ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 20 december 2022 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 26 flexwoningen en het aanleggen van het openbaar gebied op het perceel Vink 2 t/m 52 (even) te Olst is een aantal bezwaarschriften ingediend. De omgevingsvergunning is verleend op 20 december 2022 en verzonden op 21 december 2022 en betreft de activiteiten bouwen, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 maart 2023 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd te onderzoeken of het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>11. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het voor een periode van tien jaar plaatsen van 50 flexwoningen en het aanleggen van het openbaar gebied op het perceel Omloop 5 t/m 103 (oneven) te Wijhe&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift van reclamant 4 niet-ontvankelijk en de overige bezwaarschriften ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 20 december 2022 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 50 flexwoningen en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop in Wijhe is een aantal bezwaarschriften ingediend. De omgevingsvergunning is verleend op 20 december 2022 en verzonden op 21 december 2022 en betreft de activiteiten bouwen, het gebruiken van gronden of bouwwerken aan de Omloop in strijd met het bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 maart 2023 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd te onderzoeken of het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> 2023-06-26 08:00:00 +0200 2023-06-22 11:47:47 +0200 2023-06-22 11:47:47 +0200 B&W besluiten 12-06-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 6 juni 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Vakantie en Piket rooster &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Kadernota 2024-2027&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen;</li> <li>De kadernota 2024-2027 vast te stellen inclusief de uitvoeringsagenda bestuursakkoord en het nieuwe beleid als kader voor het opstellen voor de ontwerpbegroting 2024-2027 en deze te verwerken in de ontwerpbegroting 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De kadernota 2024-2027 schetst de beleidsmatige en financi&euml;le kaders voor de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Naast de autonome ontwikkelingen is in de kadernota ook rekening gehouden met ontwikkelingen bestaand beleid, de uitvoeringsagenda van het bestuursakkoord &ldquo;focus en verbinding&rdquo; en het nieuwe beleid. Op basis van deze kadernota kan voor de jaren 2024 en 2025 een sluitende begroting worden gepresenteerd. Omdat veel uitkeringen van de rijksoverheid (waar de gemeente voor ruim 80% van afhankelijk is) een incidenteel karakter kennen kan vanaf 2026 helaas geen sluitende financieel meerjarenperspectief worden geboden. Dit betekent dat in 2025 op basis van een tussenevaluatie opnieuw naar het financieel meerjarenperspectief zal worden gekeken. Voor nu betekent dit dat uitvoeringsagenda van het bestuursakkoord en het nieuwe beleid in uitvoering zal worden genomen.</p> <h3>4. Toekomst bibliotheekvoorziening Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van het verdiepende onderzoek naar de realisering van een servicepunt in Wijhe op de locaties Langstraat 1 (Ygdrasil), Langstraat 38 (huidige pand) en Langstraat 58-60-62 (Hemeltjen).</li> <li>De raad voor te stellen om:</li> </ol> <ul> <li>In te stemmen met de locatie Langstraat 58-60-62 (Hemeltjen) als bibliotheekvoorziening (servicepunt) in Wijhe;</li> <li>In 2024 afgerond &euro; 54.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van dit servicepunt (is al meegenomen in de Kadernota 2024-2027).</li> <li>De te verwachten structurele rijksmiddelen voor versterking van het openbaar bibliotheekwerk van &euro; 55.500 per jaar vanaf 2025 te oormerken voor de structurele exploitatie van dit servicepunt in Wijhe voor jaarlijks &euro; 53.680.</li> </ul> <ol start="3"> <li>In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag van &euro; 85.000 als bijdrage (dit is 50% van de totale investeringskosten ad &euro; 170.000) in de inrichting van het servicepunt en dit te financieren uit de reserve Nader te bestemmen middelen.</li> </ol> </li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2023 hebben we naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Rijnbrinkgroep naar een passende toekomstbestendige invulling van het bibliotheekwerk in Wijhe voorlopig gekozen voor de realisatie van een servicepunt op &eacute;&eacute;n van de drie beschikbare locaties aan de Langstraat (Langstraat 1/Ygdrasil, Langstraat 38/Beekman en Langstraat 58-60-62/Hemeltjen). Na het besluit over deze voorlopige richting heeft verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar de drie locaties. Op basis van dit verdiepende onderzoek stellen we aan de raad voor om een servicepunt te realiseren op de locatie Langstraat 58-60-62/Hemeltjen. De kosten voor de exploitatie van dit servicepunt hebben we al meegenomen in de Kadernota 2024 &ndash; 2027. Hierbij houden we rekening met de extra structurele middelen die het Rijk vanaf 2025 beschikbaar stelt voor de financiering van dit servicepunt. De investeringskosten voor inpassing en verhuizing naar die locatie zijn nu ook in beeld gebracht. Dit vraagt van onze gemeente een extra eenmalige investering van &euro; 85.000. Dit is 50% van het totale bedrag aan investeringskosten. De overige 50% komt voor rekening van de stichting Bibliotheek Salland. &nbsp;&nbsp;</p> <h3>5. Zomerprogramma Oekra&iuml;ense kinderen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een bedrag van maximaal &euro; 26.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de organisatie van het zomerprogramma afkomstig vanuit de vergoeding voor de Oekra&iuml;ense ontheemden opvang;</li> <li>Het programma open te stellen voor niet-Oekra&iuml;ense kinderen in Olst-Wijhe;</li> <li>De financi&euml;le consequenties verwerken in de 2e Berap 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De zomermaanden brengen voor veel kinderen een welverdiende vakantie met zich mee, maar helaas kan deze periode ook negatieve gevolgen hebben. Veel kinderen raken in de zomerperiode achterop in hun ontwikkeling. Vooral voor groepen waar al een achterstand ontstaan is, zoals de Oekra&iuml;ense ontheemde kinderen die momenteel worden opgevangen in onze gemeente, kan het zogenaamde &ldquo;zomergat&rdquo; leiden tot vergrote achterstanden. Ook voor andere kansarme kinderen in onze gemeente kan het zomergat een probleem vormen, omdat zij veelal niet beschikking over de financi&euml;le middelen om de zomervakantie leuk en leerzaam door te brengen. De gemeente Olst-Wijhe biedt deze zomer daarom een leuk en leerzaam zomerprogramma aan voor kansarme kinderen in onze gemeente waarbij zij kunnen genieten van sport, spel en educatieve activiteiten. Dit programma biedt niet alleen plezier en ontspanning, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling en het welzijn van de deelnemende kinderen. Daarbij is ook aandacht voor het watervrij maken van de kinderen, om zo gevaarlijke situaties voor te zijn. Met het programma wordt actief de verbinding gezocht tussen de Oekra&iuml;ense ontheemde kinderen en andere kinderen in Olst-Wijhe. Het projectteam van de Oekra&iuml;ne opvang werkt actief samen met lokale partners om het programma te organiseren en te financieren. &nbsp;</p> <h3>6. Vaststellen uitkomsten werkgroep financi&euml;n zonneparken Olst-&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de vier scenario&rsquo;s over de manieren waarop de minimaal 51% lokaal eigendom vorm te geven is als uitkomst van financi&euml;le participatie bij de vijf zonnevelden;</li> <li>Deze uitkomsten van de werkgroep financi&euml;n zonneparken Olst-Wijhe van toepassing te verklaren op de huidige vijf zonnevelden;</li> <li>De vier scenario&rsquo;s vast te stellen als een nadere uitwerking van het beleid 51% lokaal eigendom, zoals beschreven in de Ruimtelijke visie Duurzame Energie en Toetsingskader;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de omgevingsprocessen voor vijf mogelijke zonneparken in Olst-Wijhe, is door deelnemers aangegeven dat zij behoefte hebben aan concretisering van het gemeentelijke beleid rondom de minimaal 51% lokaal eigendom uit het Toetsingskader zon en wind. Een werkgroep &lsquo;Financi&euml;n&rsquo;, bestaande uit bewoners, initiatiefnemers, energieco&ouml;peraties en adviseurs heeft vier scenario&rsquo;s uitgewerkt waarmee de minimaal 51% lokaal eigendom ingevuld kan worden die aansluiten bij het gemeentelijk beleid. Het college legt deze uitkomst vast als nadere uitwerking van het gemeentelijk beleid voor grootschalige wind en zon projecten.</p> 2023-06-19 08:00:00 +0200 2023-06-15 14:39:32 +0200 2023-06-15 14:39:32 +0200 B&W besluiten 06-06-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d 30 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Memo pilot bodycams </p> <h4>BESLUIT Burgemeester:</h4> <ul> <li>De gemeente Deventer als werkgever van Team Toezicht &amp; Handhaving zoals dat binnen de gemeente Olst-Wijhe ingezet wordt toestemming geven om de reeds in gebruik zijnde bodycams ook in onze gemeente te dragen en in te zetten ten behoeve van de veiligheid van hun werknemers.</li> <li>Concept brief voor Overijsselse Ombudsman &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Actualiseren subsidiebeleid&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ul> <li>In te stemmen met het plan van aanpak waarbij de doelstelling is om het geactualiseerde subsidiebeleid op 1 januari 2025 in werking te laten treden;</li> <li>De algemene uitgangspunten voor de actualisatie van het subsidiebeleid als vertrekpunt vast te stellen;</li> <li>De taakstellende structurele bezuiniging op de subsidies voor de secundaire voorzieningen van &euro; 9.000 vanaf 2024, terug te draaien en de financi&euml;le consequenties hiervan verwerken in de kadernota 2024-2027.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders wil het subsidiebeleid voor zogenoemde primaire en secundaire voorzieningen actualiseren en heeft hiervoor een plan van aanpak en een aantal algemene uitgangspunten opgesteld dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het huidig subsidiebeleid is ruim tien jaar oud. Centraal uitgangspunt voor de actualisatie van het subsidiebeleid is dat subsidies meer dan nu het geval is worden verbonden aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De actualisatie betekent geen bezuinigingsopdracht, voorgesteld wordt om de eerder aangekondigde heroverwegingsmaatregel ter hoogte van jaarlijks 9.000 euro te schrappen. Verschuivingen binnen het totaalbudget zijn wel mogelijk. De Adviesraad Samenleving wordt actief betrokken bij de actualisatie van het subsidiebeleid. Verenigingen en stichtingen in Olst-Wijhe worden in een vroeg stadium ge&iuml;nformeerd en krijgen de gelegenheid te reageren de actualisatie in het subsidiebeleid. Doelstelling is dat het geactualiseerde subsidiebeleid op 1 januari 2025 in werking treedt.</p> <h3>4. Instemmen raadsvoorstel meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met het aanbieden van het Raadsvoorstel mbt de meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 aan de Gemeenteraad van Olst-Wijhe ter behandeling op 26-06-2023.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 23 mei jl. heeft het college ingestemd met de inhoud van de strategische meerjarige Agenda Regio Zwolle, waarbij de intentie is om in te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen. Op 23 mei jl. heeft tevens een raadswerkgroep Regio Zwolle plaatsgevonden. Naar het oordeel van de raadswerkgroep is het goed als dit onderwerp oordeelsvormend (en daarna besluitvormend) met de gehele raad wordt behandeld. Het college heeft ingestemd met het Raadsvoorstel.&nbsp; &nbsp;</p> <h3>5. Leidraad Invordering 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen;</li> <li>Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023;</li> <li>De Leidraad Invordering 2022 in te trekken.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het betreft de vaststelling van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen om de invordering van belastingaanslagen volgens actuele wetgeving te laten verlopen. De invordering wordt gedaan door de DOWR voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De leidraad is in de gemeente Deventer al vastgesteld, waarbij de DOWR de voorzet heeft gegeven.&nbsp;</p> <h3>6. Begroting 2024 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de kadernota en ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsseland (RSJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2024. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter kennisname aangeboden.</p> <h3>7. Annotatie VNG congres&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de per agendapunt gegeven adviezen;</li> <li>Burgemeester Y. van Mastrigt te machtigen om tijdens de vergadering namens Olst-Wijhe deel te nemen aan stemmingen;</li> <li>De vergaderstukken aan te bieden als ingekomen stukken aan de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 14 juni vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Burgemeester Y. van Mastrigt vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe. Het college heeft ingestemd met de annotatie voor de Algemene Ledenvergadering.</p> <h3>8. Persoonlijke aanwijzingsbesluiten toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht&nbsp;</h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ol> <li>De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor een goede uitoefening van de functie en de wettelijk toezichthoudende taken dienen de toezichthouders persoonlijk te worden aangewezen middels een besluit. De aanwijzing is op grond van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving een vereiste om gebruik te kunnen maken van de wettelijke vastgelegde bevoegdheden. Door middel van dit voorstel worden twee medewerkers aangewezen als toezichthouders.</p> 2023-06-12 08:00:00 +0200 2023-06-08 13:28:33 +0200 2023-06-08 13:28:33 +0200 B&W besluiten 30-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Begrotingsbrief provincie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Concept reactie naar Regio Zwolle inzake meerjarige agenda -19271-2023 &ndash; voor<br />kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Concept motie K80 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Toekomstgerichte evaluatie Overijsselse Ombudsman &ndash; voor kennisgeving aan te <br />nemen.</li> </ul> <h3>3. Collegevoorstel principebesluit aangepast plan recreatiewoningen aan Assendorperdijk op Landgoed 't Rozendael&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde plan voor drie in plaats van &eacute;&eacute;n verblijfsrecreatieve voorzieningen op de locatie &lsquo;Assendorperdijk (voorlopig) 4, 6 en 8&rsquo; op Landgoed &rsquo;t Rozendael te Wijhe onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>Er moet worden aangetoond dat er een evenwicht is tussen de ontwikkelruimte die men krijgt en de investeringen (prestatie) in de ruimtelijke kwaliteit (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);</li> <li>Het uitvoeren van een natuuronderzoek waaruit blijkt dat het plan haalbaar is;</li> <li>Een bodemonderzoek waaruit blijkt dat de bodem van de locatie geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor verblijfsrecreatieve voorzieningen en het plan (financieel) haalbaar is.</li> </ul> <p>2. Met inachtneming van bovenstaande medewerking te verlenen door het voeren van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied Olst-Wijhe&rsquo; onder de voorwaarde dat vooraf een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Stichting Baron van Ittersumfonds werkt aan het plan &lsquo;bijzondere overnachtingen&rsquo; waarbij het verblijfsrecreatieve voorzieningen op het Landgoed &rsquo;t Rozendael wil realiseren. Het oorspronkelijke plan ging uit van 4 verblijven op 4 verschillende plekken op het landgoed, waarover door het college van B&amp;W in september 2020 een positief principebesluit is genomen. Het plan is sindsdien aangepast waarbij &eacute;&eacute;n locatie komt te vervallen en er op &eacute;&eacute;n locatie drie recreatievoorzieningen worden gerealiseerd (in totaal dus 5 verblijven op het gehele landgoed). De aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze locatie past dus niet binnen het principebesluit van 2020. Omdat de argumenten uit het principebesluit van 2020 om medewerking te verlenen aan het initiatief ook nog geldig zijn voor het aangepaste plan, heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan voor het gewijzigde plan.</p> <h3>4. Collegevoorstel principebesluit Hooglandweg 3, Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het initiatief aan de Hooglandweg 3 te Wijhe voor de realisatie van een plattelandskamer, een mini-camping inclusief drie trekkershutten, een tuinkas en een overkapping voor zonnepanelen onder de volgende voorwaarden:<br />a. Het erfinrichtingsplan en/of landschappelijk inpassingsplan wordt verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente;<br />b. Er wordt onderbouwd dat er sprake is van een evenwicht tussen de ontwikkelruimte die men krijgt en de investeringen (prestatie) in de ruimtelijke kwaliteit (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);<br />c. De provincie Overijssel gaat akkoord met het definitief uitgewerkte plan;<br />d. Er wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening / een goed woon- en leefklimaat, inclusief eventuele onderzoeken die benodigd zijn om dit aan te tonen;</li> <li>Met inachtneming van bovenstaande medewerking te verlenen door het voeren van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied Olst-Wijhe&rsquo; onder de voorwaarde dat vooraf een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op het erf van de voormalige boerderij &lsquo;De Vos&rsquo; is nu een familiebedrijf gevestigd. De familie heeft ge&iuml;nvesteerd in het erf om er een landgoedstatus te verkrijgen en wil met een aantal ruimtelijke initiatieven invulling geven aan de toekomstvisie voor het landgoed, waarbij wordt toegewerkt naar een &lsquo;pleisterplaats&rsquo; waar men wordt verbonden door samen activiteiten te ondernemen m.b.t. duurzaamheid, biodiversiteit, zelfvoorzienendheid en welzijn. Concreet gaat het om de realisatie van een minicamping inclusief 3 trekkershutten, de realisatie van een plattelandskamer in het voorhuis van de karakteristieke woonboerderij op het erf, het plaatsen van een tuinkas en (op termijn) de realisatie van een overkapping van het parkeerterrein bij het bedrijf voor zonnepanelen. Deze zaken passen niet binnen het bestemmingsplan. Om het initiatief toch mogelijk te maken heeft het college van B&amp;W besloten om op basis van het KGO-beleid en onder een aantal voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan. &nbsp;</p> <h3>5. Vragen Partij van de Sport over ontsluiting SPOC&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Instemmen met de beantwoording van de vragen van PartijvdSport conform bijgevoegde beantwoordingsbrief.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van ons besluit om de raad financi&euml;le middelen te vragen voor een verbeterde fietsontsluiting voor het SPOC park te Wijhe heeft de fractie van de PartijvdSport, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe, vragen gesteld. Het college heeft ingestemd met deze beantwoordingsbrief.</p> <h3>6. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de percelen aan Het Anem 18 en de Rietbergweg 12 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan Het Anem 18 en de Rietbergweg 12 in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. De bedrijfsbebouwing op het Anem wordt gesloopt, waarbij een woning ter compensatie gerealiseerd kan worden ter plaatse van de voormalige agrarische schuur op de Rietbergweg 12.<br />b. Initiatiefnemers werken de erfinrichtingsplannen nader uit zodat deze door de gemeente kunnen worden goedgekeurd.<br />c. Bij de nadere uitwerking als uitgangspunten te hanteren dat de woning die gerealiseerd wordt op de Rietbergweg als schuurwoning vormgegeven, het aantal ontsluitingen op het Anem niet toeneemt en de geplande boomgaard nader wordt uitgewerkt.<br />d. Initiatiefnemers tonen met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een verzoek ingediend voor de be&euml;indiging van de agrarische activiteiten op het perceel Het Anem 18. De bestaande schuren en bijbehorende voorzieningen worden gesloopt. Er wordt circa 1.400 m2 gesloopt. In de nieuwe situatie wordt dan de bestaande karakteristieke boerderij gesplitst en worden de bestaande nevenactiviteiten met recreatieve voorzieningen uitgebreid. Op basis van de sloopmeters kan er een woning gerealiseerd worden ter compensatie. Omdat de aanwezigheid van een nieuwe woning voor beperkingen zorgt voor de recreatieve functies is verzocht om deze op een ander perceel op te richten, waar een voormalige agrarische schuur gesloopt kan worden. Daarmee wordt een ruimtelijke verbetering gerealiseerd, de recreatieve mogelijkheden vergroot en vindt een landschappelijke verbetering plaats. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan dit plan tot herontwikkeling.</p> <h3>7. Beantwoording raadsvragen fractie VVD woningbouwproductie 2022&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over de woningbouwproductie in 2022.</p> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De VVD-fractie heeft, volgens artikel 37 van het reglement van orde voor de raad, vragen gesteld over het aantal opgeleverde woningen in 2022. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de VVD-fractie.</p> <h3>8. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17</h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Kappeweg 17&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001088-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 31 januari 2023, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De eigenaar van de Kappeweg 17 heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging van het perceel in het buitengebied van Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling ontwikkelruimte cre&euml;ren voor de wijziging van de huidige bestemming &lsquo;Recreatie &ndash; Verblijfsrecreatie&rsquo; naar &lsquo;Wonen&rsquo;. De functiewijziging zorgt ervoor dat de bestaande bedrijfswoning en het recreatieverblijf worden omgezet naar twee reguliere woningen. Het college van B&amp;W heeft op 23 augustus 2022 onder voorwaarden besloten in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en hiervoor een bestemmingsplan in procedure te brengen. De initiatiefnemers hebben een KGO-motivatie en erfinrichtingsplan opgesteld waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld door de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vervolgens ter inzage gelegen van 30 maart tot en met 10 mei 2023. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college van B&amp;W wordt daarom voorgesteld om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>9. Jaarstukken 2022</h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de jaarstukken 2022 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het jaarverslag en de jaarrekening 2022 legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financi&euml;le begroting 2022. Het jaar 2022 is positief afgesloten met een resultaat na reserves van circa &nbsp;&euro; 3 miljoen. Beleidsmatig zijn de beoogde activiteiten wel uitgevoerd. Het overschot betreft met name geld van de Rijksoverheid dat eind 2022 is toegekend. Ons voorstel is om een significant deel hiervan, &euro; 2,46 miljoen over te hevelen naar 2023 dan wel in reserves toe te voegen.</p> <h3>10. <strong>Bestuurlijk overleg Sallcon GR op 1 juni 2023 </strong></h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de documenten voor de bestuursvergadering Sallcon GR op 1 juni 2023 (agendapunt 2 t/m 5.b);</li> <li>In te stemmen met het voorstel tot voorlopige vaststelling van de begroting 2024 van Sallcon GR (agendapunt 3.3);</li> <li>In te stemmen met het volgen van het advies van PROOF om de huidige governance te optimaliseren (agendapunt 5.a);</li> <li>In te stemmen met het door PROOF voorgestelde proces om te komen tot een gewijzigde GR(agendapunt 5.b);</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 juni 2023 wordt de vergadering van het bestuur van Sallcon GR gehouden. In deze vergadering wordt behandeld: concept jaarstukken Sallcon GR 2022, concept jaarstukken 2022 KonnecteD BV, concept begroting Sallcon GR 2024, Advies PROOF adviseurs (Evaluatie governance KonnecteD), beslispuntenmemo GR KonnecteD van Proof adviseurs en de Memo kader en proces ondernemingsplan en meerjarenbegroting.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-06-05 08:00:00 +0200 2023-06-01 11:27:22 +0200 2023-06-01 11:27:22 +0200 B&W besluiten 23-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028;&nbsp;<br />2. In te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen van de Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028;&nbsp;<br />3. In te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024, 7,89 euro in 2025, 8,68 euro in 2026 en oplopend naar 9,07 euro per inwoner in 2027; &nbsp;<br />4. De benodigde extra bijdrage voor de meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 van 84.887 euro in 2024, 102.063 euro in 2025*, 116.831 euro in 2026* en 124.117* euro in 2027 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027; &nbsp;<br />5. De benodigde bijdrage voor de ambtelijk inzet op de uitvoeringslijn duurzame groei en leef kwaliteit voor 12.500 euro per jaar tot 2028 af te wegen in de Kadernota;&nbsp;<br />6. Het Regiobestuur een brief toe te sturen, waarin gevraagd wordt toe te zeggen over twee jaar een midterm review op de Meerjarige agenda uit te voeren, en duidelijk te maken aan de hand van welke vragen die midterm review dan zal worden uitgevoerd.</p> <p><br />*kan iets afwijken want per inwoner&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Regio Zwolle werken we, 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties, samen aan brede welvaart voor alle huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Er is gewerkt aan een nieuwe strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028. We werken samen aan een goede brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers van nu en in de toekomst. De meerjarige agenda bestaat uit twee inhoudelijke uitvoeringslijnen: 1. Economie en Arbeidsmarkt en 2. Duurzame groei en leefkwaliteit. Om resultaat te behalen zijn hiervoor rand voorwaardelijk: 1. Public affairs en communicatie en 2. Faciliteren netwerksamenwerking/ organisatiekracht. Het college van B&amp;W heeft ingestemd met de inhoud van de strategische meerjarige Agenda Regio Zwolle, waarbij de intentie is om in te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen. Het college vraagt aan de Raad om tijdens de behandeling van de Kadernota in juli a.s. in te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024 en oplopend naar ruim 9 euro per inwoner in 2027 + 12.500 euro per jaar t/m 2028 voor inhoudelijke ambtelijke ondersteuning op de uitvoeringslijn duurzame groei en leefkwaliteit.&nbsp;</p> <h3>4. Regionaal plan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. &nbsp;Actieplan basisvaardigheden gemeente Olst- Wijhe 2023/2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Kennis te nemen van het Regioplan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.</li> <li>In te stemmen met het actieplan basisvaardigheden gemeente Olst-Wijhe 2023/2024.</li> <li>De raad te informeren over het Regioplan basisvaardigheden 2024-2027 en het actieplan basisvaardigheden Olst-Wijhe 2023/2024 door het plan te plaatsen op de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Taalvaardigheden zijn niet meer los te zien van andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. En de aanpak van basisvaardigheden werkt door in veel leefgebieden van mensen, dus in veel beleidsterreinen zoals o.a. gezondheid, kinderopvang, inburgering, participatie en onderwijs. In de samenwerking tussen beleidsterreinen liggen goede kansen. Basisvaardigheden dienen een plek te krijgen binnen het brede beleid van het sociaal domein en daarom zullen eventuele aanpassingen of actualisatie van het beleid basisvaardigheden in de nieuwe Sociale Toekomstvisie een plek krijgen. De nieuwe Sociale Toekomstvisie wordt opgesteld in 2023 en afgerond in 2024. Om niet te lang te wachten met het oppakken van de aanbevelingen uit de evaluatie van het huidige ambitieplan Taalpunt Olst-Wijhe is ervoor gekozen om voor de komende twee jaar het actieplan Basisvaardigheden 2023/2024 op te stellen waarin de belangrijkste prioriteiten voor die periode zijn vastgelegd. De bekostiging van het actieplan is deels afhankelijk van de middelen die de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) beschikbaar stelt. Contactgemeente Apeldoorn van de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe heeft hiervoor het Regioplan basisvaardigheden vastgesteld. Het college heeft hiervan kennisgenomen en daarnaast ingestemd met het lokale actieplan basisvaardigheden 2023/2024. &nbsp;&nbsp;</p> <h3>5. Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;</li> <li>In te stemmen met de voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 en het uitgangspunt dat de hieruit behaalde voordelen worden ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen de financi&euml;le aspecten af te wegen bij vaststelling van de Kadernota 2024-2027;</li> <li>In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vorig jaar heeft op 31 oktober een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen.</p> <p>De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. Voorgesteld wordt om de hieruit behaalde voordelen in te zetten op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein.</p> <p>Op 5 juni vergadert de gemeenteraad over de voorstellen.</p> <h3>6. Concept programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio IJsselland&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de burgemeester in het AB hiermee te laten instemmen;</li> <li>De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023;</li> <li>De schriftelijke reactie aan de veiligheidsregio op te stellen en deze op de lijst van uitgaande stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter kennisname aangeboden.</p> <h3>7. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2023 (Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024)&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, de concept begrotingswijziging 2023 en de concept ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst IJsselland en de raad voor te stellen geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;</li> <li>Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op deze jaarstukken op de lijst van ingekomen stukken voor de raad te plaatsen;</li> <li>De financi&euml;le mutatie voor 2023 tot een bedrag van &euro; 43.612 te verwerken in de 1e berap 2023;</li> <li>De financi&euml;le mutatie voor 2024 en volgende jaren tot een bedrag van &euro; 62.988 te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland op 13 april 2023 de financi&euml;le verantwoording over 2022, een voorstel over de resultaatsbestemming 2022, een voorstel voor een begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting over 2024 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD. De deelnemers hebben 12 weken, dus tot 6 juli 2023 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-05-30 08:00:00 +0200 2023-05-25 13:34:15 +0200 2023-05-25 13:34:15 +0200 B&W besluiten 16-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Principebesluit tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een plan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan De Wesenberg 3 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie twee woningen realiseren, waarvan &eacute;&eacute;n in het bestaande hoofdgebouw en &eacute;&eacute;n vrijstaande woning. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg d.d. 8 mei 2023 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan 'Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022006004-0201 met de bijbehorende bestanden en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 november 2022, gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologisch medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>5. Vaststellen plan van aanpak Ergernissen Top 5</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Ergernissen top 5 vast te stellen.</li> <li>Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van &euro; 15.000 en dit bedrag te dekken uit de reguliere begroting wegen respectievelijk groen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In een periodieke enqu&ecirc;te onder de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe (waarstaatjegemeente.nl) kwam naar voren dat er onvrede bestaat over de openbare ruimte. Naar aanleiding hiervan is door het college in het bestuursakkoord besloten om te komen tot een projectmatige, gebiedsgerichte aanpak van de top 5 ergernissen in de openbare ruimte. Met als belangrijkste doel om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren.&nbsp;</p> <p>Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie pilotgebieden, waarbij we een koppeling maken tussen de (technische) objectieve kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het IBOR-plan en de beleving van onze inwoners. Zo zorgen we ervoor dat ons werk beter aansluit op hun behoefte/wensen en verbeteren we de waardering voor de openbare ruimte.&nbsp;</p> <p>Omdat hier in onze eigen organisatie onvoldoende kennis over dit specifieke onderwerp aanwezig is, is een adviesbureau gevraagd een projectmatige aanpak uit te werken in een plan van aanpak en een offerte om dit thema naar een volgende fase te brengen.</p> <h3>6. Beslissen op het bezwaar tegen het besluit om geen verkiezingsborden te plaatsen binnen de gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In aanloop naar de verkiezingen 2023 is er een bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Olst-Wijhe om geen verkiezingsborden te plaatsen. Op 7 maart 2023 (en bij brief ontvangen op 8 februari 2023) is het bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe heeft geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft besloten dit advies te volgen.</p> <h3>7. Openbare biedprocedure Tellegen - definitieve gunning combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de definitieve gunning en verkoop van locatie Tellegen en een deel van het naastgelegen grasveld aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>In te stemmen met de koopovereenkomst locatie Tellegen.</li> <li>Besluiten om de koopovereenkomst als vertrouwelijk te bestempelen (op grond van artikel 5.1, eerste lid, sub c en tweede lid, sub e en f van de Woo).</li> <li>De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder M. Blind om namens de gemeente de koopovereenkomst te ondertekenen en de locatie Tellegen te leveren.</li> <li>Een aanvullend budget van &euro; 30.000 euro beschikbaar te stellen voor de nog te maken ambtelijke uren voor dit project.</li> <li>Het aangevraagde budget financieel te verwerken bij de 1e Berap 2023 en te verrekenen met de verkoopopbrengst.</li> <li>Een deel van het toegekende subsidiebedrag Flexpools van de provincie Overijssel, te weten &euro; 15.000,- te verwerken in de kosten voor de anterieure overeenkomst.</li> <li>In te stemmen met toevoeging van de verkoopopbrengst na aftrek van de boekwaarde aan de reserve nader te bestemmen middelen. (De eerder gemaakte kosten in 2021 en 2022 zijn of worden ten laste gebracht van de reserve nader te bestemmen middelen.)</li> <li>De raad, omwonenden en inschrijvers over de definitieve uitkomst te informeren (tekenmoment).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college besloot in mei 2022 om voor locatie Tellegenschool de openbare biedprocedure op te starten. Na beoordeling van de inschrijvingen is op 8 november 2022 door het college besloten de koop van de locatie voorlopig te gunnen aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Als vervolg op de voorlopige gunning is de koopovereenkomst uitgewerkt. In deze koopovereenkomst zijn de verkoop en proces- en planningsafspraken vastgelegd. De Bibob screening van de ontwikkelcombinatie was positief. Het college stemt dan ook in met de definitieve gunning en het ondertekenen van de koopovereenkomst. Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling neemt het verdere ontwikkelproces ter hand, doorloopt de publiekrechtelijke procedures en realiseert het bouwplan. Het is de bedoeling dat er medio 2024 gestart wordt met de bouw van de woningen.</p> <h3>8. Afwijken van uitgiftevoorwaarden van woningbouwkavels</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met afwijking van de uitgiftevoorwaarden, zijnde artikel 3 sub K en L Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.</li> <li>In te stemmen met een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week voor bouwkavels die worden verkocht via de kavelwinkel.</li> <li>In te stemmen met een niet-openbare loting bij de notaris voor de uitgifte van teruggekomen kavels in de kavelwinkel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het plan Olstergaard is een aantal woningbouwkavels teruggegeven. Deze kavels worden binnenkort via de kavelwinkel aan de markt aangeboden. Om belangstellenden een gelijke kans te bieden om in aanmerking te komen voor de vrijkomende kavels heeft het college bij enkele voorgaande uitgiftes via de kavelwinkel voor kavels in Olst (Olstergaard) en in Wijhe (Noorder Koeslag) besloten om een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week te hanteren en de toewijzing te doen via een niet-openbare loting bij de notaris. Dit in afwijking van het gemeentelijk Lotingsreglement bouwkavels 2011 (hierna te noemen Lotingsreglement) en het Reglement uitgifte bouwkavels uit via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe (hierna te noemen: &lsquo;Reglement uitgifte bouwkavels&rsquo;). Doordat sinds drie jaar potenti&euml;le kopers zich enkel fysiek op afspraak in het gemeentehuis kunnen inschrijven voor een kavel wordt voorgesteld deze procedure ook voor overige kavels die via de kavelwinkel worden aangeboden te laten gelden.</p> <h3>9. Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De gemeenteraad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting. Dit heeft ten gevolge dat zij een nieuwe aanwijzing kunnen krijgen om te mogen fungeren als lokale omroep voor de periode oktober 2023 tot en met oktober 2028.</p> <h3>10. Realisatie extra standplaatsen voor woonwagens</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Extra woonwagenstandplaatsen te realiseren om aan de lokale behoefte te voldoen. Hiervoor:</p> <p>a. De bestaande woonwagenlocatie Het Anem in Wijhe uit te breiden met in totaal 3 standplaatsen.</p> <p>b. De beoogde locatie Hooiberglaan (tegenover sporthal De Hooiberg) in Olst aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie, voor het realiseren van 4 standplaatsen.</p> <p>c. Daarbij juridisch en planologisch mogelijk maken van 2 van de 3 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen op het Anem en 2 van de 4 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen aan de Hooiberglaan.</p> <p>2. Kennis nemen van een vrijkomende standplaats aan de Ter Stegestraat (zomer 2024) en onderzoeken hoe we in kunnen zetten voor de woonbehoefte van een spijtoptant.</p> <p>3. Het inzetten van koop, huur en erfpacht als mogelijkheden tot afname van gronden en hierbij kennis te nemen van de (on)mogelijkheden van deze constructies zoals weergegeven in de bijlage van grondzaken.</p> <p>4. De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief, daarna de communicatie met omwonenden en omliggende bedrijven en organisaties uit te voeren en aansluitend de communicatie met overige betrokkenen en belangstellenden.</p> <p>5. Een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de ontwikkeling van de woonwagenstandplaatsen op de locaties aan Het Anem en de Hooiberglaan.</p> <p>a. Het ontwerp-bestemmingsplan opstellen op basis van de uitgangspunten die ook bij de recente bestemmingsplannen zijn gehanteerd.</p> <p>b. De wijzigingen voor te bereiden voor besluitvorming door het college voor de zomer van 2023 en aansluitend voor te leggen aan de raad.</p> <p>c. Bijlagen Matrix Grondzaken en Financi&euml;le gegevens als vertrouwelijk te behandelen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op dit moment bestaat er geen woonwagenbeleid binnen Olst-Wijhe. In 2020 is wel het volgende in gang gezet: er is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder woonwagenbewoners naar aanleiding van het advies van het College voor de rechten van de mens aan het Rijk. Op basis hiervan moeten gemeenten hun standplaatsenbeleid vormgeven als uit onderzoek blijkt dat er een aantoonbare behoefte is aan standplaatsen. Het doel: lokale woonwagenbewoners (zg. spijtoptanten) binnen afzienbare tijd in aanmerking laten komen voor een standplaats.<br />Uit het woonbehoefteonderzoek uit 2020 bleek dat een aantal spijtoptanten terug wil keren naar een standplaats in onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek maakten inzichtelijk dat er op dat moment behoefte was aan extra standplaatsen, 3 in Olst en 1 in Wijhe.<br />Daarnaast is er de wens voor nog eens 4 standplaatsen voor opgroeiende kinderen geuit; 2 in Olst en 2 in Wijhe. Dit betekent in totaal een behoefte aan 8 plaatsen; 5 in Olst en 3 in Wijhe.&nbsp;<br /><em>Er waren ten tijde van het woonbehoefteonderzoek geen vrije standsplaatsen om in deze behoefte te voorzien**&nbsp;</em></p> <p>Op basis van onderzoek, ruimtelijke inventarisaties en financi&euml;le verkenningen zijn twee locaties geschikt geacht voor het realiseren van nieuwe standplaatsen:<br />-Hooiberglaan in Olst, tegenover sporthal De Hooiberg. Dit is een nieuw te realiseren locatie voor de aanleg van maximaal 4 standplaatsen;&nbsp;<br />-Het Anem in Wijhe. Dit is een uitbreiding van de bestaande locatie met maximaal 3 standplaatsen.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />Daarnaast komt vanaf zomer 2024 een standplaats vrij op de locatie aan de Ter Stegestraat in Olst, deze is in eigendom van SallandWonen en zou kunnen worden ingezet.** Daarmee beperkt de ontwikkelopgave zich tot 4 plekken in Olst en 3 plekken in Wijhe.</p> <p>Voor de nieuwe standplaatsen bieden we de bewoners een koop-, huur-, of erfpachtovereenkomst aan. &nbsp;</p> <p>Na gesprekken met betrokken woonwagenbewoners en omwonenden, omliggende bedrijven en organisaties van de te realiseren locaties, wordt de verdere besluitvorming omtrent bestemmingsplanwijziging en financi&euml;le consequenties voor realisatie voorbereid. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders hierover voor de zomer van 2023 een besluit. Daarna volgt na de zomer besluitvorming door de raad. Na de besluitvorming door de raad zal met de opgedane kennis het woonwagenbeleid verder worden vormgegeven.</p> <h3>11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Diepenveenseweg 28a' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001089-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 13 februari 2023, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; en de agrarische bestemming naar de bestemming &lsquo;Natuur&rsquo;. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> 2023-05-22 09:00:00 +0200 2023-05-19 09:04:18 +0200 2023-05-19 10:05:58 +0200 B&W Besluiten 09-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Memo Overeenkomst t.b.v. opslag en beheer permanent te bewaren archieven&nbsp;<br />&nbsp; gemeenten Olst, Wijhe en Olst-Wijhe met Collectie Overijssel - &nbsp;16968-2023 &ndash; voor&nbsp;<br />&nbsp; kennisgeving &nbsp; aan te nemen.</li> <li>Versterken weerbaarheid tegen agressie en intimidatie &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />&nbsp; nemen.</li> <li>Addendum PB Elshof&nbsp;<br /><br />BESLUIT:<br />In te stemmen met het addendum PB Elshof en wethouder Olthof door de burgemeester te laten machtigen om het addendum te ondertekenen.&nbsp;</li> </ul> <h3>03. Participatiebeleid Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:<br />1. het Participatiebeleid Omgevingswet vast te stellen;<br />2. te bepalen dat het beleid na een jaar wordt ge&euml;valueerd</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Participatie is een belangrijke pijler onder deze wet. Met participatie wordt in de Omgevingswet bedoeld: &ldquo;het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit&rdquo;. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente verplicht om participatie toe te passen bij het maken van een omgevingsvisie, een programma of een omgevingsplan. Ook de aanvrager van een omgevingsvergunning wordt gestimuleerd om participatie te organiseren.</p> <p>De gemeente is onder de Omgevingswet ook verplicht om participatiebeleid vast te stellen. Met het Participatiebeleid Omgevingswet wordt daarin voorzien.&nbsp;</p> <h3>4. Jaarverantwoording kinderopvang 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2022.</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 toe te sturen aan de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Volgens de Wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks verantwoording afleggen over hun taken in het belang van toezicht en handhaving kinderopvang. Hierbij komen vier criteria aan de orde, de registertaak, de behandeling van aanvragen, de uitvoering van verplichte onderzoeken en de handhavingsacties. <br />In 2022 zijn alle inspecties uitgevoerd, het budget is grotendeels besteed. De gemeente Olst-Wijhe doet het op alle punten goed of beter dan gemeenten van vergelijkbare grootte, uit de regio en op landelijk niveau.</p> <h3>5. Tarieven sportlocaties en buitensportvelden seizoen 2023/2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en buitensportvelden in Olst-Wijhe voor seizoen 2023-2024 vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de sportaccommodaties en de buitensportvelden in Olst-Wijhe. &nbsp;Volgens de begrotingsrichtlijnen verhogen we de tarieven voor het seizoen 2023/2024 ten opzichte van 2022-2023 met 2,3 %. Voor de binnensportaccommodaties gaat deze verhoging in per 1 juli 2023. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en (sporthal De Lange Slag) en Stichting Dorpshuis Welsum (gymzaal de Bongerd) volgen deze tarieven. Voor de buitensportvelden gaat de verhoging in per 1 januari 2024.</p> <h3>6. <strong>Aanwijzen van Petra Nijman als 2e loco secretaris </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aanwijzen van Petra Nijman als 2<sup>e</sup> loco secretaris.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het vertrek van Gerard Luijmes is er behoefte aan een vervanger voor zijn rol als 2e loco secretaris. Het college heeft besloten om deze rol te laten overnemen door Petra Nijman. Hiermee is er geschikte vervanging georganiseerd bij afwezigheid van de andere twee secretarissen. &nbsp;</p> <h3>7. <strong>Collegevoorstel vaststelling wijzigingsplan Welsum, IJsseldijk 51 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Welsum, IJsseldijk 51&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.WP2022008007-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 3 november 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 6 juni 2022 hebben de bewoners van IJsseldijk 51-51a een verzoek ingediend bij de gemeente Olst-Wijhe voor de splitsing van de karakteristieke woning in drie wooneenheden. Op basis van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, zuidelijke ontwikkeling&rsquo; kan hier onder voorwaarden medewerking aan worden verleend door het college van B&amp;W. Aan deze voorwaarden wordt met het initiatief IJsseldijk 51-51a voldaan. Daarom heeft het college op 13 september 2022 besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Van 2 maart tot en met 12 april 2023 heeft het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het college wordt nu voorgesteld om het wijzigingsplan definitief vast te stellen.</p> <h3>8. <strong>Veerweg Olst &ndash; Voorstel voor uitvoering </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de huidige stand van zaken in het project Veerweg en uiterwaardengebied Olst;</li> <li>In te stemmen met het pauzeren van de uitvoeringswerkzaamheden aan de Veerweg;</li> <li>De verschillende projectonderdelen, oversteek N337 en struinpaden gefaseerd uit te voeren binnen de beschikbare middelen van 336.000 euro;</li> <li>De gepauzeerde projectonderdelen onder te brengen als onderdeel van een programmatische gebiedsgerichte aanpak;</li> <li>Het programma per Q 2 van 2024 opnieuw vorm te geven nadat aanvraag voor gebiedsco&ouml;rdinator IJssel zone in de kadernota 2024-2027 is goedgekeurd en deze gebiedsco&ouml;rdinator daadwerkelijk is gestart;</li> <li>Aanvullende middelen als gevolg van opnieuw vormgegeven programma aan te vragen bij kadernota 2025-2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het uiterwaardengebied in Olst wordt momenteel aan verschillende projecten gewerkt. Met Plaatselijk Belang Olst wordt samengewerkt aan Olst Mooier Aan De IJssel tweede fase. Plaatselijk belang heeft hier eind 2022 een subsidie voor ontvangen van de provincie en voert in het eerste en tweede kwartaal van 2023 werkzaamheden uit. Daarnaast wordt met de provincie samengewerkt aan de reconstructie van de Veerweg. Voor deze samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.&nbsp;</p> <p>Naast veranderende omgevingsfactoren dreigt een overschrijding van het oorspronkelijke budget. Met deze nota wordt gekozen voor het uitvoeren van de onderdelen waar nog budget voor beschikbaar is. Voor de overige onderdelen wordt verkend hoe dit alsnog kan worden voorbereid en voordelig worden uitgevoerd in de toekomst onder regie van een gebiedsmanager.&nbsp;</p> <h3>9. Uitvoeringsprogramma participatie 2023 - 2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het uitvoeringsprogramma participatie en dit ter kennisname brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>In te stemmen met het bijgevoegde Participatiehandvest &lsquo;Zo doen we dat bij Olst-Wijhe&rsquo; en de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om het Participatiehandvest vast te stellen.</li> <li>Naar aanleiding van de vraag van de PvdA-fractie &nbsp;in de raadsvergadering van 17 april jl. over het ingekomen stuk &lsquo;afronden motie raadsgesprek zonnevelden&rsquo; aan de raad via het presidium voor te stellen om dit onderdeel te laten zijn van de voorgestelde beeldvormende bespreking over het Participatiehandvest en het participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>Het budget voor de tweede helft van 2023 van 25.000 euro te dekken uit de stelpost uitvoering bestuursakkoord en het budget voor 2024 en 2025 van 50.000 euro per jaar te betrekken bij de besluitvorming kadernota 2024 &ndash; 2028 als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Bestuursakkoord.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Participatie is bij de gemeente Olst-Wijhe al geruime tijd een onderdeel van de manier waarop beleid en plannen worden ontwikkeld. Een werkwijze die goed past bij de schaal van de gemeente, met korte lijnen, veel verbindingen met en grote betrokkenheid van de samenleving.&nbsp;</p> <p>Het verder doorontwikkelen van participatie wordt belangrijk gevonden. In de Strategische Raadsagenda (SRA) van de gemeenteraad en in het bestuursakkoord Focus en Verbinding van het college komt dit naar voren. Met het Uitvoeringsprogramma Participatie 2023 &ndash; 2026 wordt deze verdere ontwikkeling vorm gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de volgende ingredi&euml;nten:<br />- bestuurlijke ambities uit de Strategische Raadsagenda en bestuursakkoord Focus en Verbinding<br />- analyse huidige situatie (onder meer resultaten uit de &lsquo;Waar staat je gemeente&rsquo;)<br />- evaluaties en ervaringen majeure projecten zoals Noordmanshoek, Voorzieningenhart Wesepe, Zonnevelden en Bezuinigen voor de toekomst (heroverweging).&nbsp;</p> <p>Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het bestuurlijk (college en raad) vast te stellen Participatiehandvest. Het Participatiehandvest is een wederzijdse afspraak &nbsp;van raad, college en ambtelijke organisatie over hoe participatie wordt gezien en toegepast. Dit handvest wordt door het college &eacute;n door de raad vastgesteld en is voor de medewerkers het vertrekpunt in het organiseren van participatie binnen plannen/projecten/processen.</p> <h3>10. <strong>Algemene Ledenvergadering Dimpact 11 mei 2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan:<br />a. Vaststellen van:<br />i. de notulen van de vorige vergadering op 7 december 2022;<br />ii. het jaarverslag 2022;<br />iii. het bedrijfsplan 2024.<br />b. De doorvoering van een statutenwijziging zoals door de algemene ledenvergadering akkoord bevonden op de vorige vergadering van 7 december 2022.</li> <li>Volmacht te verlenen aan de heer D. Zielhuis, gemeentesecretaris, om namens de gemeente, deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van 11 mei 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 11 mei 2023 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van Dimpact plaats. In dat kader heeft het college ingestemd met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de ALV.</p> <h3>11. Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) dd 10 mei 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Pas instemming te verlenen met de begroting 2024 wanneer deze zorgvuldig wordt onderbouwd en het RSJ te verzoeken vooruitlopend hierop te komen met een halfjaarlijkse begroting;</li> <li>Geen voorkeur uit te spreken voor &eacute;&eacute;n van de scenario&rsquo;s voor de KDC/ODC bekostiging paramedici;</li> <li>In te stemmen met het voorstel evaluatie inkoop.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 mei aanstaande vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan 3 punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ol> <li>Concept jaarplan met begroting 2024</li> <li>KDC/ODC bekostiging paramedici</li> <li>Evaluatie Inkoop</li> </ol> <p>De wethouder Jeugd vertegenwoordigt de standpunten van Olst-Wijhe tijdens het BO en Pfo Jeugd RSJ op 10-05-2023. We verlenen pas instemming met de begroting 2024 wanneer deze voorzien is van zorgvuldige onderbouwing en stellen voor vooruitlopend hierop een halfjaarlijkse begroting op te stellen. We hebben geen voorkeur voor een scenario in de discussie over de bekostiging van paramedici KDC/ODC en stemmen in met het beslispunt zoals genoemd in de oplegger bij de projectopdracht evaluatie inkoop.</p> 2023-05-15 09:00:00 +0200 2023-05-15 09:56:59 +0200 2023-05-15 09:56:59 +0200 B&W Besluiten 25-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>03. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Wijhe - 9752-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Onder voorbehoud van het raadsbesluit op het voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe, zaaknummer 8459-2023, in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, de Bie&euml;nkorf en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Wijhe te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met: <ul> <li>a.DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 19 april 2022;</li> <li>b.Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Wijhe.</li> </ul> </li> <li>In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;</li> <li>Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en de Bie&euml;nkorf willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC park te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2023-24 wordt gemaakt en dat de bouw in 2025 kan beginnen, zodat in 2026 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023. Omwonenden zijn hierbij betrokken.&nbsp;</p> <h3>4. Vaststellen Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027 - 14205-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027 vast te stellen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2024 en verder van de initiatieven met als prioriteit &lsquo;Autonome Ontwikkeling&rsquo; te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota 2024-2027. Het betreft &euro; 24.000 voor 2024 en &euro; 29.000 voor 2025;</li> <li>De financi&euml;le consequenties van de overige initiatieven (zowel prioriteit 1 als 2), exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging in de kadernota 2024-2027. Het betreft voor die jaren chronologisch &euro; 43.000, &euro; 33.000, &euro; 30.000 en &euro; 30.000.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essenti&euml;le rol. &nbsp;In de Uitvoeringsplannen is het Strategisch Informatieplan (StIP) van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitgewerkt naar concrete initiatieven voor 2024-2027 en de financi&euml;le vertaling daarvan. Dit doen we jaarlijks voor de domeinen bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek/economie/openbare orde en veiligheid en sociaal.</p> <h3>5. Frauderisicoanalyse 2023 - 14870-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De frauderisicoanalyse 2023 voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>In de jaarstukken 2022 te rapporteren over de aanpak van de frauderisico&rsquo;s.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De frauderisicoanalyse is geactualiseerd. Uit de frauderisicoanalyse 2023 kan geconcludeerd worden dat er in 2022 zowel op de harde als de zachte aspecten binnen de gemeente aandacht is geweest voor frauderisico en dat dit risico zich hiermee op een aanvaardbaar niveau bevindt. In de jaarstukken 2022 wordt gerapporteerd over de aanpak van de frauderisico&rsquo;s.</p> <h3>6. Collegevoorstel principeverzoek initiatief Boxbergerweg 31-31a, Olst - 14905-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Boxbergerweg 31-31a te Olst, ten behoeve van de realisatie van twee woningen met op het erf tevens ruimte voor bedrijvigheid (zoals B&amp;B, recreatie, kleinschalige horeca), onder voorwaarde dat: <ul> <li>De provincie Overijssel toestemming geeft voor deze ontwikkeling in het buitengebied, omdat er een provinciaal belang is;</li> <li>Er definitief overeenstemming komt met de gemeente over het inrichtingsplan (met name m.b.t. het effect op de bomen op het terrein);</li> <li>Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en onderzoek (in ieder geval akoestisch onderzoek naar wegverkeerlawaai en (historisch) bodemonderzoek);</li> <li>Er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De familie die de locatie Boxbergerweg 31-31a in buurtschap De Eikelhof heeft gekocht, lokaal bekender als de locatie van de voormalige uitspanning &lsquo;De Lepelaar&rsquo;, wil het erf transformeren zodat er twee woningen met ruimte voor bedrijvigheid (vergader-/therapie-/praktijkruimte, B&amp;B en kleinschalige horeca/rustpunt) ontstaat. Er is hiervoor een plan uitgewerkt waarbij onder andere het bestaande &lsquo;Toeristische Overstappunt&rsquo; wordt ingepast in de nieuwe situatie. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan omdat er in de huidige bestemming enkel &eacute;&eacute;n (bedrijfs)woning mag bestaan. Er is dus een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Hiervoor is op 6 februari 2023 door de initiatiefnemers een principeverzoek ingediend. Het college heeft besloten om op basis van het KGO-beleid in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>7. Vragen Gemeentebelangen naar aanleiding van krantenartikel - 15474-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De vragen van Gemeentebelangen overeenkomstig de antwoordbrief te beantwoorden.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van een krantenartikel, verschenen op 26 maart 2023, over de &ldquo;oude&rdquo; provinciale weg door het Wesepe, heeft de fractie van Gemeentebelangen, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe, vragen gesteld. Met de antwoordbrief worden deze beantwoord.&nbsp;</p> <h3>8. Verzoek instemming met bijdrage aan project &lsquo;VIJF&rsquo; van SKCOW vanuit coronamiddelen voor cultuurorganisaties - 15982-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een eenmalige subsidie van &euro; 6.000,- voor het project &lsquo;VIJF&rsquo; van Stichting Kunst en Cultuur Olst Wijhe (SKCOW).</li> <li>De subsidie voor het project 'VIJF&rsquo; te dekken vanuit nog beschikbare Rijkscoronamiddelen voor cultuur uit 2021 bestemd voor financi&euml;le ondersteuning van culturele instellingen.</li> <li>Aanvrager via een beschikking te informeren over het besluit.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Stichting Kunst en Cultuur Olst Wijhe (SKCOW) wil met het project &lsquo;VIJF&rsquo; de komende vijf jaren op wisselende plaatsen nabij de IJssel brede cultuurmanifestaties houden. Zij doen dit samen met verschillende individuele kunstenaars en kunst- en cultuurorganisaties uit Olst-Wijhe en in samenwerking met organisaties uit Deventer en Zwolle.&nbsp;</p> <p>Het gaat hierbij niet alleen om het realiseren van de activiteiten, maar ook om het samenbrengen van de lokale organisaties, het bundelen van de krachten en het revitaliseren van de culturele sector in Olst-Wijhe na de coronatijd. De IJssel wordt hierbij als verbindingslijn ingezet en het thema VIJF komt steeds terug, waardoor het een herkenbaar &lsquo;merk&rsquo; wordt.&nbsp;</p> <p>Het grootste gedeelte van het project zal door derden gefinancierd worden. De Gemeente Olst-Wijhe kent een eenmalig bedrag toe van &euro; 6.000,- uit de Rijksmiddelen voor Corona. In de aanloop van dit project is ook reeds &euro; 2.000,- aanjaagsubsidie recreatie, toerisme en cultuur toegekend.</p> <h3>9. Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Regio West-Overijssel 2023-2026 - 16152-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de programmeringsafspraken bedrijventerreinen regio&rsquo;s West Overijssel 2023-2026;</li> <li>De Gemeenteraad van Olst-Wijhe te informeren over de herziening van de programmeringsafspraken bedrijventerreinen regio&rsquo;s West Overijssel 2023-2026 via de raadsnieuwsbrief;</li> <li>Volmacht door de burgemeester te laten verlenen aan portefeuillehouder Olthof om de &lsquo;Programmeringsafspraken regio West Overijssel 2023 t/m 2026&rsquo; te ondertekenen. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van B&amp;W heeft ingestemd met de herziene programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026 in West Overijssel. Sinds 2017 maken de gemeenten en de provincie in de regio West Overijssel periodiek deze afspraken. De colleges leggen de afspraken vast voor hun gemeenten. Door regionale programmering van bedrijventerreinen bewaken de gemeenten in de regio West Overijssel doorlopend de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en hanteren ze kwaliteitsambities in de ontwikkel- en uitgiftefase. Zo behouden bedrijventerreinen voor lange periode hun waarde, kunnen gemeenten inspelen op actuele vraag van ondernemers naar bedrijfskavels en gaan gemeenten zuinig en zorgvuldig om met de schaarse ruimte.</p> <h3>10. In gebruik geven gronden Noordmanshoek - 15316-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het verpachten van de gronden aan de huidige pachters tot en met 31 oktober 2023.</li> <li>In te stemmen met het om niet in gebruik geven van de gronden aan de Stichting per 1 november 2023 voor de duur van zes maanden, vooruitlopende op de verkoop van de gronden.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2023 is besloten om in samenspraak met de Stichting en onder regie van de Stichting toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan voor het landgoed en de realisatie van woningbouw op het terrein Noordmanshoek. Ten aanzien van het landschap is het belangrijk dat de Stichting ten behoeve van de ontwikkeling van het terrein Noordmanshoek de gronden in bruikleen krijgt van de gemeente. Hierdoor kan de Stichting starten met het verschralen van de gronden, zodat gekweekte producten biologisch kunnen worden genoemd.&nbsp;</p> <h3>11. Uitvoeringsprogramma Dienstverlening - 13566-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2023-2026</li> <li>Voor de uitvoering van het programma voor het jaar 2023 een bedrag van &euro; 45.000 ter beschikking te stellen vanuit het uitvoeringsbudget bestuursakkoord 2023 en voor de jaren 2024 en 2025 respectievelijk een bedrag van &euro; 90.000 en &euro; 70.000 inbrengen bij de afwegingen kadernota 2024-2027.</li> <li>Het uitvoeringsprogramma ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de periode 2023-2026 is een uitvoeringsprogramma dienstverlening opgesteld. De kwaliteit van onze dienstverlening is &eacute;&eacute;n van de speerpunten uit het bestuursakkoord &ldquo;focus en verbinding&rdquo;.&nbsp;<br />Dienstverlening is naast participatie en gebiedsgericht werken &eacute;&eacute;n van de strategische speerpunten van onze gemeente.<br />Het uitvoeringsprogramma is (mede) gebaseerd op de resultaten van het onderzoek &ldquo;waar staat je gemeente.nl&rdquo; waaraan door de gemeente Olst-Wijhe periodiek wordt deelgenomen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de resultaten van het cli&euml;ntenervaringsonderzoek Wmo.<br />De resultaten zijn verwerkt tot acties en projecten om enerzijds meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze inwoners en tegelijkertijd gewoon &ldquo;doen&rdquo;.<br />Tevens is aansluiting gezocht bij het programma &ldquo;online dienstverlening&rdquo; dat is opgesteld op basis van het in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerde onderzoek naar onze digitale dienstverlening.<br />Voor de uitvoering van het programma zijn tijdelijk extra middelen nodig.&nbsp;</p> <h3>12. Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 14775-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 vast te stellen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 &agrave; &euro; 20.000,- (incidenteel) te verwerken in de eerste Berap 2023 ten laste van het uitvoeringsbudget bestuursakkoord 2023;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2024 &agrave; &euro; 4.000,- (incidenteel) te verwerken in de eerste Berap 2024;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 op de lijst van ingekomen stukken van de raad te zetten, en daarmee de twee toezeggingen af te doen;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief en via het woordvoerdersoverleg.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In juni 2022 stelde de gemeenteraad de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 vast. De Woonvisie geeft aan wat we willen bereiken. In de Woonvisie zijn de doelen en ambities van het woonbeleid opgenomen. Hoe we deze doelen en ambities willen bereiken, is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma geeft de actiepunten weer die we de komende tijd gaan uitvoeren.</p> <p>De afzonderlijke actiepunten worden volgens een eigen planning en proces opgepakt. Medio 2024 evalueren we de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en stellen het zo nodig bij.</p> <h3>13. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed - 15199-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis nemen van de regelingen van rijk en provincie om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening en het verduurzamen van vastgoed;</li> <li>Aanvullende ondersteuning (adviesdiensten) en aanvullende financiering voor maatregelen middels een fonds te onderzoeken en op te zetten;</li> <li>De dekking voor deze inhoudelijke/financi&euml;le ondersteuning en uitvoeringskosten nader te onderzoeken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen hun zorg uitgesproken over de impact op de samenleving. Op 4 april heeft het college besloten, na inventarisatie, dat er op korte termijn geen aanleiding is voor brede compensatie. De maatschappelijke partners en verenigingen geven aan meer baat te hebben bij ondersteuning bij verduurzaming van &nbsp;de accommodaties. Hierop heeft het college besloten om deze ondersteuning verder uit te werken. Doel is zoveel mogelijk organisaties gebruik te laten maken van de regelingen en mogelijkheden bij Rijk en provincie. En aanvullend extra te ondersteunen daar waar dat nodig is.</p> 2023-05-01 08:00:00 +0200 2023-04-28 16:36:43 +0200 2023-05-01 09:59:07 +0200 B&W besluiten 18-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Aanleg extra fietsverbinding sportpark Wijhe'92&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Realisatie van de fietsontsluiting sportpark Wijhe en de extra parkeerruimte conform stedenbouwkundige plan oppakken;</li> <li>De kapitaalslasten voor de fietsontsluiting &nbsp;opnemen in het Meerjaren Investerings Programma &nbsp;2023-2028;</li> <li>De kapitaalslasten voor de investering extra parkeerruimte als gewenst nieuw beleid af te wegen bij kadernota 2024-2027 en daarna opnemen in het Meerjaren Investerings Programma &nbsp;2023-2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Om de ruimtelijke kwaliteit het SPOC park ook in de toekomst te kunnen behouden en nieuwe initiatieven op het park te kunnen afwegen i.r.t. in de wenselijke ruimtelijke kwaliteit is een Stedenbouwkundige visie in 2022 uitgewerkt. &nbsp;In deze stedenbouwkundige visie is een fietsontsluiting richting de Zandhuisweg opgenomen aansluitend op het stedenbouwkundige plan van het geplande kind centrum. Vanuit beleid verkeersveiligheid is het wenselijk om het gemotoriseerde verkeer nabij de toegang naar de sportvoorzieningen (bij het zwembad) te scheiden van het fietsverkeer en een aparte fietsoversteek over de Zandwetering aan te leggen. &nbsp;De wens om de verkeersveiligheid te verbeteren voor fietsers is ook een wens die gedeeld wordt met de vereniging Wijhe 92. Zij hebben verzocht om deze voorziening te gaan realiseren en willen hier ook een financieel aan bijdragen. Door het initiatief tot aanleg van een pumptrackbaan op het terrein worden meer bezoekers verwacht. Daarom is er een extra parkeergelegenheid voorzien en kan er werk met werk worden gemaakt.</p> <h3>4. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het totaalbeeld (provinciaal) interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over het totaalbeeld van Gedeputeerde Staten van Overijssel via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het totaalbeeld op te nemen in de Jaarstukken 2022.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel is er een kader voor interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van dit kader de totaalbeelden per gemeente over het jaar 2022 vastgesteld.<br />Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financi&euml;n, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- &amp; archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Erfgoed. Voor Financi&euml;n gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.<br />De kleur van het totaalbeeld is dit jaar weer groen. In 2021 en 2022 was het beeld eveneens groen.</p> <h3>5. Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 april 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de verhoging van de veertarieven per 1 april 2024.</li> <li>Deze beslissing schriftelijk mede te delen aan de exploitant.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Artikel 9 van de Verenwet zegt dat de provincie waarbinnen de veren zijn gelegen de tarieven van de veren vaststelt. Indien een veer gelegen is tussen openbare wegen die in beheer zijn bij &eacute;&eacute;n of meer gemeenten, zijn deze gemeenten (in ons geval Olst-Wijhe en Heerde) echter bevoegd de tarieven vast te stellen. De veertarieven voor het Olster Veer en Wijhese Veer zijn door het college op 1 maart 2019 vastgesteld tot wederopzegging. Sinds 1 juli 2018 worden beide veren ge&euml;xploiteerd door de heer Schuitema. Van de heer Schuitema is het verzoek ontvangen om de veertarieven te verhogen per 1 april 2023. Het college heeft hiermee ingestemd.&nbsp;</p> <h3>6. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Olsterkampweg 3-41, Olst&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olsterkampweg 3-41, Olst&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022003014-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juni 2022, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen &lsquo;geco&ouml;rdineerde procedure Olsterkampweg, Olst&rsquo; dd. 21 maart 2023 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> <li>In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen en het kappen van twee bomen zodra de gemeenteraad besloten heeft het bestemmingsplan vast te stellen;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Aan de Olsterkampweg in Olst heeft woningcorporatie SallandWonen een plan uitgewerkt om de 20 sociale huurwoningen uit de jaren &rsquo;50 te vervangen voor 23 levensloopbestendige woningen voor &eacute;&eacute;n- en twee- persoonshuishoudens. Op 8 december 2020 heeft het college van B&amp;W besloten in principe medewerking te willen verlenen aan het initiatief en een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de ontwikkeling. Vervolgens is op 7 februari 2022 door de gemeenteraad besloten om de co&ouml;rdinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren, wat het mogelijk maakt om het bestemmingsplan met overige benodigde besluiten gelijktijdig in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft samen met de omgevingsvergunning voor het bouwen en kappen van twee bomen ter inzage gelegen van 26 januari tot en met 8 maart 2023. In deze periode zijn 8 zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>7. Bijstelling financi&euml;le kaders kindcentra Olst en Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een SROI percentage van 2% voor de realisatie van het kindcentrum Olst.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De investering van het nieuwe kindcentrum Olst is begroot op &euro; 16,8 miljoen euro. Aan het college wordt voorgesteld om hiervan 2% te besteden aan social return on investment (SROI). Dit betekent een bedrag van &euro; 340.000,-. In het inkoopbeleid van de gemeente Olst-Wijhe is in zijn algemeenheid een percentage van 5% als uitgangspunt genomen. Per project wordt gekeken of dit percentage proportioneel is. In dit geval wordt een SROI percentage van 2% proportioneel geacht.&nbsp;</p> 2023-04-24 09:00:00 +0200 2023-04-20 15:16:10 +0200 2023-04-20 15:16:10 +0200 B&W besluiten 11-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 4 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Toezichtjaarverslag CISO en FG 2022 Privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Het toezichtjaarverslag 2022 van de Chief Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming vast te stellen;<br />- Het toezichtjaarverslag via de lijst van ingekomen stukken aan te bieden aan de gemeenteraad;<br />- Kennis te nemen van het privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente. De Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De CISO en FG geven hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.</p> <p>Het toezichtjaarverslag van de CISO en de FG over het jaar 2022 is vastgesteld door het college. Aanvullend is ervoor gekozen om het college gelijktijdig te informeren over de maatregelen voor 2023 als reactie op de constateringen van de CISO en de FG. Voor het komend jaar zijn er namelijk de nodige aandachtspunten om op te pakken. Deze zijn te vinden in het privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023.</p> <h3>4. Samenwerkingsovereenkomst Stichting JOGG&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Een samenwerking aangaan met Stichting JOGG voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2026;<br />- Wethouder J. Compagner namens de burgemeester te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;<br />- De raad te informeren over dit besluit via de raadsnieuwsbrief.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De JOGG-aanpak biedt een lokale integrale methode voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Door aan te sluiten bij JOGG, kan gebruik worden gemaakt van de landelijke ondersteuning en het netwerk van JOGG. Met de JOGG-aanpak geven we gericht uitvoering aan meerdere doelen en programma's uit het bestuursakkoord, de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en het Gezond Actief Leven Akkoord.</p> <h3>5. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.<br />c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d. Initiatiefnemer een afdracht doet aan de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een extra woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>6. PvdA vragen energielasten marktkooplieden&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over de markt in Wijhe.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De PvdA-fractie heeft, volgens artikel 33 van het reglement van orde voor de raad, vragen gesteld over de energielasten van marktkooplieden. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de PvdA-fractie.</p> <h3>7. Vaststellen Fietsplan Olst, Masterplan voor het fietsen in Olst en Boskamp&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Fietsplan Olst vast te stellen als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Olst en Boskamp;</li> <li>Het project Fietsplan Olst hiermee formeel af te sluiten;</li> <li>De raad voor te stellen om een nieuw project op te starten om de fietsverbinding over het sportpark Overwetering aan te leggen;</li> <li>De raad voor te stellen om in de kadernota 2025-2028 het krediet van &euro; 175.000 en de daarmee samenhangende kapitaallasten op te nemen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft 1 maart 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het plan van aanpak en de planning voor de uitvoering van het onderzoek naar veilige en herkenbare fietsroutes in Olst. &nbsp;Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek is de communicatie en participatie. Hiervoor is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het college heeft 7 september 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het Communicatie- en participatieplan waarbij de belangrijkste resultaten destijds zijn vastgesteld.</p> <p>Met de participatiegroep is het Fietsplan Olst, Een masterplan voor het fietsen in Olst en Boskamp opgesteld. 16 maart 2023 is de participatiegroep voor de laatste keer bij elkaar geweest om het Fietsplan af te ronden. Daarmee is de opdracht voor het opstellen van het Fietsplan afgerond.</p> <p>Vervolg<br />Een groot deel van de voorgestelde maatregelen kunnen in de lopende onderhoudsprogramma&rsquo;s of projecten meegenomen worden. Om de voorgestelde maatregelen voor de fietsverbinding van en naar de Boskamp over het sportpark uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om een nieuw project op te starten en hiervoor een projectplan inclusief de benodigde financi&euml;le middelen op te stellen.&nbsp;</p> 2023-04-17 09:00:00 +0200 2023-04-12 15:36:51 +0200 2023-04-12 15:36:51 +0200 B&W besluiten 04-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding Kring van Secretarissen IJsselland 6 april &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Bestuurlijk overleg delegatie bestuur VNG Overijssel en College van Gedeputeerde Staten op 17 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Vergaderschema raad &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021.</li> <li>De raad te informeren over de Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021 door deze te zetten op de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>De toezeggingen van de portefeuillehouder op 6 december 2021 af te doen met de kennisgeving van deze evaluatie.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de bijeenkomst van de gemeenteraad van 6 december 2021 is het beleidskader vastgesteld voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Het college heeft ingestemd met een evaluatie van de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet na een jaar. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. In de nieuwe wet ligt de regie op inburgeringstrajecten bij de gemeente.</p> <p>De evaluatie is opgesteld aan de hand van de doelen die in het beleidskader waren opgenomen. Dit gaat om doelen binnen drie pijlers:<br />Pijler 1: Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.<br />Pijler 2: Meedoen door betaald werk.<br />Pijler 3: Positieve gezondheid.</p> <p>Op verzoek van de gemeenteraad gaat de evaluatie in op: de financi&euml;n van de uitvoering, de werkdruk bij betrokken ambtenaren en de aanbesteding van de leerroutes. Uit de evaluatie blijkt kort samengevat dat het een turbulent jaar was waarin vrijwel alle nieuwe statushouders in een paar weken tijd zijn gehuisvest in de Beatrixlaan. Ook is er veel tijd en aandacht besteed aan de opvang van Oekra&iuml;ners. Gemeente Olst-Wijhe is er goed in geslaagd om een stevige basis te leggen voor het uitvoeren van de nieuwe Wet inburgering. De kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid zijn sterktes van de lokale werkwijze.</p> <h3>4. Uitvoeringsagenda bestuursakkoord</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de uitvoeringsagenda bestuursakkoord 2022-2026.</li> <li>De hiervoor benodigde middelen inbrengen bij de afwegingen voor de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de collegepartijen is het bestuursakkoord 2022-2026 opgesteld met als titel: 'focus en verbinding'. &nbsp;Het fundament voor dit akkoord vormt de strategische raadsagenda (SRA). Dit bestuursakkoord is gepresenteerd op 2 juli 2022.</p> <p>Om te komen tot deze uitvoeringsagenda is een toets uitgevoerd op de zogenoemde 'realisatiekracht' nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van dit bestuursakkoord. Hierbij is elk thema van het bestuursakkoord voorzien van een toelichting c.q. duiding door het college en is aangegeven welke middelen (financi&euml;n, menskracht) nodig zijn om tot uitvoering over te kunnen gaan. Vervolgens zijn de ambities getoetst aan de huidige realisatiekracht van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p>Instemming met de uitvoeringsagenda betekent dat de hiervoor benodigde middelen zullen worden ingebracht bij de kadernota 2024-2027. De kadernota wordt in juli 2023 vastgesteld. Hierbij vindt een definitieve afweging plaats tussen de benodigde middelen voor de uitvoering van het bestuursakkoord en de beschikbare financi&euml;le middelen.</p> <h3>5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31 in Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Raalterweg 31 in Wijhe' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773. BP2022001081-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 17 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het ontwerp-bestemmingsplan dat de herontwikkeling mogelijk maakt heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er kan nu een besluit genomen worden over de vaststelling.</p> <h3>6. Evaluatie Onderwijs in de noodopvang</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de evaluatie en aanbevelingen &lsquo;Onderwijs AMV in de noodopvang&rsquo;, zie bijlage.</li> <li>Deze ter kennis te brengen van:</li> </ol> <p>a. Bestuurlijk Overleg Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland, (dhr. P.H. Snijders, burgemeester Zwolle, voorzitter)</p> <p>b. Regionaal Netwerkoverleg opvang Oekra&iuml;ners, mevr. K. Cornelissen, voorzitter</p> <p>c. Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (dhr. A.P. Heidema, commissaris van de koning in Overijssel, voorzitter)</p> <p>d. Tijdelijke VNG-commissie Asiel &amp; Migratie (Dhr. S. de Rouwe), burgemeester van Kampen, lid)</p> <p>e. VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (dhr. O.E.T. van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, lid)</p> <p>f. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</p> <p>g. Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)</p> <p>h. VO-scholen Overijssel</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf begin november &rsquo;22 verbleven bijna 150 AMV&rsquo;ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), van voornamelijk Syrische en Eritrese afkomst op Summercamp Heino (gemeente Olst-Wijhe). De gemeente is wettelijk verplicht onderwijs aan deze jongeren te bieden. Dat is een recht, geen privilege en daaraan moet de gemeente dus voldoen. De gemeente Olst-Wijhe is hierin geslaagd. Voor de vervolgstappen is het belangrijk kennis te nemen van de evaluatie en de aanbevelingen hieruit over te nemen en in gang te zetten.</p> <h3>7. Advisering vergadering algemeen bestuur 5 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 5 april 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die besluitvormend en opini&euml;rend strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>8. Impact energiecrisis op maatschappelijke partners</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennisnemen van de memo 'Impact energiecrisis op maatschappelijke partners en verenigingen'.</li> <li>Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie geen compensatieregeling open te stellen maar ondersteuning bij verduurzamings- en isolerende maatregelen in een voorstel nader uit te werken.</li> <li>In te stemmen met het compenseren van 50% van de meerkosten van het nieuwe energiecontract na het be&euml;indigen van het Gazprom-contract aan Stichting Zwembad de Welters en Ut Huus.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen zorg uitgesproken over de impact op de samenleving en de eigen organisatie.</p> <p>Op dit moment worden de maatschappelijke partners en verenigingen niet gecompenseerd voor de hoge kosten die de energieprijs met zich meebrengt. Om inzichtelijk te krijgen wat de impact en omvang van de problematiek en de (financi&euml;le) gevolgen die de hoge energieprijzen met zich meebrengt betekent voor onze maatschappelijke partners en verenigingen is er een inventarisatie gemaakt.</p> <p>Op basis van de inventarisatie is er op korte termijn geen aanleiding voor brede compensatie voor 2023. Aangezien maatschappelijke partners en verenigingen aangegeven hebben meer baat te hebben bij ondersteuning bij verduurzaming van de accommodatie of andere energiebesparende /isolerende maatregelen, werken we aan een voorstel dat op 18 april in het college wordt besproken, om problemen in 2024 en verder terug te dringen. &nbsp;</p> <p>Uitzondering daarop zijn zwembad De Welters en ut Huus. Zij liften mee op het gemeentelijk energiecontract. De gemeente heeft na de verplichte be&euml;indiging van het energiecontract met Gazprom opnieuw moeten aanbesteden. Deze nieuwe aanbesteding heeft niet alleen voor gemeente maar ook voor het zwembad en ut Huus een grote financi&euml;le impact gehad. Het is van groot maatschappelijk belang om deze organisaties overeind te houden. Om die reden compenseren wij hen voor 50% van de meerkosten als gevolg van deze nieuwe aanbesteding. Er is voor een compensatie van 50% gekozen om de financi&euml;le impact tussen gemeente Olst-Wijhe en de partners eerlijk te delen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-04-11 09:00:00 +0200 2023-04-07 11:53:24 +0200 2023-04-07 11:53:24 +0200 B&W besluiten 28-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Duiding brief Summercamp &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Omwonendenoverleg opvang vluchtelingen Summercamp d.d. 14 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Principebesluit tot de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp onder voorwaarde dat:<br />a. initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo; (Welzorgsum) inclusief zienswijzennota en de omgevingsvergunning voor de bouw van het plan Welzorgsum&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Welsum IJsseldijk 59&rsquo; (initiatief Welzorgsum) &nbsp;bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022008006-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 20 juni 2022, gewijzigd vast te stellen;</li> <li>Akkoord gaan met het verlenen van de omgevingsvergunning voor Welsum IJsseldijk 59 na het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Welsum, IJsseldijk 59 (Welzorgsum) d.d. 10 maart 2023 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeenteraad nam september 2022 een co&ouml;rdinatiebesluit voor het plan Welzorgsum. Het plan houdt in: de bouw van een appartementengebouw en de verbouwing van het voormalige schoolgebouw aan de IJsseldijk 59 (Welsum) voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag. Het gaat om de realisatie van 14 appartementen en 3 maatschappelijke eenheden voor op de oude schoollocatie en oude brandweerlocatie in Welsum. De drie maatschappelijke eenheden zijn in gebruik als ontmoetingsruimten, behandelkamers, logies/hospiceruimte. Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning lagen ter inzage van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023. Gedurende deze periode zijn acht zienswijzen op het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Samengevat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo; (initiatief Welzorgsum) gewijzigd vast te stellen. Op 18 april is de beeldvormende raadsvergadering over dit plan in het dorpshuis in Welsum.&nbsp;</p> <h3>5. Gezond Actief Leven Akkoord&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met het aanvragen van de voorgestelde onderdelen uit het GALA en bijbehorende SPUK-regeling;<br />2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak zoals beschreven in het projectplan;<br />3. Mandaat door de burgemeester te laten verlenen aan wethouder J. Compagner om de aanvraag van de SPUK-middelen te ondertekenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) wordt een integrale lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en de sociale basis (voorveld) beoogd. De stip op de horizon hierbij is een gezonde generatie in 2040, waarin mensen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving en vitaal ouder worden. Om uitvoering te geven aan deze ambitie heeft het Rijk financi&euml;le middelen voor vijftien onderdelen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld in een Brede Specifieke Uitkering (SPUK). Gemeenten dienen voor 31 maart een aanvraag in te dienen om aanspraak te kunnen maken op deze middelen.</p> <h3>6. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023;</li> <li>De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen en een kanttekening te maken voor de toekomst richting van de VNG ten opzichte van de gekozen salarisontwikkeling voor de hogere salarisschalen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt voor een periode van 12 maanden en ingaat met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen. De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>De salarissen stijgen per 2 januari 2023 in alle schalen met een vast bruto bedrag van &euro; 240,- en daarna met 2%;</li> <li>Een extra vakantiedag en een extra feestdag;</li> <li>Verhoging van de thuiswerkvergoeding naar &euro; 3,- per thuiswerkdag;</li> <li>Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft.</li> </ul> <h3>7. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, op het perceel Molenweg 3 te Olst en de bevestiging dat een bedrijfswoning hier is toegestaan&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, onder voorwaarde dat de nieuwe initiatieven passen bij de karakteristieke waarden van de bebouwing, er rekening wordt gehouden met de waarden van het landgoed, het parkeren op een landschappelijk goede wijze wordt ingepast en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Te bevestigen dat de voorheen aanwezige bedrijfswoning nog steeds positief bestemd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tot 2011 fungeerde De Zoogenbrink als informatiecentrum en ook nu nog is het een startpunt voor de beleving van het landgoed met passende parkeer- en routevoorzieningen op het Landgoed &lsquo;t Nijendal. De Stichting IJssellandschap zou graag het gebruik van De Zoogenbrink willen aanvullen en in de toekomst de functie als startpunt/informatiecentrum uitbreiden en combineren met een bij het landgoed passende (bedrijfsmatige) invulling. Door de functiemogelijkheden uit te breiden kan de publieke functie economisch gedragen worden. Daarnaast willen zij graag de bevestiging dat de mogelijkheid voor een bedrijfswoning ter plaatse niet is wegbestemd.</p> <h3>8. Afronden motie : raadsgesprek zonnevelden</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het gespreksverslag van zaterdag 28 januari te verzenden naar de raad via de lijst ingekomen stukken.</li> <li>Hiermee de motie van PvdA, VVD, CDA van 28 februari 2022 als afgedaan te beschouwen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fracties van PvdA, CDA en VVD hebben een motie aangenomen om per zonneveld-initiatief een rondetafelgesprek te voeren. De gemeenteraad wil met deze motie de gelegenheid krijgen zich te informeren over het participatieproces. Op 28 januari hebben de gesprekken plaatsgevonden.</p> <h3>9. De fracties van PvdA, CDA en VVD hebben een motie aangenomen om per zonneveld-initiatief een rondetafelgesprek te voeren. De gemeenteraad wil met deze motie de gelegenheid krijgen zich te informeren over het participatieproces. Op 28 januari hebben de gesprekken plaatsgevonden. <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over ondersteuning aan verenigingen in relatie tot de energiecrisis</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat verenigingen mogelijk in de knel komen door de hoge energierekening en contributie voor een lidmaatschap wellicht onbetaalbaar wordt heeft de fractie van de PvdA vragen aan het college gesteld over de ondersteuning aan verenigingen in relatie tot de energiecrisis.</p> <p>Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de PvdA-fractie.</p> <h3>10. Nader onderzoek voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld voorlopig vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Samenleving.</li> <li>De voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 voorlopig vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Samenleving</li> <li>De notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en de voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 ter kennisname en bespreking aan de maatschappelijke partners te verstrekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vorig jaar heeft op 31 oktober een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen.<br />De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. De hieruit behaalde voordelen worden ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein. &nbsp;Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. &nbsp;Het college stelt de onderzoeksnotitie en het voorstel voor de taakstelling vanaf 2024 voorlopig vast en vraagt hierover nu advies aan de Adviesraad Samenleving. Ook worden de stukken binnenkort besproken met de betreffende organisaties. Daarna zullen college en raad in de periode april/mei een definitief besluit nemen.</p> 2023-04-03 09:00:00 +0200 2023-03-30 12:43:19 +0200 2023-03-30 12:43:19 +0200 B&W besluiten 21-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Programma bijeenkomst nieuwe inwoners &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Regio Zwolle: Jaarplan 2023, kwartaalrapportage Q1, jaarverslag 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan het college van B&amp;W inzake Vovie Deventer_ particuliere school voor PO &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vaststellen startnotitie verkeer en parkeren centrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De &ldquo;Startnotitie Verkeer en Parkeren Centrum Wijhe&rdquo; vast te stellen.</li> <li>De startnotitie aan de raad via de lijst ingekomen stukken ter kennis te brengen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onderliggende startnotitie geeft inzicht in de aandachtspunten en kaders die nodig zijn bij het opstellen van een plan op het gebied van verkeer en parkeren voor het centrum van Wijhe. In het op te stellen plan wordt de koers voor mobiliteit en bereikbaarheid voor de komende 10 jaar beschreven. Het op te starten onderzoek richt zich op de invloed van de recentelijke ontwikkelingen in en rondom de Langstraat op het gebied van verkeer en parkeren. Uit dit onderzoek zullen aanbevelingen volgen met betrekking tot verkeer- en parkeersituatie in het centrum van Wijhe. Deze aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in een aantal mogelijke oplossingsscenario&rsquo;s om het centrum van Wijhe toekomstbestendig te maken op het gebied van verkeer en parkeren. Uit deze scenario&rsquo;s kan in een later stadium een voorkeursvariant worden gekozen.&nbsp;</p> <h3>4. Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Regionaal Transitieplan CNO IJsselland vast te stellen.</li> <li>De raad via de lijst van ingekomen stukken te informeren met de raadsinformatienota over het vraagstuk van de gehele vluchtelingenopvang in IJsselland</li> <li>De volgende lijn te hanteren voor uitbreiding opvangcapaciteit in de gemeente Olst-Wijhe:<br />voor Oekra&iuml;ners:<br />- Uitbreiding van de opvangcapaciteit met 95 plekken volgens het toetsingskader huisvestingslocaties, en daarbij de maatschappelijke impact en de impact op de ambtelijke organisatie hiervan verder in beeld te brengen;<br />voor asielzoekers: <br />- Vooralsnog niet te kiezen voor de ontwikkeling van een lokale opvanglocatie voor asielzoekers; <br />Uitbreiding van opvangcapaciteit voor asielzoekers indien nodig en mogelijk in samenwerking met de gemeente Deventer, Raalte te realiseren; <br />voor statushouders: <br />- De wettelijke taakstelling in te vullen in samenwerking met Salland Wonen.</li> <li>Nieuwe opvangplekken primair in te zetten voor de opvang van Oekra&iuml;ners en het huisvesten van statushouders.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door oorlogen en onveilige situaties in de wereld neemt de behoefte aan opvangplekken en woonruimte voor Oekra&iuml;ners, asielzoekers en statushouders toe. Op basis van de prognoses zijn het komende jaar 95 extra opvangplekken voor Oekra&iuml;ners nodig. Voor duurzame opvang van asielzoekers in onze regio voeren we het Transitieplan CNO uit en sluiten we aan op de Uitvoeringsagenda Flexibilisering van de asielketen. We blijven zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders. &nbsp;Om voldoende opvangcapaciteit te realiseren en in te spelen op kansen is een toetsingskader voor huisvestingslocaties voor het uitbreiden van opvangcapaciteit ontwikkeld. &nbsp;</p> <h3>5. <strong>Centrumarrangement project Winkelstraat van de Toekomst&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe &ldquo;<em>Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst</em>&rsquo;, welke is opgesteld vanuit centrumarrangement 3.</li> <li>Aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan centrum Wijhe ihkv van verkeer en parkeren mee te nemen in de startnotitie &lsquo;verkeer en parkeren centrum Wijhe&rsquo;. Van de overige aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan kennis te nemen en gezien de focus en huidige ambtelijke capaciteit deze nu niet te effecturen. Op de middellange termijn, 2 a 3 jaar, te bezien of die aanbevelingen nog actueel en relevant zijn.</li> <li>De raad te informeren over het actieplan via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van centrumarrangement drie, hetgeen een samenwerking tussen ondernemersverenigingen, provincie en gemeente betreft, is het perspectief- en actieplan centrum Wijhe tot stand gekomen. Adviesbureau BDRG is gevraagd om onderzoek te doen naar het belang van de centrumstructuur: hoe blijft een centrumgebied zijn aantrekkingskracht en sociale meerwaarde houden, verandert de functiemix in het centrumgebied en wat vraagt dat dan van de (fysieke) omgeving. &nbsp;BDRG heeft het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe &ldquo;Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst&rsquo; opgeleverd en dat is ter kennisneming aangeboden aan het college van B&amp;W. Het plan Wijhe heeft de status van een gezamenlijk perspectief, uitgewerkt door de ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe en de gemeente samen. Het perspectief heeft een horizon tot 2026. Daarmee is het een belangrijk fundament en biedt het aanknopingspunten voor gemeentelijke beleid. &nbsp;Een voorbeeld van een aanknopingspunt is in 2023 de startnotitie &lsquo;verkeer en parkeren centrum Wijhe&rsquo;. Bij het vervolg van de startnotitie wordt op korte termijn verkend welke aanbevelingen worden opgevolgd.&nbsp;</p> <h3>6. Actualisatie Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2023-2028&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het geactualiseerde MJIP 2023-2028;</li> <li>Bij de 1<sup>e</sup> berap 2023 cf. eerdere college besluiten de verhoging van krediet kerkplein (10674-2023) van &euro;181.570, de verhoging Kortricklaan 55534-2022 van &euro; 75.000 en de vervanging van armaturen van&nbsp; (59798-2022) van &euro; 721.475 te autoriseren;</li> <li>De kapitaallasten voor de nieuw opgenomen investeringen in het MJIP als gewenst nieuw beleid af te wegen in de kadernota 2024-2027.</li> <li>Vrijvallende kapitaallasten 2023 en 2024 toe te voegen aan een bij de 1<sup>e</sup> berap nieuw in te stellen reserve MJIP.</li> <li>Een nader voorstel tegemoet te zien waarin de spelregels voor de nieuw in te stellen reserve worden uitgewerkt.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het MJIP geeft een integraal en meerjarig overzicht van de investeringen in de fysieke infrastructuur/openbare ruimte van de gemeente. Hiervoor zijn investeringen nodig die als kapitaallast worden begroot. Het MJIP stellen we elke 2 jaar bij. In april 2022 heeft het college ingestemd met een aanpassing van het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028. Deze tussentijdse aanpassing was noodzakelijk als gevolg van &nbsp;een vertraging in de uitvoering van projecten door met name de Oekra&iuml;ne-crisis. Nu heeft de tweejaarlijkse actualisatie van het MJIP plaatsgevonden waarbij ook nieuwe projecten zijn toegevoegd. De financi&euml;le gevolgen van het geactualiseerde MJIP worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027.</p> <h3>7. <strong>Principebesluit realisatie acht zorgstudio&rsquo;s IJsseldijk 115 te Welsum </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van acht zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio&rsquo;s vanuit milieu-hygi&euml;nisch oogpunt aanvaardbaar is;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de gemeente is op 13 september 2021 een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. De locatie betreft een karakteristieke woonboerderij waar de initiatiefnemer woonachtig is. De oude schuur direct grenzend aan haar woning wil ze laten verbouwen tot zorgstudio&rsquo;s. Dit plan is strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wat betekent dat er een procedure voor een wijziging doorlopen moet worden. Oorspronkelijk was de gedachte om in het plan 6 zorgstudio&rsquo;s te realiseren, waarbij ook bekend was dat in verband met financiering mogelijk uitgebreid moest worden tot 8 zorgstudio&rsquo;s. Op 26 oktober 2021 heeft het college van B&amp;W een positief principebesluit genomen waarbij uitgegaan is van 6 zorgstudio&rsquo;s.&nbsp;</p> <p>Vanaf het moment dat het principebesluit in 2021 is genomen heeft het initiatief langere tijd stilgelegen. Dit omdat de financiering voor de realisatie van het plan met 6 zorgstudio&rsquo;s niet volledig rondgemaakt kon worden. Nu is er een bank bereid gevonden om het plan te financieren. Voorwaarde hierbij ook vanuit de bank is dat het aantal zorgstudio&rsquo;s wordt vergroot naar 8 stuks. Deze uitbreiding naar 8 studio&rsquo;s betekent dat het vorige principebesluit geactualiseerd dient te worden. Daarnaast heeft ook de bank haar wens uitgesproken om het college van B&amp;W een hernieuwde uitspraak te laten doen over medewerking aan het initiatief. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief.</p> <h3>8. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2023&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2023;</li> <li>Het bestuurlijk dashboard 2023 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van de begroting 2023 is het bestuurlijk dashboard 2023 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2023 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. Verder bevat het dashboard werkzaamheden in het kader van de Uitvoeringsagenda bestuursakkoord die in 2023 worden opgepakt.<br />De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages.</p> <h3>9. Jaarverslag VTH 2022&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het VTH-jaarverslag 2022 vast te stellen;</li> <li>Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2022. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.</p> <h3>10. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit &nbsp;van 29 november 2022, verzonden op 29 november 2022 &nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit om de kapvergunning te weigeren te heroverwegen en te voorzien van een verbeterde motivering, conform het advies van de commissie.</li> <li>Na aanpassing van de motivering de aanvrager beargumenteerd berichten waarom de kapvergunning is geweigerd.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 juni 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 7 april 2022, verzonden op 7 april 2022 betreffende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van een Hollandse Linde op het perceel van de Grienden 8 te Wijhe.<br />Dit bezwaar is behandeld door de Bezwarenadviescommissie op 11 oktober 2022. Op 2 november 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in heroverweging te voorzien van een deugdelijke motivering. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanpassing van de motivering te doen en deze motivering toe te voegen aan het besluit van de weigering van de omgevingsvergunning voor het kappen van deze boom. Derhalve het advies over te nemen van de Bezwarencommissie en de omgevingsvergunning om de boom te kunnen kappen niet te verlenen.</p> <h3>11. Collegeverklaring-ENSIA 2022&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Collegeverklaring ENSIA 2022 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven.</li> <li>De verantwoordingsrapportages over de BAG, BGT, BRO, en WOZ vast te stellen.</li> <li>Uittreksel BRP vast te stellen.</li> <li>Uittreksel Reisdocumenten vast te stellen.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>Dit voorstel en het besluit openbaar te maken, met uitzondering van de bijlagen vanwege de economische of financi&euml;le belangen van de gemeente (art. 10 lid 2 onder b) en het voorkomen van onevenredige benadeling (art. 10 lid 2 onder g).<br /><br /></li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente maakt voor de bijstandsuitkeringsadministratie en de sociale recherche gebruik van de elektronische infrastructuur Suwinet (Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Voor het gebruik van het digitale loket voor diverse burgerzakenhandelingen wordt DigiD (Digitale persoonsidentificatie) gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders moet onderzoek doen en verklaren in hoeverre de gemeente voldoet aan de voor Suwinet en DigiD toepasselijke informatiebeveiligingsnormen. Deze toetsing en verklaring gebeurt op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)-systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. Getoetst wordt aan de landelijke normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Verder beheert de gemeente de verplichte basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de grootschalige topografie (BGT), de ondergrond (BRO) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de BRP (basisregistratie personen). En tenslotte geeft de gemeente reisdocumenten af. Ook over al deze zaken moet het college aan de gemeenteraad en de rijksoverheid verantwoorden in hoeverre wordt voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Bij DIGID en Suwinet wordt voldaan aan de normen. Proces en data BAG en BRO basisregistraties zijn &lsquo;in control&rsquo;. Verbeterpunten liggen met name bij de BGT. De verwachting is dat maatregelen die in 2023 worden genomen positief zullen doorwerken. Bij de onderdelen BRP en PUN (reisdocumenten) scoort Olst-Wijhe voldoende.</p> 2023-03-27 09:00:00 +0200 2023-03-23 16:16:06 +0100 2023-03-23 16:32:21 +0100 B&W besluiten 14-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Bespreken piketdienst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan buurgemeenten- voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Allonge bestuursovereenkomst COA&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de Allonge bestuursovereenkomst COA waarmee 48 alleenstaande minderjarige asielzoekers 9 dagen langer op Summercamp kunnen worden opgevangen.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met deze aanvulling op de bestuur afspraken tussen het COA en de gemeente Olst-Wijhe kunnen maximaal 48 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV) 9 dagenlanger op Summercamp worden opgevangen dan oorspronkelijk is afgesproken.</p> <h3>4. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Met ingang van 1 april 2023 de heer Arnoud Roosendaal te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Arnoud Roosendaal als nieuw lid van de commissie te benoemen.</p> <h3>5. <strong>Wegen onderhoud 2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nota &ldquo;Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe&rdquo; vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met het wegonderhoud voor 2023.</li> <li>Voor de reconstructie van de deklagen aan de Omloop (&euro;200.000,- in 2025), de Boxbergerweg (&euro;500.000,- in 2025) en de Woolsdijk/Middelerstraat (&euro;550.000,- in 2027) een totaal krediet beschikbaar te stellen in 2025 van &euro;700.000,- en in 2027 van &euro;550.000,-.</li> <li>De kapitaalslasten voor de reconstructie van de deklagen opnemen in het MJIP en afwegen in de kadernota van 2024-2027.</li> <li>Het onderhoud aan elementenverhardingen te laten uitvoeren door van Lenthe uit Dalfsen en Nexus Infra uit Nijverdal.</li> <li>Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&amp;Oost &eacute;&eacute;n jaar verlengen en opdracht geven voor de uitvoering van <br />het asfaltonderhoud in 2023.</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Eind 2022 zijn onze wegen ge&iuml;nspecteerd. De resultaten van deze inspectie zijn verwerkt in nota &ldquo;Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe&rdquo;. Met behulp van deze nota is er een voorstel gemaakt voor het onderhoud aan onze wegen. Het onderhoud aan de asfaltwegen kan worden uitgevoerd binnen de lopende meerjarig asfalt onderhoudscontracten en valt binnen de reeds opgenomen budgetten in de begroting.</p> <p>Een reconstructie van de deklagen is nodig bij een aantal wegen. Hiervoor worden extra investeringen aangevraagd bij de kadernota. Bij positief besluit van de raad wordt voor de uitvoering hiervan voor komende jaren een detailplanning opgesteld.</p> 2023-03-20 09:00:00 +0100 2023-03-16 11:42:25 +0100 2023-03-16 11:42:25 +0100 B&W besluiten 07-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda overleg colleges Heerde en Olst-Wijhe 14 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan college over regionale evaluatie Wvggz en Wzd &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024.</li> <li>Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving in te laten gaan op de dag na vaststelling onder gelijktijdige intrekking van het nu nog geldende Intern Controleplan Werk, Inkomen en Zorg.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente biedt een sociaal vangnet aan kwetsbare inwoners in de vorm van tijdelijk inkomen en ondersteuning. De medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), de wet Inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit intern controleplan heeft betrekking op toezicht en handhaving van alle regelingen binnen het sociaal domein</p> <h3>4. Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte e.o.</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De subsidie voor de Voedselbank Raalte e.o. voor de periode 2023 tot en met 2026 vast te stellen op &euro; 5.000 per jaar.</li> <li>De bijdrage van &euro; 5.000 per jaar voor deze vier jaar te dekken uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk in 2022 hebben ontvangen en de raad voor te stellen &euro; 20.000 bij de jaarrekening 2022 via resultaatbestemming over te hevelen naar de jaren 2023 tot en met 2026.</li> <li>De aanvraag voor 2027 en volgende jaren opnemen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging.</li> <li>In te stemmen met de te verzenden brief.</li> <li>De antwoordbrief te plaatsen op de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad en de gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Voedselbank Raalte e.o. vraagt om een structurele bijdrage van jaarlijks &euro; 5.000 voor de kosten van huisvesting &eacute;n transportkosten. Voor 2021 is er geen ruimte gevonden in de financi&euml;le begroting, voor 2022 en verder is afgesproken een inhoudelijke afweging te maken in de kadernota 2022-2025.&nbsp;<br />De gemeenteraad heeft in juli 2021 besloten deze aanvraag niet te honoreren.&nbsp;</p> <p>De Voedselbank Raalte e.o. heeft op 5 oktober 2022 opnieuw om subsidie gevraagd. Voorgesteld wordt deze aanvraag te honoreren tot een bedrag van &euro; 5.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. Deze bijdrage wordt gedekt uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. De aanvraag vanaf 2027 en volgende jaren wordt dan opgenomen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging, daarbij wordt de sociale toekomstvisie waar dit jaar aan wordt gewerkt bij betrokken.</p> <p>De Voedselbank Raalte e.o. is een particulier initiatief en voorziet zeker ook in onze gemeente in een (toenemende) behoefte. De Voedselbank Raalte e.o. heeft een grote bekendheid en zorgt voor een passend aanbod voor mensen met zeer ernstige financi&euml;le problemen. Deze mensen melden zich niet altijd bij de gemeente. Door de samenwerking met Financi&euml;n de Baas worden de onderliggende problemen aangepakt en gebruik gemaakt van alle mogelijke voorzieningen waaronder ons minimabeleid. Het ondersteunen van de Voedselbank is geen wettelijke taak van de gemeente. Het voorziet in een vangnet voor inwoners met een (tijdelijk) te laag inkomen. Dit wordt vooral mogelijk gemaakt door het particulier initiatief. Er is dan ook sprake van een breed draagvlak onder inwoners en bedrijven in onze gemeente.</p> <h3>5. Aanpassing vergoeding Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De basisvergoeding van de BABS-en te verhogen naar 4,5 maal het uurloon behorend bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8 in de Cao Gemeenten.</li> <li>De basisvergoeding te verhogen met 1 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie aanvangt op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur.</li> <li>De basisvergoeding te verhogen met 2 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het weekend wordt voltrokken.</li> <li>Vanuit goed werkgeverschap de wijzigingen van de vergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 in te laten gaan en als autonome ontwikkeling aan te merken. &nbsp;</li> <li>De incidentele meerkosten voor het jaar 2023 van ongeveer &euro; 4.000,- mee te nemen bij de 1e berap 2023.</li> <li>De leges bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie te verhogen bij het opstellen van de begroting 2024-2027 waardoor de structureel te verwachten extra loonkosten vanaf 2024 worden gedekt.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Geconstateerd is dat de vergoedingshoogte van de BABS-en de afgelopen jaren zich niet heeft mee ontwikkeld met de trend dat veel huwelijken en geregistreerd partnerschappen in het weekend worden voltrokken. Het is gebruikelijk in &lsquo;gemeenteland&rsquo; om een toeslag toe te kennen voor het werken in de weekenden en avonden. Onze vergoedingsregeling is vergeleken met de andere DOWR-gemeenten en dit rechtvaardigt een hogere vergoeding.</p> <h3>6. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen m.b.t. heropening sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de heropening van de sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fractie van Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van een krantenartikel in de Stentor van vrijdag 3 februari jongstleden betreffende de heropening van de sportkantine bij sporthal De Hooiberg in Olst een aantal vragen gesteld.&nbsp;Het college geeft per brief antwoord op de gestelde vragen door de fractie van Gemeentebelangen.</p> <h3>7. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 9 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 9 maart 2023 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Kadernota 2024</li> <li>Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2023-2027</li> </ul> <p>In het voorstel wordt op deze onderwerpen een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.</p> <h3>8. Actualisatie financi&euml;le planning invoering Omgevingswet 2023-2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2023 een extra (incidenteel) budget van &euro; 125.000,- te verwerken in de 1e Berap 2023.</li> <li>Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2024 een extra (incidenteel) budget van &euro; 330.000,- te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.</li> <li>In 2024 voorafgaand aan de kadernota 2025-2028 een nieuwe inschatting te maken voor de jaren 2025-2028 en tot die tijd voor de jaren 2025-2027 vooralsnog de bedragen te laten staan die nu in de begroting staan.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De invoering van de Omgevingswet is een paar keer uitgesteld, waardoor de financi&euml;le planning uit het laatste ccollegebesluit terzake (van 30 april 2019) inmiddels niet meer synchroon loopt met de feitelijk benodigde budgetten over de jaren heen. Daarom is de financi&euml;le planning voor de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd. Conclusie op basis van die actualisatie is dat incidenteel extra geld nodig is voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <h3>9. Capaciteitsplanning team Leefomgeving</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de capaciteitsplanning team Leefomgeving.</li> <li>De uitbreiding van de structurele capaciteit voor een deel te kwalificeren als onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar en voor een deel als consequentie van de focus op Wonen.</li> <li>De structurele capaciteit uit te breiden met 8,1 fte en de kosten voor 2024 (&euro; 161.158,-) en de kosten voor 2025 en verder (&euro; 266.158,-), als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De structurele lasten voor de inzet van co&ouml;rdinatoren (0,44 fte, &euro; 42.095,-) ter afweging op te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De klimaatmiddelen van het Rijk beschikbaar te stellen voor de volgende functies, beleidsmedewerker duurzaamheid, beleidsondersteunend medewerker duurzaamheid, milieuplanoloog, casemanager Omgevingswet (40%) en ondersteunend medewerker (50%). Hiervoor respectievelijk voor 2023 &euro; 227.950,-, voor 2024 &euro; 241.725 en voor 2025 en verder &euro;257.058,- in te zetten uit de middelen (gemiddeld &euro; 350.000,-/jaar) voor de klimaatopgave.</li> <li>De overige kosten voor respectievelijk 2024 (&euro; 116.110,-) en 2025 en verder (138.777,-) te dekken uit de projecten.</li> <li>De kosten voor de incidentele capaciteit benodigd voor 2023, &euro; 116.274,- te verantwoorden bij de eerste Berap.</li> <li>De taakstelling voor het team Leefomgeving op te hogen met &euro; 116.110,- naar &euro; 596.988,-.</li> <li>De werving per direct op te starten voor de volgende functies:</li> </ol> <ul> <li>Adviseur grondzaken</li> <li>Ondersteuningscapaciteit Wonen</li> <li>Juridisch beleidsmedewerker RO</li> <li>Ondersteuningscapaciteit Klimaat/Omgevingswet</li> <li>Geospecialist</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Als gevolg van de vele ontwikkelingen die op het team Leefomgeving afkomen, zowel intern (ambitie focus op Wonen) als extern (Omgevingswet, Klimaatcrisis, Stikstofcrisis en ontwikkelingen in het landelijk gebied) is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het team. Er is een teamanalyse uitgevoerd waarbij de interne en externe ontwikkelingen een belangrijk rol hebben gespeeld. Daarbij is ook gekeken naar de ordening van het team. Dit heeft geleid tot een capaciteitsplanning voor de jaren 2023 tot en met 2025 op basis waarvan het team in balans komt passend bij de missie en visie van de organisatie, de opgaves en het strategisch HR-beleid en daarmee toekomstbestendig wordt.</p> <h3>10. MJIP Kerkplein Olst tussenstand en aanpak vervolgfase</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Voor de herinrichting kerkplein een aanvullende krediet beschikbaar stellen van &euro; 181.570 te verwerken in de 1e berap 2023.</li> <li>Dit krediet voor &euro; 57.663 dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering, voor &euro; 57.907 uit beschikbare subsidies.</li> <li>De kapitaallasten over het restant bedrag van &euro; 66.000 verwerken in het MJIP en opnemen in de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van groot onderhoud en nieuwe eisen die gesteld worden in het kader van klimaatadaptief maken van de leefomgeving moeten we de riolering en het groen vervangen van het kerkplein in Olst. De laatste kastanjebomen die er staan moeten we vanwege ziekte verwijderen. Hier komt nieuw groen voor in de plaats. In lijn met de bedoeling van de gemeente is de vormgeving van het plein participatief opgepakt. Dit in samenwerking met een brede initiatiefgroep die zichzelf heeft gemeld om mee te denken en in afstemming met de gebruikers van het plein. &nbsp;</p> <p>Door de hoge inflatie en verdere uitwerking van onze gemeentelijke opgaven als gevolg van klimaatadaptatie, verduurzamen verlichting en vergroten biodiversiteit zijn de kosten voor realisatie van het groot onderhoud gestegen. Voorgesteld wordt aanvullend budget beschikbaar te stellen ten laste van bestaande programma&rsquo;s om daarmee de uitvoering van de voorgenomen plannen mogelijk te maken.</p> <h3>11. Toekomstbestendig Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de routekaart Toekomstbestendig Olst-Wijhe en de daarbij behorende projectaanpak.</li> <li>Ter uitvoering van deze routekaart een bedrag van 40.000 euro beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het voor 2023 beschikbare budget uitvoering bestuursakkoord.</li> <li>De routekaart ter kennis te brengen van de gemeenteraad. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om door middel van een (omvangrijke) heroverwegingsoperatie de financi&euml;n van de gemeente weer structureel in balans te brengen. Onderdeel van de heroverweging vormde het aanbrengen van focus in de te maken beleidskeuzes. Daarbij is de focus gelegd op het zijn van een 'eigenzinnige woongemeente'. Als vervolg op de heroverweging is het bureau Rijnconsult gevraagd om een quick scan uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente Olst-Wijhe. Hierbij zijn de opgaven van de gemeente afgezet tegen de beschikbare hulpbronnen. Op basis van de uitkomsten van deze quick scan zijn door Rijnconsult een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.<br />Ter uitvoering van deze aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld om de toekomstbestendigheid van de gemeente Olst-Wijhe te versterken in de vorm van een routekaart. Het college heeft besloten om in te stemmen met deze aanpak en de gemeenteraad voor te stellen hiermee akkoord te gaan.<br />Als uitgangspunt wordt gehanteerd: Ga uit van een gezond zelfbewustzijn (eigen kracht) met als doelstelling een toekomstbestendige gemeente te blijven. Het gaat om het benutten van kansen en organische doorontwikkeling.</p> <h3>12. Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan Koedijk 2 te Wesepe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan Wijzigingsplan Buitengebied, Koedijk 2 bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001083-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. Op 1 maart 2022 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen. Vervolgens is er een ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Vanaf 7 december 2022 heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen.&nbsp;</p> <p>De initiatiefnemer heeft bij het verdere uitwerken van de plannen verzocht om een ondergeschikte wijziging. De locatie voor de parkeervoorzieningen voor de tweede woning wordt iets verder naar de oostzijde verschoven. Er bestaan geen bezwaren vanuit landschappelijk oogpunt tegen deze wijziging. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de wijziging van de locatie van de parkeervoorzieningen voor de tweede woning, staat beroep open bij de Raad van State.</p> <h3>13. Intentie tot overstappen naar arbeidsmarktregio Zwolle</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De intentie tot overstappen naar de arbeidsmarktregio Zwolle formeel in gang te zetten door een brief te sturen naar zowel de voorzitter van werkbedrijf Zwolle als de voorzitter van werkbedrijf Stedendriehoek en Noord Veluwe.</li> <li>Wethouder Compagner te mandateren om de toetreding- en uittredingsbrieven te ondertekenen.</li> <li>Na instemming vanuit beide regio&rsquo;s het verdere proces van uittreding en toetreding doorlopen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het najaar van 2022 heeft het college de wens uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken om over te stappen van arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe naar arbeidsmarktregio Zwolle.&nbsp;Hiertoe is ambtelijk verkend welke stappen hiervoor moeten worden gezet. De uitkomst is dat een overstap per 1 januari 2024 haalbaar is. Gedurende 2023 moet hiervoor een proces worden doorlopen wat ertoe leidt dat alle betrokken gemeenten van beide regio&rsquo;s en het UWV in augustus 2023 instemmen met de overstap.&nbsp;De eerste stap in dit proces is een formele aankondiging per brief van deze intentie aan de voorzitters van beide werkbedrijven.</p> 2023-03-13 09:00:00 +0100 2023-03-10 10:10:16 +0100 2023-03-10 11:19:37 +0100 B&W besluiten 21-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Attentieregeling bij leeftijds- en huwelijksjubilea &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Update voortgang en vervolg MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Verzoek toewijzing aanstelling gebiedsmanager 2024-2025 voor Kansenkaart VTE</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aanstelling van een gebiedsmanager IJssel voor de jaren 2024-2025 om de Kansenkaart VTE 2023-2026 tot uitwerking te brengen.</li> <li>De benodigde bijdrage voor de gebiedsmanager IJssel van &euro; 50.000,- per jaar voor jaren 2024 en 2025 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De unieke ligging aan de IJssel van de dorpen Olst en Wijhe en de kernen Herxen, Marle en Welsum, gecombineerd met de ontwikkelingen in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) en de KaderRichtlijnWater (KDW) tussen 2023-2027 maken dat de gemeente n&uacute; actief moet inzetten op recreatie en toerisme rond de IJssel. Met alle ontwikkelingen die zich de komende jaren manifesteren, betekent het dat dit IJsselgebied kan floreren.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Kijkende naar de fase van recreatieve planvorming voor het IJsselgebied in Olst-Wijhe is een proactieve en aanjagende rol voor de gemeente op z'n plek en passend om de huidige kansen helder in beeld te brengen. Hiervoor is een gebiedsmanager nodig voor de periode van 2 jaar. De kosten van de gebiedsmanager bedragen &euro; 50.000,- per jaar en deze worden afgewogen in de kadernota 2024-2027. &nbsp;</p> <h3>4. Toestemming verlenen voor beschikbaar stellen van data voor landelijk CPB-onderzoek naar houdbaarheid Wmo en Jeugdwet</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo;.</li> <li>Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo; te ondertekenen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De VNG heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Voor het onderzoek heeft het CPB Wmo- en jeugdzorg-data nodig van gemeenten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, willen ze deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten, waarschijnlijk al over de benodigde informatie, maar mag deze alleen - met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van het onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo;.</p> <h3>5. Beslissing op bezwaar n.a.v. de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 29 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het bezwaarschrift van eiser niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen.</li> <li>Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van B en W heeft op 19 juni 2018 een omgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de kantine van sporthal De Hooiberg in Olst als caf&eacute; en voor het houden van partijen van persoonlijke aard.&nbsp;<br />Op 20 oktober 2020 heeft het college een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Op 29 november 2022 heeft de rechtbank Overijssel dat besluit vernietigd en het college opgedragen een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen. Op verzoek van de vergunninghouder (de gemeente) is de omgevingsvergunning van 29 juni 2018, bij brief van 10 februari 2023 ingetrokken. Dat betekent dat de inrichting niet als een sportcaf&eacute; maar als een sportkantine gebruikt mag worden. Gelet hierop is er geen grondslag meer voor een heroverweging van het besluit en het bezwaarschrift van eiser wordt als niet ontvankelijke verklaard.<br />Het verzoek om vergoeding van de proceskosten wordt gehonoreerd.&nbsp;</p> <h3>6. Salland Marketing verhoging structurele subsidie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Salland Marketing voor de periode 2024 t/m 2026 van &euro; 5.956,- per jaar in verband met gestegen loon- en productiekosten (zogenaamde autonome ontwikkelingen).</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Salland Marketing brengt het toeristisch-recreatieve product van Olst-Wijhe onder de aandacht van (potenti&euml;le) bezoekers. In 2019 heeft Salland Marketing het Salland Kompas gelanceerd: een strategische agenda voor 2019-2022. In dit document werd de koers beschreven voor een perspectiefvolle vrijetijdseconomie (hierna VTE) in onze gemeente en Salland. Toen de inkt van deze agenda was opgedroogd, brak corona uit waardoor de agenda nauwelijks kon worden gevolgd. Samen met de Sallandse gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe is besloten geen nieuw kompas te ontwikkelen, maar het huidige kompas te gebruiken en waar nodig te herijken. Salland Marketing geeft aan dat de basisdienstverlening aan Olst-Wijhe en andere Sallandse gemeenten flink duurder is geworden door de gestegen loon- en productiekosten (autonome ontwikkelingen). Zowel van de kant van de deelnemende gemeenten als van de kant van VTE-ondernemers is meer budget nodig. Olst-Wijhe faciliteert Salland Marketing sinds 2016 met een bedrag van &euro; 8.333 euro per jaar. In 2021 is dat bedrag als gevolg van de heroverweging naar beneden bijgesteld naar &euro; 7.916 per jaar. Salland Marketing geeft aan voor de basistaken Olst-Wijhe vanaf 2024 een bedrag nodig te hebben van &euro; 13.872. Dat een jaarlijkse verhoging van &euro; 5.956,-.</p> <h3>7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Wijhe, Beatrixlaan 2-32' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004025-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 17 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Woningstichting SallandWonen diende eerder een verzoek in voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>8. Bijstelling financi&euml;le kaders kindcentra Olst en Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de vrijgekomen / vrijkomende schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe en dit aan de gemeenteraad voor te leggen via het raadsvoorstel.</li> <li>De raad voor te stellen om het resterende tekort op de budgetten van de kindcentra Olst en Wijhe als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027 via bijgaand raadsvoorstel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Samen met de partners in het project Scholen voor Morgen realiseert de gemeente nieuwe kindcentra in Olst en in Wijhe. Dit gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) de eigenaar van het gebouw en zij verhuurt vervolgens de ruimten aan de gemeente en de partners. In 2020 stemde de gemeenteraad in met de plannen en zijn de hiervoor benodigde financi&euml;n toegekend door middel van een raadsbesluit voor het kindcentrum Olst; en in 2021 voor het kindcentrum Wijhe. Inmiddels veroorzaakt de macro-economische ontwikkeling een hoge inflatie, sterk gestegen bouwprijzen en een oplopende rente. Dit maakt dat de investeringen en exploitaties van beide kindcentra niet mogelijk zijn binnen de budgetten die beschikbaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad daarom voor om, ter dekking van de stijgende kosten en rente, vanaf 2026 een aanvullend jaarlijks budget ter beschikking te stellen van 50.000 euro voor het kindcentrum Olst en vanaf 2027 een bedrag van 70.000 euro voor het kindcentrum Wijhe. Al eerder heeft de raad besloten om de vrijvallende kapitaallasten van de huidige schoollocaties als optionele dekking te kunnen gebruiken. Gelet op de kosten- en renteontwikkelingen stelt het college de gemeenteraad voor om deze optie te lichten.&nbsp;</p> 2023-02-27 09:00:00 +0100 2023-02-24 10:36:36 +0100 2023-02-24 11:30:42 +0100 B&W besluiten 14-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ingekomen brieven, club/jongerenviering met het thema 'Verandering' &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Informatie over rol Vegann bij besluitvorming dividendbeleid en Afsprakenkader &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Paasvuren en stikstof 2023.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>voor 2023 toestaan dat, voor zover nodig na provinciale toetsing, in de beschikking gemotiveerd wordt afgeweken van het bestaande beleid met betrekking tot paasvuren, waar dit betrekking heeft op de ondergrens qua omvang (70m3). Een kleinere omvang is toegestaan indien dit het doorgaan van het paasvuur mogelijk maakt.</li> </ul> <h3>3. Beantwoording raadsvraag ondersteuning subsidieaanvragen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De raadsvraag over de wenselijkheid van administratieve ondersteuning bij subsidie aanvragen (toezegging 14) af te doen door de raad via een informatiebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2022 is een vraag gesteld in hoeverre administratieve ondersteuning bij subsidieaanvragen wenselijk zou zijn. De wethouder heeft toegezegd om bij de maatschappelijke organisaties een brede ori&euml;ntatie te doen naar de behoefte aan ondersteuning bij subsidieaanvragen (toezegging 14).</p> <p>Deze ori&euml;ntatie is nu afgerond. Organisaties herkennen dat voor het aanvragen veel administratieve kennis en tijd nodig is, maar zien een vaste secretari&euml;le ondersteuning hiervoor niet als de oplossing. Het gaat om veel verschillende (en meestal geen gemeentelijke) subsidiebronnen. Soms wordt de oplossing door organisaties zelf gevonden. De gemeentelijke incidentele subsidies zijn eenvoudig digitaal aan te vragen en ook bij herziening van ons subsidiebeleid zullen we oog hebben voor een zo laag mogelijke administratieve last bij subsidieaanvragen.</p> <h3>4. Dienstverleningsovereenkomst kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De dienstverleningsovereenkomsten 2023 &ndash; 2024 met kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf vast te stellen, waarbij we het indexeringspercentage hanteren dat door het ministerie van VWS wordt aangehouden bij het bepalen van de maximum uurprijs voor kinderopvangtoeslag.</li> <li>Door kostenstijgingen in het peuterwerk, onder andere door een ruime verdubbeling van het aantal peuters dat gebruikmaakt van de peuteropvang dan begroot, een bedrag van &euro; 20.000 per jaar aan extra kosten voor peuterwerk mee te nemen in de kadernota 2024-2027.</li> <li>De te verwachten overschrijding op deze post in 2023 ad &euro; 20.000 meenemen in de 1e berap 2023.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft een dienstverleningsovereenkomst met de kinderopvangorganisaties voor het realiseren van een aanbod peuterwerk en voorschoolse educatie. Peuterwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met als doel dat kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.&nbsp;</p> <p>De gemeente bekostigt (naast een eigen bijdrage van ouders/verzorgers) het aanbod peuterwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (omdat beide of &eacute;&eacute;n van beide niet werkt). &nbsp;De gemeente betaalt een toeslag aan de kinderopvangorganisaties voor de peuters van ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag om een peuterwerkaanbod te realiseren. Naast het realiseren van peuterwerk is de gemeente vanuit het landelijke onderwijsachterstandenbeleid verplicht te zorgen voor voldoende aanbod voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een taalachterstand.&nbsp;</p> <p>Afgelopen jaren 2021 en 2022 is er meer uitgegeven dan begroot was op peuterwerk. Dit komt vooral doordat er een ruime verdubbeling is van het aantal peuters dat gebruikmaakt van peuterwerk, waarbij ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Om peuterwerk te kunnen blijven aanbieden moet het bedrag structureel worden opgehoogd met &euro; 20.000.&nbsp;</p> <p>De huidige dienstverleningsovereenkomsten met kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf zijn per 1 januari 2023 afgelopen en vragen om een nieuwe overeenkomst. We zijn een dienstverleningsovereenkomst met beide organisaties aangegaan voor de jaren 2023 en 2024 waarin we zijn uitgegaan van een indexeringspercentage op de huidige tarieven van 6,44%. Dit is gelijk aan het indexeringspercentage dat het ministerie van VWS gebruikt voor het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag.</p> <h3>5. Indexatie bijlage financieel besluit 2023 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2023 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat dat het college de bedragen in deze bijlage jaarlijks aanpast aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2023 10 procent en wordt toegepast op de Individuele inkomenstoeslag en de vergoeding voor woninginrichtingskosten.</p> <h3>6. Toekomst Routenetwerken: Scenariokeuze toekomst Routenetwerken Salland</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met scenario 3, waarbij het totaal van de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten voor Routenetwerken Salland structureel met 25% wordt verhoogd.</li> <li>De benodigde structurele verhoging voor Olst-Wijhe met een bedrag van &euro; 1.968, - als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onder de naam Routenetwerken Salland geven de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitvoering aan het beheer, onderhoud en doorontwikkelingen van het fiets- en wandelnetwerk, met bijbehorende informatievoorziening, in Salland. De gemeenten zijn hiervoor in 2019 een overeenkomst aangegaan, waarbij Raalte als dienstverlenende gemeente is aangemerkt. Doordat de kosten van materialen en de uitvoering van het onderhoud de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, vallen de uitvoeringskosten structureel hoger uit en passen deze niet meer binnen het beschikbare budget waardoor er sprake is van een jaarlijks tekort.&nbsp;<br />Deze kostenontwikkeling was de aanleiding voor een verkenning van de toekomst op basis van 3 scenario&rsquo;s. Deze zijn voorbesproken met de betrokken gemeenten. Op basis daarvan wordt de keuze voor scenario 3: &lsquo;Toekomstbestendig inclusief doorontwikkeling routenetwerken&rsquo; aan de gemeenten voorgelegd voor besluitvorming. In dit scenario wordt de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten structureel met 25% verhoogd. Voor Olst-Wijhe betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage met &euro; 1.968, -. De jaarlijkse kosten komen daarmee op een totaal van &euro; 16.014, - per jaar voor Olst-Wijhe.&nbsp;<br />Gelet op de gezamenlijke lijn met de andere gemeenten en gelet op de omvang van het bedrag wordt dit bedrag opgenomen als autonome ontwikkeling bij de Kadernota.</p> <h3>7. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2021-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers. Daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn- zoals wel gebruikelijk- niet de RMC-cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. In april 2023 komen nieuwe cijfers over voortijdige schoolverlaters beschikbaar via het landelijk dashboard voor voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.</p> <h3>8. Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 15 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur die op 15 februari 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>9. Principebesluit tot het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Planologisch medewerking te verlenen aan het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe onder voorwaarde dat:</p> <p>a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.</p> <p>b. initiatiefnemer indien nodig met onderzoeken aantoont dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het karakteristieke bijgebouw om te vormen tot een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om bijgebouwen met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden om te vormen naar een zelfstandige woning. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>10. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar woningen en appartementen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar 11 woningen en appartementen, onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>Uit door de initiatiefnemer aangeleverde onderzoeken blijkt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering.</li> </ul> <p>2. Een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling in procedure te brengen, onder de voorwaarde dat niet eerder wordt gestart met de werkzaamheden voordat een anterieure overeenkomst is gesloten.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 juni 2022 heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe. De initiatiefnemer is voornemens om het voormalige restaurant om te bouwen naar 11 woningen en appartementen. Daarbij wordt het gehele perceel opnieuw ingericht. Het college van B&amp;W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan. Daarbij stelt het college wel de voorwaarde dat onderzocht moet zijn dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering door deze ontwikkeling.</p> <h3>11. Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 16 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 februari 2023.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 16 februari 2023 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De inhoudelijke adviezen staan in de&nbsp;<br />geannoteerde agenda.</p> <h3>12. Formatieuitbreiding Team Bedrijfsvoering en Communicatie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met:<br />a. formatieve uitbreiding van maximaal 0,79 fte voor de werving van een Organisatieadviseur (schaal 11).<br />b. formatieve uitbreiding van maximaal 0,89 fte voor de werving van een Ondersteuner (schaal 7).<br />c. de financi&euml;le consequentie voor de structurele uitbreiding vanaf 2024 inzake de organisatieadviseur in te brengen in de vertaling van het bestuursakkoord in een collegeuitvoeringsagenda bij de onderdelen ontwikkelrichting organisatie en financieel kader en af te wegen bij de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks &euro; 88.000.&nbsp;<br />d. de financi&euml;le consequentie voor de structurele uitbreiding inzake de ondersteuner vanaf 2024 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks &euro; 57.000.<br />e. de financi&euml;le consequentie voor de incidentele uitbreiding in 2023 mee te nemen in de 2e Berap 2023 onder Ontwikkelingen Bedrijfsvoering voor een totaal van maximaal &euro; 70.000.<br />f. personele invulling van de uitbreiding van Ondersteuning voorafgaand aan verwerking in de 2e Berap.&nbsp;<br />2. Kennis te nemen van de structurele extra financi&euml;le lasten ad &euro; 23.000 voor de functie van concerncontroller en die als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota. &nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Binnen het team Bedrijfsvoering en Communicatie hebben we op enkele taakvelden te maken met meer vraag dan aanbod. Daarnaast is er een wens om te investeren in de kwaliteit en de efficiency. Om de nieuwe concerncontroller ruimte te bieden voor een strategische rolinvulling, onder andere ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus, is er behoefte aan goede tactische ondersteuning. Er liggen ook nog oningevulde taken uit een eerdere werving naar een organisatieadviseur.&nbsp;<br />Ook zien we in de toekomst de vraag naar ondersteuning van de organisatie en het bestuur toenemen. Besloten is om extra formatie voor een Organisatieadviseur af te wegen bij de Kadernota en een uitbreiding van het cluster Ondersteuning mee te nemen als autonome ontwikkeling in de Kadernota.</p> <h3>13. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming, onder voorwaarde dat:<br />a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.<br />b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe te wijzigen in een woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om onder voorwaarden de agrarische bestemming te wijzigen in een vervolgfunctie indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>14. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden 14 juli 2022, waarbij de gemeente Olst-Wijhe een Woo-verzoek gedeeltelijk heeft afgewezen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en in het besluit op het bezwaar de juiste inventarisatielijst op te nemen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij brief van 15 juli 2022, ontvangen door de rechtbank op 15 juli 2022, hebben bezwaarmakers een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden op 14 juli 2022, tot het gedeeltelijk weigeren van de gevraagde informatie op grond van de Wet Openbaarheid Overheid (Woo). Het gaat hierbij om de documenten die betrekking hebben op het besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP). De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 2 januari 2023 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen.&nbsp;</p> 2023-02-20 09:00:00 +0100 2023-02-17 10:44:40 +0100 2023-02-17 11:23:35 +0100 B&W besluiten 07-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Evaluatierapport en inspiratieboekje Olstergaard &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Werkbezoeken bedrijven en maatschappelijke organisaties gemeente Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Zes keer per jaar een werkbezoek van het college in te plannen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.</p> <ul> <li>Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Bava) Enexis 9 februari 2023.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- De Vegann-vertegenwoordiger in de Bava te laten instemmen met het investeringsbesluit voor Mijnwater Warmte Infra.</p> <ul> <li>Piket en vakantierooster B&amp;W 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vervanging van armaturen 2023-2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het vervangingsplan armaturen 2023-2027.</li> <li>Te kiezen voor de variant met de alternatieve armaturen.</li> <li>Akkoord te gaan met de daadwerkelijke vervanging vooruitlopend op de verwerking in de 1e berap 2023 en kadernota 2024-2027.</li> <li>Voor het vervangen van de armaturen een totaal krediet beschikbaar te stellen in 2023 van &euro;721.475, - te verwerken in de 1e berap 2023 in lijn met de bespreking in het college in november 2022.</li> <li>De kosten van de vervangingen opnemen in het MJIP en de kapitaallasten hiervan vanaf 2025 te verwerken in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>Kennis te nemen van het regionaal opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting.</li> <li>De drie voorgestelde pilots op te starten.</li> <li>De raad actief te informeren over uw besluit.</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle uitgaven voor realisatie van dit project.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft besloten om versneld 1700 armaturen ten behoeve van de openbare verlichting te vervangen. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de raadsopdracht voor een breder onderzoek om versneld energie te besparen. Met de vervanging van de 1700 armaturen worden de energiekosten verminderd en dragen wij bij aan het oplossen van de energiecrisis. Wij starten direct met de vervangingen van de armaturen om zo snel mogelijk te komen tot de besparing van 162.000 kWh. &nbsp;De besparing in euro&rsquo;s op basis van een tarief van &euro;0,40,-/kWh is &euro;64.800,- (162.000X0,40) per jaar. &nbsp;Daarnaast gaan er drie pilots lopen om te kijken of we nog meer energie kunnen besparen op de openbare verlichting.</p> 2023-02-13 09:00:00 +0100 2023-02-10 09:38:33 +0100 2023-02-10 09:38:33 +0100 B&W besluiten 31-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Memo college je-vorm in communicatie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001085-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 september 2022, met een tweetal ambtshalve wijzigingen vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op het perceel aan de Boerlestraat 9-9a te Wijhe, onderdeel van het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe, bevindt zich een pluimveehouderij. De eigenaar van de pluimveehouderij heeft zich gemeld bij de gemeente met het initiatief voor de bouw van een nieuwe kippenstal. De initiatiefnemer wil deze nieuwe stal bouwen om te kunnen voldoen aan de hedendaagse consumentenvraag naar duurzamer (kippen)vlees. De bedoeling van de bouw van de nieuwe kippenstal is om het aantal dieren per vierkante meter te verlagen, zodat de dieren meer leefruimte hebben. De pluimveehouderij wordt dus alleen qua vierkante meters uitgebreid, niet wat betreft het aantal te houden kippen. Het college van B&amp;W heeft eind 2019 reeds een positief principebesluit genomen over het initiatief en onder voorwaarden besloten medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan met de titel &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a&rsquo; heeft ter inzage gelegen in de periode van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Wel zijn er naar aanleiding van aanvullend advies door de omgevingsdienst nog twee wijzigingen in de onderbouwing van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit daarom om het bestemmingsplan met twee ambtshalve wijzigingen voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</p> <h3>4. Benoeming plaatsvervangende voorzitters Bezwarenadviescommissie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De heer mr. E. Heidenrijk te Deventer te benoemen als 2e plaatsvervangende voorzitter en de heer M. Aalders als 3e plaatsvervangende voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter heeft het college twee plaatsvervangende voorzitters voor de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe benoemd.</p> <h3>5. Organiseren verkiezingen 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>de stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in de adviesnota</li> <li>de bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken</li> <li>de teamleider Publiekszaken te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen</li> <li>voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag te kiezen voor optie 2, te weten een centrale stemopneming op de dag na de verkiezingen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Het college van B&amp;W heeft besluiten genomen over de vaststelling van de stemlocaties, bezetting van de stembureaus, de wijze van tellen van de verkiezingsuitslag en de mandatering van de teamleider Publiekszaken voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen.</p> <h3>6. Annotatie t.b.v. BO en PfO Jeugd 1 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 februari vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan twee punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Indexatie tarieven 2023</li> <li>Tarievenblad&nbsp;</li> </ul> <p>In het voorstel is per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.&nbsp;</p> <h3>7. Actualisatie categoriseringsplan</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het geactualiseerde categoriseringsplan vast te stellen.</li> <li>Het categoriseringsplan ter kennisneming ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De basis van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem vormt het categoriseringsplan. Hierin worden de verschillende wegen in een (plan)gebied ingedeeld in categorie&euml;n. De categorie is afhankelijk van de functie van de weg waarvoor voor iedere categorie een dwarsprofiel, wensbeeld zijn opgesteld.<br />Met een wegencategoriseringsplan wordt de (auto)verkeersstructuur vastgelegd. &nbsp;De categorie&euml;n en inrichtingseisen zoals beschreven in het geactualiseerde categoriseringsplan zijn van toepassing op alle wegen binnen het beheersgebied van de gemeente en passen binnen de aanbevelingen van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).&nbsp;</p> <p>Het huidige categoriseringsplan stamt uit 2002 en is aan actualisatie toe. De herziene visie dient voor de aankomende jaren als basis voor de juiste balans tussen functie, vormgeving en gebruik met als doel een zo veilig mogelijke infrastructuur en staat toe meerdere wegen in Olst-Wijhe binnen de bebouwde kom af te waarderen naar een maximale rijsnelheid van 30 km per uur.</p> <p>Wenselijk is om onze wegen conform het Duurzaam Veilig principe in te blijven richten en het wegennetwerk verder af te stemmen op het gewenste gebruik.&nbsp;</p> 2023-02-06 09:00:00 +0100 2023-02-03 12:03:06 +0100 2023-02-03 12:03:06 +0100 B&W besluiten 24-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Overzicht bezochte erven Olst-Wijhe project Toekomstgerichte erven &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Principebesluit wijziging bestemming Langstraat 19 te Wijhe ten behoeve van de realisatie van 22 appartementen en 190 m2 commerci&euml;le ruimte</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Langstraat 19 te Wijhe, waarbij er maximaal 22 appartementen en twee commerci&euml;le ruimten (gezamenlijk oppervlak 190 m2) worden gerealiseerd, onder voorwaarde dat:</li> </ol> <p>a. de initiatiefnemer het stedenbouwkundig plan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b. in overeenstemming met de gemeente tot een programma voor de woningbouw wordt gekomen;<br />c. in overeenstemming met de gemeente tot een invulling van de parkeerbehoefte voor de nieuw te bouwen appartementen en commerci&euml;le ruimten wordt gekomen;<br />d. het plan ter advisering wordt voorgelegd aan de Monumentencommissie met betrekking tot de gevel die in het kader van het waardevolle dorpsgezicht is bestempeld als van &lsquo;zeer hoge kwaliteit&rsquo;;<br />e. wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat door middel van een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft op 30 juni 2022 een principeverzoek ingediend voor de bestemmingswijziging van het perceel aan de Langstraat 19 te Wijhe. De initiatiefnemer wil op deze locatie 22 appartementen en twee commerci&euml;le ruimten (met een gezamenlijk oppervlak van 190 m2) realiseren, waarbij de commerci&euml;le ruimten zich bevinden in de plint aan de Langstraat. Binnen het huidige bestemmingsplan is het voorgenomen plan niet mogelijk. De locatie heeft de bestemming &lsquo;Centrum&rsquo;, waarbinnen woningen en commerci&euml;le functies gerealiseerd kunnen worden, maar het voorgenomen plan past niet binnen het bouwvlak. Het bestemmingsplan moet dus worden herzien. In de basis staat de gemeente positief tegenover het voornemen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Eindrapportage realisatieplan heroverweging</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eindrapportage heroverweging.</li> <li>De projectorganisatie heroverweging op te heffen en de afronding van de heroverwegingsmaatregelen te beleggen in de lijnorganisatie.</li> <li>De eindrapportage ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter uitvoering van de heroverwegingsoperatie is een realisatieplan heroverweging opgesteld. De uitvoering is ondergebracht in een projectorganisatie onder aansturing van een stuurgroep zijnde het college van burgemeester en wethouders.<br />Op basis van bijgaande eindrapportage kan worden vastgesteld het realisatieplan nagenoeg in zijn geheel conform besluitvorming van de gemeenteraad is uitgevoerd. De totale taakstelling bedroeg &euro; 2.486.241 structureel. Hiervan kan &euro; 7.700 niet worden gerealiseerd vanwege gebleken onuitvoerbaarheid van de betreffende maatregelen. &nbsp;Daarnaast wordt &euro; 175.000 niet gerealiseerd als gevolg van het raadsbesluit om de OZB niet te verhogen.&nbsp;</p> <p>Besloten is om de (monitoring) van de uitvoering van de nog openstaande maatregelen onder te brengen in de lijnorganisatie en de projectorganisatie op te heffen.&nbsp;</p> <h3>5. Nieuwe opzet bijeenkomst nieuwe inwoners</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een wisselende, toegankelijkere locatie.</li> <li>In te stemmen met een zaterdagmiddag.</li> <li>In te stemmen met een programma voor kinderen.</li> <li>&euro;5.000 euro budget vanuit potje Representatie in te zetten voor de bijeenkomst nieuwe inwoners.</li> <li>De uitgenodigde nieuwe inwoners ook te bevragen op de verwachtingen ten aanzien van de bijeenkomst.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college besloot in 2018 voor het eerst nieuwe inwoners uit te nodigen. Vervolgens is na evaluatie besproken dit jaarlijks terug te laten komen. In 2020 en 2021 is de bijeenkomst niet doorgegaan vanwege corona. In 2022 vond de bijeenkomst zoals vanouds plaats. Naar aanleiding van de evaluatie van 2022, is besloten de bijeenkomst de komende jaren anders in te steken. Besloten is te kiezen voor een toegankelijkere locatie die per bijeenkomst wisselt en hiervoor jaarlijks &euro; 5.000 euro te reserveren in het potje Representatie. Daarnaast organiseren we de bijeenkomst op een zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur. Tenslotte willen we (jonge) gezinnen de ruimte bieden aan te sluiten (met een programma voor kinderen).&nbsp;</p> <h3>6. Inbreidingsinitiatieven in Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de voormalige werkplaats van initiatiefnemer aan de Jan Hooglandstraat in Olst onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b. Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er meerdere belangen spelen.<br />c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d. Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.<br />2. Een bestemmingsplan voor dit perceel aan de Jan Hooglandstraat in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Olst-Wijhe is behoefte aan extra woningbouwlocaties. Met initiatiefnemer is gekeken naar mogelijke inbreidinglocaties. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Jan Hooglandstraat om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>7. Vervanging en harmonisatie beveiligingssysteem</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de vervanging van het beveiligingssysteem van de serverruimte in het gemeentehuis Wijhe en te integreren in het reeds in gebruik zijnde systeem van de gemeente Deventer.</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om een investeringskrediet van 30.000 euro beschikbaar te stellen bij de 1e bestuursrapportage 2023 en de hieruit voortvloeiende jaarlast van 2.450 euro mee nemen in de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het beveiligingssysteem van onze ICT-ruimte voldoet niet meer aan de wettelijke beveiligingseisen. Om hieraan te kunnen voldoen en tegelijkertijd tot een geharmoniseerd systeem te komen, is een investering nodig van 60.000 euro. De helft van deze investering wordt gedekt vanuit het informatieveiligheidsbudget van DOWR-i omdat deze serverruimte tevens dient als achtervang voor de DOWR-ICT-infrastructuur.<br />Besloten is om in te stemmen met de benodigde investering van 30.000 euro.</p> <h3>8. Wijziging Leader aanvraag Pinokkio Boerhaar</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met vernietiging van de beschikking voor een bijdrage van &euro; 16.875,- en in te stemmen met een bijdrage van &euro; 24.769,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>Aanvrager via een beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve De Kracht van Salland voor de cofinanciering van de LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio via de 1e berap 2023 ad &euro; 24.769,-.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.&nbsp;<br />Onze gemeente heeft in november 2022 een aanvraag in het kader van het LEADER-programma ontvangen voor het project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio in Boerhaar. Aan de gemeente werd een cofinanciering van &euro; 16.875,- voor dit project gevraagd, welke na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) in december 2022 is toegekend door het College.&nbsp;<br />Het bestuur van gemeenschapshuis Pinokkio heeft in december de begroting aangepast naar aanleiding van een aantal offertes die ze ten tijde van de beoordeling door de Lokale Actiegroep nog niet ontvangen hadden en het wijzigen van enkele kostenposten naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van de Kracht van Salland die zij in december volgden voorafgaand aan het indienen van de uiteindelijke aanvraag bij de RVO.&nbsp;<br />Deze nieuwe begroting hebben zij als onderdeel van de uiteindelijke aanvraag ingediend bij het RVO. Dit moest voor 31 december en het bestuur van Pinokkio was op dat moment niet op de hoogte dat de gemeente ondertussen tijdens de laatste vergadering in december de conceptaanvraag had toegekend. De verzonden beschikking heeft de uiteindelijke aanvraag gekruist. Zij vragen nu het college de gemeentelijke bijdrage te verhogen van &euro; 16.875,- naar &euro; 24.769,-.</p> <h3>9. Subsidie voormalig Dag!enDoen!-project van Ut Huus 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met be&euml;indigen van de experimentsubsidie voor het project Dag!enDoen! &nbsp;</li> <li>In te stemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidie van &euro;30.000, ter overbrugging van 2023, uit de corona-herstelmiddelen voor het in stand houden van activiteiten ter vermindering van eenzaamheid en bevorderen van ontmoeting in 2023 aan Ut Huus.</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.</li> <li>Voor 2024 en volgende jaren een voorstel af te wachten ter afweging bij de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Dag!enDoen! is een stichting die in 2018 is opgericht. Het is een combinatie van een aanbod van activiteiten, gecombineerd met duurzaam flexibel vervoer. Dag!enDoen! is gestart als experiment met een tijdelijk karaktervanuit het programma Transformatie Sociaal Domein. Dit is begonnen als burgerinitiatief en is vervolgens met incidentele subsidie uitgevoerd door Ut Huus. Het doel was het hebben van een concreet instrument tegen eenzaamheid. Met de subsidie die de afgelopen jaren is verstrekt is een lokale activiteitenagenda bijgehouden, zijn er verschillende activiteiten georganiseerd en zijn inwoners hier naartoe begeleidt. Daarnaast is werden er vrijwilligers ingezet om inwoners te begeleiden en vervoer naar de activiteiten te realiseren.&nbsp;</p> <p>Vanwege meerdere redenen, zoals het niet aansluiten van de Dag!enDoen!-app bij de vraag van de inwoners, de kosten en het hanteren van dubbele agenda is door Ut Huus de keuze gemaakt om vanaf 1-1-2023 niet langer deel te nemen aan het format Dag!enDoen! en is de licentie hiervoor opgezegd. Wel willen zij graag de activiteiten en begeleiding die zij onder de noemer Dag!enDoen! uitvoerden graag blijven uitvoeren.&nbsp;</p> <p>Tot en met 2022 is het project incidenteel gefinancierd. Om desgewenst eventuele structurele financiering mogelijk te maken wordt hiervoor een voorstel voorgelegd bij de raad voor de kadernota 2024. Om te voorkomen dat eenzaamheid binnen de gemeente toeneemt omdat activiteiten niet langer worden aangeboden of hierbij niet langer ondersteuning beschikbaar is, is besloten om 30.000 euro beschikbaar te stellen aan Ut Huus ter overbruggingsperiode voor het jaar 2023</p> <h3>10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Kappeweg 28' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001086-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 november 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> 2023-01-30 09:00:00 +0100 2023-01-27 11:14:31 +0100 2023-01-27 12:55:39 +0100 B&W besluiten 17-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding overleg GPBOW-college &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Nieuwe toekomstvisie De Kracht van Salland 2023-2030 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> <li>Afvaardiging college vertrouwenscommissie in oprichting procedure nieuwe burgemeester.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Wethouder Blind en gemeentesecretaris Zielhuis te laten deelnemen als adviseurs in de vertrouwenscommissie</p> <h3>3. Voorstel tot vaststelling omgevingsvergunning &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r voor het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en een pad</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De omgevingsvergunning (met planidentificatienummer NLIMRO.1773.OM2022001087-0201) voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en pad aan &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r te Wijhe vast te stellen en te verlenen.</p> <p>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Om de publieke beleving van het landgoed &rsquo;t Rozendael en de relatie tussen kunst en landschapsbelevenis te cre&euml;ren, werkt de Stichting Baron van Ittersumfonds aan het project &lsquo;bijzondere overnachtingen&rsquo;. Het betreft een plan voor de realisatie van enkele verblijfsrecreatieve voorzieningen op drie locaties binnen de grenzen van het landgoed &rsquo;t Rozendael. De verblijven zullen als kunstwerken worden vormgegeven. In september 2020 is het integrale plan voorgelegd aan het college van B&amp;W en is hierover een positief principebesluit genomen. Hierna zijn de kunstwerken verder ontworpen en is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) voorbereid.</p> <p>Voor de realisatie van het recreatieverblijf en de landschappelijke inpassing hiervan op &eacute;&eacute;n van de drie locaties, de locatie aan &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r, is op 13 april 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het ontwerp van deze omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen over naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te laten passen of om geen omgevingsvergunning te verlenen. Het college wordt daarom voorgesteld om de omgevingsvergunning definitief vast te stellen en te verlenen.</p> <h3>4. Normenkader 2022-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het normenkader 2022-2023 vast te stellen.</li> <li>Dit ter kennis te brengen aan de raad via de lijst van ingekomen stukken met het voorstel hiermee in te stemmen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er dient jaarlijks een geactualiseerd normenkader vastgesteld te worden. Dit normenkader behelst een overzicht van de door de raad vastgestelde en geactualiseerde verordeningen en van geldende wetgeving van het rijk. Het normenkader wordt gebruikt als toetsingskader voor de rechtmatigheid bij de controle van de jaarrekening.</p> <h3>5. Voorziening politieke ambtsdragers uitkeringsverplichtingen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Bij de 1e BERAP 2023 de reserves aan te vullen met een extra incidentele dotatie van &euro; 75.000,-.</li> <li>Bij de kadernota de gemeenteraad voor te stellen om structureel vanaf 2024 &euro; 75.000,- beschikbaar te stellen als dotatie in de voorziening uitkeringsverplichtingen politieke ambtsdragers.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Aftredende bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld) ten laste van de gemeente. Hiervoor is in het verleden een reserve gevormd. De gevormde reserve biedt voor de toekomst onvoldoende dekking. Het collegevoorstel beoogt om de reserves aan te vullen tot een dusdanige omvang dat we weer genoeg hebben om vanuit die middelen een voorziening te vormen.&nbsp;</p> <h3>6. Projectmatige aanpak ruimtelijke initiatieven omgeving Stationsweg, Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een projectmatige aanpak om de verschillende initiatieven in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe te verkennen en op elkaar af te stemmen.</li> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van &euro; 34.067,23 voor de projectmatige aanpak omgeving Stationsweg Wijhe (voor integraal schetsplan) en daarmee de verkenningsfase voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool.</li> <li>De kosten voor de verkenningsfase ten laste te brengen van het budget voor de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Wijhe (conform besluit college B&amp;W in januari 2022).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen gaande in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe. Het gaat om twee particuliere initiatieven (woningbouw aan De Bongerd 2-4 en een woonzorg-complex achter de locatie van Trevin), de kerk die uit eredienst wordt onttrokken en het sluiten/herontwikkelen van de locatie van de St. Jozefschool. Ruimtelijke inpassing van de individuele ontwikkelingen en initiatieven zijn complex, zo niet onhaalbaar. Er wordt daarom een projectmatige aanpak voorgesteld, waarbij een stedenbouwkundig bureau wordt ingehuurd dat het proces begeleidt en een samenhangend plan voor het gebied opstelt (een schetsplan dat heldere kaders biedt voor bebouwingsvlakken, organisatie infrastructuur, parkeren, groen, duurzaamheid, etc.) die als toetsing van de individuele initiatieven gaat gelden.</p> 2023-01-23 09:00:00 +0100 2023-01-20 12:02:04 +0100 2023-01-20 12:09:39 +0100 B&W besluiten 10-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Spoorboek PenC cyclus 2023 Bestuurlijke en ambtelijke planning</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de overall-planning van de P&amp;C instrumenten 2023 (bestuurlijke proces).</li> <li>De planning voor te leggen aan het presidium van de raad op 16 januari 2023. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de totstandkoming van de planning en control-documenten is een bestuurlijke en ambtelijke planning opgesteld om stukken tijdig en volledig op te leveren. Het college heeft ingestemd met deze planning. Voorgesteld wordt aan het presidium om de behandeling van de jaarstukken en kadernota te plannen op 10 juli 2023.</p> <h3>4. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij brief (e-mail) van 30 augustus 2022, ontvangen op 30 augustus 2022, hebben reclamanten een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden op 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst. De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 1 november 2022 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen.</p> <h3>5. Strategie en uitvoeringsprogramma water RIVUS</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De RIVUS-strategie water vast te stellen als kompas voor de wateropgaven in de regio met leidende principes voor de aanpak.</li> <li>Het RIVUS-uitvoeringsprogramma water met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen.</li> <li>Het resultaat van de besluitvorming voor 1 februari 2023 terug te koppelen aan RIVUS.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2022 tekenden de partners, ondersteund door Vitens het Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 -2027. Hierin zetten zij de RIVUS-samenwerking voort op het gebied van water en klimaat, waarmee de agenda van RIVUS verder is verbreed. Het bestuursakkoord is uitgewerkt in twee sporen, namelijk klimaatadaptatie en water. Elk spoor heeft een eigen strategie en uitvoeringsprogramma. Het voorliggende voorstel betreft het uitvoeringsprogramma water. Vaststelling in alle colleges van alle afzonderlijke bestuursorganen van de deelnemende partijen is nodig om de bestuurlijke en juridische legitimatie voor de regionale uitvoering te borgen en inhoudelijke continu&iuml;teit van deelname om tot de gewenste resultaten te komen, veilig te stellen.</p> <h3>6. Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022 vast te stellen.</li> <li>Het vervangingsbesluit gemeente Olst-Wijhe 2022 vast te stellen.</li> <li>Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe uit 2016, zoals gewijzigd in 2019, in te trekken.</li> <li>Het Vervangingsbesluit van 15 november 2016 nr. 16.021165, gewijzigd in 2019, in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe vastgesteld in 2016 en gewijzigd in 2019 wordt aangepast. Naast het scannen van de inkomende en uitgaande post via de centrale scanstraat is nu ook zogenaamde retrospectieve vervanging mogelijk. Dit wil zeggen het scannen van analoog gevormde archiefbestanden met als doel deze analoge bestanden te vervangen door een digitale reproductie.</p> <h3>7. Verantwoordingsverslag informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022 inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&amp;W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen.&nbsp;<br />Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.</p> <h3>8. Kennisnemen van de voortgangsrapportage, instemmen met de definitieve gebiedsagenda Boskamp en met voorbereidingen herontwikkeling Klimboomlocatie&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het programma gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot.</li> <li>De concept gebiedsagenda om te zetten naar een definitieve gebiedsagenda en deze vast te stellen, ter voorbereiding op het gezamenlijk met andere stakeholders ondertekenen van de gebiedsagenda.</li> <li>Voor vervolg en afronding van de pilot gebiedsgericht werken als pilot &euro;50.000 te dekken uit reserve nader te bestemmen middelen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023, vooruitlopend op mogelijke cofinanciering provincie en andere stakeholders.</li> <li>In te stemmen met het uitvoeren van de eerste deelopgave van de gebiedsagenda, namelijk de herontwikkeling van de Klimboom inclusief nabijgelegen trapveld.</li> <li>Voor het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken voor de herontwikkeling van de Klimboom, een voorbereidend budget beschikbaar te stellen van &euro;70.000 en dit te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en een artikel in de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De pilot gebiedsgericht werken met de gebiedsaanpak is anderhalf jaar geleden gestart. Gebiedsgericht werken is de manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang en in samenwerking met diverse partijen worden aangepakt. De pilot bestaat uit drie onderdelen: de integrale gebiedsaanpak op de Boskamp, een training gebiedsgericht werken voor medewerkers en een advies over of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Er is een voortgangsrapportage gemaakt die op de stand van zaken van elk onderdeel ingaat. Voor de gebiedsaanpak op de Boskamp is de gebiedsagenda een belangrijke mijlpaal. De gemeente wil, samen met de andere stakeholders en het dorp, verder met de definitieve agenda en de uitvoering ervan. De gemeente faciliteert de gebiedsaanpak nog tot september 2023, daarna blijft de gemeente in beeld als trekker en grondeigenaar van een aantal deelopgaven en als plantoetser van ruimtelijke plannen.&nbsp;<br />E&eacute;n van de eerste opgaven is de herontwikkeling van de Klimboom, waar een groep jongeren graag met een CPO (CollectiefParticulierOpdrachtgeverschap) aan de slag wil. De training gebiedsgericht (samen)werken is afgerond en in het voorjaar van 2023 staat een terugkomdag gepland. Het advies over hoe gebiedsgericht werken structureel in gemeentelijke organisatie kan worden toegepast, volgt in het voorjaar van 2023.&nbsp;</p> <h3>9. Jaarprogramma verbonden partijen 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het jaarprogramma verbonden partijen 2023 en deze ter vaststelling aan het presidium voor te leggen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks wordt bekeken of er per verbonden partij maatwerk nodig is ten opzichte van de gekozen sturingsarrangementen. In 2022 was dit voor de Omgevingsdienst, het Regionaal Serviceteam Jeugd en de Veiligheidsregio het geval. Het voorstel aan het presidium is om dit in 2023 alleen voort te zetten voor de Omgevingsdienst en het Regionaal Serviceteam Jeugd, met een signaal dat mogelijk voor Konnected in 2024 maatwerk aan de orde zal zijn.</p> <h3>10. Vaststelling aanvullende prestatieafspraken met SallandWonen 2023-2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het bod van SallandWonen en in te stemmen met de prestatieafspraken 2023-2024.</li> <li>Wethouder Blind door de Burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen.</li> <li>De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>E&eacute;n keer per twee jaar maakt de gemeente Olst-Wijhe afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de lokale huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen van de corporatie en de gemeente voor de sociale huisvestingsopgave. Het gaat daarbij om een brede reeks aan afspraken voor de huisvesting van de primaire doelgroep van een woningcorporatie (huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens), zoals de manier van toewijzen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook bijvoorbeeld de zorg voor bijzondere doelgroepen en afspraken over leefbaarheid en duurzaamheid van de woningen en de woonomgeving. &nbsp;</p> <p>In december 2021 zijn nieuwe afspraken met SallandWonen en de huurdersorganisaties gemaakt met een looptijd van twee jaar voor de periode 1-1-2022 tot 1-1-2024. Maar de actualiteit vraagt om eerdere aanvullingen en aanpassingen. Concreet gaat het om de afschaffing van de verhuurdersheffing en de komst van nationale prestatieafspraken (NPA), waardoor SallandWonen nu vervroegd met een aanvullend bod komt. Met het oog op de NPA heeft de provincie aan alle gemeenten in Overijssel gevraagd om te laten weten welke woningbouw er tot 2030 komt. Het totale aanbod van alle gemeenten leidt tot een zogenaamde regionale woondeal. In de aanvullende prestatieafspraken staat dat er mogelijk nog aanpassingen nodig zijn, als onze lokale afspraken conflicteren met deze regionale woondeal.&nbsp;</p> <p>De aanvullende prestatieafspraken zorgen voor meer investeringen in woningen voor onze huurders en we zetten extra in op duurzaamheid en betaalbaarheid.</p> <p>Een gezamenlijk persbericht met SallandWonen, gemeente Raalte en onze gemeente is voorzien na de ondertekening door alle partijen en wordt verstuurd door SallandWonen. Onze gemeente tekent als laatste op 19 december waarna het persbericht uit zal gaan.&nbsp;</p> <h3>11. Voorstel tot Verkenning ontwikkeling taalschool in Salland</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Bestuurlijk draagvlak uit te spreken voor het aanstellen van een kwartiermaker ten einde een taalschool in Salland te ontwikkelen.</li> <li>Het onderwijs hierover te informeren middels een brief die gezamenlijk is opgesteld met de gemeente Raalte &eacute;n ze onze gezamenlijke aandachtspunten en randvoorwaarden mee te geven.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De manier waarop het onderwijs aan nieuwkomers op dit moment is georganiseerd loopt tegen haar grenzen aan vanwege de grote stijging van het aantal nieuwkomers de afgelopen periode. De onderwijsbesturen willen daarom verkennen of de ontwikkeling van een taalschool in Salland hiervoor een oplossing biedt. Zij hebben de gemeenten gevraagd of er bestuurlijk draagvlak is voor deze verkenning.</p> 2023-01-16 09:00:00 +0100 2023-01-13 10:36:40 +0100 2023-01-13 10:52:26 +0100 B&W besluiten 20-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek Raadsvoorstel,</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling op 21 november 2022 aangevulde raadsvoorstel.</p> <ul> <li>Memo uitgifte bedrijfskavels Meente Noord &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Uitnodiging tot opstellen gebiedsvisie landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis e.o &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verklaring co&ouml;rdinatie onderwijs AMA&rsquo;s Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met ondertekening van de verklaring.</p> <h3>3. Woondeal West Overijssel</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Woondeal West Overijssel.</li> <li>Wethouder Blind te machtigen om de Woondeal namens de gemeente te ondertekenen op 21 december 2022.</li> <li>De gemeenteraad te informeren via een brief aan de raad als bijlage bij de raadsnieuwsbrief en plaatsing van de woondeal op de lijst van ingekomen stukken voor de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De huidige minister voor Volkshuisvesting &amp; Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft prestatieafspraken gemaakt met de provincies over de woningbouwopgave. Van de landelijke opgave van 900.000 woningen tot en met 2030, zet Overijssel zich in voor een basisinspanning van 42.300 woningen. Voor West Overijssel geldt een basisinspanning van 28.200 woningen. Dat laat onverlet dat in de Regionale Woonagenda een hogere ambitie voor West Overijssel is opgenomen (40.000 woningen).</p> <p>De prestatieafspraken van Rijk en provincie zijn doorvertaald in een Woondeal West Overijssel, waarbij ook de gemeenten, corporaties en marktpartijen betrokken zijn geweest. Belangrijke onderdelen zijn de betaalbaarheid, versnelling van de woningbouwopgave en duurzame en toekomstbestendige woningbouw. Met de ondertekening van de Woondeal West Overijssel wordt de basis gelegd om gezamenlijk, en met woningcorporaties en de markt, invulling te geven aan de woningbouwopgave - zowel kwantitatief als kwalitatief - om daarmee het huidige woningtekort aan te pakken en betaalbare woningen aan de woningmarkt toe te voegen.</p> <h3>4. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:<br />Iris de Haan</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>5. Cofinanciering LEADER aanvragen 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 5.643,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verslingerd aan Smaakvol Salland en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 16.875,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>Aanvragers via een beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve De Kracht van Salland voor de cofinanciering van de LEADER-projecten Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio via de 1e berap 2023 ad &euro; 22.518,-.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente heeft in november 2022 twee aanvragen in het kader van het LEADER-programma De Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor deze projecten gevraagd. Het gaat om het project Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER zijn deze aanvragen voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.</p> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.</p> <p>Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.&nbsp;</p> <h3>6. Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Kadernota Verbonden Partijen 2022-2026.</li> <li>Akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel en deze voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de nieuwe kadernota 2023-2026 is ten opzichte van de kadernota 2017-2021 een aantal wijzigingen verwerkt. Het vaststellen van arrangementen is versimpeld, wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen zijn onder de aandacht gebracht, de rol en invloed van het college en de raad is in beeld gebracht en overbodige tekst is geschrapt.</p> <h3>7. Leidraad Invordering 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen.</li> <li>Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het betreft de vaststelling van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen om de invordering van belastingaanslagen volgens actuele wetgeving te laten verlopen. De invordering wordt gedaan door de DOWR voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De leidraad is in de gemeente Deventer al vastgesteld, waarbij de DOWR de voorzet heeft gegeven.</p> <h3>8. Hoogte persoonlijk budget vanaf 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het persoonlijk budget voor een medewerker met een arbeidsomvang van 1,0 fte vanaf 1-1-2023 vast te stellen op &euro; 550,- per kalenderjaar.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf 2015 zijn de meeste arbeidsvoorwaarden in de DOWR-gemeenten geharmoniseerd. E&eacute;n van de arbeidsvoorwaarden die nog niet gelijk in de drie gemeenten is, betreft de hoogte van het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget per medewerker was in Olst-Wijhe de afgelopen jaren &euro; 500,- per jaar. De medewerker kan zelf bepalen wanneer en hoe hij/zij dit budget inzet voor bepaalde bestedingsdoelen zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer of extra verlof.&nbsp;<br />Er doet zich nu een mogelijkheid voor om de hoogte van het persoonlijk budget op &eacute;&eacute;n lijn te brengen, zodat het budget in alle drie DOWR-gemeenten voor de medewerkers hetzelfde is per 2023.</p> <h3>9. Omgevingsvergunning Flexwonen Wengelerhoek Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De omgevingsvergunning voor het realiseren van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</li> <li>Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.</p> <h3>10. Omgevingsvergunning Flexwonen Vink Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</li> <li>Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde dat een planschadeovereenkomst is ondertekend en berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</p> <h3>11. Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over het sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de juridische procedure rondom het sportcaf&eacute; (net voor de uitspraak dat het beroep tegen de omgevingsvergunning met betrekking tot het sportcaf&eacute; de Hooiberg gegrond is verklaard).</p> <p>De fractie van Gemeentebelangen en de Partij van de Sport hebben ieder afzonderlijk vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het bericht dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst gegrond is verklaard. Dit betekent dat het sportcaf&eacute;, op basis van het huidige bestemmingsplan, niet (meer) in gebruik genomen mag worden als sportcaf&eacute; maar alleen nog maar als sportkantine. Dit besluit heeft gevolgen voor de exploitatie van het sportcaf&eacute;.</p> <p>Het college geeft in brieven antwoorden op de gestelde vragen van de desbetreffende fracties.</p> 2022-12-27 10:00:00 +0100 2022-12-22 13:27:29 +0100 2022-12-22 13:43:44 +0100 B&W besluiten 13-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>VNG Overijssel: Verzoek om instemming samenstelling bestuur VNG Overijssel.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen.</p> <ul> <li>Vertegenwoordiging gemeente Olst-Wijhe binnen de K80.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Burgemeester Van Mastrigt als vertegenwoordiger aan te wijzen.&nbsp;</p> <h3>3. Principebesluit tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het landschapsplan en beheerplan nader uit dat door de gemeente en provincie moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; en de agrarische bestemming naar de bestemming &lsquo;Natuur&rsquo;. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van actualisaties grondexploitatiebegroting per 1-1-2023 in het kader van de jaarrekening 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nota rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisaties grondexploitatiebegrotingen (GREXen) in het kader van de jaarrekening 2022 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende vanaf 2022 te hanteren parameters:</li> </ol> <ul> <li>5,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);</li> <li>3,00 % plankostenstijging;</li> <li>1,59 % rente overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening door Commissie BBV (voorlopig vastgestelde rente 2023 is 1,59%);</li> <li>11,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten in 2023 (verwerkt in de grondprijs per 1-1-2023)*;&nbsp;2,00 % opbrengststijging woningbouwprojecten vanaf 2024;</li> <li>0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;</li> <li>2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);</li> <li>Intern uurtarief, in overeenstemming met het directiebesluit ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2023: &nbsp;ondersteuner &euro; 98, beleidsmedewerker &euro; 122, projectleider &euro; 140.</li> </ul> <p>* Conform waardeadvies Van Ameyde Waarderingen</p> <p>2. Bij de eerstvolgende tussentijdse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-7-2023, gezien de huidige fluctuaties in de markt, opnieuw te beoordelen of de nu opgenomen parameters al dan niet behoeven te worden bijgesteld.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met dit collegebesluit wordt de nota Rekentechnische uitgangspunten en daarmee de te hanteren parameters vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2023, een re&euml;el en betrouwbaar beeld van de financi&euml;le stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitatieprojecten wordt weergegeven.&nbsp;</p> <p>In januari 2023 worden ten behoeve van de jaarrekening 2022 de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Dit betekent dat de grondexploitaties op het prijspeil 1-1-2023 moeten worden opgesteld. Voor deze actualisatie per 1-1-2023 moeten de parameters kosten- en opbrengststijging, het rentepercentage, de discontovoet en de te hanteren uurtarieven worden vastgesteld. Hiertoe is de nota Rekentechnische Uitgangspunten (RTU) opgesteld. Deze nota geeft een toelichting op de te hanteren parameters die verwerkt worden in de per 1-1-2023 te actualiseren gemeentelijke grondexploitaties. &nbsp;</p> <h3>5. Grondprijzenbrief 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2022 in te trekken.</li> <li>De Grondprijzenbrief 2023 - inclusief het anti-speculatiebeding van 10 jaar voor sociale huur en sociale koopwoningen en woonwagenstandplaatsen (zowel koop als huur), - vast te stellen en deze te publiceren op de gemeentelijke website.</li> <li>De Grondprijzenbrief 2023 ter kennisname aan de raad voor te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2023 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.</p> <h3>6. Uitvoeringsprogramma VTH 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen.</li> <li>De geactualiseerde risicoanalyse voor de 'thuistaken' vast te stellen.</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2023 op het gebied van de fysieke leefomgeving.</p> <h3>7. Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vast te stellen &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe&rsquo;.</li> <li>Het verzoek om extra subsidie van Stichting Slachtofferhulp af te wijzen.</li> <li>De subsidie aan de bibliotheek voor het project gezinsaanpak (betrokkenheid van de ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen) voor 2023 te continueren voor een bedrag van &euro; 26.600,- en dit bedrag te financieren uit de rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie.</li> <li>Het extra benodigd bedrag van &euro; 12.000,- &nbsp;als gevolg van de stijging van de personele kosten voor 2023 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en verder bij de kadernota 2024.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks stelt het college het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking&rsquo; vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.</p> <h3>8. Collegevoorstel vergaderstukken BO en PfO Jeugd 14 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 14 december 2022 vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan meerdere punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Transformatieconvenant</li> <li>Governance</li> <li>Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen</li> <li>Beschikbaarheid Karakter</li> <li>Verlenging meerkostenregeling 2022</li> <li>JbOV</li> </ul> <p>In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering. Advies over het besluit van agendapunt (9) JbOV is niet toegevoegd aangezien de definitieve stukken voor dit agendapunt nog niet zijn aangeleverd door het RSJ IJsselland. Ook zijn de stukken voor agendapunt 12 nog niet aangeleverd.</p> <h3>9. Verlenging geldigheidsduur informatie- beveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het &lsquo;Strategische Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022&rsquo; met een jaar te verlengen tot en met 2023.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022 loopt af eind 2022 en dient formeel in 2022 vernieuwd te worden vastgesteld. &nbsp;In 2023 wordt echter de nieuwe wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO 2.0) van kracht. Deze nieuwe baseline vormt een belangrijke basis voor herziening van het informatiebeveiligingsbeleid voor de DOWR-gemeenten. Het college heeft daarom besloten de geldigheidsduur van het informatiebeveiligingsbeleid met een jaar te verlengen.&nbsp;</p> <h3>10. Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland 15 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 15 december 2022</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Op basis van een annotatie zijn de verschillende agendapunten van een advies voorzien. Het college heeft ingestemd met de adviespunten.</p> <h3>11. Energiebesparingsmaatregelen gemeentelijke organisatie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het verder verkennen van de voorgestelde maatregelen.</li> <li>De maatregelen nader uit te werken in afzonderlijke collegevoorstellen.</li> <li>De raad informeren via een raadsinformatiebrief en hiermee toezegging 16 (7-11-2022) af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft op dinsdag 6 september 2022 naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen grote zorgen uitgesproken over de impact op de samenleving en de eigen organisatie. De vraag is uitgezet om te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten voor energie omlaag te brengen zowel voor de gemeentelijke organisatie als de samenleving. Een eerste inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van uit te voeren maatregelen op de volgende thema&rsquo;s: openbare verlichting, gebouwmanagement, maatschappelijke partners en versnelling verduurzaming vastgoed in de samenleving.<br />De maatregelen worden in afzonderlijke collegevoorstellen nader uitgewerkt en voorzien van een financieel kader.</p> <h3>12. Vaststellen stedenbouwkundige visie SPOC park</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Definitieve versie Stedenbouwkundige visie SPOC vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de reactienota.</li> <li>In te stemmen met de communicatiestrategie voor omwonenden, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.</li> <li>De projectleider decharge voor het project opstellen stedenbouwkundige visie SPOC te verlenen.</li> <li>De projectleider te machtigen voor de co&ouml;rdinatie van het werk met werk maken van de uitvoering van de verschillende lopende initiatieven en het beperkt aantal uren te boeken op kindcentrum Wijhe.</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2022 heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe. Ook bestond er behoefte om bestuurlijk en ambtelijk initiatieven op het SPOC integraal te bezien en waar mogelijk onderling te co&ouml;rdineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen en bewaken is besloten een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Deze visie is daarmee ook een toetsingskader voor eventuele toekomstige initiatieven. De stedenbouwkundige visie ondersteunt twee eerder vastgestelde kaders, te weten: A) Het SPOC is de locatie in Wijhe waar inwoners elkaar ontmoeten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur, en B) bij de inrichting van het SPOC-terrein en de toegangswegen ernaar toe geldt het &lsquo;spreiden-en-scheiden&rsquo;-principe wat inhoudt dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van ongemotoriseerd verkeer. In mei 2022 is een stedenbouwkundig bureau aangetrokken dat samen met de klankbordgroep van SPOC-gebruikers de visie heeft opgesteld. Deze visie wordt nu vastgesteld.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-12-19 09:00:00 +0100 2022-12-16 12:18:19 +0100 2022-12-16 12:37:59 +0100 B&W besluiten 06-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Dienstverleningsopdracht Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland vast te stellen en te ondertekenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 januari 2018 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland). Het RSJ IJsselland voert taken uit voor de elf deelnemende gemeenten. Dit zijn taken zoals bijvoorbeeld het inkopen van jeugdhulp. In een dienstverleningsovereenkomst worden alle afspraken tussen de gemeente en het RSJ vastgelegd. De gemeente Olst-Wijhe en het RSJ gaan afspraken met elkaar aan voor het jaar 2023 met het tekenen van deze dienstverleningsovereenkomst.</p> <h3>4. Principebesluit om medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming, onder voorwaarde dat;</p> <p>a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;</p> <p>b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming. &nbsp;De voormalige boerderij is in het bestemmingsplan niet aangeduid als karakteristiek. Er is nader advies verzocht van het Oversticht. Uit het advies blijkt dat de voormalige boerderij wel als karakteristiek beschouwd moet worden. Het college van B&amp;W besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij het omzetten van karakteristieke bebouwing.</p> <h3>5. Verklaring van instemming met het maatregelenpakket RIVUS t.b.v. Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 &ndash; 2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het maatregelenpakket RIVUS ten behoeve van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 en wethouder Marcel Blind de verklaring te laten ondertekenen.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Samen met de werkregio RIVUS dragen we projecten aan. Vorig jaar heeft Gemeente Olst-Wijhe drie projecten aangedragen via deze regeling. Ook dit jaar dragen we een project aan om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren.&nbsp;</p> <h3>6. Toezegging 5 (was 424)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vragen van de fractie van CDA over hoe om te gaan met de mogelijk tot het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening, te beantwoorden met een raadsinformatiebrief.</li> <li>De brief op de lijst van ingekomen stukken van de raad plaatsen en hiermee toezegging nr.5 (424) af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In september 2021 is tijdens de vragenronde voor raadsleden door de fractie van het CDA gevraagd hoe de gemeente omgaat met mogelijk het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening. Met de voorwaarde in het beleid van 51% lokaal eigendom wordt dit voor dat deel voorkomen. Over het andere deel, 49%, hebben we geen zeggenschap. Het college informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.</p> <h3>7. Algemene Ledenvergadering Dimpact 7 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan:</p> <ul> <li>Aanpassing van de tarieven voor 2023 en transitiegelden in verband met een hogere indexatie;</li> <li>Vaststellen van het verslag van de ALV van 30 juni 2022;</li> <li>Een statutenwijziging.</li> </ul> <p>2. Te besluiten de financi&euml;le consequenties van &euro; 8.500 als autonome mutatie mee te nemen via de 2e BERAP 2023 onder ontwikkelingen bedrijfsvoering en via de kadernota 2024-2027.</p> <p>3. Kennis te nemen van de volgende punten die op de agenda staan:</p> <ul> <li>Voortgang van de ontwikkelingen in Dimpact-verband uit de kwartaalrapportage.</li> <li>Ontwikkelingen rondom Common Ground.</li> </ul> <h4>ADVIES AAN burgemeester</h4> <p>Volmacht te verlenen aan mevrouw M. van Esterik-Beelen, gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de stemming tijdens de ALV van 7 december 2022.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 7 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dimpact plaats. Het college wordt verzocht in te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan. De burgemeester wordt gevraagd om volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, mevrouw Monique van Esterik-Beelen, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 7 december 2022.</p> <h3>8. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2023.</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2023 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2023 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h3>9. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 8 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 8 december 2022 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022</li> <li>Rechtmatigheidskader 2022</li> <li>Rechtmatigheidsverantwoording 2023</li> <li>Productenboek GGD IJsselland 2022/2023</li> <li>Financiering zorg ontheemden Oekra&iuml;ne</li> </ul> <p>In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.</p> <h3>10. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen inzake Stikstofaanpak na uitspraak Raad van State</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met ontwerp antwoordbrief aan de fractie van Gemeentebelangen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door een recente uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de wettelijke verankerde regeling, waardoor in de bouw- en sloopfase van projecten geen rekening behoefde te worden gehouden met de uitstoot van stikstof, vernietigd en daarmee komen te vervallen. Dit heeft grote gevolgen voor de voortgang van bouw- en sloop projecten waarvoor wij als gemeente het bevoegd gezag zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de fractie van Gemeentebelangen enkele schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen ervan voor het bouwproces in de gemeente Olst-Wijhe. Deze vragen willen wij hier beantwoorden.</p> <h3>11. Verhoging vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De maximale verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023 vast te stellen.</p> <p>De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Gemeenten en andere overheden hebben de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit betekent dat je dus meer vermogen mag hebben en toch in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen de vermogensnorm met een zelf te bepalen bedrag ophogen tot een maximum van&nbsp;<br />&euro; 2.000. Er wordt voor gekozen om de maximale verhoging van de vermogensnorm vast te stellen en deze op 1 januari 2023 in te laten gaan. De inschatting is dat hierdoor vanaf 2023 15 huishoudens extra in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.&nbsp;</p> 2022-12-12 09:00:00 +0100 2022-12-09 14:20:43 +0100 2022-12-09 14:20:43 +0100 B&W besluiten 29-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder (afwezig bij agendapunt 10 en 11)</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Kerkenvisie Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bijgevoegde plan en de uitvoeringsagenda Kerkenvisie.</li> <li>De ontvangen subsidie van &euro;25.000 te besteden binnen de kaders van de uitvoeringsagenda.</li> <li>De raad hiervan in kennis te stellen door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>In het 1e kwartaal 2023 starten met een eerste themabijeenkomst.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het afgelopen voorjaar is in samenspraak met vertegenwoordigers van de kerkbesturen gewerkt aan een Kerkenvisie. Gekozen is voor een praktische insteek die aansluit bij de wensen van de kerkbesturen. Dit betekent dat het een visie is op hoofdlijnen met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.&nbsp;</p> <p>De Kerkenvisie Olst-Wijhe geeft informatie over de verschillende kerkgebouwen in de gemeente Olst-Wijhe. In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe een motie aangenomen voor het aanvragen van een subsidie bij het ministerie van OCW om een visie te maken voor een duurzaam gerichte toekomst van de kerken in onze gemeente. Met het plan van aanpak uit de Kerkenvisie werkt de gemeente samen met de kerkelijke besturen aan een duurzame toekomst van de kerkgebouwen. &nbsp;De Kerkenvisie gaat onder andere in op de huidige situatie, alternatieve gebruiksmogelijkheden en het vervolg van het proces. De kerkbesturen hebben een primaire rol bij de kerken, ook wat betreft de instandhouding van het kerkgebouw. De rol van de gemeente is met name verbindend en faciliterend. Het college heeft ingestemd met deze Kerkenvisie.</p> <h3>4. Plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties Olst-Wijhe.</li> <li>In te stemmen met voorstel tot dekking van kosten tot aan de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties zoals onder financi&euml;le consequenties beschreven.</li> <li>Jaarlijks bij de jaarrekening de stand van zaken van de reserve Onderwijshuisvesting beoordelen en indien nodig aanvullende dekking regelen via de Kadernota.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het toekomstig kindcentrum in zowel Olst-Boskamp-Den Nul als het kindcentrum Wijhe-Boerhaar brengt met zich mee dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met vrijvallende schoollocaties. Dit zijn locaties die nog een onderwijsfunctie hebben maar ten tijde van het overgaan naar het kindcentra deze functie verliezen. Deze locaties worden dan van het schoolbestuur weer &lsquo;teruggegeven&rsquo; aan de gemeente.</p> <p>Vooruitlopend op het overgaan naar de kindcentra zijn er vanaf september 2020 tot nu toe al vijf schoolgebouwen vrijgekomen door onder andere het samenvoegen van scholen/leerlingen in &eacute;&eacute;n schoolgebouw. Om te komen tot een goede procesmatige afstemming van de vrijgekomen schoollocaties van overdracht tot de herbestemming van het gebouw is er een plan van aanpak/routekaart opgesteld die per locatie laat zien welke processtappen al genomen zijn en welke stappen er nog gezet moeten worden en wanneer. Deze processtappen laten de komende jaren kosten zien die (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. De financi&euml;le paragraaf geeft een voorstel tot dekking voor de kosten die gemaakt worden voor onder andere de tijdelijke invulling, beheer en onderhoud van de voormalige schoollocatie tot de herontwikkeling.</p> <h3>5. Proces vertaling Bestuursakkoord in collegeagenda 2022-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de planning van de uitwerking van het bestuursakkoord in een collegeagenda.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan.<br />Bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026 heeft de raad ingestemd met een integrale afweging van structureel nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de bestuursakkoord bij de besluitvorming over de Kadernota 2024-2027. Voor de uitwerking hiervan in een Collegeagenda heeft het college een planning vastgesteld.</p> <h3>6. Annotatie ALV VNG 2 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de per agendapunt gegeven adviezen.</li> <li>Burgemeester Van Mastrigt te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.</li> <li>De vergaderstukken aan te bieden als ingekomen stukken aan de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaats. Burgemeester Van Mastrigt vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h3>7. Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA, 1 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de annotatie van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering ROVA.</li> <li>In&nbsp;te stemmen met het begrotingsvoorstel 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 december 2022 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en voorzien van een advies.</p> <h3>8. Aanpassing bijlage tarieven verordening Sociaal Domein 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nieuwe bijlage van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe &lsquo;Tarieven Wmo (per 1 januari 2023)&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Financi&euml;le consequenties voor 2023 te verwerken in de eerste of tweede Bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en volgende jaren in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat dat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld die is aangepast in 2022. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven.&nbsp;<br />De tarieven in de bijlage van de Verordening Sociaal Domein moeten met ingang van 2023 op basis van de indexatie en de nieuwe aanbesteding worden aangepast.</p> <h3>9. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand: Ri&euml;tte Buis &ndash; Lozeman.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>10. Grondexploitatie Wengelerhoek openen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen de grondexploitatie Wengelerhoek te openen en hiertoe een begrotingswijziging voor 2023 vast te stellen.</li> <li>Besluiten op bijlage 1 en bijlage 2 geheimhouding op te leggen (op grond van artikel 55, lid 1, en artikel, 25, lid 2, van de Gemeentewet, en op basis van artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>We hebben een forse ambitie op het gebied van wonen met een groei in de komende jaren van 1.000-1.200 woningen (Woonvisie 2022-2025). E&eacute;n van de gebieden om onze woonambitie te realiseren is Wengelerhoek, aan de zuidrand van Wijhe. Met het oog op de woningbehoefte, besloot de raad op 24 februari 2020 om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van koop. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden eerder dit jaar plaats.&nbsp;</p> <p>In de grondexploitatie zijn de kosten (van onder meer aankoop grond, bouwrijp maken en inrichting &nbsp;gebied) en de opbrengsten in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van een verkennende stedenbouwkundige schets waarin wordt uitgegaan van in totaal 200 woningen. Het resultaat is een grondexploitatie voor Wengelerhoek van &euro; 53.000 netto contante waarde (peildatum 1 juli 2022). Met het oog op de begrootte exploitatie is een begrotingswijziging nodig.&nbsp;</p> <p>Het besluit over de grondexploitatie voor Wengelerhoek legt het college ter goedkeuring voor aan de raad. De raad zal ook een besluit moeten nemen over de begrotingswijziging. Het besluit over de grondexploitatie gebeurt tegelijk met de vaststelling van de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek. Grondexploitatie en Aanvulling op structuurvisie vormen zo samen het vertrekpunt voor de nieuwbouwplannen voor Wengelerhoek.</p> <p><em>NB: Een deel van de grond in Wengelerhoek is al van de gemeente. Hier komen tijdelijk 50 flexwoningen. De grond voor deze 50 flexwoningen verkopen we aan SallandWonen met een prijs zoals beschreven in onze grondprijzenbrief voor sociale woningbouw. Mochten de flexwoningen na 10 jaar verplaatst worden, dan onderzoeken we op dat moment samen met SallandWonen wat op de grond komt. Wordt er op dat moment voor andere doelgroepen gebouwd, dan verrekenen we de grondprijs en betaalt SallandWonen bij.&nbsp;</em></p> <h3>11. Vaststellen Aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek, Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en deze voorleggen voor besluitvorming aan de gemeenteraad.</li> <li>In te stemmen met de ambtelijke wijziging van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 20 september 2022 besloot het college om de ontwerp Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek vier weken ter inzage te leggen. Tijdens deze periode ontving de gemeente drie zienswijzen. Deze zienswijzen en onze reactie hierop zijn verwerkt in een nota van beantwoording zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de Aanvulling op de structuurvisie. Dit omdat de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek de hoofdlijnen van de nieuwe ontwikkeling beschrijft. De ingediende zienswijzen gaan voornamelijk over de vervolgstappen: het opstellen van een stedenbouwkundig plan en daarna een bestemmingsplan, waar een participatietraject bij hoort. &nbsp;Het college heeft ingestemd met de nota van beantwoording en de definitieve Aanvulling op de structuurvisie Wengelerhoek. De stukken worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.&nbsp;</p> <h3>12. Programmatische aanpassing Olstergaard</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>Programma woningbouw Olstergaard uitbreiden met 26 goedkope huurwoningen (flexwoningen).</li> <li>De ontwikkeling flexwoningen Vink in Olst toevoegen aan de grondexploitatie Olstergaard.</li> <li>Met bijgaand raadsvoorstel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 december 2019 is het ontwikkelplan en de grondexploitatiebegroting (GREX) Olstergaard door de raad vastgesteld.<br />Deze GREX is gebaseerd op de stedenbouwkundige invulling van de Olstergaard. In totaal is er nu ruimte voor 78 woningen op Olstergaard.&nbsp;<br />Op basis van het collegebesluit om in Olst en Wijhe 76 flexwoningen te realiseren wordt het programma van de GREX Olstergaard uitgebreid met 26 goedkope huurwoningen.&nbsp;</p> 2022-12-05 10:00:00 +0100 2022-12-02 10:57:34 +0100 2022-12-06 15:42:27 +0100 B&W besluiten 22-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>- Nota taalschool Salland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Ervaringen energiescans en adviezen van inwoners Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het evaluatierapport: Energiescans Olst-Wijhe ter kennisgeving aan te nemen.</li> <li>200 gratis energiescans opnieuw aan te bieden aan woningeigenaren in de gemeente Olst-Wijhe die in de afgelopen vijf jaar geen gratis energiescan van de gemeente hebben gehad.</li> <li>Het benodigde budget van &euro; 40.000 te bekostigen uit het beschikbaar gestelde budget (&euro; 175.000,-) voor uitvoering Klimaatakkoord. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2020 en 2021 boden we als gemeente Olst-Wijhe gratis energiescans voor woningeigenaren. De energiescan heeft als doel om te kijken welke isolatie- en energiebespaarmogelijkheden er voor een particuliere woning zijn. Op basis van de scan kan de eigenaar van de woning bepalen of en zo ja welke energiemaatregelen het beste passen bij de eigen woning. Om te beoordelen of het opnieuw aanbieden van een gratis energiescan een effectief middel is om bij te dragen aan de energietransitie enqu&ecirc;teerden we de inwoners die in de afgelopen jaren een energiescan bij ons aanvroegen. Hen is gevraagd naar hun ervaringen en de maatregelen die zij namen naar aanleiding van de scan. De uitkomst is positief: 85% van de ge&euml;nqu&ecirc;teerden is (zeer) positief over de scan, meer dan de helft van de aanvragers heeft op basis van de scan al maatregelen laten uitvoeren en ruim een kwart is dit nog van plan. Op basis van deze positieve ervaringen hebben we besloten opnieuw 200 gratis energiescans aan te bieden aan inwoners met een eigen woning.</p> <h3>4. Nota Grondbeleid 2023-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>de Nota Grondbeleid 2023 - 2026 vast te stellen;</li> <li>de Nota Grondbeleid 2018 - 2021 in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen om de Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen. Deze nota is de basis voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Olst-Wijhe. Via deze nota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders haar grondbeleid uitvoert. In de voorliggende Nota Grondbeleid 2023-2026 is zowel het grondbeleid als het grondprijsbeleid geactualiseerd.</p> <p>Deze nota kan gezien worden als een basisdocument voor het te voeren grond- en grondprijsbeleid. Als uitvloeisel van deze nota stelt de gemeenteraad nadere specifieke kaders voor het uitgiftebeleid. Het college voert het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit, legt verantwoording af in de planning en control cyclus, stelt een Grondprijzenbrief (jaarlijks) en de gronduitgiftevoorwaarden vast en is op basis van de Gemeentewet bevoegd tot het kopen en uitgeven van gronden.</p> <h3>5. Het toekennen van een naam aan de nieuwe fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen en het toekennen van een straatnaam aan een nieuwbouwlocatie (voormalig Van Essen terrein)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Toe te kennen van de naam 'ter Stegetunnel' aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen.</li> <li>Toe te kennen van de straatnaam 'Op den Hof' op de nieuwbouwlocatie ter hoogte van hoek Rijksstraatweg en Holstweg te Olst (Den Nul). Bekend als het 'Van Essen' terrein (vleesverwerker).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft gevraagd of het mogelijk is een naam toe te kennen aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat en Averbergen in Olst. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kan voor een fietstunnel als deze een naam toegekend worden die als &lsquo;Openbare ruimte&rsquo;, met als type &lsquo;Kunstwerk&rsquo; in deze BAG wordt opgenomen. De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft enkele namen aangereikt waaruit een keus gemaakt kon worden. In overleg is besloten dat 'ter Stegetunnel' de meest geschikte naam is.<br />De fietstunnel in Wesepe heeft ook een naam. In verband met vindbaarheid (veiligheidsdiensten) is het verstandig een naam toe te kennen aan bovengenoemde fietstunnel.<br />Er dient daarnaast een straatnaam toegekend te worden aan de nieuwbouwlocatie op het voormalige 'Van Essen' terrein. De projectontwikkelaar heeft een voorstel gedaan waarna dit voorstel is voorgelegd aan Historische Vereniging. Zij gaan akkoord met het voorstel om als straatnaam 'Op den Hof' te gebruiken omdat goede alternatieven ontbreken.</p> <h3>6. Verkenning N337</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In 2024, als de provincie het traject tussen Zwolle en Wijhe oppakt, het overleg met de provincie opnieuw op te starten.</li> <li>De investeringen van minimaal &euro; 350.000 meenemen bij de Kadernota 2024-2027 en deze verwerken in het MJIP van 2024.</li> <li>De raad te infomeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van de bespreking van het advies van 24 september 2019 over de Verkenning N337, tussen Zwolle en Deventer, heeft het college het voorstel aangehouden. Daarbij is aangegeven dat de rotonde Meente in Olst en de aanpassing van de N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft. De aanpak van de kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse wagen in Wijhe de laagste prioriteit heeft. De opdracht was dit gegeven met de provincie en de Plaatselijk Belangen van Herxen en Wijhe te bespreken.<br />Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek daarbij is dat de uitkomsten onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe.&nbsp;<br />De provincie heeft besloten dat de ontwikkeling van het noordelijk deel van de N337 tussen Zwolle en Wijhe in 2024 zal starten. In dit kader heeft het college besloten, nu op de pauzeknop te drukken en het overleg met de provincie, over de ontwikkeling van de noordelijke helft van de N337, weer in 2024 op te starten.</p> <h3>7. Vaststellen i-Visie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De geactualiseerde i-Visie DOWR vast te stellen.</li> <li>De geactualiseerde i-Visie DOWR ter kennisname aan de raad te brengen via de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essenti&euml;le rol. De i-Visie geeft de handvatten om gezamenlijk met de gemeenten Deventer en Raalte (DOWR) de koers te kunnen bepalen voor de toekomstige inrichting van de informatievoorziening en ICT. In het DOWR-brede CIO-overleg geconcludeerd dat de i-Visie nog steeds een bruikbare visie is en dat deze niet hoeft te worden aangescherpt, op twee onderdelen na, namelijk ethiek en inclusie. Deze twee onderdelen worden opgenomen in de herziene i-Visie.</p> <h3>8. Cao Gemeenten eenmalige uitkering 2022 voor medewerkers</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eenmalige uitkering 2022 voor het gemeentelijk personeel.</li> <li>De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De onderhandelingen over de gemeentelijke Cao 2023 verlopen langzamer dan verwacht. Daarom heeft de onderhandelingsdelegatie VNG het voorstel gedaan om de Cao 2021-2022 open te breken en in 2022 een eenmalige uitkering toe te kennen aan alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn bij de gemeenten. Op deze manier worden medewerkers financieel tegemoet gekomen in deze voor velen lastige financi&euml;le periode.</p> <h3>9. Principebesluit voor de realisatie van een kapschuur</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor de bouw van een kapschuur aan de Rijksstraatweg 109 te Olst onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken (waaronder in ieder geval een archeologisch onderzoek) dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer Staatsbosbeheer heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een kapschuur op het perceel aan de Rijksstraatweg 109 in Olst (Den Nul). Het gaat om de locatie die bekend staat als het Informatiecentrum Den Nul. Staatsbosbeheer wil vanuit de kapschuur natuuronderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>10. Revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst te verlenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Het college heeft besloten de vergunning te verlenen. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door &eacute;&eacute;n omgevingsvergunning (revisie).</p> <h3>11. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <p>1. de verordening onroerende zaakbelastingen 2023 met de volgende tarieven:</p> <ul> <li>voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2392%;</li> <li>voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1285%;</li> <li>voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3047%.</li> </ul> <p>2. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023.</p> <p>3. de verordening op de heffing en invordering van leges 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald.</p> <p>De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening onroerende zaakbelastingen 2023, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 en de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.</p> 2022-11-28 09:00:00 +0100 2022-11-25 11:00:48 +0100 2022-11-25 11:42:40 +0100 B&W besluiten 15-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h4>2. Ingekomen</h4> <ul> <li>Reactie Regio Zwolle op Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Mogelijkheid om in gesprek te gaan met Leonard Geluk tijdens (digitale) gespreksavonden op 15, 17, 21 of 29 november &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief vanuit Gebiedstafel aan minister van der Wal ter ondersteuning aan brief van provincie aan minister over PAS melders.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De brief samen met de gebiedspartners te ondertekenen.</p> 2022-11-21 10:00:00 +0100 2022-11-18 12:25:23 +0100 2022-11-18 12:25:23 +0100 B&W besluiten 08-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ol> <li>Brief minister De Jonge aangaande inzet op betaalbare woningbouw en proces regionale woondeal West Overijssel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo collegereces &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Intentieverklaring Regio Zwolle</li> </ol> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De burgemeester aan wethouder H. Olthof volmacht te laten verlenen om namens het college van Olst-Wijhe op 10 november de intentieverklaring te ondertekenen.</p> <h3>3. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De bezwaarschriften ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 21 maart 2022 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> <li>De verzoeken om een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 21 maart 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst. Tegen dit besluit zijn drie bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 5 juli 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd te onderzoeken of het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven.</p> <h3>4. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem.</li> <li>Een eenmalige vergoeding ter hoogte van &euro; 1.000,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.</li> <li>Een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van &euro; 300,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij ondermijnende criminaliteit raken boven- en onderwereld met elkaar verweven, omdat criminelen gebruikmaken van de diensten van de bovenwereld. Voorbeelden hiervan zijn hennepplantages, drugslabs, handel in drugs, dumpen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgelden, corruptie, intimidatie, bedreiging van politie en bestuurders. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar men anoniem melding kan doen over criminaliteit. Het is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Alleen als de organisatie de anonimiteit van de melder kan waarborgen, wordt een melding doorgestuurd naar gemeente en/of politie. Bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem kan onder andere melding worden gedaan van:</p> <ul> <li>moord of doodslag</li> <li>mishandeling</li> <li>overvallen</li> <li>brandstichting</li> <li>wapenhandel&nbsp;</li> </ul> <p>Met de aansluiting verbetert de informatiepositie van de gemeente Olst-Wijhe en is het mogelijk om de lokale aanpak van criminaliteit te verbeteren. Daarnaast zal ook de integrale samenwerking met de convenantpartners verbeteren.&nbsp;</p> <h3>5. DOWR Thuiswerkfaciliteitenregeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De DOWR Thuisfaciliteitenregeling vast te stellen per 1 januari 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Uit een representatieve enqu&ecirc;te in de organisatie in het kader van hybride werken blijkt onder andere:</p> <ul> <li>dat de meeste medewerkers ongeveer 50% van de werktijd thuis werken en 50% van de werktijd op kantoor werken;</li> <li>dat de verwachting en ook de wens van veel medewerkers is om de verdeling thuis- en op kantoor werken in de toekomst zo te houden;</li> <li>dat de thuiswerkplek en de bijbehorende ICT voorzieningen voor veel medewerkers nog niet optimaal is en verbeterd dient te worden.</li> </ul> <p>Als vervolg hierop is er een thuiswerkfaciliteitenregeling opgesteld, zodat medewerkers op een goede, verantwoorde en gezonde wijze hun werk thuis kunnen doen met een basispakket aan ICT- en facilitaire middelen en voorzieningen. De Arbowetgeving verplicht ons namelijk als werkgever om de thuiswerkplek op een verantwoorde en gezonde wijze in te richten voor onze medewerkers.&nbsp;</p> <h3>6. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de voorliggende Verstedelijkingsstrategie Zwolle.</li> <li>De Stuurgroep van de Regio middels bijgevoegde brief te berichten welke duiding wij aan de Verstedelijkingsstrategie geven.</li> <li>De Raad in kennis stellen van dit besluit en de relevante stukken door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Dit hangt samen met het BO MIRT (bestuurlijke overleggen in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijke basis om met het Rijk tot afspraken te komen over de inzet van gelden voor de NOVI gebieden. Inmiddels wordt al gesproken over NOVEX gebieden (Nationale Omgevingsvisie Extra). De regio Zwolle valt onder dat laatste.</p> <p>Na meerdere sessies (ambtelijk en bestuurlijk) is er nu een versie van de Verstedelijkingsstrategie waar de instemming van de partners voor wordt gevraagd. Dat betreft met name de 22 gemeenten en de 4 deelnemende provincies.</p> <h3>7. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 19 juli 2021 tot het afwijzen van een handhavingsverzoek over een aangebrachte versmalling op een toegangsweg naar de percelen Hagenvoorde 7 &ndash; 7a te Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering, alsook het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 juni 2021 is er, namens bezwaarmaker, een verzoek om handhaving ingediend, omdat de buren de toegangsweg tot de woningen aan de Hagenvoorde 7 &ndash; 7a te Wijhe dusdanig versmald zouden hebben dat de hulpdiensten hier niet meer langs kunnen rijden, wat zou leiden tot gevaarlijke, dan wel fatale, situaties. Op 19 juli 2021 is dit verzoek om handhaving afgewezen omdat handhaving in dit concrete geval onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Tegen deze afwijzing is op 25 augustus 2021 bezwaar ingediend.&nbsp;<br />Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De bezwarencommissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en vervolgens advies uitgebracht. De bezwarencommissie adviseerde het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder verduidelijking van de motivering en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.</p> <h3>8. Strategische beleidsagenda 2023 - 2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Crisisplan 2023 - 2026 en de Strategische Beleidsagenda 2023 -2026 en daarop geen zienswijze in te dienen.</li> <li>De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken voor de Raad van 21 november 2022 te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De wijze waarop de Veiligheidsregio IJsselland haar taken vervult en de doelen die zij de komende vier jaar wil realiseren, zijn omschreven in de Strategische beleidsagenda. Met het opstellen van de strategische beleidsagenda en een crisisplan 2023 - 2026 voldoet de Veiligheidsregio IJsselland aan haar wettelijke verplichtingen.&nbsp;</p> <p>De strategische beleidsagenda en het crisisplan voor de komende vier jaar is door de Veiligheidsregio voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad tot 1 december 2022 de mogelijkheid heeft om een zienwijze in te dienen.</p> <h3>9. Advisering Veiligheidsoverleg 9 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het advies inzake de tweede bestuursrapportage 2022.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland is verzocht een besluit te nemen over de tweede bestuursrapportage 2022. De tweede bestuursrapportage 2022 geeft het beeld van de financi&euml;le uitvoering van de begroting 2022 en van de financi&euml;le positie in het lopende jaar. Verder bevat de bestuursrapportage een doorkijk naar het einde van 2022.&nbsp;</p> <p>Nadat het algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2022 heeft vastgesteld, worden de bovengenoemde financi&euml;le wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland.</p> <h3>10. Herontwikkeling locatie Tellegen - voorlopige gunning</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de vertrouwelijke memo beoordeling met financi&euml;le biedingen (bijlage 1) en het onderliggende taxatierapport van Kendes Rentmeesters Zwolle BV van september 2022 (bijlage 2) inschrijvingsdocumenten en de financi&euml;le biedingen van partijen.</li> <li>Besluiten op onderhavig besluit, de bijlagen 1 en 2 en alle aangeleverde documenten voor de inschrijving van partijen in zaaknummer 27397-2022 geheimhouding op te leggen tot het moment dat de definitieve koopovereenkomst is getekend (op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet).<br /><br />In te stemmen met:</li> <li>De voorlopige gunning voor de herontwikkeling van locatie Tellegen in Wijhe aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>Het laten uitvoeren van een Bibob-screening op combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>De concept koopovereenkomst en anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen op basis van de bieding van combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling uit te werken.</li> <li>De raad, omwonenden en inschrijvers over de voorlopige uitkomst te informeren.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Conform het collegebesluit van 25 mei 2022, vaststelling openbare biedprocedure locatie Tellegen in Wijhe heeft een uitvraagprocedure plaatsgevonden. Twaalf partijen schreven zich in. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten. Zeven plannen zijn meegenomen in de verdere beoordeling. Na kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen door de selectiecommissie, de stemming van omwonenden en het financi&euml;le bod, heeft combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. Aan de hand van deze eindbeoordeling heeft het college besloten dat zij voornemens is om de overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen te sluiten met Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</p> 2022-11-14 10:00:00 +0100 2022-11-11 12:55:12 +0100 2022-11-11 13:01:27 +0100 B&W besluiten 01-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 oktober 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Memo agenda kernenbezoek Middel/ verslag PB Middel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>'Buitengebied, Stapelhaarspad 4' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001082-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. Inzet gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Plan Nationaal Programma Onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De geoormerkte rijksmiddelen ad &euro; 191.314 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) conform de begroting in dit plan in te zetten voor het opstellen en uitvoeren hiervan.</li> <li>Het Plan NPO Olst-Wijhe en Raalte ter kennisname naar de raad sturen via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In juni 2021 heeft het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) extra middelen verstrekt aan gemeenten om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van coronagerelateerde vertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis.&nbsp;<br />Samen met de gemeente Raalte hebben we, vanwege de grote overlap in samenwerkingspartners (w.o. de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties), de handen ineengeslagen en de budgetten samengevoegd om met die partners dit plan te ontwikkelen. Met dit plan beogen we het opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jongeren in Olst-Wijhe en Raalte een positieve impuls te geven.&nbsp;<br />We zetten in op het tijdig in beeld hebben van kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, het sociaal emotioneel welbevinden van deze kinderen en jongeren en het stimuleren van sociale activiteiten.</p> <h3>5. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Met ingang van 1 januari 2023 de heer Marcus Aalders te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Marcus Aalders als nieuw lid van de commissie te benoemen.</p> <h3>6. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022012005-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 3 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen voor het bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; dd. 13 oktober 2022 en deze vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de vaststelling van het bestemmingsplan &lsquo;Wijhe&rsquo; in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist overgenomen ten opzichte van het daarvoor geldende bestemmingsplan. De eigenaren van deze percelen hebben de gemeente verzocht dit te herstellen. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te herstellen. In totaal gaat het om vijf locaties die gerepareerd moeten worden. Op 5 april 2022 heeft het college besloten om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan met de titel &lsquo;reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; heeft ter inzage gelegen. In deze periode is er &eacute;&eacute;n zienswijze naar voren gebracht. Het college besluit om het bestemmingsplan en bijbehorende Nota van beantwoording voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</p> <h3>7. Flexwonen en Crisis Herstel Wet (Chw)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>Het aanmelden van de projecten voor flexwonen voor de Crisis Herstel Wet (Chw).</li> <li>Verzenden van de B&amp;W brief naar het ministerie van BZK.</li> <li>De raad informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de besluitvorming over de realisatie van flexwoningen binnen de gemeente is er steeds van uitgegaan dat dit met de kruimelregeling kan. Dit werd ook bevestigd door de rijksdienst RVO. Met de kruimelregeling kan een bouwplan afwijken van een bestemmingsplan, zonder dat daar lange procedures voor nodig zijn.</p> <p>Nader overleg met de 'Taskforce 100 miljoen' leerde echter dat dit niet houdbaar is, omdat flexwonen als een stedelijke ontwikkeling wordt gezien en dan mag de kruimelregeling niet worden toegepast.&nbsp;<br />Het advies is nu om de Crisis herstel wet (Chw) toe te passen. Met toepassing van de Chw worden de procedures ook versneld. Daartoe moet het project flexwonen worden toegevoegd aan de lijst met projecten waarvoor de Chw geldt. Het college stemt in met deze aanvraag.<br />De bezwaar- en beroepsrechten van bewoners en ondernemers worden niet aangetast. De procedures worden wel sneller doorlopen, met name bij de Raad van State.</p> <h3>8. Analyse Energietoeslag</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de analyse van de uitvoering van de energietoeslag.</li> <li>In te stemmen met het voorstel om de huishoudens met meer inkomen dan 120% van de geldende bijstandsnorm niet in aanmerking te laten komen voor de tweede gedeeltelijke energietoeslag omdat het budget niet toereikend is.</li> <li>De aanvraagtermijn voor de Energietoeslag 2022 te verlengen tot en met 31 december 2022.</li> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Energietoeslag versie 3.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In april 2022 heeft het college besloten tot het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van &euro; 900,- aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. In juni 2022 stelde het college vast dat ook huishoudens die op grond van hun inkomen net niet in aanmerking komen voor de toeslag moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van &euro; 900,- maakt dan een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.</p> <p>In juli 2022 heeft minister Schouten besloten de energietoeslag met &euro; 500 te verhogen. Begin september 2022 is in een ambtelijke memo aan het college voorgesteld om de aanvullende toeslag direct ambtshalve uit te keren. Ook is in deze memo toegezegd dat zodra het beschikbare budget in de septembercirculaire (eind september) definitief bekend is gemaakt er een collegevoorstel zal volgen waarin een advies wordt gegeven hoe er met de huishoudens moet worden omgegaan die een gedeeltelijke eerste energietoeslag hebben ontvangen. De vraag was of het budget toereikend is om hen nu ook een tweede gedeeltelijke aanvullende toeslag te verstrekken.</p> <p>Na een analyse van de huidige stand van zaken kan geconcludeerd worden dat er een tekort gaat ontstaan doordat we meer huishoudens een energietoeslag toekennen dan dat wij aan budget vanuit het Rijk ontvangen. Het is daarmee helaas niet mogelijk om de huishoudens die een eerste gedeeltelijke energietoeslag hebben ontvangen ook een gedeeltelijke tweede toeslag te verstrekken. Het Rijk heeft toegezegd dat er ook in 2023 de mogelijkheid bestaat om een nieuwe energietoeslag aan te vragen. Dit is de reden dat de aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2022 is verlengd tot en met 31 december 2022. Vanaf begin januari 2023 kan de energietoeslag 2023 worden aangevraagd.</p> <h3>9. Voortgangsrapportage jeugd 2022 (Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025, Integraal Jeugdplan 2021)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De voortgangsrapportage Jeugd 2022 vast te stellen.</li> <li>Ter uitvoering van de motie Regionale Visie Jeugdhulp 2021-2025 in te stemmen met het procesvoorstel om de terugkoppeling aan de raad over de voortgang op de regioagenda jeugdhulp IJsselland 2021-2025 via de aanbieding van de jaarstukken van het RSJ IJsselland te laten verlopen.</li> <li>De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft de voortgangsrapportage Jeugd 2022 vastgesteld en legt deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel om de gemeenteraad jaarlijks middels een begeleidend schrijven bij de jaarstukken van het RSJ IJsselland te informeren over de voortgang op de Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025.</p> <h3>10. Instemmen met definitief plan van aanpak Omgevingsvisie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Omgevingsvisie en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</li> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de beantwoording van twee moties vreemd aan de orde van de dag, die (mede) over de Omgevingsvisie gaan.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>We zijn gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie voor Olst-Wijhe. De visie beschrijft de opgaven van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. We geven weer wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor die leefomgeving hebben, hoe we die prioriteren en waar en hoe we die realiseren. De Omgevingsvisie is een samenhangend geheel van de verschillende thema&rsquo;s en beleidsterreinen die de fysieke leefomgeving raken, zoals woningen, spelen, natuur, duurzame energie, bedrijventerreinen en de openbare ruimte. De opgaven moeten een plek krijgen in de leefomgeving, terwijl de ruimte maar &eacute;&eacute;n keer te gebruiken is. Daar maken we in de visie keuzes in. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is.&nbsp;<br />We hebben een plan van aanpak gemaakt met een stappenplan en de uitgangspunten die van belang zijn voor het maken van de visie. E&eacute;n daarvan -en wat ons betreft een belangrijke- is het betrekken van de samenleving, want we maken de visie bij voorkeur samen met onze Olst-Wijhese samenleving en onze samenwerkingspartners. Tot slot: de Omgevingsvisie is &eacute;&eacute;n van de instrumenten van de Omgevingswet die volgens de huidige planning 1 juli 2023 ingaat. De wet brengt veel wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. We hechten eraan om, ook los van de wet, een Omgevingsvisie voor onze fysieke leefomgeving te maken. Want zoals genoemd, de huidige tijd met diverse complexe vraagstukken vraagt om een langetermijnvisie zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.&nbsp;</p> 2022-11-07 10:00:00 +0100 2022-11-04 12:23:28 +0100 2022-11-04 12:23:28 +0100 B&W besluiten 25-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Verzoek Sociaal &amp; Groen aan college OW &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief Staatssecretaris IenW betreffende aanpak overlast houtstook &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Instellen piketroosters bestuurders.</li> </ul> <h4>&nbsp; Besluit</h4> <p>&nbsp; Een piketrooster in te stellen en gebruik te maken van Crisissuite van de Veiligheidsregio.</p> <h3>3. Voorstel naar aanleiding van motie over stimuleren bijverdienen in de bijstand</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Op korte termijn geen gemeentelijk beleid te ontwikkelen om meer bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken, maar de ontwikkelingen vanuit het ministerie af te wachten en met aandacht volgen.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit middels de wekelijkse nieuwsbrief aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In de bijeenkomst van de gemeenteraad van Olst-Wijhe op 7 februari 2022 is een motie ingediend door de PvdA en het CDA over de mogelijkheid tot bijverdienen in de bijstand.</p> <p>De initiatiefnemers vragen het college om uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 in een raadsinformatiebrief de voor- en nadelen uiteen te zetten van het gebruik van Artikel 31, lid 2, subj van de Participatiewet en dit integraal af te wegen t.o.v. de bestaande regelingen en de bestaande afspraken.</p> <p>In juni 2022 heeft minister Schouten plannen gepresenteerd tot verbetering van de Participatiewet. Een van de plannen gaat over het verruimen van de bijverdiengrenzen. Deze maatregel was al opgenomen in het coalitieakkoord. Een voorstel hiervoor wordt in samenspraak met gemeenten uitgewerkt. De minister heeft toegezegd de kamer hier op korte termijn verder over te informeren.&nbsp;</p> <p>Het is wenselijk de plannen van de minister af te wachten en de mogelijkheden tot bijverdienen nu niet op eigen initiatief te verruimen binnen de beperkte mogelijkheden die de Participatiewet daar nu voor biedt. De beoogde wijzigingen in de Participatiewet kunnen dan in een keer in samenhang worden ge&iuml;mplementeerd.</p> <p>Gezien dit beleidsvoornemen is het nu niet wenselijk om tijd en capaciteit te investeren in het verruimen van de mogelijkheden tot bijverdienen binnen de Participatiewet.</p> <h3>4. Verzoek om akkoord op definitief concept RPO Zwolle e.o.</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) van het samenwerkingsverband van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o.</li> <li>Daaruit de conclusie van het samenwerkingsverband te delen dat dit concept RPO geen huisvestingsconsequenties heeft voor onze gemeente.</li> <li>Wethouder J. Compagner te mandateren voor de ondertekening van de verklaring waarin wij aangeven dat er op overeenstemming gericht overleg over dit plan heeft plaatsgevonden en dat dit tot overeenstemming heeft geleid over de conclusies uit dit concept RPO.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>We hebben kennisgenomen van het definitief concept van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen van schoolbesturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o. Daarin worden voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt tussen de betreffende schoolbesturen over de afstemming tussen vraag en aanbod van het voortgezet onderwijs in deze regio. Gemeenten wordt gevraagd om hierover een standpunt in te nemen omdat een wijziging in het aanbod consequenties kan hebben voor de huisvesting van dit onderwijs waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Dit plan ligt ook aan ons voor omdat De Capellenborg in Wijhe &eacute;&eacute;n van de onderwijsvoorzieningen in deze regio. Uit het plan blijkt dat er geen ontwikkelingen in Wijhe of omgeving spelen die gevolgen hebben voor de huisvesting van deze school. We stemmen daarom in met de conclusie dat het definitieve concept RPO van de regio Zwolle e.o. vooralsnog geen consequenties heeft voor de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente.</p> <h3>5. Van crisisbed naar echte woning</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Akkoord gaan met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders en andere woningzoekenden.</li> <li>Akkoord gaan met de opdracht voor en samenstelling van de Bestuurlijke Kopgroep WIJS.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Alle gemeenten in de regio IJsselland streven er naar om zo snel mogelijk alle (crisis)noodopvangplekken voor asielzoekers te kunnen be&euml;indigen. Om dit te kunnen bereiken is in onze regio vooral een snellere uitstroom van statushouders uit bestaande AZC&rsquo;s nodig. En daarvoor is op korte termijn, structureel meer beschikbare woonruimte noodzakelijk, net zoals dat voor vele andere woningzoekenden geldt. Gelukkig zijn er op het gebied van versneld bouwen van (flex)woningen (en tussenvoorzieningen) al vele plannen en ambities. Maar bij het realiseren van deze plannen lopen gemeenten vaak tegen dezelfde belemmeringen en hindernissen aan. Dat is voor alle woningzoekenden enorm frustrerend, maar in de asielketen heeft dit &oacute;&oacute;k tot gevolg dat de dreigende overloop in Ter Apel niet wordt opgelost en daarmee gemeenten belast blijven met de organisatie van crisisnoodopvang. In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 oktober is de wens uitgesproken om de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van extra woonruimte zo krachtig mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Het voorstel is om alle noodzakelijke partijen aan &eacute;&eacute;n tafel te zetten in &eacute;&eacute;n kopgroep 'Woonversneller IJsselland' (WIJS). De 11 colleges in IJsselland wordt gevraagd om in te stemmen met het instellen van deze kopgroep en de bijbehorende opdrachtformulering en samenstelling.</p> <h3>6. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 28 april 2022, tot verlenging van de begunstigingstermijn voor de V.OF. Boerkamp</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Conform het advies van de bezwarenadviescommissie het bezwaar ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 4 januari 2022 heeft het college de eigenaar van het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a twee lasten onder dwangsom opgelegd. Op 2 maart 2022 heeft het college van de eigenaren van het bedrijf het verzoek ontvangen de begunstigingstermijn te verlengen. Het college heeft vervolgens op 28 april 2022 de begunstigingstermijn voor last 2 verlengd en voor last 1 is besloten dat aan de last is voldaan. Tegen dit besluit heeft bezwaarde bewaar aangetekend.<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 13 september 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de beschikking van 28 april 2022 in stand te laten.</p> <h3>7. Vaststellen bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het &lsquo;Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Na vaststelling van het &lsquo;Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe&rsquo; het vorige bewegwijzeringsbeleid uit 2017 in te trekken.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bewegwijzering vervult een essenti&euml;le functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Het oude beleid stamt uit 2017 en diende op enkele punten te worden uitgebreid en verhelderd. Omdat wij de komende jaren weinig wijzingen of ontwikkelingen verwachten is ervoor gekozen het nieuwe beleid tot nader orde vast te stellen.</p> <h3>8. Ontlasten Ter Apel in verband met opvang vluchtelingen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De gemeenteraad van Oldambt mee te delen dat er begrip is voor het verzoek om vluchtelingen op te vangen en dat de gemeente Olst-Wijhe deze verantwoordelijkheid waarmaakt door versneld in te zetten om flexwonen en door te voldoen aan de taakstelling statushouders. En dat de gemeente Olst-Wijhe daarnaast uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit bereid is om 150 alleengaande minderjarige vluchtelingen op te vangen.</li> <li>De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door de brief aan de gemeenteraad van Oldambt op te nemen onder de ingekomen stukken van de raadsvergadering.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Oldambt heeft namens alle Groninger gemeenten, alle gemeenteraden in Nederland opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen door zo snel mogelijk vluchtelingen op te vangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dit ter uitvoering van een motie aangenomen door de gemeenteraad Oldambt getiteld: &ldquo;Wij kunnen dit niet alleen!&rdquo;<br />De gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe heeft de afhandeling van deze motie in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.<br />Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad van Oldambt weten dat zij haar verantwoordelijkheid neemt door versneld in te zetten op flexwonen en door (als &eacute;&eacute;n van de weinige gemeenten in Nederland) te voldoen aan de taakstelling statushouders. Daarnaast laat het college weten dat zij bereid is om uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit 150 alleengaande vluchtelingen op te vangen voor de periode van ongeveer vijf maanden.</p> <h3>9. Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De tijdelijke middelen voortkomend uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) inzetten om een extra parttime Consulent Wmo aan te stellen en de dienstverlening van Financi&euml;n de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 te bekostigen.</li> <li>De gemeenteraad hierover te informeren in de nieuwsbrief voor de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen.&nbsp;</p> <p>Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt onder andere voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke opdracht voor het Rijk, de uitvoeringsorganisaties en de medeoverheden. Hiervoor heeft het Rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar &euro; 150 miljoen beschikbaar.&nbsp;</p> <p>De tijdelijke middelen die Olst-Wijhe ontvangt, worden besteed aan het aanstellen van een extra parttime Consulent Wmo om onder andere de wachttijd voor het afhandelen van meldingen terug te dringen en daarnaast om nog meer met partijen uit onder andere het voorliggend veld integraal samen te werken. Daarnaast kan met de tijdelijke middelen de dienstverlening van Financi&euml;n de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 worden gefinancierd.</p> <h3>10. Project Warm voor elkaar, besteding van de Rijksgelden voor energiearmoede</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Warm voor elkaar.</li> <li>Bij het verstrekken van energiebesparende maatregelen voor eigenaren van een koopwoning het eigen vermogen niet mee te nemen in de beoordeling en daarbij de richtlijnen te hanteren van de uitvoering regeling energietoeslag.</li> <li>De kosten van het plan van aanpak te dekken uit het budget dat beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid, (&euro;349.883) om mensen met energiearmoede te helpen.</li> <li>Het bedrag te besteden voor 31 december 2024.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Als gevolg van de gestegen energieprijzen sinds eind 2021, kunnen steeds meer mensen hun energierekening niet meer betalen. Als gemeente Olst-Wijhe willen wij huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening ondersteunen. Niet alleen middels financi&euml;le compensatie, maar ook met structurele verbeteringen zoals de verduurzaming van de woning. De gemeente heeft een bijdrage ontvangen van het Rijk om dit te bereiken. In samenwerking met verschillende partijen in de samenleving zijn het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Het voorgestelde maatregelenpakket is de eerste stap om op korte termijn verlichting te brengen en de energierekening - structureel - te verlagen.</p> <h3>11. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en daaraan een recreatieappartement toe te voegen op het perceel Holstweg 44a, Olst</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en een recreatieappartement toe te voegen, onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Het ontwerp van de uitgebreide omgevingsvergunning in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft het voornemen om binnen de bestaande contouren van een pand op de camping Het Klaverblad aan de Holstweg 44a in Olst een recreatieappartement te realiseren. In de huidige situatie is het pand onderdeel van de camping en in gebruik als sanitaire ruimte evenals recreatie&shy; en horecaruimte. De realisatie en ingebruikname van een recreatieappartement is op dit moment niet toegestaan. Om aan het initiatief mee te kunnen werken is daarom een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan aangevraagd.</p> <h3>12. Belastingverordeningen 2023</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening rioolheffing 2023</li> <li>de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2023</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2023</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023 Olst-Wijhe</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2023</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2024 vaststellen op &euro; 1,50 per overnachting</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan, stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen; de verordening rioolheffing, de verordening eenmalig riool aansluitrecht, de verordening afvalstoffenheffing, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023, verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023, de verordening toeristenbelasting 2023 en het tarief toeristenbelasting 2024.</p> <h3>13. Aanwijzing toezichthouder Wmo, jeugd en participatiewet</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Met ingang van 01-11-2022 de sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer, voor zover van toepassing voor de uitoefening van de taken van Sociaal Rechercheur, aan te wijzen als toezichthouder voor het houden van (rechtmatigheids)toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (maatwerk) en de Jeugdwet en alle daarop gebaseerde regelgeving voor de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer wordt aangewezen als toezichthouder rechtmatigheid voor de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en de Participatiewet in de gemeente Olst-Wijhe. Door hem als toezichthouder aan te wijzen, krijgt hij de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Uitbreiding van zijn bevoegdheden stelt hem meer in staat zijn handhavingstaken uit te kunnen voeren. Op deze manier kan onrechtmatig gebruik van voorzieningen beter bestreden worden en daar waar nodig tegen worden opgetreden.</p> <h3>14. Afwijken van het 'Lotingsreglement bouwkavels 2011' voor wat betreft de laatste bouwkavel op Noorder Koeslag (NKS)</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Af te wijken van artikel 3 sub K en J Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe; en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.</li> <li>In te stemmen met een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week voor de laatste kavel in het plangebied Noorder Koeslag in de Kavelwinkel.</li> <li>In te stemmen met de niet-openbare loting bij de notaris voor de laatste kavel in de kavelwinkel in het plangebied Noorder Koeslag.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Vanwege de (naar verwachting) grote belangstelling voor de laatste bouwkavel in het plangebied Noorder Koeslag en om alle belangstellenden een gelijke kans te bieden zich in te schrijven voor de betreffende kavel, heeft het college besloten om, bij wijze van uitzondering, een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week te hanteren. Dit in afwijking van het gemeentelijke lotingsreglement uit 2011 en het reglement uitgifte bouwkavels uit 2014.</p> <h3>15. Tweede bestuursrapportage 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad.</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.</li> <li>Het voordelige resultaat ad &euro; 71.173 ten gunste te brengen van de reserve Nader te bestemmen middelen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met de 2e bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de 2e bestuursrapportage is het bestuurlijk dashboard en de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van afgerond &euro; 71.000 dat ten laste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.</p> 2022-10-31 10:00:00 +0100 2022-10-28 09:17:03 +0200 2022-10-31 12:56:23 +0100 B&W besluiten 11-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F Grashof, locosecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 4 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3&nbsp;Voorstel tot vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026/raadsvoorstel - 45330-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financi&euml;le begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en de daarin voorgestelde eerste wijziging van de begroting 2023 (onder meer de effecten van de septembercirculaire 2022, de afweging nieuw beleid en een aantal autonome ontwikkelingen waaronder de stijging van de energiekosten).</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financi&euml;le begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt.&nbsp;<br />De conclusie is dat de (meerjaren)begroting over alle jaren een positief resultaat laat zien. Een aantal punten worden in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2023 nader uitgewerkt: de ophoging van de inkomsten jeugdhulp van 75% naar 100%, de consequenties van de Septembercirculaire 2022, een budget in verband met de stijging van de energielasten, de afweging van gewenst nieuw beleid uit de kadernota en het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord 2022-2024) (SRA/BA). Het raadsvoorstel is 11 oktober door het college vastgesteld.<br />Het positieve financi&euml;le meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws. &nbsp;</p> <h3>4&nbsp;Vaststelling Nieuw Regionaal Verkeersmodel - 38283-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De afronding van het Regionaal Verkeersmodel voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Een doorlopende viewerlicentie voor het gebruik van OmniTRANS-Analytics af te sluiten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Onder de nieuwe regels van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet zijn bronbeheerders (gemeenten) verplicht gesteld geluidsgegevens aan te leveren volgens het Informatiemodel (nieuwe meet- en rekenvoorschriften geluid). De Omgevingsdienst is hiervoor de verantwoordelijke partij en heeft ons gevraagd om een nieuw (regionaal) verkeersmodel uit te werken waaruit de brongegevens voor bovengenoemd Informatiemodel Geluid gehaald kunnen worden. Onder regie van de Provincie Overijssel heeft voor de uitwerking van een nieuw regionaal verkeersmodel een aanbesteding en uitwerking plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en is een nieuw verkeersmodel opgeleverd. De Overijsselse gemeenten en de Omgevingsdienst zijn bij de uitwerking hiervan nauw betrokken geweest.</p> <h3>5&nbsp;Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe - 44080-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 28 april 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.</p> <h3>6 Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een handhavingsverzoek voor het perceel de Wandelingen 19 te Wijhe - 44182-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 11 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 3 januari 2022 heeft reclamant een verzoek tot handhaving gedaan met betrekking tot de hoogte van een schutting aan de Wandelingen 19 te Wijhe. Bij brief van 11 april 2022 is het verzoek afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend.<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> <h3>7 Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek - 45359-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het nadere onderzoek naar extra woningbouw, uitgevoerd door Stichting de Noordmanshoek.</li> <li>In te stemmen om in samenspraak met de Stichting (onder regie van de Stichting) toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan om de woningbouw en het landgoed te realiseren. Dit zoals in onderstaand advies nader is geformuleerd, waarbij de raad periodiek wordt ge&iuml;nformeerd door Stichting en college gezamenlijk.</li> <li>In te stemmen om in afstemming met de Stichting afspraken te maken over de te zetten vervolgstappen en de daaraan te koppelen termijn.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B&amp;W heeft, met waardering voor de inzet van de Stichting De Noordmanshoek, kennisgenomen van de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor extra woningbouw op de locatie De Noordmanshoek. Dit onderzoek, dat onder regie van de Stichting De Noordmanshoek is uitgevoerd, toont aan dat i.p.v. de oorspronkelijk geplande 30 woningen er mogelijkheden zijn voor circa 70 woningen. Dit past in de focus op wonen die door raad en college medio 2021 is gekozen. Samen met de Stichting zullen nu vervolgstappen gezet worden. Zoals acties m.b.t. mogelijke verkoop gronden, het verfijnen van het stedenbouwkundige plan en contracteren van partijen.</p> <h3>8&nbsp;Extern mandaat en subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 - 45739-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen om de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen;</li> <li>Het gewijzigde Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, onder voorbehoud van de vaststelling van bijbehorende Subsidieverordening door de gemeenteraad, vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het concept-raadsvoorstel Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 met bijlage 1 'Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen' en deze voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.</li> <li>Kennis te nemen van het 'Tarievenblad 2023' (bijlage 2)&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Gecertificeerde Instellingen (hierna GI&rsquo;s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI&rsquo;s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. De onderliggende subsidieverordening bevat de eisen die in het kader van de subsidi&euml;ring worden gesteld. De uitvoering van de subsidieverordening is belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Dit is geregeld middels het Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Jeugdhulp. De huidige subsidieverordening en mandaatbesluit kennen een looptijd tot en met 2022. Op 28<br />september 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg van het RSJ IJsselland ingestemd met een nieuwe subsidieverordening en mandaatbesluit en verzocht dit ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges (mandaatbesluit) en gemeenteraden (subsidieverordening). Het college heeft besloten om de subsidieverordening voor vaststellen aan te bieden aan de gemeenteraad en heeft het gewijzigd extern mandaatbesluit vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad.</p> <h3>9&nbsp;Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek - 46064-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Aan te sluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022;</li> <li>VNG te machtigen om:&nbsp;<br />a. een selectielijst als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet, voor bewaring van e-mail te ontwerpen; het ontwerp voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);<br />b.op de daartoe ge&euml;igende termijn de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW door ondertekening van het machtigingsformulier;</li> <li>De ontwerpselectielijst goed te keuren door middel van ondertekening van het goedkeuringsformulier;</li> <li>De machtiging en goedkeuring kenbaar te maken aan de VNG door toezending van het machtigingsformulier en goedkeuringsformulier.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Informatie van gemeente moet degelijk bewaard worden en beschikbaar zijn in het kader van bijvoorbeeld informatieverzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo). Het zaaksysteem voorziet hier grotendeels in maar informatie in e-mails is vaak nog slecht toegankelijk. Dat is reden dat de VNG een systematiek heeft ontwikkeld, gericht op e-mailarchivering onder de noemer &lsquo;Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022&rsquo;. Het college wordt gevraagd om aan te sluiten bij deze selectielijst en dit kenbaar te maken naar de VNG. Bij de totstandkoming van dit voorstel is afstemming gevonden met de DOWR-partners Deventer en Raalte. Naar verwachting vindt implementatie in de gemeentelijke organisatie pas plaats in de tweede helft van 2023. Nadere communicatie naar aanleiding van dit besluit is nu niet noodzakelijk. Te zijner tijd is communicatie en bewustwording wel een belangrijk onderdeel van het implementatieproces.</p> <h3>10&nbsp;Convenant Regionaal Expertteam Overijssel vaststellen en ondertekenen - 46412-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Convenant Regionaal Expertteam Jeugdhulp Overijssel vast te stellen;</li> <li>De burgemeester aan wethouder J. Compagner volmacht te verlenen om het onder 1 genoemde Convenant te ondertekenen (op basis van artikel 171, lid 2 Gemeentewet).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In maart 2021 is er gestart in Overijssel met twee Regionale Expertteams Jeugdhulp, in IJsselland en in Twente. Dit is naar aanleiding van de opdracht van het ministerie van VWS om regionale expertteams in te richten. Het Regionaal Expertteam (RET) biedt de regionale oplossing voor elke jeugdigen met meervoudige en complexe problemen. Na een pilotperiode wordt het RET nu onderdeel van het Expertisenetwerk Overijssel. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen in IJsselland vastgelegd in een convenant. Het college stelt dit convenant vast en machtigt wethouder Judith Compagner om het convenant te ondertekenen op 12 oktober 2022.</p> <h3>11&nbsp;Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 in Wesepe in het kader van de KGO-regeling - 46822-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer stelt een erfinrichtingsplan op dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b.Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.<br />c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.</li> <li>Een bestemmingsplan of omgevingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling op verschillende plekken ca. 860 m2 aan landschapontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>12 Bestuursrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging najaar 2022 GGD IJsselland - 47152-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022/1 en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging;</li> <li>De bestuursrapportage, het collegeadvies en de conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 31 oktober 2022 te plaatsen;</li> <li>GGD IJselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 8 december 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financi&euml;le ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, die in juni 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. DezebBestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2022 zijn met name de financi&euml;le gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland uitvoert in het kader van Covid-19, de bestrijding van het apenpokkenvirus (Monkeypox) en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekra&iuml;ne. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.</p> <h3>13 Reactie op brief Chint Solar - 42558-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De brief van Chint Solar beantwoorden met bijgevoegde brief;</li> <li>Het verzoek van Chint Solar en de beantwoording van het college voor kennisgeving doorsturen aan de raad.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bedrijf Chint Solar is initiatiefnemer voor een zonneveld aan de Holstweg bij Den Nul. In mei 2021 is gestart met het participatieproces om met de be- en omwonenden het project vorm te geven.&nbsp;<br />Het beleid dat van toepassing is biedt alle betrokkenen een proces en ondersteuning om binnen de kaders met elkaar tot een invulling te komen die -in meer of mindere mate- aan ieders belangen tegemoetkomt.<br />Als gemeente nemen wij deel aan dit proces via de Omgevings Advies Raad (OAR) waarin e.e.a. besproken wordt. Onze rol in de OAR is die van adviseur.&nbsp;<br />Chint Solar verzoekt het college nu om regie te nemen in het proces van de OAR en met een definitie te komen voor lokaal eigenaarschap. Chint Solar verwijst daarbij naar het beleid dat de raad in 2020 heeft vastgesteld in de Ruimtelijke visie Duurzame Energie en het toetsingskader. Juist op basis van datzelfde beleid hebben wij bij de start van het proces duidelijk de kaders gesteld en afgesproken. Binnen deze kaders konden en kunnen de deelnemers tot een eindresultaat komen. Het resultaat van de werkgroep financi&euml;le participatie ligt er nu; weliswaar geen eensluidend resultaat, maar vier scenario&rsquo;s waarin de diverse belangen zijn vertegenwoordigd.<br />Het college is van mening dat dit resultaat voldoende aanknopingspunten biedt voor het vervolg en dat er daarom -zeker in deze vergevorderde fase van het proces- geen sprake kan zijn van aanpassing van het beleid. Om die reden heeft het college besloten om niet op het verzoek van Chint Solar (zonneveld Holstweg) in te gaan.</p> <h3>14 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand - 47306-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:<br />Ritske Venema, Joyce Lindeboom &ndash; Kluin en Hanja Dijkstra</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>15&nbsp;Nieuwe beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor kapschuur aan de Steunenbergerweg 7 en 7a in Olst - 39299-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het bezwaarschrift van eisers alsnog gegrond te verklaren;</li> <li>Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen;</li> <li>Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B en W heeft op 7 september 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kapschuur aan de Steunenbergerweg 7a te Olst. Tegen dit besluit hebben eisers een bezwaarschrift ingediend. Op 9 februari 2021 heeft het college op advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen zijn eisers in beroep gegaan. De rechtbank Overijssel heeft op 21 februari 2022 het beroep gegrond verklaard en het college opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar van eisers te nemen met inachtneming van zijn uitspraak. Op 4 oktober 2022 heeft de gevolmachtigde namens eisers het college in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar.</p> 2022-10-17 10:00:00 +0200 2022-10-17 10:57:42 +0200 2022-10-17 10:58:08 +0200 B&W besluiten 04-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 september 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <ul> <li>Openstelling nieuwe vacatures VNG bestuur en commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo training crisisbeheersing &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Afhandeling ingekomen uitnodigingen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3 Principebesluit tot integrale herziening bestemmingsplan Steunenbergerweg 6, Olst</h3> <h4>Besluit</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor het initiatief aan de Steunenbergerweg 6 te Olst, waarbij de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf wordt gesplitst in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur wordt herbouwd en waarbij de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf wordt verschoven en verkleind, onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te splitsen woning in de karakteristieke woonboerderij voldoet aan de grenswaarden van de Wet geluidshinder.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont (al dan niet met onderzoeken) aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpbestemmingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het erf aan de Steunenbergerweg 6 in Olst bestaat uit een voor- en achtererf. Op het voorerf bevindt zich een karakteristieke boerderij met schuur en voor het achtererf is in 2019 al een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt er 4 woningen te realiseren. Sindsdien hebben de initiatiefnemers het plan verder uitgewerkt. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit wordt het bouwvolume op het achtererf verkleind en dient het bouwvlak te worden aangepast. Daarnaast bleek de schuur bij de karakteristieke boerderij bouwkundig niet te behouden. De initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente om de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf op te splitsen in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur te herbouwen en de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf aan te passen. Omdat het nieuwe plan voor het achtererf meer ruimtelijke kwaliteit met zich meebrengt en de karakteristieke woonboerderij gesplitst kan worden op basis van de wijzigingsbevoegdheid van het college, wordt het college voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>4 Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 6 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 6 oktober 2022.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 6 oktober is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. In het college is besloten dat de burgemeester de portefeuille OD IJsselland overneemt van wethouder Blind. De inhoudelijke adviezen zijn verwoord in de geannoteerde agenda</p> <h3>5 Aanvulling op structuurvisie voor Wijhe Zuid/Wengelerhoek</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de ontwerp aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek.</li> <li>Het ontwerp voor een periode van vier weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 4 december 2017 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Olst-Wijhe &lsquo;Ruimte voor initiatief en innovatie' vast. In deze structuurvisie staat het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Over wonen namen we in 2017 in de structuurvisie op dat er de komende 10 jaar circa 500 woningen bij komen. Op dat moment was er nog geen wooncrisis zoals deze er nu wel is. Begin dit jaar stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vast met als eerste zin: &ldquo;Ons land beleeft een wooncrisis en die is niet aan onze gemeente voorbijgegaan.&rdquo; De ambitie die in de Woonvisie 2022-2025 staat opgenomen is de komende jaren te groeien met 1000 tot 1200 woningen.&nbsp;</p> <p>&Eacute;&eacute;n van de gebieden die ontwikkeld kan worden om te helpen deze ambitie te halen, is Wengelerhoek aan de zuidrand van Wijhe. Op 24 februari 2020 besloot de gemeenteraad om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Dit op basis van een quickscan/haalbaarheidsstudie. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden dit jaar plaats. De volgende stap is een aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek ter voorbereiding op een bestemmingsplan of omgevingsplan Wengelerhoek. De ontwikkeling van Wengelerhoek past niet in de structuurvisie 2017 omdat op dat moment de woonambitie lager lag. In de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek onderbouwen we dat deze ontwikkeling een logische aanvulling op het dorp Wijhe is. &nbsp;</p> 2022-10-10 09:45:00 +0200 2022-10-07 11:23:07 +0200 2022-10-07 11:23:07 +0200 B&W besluiten 27-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 september 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <p>- &nbsp;Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3 Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de &lsquo;Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021&rsquo; en de input hiervan mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument dat in 2023 wordt opgeleverd.</li> <li>De raad te informeren over de evaluatie van het Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021 door de evaluatie te plaatsen op de lijst ingekomen stukken van de eerstkomende raadsagenda.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het &lsquo;Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024&rsquo; staat de visie op de aanpak van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe beschreven. De gemeente Olst-Wijhe participeert in deze arbeidsmarktregio. Naast de regionale aanpak is er ook ruimte voor lokale activiteiten. In het &lsquo;Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021' is onze lokale aanpak beschreven. We hebben deze lokale aanpak ge&euml;valueerd. Die evaluatie levert input op voor een nieuw ambitiedocument dat in 2023 voor besluitvorming aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de evaluatie van onze lokale aanpak en besloten om die input mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument.</p> <h3>4 Zienswijze Provinciaal programma Energiestrategie, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de zienswijze op de concept Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE);</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De provincie Overijssel heeft het voornemen een programma vast te stellen om de provinciale rol en positie duidelijk en transparant te schetsen waar het gaat over de gezamenlijke ambities voor windenergie uit de Regionale energiestrategie (RES). Het programma bevat de uitwerking van de afspraken in de RES en geeft invulling aan de reeds door Provinciale Staten vastgestelde kaders zoals opgenomen in de RES, de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Het programma richt zich op het behalen van de gezamenlijke doelen. Het geeft de kaders voor ons handelen in algemene zin en kan een leidraad zijn voor individuele casus.&nbsp;<br />Er ligt een concept Provinciaal programma energiestrategie (PPE) voor, waar we als gemeente Olst-Wijhe via een zienswijze op reageren. Het belangrijkste punt van de zienswijze is het in onze ogen onzorgvuldige proces en onze vraag om het abusievelijk genoemde voorkeursgebied Raalte-Olst-Wijhe (wat Raalte-Dalfsen moet zijn) te herstellen.&nbsp;</p> 2022-10-03 09:45:00 +0200 2022-09-30 09:58:16 +0200 2022-09-30 09:58:16 +0200 B&W besluiten 20-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig&nbsp;</h2> <ul> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Provincie Overijssel Aanpak huisvesting statushouders &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />nemen.</li> <li>Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. (Deel)visie online dienstverlening&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de (deel)visie online dienstverlening;</li> <li>De (deel)visie online dienstverlening ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken;</li> <li>De financi&euml;le consequenties mee te nemen op de lijst van gewenst nieuw beleid en ter besluitvorming voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Voor 2023 gaat het om &euro; 46.000, voor 2024 om &euro; 40.000 en vanaf 2025 om jaarlijks &euro;23.000.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Met onze online dienstverlening willen we: &lsquo;Altijd dicht(er)bij en persoonlijk&rsquo; zijn. Online dienstverlening is namelijk altijd en overal beschikbaar voor onze inwoners. We gebruiken vijf richtinggevende uitgangspunten om ons doel te bereiken:</p> <ol> <li>Wij weten wie onze inwoners zijn en wat zij van ons verwachten.</li> <li>Wij bieden onze inwoners online dienstverlening op maat.</li> <li>Met trends en ontwikkelingen die bij onze gemeente passen, verbeteren wij onze dienstverlening.</li> <li>Onze online dienstverlening is toegankelijk voor onze samenleving.</li> <li>Wij laten zien wat wij doen en bieden gemeentelijke informatie online beschikbaar aan.</li> </ol> <h3>4. Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de begroting 2023 en jaarrekening 2021 Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 januari 2006 is namens de gemeenteraden van Olst-Wijhe en Raalte het Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte (TZHO) ingesteld. Dit orgaan vervult namens de gemeenteraden de toezichtrol op Stichting &lsquo;de Mare&rsquo;. De begroting 2023 en jaarrekening 2021 van het TZHO worden naar beide gemeenteraden gestuurd. Gedeputeerde Staten heeft een afschrift ontvangen.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Principebesluit om medewerking te verlenen aan het renoveren van zorgcomplex Overkempe </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen het renoveren van zorgcomplex Overkempe waarbij de het perceel met de bestemming Maatschappelijk wordt vergroot, een nieuw gebouw gerealiseerd wordt en bestaande bebouwing wordt uitgebreid, onder voorwaarde dat;<br />a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;<br />c. bij de uitwerking er nadere aandacht is voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; nader wordt afgestemd met de gemeente.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de Koekoeksweg 100 te Olst. De initiatiefnemer wil het zorgcomplex Overkempe moderniseren, laten voldoen aan de huidige (zorg)normen en bestaande initiatieven op het terrein herhuisvesten. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. &nbsp;Bij de uitwerking is er nadere aandacht noodzakelijk voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; vanwege de toevoeging van de ondergeschikte detailhandel en horeca-activiteiten.</p> <h3>6. Uitbetalen tweede energietoeslag van &euro; 500,00&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>De tweede aanvullende energietoeslag van &euro; 500 ambtshalve te verstrekken aan de huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag van &euro; 900;</li> <li>Na bekendmaking van het beschikbare budget in de septembercirculaire af te wegen hoe om te gaan met de huishoudens die een deel van de eerste energietoeslag hebben ontvangen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Van het Rijk zal de gemeente budget ontvangen voor een tweede energietoeslag. Om gelet op de knel bij huishoudens snelheid aan te brengen wordt bij huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag de tweede ambtshalve uitbetaald.</p> <h2>7. Afsluiting particuliere spoorwegovergangen&nbsp;</h2> <h4>besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Wethouder Blind te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst;</li> <li>Op korte termijn overgaan tot aanleg van grasbetonstenen langs een deel van de Scherpenzeelseweg. Hiervoor is dekking vanuit Prorail.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail streven ernaar om het aantal incidenten op overwegen te verminderen. Daarvoor is onder meer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. Doel van dit programma is het zo snel mogelijk sluiten of beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen. In Nederland zijn er naast openbare overpaden ook particuliere overpaden. Dat zijn kleine oversteekplaatsen voor rechthebbenden: landeigenaren of mensen die recht van overpad hebben over het spoor. Nu zie je dat deze private overwegen op sommige plaatsen een publiek karakter krijgen. Mensen gebruiken het als onderdeel van recreatie, zoals een wandelroute of als sluiproute om ergens sneller te komen.<br />In kader van de sluiting van de particuliere overwegen moeten nu meerdere agrari&euml;rs, die voorheen zo&rsquo;n particuliere overweg op hun landerijen kwamen, via openbare wegen, zoals de Scherpenzeelseweg omrijden om hun akkers en graslanden te kunnen bereiken. Omdat de Scherpenzeelseweg binnen de provinciale en gemeentelijke hoofdfietsroute valt zijn door ProRail verbetervoorstellen gedaan om een deel van de Scherpenzeelseweg van vergevinggezinde bermen te voorzien.</p> 2022-09-26 08:00:00 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 B&W besluiten 13-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te Welsum, onder voorwaarde dat:<br />a. Wordt voldaan aan de voorwaarden aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 15.1 van het bestemmingsplan Welsum, zuidelijke ontwikkeling (19 februari 2013);<br />b. Er wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, (eventueel) aangetoond met onderzoeken;<br />2. Een wijzigingsplan in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te splitsen van twee naar drie woningen. De initiatiefnemer wil hiervoor gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, zuidelijke ontwikkeling&rsquo; uit 2013 om karakteristieke hoofdgebouwen te splitsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een wijzigingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.&nbsp;</p> <h3>4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:<br /><br />1. Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Herxen 11&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022011002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen;<br />2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In januari 2022 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van twee woningen naast de bestaande boerderij op het perceel Herxen 11 (Wijhe). Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 8 februari 2022 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden over 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van de collegeleden, respectievelijk de verklaringen van de collegeleden in 2021 bij geen van hen verrekening met de bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van toepassing is.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden een advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen in 2021 terug betaald moet worden door het betreffende collegelid. Over het kalenderjaar 2021 hebben allen hun opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven dan wel de ingediende verklaringen is vastgesteld dat in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan.&nbsp;</p> <h3>6. Plan van aanpak Datagedreven werken&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>In te stemmen met het Plan van aanpak Datagedreven werken Olst-Wijhe als onderdeel van de Digitale transformatie;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2022 van afgerond &euro; 11.000 mee te nemen in de 2e BERAP 2022 en de aanvraag voor benodigde middelen vanaf 2023 mee te nemen in de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2023-2026. Voor 2023 gaat het om &euro;188.000, voor 2024 om &euro; 213.000 en vanaf 2025 structureel om &euro; 117.000.<strong><br /></strong></li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Datagedreven werken in Olst-Wijhe. In maart 2021 stelde het college de visie en ambitie voor Datagedreven werken al vast. Datagedreven werken is een middel voor een betere informatievoorziening voor inwoners en medewerkers en wordt gebruikt om (toekomstige) ontwikkelingen te monitoren en voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Met behulp van data is het mogelijk om de processen zo effici&euml;nt mogelijk in te richten, waardoor beslissingen sneller, beter &eacute;n accurater genomen kunnen worden.</p> <p>In het plan van aanpak staat beschreven wat we willen doen en welke middelen benodigd zijn om in Olst-Wijhe aan de slag te gaan met Datagedreven werken.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-19 10:00:00 +0200 2022-09-19 09:47:04 +0200 2023-07-31 10:09:32 +0200 B&W besluiten 06-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Geen ingekomen stukken.</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het communicatie- en participatieplan voor het Masterplan Fiets Olst;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft 1 maart 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het plan van aanpak en de planning voor de uitvoering van het onderzoek naar veilige en herkenbare fietsroutes in Olst. Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek is de communicatie en participatie. Hiervoor is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het college heeft besloten in te stemmen met het voorgestelde communicatie- en participatieplan.</p> <h3>4. Voortgang opzeggen contract Gazprom</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang in het proces rondom het opzeggen en opnieuw aanbesteden van een gasleveringscontract;</li> <li>Kennis te nemen van de voorlopige financi&euml;le gevolgen van deze contractwijziging;</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 31 mei 2022 heeft het college op aanwijzing van het Rijk besloten om het contract met Gazprom Energy NL op te zeggen en een versnelde aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor een nieuwe leverancier. Inmiddels hebben we Vattenfall als nieuwe leverancier van gas gecontracteerd en het contract met Gazprom opgezegd. De financi&euml;le gevolgen van dit nieuwe gascontract en mede hierdoor ook de gevolgen voor de prijzen zijn echter fors. Landelijk zijn er recent veel ontwikkelingen en debat. Deze worden nauwlettend gevolgd.&nbsp;</p> <h3>5. Voorstel tot vaststelling van de eindnotitie bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Eindrapportage bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> <li>Ter uitvoering van de bestuursopdracht definitief in te stemmen met de opgelegde taakstelling van 15% en de geschetste te verwachten maatschappelijke effecten hiervan te accepteren.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan de regionale netwerkorganisatie Salland United vanaf 2023 en de jaarlijkse kosten te dekken uit de ingevulde taakstelling.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het realiseren van een inloop-ggz-voorziening en de geraamde ontwikkelkosten van &euro; 115.000,- te financieren uit de geoormerkte preventiegelden beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</li> <li>De financi&euml;le aspecten mee te nemen in het begrotingsraadsvoorstel en te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2023-2026.</li> <li>In te stemmen met de concept-antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde 'voorliggend veld'. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen.&nbsp;</p> <p>Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een vernieuwende samenwerking te komen. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht heroverweging voorliggend veld vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe deze opdracht wordt uitgevoerd. Nu is de eindrapportage opgeleverd. Daarin zijn tien kompaslijnen voor de toekomst geschetst. De organisaties legden hun eigen activiteiten langs deze kompaslijnen en selecteerden een concrete ('minst schadelijk met het oog op de toekomst') invulling van de opgelegde 15% bezuinigingstaakstelling. Bij de organisaties bestaan wel grote zorgen wat de korting voor de inwoners betekent. Deze gevolgen staan verwoord in de eindrapportage. Aan de raad wordt gevraagd om bij de besluitvorming een weging te maken tussen de financi&euml;le doelstellingen van de bestuursopdracht en de maatschappelijke draagkracht</p> <h3>6. Aanbesteding Sociaal Medische Advisering (SMA)</h3> <p><strong>Besluit</strong></p> <ol> <li>De offerteaanvraag Sociaal Medische Advisering, inclusief bijbehorende bijlagen, vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met de mandatering van Deventer als penvoerder voor de aanbesteding;</li> <li>In te stemmen met het starten van een openbare Europese aanbesteding en Wethouder J. Compagner het mandaat te verlenen tot het nemen van verdere besluiten in het kader van deze aanbesteding;</li> <li>Aan wethouder J. Compagner mandaat te verlenen tot het aangaan van de uit deze aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de (lokale) Verordening Leerlingenvervoer en de uitvoering van de Participatiewet met als onderdeel bijzondere bijstand. Binnen dit kader ligt de verantwoordelijkheid om rondom de aanvraag van een inwoner indien noodzakelijk medische informatie onafhankelijk te laten onderzoeken en/of beoordelen. In samenwerking met de gemeenten Deventer, Raalte en Voorst zijn we daarom de aanbesteding Sociaal medische advisering gestart. Het streven is om de aanbesteding aan het einde van dit jaar af te ronden met als doel het nieuwe contract in te laten gaan op 1 januari 2023.</p> 2022-09-12 09:30:00 +0200 2022-09-09 13:17:19 +0200 2022-09-30 09:21:18 +0200 B&W besluiten 30-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022&nbsp;</h3> <p>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022</p> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Halfjaarbericht 2022 Enexis Holding N.V &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Afronding verkoop Fudura B.V - &nbsp;voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Dag van de boerin &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. VNG convenanten hulpmiddelen Meeverhuizen en Maatwerkprocedures toegang ondertekenen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het convenant &lsquo;Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen&rsquo; en het convenant &lsquo;Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing&rsquo; te ondertekenen.</li> <li>In te stemmen met het koppelen van opleggers aan beide convenanten en deze te ondertekenen.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De VNG roept gemeenten op om twee convenanten rondom de hulpmiddelen te ondertekenen. Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen de inhoud van de convenanten gaan toepassen.&nbsp;<br />Het college heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG.&nbsp;<br />Het Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen en het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing zijn opgesteld om knelpunten met complexe hulpmiddelen op te lossen. Werken volgens het convenant betekent:</p> <ul> <li>dat wij bij verhuizing van de inwoner de overname van het hulpmiddel regelen conform de afspraken in het convenant (betreffende prijsafspraken en werkwijze);</li> <li>dat wij in onze werkwijze voor toewijzen en leveren van hulpmiddelen de modelmaatwerkprocedure implementeren;</li> <li>dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar zoveel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de inwoner;</li> <li>dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag.</li> </ul> <p>Aan beide convenanten wordt een oplegger gekoppeld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om van de in de oplegger genoemde uitzonderingssituaties af te wijken van de convenanten. De oplegger verandert de 'ja, altijd' in 'ja, tenzij&hellip;' maar we benadrukken dat 'ja' de basisinstelling is.<br />Deze oplegger is opgesteld met de gemeenten waarmee wij gezamenlijk het contract voor de hulpmiddelen hebben. Door het convenant te tekenen in combinatie met een oplegger kan de door de belangenverenigingen gewenste brede, landelijke steun voor de convenanten bereikt worden.</p> <h3>4. Voorstel tot naamswijziging Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college stemt in met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.&nbsp;</p> <p>Met ingang van 1 januari 2021 is een aantal wijzigingen in de SUWI-regelgeving van kracht geworden. Hieronder valt een wijziging rondom de naamgeving van regionale aanspreekpunten. Ieder regionaal aanspreekpunt voor werkgevers heet 'werkgeversservicepunt + naam arbeidsmarktregio'.&nbsp;</p> <p>De huidige naam is daardoor 'Werkgeversservicepunt FactorWerk Stedendriehoek en Noordwest Veluwe'. Deze naam is erg lang en niet praktisch in gebruik. Het lijkt voor de praktische uitvoerbaarheid wenselijk om de naam van de arbeidsmarktregio aan te passen naar een kortere naam.</p> <p>De nieuwe naam sluit aan op de gewijzigde SUWI-regelgeving en is praktisch in gebruik en herkenbaar voor betrokken partijen, werkgevers en werkzoekenden.&nbsp;</p> <h3>5. Wijziging bevoegde tot het ondertekenen van overeenkomsten binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>22 februari 2022 heeft het college besloten tot het ondertekenen van het landelijk convenant vroegsignalering. Het college heeft toen wethouder Kamphuis aangewezen als bevoegde om het landelijk convenant te ondertekenen alsook de overeenkomsten met iedere individuele vaste lasten partner.&nbsp;</p> <p>De bevoegdheid tot ondertekenen van de overeenkomsten was gekoppeld aan wethouder Kamphuis en niet zijnde zijn functie met bijbehorende portefeuilles. Hierdoor is deze bevoegdheid niet automatisch overgedragen bij de portefeuillewisseling.</p> <p>Het college besluit &nbsp;Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van nog te ondertekenen overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.</p> <h3>6. Herziening proces begroting 2023/vertaling bestuursakkoord 2022-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Kadernota 2024-2027 als richtpunt te gebruiken voor de vertaling van het SRA / bestuursakkoord en de afweging van structureel nieuw beleid en daarvoor een gewijzigde procesplanning te vast te stellen.</li> <li>Bij de begroting 2023-2026 eenmalig bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 af te wegen (als vertaling van het SRA / bestuursakkoord).</li> <li>Het opnemen van een structureel richtbedrag in de begroting 2023 voor de uitvoering van de gemaakte afspraken SRA / bestuursakkoord binnen de op dat moment actuele financi&euml;le stand van zaken (doelstelling e ruimte nieuwe raad).</li> <li>Twee beeldvormende sessies met de raad in september te houden om de raad mee te nemen in het proces.</li> <li>De procedure ter instemming voor te leggen aan het raadspresidium (5/9).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan. De eerder gemaakte planning voor de afweging nieuw beleid dient te worden aangepast, omdat genoemde documenten later zijn verschenen dan in de eerdere planning was aangenomen. In het raadsvoorstel bij de Kadernota 2023-2026 was aangegeven dat de afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de begroting 2023-2026. De uitwerking van het raadsagenda/bestuursakkoord in een collegeagenda met financi&euml;le vertaling vraagt de nodige tijd van de organisatie. De tijd in september is daarvoor te kort. Daarom heeft het college het proces opnieuw uitgelijnd.</p> <h3>7. Budget uitbereiding lias projectenmodule tbv Planning en Controlcyclus&rsquo;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aanschaf van Lias Projectmodule Prestatiemanagement</li> <li>De raad via de 2e BERAP 2022 voor te leggen om de &euro; 11.050 te dekken uit de middelen uit de voormalig reserve privatisering groen die nog beschikbaar zijn binnen de reserve nader te bestemmen middelen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de aanschaf van Lias Prestatiemanagement wordt het mogelijk gemaakt om verbinding te leggen tussen het opstellen van een projectplan, het regulier opstellen van voortgangsrapportages en risicomanagement per project. Deze tool ondersteunt daarnaast bij het overall generen van de projectportfolie, planning en financi&euml;n. Het effect is een effici&euml;ntere, eenduidige monitoring en verantwoording van projecten in de PC cyclus. Daarnaast geeft het een realtime overzicht van de stand van zaken in de projecten.</p> <h3>8. Opvang vluchtelingen in Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met:<br />De Langstraat niet aan te wijzen als een opvanglocatie voor vluchtelingen.</li> <li>De Rabobank aan te wijzen als opvanglocatie voor de opvang van 50 vluchtelingen.</li> <li>De raad te informeren via het seniorenconvent.</li> <li>De werkwijze zoals opgenomen in het communicatieplan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Momenteel worden twee locaties onderzocht voor de mogelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen in Wijhe, te weten:</p> <ul> <li>Langstraat 58-62. Een leegstaande winkelruimte van Hemeltjen voor opvang van 20 vluchtelingen;</li> <li>Oranjelaan 10. De voormalige Rabobank voor opvang van circa 50-60 vluchtelingen.</li> </ul> <p>Beide locaties zijn geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Het vormen van woonunits voor 4 tot 6 personen is in de Rabobank eenvoudig te realiseren. Er is al een kamerindeling die voldoet. De Langstraat is een lege ruimte waar ook de woonunits moeten worden gemaakt. In beide locaties moeten de sanitaire en keukenvoorzieningen worden aangebracht. Bij de Rabobank is ook een P-terrein beschikbaar en er is eenvoudig een kinderspeelvoorziening te realiseren. Het college kiest er voor de mogelijkheid van de Rabobank verder uit te werken en de Langstraat af te laten vallen.</p> 2022-09-05 09:00:00 +0200 2022-09-01 14:02:01 +0200 2022-09-30 09:21:33 +0200 B&W besluiten 23-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief VNG over standpunt en aanpak VNG inzake stikstof en stikstofbeleid &ndash;&nbsp;<br />voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief NMV &ndash; akkoord met inhoud antwoordbrief.<br />&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Klachtenrapportage 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Klachtenrapportage 2021;</li> <li>Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman;</li> <li>De raad in kennis te stellen van de Klachtenrapportage 2021 en het jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de klachtenco&ouml;rdinator een Klachtenrapportage uit. Dit is een verplichting op grond van de Klachtenregeling. In de Klachtenrapportage wordt het aantal, de aard, de wijze van afdoening en de getroffen maatregelen naar aanleiding van de ingediende klachten uiteengezet. Het college nam kennis van de rapportage en stelt de gemeenteraad van de Klachtenrapportage 2021 in kennis. Tevens wordt het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman met de raad gedeeld.</p> <h3>4. Principebesluit bestemmingswijziging en splitsing Kappeweg 17 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Kappeweg 17 te Wijhe, waarbij de bestaande boerderij gesplitst wordt in twee woningen in het kader van de KGO-regeling, onder voorwaarde dat:<br />a. In overeenstemming met de gemeente tot een motivatie en financi&euml;le onderbouwing van de benodigde kwaliteitsinspanning en invulling van die kwaliteitsinspanning in het kader van het KGO-beleid wordt gekomen;<br />b. De initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt welke door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />c. De provincie Overijssel toestemming heeft gegeven voor deze ontwikkeling in het buitengebied, omdat er een provinciaal belang is;<br />d. Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.<br />e. Er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de bestemmingswijziging van het perceel aan de Kappeweg 17 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling ontwikkelruimte cre&euml;ren voor de wijziging van de huidige bestemming &lsquo;Recreatie &ndash; Verblijfsrecreatie&rsquo; naar &lsquo;Wonen&rsquo; en het splitsen van de boerderij en schuur in twee wooneenheden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. In de basis staat de gemeente positief tegenover het voornemen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>5. Het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het opleggen van het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen op het perceel aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a te Olst.</li> <li>De brief persoonlijk aan de vennoten van het bedrijf, uit te reiken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 mei 2022 hebben wij een handhavingsverzoek van omwonenden ontvangen. &nbsp;Zij verzoeken ons handhavend op te treden tegen de activiteiten aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a in Olst die zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft de toezichthouder van de Omgevingsdienst IJsselland op 30 mei 2022 aan het bedrijf, een bedrijfsbezoek gebracht. Er is geconstateerd dat de klachten over geur- en geluidsoverlast van de omwonenden terecht zijn en hierop is besloten handhavend op te treden.</p> <h3>6. <strong>Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de VNG voor de komende onderhandelingen voor de Cao Gemeenten.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college voor arbeidszaken bepaalt bij de start van de onderhandelingen over de Cao Gemeenten de inzet namens de gezamenlijke werkgevers. De arbeidsvoorwaardennota 2023 omvat deze inzet. Hierover wordt een ledenraadpleging gehouden. Het college van B&amp;W heeft ingestemd met deze arbeidsvoorwaardennota.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Project De Lepelaar&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De procesbegeleiding te stoppen voor de ontwikkeling van het terrein &lsquo;De Lepelaar&rsquo;;</li> <li>Vast te stellen dat er op korte termijn geen buurthuis in de Eikelhof komt;</li> <li>De vorige eigenaren geen rekening te sturen en de extra kosten voor rekening van de gemeente te nemen ten laste van het budget De Lepelaar;</li> <li>Het bestuur van PB-Eikelhof en de provincie te informeren;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De afgelopen jaren is samen met de eigenaar/ontwikkelaar, de provincie Overijssel, omwonenden, PB-Eikelhof en de gemeente gezocht naar een manier om een buurthuis op de Eikelhof te realiseren. Begin 2021 bleek dat er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk was, ook niet met het realiseren van drie in plaats van twee extra woningen. In 2021 heeft een nieuwe ontwikkelaar (woonachtig op de Eikelhof) onderzocht of een plan met meer woningen (maximaal zes) mogelijk was. Deze variant werd ook geaccepteerd door de provincie (KGO, Maatschappelijke toevoeging van een buurthuis).&nbsp;<br />Doordat de eigenaren de koopprijs hebben verhoogd van &euro; 300.000 naar &euro; 500.000 was er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk en heeft de nieuwe ontwikkelaar besloten te stoppen met deze ontwikkeling. De locatie is inmiddels verkocht aan een particulier. Deze particulier gaat hier met zijn gezin en ouders wonen. Hij heeft uitgesproken dat hij op de locatie geen buurthuis gaat realiseren. Daarmee is de ontwikkeling van een buurthuis voor de kern Eikelhof op deze locatie niet mogelijk. Het college heeft nu besloten de procesbegeleiding voor dit project te stoppen.</p> <h3><strong>8. Aanwijzingsbesluit toezichthouders&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;</li> <li>Het eerdere aanwijsbesluit d.d. 5 februari 2020 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor een goede uitoefening van de functie en de wettelijke toezichthoudende taken dienen de toezichthouders op grond van &nbsp;de Algemene wet bestuursrecht te zijn aangewezen. De aanwijzing is op grond van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving een vereiste om &nbsp;gebruik te kunnen maken van de wettelijk vastgelegde bevoegdheden.</p> <h3><strong>9. &nbsp;Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht voor de DOWR-gemeenten vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2019 is een Europese Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden van kracht. De Richtlijn heeft als doel klokkenluiders in Europa beter te beschermen. Nederland moest de Richtlijn uiterlijk 17 december 2021 omzetten in nationale wetgeving. Daarvoor is een wetsvoorstel gemaakt dat de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders aanpast en wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. De huidige Wet Huis voor klokkenluiders voldoet deels al aan de richtlijn. De implementatie van de Richtlijn in nationale wetgeving is vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat de Richtlijn met nieuwe beschermingsmatregelen vanaf 17 december 2021 rechtstreekse werking heeft voor alle decentrale overheden. Overheidswerkgevers moeten zich vanaf die datum houden aan de Richtlijn en moeten op zo kort mogelijke termijn de interne procedure en de bestaande regeling melden vermoeden misstand aanpassen.</p> 2022-08-29 08:00:00 +0200 2022-08-25 15:55:19 +0200 2022-09-30 09:35:53 +0200 B&W besluiten 16-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 juli 2022 + 19 juli 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Bijeenkomst nieuwe inwoners &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h3>3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen om:<br />a. De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;<br />b. Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van&nbsp; &nbsp; &nbsp; de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;<br />c. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> <li>&nbsp;Het raadsvoorstel naar aanleiding van de brief van &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen, ontvangen voorafgaand aan de oordeelsvormende raad van 4 juli 2022, aan te vullen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voorafgaand aan de oordeelsvormende raad op 4 juli 2022 heeft &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen een brief ingestuurd waarin wordt ingegaan op de nota van zienswijzen. In feite is er schriftelijk ingesproken. Op 4 juli 2022 is het raadsvoorstel door de gemeenteraad aangehouden. In het aangevulde raadsvoorstel gaat het college in op de ontvangen brief.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;<br />Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Nieuwendijk 24c&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004024-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2019 heeft initiatiefnemer zich gemeld met het plan voor woningbouw op het perceel aan de Nieuwendijk 24c te Wijhe. In juli 2021 is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt met drie vrijstaande woningen en heeft de initiatiefnemer bij de gemeente een principeverzoek ingediend om dit plan te realiseren. Op 28 september 2021 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit plan en een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit onder de voorwaarden dat het stedenbouwkundig plan verder werd uitgewerkt en goedgekeurd door de gemeente, dat uit onderzoek zou blijken dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling en dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst zou worden gesloten. Aan deze voorwaarden is voldaan. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. <strong>DOWR Reglement e-mail -en internetgebruik </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de &nbsp;Algemene Verordening Gegevensbescherming en recente jurisprudentie is verwerkt. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. <strong>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling voor ontwikkeling IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum)&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>De voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo;, bedoeld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie aan de IJsseldijk 59 in het kader van het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; te co&ouml;rdineren met de voorbereiding en bekendmaking van de navolgende, op aanvraag te nemen besluiten, indien en voor zover nodig voor de verwezenlijking van de maatregelen, zo nodig in meerdere clusters:<br />a. omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel benodigde verklaring van geen bedenking);<br />b. meldingen op grond van de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit;<br />c. besluiten op grond van Wegenwet en wegenverkeerswet;</li> </ol> <p>2. Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover deze benodigd zijn voor de verwezenlijking van de onder 1 genoemde besluiten, aan te duiden als besluiten, waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zo nodig in &eacute;&eacute;n of meerdere clusters, wordt geco&ouml;rdineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan als bedoeld onder 1, voor zover de co&ouml;rdinatie bijdraagt aan inzichtelijke en samenhangende besluitvorming.</p> <p>3. Als een aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, wordt het tijdstip waarop deze aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, geacht het tijdstip te zijn waarop de aanvraag is ingediend. De voor deze aanvraag gebruikelijke wettelijke procedures en termijnen beginnen op dit tijdstip.</p> <p>4. Dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; is een initiatief van Plaatselijk Belang Welsum. De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht om de co&ouml;rdinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening [Wro] van toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van de locatie IJsseldijk 59 te Welsum. Deze co&ouml;rdinatieregeling maakt het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten (in dit geval in ieder geval een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen) geco&ouml;rdineerd voor te bereiden, vast te stellen en in procedure te brengen.&nbsp;</p> <p>De behoefte aan woningen (m.n. voor ouderen) is op dit moment groot, waardoor dit maatschappelijk belang, het gebruik van de regeling rechtvaardigt. Het college stelt de raad voor om aan dit verzoek van de initiatiefnemer tegemoet te komen.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021010002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 februari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In oktober 2021 hebben drie initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van drie woningen in en aan de Elshof te Wijhe. Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 9 november 2021 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> 2022-08-22 08:00:00 +0200 2022-08-22 10:36:15 +0200 2022-09-06 11:31:15 +0200 B&W besluiten 12-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 juli 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt voor het handelen van het college&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor het handelen van het college;</li> <li>De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen conform overzicht;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De wijze van onderlinge vervanging vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van deze besluiten in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening van het Bestuursakkoord 2022-2026 Focus &amp; Verbinding. Het fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda (SRA). De SRA is door de raad op 5 juli vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Onderdeel van het bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college heeft deze portefeuilleverdeling bekrachtigd.&nbsp;</p> <h3>4. Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangaan van de annu&iuml;taire rentevaste lening van&nbsp;<br />&euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dit betreft het besluit om deze lening aan te gaan in verband met de aankoop van twee panden door Ut Huus. Het betreft een annu&iuml;taire rentevaste lening van &euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</p> 2022-07-18 09:00:00 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 B&W besluiten 05-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Besluitvorming onderzoeksresultaten zon-op-dak en vervolgaanpak&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit het adviesrapport &lsquo;Analyse zon op dak + Olst-Wijhe&rsquo; van Bind, uitgevoerd in 2021;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak om dakeigenaren te stimuleren om hun daken van zonnepanelen te voorzien om de opgave van 13 GWh zon-PV op daken voor 2030 te realiseren;</li> <li>De onderzoeksresultaten en het plan van aanpak te delen met de raad middels de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van zon-op-dak binnen Olst-Wijhe. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om de aanleg van zonnepanelen op daken in Olst-Wijhe te versnellen en zo onze opgave voor de komende jaren te realiseren. Die opgave bedraagt 13 GWh voor 2030 en in totaal 40 GWh voor de periode tot 2050. Daarbij maken we voor 2030 een verdeling in 10 GWh zon op bedrijfsdaken en 3 GWh zon op particuliere daken en voor de periode tot 2050 is de verdeling respectievelijk 30 GWH en 10 GWh.&nbsp;<br />Het plan van aanpak bestaat uit twee fasen, met elk aparte acties voor particulieren en bedrijven. Fase 1 is een pilotfase, waarin we voor particulieren collectieve inkoopacties organiseren, voor ondernemers in samenwerking met het Versnellingsteam Zon van de Provincie Overijssel een informatiesessie organiseren, inventariseren welke behoeften bedrijven hebben en ondernemers ontzorging bieden bij de subsidieaanvraag en de plaatsing van een zonnedak.&nbsp;</p> <p>De pilot vindt plaats in de periode mei 2022 tot en met december 2022. Met behulp van de resultaten van de pilot wordt een definitief plan van aanpak opgesteld voor fase 2, die plaatsvindt in de periode 2022-2026. Omgerekend is het concrete doel voor de periode tot en met 2026: 6 GWh zon op bedrijfsdaken en 1,8 GWh zon op particuliere daken.&nbsp;</p> <h3>4. Bijdrage regionale zorg co&ouml;rdinator mensenhandel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de aanpak Mensenhandel IJsselland 2022-2026 &ldquo;Samen tegen Mensenhandel&rdquo;.</li> <li>Een &eacute;&eacute;nmalige bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator voor het jaar 2022 te verlenen van &euro; 2.786.</li> <li>Een jaarlijkse bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator mensenhandel voor de jaren 2023 t/m 2026 te verlenen van &euro; 3.065 per jaar</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Mensenhandel is een groot en een schrijnend probleem in onze samenleving. Dat geldt helaas ook voor de regio IJsselland. Als we over mensenhandel spreken dan hebben we het over het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten.</p> <p>In de regiovisie &lsquo;Geweld hoort nergens thuis&rsquo;, die is vastgesteld door de 11 gemeenten in de regio IJsselland, is er ook aandacht voor mensenhandel. De intentie is om voor een samenhangende regionale aanpak van mensenhandel te gaan. Het thema is uitvoerig aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld en in het districtelijk veiligheidsoverleg.</p> <p>Lokaal is het vraagstuk ook indringend aan de orde geweest. Het is een vraagstuk dat om een integrale benadering vraagt vanuit zowel veiligheid als vanuit de zorgkant. Dit vraagt extra inzet en ook extra middelen voor onder andere de inzet van een regionale zorg co&ouml;rdinator.&nbsp;</p> <p>Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening van slachtoffers mensenhandel en met het oog hierop is op twee regio&rsquo;s na, waaronder IJsselland, in de afgelopen jaren een landelijk dekkend netwerk van zorgco&ouml;rdinatoren gerealiseerd.</p> <p>In 2021 is in IJsselland een regionale pilot uitgevoerd waarbij de door de gemeente Zwolle (centrumgemeente aanpak Huiselijk geweld) aangestelde zorgco&ouml;rdinator bij Veilig Thuis IJsselland is ingezet voor hulp en ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel in de regio IJsselland.</p> <p>Door de bewezen meerwaarde van de inzet van een zorgco&ouml;rdinator op regionaal niveau wordt voorgesteld de inzet van de zorgco&ouml;rdinator te continueren om zo te komen tot een regionale casusaanpak met behulp van de inzet van de zorgco&ouml;rdinator. Dit is een belangrijke stap om aan te sluiten bij het landelijk dekkend netwerk van regionale zorgco&ouml;rdinatoren. Voor de bekostiging van de zorg co&ouml;rdinator mensenhandel wordt van iedere gemeente in de regio IJsselland een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De verdeelsleutel van de bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.</p> <h3>5. Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In het kader van de heroverwegingsoperatie 2021 maatregel 43 (onderhoud sportparken) te schrappen.</li> <li>Bij opstellen van actualisatie Meerjarig investeringsprogramma in 2023 kosten/baten analyse te maken m.b.t. automatisering beregeninginstallaties natuurgrasvelden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. Bij nadere analyse van de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden is gebleken dat er een aantal factoren zijn die juist leiden tot kosten verhoging. Belangrijkste ontwikkeling hierin is de toename van het aantal kunstgras velden die een vragen om meer- en specialistisch onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die KNVB stelt aan velden om competitie te mogen spelen. Deze taken zijn niet door vrijwilligers uit te voeren. Besparingen op het onderhouden van natuurgrasvelden is wellicht mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties maar vraagt omvangrijke investeringen. Een verdere kosten/baten analyse van automatisering beregeningsinstallaties wordt in 2023 verder uitgewerkt.&nbsp;</p> <h3>6. Cofinanciering LEADER aanvraag Pump-track en skatebaan Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 25.000,- als cofinanciering voor het LEADER-project Pump-track en skatebaan en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader.</li> <li>Aanvrager via beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader voor het project Pump-Track en skatebaan via de 2e berap 2022 ad &euro; 25.000,-.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Onze gemeente heeft in mei een aanvraag in het kader van het LEADER-programma Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor dit project gevraagd. Het gaat om het project Pump-track en skatebaan Wijhe. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER is deze aanvraag voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.</p> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.</p> <p>Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.</p> <h3>7. Concept gebiedsagenda Boskamp in het kader van pilot gebiedsgericht werken&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van concept gebiedsagenda Boskamp, inclusief fasering op hoofdlijnen en voorstel voor het vervolg op de gebiedsagenda;</li> <li>In te stemmen met onderdelen in de concept gebiedsagenda wat betreft gemeentelijke grondposities;</li> <li>Voor meerwerkkosten &euro;8.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e Berap 2022;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de gebiedsaanpak Boskamp is een concept gebiedsagenda gemaakt. Dit is gedaan met inbreng van inwoners en diverse partijen uit het gebied. In de concept gebiedsagenda staat welke woningen aantrekkelijk en passend zijn voor de kern van de Boskamp en welke locaties het meest geschikt zijn en welke idee&euml;n er zijn over een woonconcept voor jong&amp;oud en over voorzieningen, reuring en noaberschap. Ook gaat de concept agenda op hoofdlijnen in op de nieuwe invulling van de school- en kerkgebouwen en de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Sint Willibrord. Ook wordt aangegeven hoe de fasering van de idee&euml;n eruit ziet en hoe het proces verder loopt. Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan omdat op onderdelen vervolgonderzoek en nadere afspraken nodig zijn. De gebiedsagenda draagt bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. De werkgroep Hart van de Boskamp presenteert de concept gebiedsagenda op 29 juni tijdens het kernenbezoek. Deze werkgroep is een samenwerking van de BBB, de werkgroep Jong en Oud, de kerk, gemeente Olst-Wijhe en Beyond Now.&nbsp;</p> <h3>8. <strong>Beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen vast te stellen.</li> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen ter kennisname aan de raad te sturen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het is nodig de regels van het standplaatsenbeleid te actualiseren. Standplaatsvergunningen zijn aan te merken als schaarse vergunningen. De Europese Dienstenrichtlijn en jurisprudentie geven aan dat schaarse vergunningen een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Dit betekent dat de standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, die de gemeente nu heeft, niet meer zijn toegestaan.&nbsp;<br />Voor seizoensstandplaatsen gaat gelden dat ze een vergunning voor bepaalde tijd kunnen krijgen voor de aangevraagde periode in een jaar. Deze vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Vaste standplaatsen zullen worden verleend voor een periode van 10 jaar. Ook gaan er voor de toekenning van standplaatsen selectie- en beoordelingscriteria gelden. Voor de seizoensstandplaatsen gaan deze met ingang van het kalenderjaar 2023 gelden. Voor vaste standplaatsen geldt een overgangsregeling van 5 jaar. Na afloop van deze overgangsregeling en bij tussentijdse intrekking/opheffing van de vergunning zal een nieuwe standplaatsvergunning worden toegekend op basis van selectie- en beoordelingscriteria. Het nieuwe beleid geldt voor de individuele standplaatsen voor de verkoop van oliebollen, ijsjes etc. en niet voor de standplaatsen op de weekmarkten.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>9. <strong>Vergadering AB OD IJsselland 7 juli 2022 </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 juli 2022</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 juli 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De vergadering is de eerste vergadering met nieuwe collegeleden. Belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting 2023. Slechts van &eacute;&eacute;n partner zijn inhoudelijke zienswijzen binnengekomen die tegen vaststelling zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de geannoteerde agenda</p> 2022-07-11 08:00:00 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 B&W besluiten 27-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Vakantieplanning college-directie - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Agenda en stukken ALV 29 juni 2022 | VNG &ndash;</li> <li>Jaarverslag Regio Zwolle 2021 + Infographic &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Wethouder Blind te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Vaststelling herinrichting Raalterweg Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Ontwerpplan definitief vast te stellen;</li> <li>Reacties conform reactienota zienswijzen te verzenden;</li> <li>Extra middelen ad &euro; 32.800,- vrij te maken uit de Reserve nader te bestemmen middelen (voorheen Reserve privatisering groen);</li> <li>REKO Raalte opdracht te geven voor de uitvoering;</li> <li>Bij tweede Berap 2022 het aanvullend benodigd bedrag te verantwoorden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De oude provinciale traverse door Wesepe is door de provincie, na aanleg van de provinciale rondweg N348 aan de gemeente overgedragen. Een gelijktijdige herinrichting van de Raalterweg in de kern heeft toen niet plaatsgevonden. Op 19 november 2021 is besloten beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele voorzieningen aan de Raalterweg uit te laten voeren om tegemoet te komen aan lang gekoesterde wensen de Raalterweg een betere landschappelijke inpassing te geven en snelheid te kunnen beperken. Een verdere uitwerking hiervan heeft in samenspraak met een werkgroep met leden van plaatselijk belang Wesepe plaatsgevonden. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en een volgende stap richting uitvoering is het vaststellen van het ontwerp en het aanbesteden van de werkzaamheden.&nbsp;</p> <h3>4. Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De &ldquo;Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet&rdquo; en de &ldquo;SvZ 28 minimale acties juni 2022 college&rdquo; vast te stellen en aan de raad te sturen ter kennisname;</li> <li>Over de komst van de Omgevingswet actief te communiceren met inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2017 wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De datum van inwerkingtreding van de wet is gesteld op 1 januari 2023. Met nog een half jaar te gaan zijn er op een aantal onderdelen nog besluiten te nemen.&nbsp;<br />De gemeente Olst-Wijhe is al een tijd op weg om te zorgen voor een goede invoering van de Omgevingswet, waarmee op hoofdlijnen de gemeente ook echt klaar is voor de inwerkingtreding. Tegelijkertijd zijn er in de uitvoering nog heel wat puntjes die in het komende halfjaar nog op de i moeten worden gezet voor een vlotte en soepele overgang.<br /><br />Ook brengt de komst van de Omgevingswet een aantal risico&rsquo;s met zich mee. Een deel van die risico&rsquo;s kan door de gemeente niet worden verkleind of gemitigeerd. Deels omdat deze zich voordoen buiten de invloed van de gemeente Olst-Wijhe, deels omdat deze risico&rsquo;s zich pas voordoen op het moment van inwerkingtreding van de wet. Het resultaat kan zijn dat er verminderde kwaliteit van dienstverlening optreedt, of dat procedures langer duren dan de wet voorschrijft. Over de komst van de Omgevingswet en mogelijke gevolgen moet door de gemeente gecommuniceerd worden. Hiermee zal actief worden begonnen vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding.&nbsp;</p> <h3>5. ALV Dimpact 30 juni 2022&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Dimpact van 30 juni 2022</li> </ol> <p>De burgemeester:</p> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met het voorstel om de notulen van de vorige ALV en de financi&euml;le uitwerking voor Beyond23 vast te stellen alsmede in te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23, de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen en in te stemmen met het jaarverslag van 2021. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (DOWR).&nbsp;</p> <h3>6. Jaarrapportages 2021 CISO en FG en Jaarplan privacy 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021 vast te stellen.</li> <li>De gemeenteraad op de hoogte stellen van de jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021.</li> <li>Het Jaarplan Privacy en Informatieveiligheid 2022 voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente. &nbsp;<br />De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De organisatie is belast met de uitvoering van deze regelgeving en hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk. De FG en CISO rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.&nbsp;</p> <h3>7. Bestuursopdracht toekomst bibliotheekvoorziening Olst-Wijhe&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Een onderzoek te starten naar de toekomst van het servicepunt van Bibliotheek Salland in Wijhe en daarbij de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties meenemen van behoud van het servicepunt op de volgende twee locaties:<br />a. Huidige pand aan Kerkstraat/Langstraat in Wijhe<br />b. Ander maatschappelijk vastgoed van de gemeente in het dorp Wijhe.</li> <li>Een bedrag van &euro; 22.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2023-2026 voor de huisvesting van het servicepunt in 2023.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Tot en met 2022 is de bekostiging van het servicepunt in Wijhe van de Bibliotheek Salland in onze meerjarenbegroting meegenomen. Vanaf 2023 is dit niet meer het geval. In onze beleidsbegroting 2022-2025 is opgenomen dat er in 2022 een besluit genomen moet worden over de toekomst van dit servicepunt. Om die reden wordt een onderzoek gestart naar de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties van behoud van dit servicepunt in het huidige pand en in het huidige gemeentehuis. Op basis daarvan kan een besluit genomen worden over de toekomst van dit servicepunt en worden eventuele financi&euml;le consequenties als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Lopende dit onderzoek wordt in ieder geval de huisvesting in het huidige pand tot 31 december 2023 voortgezet. De kosten hiervan ad &euro; 22.000 worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>8. <strong>Vrijstelling aansluitplicht riolering en lozing in de bodem Dijkmanszoet 5 te Olst </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Een vrijstelling te verlenen van de aansluitplicht op de riolering en voor lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de bodem voor het perceel Dijksmanszoet 5 te Olst.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoner(s) van Dijkmanszoet 5 te Olst beogen het minimaliseren van de footprint door ecologisch (natuur inclusief), duurzaam en circulair te wonen. Op het gebied van het afvalwater gaan zij dit bewerkstelligen door gebruik te maken van een composttoilet, de fecali&euml;n te composteren en het grijze afvalwater via een helofytenfilter te zuiveren en terug te brengen in de bodem. Hemelwater wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. De hiervoor benodigde vrijstelling van de aansluitplicht op de riolering en lozing in de bodem worden door het college van Burgemeester en wethouders verleend.&nbsp;</p> 2022-07-04 08:00:00 +0200 2022-06-30 10:33:50 +0200 2022-06-30 10:44:47 +0200 B&W besluiten 21-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding kernenbezoek Boskamp &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo voorbereiding ALV VNG 29 juni &lsquo;22 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Burgemeester Strien te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Kennis te nemen van:</p> <ol> <li>De presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022.</li> <li>De rapportage evaluatie VHW april 2022.</li> </ol> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het vervolg van het programma Participatie van de gemeente.</li> <li>De stuurgroep te informeren.</li> <li>De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het &nbsp;Voorzieningenhart Wesepe (VHW). Op dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie.<br />Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Dit zal in 2025 weer worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen ter beschikking stellen.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe)</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001080-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de erven aan de Rijksstraatweg 5, 5a en 7 te Wijhe. Aanleiding is het feit dat men vanuit het project &lsquo;Hoogwaterbeschermingsprogramma&rsquo; de dijk wil verleggen ter hoogte van de erven van de initiatiefnemer. Hiertoe dient de initiatiefnemer een behoorlijke hoeveelheid agrarische grond in te leveren. De initiatiefnemer wil het agrarische bedrijf staken en met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie ruimte bieden aan twee relatief kleinschalige bedrijven. Op 25 mei 2021 heeft het college van B&amp;W besloten onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en om een bestemmingsplan voor deze erven in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf Factor Werk&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met ondertekening van de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst FactorWerk (het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe).</li> <li>Kennis te nemen van de voorgestelde governance waarmee een programmastructuur wordt ge&iuml;ntroduceerd.</li> <li>Kennis te nemen van de administratieve en financi&euml;le hosting FactorWerk door de gemeente Apeldoorn.</li> <li>Kennis te nemen van de missie en visie op FactorWerk &ldquo;naar een veerkrachtige Arbeidsmarkt&rdquo;.</li> <li>Verantwoordelijk wethouder Kamphuis door de burgemeester te laten machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het regionale Werkbedrijf FactorWerk is &eacute;&eacute;n van de 35 regionale werkbedrijven en is een netwerk samenwerking tussen 13 gemeenten, UWV, (beroeps-)onderwijs, lokale werkbedrijven, bedrijfsleven en werknemersorganisaties in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. FactorWerk streeft naar het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waardoor zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren.&nbsp;</p> <p>De samenwerkende partijen binnen FactorWerk hebben de ambitie om als &eacute;&eacute;n arbeidsmarktregio in te zetten op samenwerking, elkaar te versterken en van elkaar te leren. Hiertoe zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd en beter op elkaar afgestemd.</p> <p>De nieuwe samenwerkingsafspraken houden in dat FactorWerk gaat werken met een programmabureau, aangestuurd door een programmamanager ondersteund door twee regionale overleggen en langs drie lijnen: van werk naar werk, van uitkering naar werk en van onderwijs naar werk. &nbsp;</p> <p>Ook zal het Regionaal Mobiliteitsteam worden ondergebracht bij FactorWerk en als gevolg daarvan zal het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden toegevoegd aan het bestuur bij de geleding onderwijs. Ten slotte zal in de loop van dit jaar het expertisecentrum SROI (Social Return On Investment) gaan werken voor alle betrokken partners.</p> <h3>6. Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 22 juni 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>7. Beantwoording ingekomen brief inzake casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1 te Olst&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief inzake de casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1;</li> <li>De antwoordbrief via de lijst van ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoners van de woning aan &rsquo;t Hooge 1 te Olst hebben de wens om een schuur te realiseren. Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan Olst, omdat hiermee de maximale vierkante meters aan bijgebouwen met 20 m2 wordt overschreden (170 m2 in plaats van de toegestane 150 m2). Normaliter wordt deze afwijking niet toegestaan. Omdat het echter gaat om een erf zonder directe buren dat het karakter heeft van het buitengebied, heeft de gemeente op 3 mei 2019 de initiatiefnemers te kennen gegeven dat de gemeente medewerking wil verlenen aan het initiatief, mits zij (in de geest van het KGO-beleid) 40 m2 aan landschap-ontsierende bebouwing in het buitengebied slopen. Over het initiatief is vervolgens meerdere malen gecorrespondeerd omdat de initiatiefnemers de gevraagde inspanning niet konden en/of wilden realiseren. Op 25 maart 2022 heeft de initiatiefnemer hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad. In reactie hierop is een antwoordbrief opgesteld waarin de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat de lijn van de gemeente onveranderd blijft.</p> 2022-06-27 08:00:00 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 B&W besluiten 14-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Eerste Bestuursrapportage 2022</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met de eerste bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is &euro; 0. Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.</p> <h3>4. Kadernota 2023-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen.</li> <li>De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de ontwerpbegroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Kadernota 2023-2026 bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en als gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen. In de kadernota worden ook de autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid die voor de begroting 2023 van belang zijn, geschetst.&nbsp;<br />Deze kadernota is beleidsarm. Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een nieuw college en een raadsagenda en een nieuw bestuursakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in Oekra&iuml;ne, waarvan de invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker maakt. De afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026.</p> <h3>5. <strong>Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Wortelopdruk verhardingen&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het projectplan Wortelopdruk verhardingen;</li> <li>Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van &euro; 277.533;</li> <li>De lasten te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het vastgestelde Meerjaren investeringsplan (MJIP) is de aanpak van de Wortelopdruk in verhardingen opgenomen voor uitvoering in 2022, 2023 en 2024. De kapitaallasten voor de benodigde budgetten van de in het MJIP opgenomen project worden gedekt in de meerjarenbegroting. Het college heeft nu besloten in te stemmen met het voorgestelde projectplan voor de aanpak van Wortelopdruk in verhardingen en om de opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst d.d. 31 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst, bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003011-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 22 juni 2021 gewijzigd vast te stellen, conform de Nota van beantwoording zienswijzen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bestaande onderwijsvoorzieningen in Olst, Boskamp en Den Nul worden geclusterd binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zienswijze beantwoord en besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>7. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 16 juni 2022&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 16 juni 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2021, bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023. Daarnaast staan ook het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden en de taken van de GGD met betrekking tot de vluchtelingen Oekra&iuml;ne.&nbsp;</p> 2022-06-20 08:00:00 +0200 2022-06-16 12:13:29 +0200 2022-06-16 12:14:13 +0200 B&W besluiten 07-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarverslag stadsbouwmeester 2021 gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan&nbsp;<br />te nemen;</li> <li>AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG - voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke&nbsp;<br />sector - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021009002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 september 2021, met een ambtelijke wijziging vast te stellen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Holstweg e.o., Den Nul d.d. 23 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het stedenbouwkundigplan Van Essen terrein, Den Nul d.d. 24 juni 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 15 februari 2022 besloot het college van burgmeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo;, voor de woningbouw op het voormalige terrein van Vleesbedrijf Van Essen, vrij te geven voor de ter inzage legging. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 16 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 17 maart tot en met woensdag 27 april 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Wel is er een ambtelijke wijziging doorgevoerd: bevindingen van bodemonderzoeken die tijdens de periode van ter inzage legging hebben plaatsgevonden zijn verwerkt in de toelichting van bestemmingsplan en hierbij als bijlage opgenomen. Samengevat stelt het college van burgemeester en wethouders voor om het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; met een ambtelijke wijziging vast te stellen.</p> <h3>4. Aanpassing Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 2;</li> <li>De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 5 april 2022 heeft het college ingestemd met de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022. Aan de hand van deze beleidsregels verstrekt het college een energietoeslag van &euro; 900,- aan huishoudens die hier op basis van de hoogte van hun inkomen recht op hebben. Hierbij wordt uitgegaan van 120% van de geldende bijstandsnorm.&nbsp;</p> <p>Ook de huishoudens die tot dusver net niet in aanmerking kwamen voor de toeslag ervaren moeite met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van &euro; 900,- maakt een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.&nbsp;</p> <p>Inwoners die in de afgelopen weken een afwijzing hebben ontvangen, maar volgens de aangepaste beleidsregels wel in aanmerking komen, ontvangen alsnog de aangepaste tegemoetkoming. Zij hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag te doen. Inwoners die geen aanvraag hebben gedaan omdat ze niet in aanmerking zouden komen kunnen dit alsnog doen tot en met 31 oktober 2022.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89 ongewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 mei 2020 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de splitsing van de boerderij aan de Raalterweg 89 te Wesepe. Vanaf 17 maart heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Ook heeft het Ontwerpbesluit Hogere Waarde Buitengebied, Raalterweg 89 ter inzage gelegen. Op beide terinzageleggingen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit Hogere Waarde staat beroep open bij de Raad van State.</p> <h3>6. Ontwerpbesluit revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De beschikking op de aanvraag van 19 april 2021, voor revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst in ontwerp te verlenen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door &eacute;&eacute;n omgevingsvergunning (revisie).</p> <h3>7. Vaststelling risicoanalyse VTH OD taken&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdiensttaken vast te stellen;</li> <li>De kerngroep VTH IJsselland &nbsp;opdracht te geven met een voorstel te komen voor verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van een ambitieniveau.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De risicoanalysetool (RA) heeft als doel om op basis van zelf gekozen beleidsprioriteiten risico gestuurd tot prioritering van inzet van mensen en middelen te komen. Deze RA was er al voor toezicht en handhaving, echter nog niet voor vergunningverlening. De Omgevingswet schrijft dit echter wel voor. Dit gegeven en de verouderde staat van de huidige RA was reden in zowel Twente als IJsselland om de RA te vernieuwen en geschikt te maken voor de Omgevingswet. Deze RA is primair bedoeld voor de VTH-taken die zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst (IJsselland, Twente en ODRN (voor deel provinciale taken)). Het model is ook geschikt voor andere VTH-taken (thuistaken). Na een lang aanbestedingstraject is de RA opgeleverd door de Antea Group. In de 2<sup>e</sup> helft van 2021 hebben gezamenlijke invulsessies plaatsgevonden bij de Omgevingsdienst Twente en IJsselland. Daarmee is de RA feitelijk klaar voor verdere implementatie.</p> <p>Een van de aspecten van verdere implementatie is het bepalen van het minimale ambitieniveau. De kerngroep VTH IJsselland zal gevraagd worden hiertoe een voorstel voor te bereiden dat bestuurlijk dient te worden besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in een later stadium.</p> <p>Alvorens daartoe over te gaan is vaststelling van de risicoanalyse in de individuele colleges van de deelnemers nodig.</p> <h3>8. <strong>Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met verdere samenwerking met de gemeente Raalte om de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 2023 e.v. te realiseren;</li> <li>Mandaat te verlenen aan wethouder Wmo (H. Kamphuis) om noodzakelijke besluiten tijdens het aanbestedingsproces en de gunning te nemen;</li> <li>In te stemmen met het door bureau HHM geadviseerde tarief voor 2023 en de indexatiesystematiek zoals in dit voorstel is opgenomen;</li> <li>Toename kosten huishoudelijke ondersteuning meenemen in de kadernota voor 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren middels de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de inzet van huishoudelijke ondersteuning bij haar inwoners. Per 1 januari 2023 verlopen de huidige overeenkomsten Wmo huishoudelijke ondersteuning voor Zorg in Natura (ZIN) tussen de gemeente Olst-Wijhe en de huidige aanbieders. In deze overeenkomsten hebben we afspraken gemaakt over de huishoudelijke ondersteuning. Er zullen voor 2023 nieuwe overeenkomsten moeten worden afgesloten met aanbieders, dit houdt in dat er opnieuw wordt aanbesteed.&nbsp;</p> <p>Er is gekozen om samen met de gemeente Raalte de nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning op te starten. Het uitgangspunt van deze aanbesteding is om onze inwoners te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede huishoudelijke ondersteuning voor een re&euml;le prijs. Deze aanbesteding zal qua inhoudelijke uitgangspunten vergelijkbaar zijn met de uitganspunten in de huidige contractperiode en er zijn geen beleidswijzigingen van toepassing. Inhoudelijk zal er dus niet veel veranderen.</p> <p>Met een Algemene Maatregel van Bestuur ons is opgelegd dat we re&euml;le tarieven moeten hanteren die aan een aantal uitgangspunten voldoen, dit noemen we AMvB re&euml;le tarieven. Op ons verzoek heeft Bureau HHM een advies uitgebracht wat de re&euml;le tarieven zijn op basis van onder andere marktontwikkelingen en consultatie bij de aanbieders. Het tarief dat Bureau HHM adviseert is in een bijeenkomst besproken met de aanbieders en zij hebben veelal aangegeven zich in het tarief te kunnen vinden. Het is belangrijk om een goed tarief te hanteren zodat aanbieders zich zullen inschrijven voor de aanbesteding en we onze inwoners huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven bieden. Door diverse factoren, zoals een aangepast CAO, arbeidskrapte en verhoogd ziekteverzuim, ligt het nieuwe voorgestelde tarief 10,2% hoger dan het huidige tarief.&nbsp;</p> <h3>9. Biedprocedure herontwikkeling locatie Tellegen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Dit collegebesluit na openstelling van het biedboek als openbaar te verklaren, met uitzondering van de memo over taxatie, dit gelet op artikel artikel 5.1, tweede lid, sub b van de Wet open Overheid van bestuur (Woo);</li> <li>In te stemmen met:&nbsp;&nbsp;<br />a. Het biedboek inclusief bijlagen in procedure te brengen om te komen tot de ontwikkeling van de Tellegenschool locatie te Wijhe;<br />b. Een aanvullend budget van &euro; 65.000 euro beschikbaar te stellen voor de afronding inclusief taxatie. Deze financieel te verwerken bij de 2e Berap en deze later te verrekenen met de grondopbrengst;<br />c. Memo taxatie;</li> <li>De biedprocedure via de website van de gemeente, de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix, de nieuwsbrief Tellegen en sociale media te publiceren;</li> <li>Ontwikkelaars die zich bij de gemeente melden te informeren over de verkoopprocedure;</li> <li>Een nieuwsbrief te verzenden via de site voor de mensen die zich daar hebben gemeld;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B&amp;W besloot in 2021 om locatie Tellegenschool in Wijhe te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De locatie inclusief het gebouw, met eventueel over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, zetten we nu in de huidige staat voor verkoop in de markt via een openbare biedprocedure. De ontwikkelaar met het beste plan en een goed bod realiseert op deze locatie woningbouw. In het beste plan is naast aandacht voor participatie met de directe omgeving nadrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten in relatie tot de omgeving en woningvraag en overige beleidsuitgangspunten van de gemeente Olst-Wijhe. De locatie wordt tegen een marktconforme prijs verkocht. Deze prijs wordt via een onafhankelijke taxatie vastgesteld. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor het project door onder andere een financi&euml;le bieding en een schetsontwerp aan te leveren. Hierbij is het biedboek herontwikkeling locatie Tellegen leidend. De totale ontwikkeling van de locatie is voor rekening en risico van de ontwikkelaar.</p> <h3>10. Vrijkomende schoollocaties en Kavel 29 &amp; 31 Olstergaard, &nbsp;publicatie en reacties Didam Arrest&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>A) De reactienota naar aanleiding van de publicatie van 30 maart 2022 in het kader van het Didam-arrest over het voornemen tot &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de kavels 29 &amp; 31 in Olstergaard aan de woningstichting SallandWonen&nbsp;</li> </ol> <p style="padding-left: 40px;">en&nbsp;</p> <p style="padding-left: 40px;">B) de &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de Vrijkomende schoollocatie Olst aan de VOF Olst Oost vast te stellen en daarop de indieners van reacties per brief van beantwoording in die lijn te voorzien;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. De afspraken uit de Aankoop- en intentieovereenkomst van 25 februari 2021 tussen de gemeente en de VOF Olst Oost door de bieding van de gemeente&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;aan de VOF Olst Oost (voor de vrijkomende schoollocatie Olst) verder vorm te geven op basis van de alsdan definitieve versie van de taxatie, waartoe nog&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;een separate collegevoorstel volgt.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In november 2021 deed de hoge raad een uitspraak over het &eacute;&eacute;n-op-&eacute;&eacute;n verkopen van grond, het zogenaamde Didam Arrest. Gelet op de voorgenomen &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen aan partijen plaatsten we een publicatie in de Huis aan Huis voor partijen om te reageren als deze (alsnog) in aanmerking willen komen voor de betreffende koop. We ontvingen een aantal reacties. Zoals eerder op 8 februari 2022 door het college vastgestelde Plan van Aanpak bij het Didam-arrest stelt het college de beantwoording van de ingekomen reacties vast, waarna we een brief aan de indieners versturen. Het college zet de voorgenomen verkoop door. Een toetsing door onze advocaat heeft plaatsgevonden.&nbsp;</p> 2022-06-13 09:15:00 +0200 2022-06-13 09:30:44 +0200 2022-06-16 12:14:27 +0200 B&W besluiten 31-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda &amp; inhoudelijke stukken ALV VNG Overijssel &ndash; in te stemmen.</li> <li>Brief i.v.m. aanwijzing ABlid GGD IJsselland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag 2021 Sallandwonen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Opstellen stedenbouwkundige visie SPOC&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Opdracht te verstrekken aan Sacon voor een bedrag van &euro; 19.900,--</li> <li>Voor de intern begeleiding een bedrag ter beschikking te stellen ter hoogte van &euro; 6.500,--</li> <li>Deze bedragen te dekken uit de Reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de 2e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Afgelopen maart heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe en ook de behoefte te voelen om, bestuurlijk en ambtelijk, integraal alle initiatieven onderling te co&ouml;rdineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen is er besloten om een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Hiervoor is door een stedenbouwkundig bureau een procesvoorstel en een offerte opgesteld, waarvoor opdracht wordt gegeven. &nbsp;</p> <h3>4. Vaststelling Woonvisie 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met aangepaste raadsvoorstel en Woonvisie n.a.v. de behandeling in de oordeelsvormende raad op 9 mei jl.;</li> <li>Raadsvoorstel en Woonvisie aan te bieden voor de besluitvormende raad van 13 juni 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 mei jl, heeft de oordeelsvormende behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad plaatsgevonden. Uit deze oordeelsvormende vergadering is gebleken dat er over de grote lijn van de Woonvisie veel consensus is. Op enkele punten was er discussie en dit heeft geleid tot een aanvulling op het raadsvoorstel op de volgende punten:</p> <ul> <li>nadere uitwerking van de mogelijkheden om te sturen op de woningmarkt;</li> <li>het percentage sociale huur t.a.v. de woningbouwopgave;</li> <li>het uitwerken van een kwaliteitskader per locatie.</li> </ul> <p>In het raadsvoorstel wordt op deze punten ingegaan. Enkele passages uit de Woonvisie zijn aangepast naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling.</p> <h3>5. <strong>Aanpassing Verordening Sociaal Domein </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangepaste hoofdstuk 6 van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 over het leerlingenvervoer;</li> <li>In te stemmen met het verwerken in de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 van de al vastgestelde wijzigingen op het gebied van de Individuele studietoeslag (paragraaf 7.3) en het opnemen van een wettelijke termijn voor ondersteuning bij het oplossen van schulden (paragraaf 7.8.2);</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om de aangepaste Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Eind 2019 heeft de gemeenteraad &eacute;&eacute;n integrale Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, en is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordening die Stimulansz, kennispartner van gemeenten, beschikbaar heeft gesteld. De verordening is een omgekeerde verordening en gaat uit van &lsquo;werken volgens de bedoeling&rsquo;.</p> <p>In verband met de nieuwe Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG en de daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van onze huidige verordening is het wenselijk om de Verordening Sociaal Domein hoofdstuk 6 op dit vlak aan te scherpen en aan te passen. Deze wijzigingen hebben geen effect op de dienstverlening aan de inwoner, maar verduidelijken de regels die er gelden voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De aanpassingen gelden met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 zodat de aanvragen vanaf het schooljaar 2022-2023 allemaal worden beschikt volgens de actuele verordening.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Leugenshorst 4 (Wijhe)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Leugenshorst 4&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001079-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 januari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Leugenshorst 4 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschap ontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Het college legt het ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor.&nbsp;</p> <h3>7. Meekoppelkansen - ramingen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de samenwerking met het Waterschap;</li> <li>In de Kadernota 2023-2026 als gewenst nieuw beleid een voorbereidingskrediet op te nemen van &euro; 315.000;</li> <li>De hiermee samenhangende kapitaallasten van &euro; 12.600 (investering 315.000) met ingang van 2026 op te nemen in de begroting, integraal af te wegen met de begroting 2023-2026;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn een viertal meekoppelkansen binnen de gemeente opgenomen. Dit zijn: Verbeteren toegankelijkheid infocentrum Den Nul &ndash; Duursche Waarden; Fietspad Veerweg Wijhe &ndash; Paddenpol Herxen; Verbeteren fietspad Paddenpol Herxen (tot afrit Herxen-noord); Verbeteren kruising N337 Brabantse Wagen. Het Waterschap heeft de ramingen voor deze Meekoppelkansen opgesteld. In totaal vraagt dit &euro; 315.000. Deze investeringen worden bij de kadernota 2023-2026 ingebracht, zodat besluitvorming bij de begroting 2023-2026 kan plaatsvinden. De uitvoering loopt mee met de realisatie van het HWBP, naar verwachting van 2024 tot 2027.</p> <h3>8. <strong>Beantwoording vragen fractie VVD dorps- en buurthuizen </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over dorps en buurthuizen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor &ldquo;Tientallen dorpshuizen in Overijssel en Gelderland dreigen binnen een jaar failliet te gaan&rdquo; een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen.</p> <h3>9. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2021 en ontwerpbegroting 2023&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland en te besluiten geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;</li> <li>Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept begroting 2023 op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland de financi&euml;le verantwoording over 2021, een voorstel over de resultaatsbestemming 2021 en de conceptbegroting over 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD.<br />De deelnemers hebben tot 9 juni 2022 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.</p> 2022-06-06 08:00:00 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 B&W besluiten 24-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief 22/004: Kandidaatstellingsprocedure vacatures WSGO-bestuur &ndash;&nbsp;<br />Voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Jaarverantwoording kinderopvang 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2021;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 toe te sturen aan de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Volgens de Wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks verantwoording afleggen over hun taken in het belang van toezicht en handhaving kinderopvang. Hierbij komen vier criteria aan de orde, de registertaak, de behandeling van aanvragen, de uitvoering van verplichte onderzoeken en de handhavingsacties.&nbsp;<br />De uitbraak van het coronavirus heeft ook in 2021 invloed gehad op de uitoefening van de wettelijke taken. Hierover zijn in regionaal verband afspraken gemaakt met GGD IJsselland. We verwachten dat in 2022 de wettelijke taken weer volledig kunnen worden uitgevoerd.</p> <h3>4. Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Boerlestraat 9 en 9a, Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 en 9a vast te stellen;</li> <li>Te besluiten dat er geen MER-rapport opgesteld hoeft te worden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft op 19 april een principebesluit genomen voor de wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9/9a te Wijhe. Ter plaatse wordt een pluimveebedrijf ge&euml;xploiteerd. Met het oog op de toekomst wil de eigenaar meer leefruimte cre&euml;ren voor het pluimvee. Het aantal dieren blijft gelijk.&nbsp;</p> <p>In het Besluit milieueffectrapportage [Besluit mer] is opgenomen dat voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het houden van pluimvee de milieueffecten in beeld moeten worden gebracht. Vanwege de beperkte omvang (&lt; 40.000 stuks pluimvee) kan deze beoordeling plaats vinden aan de hand van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor de ontwikkeling aan de Boerlestraat 9 en 9a te Wijhe is deze aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze notitie kan geconcludeerd worden dat de (milieu-)aspecten geluid, bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit, veehouderij en geurhinder, bodem en externe veiligheid geen belemmering vormen voor de voorgenomen planontwikkeling. Daarmee zijn er geen significante milieueffecten te verwachten. Het opstellen van een volwaardige milieueffectrapportage kan daarmee achterwege gelaten worden.&nbsp;</p> <h3>5. Concept programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen;</li> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening Veiligheidsregio IJsselland 2021;</li> <li>In te stemmen met de onder aanpak en uitvoering genoemde reactie die de portefeuillehouder tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2022 kan inbrengen en tevens in de reactiebrief wordt opgenomen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voor de vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen om een wijziging in de conceptbegroting voor te stellen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisname aangeboden.&nbsp;</p> <h3>6. Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 GGD IJsselland en Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen;</li> <li>De GGD middels een brief na 13 juni 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeenteraden van de 11 gemeenten in de regio IJsselland hebben recent de concept programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland ontvangen. Onze gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland. Aan de hand van de eventueel ingediende zienswijzen van betrokken 11 gemeenten stelt het algemeen bestuur van de GGD IJsselland de programmabegroting 2023 definitief vast. We stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan ons toegezonden. Naast de jaarstukken en de concept programmabegroting zijn ook de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 en de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland ter kennisname aan ons toegezonden.</p> <h3>7. Beheer beschoeiingen waterpartijen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Prioritering aan renovatie beschoeiingen langs waterpartijen te geven in het kader van de actualisatie Meerjaren Investeringen Plan (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen daarna afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Kunstwerken hebben een belangrijke functie in de weginfrastructuur, afwatering en waterkering. Ten behoeve van onderhoud duikers en bruggen is conform het IBOR beleidsplan Civiel Technische Kunstwerken (CTK) het onderhoud voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Een vervolg hierop is nu de aanpak van 5830 meter beschoeiingen noodzakelijk. Deze zijn belangrijk ten aanzien van het behoud van zowel het aanliggend perceel als wel de watergang. Een beschoeiing heeft een grond kerende werking waarmee een aanliggend perceel de grond van het perceel niet in de watergang zakt, waardoor het water ondieper wordt of uiteindelijk dichtgroeit.</p> <h3>8. Jaarstukken 2021 - jaarverslag en jaarrekening&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de Jaarstukken 2021 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>\Met het jaarverslag en de jaarrekening 2021, legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financi&euml;le begroting 2021. Het college hield in de begroting rekening met een tekort over 2021 van 1 miljoen euro. Uiteindelijk is het jaar 2021 afgesloten met een voordeel door grondverkoop. Er zijn incidentele voordelen behaald op de bouwleges, het budget voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, bedrijfsvoering en de algemene uitkering, naast nadelen op budgetten voor ruimtelijke ordening en aanleg zonnevelden, in totaal 1,2 miljoen euro positief, waarmee het verwachte tekort wordt gecompenseerd. Verder zijn in 2021 opnieuw activiteiten door corona niet doorgegaan en zijn werkzaamheden niet afgerond. Het college stelt daarom voor om voor de uitvoering in 2022 1,2 miljoen euro aan budget over te hevelen naar 2022. Formeel maakt dit bedrag onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.&nbsp;</p> <h3>9. Strategisch Plan Verkeersveiligheid&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid gemeente Olst-Wijhe vast te stellen op basis van het landelijk Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030;</li> <li>Projecten te prioriteren middels actualisatie van het Meerjaren investeringen programma (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de landelijke opgaves uit het Startakkoord (2019) van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (hierna; SPV) hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een &lsquo;Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid&rsquo; (zie bijlage 1) voor onze gemeentelijke wegen. In bovengenoemd SPV hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak van de verkeersveiligheid vastgelegd. Er wordt ingezet op meer &lsquo;risico gestuurd&rsquo; verkeersveiligheidsbeleid. Dit betekent dat we proactief maatregelen moeten nemen die het risico op het ontstaan van ongevallen vermindert.</p> <p>We hebben de consequenties van dit landelijke beleid vertaald naar maatregelen binnen onze gemeente. Hiervoor hebben we gekeken naar ons wegennet en op basis daarvan hebben we een aantal factoren ontdekt die van invloed zijn op de verkeersonveiligheid. Hieruit blijkt dat er twee trajecten zijn waar maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h3>10. Ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en jaarrekening 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 RSJ IJsselland;</li> <li>In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en de raad voor te stellen naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen;</li> <li>Het financieel voordeel van &euro;16.550 als autonome ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>In te stemmen met de concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland;</li> <li>De concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni &nbsp;te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe werkt met tien andere gemeenten samen in een jeugdhulpregio. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. Binnen het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement en monitoring rondom de Jeugdhulp georganiseerd.&nbsp;<br />Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ IJsselland en heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.</p> <h3>11. Informatiebrief inkoop jeugdhulp RSJ&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de informatiebrief vanuit het RSJ IJsselland betreffende de inkoop jeugdhulp;</li> <li>De te verwachten stijging van 0,8% voor de kosten van jeugdhulp vanaf 2023 opnemen als autonome ontwikkeling in de kadernota 2023 - 2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Regio IJsselland start namens de 11 deelnemende gemeenten op 4 mei 2022 opnieuw met de inkoop van specialistische jeugdhulp. Na het tijdelijke terugtrekken van de inkoop in 2021 is een nieuw inkoopdocument opgesteld op basis van een tarievenonderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met jeugdhulpaanbieders. Er zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd. Dit is een aanpassing op het tarief, de betrokkenheid van transformatie en het uitwerken van een uitvoerbaar werkproces met minimale administratieve lasten. De doorgevoerde veranderingen passen binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Het college heeft kennisgenomen van deze veranderingen en het te volgen inkoopproces en heeft besloten de te verwachten kostenstijging op te nemen in de kadernota 2023.</p> <h3>12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>13. Uitvoering Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eigendomsoverdracht van het Holstohus en sporthal de Lange Slag van Salland Wonen naar stichting Kulturhus Olst-Wijhe;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het verstrekken van twee leningen (samen &euro; 7,18 miljoen) met een looptijd van 40 jaar en &euro; 2 miljoen aflossingsvrij;</li> <li>De aflossing van de lening van Salland Wonen van &euro; 3,038 miljoen inzetten voor de financiering van ut Huus;</li> <li>In te stemmen met het vervroegd en boetevrij aflossen van de lening door Salland Wonen.</li> <li>Kennis te nemen van de lijn om eigendomsoverdracht van het infocentrum de Duursche Waarden van Salland Wonen aan Staatsbosbeheer nader te onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>In het kader van de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed (fase 1) is een onderzoek uitgevoerd naar het beheer en exploitatie van het Holstohus in Olst, het Sport-, onderwijs- en cultuurcomplex (SPOC) in Wijhe en infocentrum Duursche Waarden den Nul. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Salland Wonen en Ut Huus, onze samenwerkingspartners bij het beheer en exploitatie van deze accommodaties.<br />Als gevolg van een stijgende huurprijs, een veranderende vraag in de samenleving als het gaat om multifunctionele ruimtes en hoge eisen die aan deze accommodaties worden gesteld is het beheer en exploitatie van deze accommodaties onder druk komen te staan. De voorgestelde maatregelen in dit onderzoek moeten leiden tot een toekomstbestending beheer en exploitatie van deze accommodaties.</p> <p>Vereenvoudiging van de structuur van beheer en exploitatie en herfinanciering door middel van eigendomsoverdracht vormen de belangrijkste maatregelen om dit doel te bereiken. Voor het Holstohus en sporthal De Lange Slag op het SPOC-terrein betekent dit dat het eigendom wordt overgedragen van Salland Wonen aan de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe. De eigendomsoverdracht en de daarmee gepaard gaande herfinanciering leidt tot een voordeel op de exploitatie van Stichting Ut Huus van &euro; 224.000 per jaar. Gezamenlijk met aanvullende beheer- en exploitatiemaatregelen en een inhoudelijke herori&euml;ntatie op de invulling van het takenpakket wordt een toekomstbestendig financieel perspectief gerealiseerd voor ut Huus.</p> <p>Om dit mogelijk te maken wordt van de gemeente gevraagd om in te stemmen met de eigendomsoverdracht van beide panden van Salland wonen naar de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de herfinanciering van beide panden. Voor infocentrum Duursche Waarden Den Nul wordt het overleg met Staatsbosbeheer geopend met als insteek eigendomsoverdracht van het infocentrum van Salland Wonen naar Staatsbosbeheer.</p> <h3>14. Een toekomstbestendig financieel perspectief voor ut Huus&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>A. Kennis te nemen van het strategisch plan 2022 van ut Huus met de daarbij behorende financi&euml;le raming voor de komende jaren. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De inkomstenderving als gevolg van het opzeggen van de huur MFA Capellenborg door ut Huus ad &euro; 31.250 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>Het financi&euml;le voordeel als gevolg van de vermindering van de personele inzet t.b.v. de administratieve lasten ad &euro; 11.000 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De indexeringssystematiek op de materiele kostencomponent in de subsidie bij accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en beheer en exploitatie aan derden heeft overgelaten wijzigen waardoor de subsidie meer in de pas gaat lopen met de werkelijke kostenstijgingen. Dit verder uitwerken en meenemen als nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De effecten van het strategische plan van ut Huus jaarlijks monitoren op basis van de prestatieafspraken die met de stichting worden gemaakt waarna in 2026 evaluatie hiervan plaatsvindt.&nbsp;</li> </ol> <p>B. Kennis te nemen van de &ldquo;losse eindjes&rdquo; in de financi&euml;le relatie tussen ut Huus en onze gemeente. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>Naast het feit dat ut Huus drie openstaande vorderingen uit de jaren 2018 en 2019 op de gemeente laat vallen, kwijtschelding te bieden van de openstaande facturen multifunctioneel SPOC-veld 2020 ad &euro; 8.009 en MFA Capellenborg 2021 ad &euro; 31.250. Dekking te realiseren vanuit de restant Coronamiddelen.</li> </ol> <p>C. Kennis te nemen van de in het voorstel genoemde ontwikkelingen in 2022. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De financi&euml;le consequenties van het opzeggen van de huur door ut Huus van MFA Capellenborg per 1 juli 2022 ad &euro; 15.625 meenemen in de 1e berap 2022.</li> <li>In 2022 eenmalig een extra subsidie ad &euro; 40.000 aan ut Huus verlenen voor de stijging van diverse kosten w.o. huur- energielasten. Dit meenemen in de 1e berap 2022.</li> </ol> <p>D. In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Ut Huus verkeert al langere tijd in grote financi&euml;le problemen. Deze financi&euml;le problemen zijn o.a. ontstaan doordat vaste huurders vertrokken zijn of minder ruimte afnamen, de horecaondernemers in sporthal De Lange Slag en het Holstohus ermee stopten en er onvoldoende indexatie op de budgetsubsidie van ut Huus plaatsvindt terwijl de kosten (zoals bijvoorbeeld de huur, de energie en onderhoud) wel stijgen en deze nauwelijks be&iuml;nvloedbaar zijn. Door de Coronacrisis zijn deze problemen verder vergroot. Zo zeer zelfs dat het voortbestaan van de stichting bedreigd werd. De gemeente heeft om die reden vorig jaar al besloten om een eenmalige financi&euml;le impuls te bieden (extra subsidie van &euro; 48.000). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht van ut Huus een nieuwe directeur bestuurder aangesteld die op zeer korte termijn een strategisch plan moest gaan opleveren. Dit strategische plan had als doel om met een toekomstbestendig financieel perspectief van de stichting tot meer maatschappelijke impact te komen. Dat strategische plan met een financi&euml;le paragraaf ligt er nu. Op basis daarvan stelt het college aan de raad voor om vanaf 2023 de subsidie aan ut Huus te indexeren op basis van het CPI-indexcijfer. Het gaat dan alleen om de materiele kostencomponent binnen het subsidiebedrag.</p> <p>Overigens is besloten om dit ook te laten gelden voor andere exploitanten van accommodaties waar de gemeente eigenaar van is. Ook houdt de gemeente in haar meerjarenbegroting 2023-2026 rekening met het financi&euml;le nadeel ad &euro; 31.250 per jaar dat ontstaat door het opzeggen van de multifunctionele ruimten in De Capellenborg en het financi&euml;le voordeel ad &euro; 11.000 door het verminderen van de administratieve personele inzet van ut Huus door een vereenvoudiging in de bedrijfsvoering. Ten slotte heeft het college besloten om een tweetal facturen uit 2020 en 2021 (beheer SPOC-veld en MFA Capellenborg) kwijt te schelden en voor 2022 een eenmalige compensatie van &euro; 40.000 te bieden i.v.m. gestegen kosten zoals huur en energie. Samen met de herfinanciering van de panden wordt zo voor de lange termijn een financieel gezonde basis gerealiseerd voor de exploitatie van beide accommodaties van ut Huus waardoor ut Huus in staat wordt gesteld om haar inhoudelijke taken te versterken.&nbsp;</p> <h3>15. Inzet restant corona compensatiebudgetten na 2021&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het overhevelen van de tot en met 2021 nog niet uitgegeven corona compensatiebudgetten en dit bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de raad voor te stellen;</li> <li>Het totaal aan over te hevelen budgetten bij de jaarrekening 2021 in de begroting 2022 en volgende jaren te verwerken conform de verdeling in het voorstel en dit in de jaarrekening 2021 op te nemen in de paragraaf corona.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Na het uitbreken van corona in maart 2020 heeft de gemeente extra kosten moeten maken door extra ondersteuning van verschillende doelgroepen, voor toezicht en handhaving, communicatie, etc. Ook zijn inkomsten achtergebleven doordat activiteiten niet door konden gaan. Het rijk heeft gemeenten daar ruim voor gecompenseerd. Door de aanhoudende pandemie konden de beschikbare middelen niet of niet volledig ingezet worden. Bij de jaarrekening worden de resterende middelen overgeheveld voor inzet in 2022 en 2023 op basis van vastgestelde activiteiten.&nbsp;</p> 2022-05-30 16:45:00 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 B&W besluiten 17-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Beleidsregels studietoeslag&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Studietoeslag.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel van de regeling was om studenten financieel te compenseren die door een medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie.</p> <p>Uit onderzoek is gebleken dat de individuele studietoeslag onvoldoende bijdraagt aan het gestelde doel. Hierom is de regeling gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er minimumbedragen worden gehanteerd voor verschillende leeftijden en dat het recht op de studietoeslag wordt gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering. Daardoor gelden de leeftijdsbeperkingen van die regelingen ook voor de studietoeslag.<br />&nbsp;<br />Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor levensonderhoud volledig dekt. De minimumbedragen passen bij het compenserende karakter van de studietoeslag. Door het hanteren van de minimumbedragen sluit het college aan bij het compenserende karakter van de regeling en het doel van landelijke harmonisatie van hoogte van de toeslag.</p> <h3>4. Uitbreiding capaciteit team Leefomgeving&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De juridische beleidscapaciteit WABO uit te breiden met een flexibele schil en hiervoor &euro; 30.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en voor 2022 het bedrag van &euro; 30.000,- te verantwoorden bij Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>Voor de co&ouml;rdinatie van de VTH-taken en het accountmanagement Omgevingsdienst 8 uur bij te plussen vanaf 1 juli 2022 tot augustus 2025 en de kosten hiervan voor 2022 deels te dekken uit de bijdrage van het rijk voor de implementatie van de WKB, &euro; 10.000,-, en voor het andere deel te verantwoorden bij Berap &euro; 4.000,- (reserve nader te bestemmen middelen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 de kosten, &euro; 28.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026;</li> <li>Per 1 september 2022 voor een jaar tijdelijk extra administratieve ondersteuning in te zetten voor de Wabo- en Omgevingswettaken. De kosten hiervan voor 2022 (&euro; 11.004,-) te verantwoorden bij Berap (reserve nader te bestemmen middelen) en voor 2023 als autonome ontwikkeling(&euro; 16.507,-) op te nemen in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>De extra capaciteitsinzet voor Grondzaken in 2022 (&euro; 205.000,-) te verantwoorden bij de Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen. De kosten (&euro; 93.056,-), voor de extra inzet van capaciteit voor Grondzaken in 2023 deels als autonome ontwikkeling en deels als consequentie van de Heroverweging op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Binnen het team Leefomgeving is onbalans tussen de capaciteit en de opgaven die er liggen. Dit heeft enerzijds te maken met autonome ontwikkelingen en anderzijds met keuzes die we als organisatie hebben gemaakt in het kader van de Heroverweging (focus op Wonen). Door extra capaciteit in te zetten voor 2022 en 2023 wordt voor de korte termijn een oplossing geboden. In het najaar zal een Strategisch Personeelsplan (SPP) voor het team Leefomgeving worden ontwikkeld die voorziet in de benodigde capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, op basis van de opgaven die er liggen voor de jaren na 2023 om uiteindelijk een toekomstbestendig team te cre&euml;ren. Twee maatregelen die nu worden genomen vormen een voorschot op het SPP. Het gaat hierbij om de toepassing van een flexibele schil voor juridische ondersteuning en de inzet van een medewerker voor de uitvoering van accountmanagement Omgevingsdienst en co&ouml;rdinatie van de VTH-taken.</p> <h3>5. VAKTOR - talentontwikkeling in de regio Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met een financi&euml;le bijdrage tot en met 2024 van totaal max. &euro; 5.076,60 aan het regionale talentontwikkelingsprogramma VAKTOR vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De culturele sector heeft zwaar geleden in Coronatijd; gedurende ruim twee jaren waren er nauwelijks voorstellingen en konden liefhebbers van kunst en cultuur nauwelijks of niet terecht in schouwburgen, theaters en musea. Ook in Olst-Wijhe heeft Corona sporen achtergelaten op kunst- en cultuurgebied, maar omdat wij niet over grote publieke schouwburgen, musea (behalve Nijenhuis) en theaters beschikken en zijn aangewezen op amateurkunst, zijn de (financi&euml;le) gevolgen beperkt gebleven. Sterker nog: de Rijksgelden i.v.m. Corona voor kunst en cultuur overstijgen de budgetten die we hier normaal aan besteden.&nbsp;<br />De Stedelijke Cultuur Regio Zwolle (SCRZ), een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio Zwolle verspreid over vier provincies, wil het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel na de Coronacrisis versterken. Binnen SCRZ zoeken gemeenten en provincies uit RZ naar vormen van samenwerking om het regioprofiel te versterken, om het publiek nog beter te bedienen en om de culturele sector sterker te maken. Een van de instrumenten hiervoor is &lsquo;VAKTOR - Makershuis Regio Zwolle&rsquo; een initiatief van Zwolse Theaters, Hedon en Theater de Meenthe. In dit advies wordt voorgesteld dat de gemeente zich aansluit bij &lsquo;coalition of the willing&rsquo; en VAKTOR voor de jaren 2022, 2023 en 2024 financieel ondersteund op basis van ons inwonersaantal. Dat houdt in dat Olst-Wijhe tot en met 2024 een maximaal totaalbedrag van &euro; 5.076,60 beschikbaar stelt. Dekking hiervoor komt uit vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.&nbsp;</p> <h3>6. Campagne #Terugwinnaars&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Uitvoering te geven aan de campagne Terugwinnaars met als doel het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen plastic, metaal en drankkartons (pmd);</li> <li>De kosten van de communicatiemiddelen, ambtelijke uren, handhaving en de samenwerking met Stichting Goede Buren te dekken uit de post afvalstoffenheffing;</li> <li>De raad te informeren over deze campagne via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Aan de hand van de campagne Terugwinnaars willen we recycling van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. Samen met onze inwoners willen we van ons afval weer grondstof maken die schoon en dus heel goed te recyclen is. De recycling wordt verstoord door vervuiling/stoorstoffen in de grondstoffenstroom. De komende maanden wordt de campagne uitgewerkt waarbij wordt ingezet op schonere grondstoffen , die na de zomer van start gaat en een half jaar duurt. De campagne richt zich op de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (pmd).</p> <h3>7. Principeverzoek uitbreiding Albert Heijn, Wijhe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Albert Heijn in Wijhe en sloop/nieuwbouw van appartementen onder de voorwaarde dat: <ol> <li>Er wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid voor zowel de uitbreiding van de Albert Heijn als de geplande appartementen;</li> <li>Uit milieu-planologische onderzoeken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Uit het bezettingsgraadonderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbare verkeer- en parkeersituatie op de drukste momenten voor <br />&nbsp; &nbsp;het Van Dedemplein;</li> <li>Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure er een anterieure overeenkomst gesloten wordt met de ontwikkelaar;</li> <li>De esdoorn aan de Beatrixlaan zijn ruimte behoudt.</li> </ol> </li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 januari ontving de gemeente het principeverzoek om uitbreiding van de Albert Heijn te Wijhe van circa 370 m2 BVO met daarboven vijf tot zes appartementen. Ter plaatse van de uitbreiding bevinden zich nu de woningen van de Julianalaan 6 en 8. Deze zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de uitbreiding en de realisatie van de appartementen is een massastudie uitgevoerd en heeft er een distributieplanologisch onderzoek plaatsgevonden. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan &lsquo;Wijhe&rsquo;. Het college wil in principe medewerking verlenen aan het initiatief onder voorwaarde dat het parkeren voldoet aan de nota parkeren van de gemeente Olst-Wijhe en er uit de milieuplanologische onderzoeken volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <h3>8. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 vast te stellen</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen: <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> </ol> </li> <li>Het raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad op 25 april 2022 aan te vullen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Op 29 maart is dit door het college hersteld en is het raadsvoorstel vastgesteld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad is het raadsvoorstel nu door het college aangevuld.&nbsp;</p> <h3>9. Financieel beleid/wendbaarheid (invulling doelstellingen d-e-f)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Voor doelstelling d. (Opvang risico&rsquo;s) een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026;</li> <li>Voor doelstelling e. (Ruimte nieuwe raad) een brief aan de onderhandelaars te sturen, waarin wordt gewezen op de beperkte financi&euml;le ruimte in de meerjarenbegroting, vooral na 2025;</li> <li>Voor doelstelling f. (Herstel financi&euml;le wendbaarheid) de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden;</li> <li>De raad hierover bij te praten in de beeldvormende sessie over de begroting in september.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft een besluit genomen over de vraag hoe de heroverwegingsdoelstellingen: Opvang risico&rsquo;s, Ruimte nieuwe raad en Herstel financi&euml;le wendbaarheid ingevuld kunnen worden. Het is voor het opvangen van risico&rsquo;s en de financi&euml;le weerbaarheid van belang een grotere buffer in de begroting aan te houden voor de opvang van risico&rsquo;s en onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven in bestaand beleid. Van belang is de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden en niet jaar op jaar de exploitatie incidenteel te dekken uit de reserves.&nbsp;<br />Voor de doelstelling Opvang risico&rsquo;s is besloten om een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026. Voor de doelstelling Ruimte nieuwe raad is besloten de onderhandelaars een brief te sturen, waarin gewezen wordt op de beperkte financi&euml;le ruimte vooral na 2025.&nbsp;<br />Met betrekking tot de doelstelling Herstel financi&euml;le wendbaarheid is besloten de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden.</p> <h3>10. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek, Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Het besluit van 25 april 2022, met zaaknummer 19676-2022, om de omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen, te herroepen;</li> <li>De aangepaste zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen.&nbsp;<br />In de Nota van Beantwoording die het college heeft vastgesteld op 25 april 2022 is echter maar &eacute;&eacute;n zienswijze opgenomen en behandeld. Het collegebesluit tot vaststellen en verlenen van de omgevingsvergunning is daarmee genomen op onvolledige informatie. Het collegebesluit van 25 april wordt daarom herroepen.&nbsp;</p> <p>Ten behoeve van correcte besluitvorming is een nieuwe Nota van Beantwoording opgesteld. De ingediende zienswijzen en de aangepaste Nota van Beantwoording leiden niet tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>11. Cofinanciering nieuwe LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Akkoord te gaan met de cofinanciering van &euro; 466.666,- voor een nieuwe leaderperiode, het leaderproject &ldquo;beheer- en uitvoeringskosten Leader Salland Transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&rdquo;;</li> <li>De kosten in meerjarenperspectief op nemen in de Kadernota 2023-2026 als nieuw beleid en integraal af te wegen bij de Begroting 2023-2026 (&euro; 77.778 in 2023, &euro; 116.667 in 2024, &euro; 116.667 in 2025, en &euro; 116.667 in 2026);</li> <li>Akkoord te gaan met de intentieverklaring ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het nieuwe Leaderprogramma in Salland.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Salland is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe Leaderperiode 2023-2027. De gemeenten in Salland (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe ) en het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel worden gevraagd weer mee te werken aan de ontwikkeling, de uitvoering en de cofinanciering van dit Leaderprogramma. Met LEADER kan een forse multiplier worden gecre&euml;erd. In de voorgaande Leaderperiode leverde elke Euro die door Europa is ge&iuml;nvesteerd in Leader Salland een investering op van ongeveer 8 Euro. Op 1 juli 2021 is in Salland 1,68 miljoen Euro beschikt aan in totaal 29 Leader projecten. Bij het uitgangspunt van een totale investering van 16,7 miljoen Euro, is de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van het EU budget zelfs 10. De verschillende Leaderprojecten zullen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zeker nu voor de periode 2023-2027 een deel van de financiering vanuit de EU gekoppeld gaat worden aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit.</p> 2022-05-23 08:00:00 +0200 2022-05-19 16:07:54 +0200 2022-05-23 11:46:28 +0200 B&W besluiten 10-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Opzeggen verwijsindex jeugd &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. I-Uitvoeringsplannen 2023-2026&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening Dienstverlening en Participatie; Fysiek, Economie en OOV; Sociaal en Bedrijfsvoering 2023-2026;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 en verder van de initiatieven met als prioriteit &lsquo;Autonome Ontwikkeling&rsquo; te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota;</li> <li>De financi&euml;le consequenties van de overige initiatieven, exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging bij de voorjaarsnota of begroting 2023 en hierbij in ieder geval de initiatieven met prioriteit 1a te honoreren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden door de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zogenoemde I-uitvoeringsplannen opgesteld voor de domeinen dienstverlening en participatie; fysieke leefomgeving, economie en openbare orde en veiligheid, sociaal en bedrijfsvoering. Hierin worden de ontwikkelingen per domein geschetst en de gevolgen hiervan voor te plegen investeringen op het terrein van (digitale) informatievoorziening.</p> <p>Voor Olst-Wijhe betekent dit concreet dat bij de kadernota 2023-2026 voor 2023 een bedrag van &euro; 63.000 en voor de jaren 2024-2026 een bedrag van <br />&euro; 16.000 zal moeten worden opgenomen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De overige bedragen die zijn opgenomen in de i-uitvoeringsplannen en worden op basis van prioriteitstelling afgewogen bij de &nbsp;begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 -2026.</p> <h3>4. Definitieve samenwerkingsafspraken Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de omzetting van de pilot Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte naar een definitieve samenwerking;</li> <li>Wethouder Marcel Blind te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen;</li> <li>In te stemmen met het verlengen van de participatieovereenkomst met de Stichting Parentshouses Nederland;</li> <li>Eventuele kosten vanwege leegstand te financieren uit het preventiebudget Jeugd;&nbsp;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte is een pilot die op 1 februari 2019 tot stand is gekomen door een samenwerking van SallandWonen, De Kern en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het biedt tijdelijke huisvesting aan ouders in scheiding die geen woonruimte kunnen vinden in de buurt van hun kinderen. Het heeft als doel om rust te brengen in de echtscheidingssituatie, de daarmee schadelijke gevolgen voor kinderen te voorkomen en om ouders tijd te geven geschikte woonruimte te vinden. Het college heeft ingestemd om de pilot om te zetten naar een definitieve samenwerking, de participatieovereenkomst met Stichting Parentshouses te verlengen en de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.&nbsp;</p> <h3>5. Aanpassing Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste planning projecten MJIP 2022-2028;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2022 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2023 op te nemen in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> <li>De kredieten gekoppeld aan de projecten in uitvoering 2022 en 2023 te autoriseren via de 1e berap 2022, respectievelijk begroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In september 2021 heeft het college ingestemd met een aangepaste planning van de projecten in het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2021-2025 en de verwerking van de financi&euml;le gevolgen hiervan. Nu, een half jaar later, blijken de projecten verdere vertraging op te lopen door met name de Oekra&iuml;ne-crisis en er is sprake van een kostenstijging. De planning is daarom opnieuw bijgesteld. Op basis van de bijgestelde planning en herziene cijfers is er de komende jaren toch een vrijval van de kapitaallasten in 2022 en 2023. Dit wordt verwerkt in respectievelijk de 1e bestuursrapportage 2022 en de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>6. Noordmanshoek, BTW gelden nader onderzoek woningbouw&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van &euro; 37.435,- (btw gelden) aan Stichting De Noordmanshoek voor het uitvoeren en afronden van het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden;</li> <li>Het beschikbaar te stellen bedrag van &euro; 37.435,- te dekken door een onttrekking uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad een bedrag van &euro; 178.302,90,- exclusief btw aan Stichting de Noordmanshoek ter beschikking gesteld voor het doen van onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden op de Noordmanshoek. Daarbij is echter per abuis de btw niet meegenomen. Stichting De Noordmanshoek heeft aangegeven niet btw plichtig te zijn en is in haar ramingen voor het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden er van uitgegaan dat ook de btw ter beschikking wordt gesteld. Om het onderzoek te laten slagen is het wenselijk dat alsnog de btw van 21% over het bedrag van &euro; 178.302,90,- ter beschikking wordt gesteld aan Stichting De Noordmanshoek. Concreet gaat het om een bedrag van &euro; 37.435,-. Dit bedrag wordt alsnog ter beschikking gesteld aan Stichting De Noordmanshoek.</p> <h3>7. Kunst op wanden fietstunnel in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In navolging van het advies van de werkgroep de opdracht voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de fiets-voetgangerstunnel te gunnen aan kunstenaar 3;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In april 2021 heeft het college besloten een bedrag beschikbaar te stellen, uit het aanbestedingsvoordeel van de Fietstunnel in Olst, voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de Fietstunnel in Olst. Samen met de Historische vereniging en het onderwijs is een plan van aanpak opgesteld en is vervolgens aan drie kunstenaars &nbsp;gevraagd een opzet te maken voor deze kunstuitwerking. Op basis van de presentaties heeft de werkgroep geadviseerd te kiezen voor het ontwerp van kunstenaar 3. Dit ontwerp wordt gezien als vernieuwend en passend bij het huidige tijdsbeeld. Het college heeft besloten dit advies op te volgen. De opzet is dat het kunstwerk is aangebracht bij de opening (november 2022) van de fietstunnel in Olst.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-16 08:00:00 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 B&W besluiten 25-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarstukken verbonden partijen Publiek Belang Elektriciteitsproductie en CSV Amsterdam &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag Enexis &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verzoek VNG Overijssel om medewerking in de werving van kandidaten voor VNG-bestuur en Commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzagelegging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop is &eacute;&eacute;n zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijze is een nota van beantwoording opgesteld, die niet leidt tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>4. Sturing Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aantrekken van een Woningbouwregisseur voor 32-36 uur per week vanaf 1 september 2022, ter uitvoering van de Focus Wonen.</li> <li>Voor de inzet van een Woningbouwregisseur in 2022 (september t/m december) een bedrag van &euro; 33.500,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de eerste Berap;</li> <li>Voor de lange termijn de kosten van een Woningbouwregisseur, &euro; 100.500,- per jaar, op te nemen in de meerjarenbegroting en dit als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 is als &eacute;&eacute;n van de doelen omschreven dat er meer regie op de woningbouw in Olst-Wijhe wordt gevoerd. Het maken van afspraken over deze regie is &eacute;&eacute;n van de producten die in het Programmaplan is omschreven. Er wordt een Woningbouwregisseur aangesteld om de ambities uit de Focus op Wonen de komende jaren tot uitvoer te brengen. Uitgangspunt is om hiervoor een opgavegerichte aanpak in te zetten conform het Matrixmodel.</p> <h3>5. Wijzigen mandaatbesluit vanwege de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De mandaatregeling en het bijbehorende mandaatregister aan te passen wegens inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 mei 2022 zal de Wet open overheid (Woo) in werking treden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De inwerkingtreding van deze wet heeft gevolgen voor de organisatie en vraagt om aanpassing van de mandaatregeling en mandaatregister.&nbsp;</p> <h3>6. Verleggen van de riolering en verkoop van gronden aan de Kippenmarkt in Wijhe om de realisatie van vijf appartementen mogelijk te maken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de verkoop van de grond aan de Kippenmarkt voor een totaalbedrag van &euro; 6.160,-.</li> <li>Alvorens de verkoop een anterieure overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar en de voorgenomen verkoop te publiceren;</li> <li>Een bedrag van &euro; 65.000,- beschikbaar te stellen voor het omleggen van het riool aan de Langstraat en Torenstraat (Kippenmarkt) te Wijhe, zoals weergegeven in bijlage 2 conform het GRP 2022-2028 vanuit de Voorziening Vervanging Riolering;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 oktober 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van vijf appartementen ter hoogte van de Kippenmarkt in Wijhe. In navolging van dit proces heeft de initiatiefnemer de wens uitgesproken percelen grond van de gemeente Olst-Wijhe te kopen om zo te kunnen voorzien in een ruimere opzet van het plan. Deze gronden dienen te worden onttrokken aan de openbaarheid en de voorgenomen verkoop dient conform uitspraak in het Didam arrest te worden gepubliceerd. Na deze procedure vindt levering van de grond plaats en kan er worden gestart met de realisatie van de appartementen. Ter hoogte van het plangebied ligt een riolering die verlegd zal moeten worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiertoe stelt het college de raad voor om &euro; 65.000,- vanuit de Voorziening Vervanging Riolering beschikbaar te stellen om het omleggen van het riool mogelijk te maken.</p> 2022-05-02 08:00:00 +0200 2022-05-02 11:14:19 +0200 2022-05-02 11:25:23 +0200 B&W besluiten 19-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nieuwe datum kernenbezoek Boskamp.<br />Voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Invulformulier opstellen profiel en bijdrage per partner in Regio Zwolle Olst-Wijhe <br />2203022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 ter kennisgeving te delen met de raad via de lijst van ingekomen stukken; &nbsp;</li> <li>De tijdelijke formatie per 1 mei uit te breiden van 0,50 fte naar 0,83 fte en de kosten voor 2022 (&euro; 16.800,-) te dekken uit het budget dat door het rijk beschikbaar is gesteld voor de warmtetransitie;</li> <li>Per 1 januari 2023 de tijdelijke capaciteit, 0,83 fte, binnen het team Duurzaamheid om te zetten in vaste capaciteit en dit op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en de extra benodigde dekking voor 2023 en 2024 te financieren uit de middelen voor de warmtetransitie (&euro; 28.800,- per jaar), en de benodigde middelen voor 2025 en verder (&euro; 60.800 per jaar) als autonome ontwikkeling aan te merken vooruitlopend op extra financi&euml;le middelen vanuit het Rijk;</li> <li>De financi&euml;le mutaties (i.c. subsidie aanpak energiearmoede &euro; 141.568, inkoopactieenergiemaatregelen &euro; 10.000 en besteding subsidie warmtevisie &euro; 16.800) te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 bestaat uit de volgende thema&rsquo;s: Grondstoffeninzameling, Duurzame Energie (zowel elektrisch als warmte), Regionale Energie Strategie, Energiebesparing gebouwde omgeving, Energiebesparing bij bedrijven, Energieneutrale kernen, Klimaatadaptatie en Integraal beleid.&nbsp;<br />De doelstelling waaraan we werken binnen het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het landelijke Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft de concrete ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, omdat ons klimaat en leefomgeving nadelig veranderen en onze fossiele brandstoffen opraken. Er is tot op heden geen structureel budget voor duurzaamheid in Olst-Wijhe. De financiering is grotendeels gebaseerd op incidentele budgetten die door het Rijk of provincie in de vorm van een bijdrage of subsidie worden ingezet om invulling te geven aan het landelijk Klimaatakkoord. In de begroting is voor 24 uur structurele capaciteit opgenomen voor het afval- en duurzaamheidsbeleid. Gelet op de beperkte capaciteit en middelen is naar de raad uitgesproken dat er (voorlopig) geen nieuwe Duurzaamheidsvisie komt en we voorlopig met een jaarlijks Uitvoeringsprogramma werken. Inmiddels nemen de bijdragen en subsidies van het rijk en de provincie toe. Volgens het nieuwe regeerakkoord zullen nog meer middelen aan de gemeenten worden toebedeeld om de afspraken in het klimaatakkoord te kunnen uitvoeren. Dit legt beslag op de capaciteit die ingezet moet worden om de middelen goed weg te zetten zodat er zoveel mogelijk rendement uit gehaald kan worden. Daarom wordt de tijdelijke capaciteit voor 2022 uitgebreid en wordt in de Kadernota opgenomen om vanaf 2023 de tijdelijke capaciteit om te zetten naar vaste capaciteit.&nbsp;</p> <h3>4. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een tweetal bezwaarschriften tegen het besluit van 6 juli 2021, verzonden op 6 juli 2021 tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een mini-camping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het ingediende bezwaar van 14 juli 2021, ontvangen op 23 juli 2021, niet over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;</li> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het per email ingediende bezwaar van 18 augustus 2021, ontvangen op 18 augustus 2021, over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 6 juli 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een minicamping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst. Tegen deze verleende vergunning is een tweetal bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. Ten aanzien van een op 18 augustus 2021, per email, ingediend bezwaarschrift heeft de commissie geadviseerd om het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren omdat niet tijdig is ingediend. Het college heeft besloten om dit advies te volgen. Het andere, op 14 juli 2021, ingediende bezwaarschrift is door de commissie behandeld in een hoorzitting en vervolgens heeft de commissie advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h3>5. '<strong>Eenmalige culturele jongeren subsidie Olst-Wijhe' en 'Eenmalige stimuleringsregeling cultuur'</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de kaders voor de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; voor stichtingen en verenigingen in Olst-Wijhe;</li> <li>In stemmen om &euro; 25.000, - toe te kennen aan de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &euro; 30.000, - aan de &lsquo;&lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur;</li> <li>Mandaat te verlenen aan de ambtelijk accounthouder om, in afstemming met de verantwoordelijke portefeuillehouder, bij voorkomende gevallen een maatwerkoplossing vast te stellen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De coronacrisis heeft grote impact op de maatschappij. Hierdoor heeft de culturele sector in de gemeente Olst-Wijhe bijna twee jaar stilgelegen. Nu er van Rijksoverheidswege er geen beperkingen meer zijn, is het moment gekomen om het culturele leven weer op gang te helpen en te ondersteunen. Met een &lsquo;eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; en &lsquo;eenmalige Culturele jongerensubsidie&rsquo; geeft het college van B&amp;W een financi&euml;le steun in de rug bij het organiseren van culturele activiteiten in Olst-Wijhe. Vanuit de Rijkscompensatiemiddelen voor de lokale infrastructuur wordt een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal &euro; 55.000, - voor deze twee (eenmalige) subsidieregelingen.</p> <h3>6. Principebesluit wijziging bouwvlak Boerlestraat 9&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>De ontwikkeling vormt vanuit milieukundig oogpunt geen belemmering voor omliggende gevoelige functies;</li> <li>De nieuw te bouwen kippenstal wordt landschappelijk ingepast;</li> <li>Er moet worden aangetoond dat er sprake is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals bedoeld in de Structuurvisie Olst-Wijhe;</li> <li>De provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta zijn akkoord met de voorgenomen ontwikkeling.</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft ons college onder voorwaarden ingestemd om medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe kippenstal aan de Boerlestraat 9/9a in Wijhe. Op 21 oktober 2021 heeft initiatiefnemer verzocht om het bouwblok van vorm te veranderen, maar niet in oppervlakte te vergroten. De aanpassing is noodzakelijk om te kunnen schakelen naar een diervriendelijker marktconcept (1 ster Beter Leven). Omdat dit niet past binnen de principe-uitspraak uit 2019 heeft het college besloten om een nieuw principebesluit te nemen, onder dezelfde voorwaarden.</p> <h3>7. Welzorgsum, aangaan anterieure koop- en realisatieovereenkomst, stedenbouwkundig plan Welzorgsum, ter inzage leggen bestemmingsplan, parkeertoets&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het stedenbouwkundige plan Welzorgsum voor de bouw van 15 tot 16 appartementen (huur en koop), een ontmoetingsruimte, behandelruimte en logiesruimte te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum;</li> <li>In te stemmen met het Inrichtingsplan van Eelerwoude d.d. 31 maart 2022;</li> <li>In het kader van het Didam-arrest in te stemmen met 1 op 1 verkoop aan de initiatiefnemer, gelet op de openbare publicatie daartoe in het h-a-h-bericht en op de website van 2 maart 2022, waarop -binnen de betreffende termijn van drie weken- geen reacties zijn ontvangen;</li> <li>In te stemmen met het afwijken van de gemeentelijke parkeernorm op basis van de parkeertoets Welzorgsum te Welsum, er komen 17 parkeerplaatsen op eigen terrein;</li> <li>Een anterieure koop en realisatieovereenkomst aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal, de aan- en verkoop van grond, en planschade voor de realisatie van 15 tot 16 appartementen in Welsum aan de IJsseldijk 59 (oude locatie school Dijkzicht Welsum);</li> <li>De percelen kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummers 3390 en 3391 met een totale oppervlakte van ca. 1.553 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan de initiatiefnemer conform de bepalingen in de anterieure koop- en realisatieovereenkomst;</li> <li>Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 3392 met een totale oppervlakte van ca. 182 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan initiatiefnemer, welk perceel daarop door initiatiefnemer geruild wordt tegen dezelfde prijs per vierkante meter met het waterschap Vallei &amp; Veluwe, zodat die laatste partij in het bezit komt van de onderkant van de aldaar gelegen (voet van de) dijk;</li> <li>Een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 2915 om niet te kopen van initiatiefnemer welk deel is gelegen onder de nieuw aan te leggen toegangsweg tot het appartementencomplex, dit mits het resultaat van het bodemonderzoek dat toelaat, anders blijft het eigendom en beheer van de toegangsweg bij de initiatiefnemer;</li> <li>Na ondertekening van deze overeenkomst gedurende twee weken de zakelijke beschrijving ter inzage te leggen;</li> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen na ondertekening van de anterieure koop en realisatieovereenkomst en na akkoord op alle milieu-planologische onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In juni 2021 besloot het college in principe medewerking te willen verlenen aan het plan om op de voormalige schoollocatie Welsum appartementen te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum/Plaatselijk Belang Welsum. De lokale ontwikkelaar IJsselbosch OG b.v. ontwikkelt het appartementencomplex. Na het besluit van juni 2021 is er geschaafd aan het plan door de ontwikkelaar. In het plan komen nu 15 tot 16 appartementen, koop en huur (minimaal 4 sociale huur). Besloten is om voor deze ontwikkeling een anterieure koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan en daarna het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h3>8. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2020-2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen en via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2020-2021 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers en daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn -zoals wel gebruikelijk- niet de RMC- cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. De effectrapportage is (landelijk) veranderd, zodat we geen cijfers kunnen weergeven die vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voortaan ontvangen wij de Voortijdig School Verlaters - cijfers via het ministerie van OCW. Dit gebeurt op een andere manier en een half jaar later. &nbsp;Er wordt nu onderzocht hoe er vanaf volgend schooljaar op een heldere, informatieve manier verslag kan worden gedaan van deze cijfers.&nbsp;</p> 2022-04-25 08:30:00 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 B&W besluiten 12-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het totaalbeeld (provinciaal) interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over het totaalbeeld van Gedeputeerde Staten van Overijssel via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het totaalbeeld op te nemen in de Jaarstukken 2021.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel is er een kader voor interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van dit kader de totaalbeelden per gemeente over het jaar 2021 vastgesteld.<br />Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financi&euml;n, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- &amp; archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Erfgoed. Voor Financi&euml;n gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.<br />De kleur van het totaalbeeld is dit jaar weer groen. In 2020 en 2021 was het beeld eveneens groen.</p> <h3>4. Verkoop Fudura B.V. door Enexis Holding N.V.&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 in te stemmen met de voorgenomen verkoop van dochtermaatschappij Fudura door Enexis;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het najaar van 2021 is Enexis onderzoek gestart naar het verkoopproces van haar dochtermaatschappij Fudura. Fudura richt zich op de zakelijke dienstverlening voor het optimaliseren en verduurzamen van de energievoorziening. Verkoop past binnen de nieuwe focusstrategie van Enexis om met name richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en focus te houden op uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. In maart 2022 is met DIF Capital en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM een consortium van kopers gevonden. De verkoop van Fudura verbetert de vermogenspositie van Enexis en haar mogelijkheden voor de financiering van haar taken in de energietransitie. In de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 besluiten de aandeelhouders over de voorgenomen verkoop en in april 2023 besluiten de aandeelhouders over de bestemming van de opbrengst van de verkoop van Fudura.</p> <h3>5. DOWR Sociaal Statuut&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het DOWR sociaal statuut en deze door de burgemeester te laten ondertekenen als vertegenwoordiger van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) zijn grotendeels geharmoniseerd. De DOWR-gemeenten hebben &eacute;&eacute;n sociaal statuut. Een sociaal statuut bevat afspraken over de manier waarop de personele gevolgen van een belangrijke organisatiewijziging worden opgevangen, welke faciliteiten en voorzieningen gelden en de wijze waarop het overleg met de bonden nader wordt ingevuld. Het zijn afspraken tussen de werkgever en de vakbonden, dus een overeenkomst die de werkgever bindt richting de bonden bij een eventuele reorganisatie. Het sociaal statuut is een soort vangnet voor de werknemers. Vernieuwing van het bestaande sociaal statuut was nodig. Met de vakbonden is een principeakkoord bereikt over de inhoud van een nieuw sociaal statuut. De drie colleges van burgemeester en wethouders dienen vanuit werkgeverszijde met de inhoud in te stemmen, waarna ondertekening plaats kan vinden en er een formeel akkoord ligt.</p> <h3>6. Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van 6 appartementen in plaats van de eerder besloten 5 appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe, onder voorwaarde dat:</p> <ul> <li>wordt aangetoond dat de ontwikkeling inpasbaar is gelet op de milieu-aspecten;</li> <li>wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.&nbsp;</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor het perceel Raalterweg 37 is een principeverzoek ingediend om het bestaande pand om te vormen naar zes koopappartementen. Op 12 januari 2021 is besloten in principe medewerking te verlenen aan vijf koopappartementen. In de uitwerking van het plan is de wens ontstaan niet vijf maar zes appartementen te ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan.&nbsp;</p> <h3>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 9 november 2021 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 november 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 8 maart 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.</p> <h3>8. Vaststellen van beleidsregels voor het plaatsen van laadinfrastructuur in de openbare ruimte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe;</li> <li>De beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Om aan verzoeken van aanbieders van openbare oplaadinfrastructuur tegemoet te komen, is het van belang duidelijke kaders te formuleren waarbinnen de realisatie van de oplaadinfrastructuur in de gemeente Olst-Wijhe plaats kan vinden. Als uitgangspunt geldt dat de realisering en exploitatie aan de marktpartijen wordt overgelaten.</p> <h3>9. Dienstverleningsovereenkomst Stichting dierenasiel Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel van Stichting dierenasiel Zwolle voor het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd;</li> <li>In te stemmen met het onderbrengen van het vervoer van de Dierenbescherming bij het dierenasiel Zwolle;</li> <li>De financi&euml;le consequenties hiervan voor 2022 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022 en voor 2023 en volgende jaren in de Kadernota 2023-2026 op nemen als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds augustus 2021 is het transport van zwerfdieren door de dierenbescherming weggevallen. Vanaf die tijd rijdt een Dierenambulance van stichting Dierenasiel Zwolle in de gemeente en haalt de zwerfdieren op. Door het dierenasiel Zwolle is een aanbod gedaan voor de opvang en het transport van zwerfdieren, wilde dieren en dieren in nood. Dit aanbod is gedaan aan verschillende gemeenten die te maken kregen met het plotseling wegvallen van het transport door de Dierenbescherming. Dit komt neer op 18.361 inwoners (CBS-cijfer per 01-01-2021) en dit is een bedrag van &euro;21.115,15 per jaar (exclusief BTW). Er is vanuit de begroting per jaar een bedrag beschikbaar van &euro;18.535. Er ontstaat dus een nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2022-2025 van &euro; 2.580. Dit verschil zal moeten worden toegevoegd aan de kadernota 2023-2026.</p> <h3>10. Versnelling Flexwonen en huisvesting statushouders en vluchtelingen uit Oekra&iuml;ne</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie flexwoningen te ontwikkelen en hiervoor voorstellen ten aanzien van locaties tegemoet te zien;</li> <li>Versneld aan de taakstelling voor 2022 voor huisvesting statushouders te voldoen en hiervoor locatie Beatrixlaan beschikbaar te stellen;</li> <li>In te stemmen met nader onderzoek voor huisvesting Oekra&iuml;ense vluchtelingen op locatie Bevrijdingsweg, en deze onder voorbehoud van financiering aan te bieden aan de regio.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In de nog vast te stellen woonvisie wordt aangegeven dat we de komende jaren binnen de gemeente Flexwonen willen ontwikkelen. Door dit nu te versnellen wordt de druk op de woningmarkt binnen de gemeente verminderd voor bewoners van de gemeente. Daarbij neemt door de recente ontwikkelingen in Oekra&iuml;ne de druk op opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders toe. Het college wil ook voor deze doelgroep flexwoningen realiseren. Er wordt gestreefd om binnen &eacute;&eacute;n jaar 100 flexwoningen te realiseren. Uitgangspunt is dat de flexwoningen voor een periode van 10 tot 15 jaar blijven staan. In dit kader wordt gekozen voor twee locaties waar 50 woningen per locatie worden geplaatst. Daarmee wordt versnippering over meerdere locaties voorkomen. We ontwikkelen deze Flexwoningen samen met SallandWonen. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke locaties en onder welke voorwaarden dit kan worden gerealiseerd.</p> <p>Het realiseren van de flexwoningen vraagt de nodige tijd en die is er eigenlijk niet, de nood is hoog. Opvang en asielzoekerscentra in Nederland zitten vol. Daarom hebben we gekeken naar woonruimte die op korte termijn beschikbaar is, als overbrugging, en waar tijdelijk statushouders en Oekra&iuml;ense vluchtelingen kunnen wonen. Het college heeft besloten om vanaf 21 april 2022 voor de periode van een jaar 26 statushouders te huisvesten in vrijstaande woningen aan de Beatrixlaan in Wijhe. De woningen zijn in eigendom van SallandWonen. Deze woningen wachten op het moment van sloop en kunnen in de tussentijd benut worden voor huisvesting van statushouders. Op het moment dat de flexwoningen gereed zijn worden de statushouders hier gehuisvest.</p> <p>Daarnaast heeft het college ingestemd met het tijdelijk huisvesten van circa 20 Oekra&iuml;ense vluchtelingen op een locatie aan de Bevrijdingsweg in de Eikelhof. Ook hier gaat het om overbrugging totdat de flexwoningen in Olst-Wijhe gereed zijn. De impact op de gemeentelijke organisatie wordt in beeld gebracht. Bekeken wordt welke prioritering of extra capaciteit benodigd is.</p> <h3>11. Contract Gazprom Energy NL&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In overeenstemming met het advies van het inkoopcollectief Energie Stedendriehoek/DOWR:</p> <ol> <li>Het huidige contract met Gazprom Energy NL (t/m 31-12-2023) niet vroegtijdig te ontbinden tenzij Europese of landelijke ontwikkelingen (waaronder publicaties of adviezen van de VNG) alsnog een andere handelswijze ingeven;</li> <li>Via de VNG-lijnen en het inkoopcollectief de rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen om te voorkomen dat onze gemeenten bij de volgende Europese aanbesteding gebonden kunnen worden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier;</li> <li>Deze besluiten in te brengen bij het inkoopcollectief Stedendriehoek/DOWR;</li> <li>In te stemmen met de tekst voor de raadsnieuwsbrief en daarmee tevens de gestelde schriftelijke vragen van de fracties PvdA en GroenLinks als beantwoord te beschouwen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft, samen met 9 andere gemeenten, voor de levering van gas een contract met Gazprom Energy NL. Sinds de inval van Rusland in Oekra&iuml;ne leeft breed de wens niet te willen bijdragen aan de financiering van Rusland door het afnemen van gas en daarom het contract vroegtijdig te be&euml;indigen. Na onderzoek naar de juridische en financi&euml;le consequenties blijkt dat vroegtijdige ontbinding van dit contract grote impact heeft op de levering van gas en de kosten en dat Rusland hier zelfs financieel voordeel uit kan halen. Het college heeft dan ook besloten het huidige contract niet vroegtijdig te ontbinden maar wel via de VNG en het inkoopcollectief de Rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen zodat we bij de volgende aanbesteding niet meer zijn gebonden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier</p> 2022-04-20 08:00:00 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 B&W besluiten 05-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Programma kernenbezoek Herxen op 12 april a.s &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief provincie over rol provincie in RES &ndash; voor kennisgeving aan te nemen en te vermelden in de raadsnieuwsbrief.</li> <li>Toekomstgerichte Erven&ndash; voor kennisgeving aan te nemen en de raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Velnerweg 2 &nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Velnerweg 2&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001075-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 14 december 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Velnerweg 2 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. <strong>Brief aan minister inzake stoppen varend ontgassen binnenschepen op de IJssel </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In samenwerking met gemeenten Zwolle en Kampen over te gaan tot het indienen van een verzoek voor het versnellen van een verbod op varend ontgassen op de IJssel;</li> <li>Het college van Zwolle te machtigen om namens Olst-Wijhe deze brief aan de minister te zenden;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het schriftelijke verzoek gedaan om waar mogelijk regels te stellen of anderszins te bevorderen dat het varend ontgassen door binnenschepen op de IJssel zo spoedig mogelijk geheel wordt verboden. Met de PB&rsquo;s is overleg geweest. Onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Zwolle heeft uitgewezen dat een verbod van gemeentewege niet effectief kan zijn. In overleg met betrokkenen is besloten bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen op een versnelling van het integrale verbod op varend ontgassen en dit zo mogelijk te doen in samenwerking met de andere Overijsselse gemeenten langs de IJssel.</p> <h3>5. Geen nieuwe toetreders raamovereenkomst jeugd 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geen nieuwe aanbieders specialistische jeugdhulp toe te laten tot de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland 2022 (Raamovereenkomst 2022).</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2021 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland besloten de inwerkingtreding van de doorontwikkeling van het inkoopmodel uit te stellen. De voornaamste redenen van dit besluit waren dat er veel vragen zijn gesteld door aanbieders over de bekostiging van specialistische jeugdhulp, landelijke ontwikkelingen die om regionaal herijken van de aanbesteding vragen en dat de nieuwe manier van verwijzen middels keuzebudgetten nog onduidelijk was. Als gevolg van het uitstel van de doorontwikkeling inkoop is de Raamovereenkomst 2022 verlengd tot 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 zal de raamovereenkomst worden aangepast op basis van het op dat moment geldende Inkoopmodel (het nieuwe inkoopmodel en het nieuwe contract). Op basis van de vastgestelde inkoopstrategie (vastgesteld 2017) zou dit betekenen dat er in 2022 twee toetredingsmomenten voor nieuwe aanbieders zijn. Het college heeft besloten hiervan af te wijken en voor 2022, net zoals in 2021 en 2020, af te zien van de toetredingsmomenten.&nbsp;</p> <h3>6. Intentieovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed realisatie kindcentrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de intentie om via het concept huren als eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) het kindcentrum Wijhe te realiseren;</li> <li>In te stemmen met de intentieovereenkomst om daarmee een verkenningsfase met SMV in te gaan teneinde te defini&euml;ren hoe het kindcentrum kan worden gerealiseerd;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente;</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om, gelijkluidend aan het kindcentrum Olst, de intentieovereenkomst met SMV aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en Kindercentrum de Bie&euml;nkorf hebben de intentie uitgesproken om een samenwerking aan te gaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren. De overeenkomst voor het kindcentrum Wijhe is hetzelfde als de overeenkomst voor het kindcentrum Olst met dien verstande dat in Wijhe de Bie&euml;nkorf als contractpartij voor de kinderdagopvang betrokken is en dat er in Wijhe geen gymlokaal wordt gebouwd. In dit voorstel worden alleen de afwijkingen t.o.v. kindcentrum Olst en/of onderwerpen de alleen betrekking hebben op kindcentrum Wijhe behandeld. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst vindt net als in Olst de verkenning plaats hoe de beoogde samenwerking er precies uit moet komen te zien. Het doel is dat de verkenning met SMV naar de invulling van de samenwerking voor de zomer van 2022 gereed is.&nbsp;</p> <h3>7. Collegeverklaring 2021 Informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO en WOZ&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Collegeverklaring Ensia voor DigiD en Suwinet over 2021 af te geven;</li> <li>De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO en WOZ vast te stellen;</li> <li>De raad over de collegeverklaring te informeren via de jaarstukken 2021 en de stukken ter inzage te leggen voor de raad van 4 juli 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders geeft met de collegeverklaring voor DigiD en Suwinet aan in hoeverre de gemeente Olst-Wijhe voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet). &nbsp;</p> <h3>8. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022;</li> <li>Het resterende rijksbudget voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in te zetten om de eenmalige energietoeslag te verhogen met &euro;100 per huishouden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen mogelijk nog verder op. Hierop is door de rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Gemeenten voeren deze regeling uit in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Hierdoor kunnen gemeenten de toeslag snel verstrekken, blijven de uitvoeringskosten beperkt en hebben gemeenten beleidsvrijheid om aan te sluiten op hun eigen minimabeleid. De rijksoverheid heeft de toe te kennen toeslag bepaald op &euro;800 per huishouden met een inkomen van hooguit 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Aangezien de gemeente vorig jaar van het rijksbudget voor de regeling voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) nog middelen over heeft is besloten om dit restant in te zetten voor de eenmalige energietoeslag aangezien dit ook noodzakelijke kosten betreft. Hierdoor komt de te verstrekken eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm op een totaalbedrag van &euro;900 per huishouden. &nbsp;</p> <h3>9. Tarieven sportlocaties en buitensportvelden seizoen 2022/2023</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en buitensportvelden in Olst-Wijhe voor seizoen 2022-2023 vast te stellen;</li> <li>De taakstelling in de heroverweging om in 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te generen door het toepassen van tariefverhoging in te laten gaan bij de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 in plaats van kalenderjaar 2023 (Tarieven worden namelijk per seizoen bepaald en niet per kalenderjaar).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de binnensportaccommodaties en de buitensportvelden in Olst-Wijhe. Volgens de begrotingsrichtlijnen verhogen we de tarieven voor het seizoen 2022/2023 ten opzichte van 2021/2022 met 1,4%. Voor de binnensportaccommodaties gaat deze verhoging in per 1 juli 2022. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (sporthallen De Lange Slag, de sportvelden in Olst, Wijhe en Wesepe) en Stichting Dorpshuis Welsum (gymzaal de Bongerd) volgen deze tarieven. Als gevolg van de heroverweging is er een opgelegde taakstelling om vanaf 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te genereren door het toepassen van tariefverhoging voor gebruik van de sportaccommodaties en buiten sportvelden. Concreet betekent dit een verhoging van de tarieven van 7,5% naast de indexatie van 1,4%.</p> <h3>10. Bestemmingsplanreparatie bestemming Wonen (4 locaties Wijhe, 1 locatie buitengebied)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen voor vijf locaties waar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; nu niet correct is opgenomen en de kosten te dekken uit de post Ruimtelijke Ordening algemeen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wijhe in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist opgenomen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. Een aantal inwoners heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Het college heeft besloten om een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen om voornoemde fouten te repareren. &nbsp;</p> <h3>11. Beantwoording brief met handtekeningenactie omwonenden grasveld locatie Tellegenschool d.d. 24 februari 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief en handtekeningenactie van omwonenden van het grasveld locatie Tellegenschool Wijhe;</li> <li>In te stemmen met verzending van de antwoordbrief;</li> <li>In aanvulling op het collegebesluit van juli 2021 (uitwerking variant 2B; ontwikkeling op locatie Tellegenschool met een deel van het grasveld) te besluiten om ook een variant aan te bieden waarbij alleen de locatie van de Tellegenschool wordt ontwikkeld naar woningbouw.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 februari overhandigde een groep omwonenden van het grasveld naast locatie Tellenschool in Wijhe een brief en handtekeningen aan wethouder Marcel Blind. In de brief maakten zij bekend dat omwonenden van het grasveld ontstemd zijn over de plannen die de gemeente maakt om een appartementencomplex te bouwen op het grasveld.&nbsp;</p> 2022-04-11 10:00:00 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 B&W besluiten 29-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari al een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Dit is nu hersteld en om deze reden is opnieuw een collegebesluit genomen.</p> <h3>4. Toplaag Kunstgrasveld Overwetering</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De meerkosten ad &euro; 84.100 inclusief btw en btw-compensatie vanuit het rijk ad &euro; 14.700 tbhv van de EPDM infill binnen de investering van het kunstgrasveld bij Overwetering mee te nemen in de 1e bestuursrapportage van 2022;</li> <li>De kapitaal lasten van &euro; 8.000,- vanaf 2023 te verwerken in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij SC Overwetering is in de zomer van 2021 de toplaag van het kunstgrasveld op het hoofdveld vervangen. Na aanleg van de toplaag bleek dat de aannemer met een alternatief product heeft gewerkt voor de infill van het kunstgrasveld. Dat is een afwijkend product dan wij hadden voorgeschreven in het bestek, maar toch voldoet dit product aan de bestekeisen. Het alternatieve product is ook goedgekeurd als infill materiaal door de KNVB en tevens aan de eisen van de keuring instantie KIWA- ISA Sport. Overwetering heeft het veld in gebruik genomen en al snel kwamen er ernstige klachten over de toegepaste infill. CROW heeft het bestek en dus ook de infill getoetst en heeft gemeld dat de infill voldoet aan de eisen die wij gesteld hebben in het bestek. Hierdoor heeft een rechtsgang voor de gemeente geen zin of kans van slagen. &nbsp;Sc Overwetering is niet gelukkig met de huidige situatie/ infill en wenst dat er gekozen wordt voor een ander infill product. De gemeente wil dat SC Overwetering tevreden is met een kunstgrasveld waar goed en prettig op gespeeld kan worden. Het vervangen van de huidige infill naar EPDM geeft een meerprijs van: &euro; 84.100 inclusief btw. &nbsp;De btw wordt waarschijnlijk volledig vergoed vanuit de specifieke uitkering stimulering sport vanuit het Rijk ad &euro; 14.700. Dit zorgt voor jaarlijks afgerond &euro; 8.000 aan extra kapitaallasten vanaf 2023. De formele verhoging van het investeringskrediet wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2022. De hogere kapitaallasten vanaf 2023 worden in de kadernota 2023-2026 meegenomen als autonome ontwikkeling.</p> <h3>5. Regels voor aanwijs kenteken gebonden parkeerplaatsen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De beleidsregels voor aanwijs kentekengeboden parkeerplaatsen vast te stellen;</li> <li>De beleidsregels voor 4 weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Steeds vaker ontvangen wij aanvragen voor aanwijs van kenteken gebonden invalidenparkeerplaatsen. De parkeerdruk in met name woonstraten en pleinen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Ook neemt de zorg voor langdurige zieken toe en vindt de verpleging vaker thuis door partner en/of een ouder. Vanwege de loopafstanden vanaf parkeergelegenheden zijn mindervaliden niet altijd in staat om van het voertuig naar huis te lopen. Om aanvragen te kunnen toetsen zijn regels nodig. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld.</p> <h3>6. ALV Dimpact 30 maart 2022&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notulen van de ALV van 6 december 2021;</li> <li>In te stemmen met de statutenwijziging en bijbehorende concept-aktes;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgang van het programma Beyond23;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken Nu!&rsquo;;</li> <li>In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023;</li> <li>Kennisnemen van de gerealiseerde successen.</li> </ol> <h4>Besluit burgemeester</h4> <p>Volmacht te verlenen aan de heer M. Duijtshoff, directeur van de gemeente Raalte, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dimpact is een co&ouml;peratieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT-diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact Op 30 maart 2022 is de volgende Algemene Ledenvergadering van Dimpact. Belangrijkste onderwerp is een wijziging in de statuten naar aanleiding van wetswijzigingen.&nbsp;</p> <h3>7. <strong>Definitieve vaststelling begrotingswijzigingen OD 2021 en 2022 en doorkijk naar 2023 </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 door de OD IJsselland;</li> <li>De gemeenteraad te informeren aan de hand van een informatienotitie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij brief van 23 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de raden en Staten van de partners in deze GR de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 toegezonden. &nbsp;De raad heeft deze zoals gebruikelijk ter advisering in handen gesteld van het college.<br />Het college heeft kennisgenomen van de wijze waarop met de begrotingswijzigingen wordt omgegaan en een informatienotitie ten behoeve van de gemeenteraad.</p> <h3>8. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 1 april 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 1 april 2022.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 april 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is het college ge&iuml;nformeerd over het enige inhoudelijke punt, het verlagen van het ambitieniveau toezicht t.b.v. de begroting 2023. Dit aan de hand van een viertal scenario&rsquo;s. Een en ander conform de hierover gemaakte bestuurlijke afspraak.</p> 2022-04-04 09:00:00 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 B&W besluiten 22-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, Zandhuisweg 37&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Buitengebied, Zandhuisweg 37&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001078-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de woning aan de Zandhuisweg 37 te Wijhe te splitsen. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een wijziging van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. Jaarverslag VTH 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het VTH-jaarverslag 2021 vast te stellen;</li> <li>Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2021. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.</p> <h3>5. DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021 vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren zijn verwerkt. Het reglement is van toepassing voor de leden van het college van B&amp;W &eacute;n voor de medewerkers in dienst van de drie DOWR-gemeenten. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. Wegen onderhoud 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het wegonderhoud voor 2022; &nbsp;</li> <li>Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar te verlengen en opdracht te geven voor de uitvoering van het asfaltonderhoud in 2022;</li> <li>De medewerker &lsquo;Ontwerp en Voorbereiden en Toezicht&rsquo; &nbsp;te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Het college heeft kennisgenomen van het voorstel onderhoud aan de wegen voor 2022 en het contract met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar verlengd.</p> <h3>7. Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van het &lsquo;Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&rsquo;;</li> <li>Wethouder Blind te mandateren het convenant te ondertekenen tijdens een eerstvolgend Bestuurlijk Overleg Mobiliteit.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In Overijssel is er bij wegbeheerders (zowel provinciaal als gemeentelijk) en vervoerders de afgelopen jaren een aantal keer onduidelijkheid geweest over (financi&euml;le) verantwoordelijkheden met betrekking tot de beschikbaarheid van de infrastructuur voor het openbaar vervoer tijdens werkzaamheden.<br />Destijds is er een convenant infrastructuur OV opgesteld maar is inmiddels verlopen en past niet meer bij de huidige nieuwe OV-concessies. Vaststelling van een nieuw convenant is gewenst.</p> <h3>8. Jaarverslag 2021 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag;</li> <li>Het jaarverslag ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks legt de Bezwarenadviescommissie (commissie) verantwoording af over de afhandeling van de bezwaarschriften. Ook wordt ieder jaar een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft verder inzicht in de resultaten van de verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroep- en hoger beroep-procedures. Het college nam kennis van het jaarverslag van de bezwarenadviescommissie. Geconstateerd wordt dat het aantal bezwaarschriften in 2021 weer is toegenomen. Het college onderschrijft de aanbeveling van de commissie om, ondanks de toegenomen werkdruk, voldoende oog te houden voor de zorgvuldige totstandkoming en motivering van besluiten. Ook onderschrijft het college de aanbeveling dat onverminderd ingezet moet worden op de informele wijze van afdoen van bezwaarschriften.&nbsp;</p> 2022-03-28 09:00:00 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Aangenomen moties vreemd aan de orde van de dag raad 28-2 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2022;</li> <li>Het bestuurlijk dashboard 2022 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op basis van de begroting 2022 is het bestuurlijk dashboard 2022 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2022 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages. De uitvoering komt dit jaar onder druk te staan vanwege extra werkzaamheden ten gevolge van de oorlog in Oekra&iuml;ne.</p> <h3>4. Beantwoording amendement en moties RES 1.0&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht en reflectie van het bestuurlijk platform RES op alle in RES West-Overijssel aangenomen amendementen en moties bij de RES 1.0, inclusief oplegmemo;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording van het door de gemeenteraad Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties op de RES 1.0 door middel van een raadsinformatiebrief, deze op de lijst van ingekomen van de gemeenteraad te plaatsen;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijke strategie om concreet invulling te geven aan de energietransitie. Op 28 juni 2021 stelde de raad van Olst-Wijhe de RES 1.0 vast. Ook de andere gemeenteraden van de RES West-Overijssel stemden in met de RES 1.0. De raad van Olst-Wijhe nam bij de vaststelling ook een amendement en vier moties aan. Op deze, en andere aangenomen moties in West-Overijssel, heeft de RES-organisatie een reflectie gegeven. Het amendement en de moties zijn beantwoord door het college, waarbij het college de reflectie van de RES overneemt en op sommige punten aanvult. De beantwoording staat in de raadsinformatiebrief &lsquo;lokale beantwoording in Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties RES 1.0&rsquo;. &nbsp;<br />Daarnaast wordt de reflectie van de RES-organisatie op deze en andere aangenomen moties gedeeld, waar het bestuurlijk platform RES op 26 januari 2022 mee instemde. De aangenomen moties en reflectie vormen input voor de regionale uitwerking van de RES 1.0 naar RES 2.0, waar volgens huidige planning in juli 2023 over besloten wordt.&nbsp;</p> <h3>5. Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het minimum uurloon van &euro;14,- bij de gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen aan de fractie PvdA Olst-Wijhe.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De PvdA-fractie Olst-Wijhe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het minimumloon van 14 euro per uur bij de gemeente Olst-Wijhe. De PvdA-fractie is blij met de aanpassing van de CAO op dit minimumuurloon. Ze zijn van mening dat dit voor de bestaanszekerheid voor iedereen zou moeten gelden. Ze vragen om inzicht in de tarieven van de partijen waar de gemeente afspraken mee maakt in het kader van inhuur en aanbesteding. En of de gemeente bereid is de verplichting van een minimumloon van 14 euro op te nemen in hun aanbestedingsregels. Het college heeft deze vragen in een brief beantwoord. Er is weinig zicht op de minimum uurlonen van andere partijen. Iedere partner werkt volgens een eigen CAO of anders in ieder geval volgens de wettelijke minimumeisen. De gemeente houdt zich hieraan vast en wil daar geen afwijkend eigen inkomensbeleid op voeren.</p> <h3>6. <strong>Beantwoorden schriftelijke vragen fractie CDA </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De schriftelijke vragen van het CDA over het proces van de Omgevingsadviesraad zonneveld Morgenlanden te beantwoorden met een brief.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Naar aanleiding van de situatie van de Omgevingsadviesraad (OAR) Zonneveld Morgenlanden, heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over het participatieproces. De fractie maakt zich zorgen over de bijdrage en betrokkenheid van bewoners in het proces. Omdat ook de OAR en de initiatiefnemer de bijdrage en betrokkenheid van bewoners een belangrijke voorwaarde vindt, wordt gewerkt aan een procesinvulling die zorgt dat het inhoudelijke gesprek met bewoners w&eacute;l tot stand kan komen.&nbsp;</p> <h3>7. Gevolgen Oekra&iuml;ne oorlog/vluchtelingenopvang</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de bestuurlijk-organisatorische aanpak van de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog voor de gemeente Olst-Wijhe en de hierbij behorende inhoudelijke thema&rsquo;s;</li> <li>Voor de noodopvang voor vluchtelingen door particulieren een meldpunt beschikbaar te stellen voor informatie en advies;</li> <li>In te stemmen met de projectorganisatie voor de overbruggingsopvang Summercamp in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeente Raalte;</li> <li>In de overbruggingsopvang Summercamp tot 25 maart 2022 maximaal 900 vluchtelingen op te vangen en tot 5 april 2022 maximaal 90 vluchtelingen en deze opvang organisatorisch en financieel tot deze data te faciliteren;</li> <li>Kennis te nemen van de afspraak om in regionaal verband in te zetten op vervolgopvang van deze vluchtelingen binnen de regio IJsselland;</li> <li>Geen inzet te plegen op andere vormen van nood- en of overbruggingsopvang (zoals leegstaande schoolgebouwen) gelet op de omvang en kwaliteit van de beschikbare locatie;</li> <li>De mogelijkheden voor langdurige opvang (tenminste 6 maanden) in kaart te brengen en hier t.z.t. een besluit over te nemen;</li> <li>Besluitvorming over gasleveranties door GAZprom Energy NL af te stemmen met een nog nader vast te stellen landelijke en regionale lijn;</li> <li>Een faciliterende rol te vervullen bij maatschappelijke initiatieven ter ondersteuning van de Oekra&iuml;ense bevolking en hierin maatwerk te leveren;</li> <li>In afwachting van landelijke maatregelen geen aanvullende financi&euml;le maatregelen te treffen met betrekking tot de gevolgen van de oorlog in Oekra&iuml;ne voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>De van gemeentewege gemaakte kosten die verband houden met de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog ten laste te brengen van de rijksoverheid;</li> <li>Op voorhand een bedrag van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze startnotitie, te verantwoorden bij de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>Vooralsnog wekelijks kennis te nemen van de stand van zaken aan de hand van een voortgangsrapportage.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Vanaf de inval van de Russische troepen in de Oekra&iuml;ne worden wij ook als gemeente geconfronteerd met diverse vraagstukken die verband houden met deze oorlog. Dit vraagt om een geco&ouml;rdineerde aanpak, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Het college heeft kennisgenomen van de aanpak en de hiervoor benodigde besluiten genomen. De aanpak wordt afgestemd op de landelijke en regionale afspraken die zijn gemaakt en ook in komende periode nog gemaakt zullen worden. Naast een bestuurlijk-organisatorisch aspect vormen ook de inhoudelijk thema&rsquo;s die betrekking op deze crisis en relevant zijn voor de gemeente Olst-Wijhe onderdeel van de aanpak.</p> 2022-03-21 09:00:00 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 B&W besluiten 08-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ol> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 9 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 maart 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. een voorstel formateur en formatieopdracht en overdrachtsdocument nieuwe bestuur.</p> <h3>5. Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het ontwerpbestemmingsplan &ldquo;Olst, Kindcentrum Olst&rdquo; in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente wil de inwoners van Olst-Wijhe een aantrekkelijke woonomgeving bieden, waarin kinderen goed kunnen opgroeien. Goede onderwijsvoorzieningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Om goede, toekomstbestendige en betaalbare onderwijsvoorzieningen te kunnen bieden, worden nieuwe kindcentra gebouwd. Verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, vorming en ontwikkeling worden hier gehuisvest, waarbij de onderlinge samenwerking wordt verstevigd. De onderwijsvoorzieningen worden ondergebracht binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is klaar en wordt nu ter inzage gelegd. Met het bestemmingsplan wordt ook gezorgd voor een goede ruimtelijke inpassing van het kindcentrum in de omgeving en het landschap.&nbsp;</p> <h3>6. Vaststelling Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de concept reactie op de ingediende zienswijzen;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>In te stemmen met de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 en het bijgevoegde raadsvoorstel en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In deze concept woonvisie wordt in hoofdstuk 2 ingehaakt op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving. De concept Woonvisie heeft van 18 november 2021 tot 30 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend en door de Adviesraad Samenleving is schriftelijk advies uitgebracht. Deze zijn in de stukken verwerkt.</p> 2022-03-14 09:00:00 +0100 2022-03-14 08:51:14 +0100 2022-03-14 09:13:43 +0100 B&W besluiten 01-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 februari 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe.</li> <li>Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is zowel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming Agrarisch zodanig te wijzigen dat - indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf - vervolgfuncties toegestaan zijn onder een aantal voorwaarden, als een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>4. Actualisatie van de Wegsleepverordening en de bijbehorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de geactualiseerde Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De Werkinstructie &lsquo;wegslepen&rsquo; van voertuigen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen de Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022 vast te stellen, de Wegsleepverordening 2010 in te trekken en kennis te nemen van de Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo;.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Wegsleepverordening Olst -Wijhe en de bijhorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo; zijn geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er gewerkt wordt met een ander sleepbedrijf, dat er een andere opslaglocatie is en dat er andere wegsleeptarieven gelden.</p> <h3>5. Uitkomsten Burgerpeiling 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 met een eerste duiding;</li> <li>De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten;</li> <li>De uitkomsten te communiceren via HuisaanHuis;</li> <li>Een nadere analyse op de uitkomsten te doen en op basis daarvan een vertaalslag voor verbeteringen te maken in de Ontwikkelagenda voor de organisatie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 heeft de gemeente Olst-Wijhe weer meegedaan aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De meeste rapportcijfers liggen in lijn met voorgaande jaren. In 2021 is een 6,6 het gemiddelde rapportcijfer dat de gemeente Olst-Wijhe in 2021 krijgt voor alle inspanningen voor haar inwoners (2018: 6,7). Het rapportcijfer voor de samenwerking met inwoners en communicatie en voorlichting is vergeleken met 2018 iets gedaald. Het gaat om respectievelijk een daling van 6,2 naar 6,1 en van 6,8 naar 6,6. Op het gebied van prettig wonen (8,1), het zich veilig voelen in de buurt (92%) en het klaar staan voor de buren (85%), scoren wij hoger dan de vorige keer en hoger ten opzichte van de referentiegemeenten (&lt;25.000 inwoners).<br />De uitkomsten van de peiling vragen om een nadere analyse. Afgezet tegen de ambities die de gemeente heeft geformuleerd op het gebied van dienstverlening en participatie, worden de resultaten uit de peiling als zorgelijk ge&iuml;nterpreteerd. Bestuur en organisatie grijpen de resultaten aan als wake-up call en als aanleiding om in te zetten op verbetering op het gebied van dienstverlening en participatie.</p> <h3>6. Programmaplan Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 vast te stellen;</li> <li>Voor het Programma Focus op Wonen alleen de primaire producten op te stellen;</li> <li>Voor de eenmalige kosten voor het dashboard (ad &euro; 7.500,-) en het eerstejaars onderhoud van het dashboard (ad &euro;1.500,-) &euro; 9.000,- beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De structurele kosten voor het dashboard van &euro;1.500,- te verwerken in de kadernota 2023-2026/Begroting 2023-2026;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Als pijler 1 van de Heroverwegingen in 2021 is door college en raad de Focus op Wonen vastgesteld. Olst-Wijhe wil zichzelf in de markt zetten als eigenzinnige en toekomstbestendige woongemeente, en daar dan ook voldoende woningen voor bijbouwen. Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 geeft de scope van het programma Focus op Wonen aan voor de periode tot eind 2023, en blikt vooruit op de toegenomen woningbouwproductie tot 2031.&nbsp;<br />In 2022 zullen de gevraagde documenten en rapporten worden opgeleverd, en in 2023 worden keuzes gemaakt en gevolgen in beeld gebracht om ook voor langere tijd de extra woningbouwproductie te borgen in de lijnorganisatie.&nbsp;</p> <h3>7. Compensatieregeling controle coronatoegangsbewijs 2e tranche</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tijdelijke compensatieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs 2e tranche gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>Toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid te laten afhandelen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2022 via een ministeri&euml;le regeling bekend gemaakt dat de financi&euml;le tegemoetkoming voor het bevorderen van het toezicht op de naleving van het Coronatoegangsbewijs (CTB) wordt voortgezet. Het college heeft besloten dat deze middelen via een compensatieregeling worden toekend aan die organisaties die de controle op het CTB hebben uitgevoerd in de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022.</p> <h3>8. Beantwoording vragen PvdA over biedingsproces voormalige schoollocatie de Holsthoek den Nul&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over het biedingsproces van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor over het stopzetten van de biedingsprocedure van de verkoop van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels een brief antwoorden op de gestelde vragen.</p> 2022-03-07 09:00:00 +0100 2022-03-07 09:04:55 +0100 2022-03-07 09:17:36 +0100 B&W besluiten 22-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen.</p> <h3>4. <strong>Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en vroegsignalering van schulden</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Aan te sluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering wat het mogelijk maakt om signalen van betalingsachterstanden te ontvangen van vrijwel alle relevante vaste lastenpartners;</li> <li>Wethouder Kamphuis te benoemen als tekenbevoegde van het landelijk convenant en bijbehorende overeenkomsten met vaste lasten partners;</li> <li>Gebruik te maken van het systeem: Vindplaats van Schulden (VPS) van de BKR voor het ontvangen van signalen van betaalachterstanden van inwoners vanuit vaste lastenpartners;</li> <li>Per eerstvolgende herziening van de Verordening sociaal domein een maximale beschikkingstermijn voor schuldhulpverlening van 8 weken op te nemen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een verplichte taak voor gemeenten. Dit is opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vroegsignalering is een effectieve aanpak om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Daarnaast helpt vroegsignalering om de maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt het ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen. Op basis van signalen van: zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden.&nbsp;</p> <h3>5. Beantwoording raadsvragen PvdA over energietransport</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over energietransport;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van PvdA en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> <h3>6. Beantwoording raadsvragen GroenLinks over transportvermogen en PV-parken</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over transportvermogen en PV-parken.</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van GroenLinks en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De GroenLinks-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> 2022-02-28 09:00:00 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 B&W besluiten 15-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <ul> <li>Memo financi&euml;n corona stand van zaken 2021 en 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te<br />&nbsp; nemen.</li> <li>Toezeggingenlijst van de gemeenteraad &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Raadsvoorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg &ndash; In te stemmen met de aanvulling van het raadsvoorstel naar aanleiding van oordeelsvormende behandeling dd 7 februari 2022.</li> </ul> <h3>3. Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 - 6866-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 als kader voor de nieuwe periode van RIVUS-samenwerking;</li> <li>In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een financieringsvoorstel voor de periode 2023-2027;</li> <li>In te stemmen met ondertekening van voorgesteld Besluit mandaat- en volmachtverlening RIVUS.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Landelijk gezien is een regionale samenwerking op deze gebieden in het verleden succesvol gebleken (afgelopen bestuursakkoord samenwerking in de waterketen) en is in de toekomst ook nog noodzakelijk. De recentelijke wateroverlast in Limburg is hier een sprekend voorbeeld van.<br />Ook in de regio West-Overijssel zijn de komende decennia in stad en platteland stevige water- en klimaatmaatregelen en investeringen nodig. Het college heeft daarom besloten in te stemmen met het Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 &ndash; 2027.&nbsp;</p> <h3>4.&nbsp;Districtelijk Veiligheidsoverleg 16 februari 2022 - 8090-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 16 februari 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>5. Reactie op brieven PB's inzake ontgassen binnenschepen op de &nbsp;IJssel - 8175-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Niet over te gaan tot het stellen van gemeentelijke verbodsregels op het ontgassen door binnenvaartschepen op de IJssel;</li> <li>Schriftelijk te reageren op brieven van de plaatselijke belangen van Herxen en Welsum;</li> <li>In overleg te treden met andere gemeenten in Overijssel langs de IJssel om te komen tot gezamenlijk standpunt richting ministerie I&amp;W.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het college gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een gemeentelijk verbod op het ontgassen door binnenschepen op de IJssel. Over de regels van het ontgassen en de mogelijkheid om hier gemeentelijk wat in te betekenen is onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle. Ook de GGD heeft advies uitgebracht. Conclusie, ook na overleg met de betrokken Plaatselijke Belangen, is dat het stellen gemeentelijke regels geen zin heeft. In overleg met de Plaatselijke Belangen wordt voorgesteld om bij het Rijk aan te dringen op het bespoedigen van het landelijke verbod op het ongecontroleerd en varend ontgassen bij binnenschepen.</p> <h3>6. Ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul - 8186-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul ter inzage te leggen;</li> <li>De ontwikkelaar te informeren dat de voorwaarde voor vaststelling van het bestemmingsplan is dat o.a. uit de beoordeling van de Omgevingsdienst en Het Oversticht blijkt dat het plan vanuit milieu-hygi&euml;nisch en archeologisch oogpunt uitvoerbaar is;</li> <li>Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het bestemmingsplan een Hogere Waarde-procedure op te starten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 21 september 2021 heeft het college van B&amp;W een principebesluit genomen voor de ontwikkeling van 16 woningen op het perceel aan de Holstweg 1A. Daarna kwamen er verzoeken van naastgelegen percelen om de bestemming van hun perceel te wijzigen van Bedrijf naar Wonen. Het ontwerpbestemmingsplan is zo goed als gereed. Uit archeologisch onderzoek volgt dat er nog een verkennend booronderzoek benodigd is. Ook volgt er nog een advies over het aspect Bodem van de Omgevingsdienst. Het onderzoek en het advies volgen tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Het college is voornemens om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Met de ontwikkelaar is inmiddels een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h3>7. Invulling raadsmotie "geen laagvliegroutes" - 8192-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Invulling te geven aan de motie &nbsp;door in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland via lobby v&oacute;&oacute;r het commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat van 24 februari 2022 vragen te laten stellen aan de minister van I&amp;W;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over de gekozen aanpak via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 24 januari 2022 is door de raad van de gemeente Olst-Wijhe een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om v&oacute;&oacute;r 24 &nbsp;februari (datum kamerdebat luchtvaart):</p> <ul> <li>Zich uit te spreken naar het ministerie dat Lelystad Airport niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes over Gelderland en Overijssel zijn verdwenen.</li> <li>Zich aan te sluiten bij de motie van Provinciale Staten van Overijssel van 15 december 2021 "Geen laagvliegers boven Overijssel".</li> <li>Contact te zoeken met provincie Gelderland over de stijgroute over Olst-Wijhe en waar mogelijk samen te werken met de provincie en met andere gemeenten als dat het gezamenlijke doel dient.</li> </ul> <p>Het college geeft door middel van de in dit besluit weergegeven aanpak invulling aan deze motie.</p> <h3>8. Regionale verkenning voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel - 8415-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De informatie over aanpak naar aanleiding van het &lsquo;Verkennend onderzoek voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel&rsquo; voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen (regio Midden-IJssel) bieden samen maatschappelijke opvang aan personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Doelstellingen van de regio zijn onder meer dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen en waar dit toch ontstaat voldoende maatschappelijke opvang te bieden en door- en uitstroom vanuit de opvang te bevorderen.&nbsp;</p> <p>In het kader van de landelijke aanpak &lsquo;Een (t)huis, een toekomst&rsquo; zijn door de centrumgemeente Deventer incidentele rijksmiddelen verkregen en ingezet in 2020 en 2021 voor onder meer preventie van dakloosheid onder jongvolwassenen. Dit door -waar mogelijk- nog extra in te zetten op het maximaal voorkomen van dakloosheid onder jongvolwassenen door regionaal te verkennen welke extra inspanningen/ maatregelen hieraan een bijdrage kunnen leveren en deze vervolgens te implementeren. Om dit gericht in te kunnen zetten is deze regionale verkenning in 2021 in opdracht van de centrumgemeente Deventer uitgevoerd door stichting Zwerfjongeren Nederland. In 2022 en verder gaan we met de uitkomsten aan de slag.</p> <h3>9. Benoeming stembureauleden, stemlocaties voor beperkte toegang - 5856-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022 met het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart en voor het centraal stemmen tellen op donderdag 17 maart 2022:</p> <ol> <li>Te benoemen, de genoemde voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden;</li> <li>De benoeming van de reserveleden en tellers te mandateren aan het Team Verkiezingen;</li> <li>Aan te wijzen als tellocatie voor GSB1 en GSB2 het gemeentehuis te Wijhe.&nbsp;<br />Het GSB1 start woensdag 16 maart 2022 vanaf 9.00 uur en het GSB2 start donderdag 17 maart 2002 om 9.00 &nbsp;uur. Eindtijd is niet bekend, duurt tot zolang het nodig is;</li> <li>Aan te wijzen als stembureau met beperkte toegang: <ul> <li>verzorgingstehuis het Averbergen, Averbergen 1 te Olst</li> <li>verzorgingstehuis het Weijtendaal, Slotpark 1 te Wijhe</li> <li>verzorgingstehuis Sint Willibrord, Boskamp 21 te Olst.</li> </ul> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022, met als extra verkiezingsdagen de maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 heeft het college besloten te benoemen de stembureauleden, zijnde de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden en reserveleden.&nbsp;<br />We hebben een gemeentelijk stembureau 1 (GSB1) en gemeentelijk stembureau 2 GSB2).<br />Voor het centraal stemmen tellen op woensdag 16 maart (GSB1) en donderdag 17 maart 2022 (GSB2), is besloten te benoemen de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, stembureauleden.<br />Het tellen (op partijniveau) van de vervroegd uitgebrachte stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart, op een door burgemeester en wethouders vast te stellen tijdstip. Het tijdstip wordt vastgesteld op 9.00 uur. Er is er voor gekozen om het GSB1 en het GSB2 op hetzelfde tijdstip te laten aanvangen zodat er geen verwarring ontstaat over de aanvang van de beide gemeentelijke stembureaus. Voor de benoeming van de tellers die nodig zijn bij het centraal tellen is besloten om dit te mandateren aan het Team Verkiezingen.</p> <h3>10. Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio gemeenten en goed werkgeverschap na dienstongevallen - 7717-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de wijziging in de verdeelsleutel voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland;</li> <li>In te stemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio IJsselland om deel te nemen aan de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio&rsquo;s en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s en daarop geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken;</li> <li>De twee reactiebrieven op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad d.d. 28 februari 2022 te plaatsen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de elf gemeenten in de regio IJsselland. Voorgenomen besluiten met financi&euml;le consequenties dienen aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, zodat die in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Ook moet de raad moet zich op basis van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland uitspreken over de oprichting en deelname van privaatrechtelijke &nbsp;rechtspersonen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen besluiten ten aanzien van de wijziging van de verdeelsleutel voor de bijdrage en de deelname aan de Stichtingen Risicobeheer en Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s.&nbsp;</p> <h3>11. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 17 februari 2022 - 8391-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 17 februari 2022;</li> <li>Op basis van de wijziging in de voorstellen voor de begrotingswijziging van de OD voor 2021 en 2022 in te stemmen met deze voorstellen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 17 februari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.&nbsp;<br />OP 10 februari 2022 heeft het DB van de OD, naar aanleiding van diverse ingebrachte zienswijzen tegen de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en 2022 een wijziging aangebracht in de voorstellen. Hiermee heeft het DB de intentie tegemoet te komen aan verzoeken om fasering in de uitgaven ten behoeve van het programma &ldquo;samen toekomstbestendig&rdquo;. De wijziging houdt in dat de kosten van co&ouml;rdinatie (&euro; 233.000) uit de voorstellen zijn geschrapt. Voor Olst-Wijhe verlaagt dit voor 2022 de kosten van onderdeel 3 over van begrotingswijziging van &euro; 47.424 naar &euro; 35.308. In de voorstellen voor de begroting 2023 zullen deze kosten weer opgevoerd worden.</p> 2022-02-21 09:00:00 +0100 2022-02-21 09:45:03 +0100 2022-02-21 09:47:49 +0100 B&W besluiten 08-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 februari 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Verslag overleg directie PB Den Nul 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo Afronding Manifest groep &ndash; voor kennisgeving aan te nemen, en de brief aan de manifestgroep via de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</li> <li>Public affairs jaarverslag 2021 - Regio Zwolle &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Principebesluit tot het realiseren van twee nieuwe woningen op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 5084-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>itiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 647. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4.&nbsp;Principebesluit tot de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren aan de Wethouder W.A. Boerkampweg direct ten zuiden van de kern Boskamp - 5298-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>5. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 5597-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>6. Memo en voorstel plan van aanpak nav Didam-arrest - 6072-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de inhoud van de memo;</li> <li>Een risicoanalyse uit te voeren binnen de projecten en casussen waarin &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n gunning aan de orde is (geweest) op basis van het voorgestelde plan van aanpak. En deze risicoanalyses te laten begeleiden / (mede) op te laten stellen door een advocaat (Kantoor Nysingh), waarbij die bijkomende kosten landen binnen het project en bij de individuele casussen op team Grondzaken;</li> <li>In afwachting van de uitkomst van die risicoanalyse per casus / project nog geen besluiten te nemen over de &lsquo;&eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen&rsquo; noch de bestaande notari&euml;le akte(n) van levering te laten passeren, met andere woorden daarin een pas op de plaats te maken;&nbsp;</li> <li>Per individuele casus / project de risicoanalyse ter besluitvorming voor te leggen aan het college.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De aanleiding vormt het zogenaamde Didam-arrest zoals dat op 26 november 2021 is gewezen door de Hoge Raad. Het doel van de memo is om het college van B&amp;W op hoofdlijn te informeren over de inhoud van het Didam-arrest en over de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het plan van aanpak schetst de manier waarop de gemeente Olst-Wijhe met bestaande casussen binnen de gemeente wil omgaan. Dat laatste om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de risico's die de gemeente loopt.</p> <h2>7.&nbsp;Indexatie bijlage financieel besluit 2022 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe - 6500-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2022 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 25 maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat genoemd dat de gemeente de bedragen in het financieel besluit jaarlijks zal aanpassen aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2022 5,7 procent en wordt toegepast op de volgende toeslagen:</p> <ul> <li>Individuele inkomenstoeslag</li> <li>Vergoeding voor woninginrichtingskosten</li> </ul> <p>Daarnaast is er per 1 april 2022 een landelijke wijziging in de individuele studietoeslag voor studenten met een medische beperking. De huidige regeling in Olst-Wijhe is een individuele studietoeslag van &euro; 300,- per maand voor alle studenten die hier recht op hebben. Deze wordt elke maand uitbetaald. Per ingang van 1 april 2022 geldt de landelijk regeling en krijgen studenten vanaf 18 jaar &euro; 150,- per maand. Vanaf 21 jaar is dat &euro; 300,- per maand. De vermogenstoets vervalt.</p> <h2>8.&nbsp;Lidmaatschap netwerk kleine gemeenten K80 - 6794-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met oprichting van en toetreding in de K80, het netwerk van en voor kleine gemeenten;</li> <li>In te stemmen met de voor het lidmaatschap benodigde jaarlijkse bijdrage van &euro; 2.200, deze voor 2022 ten laste te brengen van het rekeningresultaat via de 1e Berap en deze te verwerken in de kadernota en meerjarenbegroting 2023-2026 als autonome ontwikkeling;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om Olst-Wijhe bij de oprichtingsvergadering te vertegenwoordigen en hem daartoe te mandateren;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om namens Olst-Wijhe tot en na oprichting zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de K80 (in ieder geval in de overgangsperiode tot inrichting definitief AB en DB);</li> <li>De raad over deelname aan de K80 via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Mede naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds is een informele kopgroep van negen van de kleinste tachtig gemeenten sinds de zomer van 2020 ambtelijk en bestuurlijk gaan samenwerken. Olst-Wijhe maakt hier onderdeel vanuit. Inmiddels zit de informele groep, de K80, als lobbygroep en gesprekspartner aan tafel bij het Rijk en de VNG. Om krachtiger te zijn als gesprekspartner, maar ook om in te kunnen zetten op onderlinge kennisdeling is oprichting van een organisatie nodig. De oprichting vindt plaats op 25 februari 2022, waarbij vijftig gemeenten hun voorgenomen lidmaatschap hebben uitgesproken.</p> <h2>9. Vaststellen plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie - 5874-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie;</li> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak 1.0 oordeelsvormend te bespreken en het definitieve plan van aanpak vast te laten stellen door de nieuwe gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>We zijn gestart met de voorbereidingen op de omgevingsvisie. In de visie staat wat we als gemeente belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor de lange termijn hebben en waar en hoe we die realiseren. De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is. &nbsp;<br />Er is een plan van aanpak 1.0 opgesteld met uitgangspunten en de stappen om een omgevingsvisie te maken. We noemen het bewust een 1.0-versie, omdat het nog niet &aacute;lle inhoudelijke keuzes bevat die nodig zijn om met een omgevingsvisie aan de slag te gaan. De reden is de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, en de mogelijkheid dat de nieuwe raad aanvullende en/of op onderdelen gewijzigde uitgangspunten wil hanteren. Het is immers de nieuwe raad die de omgevingsvisie zal vaststellen en intensief betrokken wordt bij het opstellen ervan. Er volgt dus een definitief plan van aanpak.&nbsp;</p> <h2>10. Voortgangsmemo en projectstructuur gebiedsgericht werken aan de hand van pilot Boskamp - 57292-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de pilot Boskamp en de rol die de gemeente hierin neemt;</li> <li>Voor initi&euml;le kosten &euro;10.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2022;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De pilot gebiedsgericht werken is gestart op de Boskamp. Het college is ge&iuml;nformeerd over de aanpak en actuele stand van zaken. In de aanpak maken inwoners samen met stakeholders een gebiedsagenda voor de Boskamp. Dat is een realistisch en concreet voorstel van en voor de Boskamp. Aanleiding zijn de diverse ontwikkelingen en vraagstukken in het dorp. De projectorganisatie is neergezet, de eerste overleggen zijn gevoerd en er is onder inwoners een vragenlijst uitgezet om de haalbaarheid voor een woonvorm voor jong en oud te onderzoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en in maart 2022 staat de bijeenkomst gepland om input van inwoners op te halen. Daarnaast zijn er sessies met het college van burgemeester en wethouders geweest waarin bewust stil gestaan is bij de rol die de gemeente in het proces heeft. Voor de gemeente is de aanpak een pilot waarin onderzocht wordt of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in de gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Ook een training gebiedsgericht werken voor medewerkers van de gemeente is onderdeel van de pilot. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-14 09:00:00 +0100 2022-02-14 09:45:33 +0100 2022-02-14 09:51:16 +0100 B&W besluiten 01-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2.&nbsp;Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Beslissing op klacht Overijsselse Ombudsman Wijhendaalseweg 3b &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Herhaling Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek - 5111-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het originele ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning opnieuw ter inzage te leggen ten behoeve van Straatwerk- parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening.&nbsp;</p> <p>Het college besluit daarom het ontwerpbesluit opnieuw vast te stellen, en opnieuw ter inzage te leggen. De Nota van zienswijzen die is opgesteld naar aanleiding van de eerste ter inzage legging, wordt mede ter inzage gelegd. Met dit besluit wordt, met onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>4.&nbsp;Beleidsregels Wet Inburgering 2021 - 5587-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de beleidsregels Wet inburgering 2021.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 ingegaan. De nieuwe wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader Inburgering van statushouders vastgesteld. Dit biedt een duidelijk kader van hoe het college uitvoering geeft aan haar bevoegdheden in het nieuwe inburgeringsstelsel.&nbsp;</p> <p>Deze beleidsregels dragen bij aan een: duidelijke, correcte en eenduidige uitvoering en informatievoorziening naar: nieuwkomers, hun begeleiders en andere partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn bij inburgering van statushouders.</p> <h2>5. Mandaat benoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie - 5657-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, te mandateren aan de ambtenaar burgerlijke stand.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, is gemandateerd. Dat betekent dat medewerkers dit besluit mogen nemen namens het college. Het college besloot dit mandaat te verruimen naar meerdere medewerkers.</p> <h2>6.&nbsp;Ontwikkeling woon-zorgvoorziening regio Beschermd Wonen &amp; Maatschappelijke Opvang - 5870-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ul> <li>De informatie over de ontwikkeling van een woon-zorgvoorziening voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Alle gemeenteraden in de regio Midden-IJssel (bestaande uit de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) worden ge&iuml;nformeerd over het voornemen een nieuwe regionale woon-zorgvoorziening te (doen laten) ontwikkelen. Een persbericht hierover wordt uitgebracht door de Regio Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.</p> <h2>7.&nbsp;Raadsmemo routekaart sociaal domein - 5899-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de raadsmemo routekaart sociaal domein;</li> <li>De memo door middel van de ingekomen stukken ter kennis brengen van de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Het college heeft in een eerder stadium ingestemd met de routekaart opgaven sociaal domein. Naar aanleiding van een woordvoerdersoverleg is deze routekaart op een aantal punten aangescherpt.<br />In de routekaart opgaven sociaal domein is bij de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed prioriteit gegeven aan de accommodaties Holstohus in Olst, het Spoc in Wijhe en Infocentrum den Nul. In een volgende fase zullen de overige projectvoorstellen in uitvoering worden genomen. In de raadsmemo wordt op verzoek van de gemeenteraad per voorstel een handelingsperspectief geschetst.&nbsp;</p> <h2>8. Opstarten proces herontwikkeling scholenlocaties Wijhe - 59372-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het opstarten van het proces tot herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocaties in Wijhe (Obs de Wije, KBS St. Jozef, CBS Matzer);</li> <li>Een bedrag beschikbaar te stellen voor fase 1 van de herontwikkeling, in totaal &euro; 60.000,-, en voor de dekking hiervan een nader voorstel tegemoet te zien en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft onze gemeenteraad besloten tot de vorming van een nieuw scholencluster Wijhe-Boerhaar. In het kader van de vaststelling van de begroting zijn ook de benodigde middelen gereserveerd. Concreet is het de bedoeling om het Kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren (planning afronding realisatie Kindcentrum is 1e kwartaal 2025).&nbsp;<br />Door de realisatie van dit Kindcentrum zullen er vier schoollocaties vrijvallen en in aanmerking komen voor een andere ontwikkeling. Het gaat dan om de locaties Obs de Wije (voorheen de Peperhof), KBS St. Jozef, CBS Matzer en KBS de Bongerd. Voor deze locaties wordt bij de herontwikkeling primair gedacht aan woningbouw. &nbsp;Gezien de grote woningdruk op de woningmarkt (met name in Wijhe) is het belangrijk om de herontwikkeling tijdig in gang te zetten, zodat na het vrijkomen van de locaties zo snel mogelijk met de realisatie kan worden gestart. Om deze processen daartoe op te starten zijn financi&euml;le middelen nodig voor fase 1, het opstellen van een plan van aanpak. Het gaat concreet om de drie schoollocaties in Wijhe. Voor de locatie KBS de Bongerd wordt voorgesteld om op een later moment de mogelijkheden voor herontwikkeling te onderzoeken.</p> <h2>9. Steunenbergerweg 6, Olst - 3638-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek om voor de locatie Steunenbergerweg 6 in Olst de karakteristieke boerderij te splitsen in drie wooneenheden door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan, onder de volgende voorwaarde:<br /> <ul> <li>er een bouwtekening wordt aangeleverd van de boerderij waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde van het pand niet zal worden aangetast;</li> <li>Er een akkoord moet zijn over het aan te leveren erfinrichtingsplan.</li> </ul> </li> <li>Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpwijzigingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer om de kosten te kunnen verhalen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 november jongstleden ontvingen wij het principeverzoek voor de Steunenbergerweg 6. Het verzoek gaat over de splitsing van de woonboerderij op het voorerf in drie woningen. Daarbij verzoeken initiatiefnemers het college om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Het college kan besluiten gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om de karakteristieke boerderij te splitsen mits de boerderij minimaal 1500 m3 bevat. Daar is in dit geval sprake van. Uit het aangeleverde erfinrichtingsplan volgt dat de bijgebouwen per woning op een ordentelijke wijze zijn ingepast waardoor verrommeling van het voorerf wordt voorkomen. Het college wil meewerken onder voorwaarde dat het karakteristiek behouden blijft, er voorafgaand aan de wijzigingsplanprocedure een anterieure overeenkomst wordt gesloten en uit het landschappelijk inrichtingsplan volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing.</p> 2022-02-07 09:00:00 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 B&W besluiten 25-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <p>Jaarverslag rekenkamercommissie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h2>3.&nbsp;Locaties benoemen als stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing d.d. 16 maart 2022 - 4394-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De voorgestelde locaties te benoemen als stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezing zijn er diverse locaties nodig om als stembureau te worden aangemerkt. Hiervoor heeft het college een aantal locaties aangewezen. Bij deze gemeenteraadsverkiezing is het ook mogelijk om vervroegd te stemmen, dit kan op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. Daarnaast worden er drie locaties aangemerkt als &ldquo;stembureau met beperkte toegang&rdquo;, dat wil zeggen dat op deze locatie alleen kiezers kunnen stemmen die hier wonen. Hiervoor is gekozen omdat het hier gaat om een kwetsbare groep bewoners met het oog op extra bescherming rondom corona. Omdat het voor andere kiezers dan niet mogelijk is om toe te zien op de gang van zaken, is er in deze stembureaus een onafhankelijke waarnemer aanwezig.</p> <h2>4. Reconstructie Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst - 5021-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Kortricklaan t.p.v. de duplexwoningen te Olst;</li> <li>Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar te stellen van &euro; 279.450,--;</li> <li>Dit bedrag voor maximaal &euro; 50.000,-- conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering:</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 229.450,-- te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van het MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het Plan van Aanpak en de planning.&nbsp;</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Dit MJIP is eind september 2021 door het college vastgesteld. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie en de projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h2>5. Toepassen van de co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg - 56720-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen om de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg aan te wijzen als besluiten waarop, ten behoeve van de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, de co&ouml;rdinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 augustus 2021 heeft SallandWonen verzocht om toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg 3 t/m 41 te Olst. Door de toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling is het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten geco&ouml;rdineerd voor te bereiden en vast te stellen, waardoor het totale tijdsbeslag van de procedure kan worden beperkt. Het college besluit om aan de raad voor te stellen om aan het verzoek van SallandWonen tegemoet te komen.</p> <h2>6. Advisering AB GGD IJsselland, 27 januari 2022 - 4677-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de volgende adviezen: <ul> <li>Instemmen met het in de ontwerpbegroting 2023 GGD IJsselland opnemen van een structurele verhoging van de inwonersbijdrage van 496.000 euro voor de in hoofdstuk 4.2 omschreven ontwikkelingen. De drie onderdelen waarmee kan worden ingestemd, omdat deze investeringen noodzakelijk zijn: <ul> <li>Investeren in de basis van de GGD (332.778 euro)</li> <li>Toekomstbestendige bedrijfsvoering (111.000 euro)</li> <li>Regionale aanpak su&iuml;cidepreventie (52.222)</li> </ul> </li> <li>Instemmen met de overige kaders voor de programmabegroting GGD IJsselland 2023, zoals beschreven in hoofdstuk 5.</li> <li>Instemmen met het principe dat als er structurele middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk deze, waar mogelijk, inzetten als dekking voor de structurele verhoging van de inwonersbijdrage in 2023 en verder.</li> <li>Instemmen met het starten van een lobby vanuit het algemeen bestuur GGD IJsselland richting het Rijk voor middelen ter versterking van de publieke gezondheid, in lijn met de position papers van GGD GHOR Nederland.</li> </ul> </li> <li>De financi&euml;le consequenties voor Olst-Wijhe ter hoogte van 17.000 euro in te brengen bij de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 27 januari 2022 vindt er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staat de ontwikkelingenbrief en de kaders voor de begroting GGD IJsselland 2023. De impact van de noodzakelijke investeringen in de organisatie en borging su&iuml;cidepreventie op inwonersbijdrage is voor de gemeente Olst-Wijhe 17.000 euro.</p> 2022-01-31 10:00:00 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 B&W besluiten 18-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Agenda GPBOW - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief VVD aan college omtrent signaal versoepelingen corona maatregelen ondernemers &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 58835-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is;</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a - 4844-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Kappeweg 20-20a&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001073-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 oktober 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 20 en 20a te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h2>5. Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe - 2700-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft in beleidsregels vastgelegd hoe zij uitvoering geeft aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Door wijzigingen in verschillende wetten zijn deze niet meer actueel. Daarnaast ontbreken beleidsregels voor terugvordering binnen de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Deze nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal bieden een kader om uitvoering te geven aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de volle breedte van het sociaal domein. Deze nieuwe beleidsregels dragen bij aan een doeltreffende en doelmatige uitvoeringspraktijk. De geactualiseerde beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal zijn door het college vastgesteld.</p> <h2>6. Realiseren tunnel - 2866-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het doorbouwen van de tunnel en deelnemen aan de Buitendienststelling in mei 2022;</li> <li>Het juridische advies niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob en artikel 11, lid 1 van de Wob;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor de bouw van de fietstunnel in Olst wordt het spoor tijdelijk buiten gebruik gesteld. Deze zogenaamde buitendienststelling is door ProRail vastgezet van 2 mei tot 5 mei 2022. Op 5 mei 2022 rijden er weer treinen. ProRail heeft de gemeente verzocht te laten weten of we definitief deelnemen aan de buitendienststelling zodat voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het busvervoer voor de periode van de buitendienststelling van het spoorvak Zwolle -Deventer. Als geen gebruik gemaakt wordt van de buitendienststelling dan levert dit een forse schadepost en vertraging op van het project. Bij de Raad van State is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van de tunnel mogelijk maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanwege het verzoek van ProRail besloten om door te gaan met de bouw van de tunnel ondanks dat de beroepsprocedure nog loopt bij de Raad van State. Dit is eind december besproken in het college en gecommuniceerd met ProRail. Vanwege het kerstreces van het college is het formele besluit nu genomen.</p> <h2>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg op het perceel tegenover Averbergen 55 in Olst voor drie jaar - 3505-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bezwaren zijn samengevat:&nbsp;</p> <ul> <li>Er loopt beroep van bezwaarden tegen het bestemmingsplan voor de aanleg van een fietstunnel; een vergunning voor de bouwweg is niet nodig wanneer de Raad van State het beroep gegrond verklaart;</li> <li>Aanleg van de bouwweg vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State kan leiden tot nodeloze schade aan het landschap en verspilling van gemeenschapsgeld;</li> <li>De gemeente heeft geen respect voor de 440 bezwaarmakers tegen de realisatie van de onderdoorgang.</li> </ul> <p>De Bezwarenadviescommissie algemene zaken hield op 5 oktober 2021 een hoorzitting en gaf daarna advies over het bezwaarschrift. Het college heeft dit advies overgenomen.</p> <h2>8. Bestuursvergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 20 januari 2022 - 3732-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 20 januari 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 20 januari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is per relevant punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2022-01-24 09:00:00 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 B&W besluiten 11-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 december 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Vergaderstukken Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022: voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2021-2022 - 55785-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met het principeakkoord.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen.&nbsp;<br />De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>de salarisontwikkeling voor 2021 en 2022;</li> <li>afspraken omtrent verlof en vitaliteit;</li> <li>een thuiswerkvergoeding.</li> </ul> <h2>4.&nbsp;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021 - 56841-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Het &ldquo;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021&rdquo; inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.&nbsp;</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&amp;W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen.&nbsp;<br />Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.</p> <h2>5.&nbsp;Financi&euml;le ontwikkelingen OD IJsselland 2021, 2022 en 2023 - 58508-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging door het DB van de OD IJsselland;</li> <li>In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar aanleiding van deze voorstellen;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen &nbsp;voor zover geaccepteerd voor 2021 te verantwoorden bij de jaarrekening over 2021;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen voor zover geaccepteerd voor 2022 mee te nemen in de eerste Berap 2022;</li> <li>Zienswijzen in te dienen over de procesgang en om meer duidelijkheid te krijgen in de onderbouwing van de cijfers en de te verwachten opbrengsten;</li> <li>Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen instemmen met alle voorgestelde begrotingswijzigingen;</li> <li>De concept zienswijze ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In een brief van 2 december aan de raden en staten wordt door de OD IJsselland een begrotingswijziging, voortvloeiend uit o.a. het programma &ldquo;Samen Toekomst Bestendig&rdquo; in procedure gebracht.&nbsp;<br />Naast de gevolgen van het genoemde programma worden nog een drietal andere ontwikkelingen met financi&euml;le gevolgen voorgelegd. Dit laatste op uitdrukkelijk ambtelijk verzoek om over 2021 niet meerdere malen naar de raden en staten te gaan met begrotingswijzigingen. Het gevolg daarvan is een &ldquo;verzamel&rdquo; voorstel dat betrekking heeft op:</p> <ol> <li>Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die via een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig;</li> <li>Overige wijzigingen.</li> </ol> <p>Het college heeft kennis genomen van de voorstellen en besloten hierover een zienswijze in te dienen.</p> 2022-01-17 09:00:00 +0100 2022-01-17 09:53:34 +0100 2022-01-17 09:57:08 +0100 B&W besluiten 21-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief provincie Overijssel toezichtsvorm 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Horeca herstelplan KHN 2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief van VNG, Veiligheidsberaad, NGB en stedennetwerken inzake coronastrategie&nbsp;langere termijn &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Besteding CTB (corona toegangsbewijs)-gelden:</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de regeling waarbij horecaondernemers en sportverenigingen voor het uitvoeren van de CTB controle voor de periode 22 september 2021 tot 31 december 2021 een compensatie van respectievelijk &euro;500 en &euro;250 kunnen aanvragen.</p> <ul> <li>Concept agenda GPBOW 18 januari 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit gemeente Olst-Wijhe - 33231-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college voor zover het gaat om:<br />a.wijzigingen van technische aard;<br />b.wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving;<br />c.het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;&nbsp;<br />d.het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking hebben op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde voorwaarden;<br />e.het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen;<br />f.het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Bruidsschat Omgevingsplan);<br />g.het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.</li> <li>artikel III van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe dienovereenkomstig te wijzigen;</li> <li>te bepalen dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat het besluit een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 2.8 van deze wet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor het toedelen van bevoegdheden op maat en draagt bij aan een snelle en effici&euml;nte besluitvorming. Voorgesteld wordt om de delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan te delegeren aan het college en het Delegatiebesluit hierop aan te passen.&nbsp;</p> <h2>4. Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is - 38288-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>conform artikel 16.15a, lid b onder 10 van de Omgevingswet de volgende categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan te wijzen, waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad nodig is:<br />a.het bouwen van meer dan 12 woningen binnen de bebouwde kom en meer dan 5 woningen buiten de bebouwde kom;<br />b.het bouwen/aanleggen van zonnevelden groter dan 3 hectare;<br />c.het plaatsen van windmolens hoger dan 25 meter;<br />d.oprichten en/of uitbreiding van agrarische bedrijfswoningen en agrarische bedrijfsgebouwen indien sprake is van een intensieve veehouderij;</li> <li>te bepalen dat deze regeling in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat de regeling een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd;</li> <li>het &ldquo;Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorie&euml;n waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning&rdquo; van 25 mei 2020 in te trekken per datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te besluiten op omgevingsvergunningsaanvragen, ook als daarbij wordt afgeweken van het (door de raad vastgestelde) omgevingsplan. Op grond van artikel 16.15a, lid b onder 10 en artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet kan de gemeenteraad vooraf gevallen aanwijzen, waarin een bindend advies van de raad nodig is voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voorliggend voorstel voorziet hierin.&nbsp;</p> <h2>5. Afhandeling bestemmingsplanwijzigingen in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet - 52244-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de bestemmingsplanwijzigingen. Vanaf 1 juli 2022 wordt voor plannen een omgevingsvergunning verleend of wordt het omgevingsplan gewijzigd. Een bestemmingsplanwijziging is dan niet meer aan de orde. Gelet op de voorbereidingstijd die nodig is om een nieuw bestemmingsplan te maken, is besloten om bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd. Aanvragen en plannen die later worden ingediend, worden gewoon behandeld (de winkel blijft open). Voor deze plannen wordt een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging voorbereid.&nbsp;</p> <h2>6. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2022 - 52477-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2022;</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In 2022 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h2>7. Verhogen structurele subsidie Vizier - 54678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De subsidiesystematiek voor Vizier met terugwerkende kracht voor 2021 en verdere jaren vast te leggen op een bedrag van &euro; 0,454 per inwoner (+Consumentenprijsindex (CPI) vanaf 2023)</li> <li>Ook in 2022 en verder de Anne Frank Krant te blijven aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Olst-Wijhe;</li> <li>Het restant preventiebedrag van 2021 en 2022 in te zetten voor pro inclusie activiteiten in 2022 en in 2022 besluiten hoe dit verder vorm te geven vanaf 2023;</li> <li>Het restant bedrag 2021 van &euro; 3.764,- via de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. De gemeente Olst-Wijhe heeft vanaf 2021 extra structurele middelen ontvangen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorziening (ADV). Voorgesteld wordt een deel van deze extra middelen ten goede te laten komen aan onze ADV Vizier en daarnaast aan het organiseren van enkele preventieactiviteiten.&nbsp;</p> <h2>8. Wijziging mandaat en volmachtstatuut - 54898-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse samenhangende wetten en regelingen. Het college en de burgemeester besloten om enkele mandaten te verlenen, zodat aanvragen effici&euml;nt door medewerkers kunnen worden behandeld.</p> <h2>9. Continu&iuml;teitsbijdrage maatwerkvervoerder Munckhof i.v.m. Coronavirus - 55932-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het (bevoorschotten) compenseren van de opdrachtnemer gemeentelijk maatwerkvervoer, Munckhof, op de volgende wijze:</p> <ul> <li>Leerlingenvervoer: januari en februari 2021 compenseren tot 70%;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2020;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2021.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het gemeentelijk maatwerkvervoer hebben de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Olst-Wijhe (perceel 2) een contract afgesloten met Munckhof. Door het coronavirus is uitval van vervoer geweest. In 2020 heeft elke gemeente uit perceel 2 Munckhof gecompenseerd voor de periode maart tot juni. De vervoerder wil opnieuw een beroep doen op de gemeente voor compensatie. We onderscheiden compensatie voor Leerlingenvervoer (structureel vervoer) en Wmo-vervoer (incidenteel vervoer), omdat deze al dan niet volledig weg zijn gevallen gedurende de lockdown. Het Jeugdwetvervoer is in veel gevallen gecombineerd met leerlingenvervoer, en wordt daarin gecompenseerd, of is wel verreden in die periode. Voor de onderbouwing voor het incidentele vervoer baseert perceel 2 zich op de jaarcijfers 2021 en halfjaarcijfers 2022 van de vervoerder.&nbsp;</p> <h2>10. Principebesluit tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe - 56251-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe onder de volgende voorwaarden:<br />a.Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan en landschapsplan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b.Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er belangen spelen.<br />c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d.Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.<br />e.Woningbouw ontwikkeld wordt voor de lokale behoefte, waarbij de samenwerking wordt gezocht met SallandWonen.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een grote landschapsontsierende schuur gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak be&euml;indigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe, waardoor een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe wordt opgelost en een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk is. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken</p> <h2>11. Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022 - 56349-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Deze beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning zijn een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te werken. De beleidsregels zullen vanaf 2022 worden gebruikt bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.</p> <h2>12. Voorzieningenhart Wesepe - 56784-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025;</li> <li>Dit bij de financi&euml;le afweging aan te merken als &ldquo;gewenst beleid met hoge prioriteit&rdquo;;</li> <li>De nieuw gekozen raad in 2025 een budget beschikbaar te laten stellen om het voorzieningenhart daadwerkelijk te realiseren;</li> <li>De investering voor het VHW op te nemen in de kadernota/begroting 2026-2029 (2029 eerste jaar kapitaallasten).</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 10 augustus 2021 heeft het college een raadsvoorstel uitgebracht. Naar aanleiding hiervan bracht de raad op 23 augustus 2021 een werkbezoek aan Wesepe. Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst sprak de stuurgroep haar grote teleurstelling uit dat het college van burgemeester en wethouders de raad had voorgesteld om de realisatie van het Voorzieningenhart Wesepe met tien jaar vooruit te schuiven.&nbsp;<br />Op 17 november 2021 hebben de woordvoerders opnieuw gesproken met de stuurgroep VHW en daarna hebben de woordvoerder met de portefeuillehouders gesproken. De conclusie van deze gesprekken is dat de raad in 2025 een besluit neemt over de realisatie van het VHW en dat de benodigde gelden worden ingebracht bij de kadernota 2026-2029, waardoor het VHW in 2028-2029 gerealiseerd kan zijn (onder voorbehoud van eventuele beroep- en bezwaarprocedures).<br />Op basis van de gesprekken doet het college de gemeenteraad een nieuw voorstel.</p> <h2>13. Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad van 22 november 2021 van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen - 55163-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> <li>De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren over de vastgestelde Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de raadsvergadering van 22 november 2021 is door de fracties van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot &euro; 1.200,- per jaar vast te leggen.</p> <p>Besluit van het college is dat uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet giften tot een drempelbedrag van &euro; 1.200,- per kalenderjaar niet hoeven te melden aan de gemeente. Ditzelfde voor inwoners die aanspraak maken op een regeling binnen het gemeentelijk minimabeleid. Om uitvoering te geven aan de motie zijn nu Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid opgesteld.</p> <h2>14. Wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) door verplichte aanwijzing gemeentelijk briefadres - 56750-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Op grond van artikel 2.23, lid 2 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp), Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe als briefadres aanwijzen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder andere uit het rapport ' Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid van gemeenten om een gemeentelijk briefadres te bieden nu gewijzigd in een verplichting, die gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Zodoende wordt voorkomen dat mensen (nog verder) in problemen komen door het ontbreken van een adres. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe aangewezen als briefadres.</p> <h2>15. Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2022 KonnecteD BV - 57221-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief van 9 december 2021 van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2022 van KonnecteD BV is gevoegd;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen, met het advies geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de te verzenden brief na behandeling in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD BV. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, met het advies geen zienswijze in te dienen.</p> <h2>16. Besluit op bezwaar tegen niet plaatsen op monumentenlijst 4 montagewoningen Olsterkampweg - 51492-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In lijn met het advies van de Bezwarenadviescommissie het bezwaarschrift van Heemschut, opnieuw te beoordelen met het aanvullende advies van de Monumentencommissie Het Oversticht en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;&nbsp;</li> <li>Het besluit van 7 juni 2021 onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 7 juni 2021 heeft het college, op het verzoek van erfgoedvereniging Heemschut, om aanwijzing van 4 montagewoningen aan de Olsterkampweg, besloten om deze niet op de monumentlijst te plaatsen. Tegen dit besluit heeft Heemschut een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 september 2021 een hoorzitting gehouden. Het advies van de commissie luidt: het bezwaarschrift gegrond te verklaren gelet op het onvoldoende advies van HetOversticht, een deugdelijk advies te vragen van HetOversticht en het advies van HetOversticht te betrekken bij de beslissing op het bezwaarschrift. Op grond van het aanvullend advies van de HetOversticht is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.</p> <h2>17. Financi&euml;n SKOW 2020 t/m 2022 - 57229-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Aan SKOW eenmalig een extra subsidie te verlenen van &euro; 48.000 in verband met een, grotendeels door corona-maatregelen ontstaan, exploitatietekort over 2020;</li> <li>Voor kennisgeving aan te nemen dat de gezocht wordt naar structurele oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Resultaten daarvan zullen worden meegenomen in de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo; en ingebracht worden bij de kadernota;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW), onderdeel van Uthuus is een belangrijke partner van de gemeente in het laagdrempelig organiseren van activiteiten met en voor inwoners en het beheer van o.a. het Holstohus en sporthal &lsquo;De Lange Slag&rsquo;. &nbsp;Voor de lange termijn wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een toekomstbestendige financiering van de exploitatie te komen, want er was sprake van exploitatietekorten. Daarbij wordt aangesloten bij de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo;. De afronding daarvan zal in het voorjaar 2022 zijn.<br />Die financi&euml;le problemen zijn versterkt door de gevolgen van de corona-pandemie. Het voortbestaan van SKOW werd daardoor bedreigd. SallandWonen, SKOW en gemeente hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de ernstige financi&euml;le problemen die zijn ontstaan bij SKOW. SKOW heeft zelf ook bijgedragen aan de oplossing door inzet/vermindering van reserves en sanering van de horeca. Ook de eigenaar en verhuurder van de panden, SallandWonen, werkt door huurmatiging als gevolg van corona mee aan een oplossing. Vanuit de gemeente wordt eenmalig een extra subsidie verleend om de huidige financi&euml;le problemen op te lossen.</p> <h2>18. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor: a. Het kappen van een houtopstand op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst; b. Het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst - 57304-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er zijn twee bezwaarschriften ingediend door vijf bewoners uit Olst verder te noemen reclamanten:</p> <ul> <li>een brief van 29 september 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 19 augustus 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een houtopstand (17 bomen) op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst (hierna te noemen besluit a.).</li> <li>een brief van 12 oktober 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 2 september 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst (hierna te noemen besluit b.).<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 7 december 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over beide bezwaarschriften.</li> </ul> <h2>19. Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 - 57548-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022;</li> <li>De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 24 januari te plaatsen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 13 januari vindt een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Directe aanleiding is de herijking van het gemeentefonds. Een ontwikkeling die van grote invloed is op de gemeentefinanci&euml;n vanuit het Rijk. Op de agenda staat ook het recent gesloten coalitieakkoord waarin naast gemeentefinanci&euml;n tal van thema&rsquo;s zijn opgenomen die de gemeenten raken zoals woningbouw, klimaat en (jeugd)zorg.</p> 2021-12-27 09:00:00 +0100 2021-12-27 10:06:53 +0100 2021-12-27 10:46:13 +0100 B&W besluiten 14-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Mededeling over Verkoop Fudura door Enexis Holding &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verslag directieoverleg PB Elshof d.d. 22-11-2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 - 53844-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het delen van persoonsgegevens binnen de wettelijke taken op het gebied van werk en inkomen maken gemeenten gebruik van het informatiesysteem Suwinet. Dit biedt een veilige omgeving voor het delen van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie tussen organisaties. Zorgvuldig en veilig gebruik van de gegevens moet goed worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gebruik van Suwinet op basis van het normenkader, dat is gebaseerd op de &nbsp;BIO-normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Hiertoe wordt eens in de vier jaar een Suwinet beveiligingsplan opgesteld. Dit beveiligingsplan beschrijft hoe we in Olst-Wijhe aan deze normen voldoen en hoe we een zorgvuldig en controleerbaar gebruik van Suwinet waarborgen.&nbsp;</p> <h2>4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatiebegroting per 1-1-2022 in het kader van de jaarrekening 2021 - 55790-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2021 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende parameters die gehanteerd worden vanaf 2022:</p> <p>1. &nbsp;3,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);<br />2. &nbsp;3,00 % plankostenstijging;<br />3. &nbsp;1,72 % rente conform voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening volgens Commissie BBV&nbsp;<br />4. &nbsp;5,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten;<br />5. &nbsp;0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;<br />6. &nbsp;2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);<br />7. &nbsp;Intern uurtarief, conform directiebesluit ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2022: &nbsp;<br />ondersteuner &euro; 95, beleidsmedewerker &euro; 118, projectleider &euro; 135.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In januari 2022 worden ten behoeve van de jaarrekening 2021 de gemeentelijke grondexploitatie-begrotingen (hierna te noemen GREX) geactualiseerd. Dit betekent dat de GREX op prijspeil 1-1-2022 wordt opgemaakt. Voor de opmaak van de GREX per 1-1-2022 worden ook de benodigde parameters geactualiseerd. Deze parameters, uitgedrukt in een percentage, worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) genoemd en hebben betrekking op rente, inflatie die samenhangen met nog te realiseren kosten en opbrengsten en discontovoet. Met dit collegebesluit worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de GREX per 1-1-2022, een re&euml;el en betrouwbaar beeld van de financi&euml;le stand van zaken wordt weergegeven.&nbsp;</p> <h2><br />5. Grondprijzenbrief 2022 - 55797-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2022 vast te stellen en deze te publiceren op de website;</li> <li>De Grondprijzenbrief 2022 ter kennisname aan de raad voor te leggen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2022 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college.</p> <h2>6. Beheerovereenkomst gemeente -SC Wesepe (Nieuwe Coers -Wesepe) - 55814-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een beheerovereenkomst aan te gaan met sportclub Wesepe voor het beheer van sportzaal de Nieuwe Coers (door sportclub Wesepe).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Sportzaal de Nieuwe Coers in Wesepe is gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en werd tot juni j.l. beheerd door de beheerder vanuit de gemeente. Sportclub Wesepe heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het beheer van de sportzaal de Nieuwe Coers op zich te nemen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd tussen SC Wesepe en de gemeente. SC Wesepe heeft sportzaal de Nieuwe Coers nu inmiddels sinds september j.l. in beheer. De afspraken over beheer, onderhoud en huur zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.</p> <h2>7. Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen - 56065-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen;</li> <li>Wethouder Blind door de burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen;</li> <li>De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tot nu toe maakte de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen die door de corporatie en de gemeente worden verricht in het kader van de sociale huisvestingsopgave. Er wordt nu gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. Het gaat bij deze afspraken om een breed scala aan afspraken die verband houden met de huisvesting van de primaire doelgroep waar de corporatie haar primaire taak heeft. Zo komen zaken als toewijzing, beschikbaarheid en betaalbaarheid, aan bod. Ook gaat het om de zorg voor bijzondere doelgroepen en om afspraken aangaande leefbaarheid en duurzaamheid van de bebouwde woonomgeving. Meest belangrijke thema in deze afspraken is de woningbouwopgave voor de komende jaren.</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe - 54510-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen;</li> <li>Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor wat betreft het afwijzen van het verzoek om handhaving op de verbindingssluis en het bijgebouw;</li> <li>Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de toewijzing van het verzoek om handhaving voor de overige bouwwerken en dit te herstellen in de beslissing op het bezwaarschrift;</li> <li>Een dwangsom op te leggen aan de vergunninghouder.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij brief van 26 juli 2021 is een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 9 november 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> <h2>9. Beheerovereenkomst gemeente - Wapen van Wesepe - 55816-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een nieuwe beheerovereenkomst aan te gaan tussen het Wapen van Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe voor de komende 5 jaar (2022-2026).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Iedere vijf jaar wordt er een beheerovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het bestuur van het Wapen van Wesepe. De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Voor de komende vijf jaar 2022-2026 is er een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld waarin, net als de voorgaande jaren, afspraken zijn gemaakt tussen beide partijen over de huur, beheer en onderhoud van het Wapen van Wesepe. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h2>10. Ingebruikgeversovereenkomst Welsum - 55818-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een ingebruikgeversovereenkomst aan te gaan tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente m.b.t. de ingebruikname van de school Dijkzicht in dorpshuis de Bongerd te Welsum</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum.<br />Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het &lsquo;schooldeel van het gebouw&rsquo; in gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee voldoet de gemeente op basis van de WPO artikel 103, lid 3 aan haar zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting.</p> <h2>11. Olstergaard, verzoek toekomstige bewoners - 55739-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht wordt bij de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris voor de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>De toekomstige bewoners schriftelijk te informeren.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Toekomstige bewoners van Olstergaard dienden een verzoek in om uitstel te krijgen van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht gaat worden. Tevens verzochten zij om uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris. De reden hiervoor zijn de stijgende materiaalkosten, vertraging door drukte bij adviseurs en materiaalschaarste. Onze voorwaarden zijn echter altijd duidelijk geweest, al bij ondertekening van de koopovereenkomst. Daarnaast heeft een aantal kopers al wel de grond afgenomen. We verlenen geen medewerking aan het verzoek van de toekomstige kopers.&nbsp;</p> <h2>12. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van15 maart 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum - 55193-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De overwegingen en de standpunten van de commissie, gedeeltelijk, niet over te nemen en de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 19 april jl. hebben meerdere omwonenden van de IJsseldijk 33 in Welsum een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De commissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en heeft vervolgens advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h2>13. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 16 december 2021 - 56363-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 december 2021;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 16 december 2021 is een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2021-12-20 09:00:00 +0100 2021-12-20 09:33:27 +0100 2021-12-20 09:34:24 +0100 B&W besluiten 7-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Raadsvoorstel businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling van 22 november 2021.</p> <ul> <li>Statusoverzicht vragen raad en Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Afronding en beantwoording openstaande vragen, schriftelijke vragen van de fractie CDA en toezegging 421 windenergie - 30397-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De vragen van de raad, de aanvullende, schriftelijke vragen van de fractie van het CDA en toezegging 421 over windenergie via een raadsinformatiebrief te beantwoorden.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor en na de zomer is informatie beschikbaar gekomen over de geluidsnormen voor windturbinegeluid en is er meer bekend over het onderzoek van RIVM naar gezondheid. In een raadsinformatiebrief zet het college de informatie op een rij en worden een aantal openstaande vragen beantwoord.</p> <h2>4. Uitvoeringsprogramma VTH &nbsp;2022 - 51674-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2022 op het gebied van de fysieke leefomgeving.</p> <h2>5. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en twee nieuwe leden &nbsp;van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden - 53582-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Met ingang van 1 januari 2022:<br />mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie;</li> <li>mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de bezwarenadviescommissie;</li> <li>de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand-den Hartog te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op 1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. Het college besloot daarom twee nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen en twee nieuwe leden.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen PvdA over energiearmoede - 53711-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van de PvdA over energiearmoede middels een brief te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het rapport over energie armoede van onderzoeksorganisatie TNO heeft de fractie van Partij van de Arbeid hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. In een brief geeft het college aan de zorgen van de fractie te delen. Het is een gevolg van landelijk beleid. Landelijk zijn ook maatregelen aangekondigd, waaronder tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.</p> <h2>7. Adviesnota Districtelijk veiligheidsoverleg IJsselland 8 december 2021 - 54690-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 8 december 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h2>8. Principebesluit tot het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe - 52338-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe onder voorwaarde dat; <ol> <li>initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Woningstichting SallandWonen heeft een principeverzoek ingediend voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> 2021-12-13 09:00:00 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 B&W besluiten 30-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Presentatie meerjarenplan bestuur Wijhe '92 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Aanbiedingsbrief bij aanvraag subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Programma ontmoeting Olst-Wijhe en VNG dd 2-12-2021 - voor kennisgeving aan te nemen</li> </ul> <h2>3. Vaststellen verordening Sociaal Domein 2022 - 47161-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 per 1 januari 2022 vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat wat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. De Verordening Sociaal Domein moet met ingang van 2022 op enkele punten worden aangepast.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen GroenLinks betreffende afwijzing verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst - 48924-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen GroenLinks m.b.t. de afwijzing van het verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe betreffende percelen nabij de Aardehuizen te Olst.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over een afwijzing van de gemeente op een verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk. De essentie van de beantwoording van de vragen aan de fractie van GroenLinks is dat het college mogelijkheden heeft om, op basis van de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid, strategische aankopen te doen als middel om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Echter momenteel hebben wij geen beleidsdoelen die een dergelijke grondaankoop legitimeren.</p> <h2>5. Vragen fractie Gemeentebelangen aangaande Doelgroepenverordening - 52178-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen aangaande de Doelgroepenverordening;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van Gemeentebelangen en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het instrument &lsquo;Doelgroepenverordening&rsquo;. De fractie ziet hierin een kans om eigen inwoners te beschermen tegen exorbitante prijzen en hen een kans te bieden zich te vestigen in hun eigen omgeving.</p> <p>Met een Doelgroepenverordening regelt de gemeente dat in de nieuwbouw bepaalde woningcategorie&euml;n voor een specifieke periode worden &lsquo;vastgehouden&rsquo;. Binnen de gestelde periode mogen die woningen dus niet voor een andere doelgroep worden ingezet dan in de doelgroepenverordening is vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om de betaalbare woningen in de huur- en het koopsegment. Om de verordening toe te passen bij woningbouw moet dit uiteindelijk in het betreffende bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan worden vastgelegd. De Doelgroepenverordening biedt niet de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te verlenen (in strijd met recht op vrije vestiging).</p> <h2>6. Motie abonnementstarief huishoudelijke hulp WMO - 51685-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de brieven aan het kabinet en de Tweede Kamer en VNG omtrent het abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning Wmo;</li> <li>De brieven voor kennisgeving aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem &ndash; met 16 stemmen voor &ndash; aangenomen.&nbsp;De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een inkomensonafhankelijk abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze gemeente tot gevolg. Om aan de motie gehoor te geven zijn drie brieven opgesteld, &eacute;&eacute;n voor de Tweede Kamer, &eacute;&eacute;n voor het kabinet en &eacute;&eacute;n voor de VNG.&nbsp;</p> <h2>7. Ontwikkeling van 16 woningen in Den Nul op het terrein Van Essen - 53392-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een anterieure overeenkomst &nbsp;aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal en planschade voor de realisatie van 16 woningen in Den Nul op het voormalige terrein van het bedrijf Van Essen.</li> <li>In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van twee buren van de ontwikkeling om de bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo; Het gaat hier om de percelen Houtweg 8 en Rijsstraatweg 72.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>We besloten op 21 september 2021 om in principe medewerking te verlenen aan herontwikkeling van het terrein van Van Essen in Den Nul (Holstweg 1a) tot een woonwijk met 16 woningen. Met de ontwikkelaar van dit terrein maken we nu afspraken over onder andere het kostenverhaal, planschade en de uitwerking van het te wijzigen bestemmingsplan. De volgende stap is het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken. In de wijziging van het bestemmingsplan nemen we een aantal verzoeken van buren van de ontwikkeling op om hun bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo;</p> <h2>8. Aandeelhoudersvergadering ROVA, 2 december 2021 - 53714-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de annotatie van de agenda voor de AVA ROVA op 2 december 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 2 december 2021 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en waar nodig voorzien van een advies.</p> <h2>9. Actualisatie reglement burgerlijke stand - 53677-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het reglement Burgerlijke Stand moet geactualiseerd worden. Allereerst omdat deze moet aansluiten bij de huidige wetgeving, maar ook omdat we een nieuwe vorm van huwelijkssluiting c.q geregistreerd partnerschap gaan introduceren. Vanaf januari 2022 biedt de gemeente Olst-Wijhe, naast de gratis huwelijkssluiting en een huwelijkssluiting met uitgebreide ceremonie, een huwelijkssluiting met verkorte ceremonie van 20 minuten, welke wordt voltrokken op het gemeentehuis. Het paar kan dinsdag en donderdag, tussen 10.00 en 16.00 uur getrouwd worden door een ambtenaar van de Burgerlijke stand in het bijzijn van maximaal 15 familieleden en/of vrienden. De leges zijn laag waardoor deze huwelijkssluiting een goede optie is voor mensen die geen gebruik willen maken van de kosteloze huwelijkssluiting op maandagochtend.&nbsp;</p> <h2>10. ALV Dimpact 6 december 2021 - 51537-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken;</li> <li>In te stemmen met de per agenda genoemde voorstellen.</li> </ol> <h3>Besluit burgemeester:&nbsp;</h3> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Deventer, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 6 december 2021 is een Algemene Ledenvergadering van Dimpact. De leden worden ge&iuml;nformeerd over de voortgang van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken nu&rsquo; en de interventies die worden gedaan naar aanleiding van een onafhankelijke toets op dit implementatieplan. Het college nam kennis van de vergaderstukken en stemde in met de verschillende voorstellen.</p> 2021-12-06 09:00:00 +0100 2021-12-06 09:56:32 +0100 2021-12-06 09:58:17 +0100 B&W besluiten 23-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <p>-Voorzieningenhart Wesepe.</p> <h3>Besluit</h3> <p>De memo voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in het aan te vullen raadsvoorstel.</p> <h2>3. Belastingverordeningen 2022 (OZB, lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, riool aansluitrecht en leges) - 47499-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening onroerende zaakbelastingen 2022 met de volgende tarieven:<br />&bull;voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2359 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1457 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3002 %</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022;</li> <li>de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van leges 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de verordening onroerende zaakbelastingen 2022, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022, de verordening op de heffing en invordering van leges 2022, de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022 en de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022 vast te stellen.</p> <h2>4. Klacht over de afhandeling van een aanvraag om een Wmo-voorziening - 48858-2021</h2> <h3>Besluit -in afwezigheid van burgemeester Strien en wethouder Kamphuis-:</h3> <ol> <li>De klacht over de afwijzing van de aanvraag niet in behandeling te nemen voor zover het gaat over de afwijzing van de aanvraag, omdat betrokkene hiervoor een beroepschrift had moeten indienen;</li> <li>De klacht gegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene en excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen;</li> <li>De klachtbrief niet openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 22 oktober 2021 ontving het college een klacht naar aanleiding van een afwijzing van een aanvraag Wmo. De klacht heeft betrekking op de inhoudelijke afwijzing. Om deze reden besloot het college de klacht voor dat deel niet in behandeling te nemen, hiervoor had een beroepsschrift moeten worden ingediend.<br />Voor wat betreft de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene besloot het college om excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen.</p> <h2>5. Krachtenveldanalyse Focus op Wonen - 51531-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Krachtenveldanalyse Focus op Wonen voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de maanden september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de regionale partners over de extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Hieruit volgt dat er weinig tegenwerpingen zijn over de extra aantallen die genoemd zijn, maar dat de partners wel een paar opmerkingen hebben gemaakt over mogelijke locaties en typen woningen.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen GroenLinks over stijgende energieprijzen - 49317-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van GroenLinks over energiebesparing en stijgende energieprijzen te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar komt vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. Het college heeft de vragen in een brief beantwoord.</p> <h2>7. Besteding Corona Toegangsbewijs (CTB)-middelen - 52331-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>1.In te stemmen met het voorstel van het Gemeentelijk Beleidsteam om de &ldquo;CTB-middelen&rdquo; beschikbaar te stellen voor concrete initiatieven en projecten die passen binnen de kaders die door de Veiligheidsregio zijn opgesteld en tot het maximale bedrag dat door Rijksoverheid beschikbaar gesteld;&nbsp;<br />2.In te stemmen met het voorstel dat toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid wordt afgehandeld;<br />3.De raad te informeren via de nieuwsbrief.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht werd in restaurants en caf&eacute;s, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren. Het college heeft besloten dat de middelen die resteren na de inkoop van extra uren toezicht en handhaving, besteed kunnen worden aan concrete initiatieven en projecten die de controle op het CTB ondersteunen in de breedste zin van het woord.&nbsp;</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst - 20583-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 16 december 2020 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Aan Combinatie Abbott is op 18 mei 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een ringdijk. Deze is nodig om het bedrijf te beschermen tegen hoog water. De ringdijk is niet op de juiste plek aangelegd. &nbsp;Op 16 december 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een ringdijk. Tegen dit besluit is door omwonenden van de Benedendijk een bezwaarschrift ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 6 april 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> 2021-11-29 10:00:00 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 B&W besluiten 16-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 november 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen:</h3> <ul> <li>Verslag directieoverleg PB Middel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo jaarwisseling 2021-2022 - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo meerkosten corona subsidie aanvulling subsidiepot - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo plamflet toekomstkrachtig platteland - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Planning onderhoud civieltechnische kunstwerken 2020-2023 - 46140-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Kennis te nemen van de onderhoudsplanning aan civieltechnische kunstwerken 2020-2023.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Jaarlijks onderhouden wij onze civieltechnische kunstwerken. In 2019 is het budget voor dit onderhoud verhoogd van &euro;25.000,-/jaar naar &euro;55.000,-/jaar. In 2020 is er een meerjaren openpostenbestek op de markt gebracht voor de periode 2020-2023. Landelijk zijn er geluiden dat veel (grote) civieltechnische kunstwerken niet meer veilig zijn. De civieltechnische kunstwerken in onze gemeente zijn wel veilig. De firma Nexus Infra heeft in 2020 al onze kunstwerken ge&iuml;nspecteerd. De betonnen bruggen zijn met een wegenscanner gescand op mogelijke schades in de brugdekken. In deze scans zijn geen ernstige schades geconstateerd aan onze bruggen. Uit de visuele inspecties zijn veel kleine schades geconstateerd zoals kleine betonschades en brugleuningen die geverfd moeten worden. Met deze inspecties en het beschikbaar budget is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor de periode van 2020-2023. Het college heeft hier kennis van genomen.</p> <h2>4. Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio RIVUS (RAP) - 46463-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen als kompas voor klimaatmaatregelen in de regio met leidende principes voor de aanpak;</li> <li>Het Regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het maatregelenpakket ten behoeve van de impulsaanvraag aan het Rijk voor 2021. Hiertoe bestuurder wethouder Blind te mandateren voor de ondertekening van de ondersteuningsverklaring;</li> <li>Het resultaat van de besluitvorming voor 1 december a.s. terug te koppelen aan RIVUS.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het treffen van klimaatmaatregelen.</p> <h2>5. Raalterweg Wesepe - 20305-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele &nbsp;voorzieningen aan de Raalterweg te Wesepe te treffen;</li> <li>Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van &euro; &nbsp;81.700;</li> <li>Dit budget te dekken tot een bedrag van &euro; 20.000 uit de Reserve Laanbeplanting Raalterweg Wesepe, voor &nbsp;&euro; 50.000 uit de Reserve nader te bestemmen middelen, voorheen gereserveerd in de Reserve privatisering groen;</li> <li>Een aanvraag te doen in het kader van de provinciale DUVV subsidie voor de kleine infrastructuur, waaruit het restant bedrag van &euro; 11.700 kan worden gedekt;</li> <li>Financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>Het project op te nemen in de projectenlijst MJIP met een geplande uitvoering in 2022/2023.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het verzoek van bewoners om de Raalterweg in Wesepe snelheidsbeperkende voorzieningen te treffen en het verzoek van plaatselijk belang Wesepe voor een verbeterde dorpse uitstraling is in samenspraak met de betreffende partijen een concept plan uitgewerkt. De inrichting van de oude traverse is na aanleg van de nieuwe randweg ongewijzigd gebleven en is het 50 km regime in stand gehouden. De huidige inrichting nodigt uit tot (te) hard rijden met gevaarlijke situaties tot gevolg. Door de Raalterweg een meer dorps karakter met bomen en groen te geven, aanvullend met kleine infrastructurele aanpassingen aan de rijbaan, zijn weggebruikers eerder bereid tot een snelheidsaanpassing.</p> <h2>6. Routekaart uitvoering opdrachten sociaal domein - 46071-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de routekaart opgaven sociaal domein;</li> <li>Voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht maatschappelijk vastgoed een bedrag beschikbaar te stellen van &euro; 15.000 en dit bedrag ten laste te brengen van het rekeningsresultaat 2021 en de financi&euml;le consequenties te verantwoorden bij de jaarrekening 2021;</li> <li>Het presidium voor te stellen de raad te informeren via een woordvoerdersoverleg.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In het sociaal domein liggen een aantal opgaven die voor de korte termijn om uitvoering vragen. Verbindende schakel hierin is ut Huus.<br />Het gaat hierbij om het vervolg van (een deel) de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed, de bestuursopdracht herori&euml;ntatie op het voorliggende veld, en de consequenties hiervan voor het financierings- en exploitatiemodel van ut Huus. Hiervoor is een routekaart opgesteld waarin samenhang en planning van de drie onderdelen is opgenomen. Voor de uitvoering van het onderdeel beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig van &euro; 15.000 nodig ten behoeve van benodigde externe expertise.</p> <h2>7. Vaststellen wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A - 49595-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Van 16 september tot en met 27 oktober 2021 heeft het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wijziging, Boerlestraat 22-22A ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming Bedrijf naar Wonen. Het college heeft met het ontwerp-wijzigingsplan gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe om de bestemming te wijzigen in Wonen. Een vaststelling van het bestemmingsplan is daarmee een bevoegdheid van het college. Tijdens de terinzageperiode zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college stelt het wijzigingsplan ongewijzigd vast.</p> <h2>8. Warmteverkenning Olst-Wijhe - 49613-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Warmteverkenning (transitievisie warmte) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en voor te stellen om: <ol> <li>In te stemmen met de uitgangspunten en in te vullen randvoorwaarden voor uitvoering van de Warmteverkenning;</li> <li>In te stemmen om vooralsnog geen buurten of kernen aan te wijzen die v&oacute;&oacute;r 2030 van het aardgas af gaan;</li> <li>In te stemmen met een overwegend individuele aanpak voor de overgang van woningen naar aardgasvrij;</li> <li>In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de potentie voor een warmtenet op basis van aquathermiebronnen (de RWZI en IJssel) in kaart te brengen.</li> </ol> </li> <li>Voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie een voucher bij &ldquo;Taskforce Warmtetransitie&rdquo; aan te vragen en als gemeente hiervoor &euro; 5.500,- beschikbaar te stellen;</li> <li>Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;</li> <li>De stukken aan te bieden aan de raad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Warmteverkenning Olst-Wijhe wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met de Warmteverkenning voldoet Olst-Wijhe aan de opdracht van het Rijk om in beeld te brengen hoe Olst-Wijhe haar gebouwde omgeving aardgasvrij wil maken. Daarnaast biedt de Warmteverkenning onze bewoners informatie over welke stappen zij kunnen nemen richting aardgasvrij wonen. Omdat de gemeente vanuit het Rijk en provincie zeer beperkte middelen ontvangen voor de uitvoering, wordt een voorzichtige aanpak voorgesteld en spreken we niet van een Transitievisie warmte maar een Warmteverkenning. De gemeente Olst-Wijhe realiseert zich ook dat het geen gemakkelijke opgave is. Vooralsnog zet de gemeente dan ook in op energiebesparing. De Warmteverkenning is geschreven voor de komende vijf jaar. In 2026 wordt een herijking uitgevoerd. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>9. Bezwaarschrift tegen een besluit tot het weigeren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens - 50411-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het advies van de bezwarenadviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 juni 2021 ontving het college een bezwaarschrift tegen de weigering van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek werd ingediend onder verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bezwarenadviescommissie adviseerde om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college neemt de overwegingen en dit advies over.&nbsp;</p> <h2>10.&nbsp;Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders - 45678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders;</li> <li>In te stemmen met de antwoordbrief als reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>De toezeggingen aan de raad met nummer 401 en 402 af te doen via het raadsvoorstel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Dit wil zeggen dat de gemeente de regie heeft over het gehele inburgeringstraject van de inburgeraar, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering. Hiermee krijgt inburgering meer verbinding met de verschillende gebieden binnen het sociaal domein, zoals: participatie, gezondheid, financi&euml;n en het hebben van een sociaal netwerk. Ons doel is dat nieuwkomers, oudkomers en de zogenaamde ondertussengroep snel, goed en volwaardig meedoen in de gemeente Olst-Wijhe. De nieuwe Wet inburgering zal worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Gelet op alle verplichtingen in relatie tot het budget zijn de mogelijkheden tot extra ondersteuning en begeleiding redelijk beperkt. Daarnaast zijn we ons bewust van de heroverweging en de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van de bestuursopdracht voorliggend veld.</p> <h2>11. Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn - 49983-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn;</li> <li>De gewijzigde deelnemersovereenkomst te tekenen en toe te sturen aan SVn.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens onze gemeente leningen aan particulieren ten aanzien van de Starterslening en de Stimuleringslening Toekomstgericht wonen. De standaard overeenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.&nbsp;</p> <h2>12. Herontwikkeling locatie Tellegen - participatieinzet - 48953-2021</h2> <h2>Besluit</h2> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht van ingestuurde reacties;</li> <li>Kennis te nemen van de conceptantwoorden op de meest gestelde vragen</li> <li>In te stemmen met een extra informatieavond voor direct aanwonenden;</li> <li>In te stemmen met een update aan omwonenden via de nieuwsbrief en het informeren van de ontwikkelaars die zich al gemeld hebben;</li> <li>Het eerder vastgestelde en vrijgegeven voorbereidingskrediet van &euro; 70.675,- te verhogen met &euro; 35.000,- en deze voorinvesteringen te verrekenen &nbsp;met de verkoopopbrengst en de overschrijding te melden en toe te lichten bij het opmaken van de jaarrekening 2021;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Locatie Tellegenschool in Wijhe wordt herontwikkeld naar een woningbouwlocatie. Het idee is om de locatie inclusief het gebouw, met over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, in de huidige staat voor verkoop in de markt te zetten via een openbare biedprocedure. Uit de reacties op de inloopavond en via de reactieformulieren blijkt dat omwonenden niet zozeer tegen de ontwikkeling van woningen op locatie Tellegen zijn maar wel tegen de eventuele bouw van een appartementencomplex op het naastgelegen grasveld. Wij hebben geconcludeerd dat de nu ingezette communicatie met direct aanwonenden niet voldoende recht doet aan het proces. Daarom nodigen we de direct aanwonenden nogmaals uit voor een bijeenkomst waarin wij, samen met het stedenbouwkundig bureau dat de ruimtelijke verkenning deed, uitleg geven over ons idee voor de invulling van de locatie en waarom we voor deze opzet kiezen. Wij begrijpen dat niet iedereen in kan stemmen met de herontwikkeling. Wij staan nog steeds achter onze proceslijn om de locatie Tellegenschool en een deel van het grasveld te herontwikkelen.</p> <h2>13. Zonnepark Noordmanshoek&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Toestemming te geven voor het in gebruik geven van het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Zonnepark NMH BV heeft ons gevraagd om toestemming te geven voor het in gebruik geven het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare. Op basis van artikel 8 lid 1 sub b van de erfpachtovereenkomst die wij zijn aangegaan met zonnepark NMH bv kan niet zonder toestemming van de gemeente de erfpacht in ondererfpacht of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik worden gegeven.</p> 2021-11-22 10:00:00 +0100 2021-11-22 10:03:27 +0100 2021-11-22 10:08:39 +0100 B&W besluiten 09-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 november 2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Vergaderschema raad en vakanties 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3><br />3. Principebesluit tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 46743-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Drie initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning en een vijf-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe - 46920-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van dertien woningen;</li> <li>De omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van dertien woningen;</li> <li>De zienswijze ongegrond te verklaren.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 28 december 2020 ontvingen wij van initiatiefnemer een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee onder &eacute;&eacute;n kapwoningen en een vijf onder &eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Wij hebben besloten planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van de dertien woningen en de zienswijze ongegrond te verklaren.</p> <h3>5. Veiligheidsoverleg 10 november 2021 - 49011-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 10 november 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>6. Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 45314-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025;</li> <li>De concept Woonvisie ter inzage te leggen tot 1 januari 2022 met de mogelijkheid van inspraak.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal &nbsp;betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In de woonvisie wordt ingegaan op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige &nbsp;woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving.<br />De &nbsp;concept woonvisie wordt ter inzage gelegd voor inspraak. Na verwerking van de inspraak gaat de definitieve versie begin 2022 richting de raad voor vaststelling.</p> <h3>7. Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging najaar 2021 GGD IJsselland - 48016-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 november 2021 te plaatsen;</li> <li>De GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2021 van dit besluit op de hoogte te brengen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een Bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financi&euml;le ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021, die in juni 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn met name de financi&euml;le gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland in het kader van de Coronacrisis uitvoert. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.&nbsp;</p> <h3>8. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Olst - 43876-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, KOOS en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Olst te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met: <ol> <li>DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 23 februari 2021;</li> <li>Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Olst.</li> </ol> </li> <li>In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;</li> <li>Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en KOOS willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Olst op de locatie Averbergen Noord te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2022 wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 kan beginnen, zodat in 2024 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting eind dit jaar. Omwonenden zijn hierbij betrokken.</p> 2021-11-15 09:00:00 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 B&W besluiten 02-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 oktober 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest - 46274-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003012-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juli 2021, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 14 nieuwe woningen mogelijk aan de Rietgors in Olst. Het betreft betaalbare starterswoningen, welke zeer duurzaam worden ontwikkeld. De initiatiefnemer geeft kandidaten uit de gemeente Olst-Wijhe die langer dan vijf jaar in de gemeente Olst-Wijhe hebben gewoond voorrang bij de toewijzing. De woningen worden ontwikkeld door House2Start.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire - 47955-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire. &nbsp;De vragen gaan onder andere over hoeveel gezinnen zich als gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst. Of deze gezinnen in beeld zijn bij de gemeente en welke ondersteuning er geboden wordt. Verder wordt gevraagd of de gemeente een vaste contactpersoon voor deze doelgroep heeft aangewezen en tot slot is de vraag gesteld of er kinderen in Olst-Wijhe direct, dan wel indirect ten gevolge van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.</p> <h2>5. Wijziging statuten Dimpact</h2> <h3>Besluit:</h3> <ol> <li>De statuten van de co&ouml;peratie te wijzigen, waarbij de mogelijkheid tot het elektronisch vergaderen wordt gecre&euml;erd;</li> <li>De bestuurder van de co&ouml;peratie, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe is lid van Dimpact. Binnen de co&ouml;peratie Dimpact werkt een groot aantal gemeenten samen aan verbetering en modernisering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, door onder andere gezamenlijke inkoop van applicaties. Van Dimpact is een verzoek ontvangen om in stemmen met een statutenwijziging om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Nu is dat mogelijk op grond van Tijdelijke Wet COVID-19; na 1 december vervalt de wet en moet het in de statuten worden vastgelegd.</p> 2021-11-08 10:00:00 +0100 2021-11-08 09:31:05 +0100 2021-11-08 09:34:48 +0100 B&W besluiten 26-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Agenda overleg werkgroep bestuurlijke vernieuwing met college en directie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Persbericht begroting gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De portefeuilleverdeling vast te stellen;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van het geactualiseerde overzicht in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 oktober 2021 is Hans Kamphuis verkozen als tijdelijk vervanger van Herman Engberink. Herman Engberink is al langere tijd ziek. Door het aantreden van Hans Kamphuis heeft een herschikking van de portefeuilles plaatsgevonden. Het overzicht portefeuilleverdeling is geactualiseerd.</p> <h2>4. Beantwoording schriftelijke vraag CDA</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van het CDA van 31 mei 2021 inzake de afhandeling van ingediende WOZ-bezwaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay-bureautjes en bijbehorende herstelkosten. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en of we daardoor ook de zogenaamde herstelkosten verlagen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze schriftelijke vraag in een brief. In dit antwoord geeft het college aan het fenomeen WOZ-bezwaren van dit soort bureau&rsquo;s te herkennen en is daarom ook voorstander van aangepaste wetgeving rondom bezwaarschriften WOZ-waarden. Het aantal WOZ bezwaren in Olst-Wijhe ligt echter nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde en het uitvoeren van de WOZ processen is kwalitatief op orde. Aanpassing van de werkwijze is daarom niet noodzakelijk en toereikend.</p> <h2>5. Cli&euml;ntervaringsonderzoek Wmo 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de rapportage van het Cli&euml;nttevredenheidsonderzoek (CEO) Wmo over 2020;</li> <li>In te stemmen met het vrijgeven van de resultaten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is een constant beeld te zien in de cli&euml;nttevredenheid Wmo; Wmo- cli&euml;nten in de gemeente Olst-Wijhe zeggen in 2021 opnieuw positieve ervaringen te hebben met de Wmo. Zij zijn positief gestemd over het contact met medewerkers, de kwaliteit van de ondersteuning en de effecten van de ondersteuning op de ervaren zelfredzaamheid.</p> <h2>6. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financi&euml;le consequenties hiervan over de periode 1 januari 2021 &ndash; 1 september 2021;</li> <li>Ter dekking van de financi&euml;le consequenties van de ontwikkelingen bedrijfsvoering in de 2e bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen van &euro; 118.575.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft kennisgenomen van een overzicht van de ontwikkelingen bedrijfsvoering over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Over de ontwikkelingen bedrijfsvoering is bij de eerste bestuursrapportage niet integraal gerapporteerd. Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substanti&euml;le financi&euml;le afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen. Besloten is om deze afwijking op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2021.</p> <h2>7. Benoeming (plaatsvervangende) leden hoofd- en centraal stembureau</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025: <ul> <li>Leden: drs. D.L.W. Zielhuis (wnd. voorzitter), G.H.F. Grashof, M.Schild en J. van Zwam.</li> <li>Plaatsvervangende leden: G.J.M. Overkempe- van Riele, A. van Dam-Broekhuis, A. Dul-van Gortel</li> </ul> </li> <li>De raadszaal in het gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen al locatie voor openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De B&amp;W kamer aan te wijzen als locatie voor de niet-openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De volgende datums te reserveren voor de verplichte zittingen: <ul> <li>1 februari 2022 om 16.00 uur (niet openbare zitting, controleren ingeleverde kandidatenlijsten)</li> <li>4 februari 2022 om 16.00 uur (openbare zitting, o.a. vaststellen kandidatenlijsten, nummering kandidatenlijsten).</li> <li>18 maart 2022 om 10.00 uur (openbare zitting, vaststellen verkiezingsuitslag) of</li> <li>21 maart 2022 om 10.00 uur (wordt mogelijk de vervangende datum voor de zitting van 18 maart).</li> </ul> </li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Kieswet verplicht het college om een hoofdstembureau in te stellen voor de verkiezingen van de gemeenteraad. Het hoofdstembureau is ook centraal stembureau en de zittingstermijn is vier jaren. De termijn van het huidige hoofd- en centraal stembureau loopt op 31 december 2021 af. Het is dus nodig om voor een nieuwe termijn een hoofd- en centraal stembureau te benoemen voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025</p> <h2>8. Ontwerp omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen ten behoeve van afwijken bestemmingsplan voor de aanleg van Straatwerk - parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Met dit ontwerpbesluit wordt, met ruimtelijke onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>9. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 11 augustus 2020 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van een woning in Herxen aan de Herxen 73a op basis van het Buurtschappenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a heeft van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in die zin dat de voorgevelrooilijn drie meter verplaatst wordt in westelijke richting. Naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021 heeft het college het raadsvoorstel aangevuld.&nbsp;</p> <h2>10. Tweede bestuursrapportage 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage 2021 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de tweede bestuursrapportage zijn het bestuurlijk dashboard, de grondexploitaties en de budgetten voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van &euro; 350.000 dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.</p> <h2>11. Principeverzoek IJsseldijk 115 Welsum</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio&rsquo;s vanuit milieu-hygi&euml;nisch oogpunt aanvaardbaar is;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij de gemeente is een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. Het plan voorziet in de realisatie van 6 zorgstudio&rsquo;s in het voormalige boerderijgedeelte. De studio&rsquo;s zijn bedoeld voor zorgverlening voor bewoners die vanuit de Wet Langdurige Zorg een indicatie hebben ontvangen met zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. De studio&rsquo;s worden uitgerust om goede zorg te verlenen. Rondom de zorgstudio&rsquo;s vinden activiteiten plaats voor dagbesteding. Het verzoek past niet binnen het bestemmingsplan. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Alvorens de ruimtelijke procedure wordt opgestart wordt er met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h2>12. Experiment centraal stemmen tellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen deel te nemen aan het landelijk experiment &ldquo;centraal tellen van de stemmen&rdquo; voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren met een centrale stemopneming. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces effici&euml;nter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De gemeente Olst-Wijhe neemt al vanaf 2018 bij alle verkiezingen deel aan het experiment en heeft dit als zeer positief ervaren. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat formeel moet besluiten over een deelname aan dit experiment. Er moet een klein voorbehoud worden gemaakt, omdat de Tijdelijke experimentenwet afloopt op 31 december 2021. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat voorziet in verlengen van deze wet met 2 jaren. Verwacht mag worden dat dit wetsvoorstel voor 31 december wordt aangenomen door beide kamers.undefined undefined undefined undefined undefined</p> 2021-11-01 10:00:00 +0100 2021-11-01 09:37:39 +0100 2021-11-01 09:53:39 +0100 B&W besluiten 19-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Memo college-ontmoeting met college gemeente Heerde &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Budgetoverheveling en inzet proactief toezicht Wmo kwaliteit</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met aanpassing van de dienstverlening en deze als addendum toe te voegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;</li> <li>In te stemmen met de herschikking van de begroting waarbij budget wordt gealloceerd voor proactief toezicht;</li> <li>In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 voor aanpassing van de dienstverlening;</li> <li>Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>GGD IJsselland voert sinds 1 januari 2017 voor de gemeenten in de regio IJsselland het Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 uit. &nbsp;Normaal gesproken gebeurt dat op basis van signalen of op basis van thema&rsquo;s. De wens is om ook pro-actief kwaliteit te kunnen toetsen. Daarnaast is er sprake van meer bezwaren omdat rapporten over de onderzoeksresultaten over kwaliteit openbaar zijn. Om dit binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren is een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en een verandering van de bestemming van middelen nodig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het tevens nodig dat resterende gelden ook in 2022 gebruikt kunnen worden.</p> 2021-10-25 09:00:00 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 B&W besluiten 12-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Benoeming lid kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De heer Han Schnitzler per 1 oktober 2021 te benoemen als lid van de kerngroep voor de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, voor een periode van vier jaar.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In Olst-Wijhe is de Adviesraad Samenleving actief. Het doel van de gemeente om een adviesraad in te stellen is om inwoners inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering van de wet- en regelgeving in het sociale domein. De Adviesraad Samenleving bestaat uit een kerngroep en drie vaste werkgroepen: naar de wetten Wmo, Jeugd(zorg) en Participatiewet. Uit elke vaste werkgroep zitten twee leden in de kerngroep. Alle leden van de Adviesraad Samenleving vervullen hun functie op vrijwillige (onbetaalde) basis.</p> <p>De Adviesraad Samenleving benoemt de leden van de werkgroepen zelf. De leden van de kerngroep worden door de gemeente benoemd. De leden van de werkgroep Wmo dragen nu een nieuwe kandidaat ter benoeming voor om zitting te nemen in de kerngroep.&nbsp;</p> <h2>4. Belastingverordeningen 2022</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022;&nbsp;</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022;</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2022;</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2023 te handhaven op &euro; 1 per overnachting.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen, de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022, de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe, de verordening toeristenbelasting 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023.</p> <h2>5. Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;&nbsp;</li> <li>De raad voor te stellen in te stemmen met uitstel van 2023 naar 2024 van de realisering van de heroverwegingsmaatregel 33 Herziening subsidiebeleid sport, cultuur en jeugdverenigingen (secundaire voorzieningen) en de incidentele financi&euml;le consequenties van &euro; 9.000 voor 2023 te verwerken in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn, waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen. Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een andere organisatie en een vernieuwende en doelgerichte samenwerking te komen. In deze bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld geven