B&W besluiten 20-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek Raadsvoorstel,</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling op 21 november 2022 aangevulde raadsvoorstel.</p> <ul> <li>Memo uitgifte bedrijfskavels Meente Noord &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Uitnodiging tot opstellen gebiedsvisie landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis e.o &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verklaring co&ouml;rdinatie onderwijs AMA&rsquo;s Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met ondertekening van de verklaring.</p> <h3>3. Woondeal West Overijssel</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Woondeal West Overijssel.</li> <li>Wethouder Blind te machtigen om de Woondeal namens de gemeente te ondertekenen op 21 december 2022.</li> <li>De gemeenteraad te informeren via een brief aan de raad als bijlage bij de raadsnieuwsbrief en plaatsing van de woondeal op de lijst van ingekomen stukken voor de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De huidige minister voor Volkshuisvesting &amp; Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft prestatieafspraken gemaakt met de provincies over de woningbouwopgave. Van de landelijke opgave van 900.000 woningen tot en met 2030, zet Overijssel zich in voor een basisinspanning van 42.300 woningen. Voor West Overijssel geldt een basisinspanning van 28.200 woningen. Dat laat onverlet dat in de Regionale Woonagenda een hogere ambitie voor West Overijssel is opgenomen (40.000 woningen).</p> <p>De prestatieafspraken van Rijk en provincie zijn doorvertaald in een Woondeal West Overijssel, waarbij ook de gemeenten, corporaties en marktpartijen betrokken zijn geweest. Belangrijke onderdelen zijn de betaalbaarheid, versnelling van de woningbouwopgave en duurzame en toekomstbestendige woningbouw. Met de ondertekening van de Woondeal West Overijssel wordt de basis gelegd om gezamenlijk, en met woningcorporaties en de markt, invulling te geven aan de woningbouwopgave - zowel kwantitatief als kwalitatief - om daarmee het huidige woningtekort aan te pakken en betaalbare woningen aan de woningmarkt toe te voegen.</p> <h3>4. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:<br />Iris de Haan</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>5. Cofinanciering LEADER aanvragen 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 5.643,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verslingerd aan Smaakvol Salland en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 16.875,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>Aanvragers via een beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve De Kracht van Salland voor de cofinanciering van de LEADER-projecten Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio via de 1e berap 2023 ad &euro; 22.518,-.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente heeft in november 2022 twee aanvragen in het kader van het LEADER-programma De Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor deze projecten gevraagd. Het gaat om het project Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER zijn deze aanvragen voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.</p> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.</p> <p>Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.&nbsp;</p> <h3>6. Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Kadernota Verbonden Partijen 2022-2026.</li> <li>Akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel en deze voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de nieuwe kadernota 2023-2026 is ten opzichte van de kadernota 2017-2021 een aantal wijzigingen verwerkt. Het vaststellen van arrangementen is versimpeld, wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen zijn onder de aandacht gebracht, de rol en invloed van het college en de raad is in beeld gebracht en overbodige tekst is geschrapt.</p> <h3>7. Leidraad Invordering 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen.</li> <li>Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het betreft de vaststelling van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen om de invordering van belastingaanslagen volgens actuele wetgeving te laten verlopen. De invordering wordt gedaan door de DOWR voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De leidraad is in de gemeente Deventer al vastgesteld, waarbij de DOWR de voorzet heeft gegeven.</p> <h3>8. Hoogte persoonlijk budget vanaf 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het persoonlijk budget voor een medewerker met een arbeidsomvang van 1,0 fte vanaf 1-1-2023 vast te stellen op &euro; 550,- per kalenderjaar.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf 2015 zijn de meeste arbeidsvoorwaarden in de DOWR-gemeenten geharmoniseerd. E&eacute;n van de arbeidsvoorwaarden die nog niet gelijk in de drie gemeenten is, betreft de hoogte van het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget per medewerker was in Olst-Wijhe de afgelopen jaren &euro; 500,- per jaar. De medewerker kan zelf bepalen wanneer en hoe hij/zij dit budget inzet voor bepaalde bestedingsdoelen zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer of extra verlof.&nbsp;<br />Er doet zich nu een mogelijkheid voor om de hoogte van het persoonlijk budget op &eacute;&eacute;n lijn te brengen, zodat het budget in alle drie DOWR-gemeenten voor de medewerkers hetzelfde is per 2023.</p> <h3>9. Omgevingsvergunning Flexwonen Wengelerhoek Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De omgevingsvergunning voor het realiseren van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</li> <li>Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.</p> <h3>10. Omgevingsvergunning Flexwonen Vink Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</li> <li>Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde dat een planschadeovereenkomst is ondertekend en berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.</p> <h3>11. Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over het sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de juridische procedure rondom het sportcaf&eacute; (net voor de uitspraak dat het beroep tegen de omgevingsvergunning met betrekking tot het sportcaf&eacute; de Hooiberg gegrond is verklaard).</p> <p>De fractie van Gemeentebelangen en de Partij van de Sport hebben ieder afzonderlijk vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het bericht dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het sportcaf&eacute; de Hooiberg te Olst gegrond is verklaard. Dit betekent dat het sportcaf&eacute;, op basis van het huidige bestemmingsplan, niet (meer) in gebruik genomen mag worden als sportcaf&eacute; maar alleen nog maar als sportkantine. Dit besluit heeft gevolgen voor de exploitatie van het sportcaf&eacute;.</p> <p>Het college geeft in brieven antwoorden op de gestelde vragen van de desbetreffende fracties.</p> 2022-12-27 10:00:00 +0100 2022-12-22 13:27:29 +0100 2022-12-22 13:43:44 +0100 B&W besluiten 13-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>VNG Overijssel: Verzoek om instemming samenstelling bestuur VNG Overijssel.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen.</p> <ul> <li>Vertegenwoordiging gemeente Olst-Wijhe binnen de K80.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Burgemeester Van Mastrigt als vertegenwoordiger aan te wijzen.&nbsp;</p> <h3>3. Principebesluit tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het landschapsplan en beheerplan nader uit dat door de gemeente en provincie moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; en de agrarische bestemming naar de bestemming &lsquo;Natuur&rsquo;. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van actualisaties grondexploitatiebegroting per 1-1-2023 in het kader van de jaarrekening 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nota rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisaties grondexploitatiebegrotingen (GREXen) in het kader van de jaarrekening 2022 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende vanaf 2022 te hanteren parameters:</li> </ol> <ul> <li>5,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);</li> <li>3,00 % plankostenstijging;</li> <li>1,59 % rente overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening door Commissie BBV (voorlopig vastgestelde rente 2023 is 1,59%);</li> <li>11,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten in 2023 (verwerkt in de grondprijs per 1-1-2023)*;&nbsp;2,00 % opbrengststijging woningbouwprojecten vanaf 2024;</li> <li>0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;</li> <li>2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);</li> <li>Intern uurtarief, in overeenstemming met het directiebesluit ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2023: &nbsp;ondersteuner &euro; 98, beleidsmedewerker &euro; 122, projectleider &euro; 140.</li> </ul> <p>* Conform waardeadvies Van Ameyde Waarderingen</p> <p>2. Bij de eerstvolgende tussentijdse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-7-2023, gezien de huidige fluctuaties in de markt, opnieuw te beoordelen of de nu opgenomen parameters al dan niet behoeven te worden bijgesteld.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met dit collegebesluit wordt de nota Rekentechnische uitgangspunten en daarmee de te hanteren parameters vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2023, een re&euml;el en betrouwbaar beeld van de financi&euml;le stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitatieprojecten wordt weergegeven.&nbsp;</p> <p>In januari 2023 worden ten behoeve van de jaarrekening 2022 de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Dit betekent dat de grondexploitaties op het prijspeil 1-1-2023 moeten worden opgesteld. Voor deze actualisatie per 1-1-2023 moeten de parameters kosten- en opbrengststijging, het rentepercentage, de discontovoet en de te hanteren uurtarieven worden vastgesteld. Hiertoe is de nota Rekentechnische Uitgangspunten (RTU) opgesteld. Deze nota geeft een toelichting op de te hanteren parameters die verwerkt worden in de per 1-1-2023 te actualiseren gemeentelijke grondexploitaties. &nbsp;</p> <h3>5. Grondprijzenbrief 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2022 in te trekken.</li> <li>De Grondprijzenbrief 2023 - inclusief het anti-speculatiebeding van 10 jaar voor sociale huur en sociale koopwoningen en woonwagenstandplaatsen (zowel koop als huur), - vast te stellen en deze te publiceren op de gemeentelijke website.</li> <li>De Grondprijzenbrief 2023 ter kennisname aan de raad voor te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2023 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.</p> <h3>6. Uitvoeringsprogramma VTH 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen.</li> <li>De geactualiseerde risicoanalyse voor de 'thuistaken' vast te stellen.</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2023 op het gebied van de fysieke leefomgeving.</p> <h3>7. Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vast te stellen &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe&rsquo;.</li> <li>Het verzoek om extra subsidie van Stichting Slachtofferhulp af te wijzen.</li> <li>De subsidie aan de bibliotheek voor het project gezinsaanpak (betrokkenheid van de ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen) voor 2023 te continueren voor een bedrag van &euro; 26.600,- en dit bedrag te financieren uit de rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie.</li> <li>Het extra benodigd bedrag van &euro; 12.000,- &nbsp;als gevolg van de stijging van de personele kosten voor 2023 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en verder bij de kadernota 2024.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks stelt het college het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking&rsquo; vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.</p> <h3>8. Collegevoorstel vergaderstukken BO en PfO Jeugd 14 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 14 december 2022 vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan meerdere punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Transformatieconvenant</li> <li>Governance</li> <li>Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen</li> <li>Beschikbaarheid Karakter</li> <li>Verlenging meerkostenregeling 2022</li> <li>JbOV</li> </ul> <p>In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering. Advies over het besluit van agendapunt (9) JbOV is niet toegevoegd aangezien de definitieve stukken voor dit agendapunt nog niet zijn aangeleverd door het RSJ IJsselland. Ook zijn de stukken voor agendapunt 12 nog niet aangeleverd.</p> <h3>9. Verlenging geldigheidsduur informatie- beveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het &lsquo;Strategische Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022&rsquo; met een jaar te verlengen tot en met 2023.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022 loopt af eind 2022 en dient formeel in 2022 vernieuwd te worden vastgesteld. &nbsp;In 2023 wordt echter de nieuwe wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO 2.0) van kracht. Deze nieuwe baseline vormt een belangrijke basis voor herziening van het informatiebeveiligingsbeleid voor de DOWR-gemeenten. Het college heeft daarom besloten de geldigheidsduur van het informatiebeveiligingsbeleid met een jaar te verlengen.&nbsp;</p> <h3>10. Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland 15 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 15 december 2022</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 15 december 2022 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Op basis van een annotatie zijn de verschillende agendapunten van een advies voorzien. Het college heeft ingestemd met de adviespunten.</p> <h3>11. Energiebesparingsmaatregelen gemeentelijke organisatie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het verder verkennen van de voorgestelde maatregelen.</li> <li>De maatregelen nader uit te werken in afzonderlijke collegevoorstellen.</li> <li>De raad informeren via een raadsinformatiebrief en hiermee toezegging 16 (7-11-2022) af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft op dinsdag 6 september 2022 naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen grote zorgen uitgesproken over de impact op de samenleving en de eigen organisatie. De vraag is uitgezet om te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten voor energie omlaag te brengen zowel voor de gemeentelijke organisatie als de samenleving. Een eerste inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van uit te voeren maatregelen op de volgende thema&rsquo;s: openbare verlichting, gebouwmanagement, maatschappelijke partners en versnelling verduurzaming vastgoed in de samenleving.<br />De maatregelen worden in afzonderlijke collegevoorstellen nader uitgewerkt en voorzien van een financieel kader.</p> <h3>12. Vaststellen stedenbouwkundige visie SPOC park</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Definitieve versie Stedenbouwkundige visie SPOC vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de reactienota.</li> <li>In te stemmen met de communicatiestrategie voor omwonenden, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.</li> <li>De projectleider decharge voor het project opstellen stedenbouwkundige visie SPOC te verlenen.</li> <li>De projectleider te machtigen voor de co&ouml;rdinatie van het werk met werk maken van de uitvoering van de verschillende lopende initiatieven en het beperkt aantal uren te boeken op kindcentrum Wijhe.</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2022 heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe. Ook bestond er behoefte om bestuurlijk en ambtelijk initiatieven op het SPOC integraal te bezien en waar mogelijk onderling te co&ouml;rdineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen en bewaken is besloten een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Deze visie is daarmee ook een toetsingskader voor eventuele toekomstige initiatieven. De stedenbouwkundige visie ondersteunt twee eerder vastgestelde kaders, te weten: A) Het SPOC is de locatie in Wijhe waar inwoners elkaar ontmoeten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur, en B) bij de inrichting van het SPOC-terrein en de toegangswegen ernaar toe geldt het &lsquo;spreiden-en-scheiden&rsquo;-principe wat inhoudt dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van ongemotoriseerd verkeer. In mei 2022 is een stedenbouwkundig bureau aangetrokken dat samen met de klankbordgroep van SPOC-gebruikers de visie heeft opgesteld. Deze visie wordt nu vastgesteld.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-12-19 09:00:00 +0100 2022-12-16 12:18:19 +0100 2022-12-16 12:37:59 +0100 B&W besluiten 06-12-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Dienstverleningsopdracht Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland vast te stellen en te ondertekenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 januari 2018 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland). Het RSJ IJsselland voert taken uit voor de elf deelnemende gemeenten. Dit zijn taken zoals bijvoorbeeld het inkopen van jeugdhulp. In een dienstverleningsovereenkomst worden alle afspraken tussen de gemeente en het RSJ vastgelegd. De gemeente Olst-Wijhe en het RSJ gaan afspraken met elkaar aan voor het jaar 2023 met het tekenen van deze dienstverleningsovereenkomst.</p> <h3>4. Principebesluit om medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming, onder voorwaarde dat;</p> <p>a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;</p> <p>b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming. &nbsp;De voormalige boerderij is in het bestemmingsplan niet aangeduid als karakteristiek. Er is nader advies verzocht van het Oversticht. Uit het advies blijkt dat de voormalige boerderij wel als karakteristiek beschouwd moet worden. Het college van B&amp;W besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij het omzetten van karakteristieke bebouwing.</p> <h3>5. Verklaring van instemming met het maatregelenpakket RIVUS t.b.v. Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 &ndash; 2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het maatregelenpakket RIVUS ten behoeve van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 en wethouder Marcel Blind de verklaring te laten ondertekenen.&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Samen met de werkregio RIVUS dragen we projecten aan. Vorig jaar heeft Gemeente Olst-Wijhe drie projecten aangedragen via deze regeling. Ook dit jaar dragen we een project aan om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren.&nbsp;</p> <h3>6. Toezegging 5 (was 424)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Vragen van de fractie van CDA over hoe om te gaan met de mogelijk tot het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening, te beantwoorden met een raadsinformatiebrief.</li> <li>De brief op de lijst van ingekomen stukken van de raad plaatsen en hiermee toezegging nr.5 (424) af te doen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In september 2021 is tijdens de vragenronde voor raadsleden door de fractie van het CDA gevraagd hoe de gemeente omgaat met mogelijk het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening. Met de voorwaarde in het beleid van 51% lokaal eigendom wordt dit voor dat deel voorkomen. Over het andere deel, 49%, hebben we geen zeggenschap. Het college informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.</p> <h3>7. Algemene Ledenvergadering Dimpact 7 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan:</p> <ul> <li>Aanpassing van de tarieven voor 2023 en transitiegelden in verband met een hogere indexatie;</li> <li>Vaststellen van het verslag van de ALV van 30 juni 2022;</li> <li>Een statutenwijziging.</li> </ul> <p>2. Te besluiten de financi&euml;le consequenties van &euro; 8.500 als autonome mutatie mee te nemen via de 2e BERAP 2023 onder ontwikkelingen bedrijfsvoering en via de kadernota 2024-2027.</p> <p>3. Kennis te nemen van de volgende punten die op de agenda staan:</p> <ul> <li>Voortgang van de ontwikkelingen in Dimpact-verband uit de kwartaalrapportage.</li> <li>Ontwikkelingen rondom Common Ground.</li> </ul> <h4>ADVIES AAN burgemeester</h4> <p>Volmacht te verlenen aan mevrouw M. van Esterik-Beelen, gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de stemming tijdens de ALV van 7 december 2022.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 7 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dimpact plaats. Het college wordt verzocht in te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan. De burgemeester wordt gevraagd om volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, mevrouw Monique van Esterik-Beelen, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 7 december 2022.</p> <h3>8. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2023.</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2023 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2023 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h3>9. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 8 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 8 december 2022 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022</li> <li>Rechtmatigheidskader 2022</li> <li>Rechtmatigheidsverantwoording 2023</li> <li>Productenboek GGD IJsselland 2022/2023</li> <li>Financiering zorg ontheemden Oekra&iuml;ne</li> </ul> <p>In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.</p> <h3>10. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen inzake Stikstofaanpak na uitspraak Raad van State</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met ontwerp antwoordbrief aan de fractie van Gemeentebelangen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door een recente uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de wettelijke verankerde regeling, waardoor in de bouw- en sloopfase van projecten geen rekening behoefde te worden gehouden met de uitstoot van stikstof, vernietigd en daarmee komen te vervallen. Dit heeft grote gevolgen voor de voortgang van bouw- en sloop projecten waarvoor wij als gemeente het bevoegd gezag zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de fractie van Gemeentebelangen enkele schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen ervan voor het bouwproces in de gemeente Olst-Wijhe. Deze vragen willen wij hier beantwoorden.</p> <h3>11. Verhoging vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De maximale verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023 vast te stellen.</p> <p>De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Gemeenten en andere overheden hebben de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit betekent dat je dus meer vermogen mag hebben en toch in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen de vermogensnorm met een zelf te bepalen bedrag ophogen tot een maximum van&nbsp;<br />&euro; 2.000. Er wordt voor gekozen om de maximale verhoging van de vermogensnorm vast te stellen en deze op 1 januari 2023 in te laten gaan. De inschatting is dat hierdoor vanaf 2023 15 huishoudens extra in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.&nbsp;</p> 2022-12-12 09:00:00 +0100 2022-12-09 14:20:43 +0100 2022-12-09 14:20:43 +0100 B&W besluiten 29-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder (afwezig bij agendapunt 10 en 11)</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Kerkenvisie Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bijgevoegde plan en de uitvoeringsagenda Kerkenvisie.</li> <li>De ontvangen subsidie van &euro;25.000 te besteden binnen de kaders van de uitvoeringsagenda.</li> <li>De raad hiervan in kennis te stellen door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>In het 1e kwartaal 2023 starten met een eerste themabijeenkomst.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het afgelopen voorjaar is in samenspraak met vertegenwoordigers van de kerkbesturen gewerkt aan een Kerkenvisie. Gekozen is voor een praktische insteek die aansluit bij de wensen van de kerkbesturen. Dit betekent dat het een visie is op hoofdlijnen met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.&nbsp;</p> <p>De Kerkenvisie Olst-Wijhe geeft informatie over de verschillende kerkgebouwen in de gemeente Olst-Wijhe. In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe een motie aangenomen voor het aanvragen van een subsidie bij het ministerie van OCW om een visie te maken voor een duurzaam gerichte toekomst van de kerken in onze gemeente. Met het plan van aanpak uit de Kerkenvisie werkt de gemeente samen met de kerkelijke besturen aan een duurzame toekomst van de kerkgebouwen. &nbsp;De Kerkenvisie gaat onder andere in op de huidige situatie, alternatieve gebruiksmogelijkheden en het vervolg van het proces. De kerkbesturen hebben een primaire rol bij de kerken, ook wat betreft de instandhouding van het kerkgebouw. De rol van de gemeente is met name verbindend en faciliterend. Het college heeft ingestemd met deze Kerkenvisie.</p> <h3>4. Plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties Olst-Wijhe.</li> <li>In te stemmen met voorstel tot dekking van kosten tot aan de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties zoals onder financi&euml;le consequenties beschreven.</li> <li>Jaarlijks bij de jaarrekening de stand van zaken van de reserve Onderwijshuisvesting beoordelen en indien nodig aanvullende dekking regelen via de Kadernota.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het toekomstig kindcentrum in zowel Olst-Boskamp-Den Nul als het kindcentrum Wijhe-Boerhaar brengt met zich mee dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met vrijvallende schoollocaties. Dit zijn locaties die nog een onderwijsfunctie hebben maar ten tijde van het overgaan naar het kindcentra deze functie verliezen. Deze locaties worden dan van het schoolbestuur weer &lsquo;teruggegeven&rsquo; aan de gemeente.</p> <p>Vooruitlopend op het overgaan naar de kindcentra zijn er vanaf september 2020 tot nu toe al vijf schoolgebouwen vrijgekomen door onder andere het samenvoegen van scholen/leerlingen in &eacute;&eacute;n schoolgebouw. Om te komen tot een goede procesmatige afstemming van de vrijgekomen schoollocaties van overdracht tot de herbestemming van het gebouw is er een plan van aanpak/routekaart opgesteld die per locatie laat zien welke processtappen al genomen zijn en welke stappen er nog gezet moeten worden en wanneer. Deze processtappen laten de komende jaren kosten zien die (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. De financi&euml;le paragraaf geeft een voorstel tot dekking voor de kosten die gemaakt worden voor onder andere de tijdelijke invulling, beheer en onderhoud van de voormalige schoollocatie tot de herontwikkeling.</p> <h3>5. Proces vertaling Bestuursakkoord in collegeagenda 2022-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de planning van de uitwerking van het bestuursakkoord in een collegeagenda.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan.<br />Bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026 heeft de raad ingestemd met een integrale afweging van structureel nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de bestuursakkoord bij de besluitvorming over de Kadernota 2024-2027. Voor de uitwerking hiervan in een Collegeagenda heeft het college een planning vastgesteld.</p> <h3>6. Annotatie ALV VNG 2 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de per agendapunt gegeven adviezen.</li> <li>Burgemeester Van Mastrigt te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.</li> <li>De vergaderstukken aan te bieden als ingekomen stukken aan de raad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaats. Burgemeester Van Mastrigt vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h3>7. Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA, 1 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de annotatie van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering ROVA.</li> <li>In&nbsp;te stemmen met het begrotingsvoorstel 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 december 2022 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en voorzien van een advies.</p> <h3>8. Aanpassing bijlage tarieven verordening Sociaal Domein 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nieuwe bijlage van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe &lsquo;Tarieven Wmo (per 1 januari 2023)&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Financi&euml;le consequenties voor 2023 te verwerken in de eerste of tweede Bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en volgende jaren in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat dat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld die is aangepast in 2022. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven.&nbsp;<br />De tarieven in de bijlage van de Verordening Sociaal Domein moeten met ingang van 2023 op basis van de indexatie en de nieuwe aanbesteding worden aangepast.</p> <h3>9. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand: Ri&euml;tte Buis &ndash; Lozeman.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>10. Grondexploitatie Wengelerhoek openen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen de grondexploitatie Wengelerhoek te openen en hiertoe een begrotingswijziging voor 2023 vast te stellen.</li> <li>Besluiten op bijlage 1 en bijlage 2 geheimhouding op te leggen (op grond van artikel 55, lid 1, en artikel, 25, lid 2, van de Gemeentewet, en op basis van artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>We hebben een forse ambitie op het gebied van wonen met een groei in de komende jaren van 1.000-1.200 woningen (Woonvisie 2022-2025). E&eacute;n van de gebieden om onze woonambitie te realiseren is Wengelerhoek, aan de zuidrand van Wijhe. Met het oog op de woningbehoefte, besloot de raad op 24 februari 2020 om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van koop. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden eerder dit jaar plaats.&nbsp;</p> <p>In de grondexploitatie zijn de kosten (van onder meer aankoop grond, bouwrijp maken en inrichting &nbsp;gebied) en de opbrengsten in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van een verkennende stedenbouwkundige schets waarin wordt uitgegaan van in totaal 200 woningen. Het resultaat is een grondexploitatie voor Wengelerhoek van &euro; 53.000 netto contante waarde (peildatum 1 juli 2022). Met het oog op de begrootte exploitatie is een begrotingswijziging nodig.&nbsp;</p> <p>Het besluit over de grondexploitatie voor Wengelerhoek legt het college ter goedkeuring voor aan de raad. De raad zal ook een besluit moeten nemen over de begrotingswijziging. Het besluit over de grondexploitatie gebeurt tegelijk met de vaststelling van de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek. Grondexploitatie en Aanvulling op structuurvisie vormen zo samen het vertrekpunt voor de nieuwbouwplannen voor Wengelerhoek.</p> <p><em>NB: Een deel van de grond in Wengelerhoek is al van de gemeente. Hier komen tijdelijk 50 flexwoningen. De grond voor deze 50 flexwoningen verkopen we aan SallandWonen met een prijs zoals beschreven in onze grondprijzenbrief voor sociale woningbouw. Mochten de flexwoningen na 10 jaar verplaatst worden, dan onderzoeken we op dat moment samen met SallandWonen wat op de grond komt. Wordt er op dat moment voor andere doelgroepen gebouwd, dan verrekenen we de grondprijs en betaalt SallandWonen bij.&nbsp;</em></p> <h3>11. Vaststellen Aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek, Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en deze voorleggen voor besluitvorming aan de gemeenteraad.</li> <li>In te stemmen met de ambtelijke wijziging van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 20 september 2022 besloot het college om de ontwerp Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek vier weken ter inzage te leggen. Tijdens deze periode ontving de gemeente drie zienswijzen. Deze zienswijzen en onze reactie hierop zijn verwerkt in een nota van beantwoording zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de Aanvulling op de structuurvisie. Dit omdat de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek de hoofdlijnen van de nieuwe ontwikkeling beschrijft. De ingediende zienswijzen gaan voornamelijk over de vervolgstappen: het opstellen van een stedenbouwkundig plan en daarna een bestemmingsplan, waar een participatietraject bij hoort. &nbsp;Het college heeft ingestemd met de nota van beantwoording en de definitieve Aanvulling op de structuurvisie Wengelerhoek. De stukken worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.&nbsp;</p> <h3>12. Programmatische aanpassing Olstergaard</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>Programma woningbouw Olstergaard uitbreiden met 26 goedkope huurwoningen (flexwoningen).</li> <li>De ontwikkeling flexwoningen Vink in Olst toevoegen aan de grondexploitatie Olstergaard.</li> <li>Met bijgaand raadsvoorstel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 december 2019 is het ontwikkelplan en de grondexploitatiebegroting (GREX) Olstergaard door de raad vastgesteld.<br />Deze GREX is gebaseerd op de stedenbouwkundige invulling van de Olstergaard. In totaal is er nu ruimte voor 78 woningen op Olstergaard.&nbsp;<br />Op basis van het collegebesluit om in Olst en Wijhe 76 flexwoningen te realiseren wordt het programma van de GREX Olstergaard uitgebreid met 26 goedkope huurwoningen.&nbsp;</p> 2022-12-05 10:00:00 +0100 2022-12-02 10:57:34 +0100 2022-12-06 15:42:27 +0100 B&W besluiten 22-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>- Nota taalschool Salland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Ervaringen energiescans en adviezen van inwoners Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het evaluatierapport: Energiescans Olst-Wijhe ter kennisgeving aan te nemen.</li> <li>200 gratis energiescans opnieuw aan te bieden aan woningeigenaren in de gemeente Olst-Wijhe die in de afgelopen vijf jaar geen gratis energiescan van de gemeente hebben gehad.</li> <li>Het benodigde budget van &euro; 40.000 te bekostigen uit het beschikbaar gestelde budget (&euro; 175.000,-) voor uitvoering Klimaatakkoord. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2020 en 2021 boden we als gemeente Olst-Wijhe gratis energiescans voor woningeigenaren. De energiescan heeft als doel om te kijken welke isolatie- en energiebespaarmogelijkheden er voor een particuliere woning zijn. Op basis van de scan kan de eigenaar van de woning bepalen of en zo ja welke energiemaatregelen het beste passen bij de eigen woning. Om te beoordelen of het opnieuw aanbieden van een gratis energiescan een effectief middel is om bij te dragen aan de energietransitie enqu&ecirc;teerden we de inwoners die in de afgelopen jaren een energiescan bij ons aanvroegen. Hen is gevraagd naar hun ervaringen en de maatregelen die zij namen naar aanleiding van de scan. De uitkomst is positief: 85% van de ge&euml;nqu&ecirc;teerden is (zeer) positief over de scan, meer dan de helft van de aanvragers heeft op basis van de scan al maatregelen laten uitvoeren en ruim een kwart is dit nog van plan. Op basis van deze positieve ervaringen hebben we besloten opnieuw 200 gratis energiescans aan te bieden aan inwoners met een eigen woning.</p> <h3>4. Nota Grondbeleid 2023-2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>de Nota Grondbeleid 2023 - 2026 vast te stellen;</li> <li>de Nota Grondbeleid 2018 - 2021 in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen om de Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen. Deze nota is de basis voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Olst-Wijhe. Via deze nota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders haar grondbeleid uitvoert. In de voorliggende Nota Grondbeleid 2023-2026 is zowel het grondbeleid als het grondprijsbeleid geactualiseerd.</p> <p>Deze nota kan gezien worden als een basisdocument voor het te voeren grond- en grondprijsbeleid. Als uitvloeisel van deze nota stelt de gemeenteraad nadere specifieke kaders voor het uitgiftebeleid. Het college voert het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit, legt verantwoording af in de planning en control cyclus, stelt een Grondprijzenbrief (jaarlijks) en de gronduitgiftevoorwaarden vast en is op basis van de Gemeentewet bevoegd tot het kopen en uitgeven van gronden.</p> <h3>5. Het toekennen van een naam aan de nieuwe fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen en het toekennen van een straatnaam aan een nieuwbouwlocatie (voormalig Van Essen terrein)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Toe te kennen van de naam 'ter Stegetunnel' aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen.</li> <li>Toe te kennen van de straatnaam 'Op den Hof' op de nieuwbouwlocatie ter hoogte van hoek Rijksstraatweg en Holstweg te Olst (Den Nul). Bekend als het 'Van Essen' terrein (vleesverwerker).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft gevraagd of het mogelijk is een naam toe te kennen aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat en Averbergen in Olst. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kan voor een fietstunnel als deze een naam toegekend worden die als &lsquo;Openbare ruimte&rsquo;, met als type &lsquo;Kunstwerk&rsquo; in deze BAG wordt opgenomen. De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft enkele namen aangereikt waaruit een keus gemaakt kon worden. In overleg is besloten dat 'ter Stegetunnel' de meest geschikte naam is.<br />De fietstunnel in Wesepe heeft ook een naam. In verband met vindbaarheid (veiligheidsdiensten) is het verstandig een naam toe te kennen aan bovengenoemde fietstunnel.<br />Er dient daarnaast een straatnaam toegekend te worden aan de nieuwbouwlocatie op het voormalige 'Van Essen' terrein. De projectontwikkelaar heeft een voorstel gedaan waarna dit voorstel is voorgelegd aan Historische Vereniging. Zij gaan akkoord met het voorstel om als straatnaam 'Op den Hof' te gebruiken omdat goede alternatieven ontbreken.</p> <h3>6. Verkenning N337</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In 2024, als de provincie het traject tussen Zwolle en Wijhe oppakt, het overleg met de provincie opnieuw op te starten.</li> <li>De investeringen van minimaal &euro; 350.000 meenemen bij de Kadernota 2024-2027 en deze verwerken in het MJIP van 2024.</li> <li>De raad te infomeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van de bespreking van het advies van 24 september 2019 over de Verkenning N337, tussen Zwolle en Deventer, heeft het college het voorstel aangehouden. Daarbij is aangegeven dat de rotonde Meente in Olst en de aanpassing van de N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft. De aanpak van de kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse wagen in Wijhe de laagste prioriteit heeft. De opdracht was dit gegeven met de provincie en de Plaatselijk Belangen van Herxen en Wijhe te bespreken.<br />Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek daarbij is dat de uitkomsten onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe.&nbsp;<br />De provincie heeft besloten dat de ontwikkeling van het noordelijk deel van de N337 tussen Zwolle en Wijhe in 2024 zal starten. In dit kader heeft het college besloten, nu op de pauzeknop te drukken en het overleg met de provincie, over de ontwikkeling van de noordelijke helft van de N337, weer in 2024 op te starten.</p> <h3>7. Vaststellen i-Visie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De geactualiseerde i-Visie DOWR vast te stellen.</li> <li>De geactualiseerde i-Visie DOWR ter kennisname aan de raad te brengen via de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essenti&euml;le rol. De i-Visie geeft de handvatten om gezamenlijk met de gemeenten Deventer en Raalte (DOWR) de koers te kunnen bepalen voor de toekomstige inrichting van de informatievoorziening en ICT. In het DOWR-brede CIO-overleg geconcludeerd dat de i-Visie nog steeds een bruikbare visie is en dat deze niet hoeft te worden aangescherpt, op twee onderdelen na, namelijk ethiek en inclusie. Deze twee onderdelen worden opgenomen in de herziene i-Visie.</p> <h3>8. Cao Gemeenten eenmalige uitkering 2022 voor medewerkers</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eenmalige uitkering 2022 voor het gemeentelijk personeel.</li> <li>De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De onderhandelingen over de gemeentelijke Cao 2023 verlopen langzamer dan verwacht. Daarom heeft de onderhandelingsdelegatie VNG het voorstel gedaan om de Cao 2021-2022 open te breken en in 2022 een eenmalige uitkering toe te kennen aan alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn bij de gemeenten. Op deze manier worden medewerkers financieel tegemoet gekomen in deze voor velen lastige financi&euml;le periode.</p> <h3>9. Principebesluit voor de realisatie van een kapschuur</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor de bouw van een kapschuur aan de Rijksstraatweg 109 te Olst onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken (waaronder in ieder geval een archeologisch onderzoek) dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer Staatsbosbeheer heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een kapschuur op het perceel aan de Rijksstraatweg 109 in Olst (Den Nul). Het gaat om de locatie die bekend staat als het Informatiecentrum Den Nul. Staatsbosbeheer wil vanuit de kapschuur natuuronderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>10. Revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst te verlenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Het college heeft besloten de vergunning te verlenen. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door &eacute;&eacute;n omgevingsvergunning (revisie).</p> <h3>11. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <p>1. de verordening onroerende zaakbelastingen 2023 met de volgende tarieven:</p> <ul> <li>voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2392%;</li> <li>voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1285%;</li> <li>voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3047%.</li> </ul> <p>2. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023.</p> <p>3. de verordening op de heffing en invordering van leges 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald.</p> <p>De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening onroerende zaakbelastingen 2023, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 en de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.</p> 2022-11-28 09:00:00 +0100 2022-11-25 11:00:48 +0100 2022-11-25 11:42:40 +0100 B&W besluiten 15-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h4>2. Ingekomen</h4> <ul> <li>Reactie Regio Zwolle op Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Mogelijkheid om in gesprek te gaan met Leonard Geluk tijdens (digitale) gespreksavonden op 15, 17, 21 of 29 november &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief vanuit Gebiedstafel aan minister van der Wal ter ondersteuning aan brief van provincie aan minister over PAS melders.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De brief samen met de gebiedspartners te ondertekenen.</p> 2022-11-21 10:00:00 +0100 2022-11-18 12:25:23 +0100 2022-11-18 12:25:23 +0100 B&W besluiten 08-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ol> <li>Brief minister De Jonge aangaande inzet op betaalbare woningbouw en proces regionale woondeal West Overijssel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo collegereces &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Intentieverklaring Regio Zwolle</li> </ol> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De burgemeester aan wethouder H. Olthof volmacht te laten verlenen om namens het college van Olst-Wijhe op 10 november de intentieverklaring te ondertekenen.</p> <h3>3. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De bezwaarschriften ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 21 maart 2022 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> <li>De verzoeken om een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 21 maart 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst. Tegen dit besluit zijn drie bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 5 juli 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd te onderzoeken of het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven.</p> <h3>4. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem.</li> <li>Een eenmalige vergoeding ter hoogte van &euro; 1.000,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.</li> <li>Een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van &euro; 300,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij ondermijnende criminaliteit raken boven- en onderwereld met elkaar verweven, omdat criminelen gebruikmaken van de diensten van de bovenwereld. Voorbeelden hiervan zijn hennepplantages, drugslabs, handel in drugs, dumpen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgelden, corruptie, intimidatie, bedreiging van politie en bestuurders. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar men anoniem melding kan doen over criminaliteit. Het is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Alleen als de organisatie de anonimiteit van de melder kan waarborgen, wordt een melding doorgestuurd naar gemeente en/of politie. Bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem kan onder andere melding worden gedaan van:</p> <ul> <li>moord of doodslag</li> <li>mishandeling</li> <li>overvallen</li> <li>brandstichting</li> <li>wapenhandel&nbsp;</li> </ul> <p>Met de aansluiting verbetert de informatiepositie van de gemeente Olst-Wijhe en is het mogelijk om de lokale aanpak van criminaliteit te verbeteren. Daarnaast zal ook de integrale samenwerking met de convenantpartners verbeteren.&nbsp;</p> <h3>5. DOWR Thuiswerkfaciliteitenregeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De DOWR Thuisfaciliteitenregeling vast te stellen per 1 januari 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Uit een representatieve enqu&ecirc;te in de organisatie in het kader van hybride werken blijkt onder andere:</p> <ul> <li>dat de meeste medewerkers ongeveer 50% van de werktijd thuis werken en 50% van de werktijd op kantoor werken;</li> <li>dat de verwachting en ook de wens van veel medewerkers is om de verdeling thuis- en op kantoor werken in de toekomst zo te houden;</li> <li>dat de thuiswerkplek en de bijbehorende ICT voorzieningen voor veel medewerkers nog niet optimaal is en verbeterd dient te worden.</li> </ul> <p>Als vervolg hierop is er een thuiswerkfaciliteitenregeling opgesteld, zodat medewerkers op een goede, verantwoorde en gezonde wijze hun werk thuis kunnen doen met een basispakket aan ICT- en facilitaire middelen en voorzieningen. De Arbowetgeving verplicht ons namelijk als werkgever om de thuiswerkplek op een verantwoorde en gezonde wijze in te richten voor onze medewerkers.&nbsp;</p> <h3>6. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de voorliggende Verstedelijkingsstrategie Zwolle.</li> <li>De Stuurgroep van de Regio middels bijgevoegde brief te berichten welke duiding wij aan de Verstedelijkingsstrategie geven.</li> <li>De Raad in kennis stellen van dit besluit en de relevante stukken door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Dit hangt samen met het BO MIRT (bestuurlijke overleggen in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijke basis om met het Rijk tot afspraken te komen over de inzet van gelden voor de NOVI gebieden. Inmiddels wordt al gesproken over NOVEX gebieden (Nationale Omgevingsvisie Extra). De regio Zwolle valt onder dat laatste.</p> <p>Na meerdere sessies (ambtelijk en bestuurlijk) is er nu een versie van de Verstedelijkingsstrategie waar de instemming van de partners voor wordt gevraagd. Dat betreft met name de 22 gemeenten en de 4 deelnemende provincies.</p> <h3>7. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 19 juli 2021 tot het afwijzen van een handhavingsverzoek over een aangebrachte versmalling op een toegangsweg naar de percelen Hagenvoorde 7 &ndash; 7a te Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering, alsook het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 2 juni 2021 is er, namens bezwaarmaker, een verzoek om handhaving ingediend, omdat de buren de toegangsweg tot de woningen aan de Hagenvoorde 7 &ndash; 7a te Wijhe dusdanig versmald zouden hebben dat de hulpdiensten hier niet meer langs kunnen rijden, wat zou leiden tot gevaarlijke, dan wel fatale, situaties. Op 19 juli 2021 is dit verzoek om handhaving afgewezen omdat handhaving in dit concrete geval onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Tegen deze afwijzing is op 25 augustus 2021 bezwaar ingediend.&nbsp;<br />Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De bezwarencommissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en vervolgens advies uitgebracht. De bezwarencommissie adviseerde het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder verduidelijking van de motivering en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.</p> <h3>8. Strategische beleidsagenda 2023 - 2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Crisisplan 2023 - 2026 en de Strategische Beleidsagenda 2023 -2026 en daarop geen zienswijze in te dienen.</li> <li>De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken voor de Raad van 21 november 2022 te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De wijze waarop de Veiligheidsregio IJsselland haar taken vervult en de doelen die zij de komende vier jaar wil realiseren, zijn omschreven in de Strategische beleidsagenda. Met het opstellen van de strategische beleidsagenda en een crisisplan 2023 - 2026 voldoet de Veiligheidsregio IJsselland aan haar wettelijke verplichtingen.&nbsp;</p> <p>De strategische beleidsagenda en het crisisplan voor de komende vier jaar is door de Veiligheidsregio voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad tot 1 december 2022 de mogelijkheid heeft om een zienwijze in te dienen.</p> <h3>9. Advisering Veiligheidsoverleg 9 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het advies inzake de tweede bestuursrapportage 2022.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland is verzocht een besluit te nemen over de tweede bestuursrapportage 2022. De tweede bestuursrapportage 2022 geeft het beeld van de financi&euml;le uitvoering van de begroting 2022 en van de financi&euml;le positie in het lopende jaar. Verder bevat de bestuursrapportage een doorkijk naar het einde van 2022.&nbsp;</p> <p>Nadat het algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2022 heeft vastgesteld, worden de bovengenoemde financi&euml;le wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland.</p> <h3>10. Herontwikkeling locatie Tellegen - voorlopige gunning</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de vertrouwelijke memo beoordeling met financi&euml;le biedingen (bijlage 1) en het onderliggende taxatierapport van Kendes Rentmeesters Zwolle BV van september 2022 (bijlage 2) inschrijvingsdocumenten en de financi&euml;le biedingen van partijen.</li> <li>Besluiten op onderhavig besluit, de bijlagen 1 en 2 en alle aangeleverde documenten voor de inschrijving van partijen in zaaknummer 27397-2022 geheimhouding op te leggen tot het moment dat de definitieve koopovereenkomst is getekend (op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet).<br /><br />In te stemmen met:</li> <li>De voorlopige gunning voor de herontwikkeling van locatie Tellegen in Wijhe aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>Het laten uitvoeren van een Bibob-screening op combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>De concept koopovereenkomst en anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen op basis van de bieding van combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling uit te werken.</li> <li>De raad, omwonenden en inschrijvers over de voorlopige uitkomst te informeren.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Conform het collegebesluit van 25 mei 2022, vaststelling openbare biedprocedure locatie Tellegen in Wijhe heeft een uitvraagprocedure plaatsgevonden. Twaalf partijen schreven zich in. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten. Zeven plannen zijn meegenomen in de verdere beoordeling. Na kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen door de selectiecommissie, de stemming van omwonenden en het financi&euml;le bod, heeft combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. Aan de hand van deze eindbeoordeling heeft het college besloten dat zij voornemens is om de overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen te sluiten met Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</p> 2022-11-14 10:00:00 +0100 2022-11-11 12:55:12 +0100 2022-11-11 13:01:27 +0100 B&W besluiten 01-11-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 oktober 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Memo agenda kernenbezoek Middel/ verslag PB Middel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>'Buitengebied, Stapelhaarspad 4' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001082-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. Inzet gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Plan Nationaal Programma Onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De geoormerkte rijksmiddelen ad &euro; 191.314 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) conform de begroting in dit plan in te zetten voor het opstellen en uitvoeren hiervan.</li> <li>Het Plan NPO Olst-Wijhe en Raalte ter kennisname naar de raad sturen via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In juni 2021 heeft het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) extra middelen verstrekt aan gemeenten om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van coronagerelateerde vertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis.&nbsp;<br />Samen met de gemeente Raalte hebben we, vanwege de grote overlap in samenwerkingspartners (w.o. de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties), de handen ineengeslagen en de budgetten samengevoegd om met die partners dit plan te ontwikkelen. Met dit plan beogen we het opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jongeren in Olst-Wijhe en Raalte een positieve impuls te geven.&nbsp;<br />We zetten in op het tijdig in beeld hebben van kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, het sociaal emotioneel welbevinden van deze kinderen en jongeren en het stimuleren van sociale activiteiten.</p> <h3>5. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Met ingang van 1 januari 2023 de heer Marcus Aalders te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Marcus Aalders als nieuw lid van de commissie te benoemen.</p> <h3>6. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022012005-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 3 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen voor het bestemmingsplan &lsquo;Reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; dd. 13 oktober 2022 en deze vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de vaststelling van het bestemmingsplan &lsquo;Wijhe&rsquo; in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist overgenomen ten opzichte van het daarvoor geldende bestemmingsplan. De eigenaren van deze percelen hebben de gemeente verzocht dit te herstellen. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te herstellen. In totaal gaat het om vijf locaties die gerepareerd moeten worden. Op 5 april 2022 heeft het college besloten om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan met de titel &lsquo;reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; heeft ter inzage gelegen. In deze periode is er &eacute;&eacute;n zienswijze naar voren gebracht. Het college besluit om het bestemmingsplan en bijbehorende Nota van beantwoording voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</p> <h3>7. Flexwonen en Crisis Herstel Wet (Chw)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>Het aanmelden van de projecten voor flexwonen voor de Crisis Herstel Wet (Chw).</li> <li>Verzenden van de B&amp;W brief naar het ministerie van BZK.</li> <li>De raad informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de besluitvorming over de realisatie van flexwoningen binnen de gemeente is er steeds van uitgegaan dat dit met de kruimelregeling kan. Dit werd ook bevestigd door de rijksdienst RVO. Met de kruimelregeling kan een bouwplan afwijken van een bestemmingsplan, zonder dat daar lange procedures voor nodig zijn.</p> <p>Nader overleg met de 'Taskforce 100 miljoen' leerde echter dat dit niet houdbaar is, omdat flexwonen als een stedelijke ontwikkeling wordt gezien en dan mag de kruimelregeling niet worden toegepast.&nbsp;<br />Het advies is nu om de Crisis herstel wet (Chw) toe te passen. Met toepassing van de Chw worden de procedures ook versneld. Daartoe moet het project flexwonen worden toegevoegd aan de lijst met projecten waarvoor de Chw geldt. Het college stemt in met deze aanvraag.<br />De bezwaar- en beroepsrechten van bewoners en ondernemers worden niet aangetast. De procedures worden wel sneller doorlopen, met name bij de Raad van State.</p> <h3>8. Analyse Energietoeslag</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de analyse van de uitvoering van de energietoeslag.</li> <li>In te stemmen met het voorstel om de huishoudens met meer inkomen dan 120% van de geldende bijstandsnorm niet in aanmerking te laten komen voor de tweede gedeeltelijke energietoeslag omdat het budget niet toereikend is.</li> <li>De aanvraagtermijn voor de Energietoeslag 2022 te verlengen tot en met 31 december 2022.</li> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Energietoeslag versie 3.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In april 2022 heeft het college besloten tot het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van &euro; 900,- aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. In juni 2022 stelde het college vast dat ook huishoudens die op grond van hun inkomen net niet in aanmerking komen voor de toeslag moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van &euro; 900,- maakt dan een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.</p> <p>In juli 2022 heeft minister Schouten besloten de energietoeslag met &euro; 500 te verhogen. Begin september 2022 is in een ambtelijke memo aan het college voorgesteld om de aanvullende toeslag direct ambtshalve uit te keren. Ook is in deze memo toegezegd dat zodra het beschikbare budget in de septembercirculaire (eind september) definitief bekend is gemaakt er een collegevoorstel zal volgen waarin een advies wordt gegeven hoe er met de huishoudens moet worden omgegaan die een gedeeltelijke eerste energietoeslag hebben ontvangen. De vraag was of het budget toereikend is om hen nu ook een tweede gedeeltelijke aanvullende toeslag te verstrekken.</p> <p>Na een analyse van de huidige stand van zaken kan geconcludeerd worden dat er een tekort gaat ontstaan doordat we meer huishoudens een energietoeslag toekennen dan dat wij aan budget vanuit het Rijk ontvangen. Het is daarmee helaas niet mogelijk om de huishoudens die een eerste gedeeltelijke energietoeslag hebben ontvangen ook een gedeeltelijke tweede toeslag te verstrekken. Het Rijk heeft toegezegd dat er ook in 2023 de mogelijkheid bestaat om een nieuwe energietoeslag aan te vragen. Dit is de reden dat de aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2022 is verlengd tot en met 31 december 2022. Vanaf begin januari 2023 kan de energietoeslag 2023 worden aangevraagd.</p> <h3>9. Voortgangsrapportage jeugd 2022 (Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025, Integraal Jeugdplan 2021)</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De voortgangsrapportage Jeugd 2022 vast te stellen.</li> <li>Ter uitvoering van de motie Regionale Visie Jeugdhulp 2021-2025 in te stemmen met het procesvoorstel om de terugkoppeling aan de raad over de voortgang op de regioagenda jeugdhulp IJsselland 2021-2025 via de aanbieding van de jaarstukken van het RSJ IJsselland te laten verlopen.</li> <li>De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft de voortgangsrapportage Jeugd 2022 vastgesteld en legt deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel om de gemeenteraad jaarlijks middels een begeleidend schrijven bij de jaarstukken van het RSJ IJsselland te informeren over de voortgang op de Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025.</p> <h3>10. Instemmen met definitief plan van aanpak Omgevingsvisie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Omgevingsvisie en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</li> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met de beantwoording van twee moties vreemd aan de orde van de dag, die (mede) over de Omgevingsvisie gaan.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>We zijn gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie voor Olst-Wijhe. De visie beschrijft de opgaven van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. We geven weer wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor die leefomgeving hebben, hoe we die prioriteren en waar en hoe we die realiseren. De Omgevingsvisie is een samenhangend geheel van de verschillende thema&rsquo;s en beleidsterreinen die de fysieke leefomgeving raken, zoals woningen, spelen, natuur, duurzame energie, bedrijventerreinen en de openbare ruimte. De opgaven moeten een plek krijgen in de leefomgeving, terwijl de ruimte maar &eacute;&eacute;n keer te gebruiken is. Daar maken we in de visie keuzes in. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is.&nbsp;<br />We hebben een plan van aanpak gemaakt met een stappenplan en de uitgangspunten die van belang zijn voor het maken van de visie. E&eacute;n daarvan -en wat ons betreft een belangrijke- is het betrekken van de samenleving, want we maken de visie bij voorkeur samen met onze Olst-Wijhese samenleving en onze samenwerkingspartners. Tot slot: de Omgevingsvisie is &eacute;&eacute;n van de instrumenten van de Omgevingswet die volgens de huidige planning 1 juli 2023 ingaat. De wet brengt veel wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. We hechten eraan om, ook los van de wet, een Omgevingsvisie voor onze fysieke leefomgeving te maken. Want zoals genoemd, de huidige tijd met diverse complexe vraagstukken vraagt om een langetermijnvisie zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.&nbsp;</p> 2022-11-07 10:00:00 +0100 2022-11-04 12:23:28 +0100 2022-11-04 12:23:28 +0100 B&W besluiten 25-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Verzoek Sociaal &amp; Groen aan college OW &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief Staatssecretaris IenW betreffende aanpak overlast houtstook &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Instellen piketroosters bestuurders.</li> </ul> <h4>&nbsp; Besluit</h4> <p>&nbsp; Een piketrooster in te stellen en gebruik te maken van Crisissuite van de Veiligheidsregio.</p> <h3>3. Voorstel naar aanleiding van motie over stimuleren bijverdienen in de bijstand</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Op korte termijn geen gemeentelijk beleid te ontwikkelen om meer bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken, maar de ontwikkelingen vanuit het ministerie af te wachten en met aandacht volgen.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit middels de wekelijkse nieuwsbrief aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In de bijeenkomst van de gemeenteraad van Olst-Wijhe op 7 februari 2022 is een motie ingediend door de PvdA en het CDA over de mogelijkheid tot bijverdienen in de bijstand.</p> <p>De initiatiefnemers vragen het college om uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 in een raadsinformatiebrief de voor- en nadelen uiteen te zetten van het gebruik van Artikel 31, lid 2, subj van de Participatiewet en dit integraal af te wegen t.o.v. de bestaande regelingen en de bestaande afspraken.</p> <p>In juni 2022 heeft minister Schouten plannen gepresenteerd tot verbetering van de Participatiewet. Een van de plannen gaat over het verruimen van de bijverdiengrenzen. Deze maatregel was al opgenomen in het coalitieakkoord. Een voorstel hiervoor wordt in samenspraak met gemeenten uitgewerkt. De minister heeft toegezegd de kamer hier op korte termijn verder over te informeren.&nbsp;</p> <p>Het is wenselijk de plannen van de minister af te wachten en de mogelijkheden tot bijverdienen nu niet op eigen initiatief te verruimen binnen de beperkte mogelijkheden die de Participatiewet daar nu voor biedt. De beoogde wijzigingen in de Participatiewet kunnen dan in een keer in samenhang worden ge&iuml;mplementeerd.</p> <p>Gezien dit beleidsvoornemen is het nu niet wenselijk om tijd en capaciteit te investeren in het verruimen van de mogelijkheden tot bijverdienen binnen de Participatiewet.</p> <h3>4. Verzoek om akkoord op definitief concept RPO Zwolle e.o.</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) van het samenwerkingsverband van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o.</li> <li>Daaruit de conclusie van het samenwerkingsverband te delen dat dit concept RPO geen huisvestingsconsequenties heeft voor onze gemeente.</li> <li>Wethouder J. Compagner te mandateren voor de ondertekening van de verklaring waarin wij aangeven dat er op overeenstemming gericht overleg over dit plan heeft plaatsgevonden en dat dit tot overeenstemming heeft geleid over de conclusies uit dit concept RPO.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>We hebben kennisgenomen van het definitief concept van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen van schoolbesturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o. Daarin worden voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt tussen de betreffende schoolbesturen over de afstemming tussen vraag en aanbod van het voortgezet onderwijs in deze regio. Gemeenten wordt gevraagd om hierover een standpunt in te nemen omdat een wijziging in het aanbod consequenties kan hebben voor de huisvesting van dit onderwijs waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Dit plan ligt ook aan ons voor omdat De Capellenborg in Wijhe &eacute;&eacute;n van de onderwijsvoorzieningen in deze regio. Uit het plan blijkt dat er geen ontwikkelingen in Wijhe of omgeving spelen die gevolgen hebben voor de huisvesting van deze school. We stemmen daarom in met de conclusie dat het definitieve concept RPO van de regio Zwolle e.o. vooralsnog geen consequenties heeft voor de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente.</p> <h3>5. Van crisisbed naar echte woning</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Akkoord gaan met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders en andere woningzoekenden.</li> <li>Akkoord gaan met de opdracht voor en samenstelling van de Bestuurlijke Kopgroep WIJS.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Alle gemeenten in de regio IJsselland streven er naar om zo snel mogelijk alle (crisis)noodopvangplekken voor asielzoekers te kunnen be&euml;indigen. Om dit te kunnen bereiken is in onze regio vooral een snellere uitstroom van statushouders uit bestaande AZC&rsquo;s nodig. En daarvoor is op korte termijn, structureel meer beschikbare woonruimte noodzakelijk, net zoals dat voor vele andere woningzoekenden geldt. Gelukkig zijn er op het gebied van versneld bouwen van (flex)woningen (en tussenvoorzieningen) al vele plannen en ambities. Maar bij het realiseren van deze plannen lopen gemeenten vaak tegen dezelfde belemmeringen en hindernissen aan. Dat is voor alle woningzoekenden enorm frustrerend, maar in de asielketen heeft dit &oacute;&oacute;k tot gevolg dat de dreigende overloop in Ter Apel niet wordt opgelost en daarmee gemeenten belast blijven met de organisatie van crisisnoodopvang. In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 oktober is de wens uitgesproken om de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van extra woonruimte zo krachtig mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Het voorstel is om alle noodzakelijke partijen aan &eacute;&eacute;n tafel te zetten in &eacute;&eacute;n kopgroep 'Woonversneller IJsselland' (WIJS). De 11 colleges in IJsselland wordt gevraagd om in te stemmen met het instellen van deze kopgroep en de bijbehorende opdrachtformulering en samenstelling.</p> <h3>6. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 28 april 2022, tot verlenging van de begunstigingstermijn voor de V.OF. Boerkamp</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Conform het advies van de bezwarenadviescommissie het bezwaar ongegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 4 januari 2022 heeft het college de eigenaar van het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a twee lasten onder dwangsom opgelegd. Op 2 maart 2022 heeft het college van de eigenaren van het bedrijf het verzoek ontvangen de begunstigingstermijn te verlengen. Het college heeft vervolgens op 28 april 2022 de begunstigingstermijn voor last 2 verlengd en voor last 1 is besloten dat aan de last is voldaan. Tegen dit besluit heeft bezwaarde bewaar aangetekend.<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 13 september 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de beschikking van 28 april 2022 in stand te laten.</p> <h3>7. Vaststellen bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het &lsquo;Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Na vaststelling van het &lsquo;Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe&rsquo; het vorige bewegwijzeringsbeleid uit 2017 in te trekken.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bewegwijzering vervult een essenti&euml;le functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Het oude beleid stamt uit 2017 en diende op enkele punten te worden uitgebreid en verhelderd. Omdat wij de komende jaren weinig wijzingen of ontwikkelingen verwachten is ervoor gekozen het nieuwe beleid tot nader orde vast te stellen.</p> <h3>8. Ontlasten Ter Apel in verband met opvang vluchtelingen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De gemeenteraad van Oldambt mee te delen dat er begrip is voor het verzoek om vluchtelingen op te vangen en dat de gemeente Olst-Wijhe deze verantwoordelijkheid waarmaakt door versneld in te zetten om flexwonen en door te voldoen aan de taakstelling statushouders. En dat de gemeente Olst-Wijhe daarnaast uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit bereid is om 150 alleengaande minderjarige vluchtelingen op te vangen.</li> <li>De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door de brief aan de gemeenteraad van Oldambt op te nemen onder de ingekomen stukken van de raadsvergadering.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Oldambt heeft namens alle Groninger gemeenten, alle gemeenteraden in Nederland opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen door zo snel mogelijk vluchtelingen op te vangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dit ter uitvoering van een motie aangenomen door de gemeenteraad Oldambt getiteld: &ldquo;Wij kunnen dit niet alleen!&rdquo;<br />De gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe heeft de afhandeling van deze motie in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.<br />Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad van Oldambt weten dat zij haar verantwoordelijkheid neemt door versneld in te zetten op flexwonen en door (als &eacute;&eacute;n van de weinige gemeenten in Nederland) te voldoen aan de taakstelling statushouders. Daarnaast laat het college weten dat zij bereid is om uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit 150 alleengaande vluchtelingen op te vangen voor de periode van ongeveer vijf maanden.</p> <h3>9. Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De tijdelijke middelen voortkomend uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) inzetten om een extra parttime Consulent Wmo aan te stellen en de dienstverlening van Financi&euml;n de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 te bekostigen.</li> <li>De gemeenteraad hierover te informeren in de nieuwsbrief voor de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen.&nbsp;</p> <p>Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt onder andere voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke opdracht voor het Rijk, de uitvoeringsorganisaties en de medeoverheden. Hiervoor heeft het Rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar &euro; 150 miljoen beschikbaar.&nbsp;</p> <p>De tijdelijke middelen die Olst-Wijhe ontvangt, worden besteed aan het aanstellen van een extra parttime Consulent Wmo om onder andere de wachttijd voor het afhandelen van meldingen terug te dringen en daarnaast om nog meer met partijen uit onder andere het voorliggend veld integraal samen te werken. Daarnaast kan met de tijdelijke middelen de dienstverlening van Financi&euml;n de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 worden gefinancierd.</p> <h3>10. Project Warm voor elkaar, besteding van de Rijksgelden voor energiearmoede</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Warm voor elkaar.</li> <li>Bij het verstrekken van energiebesparende maatregelen voor eigenaren van een koopwoning het eigen vermogen niet mee te nemen in de beoordeling en daarbij de richtlijnen te hanteren van de uitvoering regeling energietoeslag.</li> <li>De kosten van het plan van aanpak te dekken uit het budget dat beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid, (&euro;349.883) om mensen met energiearmoede te helpen.</li> <li>Het bedrag te besteden voor 31 december 2024.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Als gevolg van de gestegen energieprijzen sinds eind 2021, kunnen steeds meer mensen hun energierekening niet meer betalen. Als gemeente Olst-Wijhe willen wij huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening ondersteunen. Niet alleen middels financi&euml;le compensatie, maar ook met structurele verbeteringen zoals de verduurzaming van de woning. De gemeente heeft een bijdrage ontvangen van het Rijk om dit te bereiken. In samenwerking met verschillende partijen in de samenleving zijn het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Het voorgestelde maatregelenpakket is de eerste stap om op korte termijn verlichting te brengen en de energierekening - structureel - te verlagen.</p> <h3>11. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en daaraan een recreatieappartement toe te voegen op het perceel Holstweg 44a, Olst</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en een recreatieappartement toe te voegen, onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Het ontwerp van de uitgebreide omgevingsvergunning in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft het voornemen om binnen de bestaande contouren van een pand op de camping Het Klaverblad aan de Holstweg 44a in Olst een recreatieappartement te realiseren. In de huidige situatie is het pand onderdeel van de camping en in gebruik als sanitaire ruimte evenals recreatie&shy; en horecaruimte. De realisatie en ingebruikname van een recreatieappartement is op dit moment niet toegestaan. Om aan het initiatief mee te kunnen werken is daarom een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan aangevraagd.</p> <h3>12. Belastingverordeningen 2023</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening rioolheffing 2023</li> <li>de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2023</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2023</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023 Olst-Wijhe</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2023</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2024 vaststellen op &euro; 1,50 per overnachting</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan, stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen; de verordening rioolheffing, de verordening eenmalig riool aansluitrecht, de verordening afvalstoffenheffing, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023, verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023, de verordening toeristenbelasting 2023 en het tarief toeristenbelasting 2024.</p> <h3>13. Aanwijzing toezichthouder Wmo, jeugd en participatiewet</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Met ingang van 01-11-2022 de sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer, voor zover van toepassing voor de uitoefening van de taken van Sociaal Rechercheur, aan te wijzen als toezichthouder voor het houden van (rechtmatigheids)toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (maatwerk) en de Jeugdwet en alle daarop gebaseerde regelgeving voor de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer wordt aangewezen als toezichthouder rechtmatigheid voor de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en de Participatiewet in de gemeente Olst-Wijhe. Door hem als toezichthouder aan te wijzen, krijgt hij de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Uitbreiding van zijn bevoegdheden stelt hem meer in staat zijn handhavingstaken uit te kunnen voeren. Op deze manier kan onrechtmatig gebruik van voorzieningen beter bestreden worden en daar waar nodig tegen worden opgetreden.</p> <h3>14. Afwijken van het 'Lotingsreglement bouwkavels 2011' voor wat betreft de laatste bouwkavel op Noorder Koeslag (NKS)</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Af te wijken van artikel 3 sub K en J Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe; en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.</li> <li>In te stemmen met een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week voor de laatste kavel in het plangebied Noorder Koeslag in de Kavelwinkel.</li> <li>In te stemmen met de niet-openbare loting bij de notaris voor de laatste kavel in de kavelwinkel in het plangebied Noorder Koeslag.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Vanwege de (naar verwachting) grote belangstelling voor de laatste bouwkavel in het plangebied Noorder Koeslag en om alle belangstellenden een gelijke kans te bieden zich in te schrijven voor de betreffende kavel, heeft het college besloten om, bij wijze van uitzondering, een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week te hanteren. Dit in afwijking van het gemeentelijke lotingsreglement uit 2011 en het reglement uitgifte bouwkavels uit 2014.</p> <h3>15. Tweede bestuursrapportage 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad.</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.</li> <li>Het voordelige resultaat ad &euro; 71.173 ten gunste te brengen van de reserve Nader te bestemmen middelen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met de 2e bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de 2e bestuursrapportage is het bestuurlijk dashboard en de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van afgerond &euro; 71.000 dat ten laste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.</p> 2022-10-31 10:00:00 +0100 2022-10-28 09:17:03 +0200 2022-10-31 12:56:23 +0100 B&W besluiten 11-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F Grashof, locosecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 4 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3&nbsp;Voorstel tot vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026/raadsvoorstel - 45330-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financi&euml;le begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en de daarin voorgestelde eerste wijziging van de begroting 2023 (onder meer de effecten van de septembercirculaire 2022, de afweging nieuw beleid en een aantal autonome ontwikkelingen waaronder de stijging van de energiekosten).</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financi&euml;le begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt.&nbsp;<br />De conclusie is dat de (meerjaren)begroting over alle jaren een positief resultaat laat zien. Een aantal punten worden in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2023 nader uitgewerkt: de ophoging van de inkomsten jeugdhulp van 75% naar 100%, de consequenties van de Septembercirculaire 2022, een budget in verband met de stijging van de energielasten, de afweging van gewenst nieuw beleid uit de kadernota en het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord 2022-2024) (SRA/BA). Het raadsvoorstel is 11 oktober door het college vastgesteld.<br />Het positieve financi&euml;le meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws. &nbsp;</p> <h3>4&nbsp;Vaststelling Nieuw Regionaal Verkeersmodel - 38283-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De afronding van het Regionaal Verkeersmodel voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Een doorlopende viewerlicentie voor het gebruik van OmniTRANS-Analytics af te sluiten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Onder de nieuwe regels van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet zijn bronbeheerders (gemeenten) verplicht gesteld geluidsgegevens aan te leveren volgens het Informatiemodel (nieuwe meet- en rekenvoorschriften geluid). De Omgevingsdienst is hiervoor de verantwoordelijke partij en heeft ons gevraagd om een nieuw (regionaal) verkeersmodel uit te werken waaruit de brongegevens voor bovengenoemd Informatiemodel Geluid gehaald kunnen worden. Onder regie van de Provincie Overijssel heeft voor de uitwerking van een nieuw regionaal verkeersmodel een aanbesteding en uitwerking plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en is een nieuw verkeersmodel opgeleverd. De Overijsselse gemeenten en de Omgevingsdienst zijn bij de uitwerking hiervan nauw betrokken geweest.</p> <h3>5&nbsp;Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe - 44080-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 28 april 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.</p> <h3>6 Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een handhavingsverzoek voor het perceel de Wandelingen 19 te Wijhe - 44182-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 11 april 2022 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 3 januari 2022 heeft reclamant een verzoek tot handhaving gedaan met betrekking tot de hoogte van een schutting aan de Wandelingen 19 te Wijhe. Bij brief van 11 april 2022 is het verzoek afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend.<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> <h3>7 Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek - 45359-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het nadere onderzoek naar extra woningbouw, uitgevoerd door Stichting de Noordmanshoek.</li> <li>In te stemmen om in samenspraak met de Stichting (onder regie van de Stichting) toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan om de woningbouw en het landgoed te realiseren. Dit zoals in onderstaand advies nader is geformuleerd, waarbij de raad periodiek wordt ge&iuml;nformeerd door Stichting en college gezamenlijk.</li> <li>In te stemmen om in afstemming met de Stichting afspraken te maken over de te zetten vervolgstappen en de daaraan te koppelen termijn.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B&amp;W heeft, met waardering voor de inzet van de Stichting De Noordmanshoek, kennisgenomen van de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor extra woningbouw op de locatie De Noordmanshoek. Dit onderzoek, dat onder regie van de Stichting De Noordmanshoek is uitgevoerd, toont aan dat i.p.v. de oorspronkelijk geplande 30 woningen er mogelijkheden zijn voor circa 70 woningen. Dit past in de focus op wonen die door raad en college medio 2021 is gekozen. Samen met de Stichting zullen nu vervolgstappen gezet worden. Zoals acties m.b.t. mogelijke verkoop gronden, het verfijnen van het stedenbouwkundige plan en contracteren van partijen.</p> <h3>8&nbsp;Extern mandaat en subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 - 45739-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen om de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen;</li> <li>Het gewijzigde Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, onder voorbehoud van de vaststelling van bijbehorende Subsidieverordening door de gemeenteraad, vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het concept-raadsvoorstel Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 met bijlage 1 'Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen' en deze voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.</li> <li>Kennis te nemen van het 'Tarievenblad 2023' (bijlage 2)&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Gecertificeerde Instellingen (hierna GI&rsquo;s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI&rsquo;s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. De onderliggende subsidieverordening bevat de eisen die in het kader van de subsidi&euml;ring worden gesteld. De uitvoering van de subsidieverordening is belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Dit is geregeld middels het Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Jeugdhulp. De huidige subsidieverordening en mandaatbesluit kennen een looptijd tot en met 2022. Op 28<br />september 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg van het RSJ IJsselland ingestemd met een nieuwe subsidieverordening en mandaatbesluit en verzocht dit ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges (mandaatbesluit) en gemeenteraden (subsidieverordening). Het college heeft besloten om de subsidieverordening voor vaststellen aan te bieden aan de gemeenteraad en heeft het gewijzigd extern mandaatbesluit vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad.</p> <h3>9&nbsp;Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek - 46064-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Aan te sluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022;</li> <li>VNG te machtigen om:&nbsp;<br />a. een selectielijst als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet, voor bewaring van e-mail te ontwerpen; het ontwerp voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);<br />b.op de daartoe ge&euml;igende termijn de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW door ondertekening van het machtigingsformulier;</li> <li>De ontwerpselectielijst goed te keuren door middel van ondertekening van het goedkeuringsformulier;</li> <li>De machtiging en goedkeuring kenbaar te maken aan de VNG door toezending van het machtigingsformulier en goedkeuringsformulier.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Informatie van gemeente moet degelijk bewaard worden en beschikbaar zijn in het kader van bijvoorbeeld informatieverzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo). Het zaaksysteem voorziet hier grotendeels in maar informatie in e-mails is vaak nog slecht toegankelijk. Dat is reden dat de VNG een systematiek heeft ontwikkeld, gericht op e-mailarchivering onder de noemer &lsquo;Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022&rsquo;. Het college wordt gevraagd om aan te sluiten bij deze selectielijst en dit kenbaar te maken naar de VNG. Bij de totstandkoming van dit voorstel is afstemming gevonden met de DOWR-partners Deventer en Raalte. Naar verwachting vindt implementatie in de gemeentelijke organisatie pas plaats in de tweede helft van 2023. Nadere communicatie naar aanleiding van dit besluit is nu niet noodzakelijk. Te zijner tijd is communicatie en bewustwording wel een belangrijk onderdeel van het implementatieproces.</p> <h3>10&nbsp;Convenant Regionaal Expertteam Overijssel vaststellen en ondertekenen - 46412-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Convenant Regionaal Expertteam Jeugdhulp Overijssel vast te stellen;</li> <li>De burgemeester aan wethouder J. Compagner volmacht te verlenen om het onder 1 genoemde Convenant te ondertekenen (op basis van artikel 171, lid 2 Gemeentewet).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In maart 2021 is er gestart in Overijssel met twee Regionale Expertteams Jeugdhulp, in IJsselland en in Twente. Dit is naar aanleiding van de opdracht van het ministerie van VWS om regionale expertteams in te richten. Het Regionaal Expertteam (RET) biedt de regionale oplossing voor elke jeugdigen met meervoudige en complexe problemen. Na een pilotperiode wordt het RET nu onderdeel van het Expertisenetwerk Overijssel. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen in IJsselland vastgelegd in een convenant. Het college stelt dit convenant vast en machtigt wethouder Judith Compagner om het convenant te ondertekenen op 12 oktober 2022.</p> <h3>11&nbsp;Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 in Wesepe in het kader van de KGO-regeling - 46822-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer stelt een erfinrichtingsplan op dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b.Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.<br />c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.</li> <li>Een bestemmingsplan of omgevingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling op verschillende plekken ca. 860 m2 aan landschapontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>12 Bestuursrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging najaar 2022 GGD IJsselland - 47152-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022/1 en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging;</li> <li>De bestuursrapportage, het collegeadvies en de conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 31 oktober 2022 te plaatsen;</li> <li>GGD IJselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 8 december 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financi&euml;le ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, die in juni 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. DezebBestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2022 zijn met name de financi&euml;le gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland uitvoert in het kader van Covid-19, de bestrijding van het apenpokkenvirus (Monkeypox) en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekra&iuml;ne. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.</p> <h3>13 Reactie op brief Chint Solar - 42558-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De brief van Chint Solar beantwoorden met bijgevoegde brief;</li> <li>Het verzoek van Chint Solar en de beantwoording van het college voor kennisgeving doorsturen aan de raad.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bedrijf Chint Solar is initiatiefnemer voor een zonneveld aan de Holstweg bij Den Nul. In mei 2021 is gestart met het participatieproces om met de be- en omwonenden het project vorm te geven.&nbsp;<br />Het beleid dat van toepassing is biedt alle betrokkenen een proces en ondersteuning om binnen de kaders met elkaar tot een invulling te komen die -in meer of mindere mate- aan ieders belangen tegemoetkomt.<br />Als gemeente nemen wij deel aan dit proces via de Omgevings Advies Raad (OAR) waarin e.e.a. besproken wordt. Onze rol in de OAR is die van adviseur.&nbsp;<br />Chint Solar verzoekt het college nu om regie te nemen in het proces van de OAR en met een definitie te komen voor lokaal eigenaarschap. Chint Solar verwijst daarbij naar het beleid dat de raad in 2020 heeft vastgesteld in de Ruimtelijke visie Duurzame Energie en het toetsingskader. Juist op basis van datzelfde beleid hebben wij bij de start van het proces duidelijk de kaders gesteld en afgesproken. Binnen deze kaders konden en kunnen de deelnemers tot een eindresultaat komen. Het resultaat van de werkgroep financi&euml;le participatie ligt er nu; weliswaar geen eensluidend resultaat, maar vier scenario&rsquo;s waarin de diverse belangen zijn vertegenwoordigd.<br />Het college is van mening dat dit resultaat voldoende aanknopingspunten biedt voor het vervolg en dat er daarom -zeker in deze vergevorderde fase van het proces- geen sprake kan zijn van aanpassing van het beleid. Om die reden heeft het college besloten om niet op het verzoek van Chint Solar (zonneveld Holstweg) in te gaan.</p> <h3>14 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand - 47306-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:<br />Ritske Venema, Joyce Lindeboom &ndash; Kluin en Hanja Dijkstra</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.<br />Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.</p> <h3>15&nbsp;Nieuwe beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor kapschuur aan de Steunenbergerweg 7 en 7a in Olst - 39299-2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het bezwaarschrift van eisers alsnog gegrond te verklaren;</li> <li>Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen;</li> <li>Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B en W heeft op 7 september 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kapschuur aan de Steunenbergerweg 7a te Olst. Tegen dit besluit hebben eisers een bezwaarschrift ingediend. Op 9 februari 2021 heeft het college op advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen zijn eisers in beroep gegaan. De rechtbank Overijssel heeft op 21 februari 2022 het beroep gegrond verklaard en het college opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar van eisers te nemen met inachtneming van zijn uitspraak. Op 4 oktober 2022 heeft de gevolmachtigde namens eisers het college in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar.</p> 2022-10-17 10:00:00 +0200 2022-10-17 10:57:42 +0200 2022-10-17 10:58:08 +0200 B&W besluiten 04-10-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 september 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <ul> <li>Openstelling nieuwe vacatures VNG bestuur en commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo training crisisbeheersing &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Afhandeling ingekomen uitnodigingen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3 Principebesluit tot integrale herziening bestemmingsplan Steunenbergerweg 6, Olst</h3> <h4>Besluit</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor het initiatief aan de Steunenbergerweg 6 te Olst, waarbij de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf wordt gesplitst in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur wordt herbouwd en waarbij de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf wordt verschoven en verkleind, onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te splitsen woning in de karakteristieke woonboerderij voldoet aan de grenswaarden van de Wet geluidshinder.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont (al dan niet met onderzoeken) aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpbestemmingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het erf aan de Steunenbergerweg 6 in Olst bestaat uit een voor- en achtererf. Op het voorerf bevindt zich een karakteristieke boerderij met schuur en voor het achtererf is in 2019 al een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt er 4 woningen te realiseren. Sindsdien hebben de initiatiefnemers het plan verder uitgewerkt. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit wordt het bouwvolume op het achtererf verkleind en dient het bouwvlak te worden aangepast. Daarnaast bleek de schuur bij de karakteristieke boerderij bouwkundig niet te behouden. De initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente om de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf op te splitsen in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur te herbouwen en de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf aan te passen. Omdat het nieuwe plan voor het achtererf meer ruimtelijke kwaliteit met zich meebrengt en de karakteristieke woonboerderij gesplitst kan worden op basis van de wijzigingsbevoegdheid van het college, wordt het college voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>4 Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 6 oktober 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 6 oktober 2022.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 6 oktober is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. In het college is besloten dat de burgemeester de portefeuille OD IJsselland overneemt van wethouder Blind. De inhoudelijke adviezen zijn verwoord in de geannoteerde agenda</p> <h3>5 Aanvulling op structuurvisie voor Wijhe Zuid/Wengelerhoek</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de ontwerp aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek.</li> <li>Het ontwerp voor een periode van vier weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 4 december 2017 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Olst-Wijhe &lsquo;Ruimte voor initiatief en innovatie' vast. In deze structuurvisie staat het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Over wonen namen we in 2017 in de structuurvisie op dat er de komende 10 jaar circa 500 woningen bij komen. Op dat moment was er nog geen wooncrisis zoals deze er nu wel is. Begin dit jaar stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vast met als eerste zin: &ldquo;Ons land beleeft een wooncrisis en die is niet aan onze gemeente voorbijgegaan.&rdquo; De ambitie die in de Woonvisie 2022-2025 staat opgenomen is de komende jaren te groeien met 1000 tot 1200 woningen.&nbsp;</p> <p>&Eacute;&eacute;n van de gebieden die ontwikkeld kan worden om te helpen deze ambitie te halen, is Wengelerhoek aan de zuidrand van Wijhe. Op 24 februari 2020 besloot de gemeenteraad om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Dit op basis van een quickscan/haalbaarheidsstudie. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden dit jaar plaats. De volgende stap is een aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek ter voorbereiding op een bestemmingsplan of omgevingsplan Wengelerhoek. De ontwikkeling van Wengelerhoek past niet in de structuurvisie 2017 omdat op dat moment de woonambitie lager lag. In de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek onderbouwen we dat deze ontwikkeling een logische aanvulling op het dorp Wijhe is. &nbsp;</p> 2022-10-10 09:45:00 +0200 2022-10-07 11:23:07 +0200 2022-10-07 11:23:07 +0200 B&W besluiten 27-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 september 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2 Ingekomen</h3> <p>- &nbsp;Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3 Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de &lsquo;Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021&rsquo; en de input hiervan mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument dat in 2023 wordt opgeleverd.</li> <li>De raad te informeren over de evaluatie van het Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021 door de evaluatie te plaatsen op de lijst ingekomen stukken van de eerstkomende raadsagenda.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het &lsquo;Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024&rsquo; staat de visie op de aanpak van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe beschreven. De gemeente Olst-Wijhe participeert in deze arbeidsmarktregio. Naast de regionale aanpak is er ook ruimte voor lokale activiteiten. In het &lsquo;Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021' is onze lokale aanpak beschreven. We hebben deze lokale aanpak ge&euml;valueerd. Die evaluatie levert input op voor een nieuw ambitiedocument dat in 2023 voor besluitvorming aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de evaluatie van onze lokale aanpak en besloten om die input mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument.</p> <h3>4 Zienswijze Provinciaal programma Energiestrategie, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de zienswijze op de concept Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE);</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De provincie Overijssel heeft het voornemen een programma vast te stellen om de provinciale rol en positie duidelijk en transparant te schetsen waar het gaat over de gezamenlijke ambities voor windenergie uit de Regionale energiestrategie (RES). Het programma bevat de uitwerking van de afspraken in de RES en geeft invulling aan de reeds door Provinciale Staten vastgestelde kaders zoals opgenomen in de RES, de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Het programma richt zich op het behalen van de gezamenlijke doelen. Het geeft de kaders voor ons handelen in algemene zin en kan een leidraad zijn voor individuele casus.&nbsp;<br />Er ligt een concept Provinciaal programma energiestrategie (PPE) voor, waar we als gemeente Olst-Wijhe via een zienswijze op reageren. Het belangrijkste punt van de zienswijze is het in onze ogen onzorgvuldige proces en onze vraag om het abusievelijk genoemde voorkeursgebied Raalte-Olst-Wijhe (wat Raalte-Dalfsen moet zijn) te herstellen.&nbsp;</p> 2022-10-03 09:45:00 +0200 2022-09-30 09:58:16 +0200 2022-09-30 09:58:16 +0200 B&W besluiten 20-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig&nbsp;</h2> <ul> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Provincie Overijssel Aanpak huisvesting statushouders &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />nemen.</li> <li>Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. (Deel)visie online dienstverlening&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de (deel)visie online dienstverlening;</li> <li>De (deel)visie online dienstverlening ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken;</li> <li>De financi&euml;le consequenties mee te nemen op de lijst van gewenst nieuw beleid en ter besluitvorming voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Voor 2023 gaat het om &euro; 46.000, voor 2024 om &euro; 40.000 en vanaf 2025 om jaarlijks &euro;23.000.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Met onze online dienstverlening willen we: &lsquo;Altijd dicht(er)bij en persoonlijk&rsquo; zijn. Online dienstverlening is namelijk altijd en overal beschikbaar voor onze inwoners. We gebruiken vijf richtinggevende uitgangspunten om ons doel te bereiken:</p> <ol> <li>Wij weten wie onze inwoners zijn en wat zij van ons verwachten.</li> <li>Wij bieden onze inwoners online dienstverlening op maat.</li> <li>Met trends en ontwikkelingen die bij onze gemeente passen, verbeteren wij onze dienstverlening.</li> <li>Onze online dienstverlening is toegankelijk voor onze samenleving.</li> <li>Wij laten zien wat wij doen en bieden gemeentelijke informatie online beschikbaar aan.</li> </ol> <h3>4. Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de begroting 2023 en jaarrekening 2021 Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 januari 2006 is namens de gemeenteraden van Olst-Wijhe en Raalte het Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte (TZHO) ingesteld. Dit orgaan vervult namens de gemeenteraden de toezichtrol op Stichting &lsquo;de Mare&rsquo;. De begroting 2023 en jaarrekening 2021 van het TZHO worden naar beide gemeenteraden gestuurd. Gedeputeerde Staten heeft een afschrift ontvangen.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Principebesluit om medewerking te verlenen aan het renoveren van zorgcomplex Overkempe </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen het renoveren van zorgcomplex Overkempe waarbij de het perceel met de bestemming Maatschappelijk wordt vergroot, een nieuw gebouw gerealiseerd wordt en bestaande bebouwing wordt uitgebreid, onder voorwaarde dat;<br />a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;<br />c. bij de uitwerking er nadere aandacht is voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; nader wordt afgestemd met de gemeente.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de Koekoeksweg 100 te Olst. De initiatiefnemer wil het zorgcomplex Overkempe moderniseren, laten voldoen aan de huidige (zorg)normen en bestaande initiatieven op het terrein herhuisvesten. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. &nbsp;Bij de uitwerking is er nadere aandacht noodzakelijk voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; vanwege de toevoeging van de ondergeschikte detailhandel en horeca-activiteiten.</p> <h3>6. Uitbetalen tweede energietoeslag van &euro; 500,00&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>De tweede aanvullende energietoeslag van &euro; 500 ambtshalve te verstrekken aan de huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag van &euro; 900;</li> <li>Na bekendmaking van het beschikbare budget in de septembercirculaire af te wegen hoe om te gaan met de huishoudens die een deel van de eerste energietoeslag hebben ontvangen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Van het Rijk zal de gemeente budget ontvangen voor een tweede energietoeslag. Om gelet op de knel bij huishoudens snelheid aan te brengen wordt bij huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag de tweede ambtshalve uitbetaald.</p> <h2>7. Afsluiting particuliere spoorwegovergangen&nbsp;</h2> <h4>besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Wethouder Blind te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst;</li> <li>Op korte termijn overgaan tot aanleg van grasbetonstenen langs een deel van de Scherpenzeelseweg. Hiervoor is dekking vanuit Prorail.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail streven ernaar om het aantal incidenten op overwegen te verminderen. Daarvoor is onder meer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. Doel van dit programma is het zo snel mogelijk sluiten of beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen. In Nederland zijn er naast openbare overpaden ook particuliere overpaden. Dat zijn kleine oversteekplaatsen voor rechthebbenden: landeigenaren of mensen die recht van overpad hebben over het spoor. Nu zie je dat deze private overwegen op sommige plaatsen een publiek karakter krijgen. Mensen gebruiken het als onderdeel van recreatie, zoals een wandelroute of als sluiproute om ergens sneller te komen.<br />In kader van de sluiting van de particuliere overwegen moeten nu meerdere agrari&euml;rs, die voorheen zo&rsquo;n particuliere overweg op hun landerijen kwamen, via openbare wegen, zoals de Scherpenzeelseweg omrijden om hun akkers en graslanden te kunnen bereiken. Omdat de Scherpenzeelseweg binnen de provinciale en gemeentelijke hoofdfietsroute valt zijn door ProRail verbetervoorstellen gedaan om een deel van de Scherpenzeelseweg van vergevinggezinde bermen te voorzien.</p> 2022-09-26 08:00:00 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 B&W besluiten 13-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te Welsum, onder voorwaarde dat:<br />a. Wordt voldaan aan de voorwaarden aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 15.1 van het bestemmingsplan Welsum, zuidelijke ontwikkeling (19 februari 2013);<br />b. Er wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, (eventueel) aangetoond met onderzoeken;<br />2. Een wijzigingsplan in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te splitsen van twee naar drie woningen. De initiatiefnemer wil hiervoor gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, zuidelijke ontwikkeling&rsquo; uit 2013 om karakteristieke hoofdgebouwen te splitsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een wijzigingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.&nbsp;</p> <h3>4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:<br /><br />1. Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Herxen 11&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022011002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen;<br />2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In januari 2022 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van twee woningen naast de bestaande boerderij op het perceel Herxen 11 (Wijhe). Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 8 februari 2022 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden over 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van de collegeleden, respectievelijk de verklaringen van de collegeleden in 2021 bij geen van hen verrekening met de bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van toepassing is.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden een advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen in 2021 terug betaald moet worden door het betreffende collegelid. Over het kalenderjaar 2021 hebben allen hun opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven dan wel de ingediende verklaringen is vastgesteld dat in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan.&nbsp;</p> <h3>6. Plan van aanpak Datagedreven werken&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>In te stemmen met het Plan van aanpak Datagedreven werken Olst-Wijhe als onderdeel van de Digitale transformatie;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2022 van afgerond &euro; 11.000 mee te nemen in de 2e BERAP 2022 en de aanvraag voor benodigde middelen vanaf 2023 mee te nemen in de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2023-2026. Voor 2023 gaat het om &euro;188.000, voor 2024 om &euro; 213.000 en vanaf 2025 structureel om &euro; 117.000.<strong><br /></strong></li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Datagedreven werken in Olst-Wijhe. In maart 2021 stelde het college de visie en ambitie voor Datagedreven werken al vast. Datagedreven werken is een middel voor een betere informatievoorziening voor inwoners en medewerkers en wordt gebruikt om (toekomstige) ontwikkelingen te monitoren en voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Met behulp van data is het mogelijk om de processen zo effici&euml;nt mogelijk in te richten, waardoor beslissingen sneller, beter &eacute;n accurater genomen kunnen worden.</p> <p>In het plan van aanpak staat beschreven wat we willen doen en welke middelen benodigd zijn om in Olst-Wijhe aan de slag te gaan met Datagedreven werken.&nbsp;</p> 2022-09-19 10:00:00 +0200 2022-09-19 09:47:04 +0200 2022-09-30 09:21:06 +0200 B&W besluiten 06-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Geen ingekomen stukken.</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het communicatie- en participatieplan voor het Masterplan Fiets Olst;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft 1 maart 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het plan van aanpak en de planning voor de uitvoering van het onderzoek naar veilige en herkenbare fietsroutes in Olst. Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek is de communicatie en participatie. Hiervoor is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het college heeft besloten in te stemmen met het voorgestelde communicatie- en participatieplan.</p> <h3>4. Voortgang opzeggen contract Gazprom</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang in het proces rondom het opzeggen en opnieuw aanbesteden van een gasleveringscontract;</li> <li>Kennis te nemen van de voorlopige financi&euml;le gevolgen van deze contractwijziging;</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 31 mei 2022 heeft het college op aanwijzing van het Rijk besloten om het contract met Gazprom Energy NL op te zeggen en een versnelde aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor een nieuwe leverancier. Inmiddels hebben we Vattenfall als nieuwe leverancier van gas gecontracteerd en het contract met Gazprom opgezegd. De financi&euml;le gevolgen van dit nieuwe gascontract en mede hierdoor ook de gevolgen voor de prijzen zijn echter fors. Landelijk zijn er recent veel ontwikkelingen en debat. Deze worden nauwlettend gevolgd.&nbsp;</p> <h3>5. Voorstel tot vaststelling van de eindnotitie bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Eindrapportage bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> <li>Ter uitvoering van de bestuursopdracht definitief in te stemmen met de opgelegde taakstelling van 15% en de geschetste te verwachten maatschappelijke effecten hiervan te accepteren.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan de regionale netwerkorganisatie Salland United vanaf 2023 en de jaarlijkse kosten te dekken uit de ingevulde taakstelling.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het realiseren van een inloop-ggz-voorziening en de geraamde ontwikkelkosten van &euro; 115.000,- te financieren uit de geoormerkte preventiegelden beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</li> <li>De financi&euml;le aspecten mee te nemen in het begrotingsraadsvoorstel en te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2023-2026.</li> <li>In te stemmen met de concept-antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde 'voorliggend veld'. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen.&nbsp;</p> <p>Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een vernieuwende samenwerking te komen. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht heroverweging voorliggend veld vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe deze opdracht wordt uitgevoerd. Nu is de eindrapportage opgeleverd. Daarin zijn tien kompaslijnen voor de toekomst geschetst. De organisaties legden hun eigen activiteiten langs deze kompaslijnen en selecteerden een concrete ('minst schadelijk met het oog op de toekomst') invulling van de opgelegde 15% bezuinigingstaakstelling. Bij de organisaties bestaan wel grote zorgen wat de korting voor de inwoners betekent. Deze gevolgen staan verwoord in de eindrapportage. Aan de raad wordt gevraagd om bij de besluitvorming een weging te maken tussen de financi&euml;le doelstellingen van de bestuursopdracht en de maatschappelijke draagkracht</p> <h3>6. Aanbesteding Sociaal Medische Advisering (SMA)</h3> <p><strong>Besluit</strong></p> <ol> <li>De offerteaanvraag Sociaal Medische Advisering, inclusief bijbehorende bijlagen, vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met de mandatering van Deventer als penvoerder voor de aanbesteding;</li> <li>In te stemmen met het starten van een openbare Europese aanbesteding en Wethouder J. Compagner het mandaat te verlenen tot het nemen van verdere besluiten in het kader van deze aanbesteding;</li> <li>Aan wethouder J. Compagner mandaat te verlenen tot het aangaan van de uit deze aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de (lokale) Verordening Leerlingenvervoer en de uitvoering van de Participatiewet met als onderdeel bijzondere bijstand. Binnen dit kader ligt de verantwoordelijkheid om rondom de aanvraag van een inwoner indien noodzakelijk medische informatie onafhankelijk te laten onderzoeken en/of beoordelen. In samenwerking met de gemeenten Deventer, Raalte en Voorst zijn we daarom de aanbesteding Sociaal medische advisering gestart. Het streven is om de aanbesteding aan het einde van dit jaar af te ronden met als doel het nieuwe contract in te laten gaan op 1 januari 2023.</p> 2022-09-12 09:30:00 +0200 2022-09-09 13:17:19 +0200 2022-09-30 09:21:18 +0200 B&W besluiten 30-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022&nbsp;</h3> <p>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022</p> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Halfjaarbericht 2022 Enexis Holding N.V &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Afronding verkoop Fudura B.V - &nbsp;voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Dag van de boerin &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. VNG convenanten hulpmiddelen Meeverhuizen en Maatwerkprocedures toegang ondertekenen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het convenant &lsquo;Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen&rsquo; en het convenant &lsquo;Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing&rsquo; te ondertekenen.</li> <li>In te stemmen met het koppelen van opleggers aan beide convenanten en deze te ondertekenen.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De VNG roept gemeenten op om twee convenanten rondom de hulpmiddelen te ondertekenen. Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen de inhoud van de convenanten gaan toepassen.&nbsp;<br />Het college heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG.&nbsp;<br />Het Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen en het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing zijn opgesteld om knelpunten met complexe hulpmiddelen op te lossen. Werken volgens het convenant betekent:</p> <ul> <li>dat wij bij verhuizing van de inwoner de overname van het hulpmiddel regelen conform de afspraken in het convenant (betreffende prijsafspraken en werkwijze);</li> <li>dat wij in onze werkwijze voor toewijzen en leveren van hulpmiddelen de modelmaatwerkprocedure implementeren;</li> <li>dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar zoveel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de inwoner;</li> <li>dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag.</li> </ul> <p>Aan beide convenanten wordt een oplegger gekoppeld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om van de in de oplegger genoemde uitzonderingssituaties af te wijken van de convenanten. De oplegger verandert de 'ja, altijd' in 'ja, tenzij&hellip;' maar we benadrukken dat 'ja' de basisinstelling is.<br />Deze oplegger is opgesteld met de gemeenten waarmee wij gezamenlijk het contract voor de hulpmiddelen hebben. Door het convenant te tekenen in combinatie met een oplegger kan de door de belangenverenigingen gewenste brede, landelijke steun voor de convenanten bereikt worden.</p> <h3>4. Voorstel tot naamswijziging Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college stemt in met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.&nbsp;</p> <p>Met ingang van 1 januari 2021 is een aantal wijzigingen in de SUWI-regelgeving van kracht geworden. Hieronder valt een wijziging rondom de naamgeving van regionale aanspreekpunten. Ieder regionaal aanspreekpunt voor werkgevers heet 'werkgeversservicepunt + naam arbeidsmarktregio'.&nbsp;</p> <p>De huidige naam is daardoor 'Werkgeversservicepunt FactorWerk Stedendriehoek en Noordwest Veluwe'. Deze naam is erg lang en niet praktisch in gebruik. Het lijkt voor de praktische uitvoerbaarheid wenselijk om de naam van de arbeidsmarktregio aan te passen naar een kortere naam.</p> <p>De nieuwe naam sluit aan op de gewijzigde SUWI-regelgeving en is praktisch in gebruik en herkenbaar voor betrokken partijen, werkgevers en werkzoekenden.&nbsp;</p> <h3>5. Wijziging bevoegde tot het ondertekenen van overeenkomsten binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>22 februari 2022 heeft het college besloten tot het ondertekenen van het landelijk convenant vroegsignalering. Het college heeft toen wethouder Kamphuis aangewezen als bevoegde om het landelijk convenant te ondertekenen alsook de overeenkomsten met iedere individuele vaste lasten partner.&nbsp;</p> <p>De bevoegdheid tot ondertekenen van de overeenkomsten was gekoppeld aan wethouder Kamphuis en niet zijnde zijn functie met bijbehorende portefeuilles. Hierdoor is deze bevoegdheid niet automatisch overgedragen bij de portefeuillewisseling.</p> <p>Het college besluit &nbsp;Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van nog te ondertekenen overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.</p> <h3>6. Herziening proces begroting 2023/vertaling bestuursakkoord 2022-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Kadernota 2024-2027 als richtpunt te gebruiken voor de vertaling van het SRA / bestuursakkoord en de afweging van structureel nieuw beleid en daarvoor een gewijzigde procesplanning te vast te stellen.</li> <li>Bij de begroting 2023-2026 eenmalig bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 af te wegen (als vertaling van het SRA / bestuursakkoord).</li> <li>Het opnemen van een structureel richtbedrag in de begroting 2023 voor de uitvoering van de gemaakte afspraken SRA / bestuursakkoord binnen de op dat moment actuele financi&euml;le stand van zaken (doelstelling e ruimte nieuwe raad).</li> <li>Twee beeldvormende sessies met de raad in september te houden om de raad mee te nemen in het proces.</li> <li>De procedure ter instemming voor te leggen aan het raadspresidium (5/9).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan. De eerder gemaakte planning voor de afweging nieuw beleid dient te worden aangepast, omdat genoemde documenten later zijn verschenen dan in de eerdere planning was aangenomen. In het raadsvoorstel bij de Kadernota 2023-2026 was aangegeven dat de afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de begroting 2023-2026. De uitwerking van het raadsagenda/bestuursakkoord in een collegeagenda met financi&euml;le vertaling vraagt de nodige tijd van de organisatie. De tijd in september is daarvoor te kort. Daarom heeft het college het proces opnieuw uitgelijnd.</p> <h3>7. Budget uitbereiding lias projectenmodule tbv Planning en Controlcyclus&rsquo;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aanschaf van Lias Projectmodule Prestatiemanagement</li> <li>De raad via de 2e BERAP 2022 voor te leggen om de &euro; 11.050 te dekken uit de middelen uit de voormalig reserve privatisering groen die nog beschikbaar zijn binnen de reserve nader te bestemmen middelen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de aanschaf van Lias Prestatiemanagement wordt het mogelijk gemaakt om verbinding te leggen tussen het opstellen van een projectplan, het regulier opstellen van voortgangsrapportages en risicomanagement per project. Deze tool ondersteunt daarnaast bij het overall generen van de projectportfolie, planning en financi&euml;n. Het effect is een effici&euml;ntere, eenduidige monitoring en verantwoording van projecten in de PC cyclus. Daarnaast geeft het een realtime overzicht van de stand van zaken in de projecten.</p> <h3>8. Opvang vluchtelingen in Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met:<br />De Langstraat niet aan te wijzen als een opvanglocatie voor vluchtelingen.</li> <li>De Rabobank aan te wijzen als opvanglocatie voor de opvang van 50 vluchtelingen.</li> <li>De raad te informeren via het seniorenconvent.</li> <li>De werkwijze zoals opgenomen in het communicatieplan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Momenteel worden twee locaties onderzocht voor de mogelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen in Wijhe, te weten:</p> <ul> <li>Langstraat 58-62. Een leegstaande winkelruimte van Hemeltjen voor opvang van 20 vluchtelingen;</li> <li>Oranjelaan 10. De voormalige Rabobank voor opvang van circa 50-60 vluchtelingen.</li> </ul> <p>Beide locaties zijn geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Het vormen van woonunits voor 4 tot 6 personen is in de Rabobank eenvoudig te realiseren. Er is al een kamerindeling die voldoet. De Langstraat is een lege ruimte waar ook de woonunits moeten worden gemaakt. In beide locaties moeten de sanitaire en keukenvoorzieningen worden aangebracht. Bij de Rabobank is ook een P-terrein beschikbaar en er is eenvoudig een kinderspeelvoorziening te realiseren. Het college kiest er voor de mogelijkheid van de Rabobank verder uit te werken en de Langstraat af te laten vallen.</p> 2022-09-05 09:00:00 +0200 2022-09-01 14:02:01 +0200 2022-09-30 09:21:33 +0200 B&W besluiten 23-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief VNG over standpunt en aanpak VNG inzake stikstof en stikstofbeleid &ndash;&nbsp;<br />voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief NMV &ndash; akkoord met inhoud antwoordbrief.<br />&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Klachtenrapportage 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Klachtenrapportage 2021;</li> <li>Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman;</li> <li>De raad in kennis te stellen van de Klachtenrapportage 2021 en het jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de klachtenco&ouml;rdinator een Klachtenrapportage uit. Dit is een verplichting op grond van de Klachtenregeling. In de Klachtenrapportage wordt het aantal, de aard, de wijze van afdoening en de getroffen maatregelen naar aanleiding van de ingediende klachten uiteengezet. Het college nam kennis van de rapportage en stelt de gemeenteraad van de Klachtenrapportage 2021 in kennis. Tevens wordt het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman met de raad gedeeld.</p> <h3>4. Principebesluit bestemmingswijziging en splitsing Kappeweg 17 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Kappeweg 17 te Wijhe, waarbij de bestaande boerderij gesplitst wordt in twee woningen in het kader van de KGO-regeling, onder voorwaarde dat:<br />a. In overeenstemming met de gemeente tot een motivatie en financi&euml;le onderbouwing van de benodigde kwaliteitsinspanning en invulling van die kwaliteitsinspanning in het kader van het KGO-beleid wordt gekomen;<br />b. De initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt welke door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />c. De provincie Overijssel toestemming heeft gegeven voor deze ontwikkeling in het buitengebied, omdat er een provinciaal belang is;<br />d. Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.<br />e. Er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de bestemmingswijziging van het perceel aan de Kappeweg 17 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling ontwikkelruimte cre&euml;ren voor de wijziging van de huidige bestemming &lsquo;Recreatie &ndash; Verblijfsrecreatie&rsquo; naar &lsquo;Wonen&rsquo; en het splitsen van de boerderij en schuur in twee wooneenheden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. In de basis staat de gemeente positief tegenover het voornemen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>5. Het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het opleggen van het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen op het perceel aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a te Olst.</li> <li>De brief persoonlijk aan de vennoten van het bedrijf, uit te reiken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 mei 2022 hebben wij een handhavingsverzoek van omwonenden ontvangen. &nbsp;Zij verzoeken ons handhavend op te treden tegen de activiteiten aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a in Olst die zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft de toezichthouder van de Omgevingsdienst IJsselland op 30 mei 2022 aan het bedrijf, een bedrijfsbezoek gebracht. Er is geconstateerd dat de klachten over geur- en geluidsoverlast van de omwonenden terecht zijn en hierop is besloten handhavend op te treden.</p> <h3>6. <strong>Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de VNG voor de komende onderhandelingen voor de Cao Gemeenten.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college voor arbeidszaken bepaalt bij de start van de onderhandelingen over de Cao Gemeenten de inzet namens de gezamenlijke werkgevers. De arbeidsvoorwaardennota 2023 omvat deze inzet. Hierover wordt een ledenraadpleging gehouden. Het college van B&amp;W heeft ingestemd met deze arbeidsvoorwaardennota.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Project De Lepelaar&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De procesbegeleiding te stoppen voor de ontwikkeling van het terrein &lsquo;De Lepelaar&rsquo;;</li> <li>Vast te stellen dat er op korte termijn geen buurthuis in de Eikelhof komt;</li> <li>De vorige eigenaren geen rekening te sturen en de extra kosten voor rekening van de gemeente te nemen ten laste van het budget De Lepelaar;</li> <li>Het bestuur van PB-Eikelhof en de provincie te informeren;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De afgelopen jaren is samen met de eigenaar/ontwikkelaar, de provincie Overijssel, omwonenden, PB-Eikelhof en de gemeente gezocht naar een manier om een buurthuis op de Eikelhof te realiseren. Begin 2021 bleek dat er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk was, ook niet met het realiseren van drie in plaats van twee extra woningen. In 2021 heeft een nieuwe ontwikkelaar (woonachtig op de Eikelhof) onderzocht of een plan met meer woningen (maximaal zes) mogelijk was. Deze variant werd ook geaccepteerd door de provincie (KGO, Maatschappelijke toevoeging van een buurthuis).&nbsp;<br />Doordat de eigenaren de koopprijs hebben verhoogd van &euro; 300.000 naar &euro; 500.000 was er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk en heeft de nieuwe ontwikkelaar besloten te stoppen met deze ontwikkeling. De locatie is inmiddels verkocht aan een particulier. Deze particulier gaat hier met zijn gezin en ouders wonen. Hij heeft uitgesproken dat hij op de locatie geen buurthuis gaat realiseren. Daarmee is de ontwikkeling van een buurthuis voor de kern Eikelhof op deze locatie niet mogelijk. Het college heeft nu besloten de procesbegeleiding voor dit project te stoppen.</p> <h3><strong>8. Aanwijzingsbesluit toezichthouders&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;</li> <li>Het eerdere aanwijsbesluit d.d. 5 februari 2020 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor een goede uitoefening van de functie en de wettelijke toezichthoudende taken dienen de toezichthouders op grond van &nbsp;de Algemene wet bestuursrecht te zijn aangewezen. De aanwijzing is op grond van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving een vereiste om &nbsp;gebruik te kunnen maken van de wettelijk vastgelegde bevoegdheden.</p> <h3><strong>9. &nbsp;Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht voor de DOWR-gemeenten vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2019 is een Europese Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden van kracht. De Richtlijn heeft als doel klokkenluiders in Europa beter te beschermen. Nederland moest de Richtlijn uiterlijk 17 december 2021 omzetten in nationale wetgeving. Daarvoor is een wetsvoorstel gemaakt dat de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders aanpast en wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. De huidige Wet Huis voor klokkenluiders voldoet deels al aan de richtlijn. De implementatie van de Richtlijn in nationale wetgeving is vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat de Richtlijn met nieuwe beschermingsmatregelen vanaf 17 december 2021 rechtstreekse werking heeft voor alle decentrale overheden. Overheidswerkgevers moeten zich vanaf die datum houden aan de Richtlijn en moeten op zo kort mogelijke termijn de interne procedure en de bestaande regeling melden vermoeden misstand aanpassen.</p> 2022-08-29 08:00:00 +0200 2022-08-25 15:55:19 +0200 2022-09-30 09:35:53 +0200 B&W besluiten 16-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 juli 2022 + 19 juli 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Bijeenkomst nieuwe inwoners &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h3>3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen om:<br />a. De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;<br />b. Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van&nbsp; &nbsp; &nbsp; de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;<br />c. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> <li>&nbsp;Het raadsvoorstel naar aanleiding van de brief van &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen, ontvangen voorafgaand aan de oordeelsvormende raad van 4 juli 2022, aan te vullen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voorafgaand aan de oordeelsvormende raad op 4 juli 2022 heeft &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen een brief ingestuurd waarin wordt ingegaan op de nota van zienswijzen. In feite is er schriftelijk ingesproken. Op 4 juli 2022 is het raadsvoorstel door de gemeenteraad aangehouden. In het aangevulde raadsvoorstel gaat het college in op de ontvangen brief.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;<br />Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Nieuwendijk 24c&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004024-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2019 heeft initiatiefnemer zich gemeld met het plan voor woningbouw op het perceel aan de Nieuwendijk 24c te Wijhe. In juli 2021 is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt met drie vrijstaande woningen en heeft de initiatiefnemer bij de gemeente een principeverzoek ingediend om dit plan te realiseren. Op 28 september 2021 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit plan en een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit onder de voorwaarden dat het stedenbouwkundig plan verder werd uitgewerkt en goedgekeurd door de gemeente, dat uit onderzoek zou blijken dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling en dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst zou worden gesloten. Aan deze voorwaarden is voldaan. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. <strong>DOWR Reglement e-mail -en internetgebruik </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de &nbsp;Algemene Verordening Gegevensbescherming en recente jurisprudentie is verwerkt. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. <strong>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling voor ontwikkeling IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum)&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>De voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo;, bedoeld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie aan de IJsseldijk 59 in het kader van het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; te co&ouml;rdineren met de voorbereiding en bekendmaking van de navolgende, op aanvraag te nemen besluiten, indien en voor zover nodig voor de verwezenlijking van de maatregelen, zo nodig in meerdere clusters:<br />a. omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel benodigde verklaring van geen bedenking);<br />b. meldingen op grond van de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit;<br />c. besluiten op grond van Wegenwet en wegenverkeerswet;</li> </ol> <p>2. Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover deze benodigd zijn voor de verwezenlijking van de onder 1 genoemde besluiten, aan te duiden als besluiten, waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zo nodig in &eacute;&eacute;n of meerdere clusters, wordt geco&ouml;rdineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan als bedoeld onder 1, voor zover de co&ouml;rdinatie bijdraagt aan inzichtelijke en samenhangende besluitvorming.</p> <p>3. Als een aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, wordt het tijdstip waarop deze aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, geacht het tijdstip te zijn waarop de aanvraag is ingediend. De voor deze aanvraag gebruikelijke wettelijke procedures en termijnen beginnen op dit tijdstip.</p> <p>4. Dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; is een initiatief van Plaatselijk Belang Welsum. De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht om de co&ouml;rdinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening [Wro] van toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van de locatie IJsseldijk 59 te Welsum. Deze co&ouml;rdinatieregeling maakt het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten (in dit geval in ieder geval een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen) geco&ouml;rdineerd voor te bereiden, vast te stellen en in procedure te brengen.&nbsp;</p> <p>De behoefte aan woningen (m.n. voor ouderen) is op dit moment groot, waardoor dit maatschappelijk belang, het gebruik van de regeling rechtvaardigt. Het college stelt de raad voor om aan dit verzoek van de initiatiefnemer tegemoet te komen.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021010002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 februari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In oktober 2021 hebben drie initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van drie woningen in en aan de Elshof te Wijhe. Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 9 november 2021 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> 2022-08-22 08:00:00 +0200 2022-08-22 10:36:15 +0200 2022-09-06 11:31:15 +0200 B&W besluiten 12-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 juli 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt voor het handelen van het college&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor het handelen van het college;</li> <li>De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen conform overzicht;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De wijze van onderlinge vervanging vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van deze besluiten in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening van het Bestuursakkoord 2022-2026 Focus &amp; Verbinding. Het fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda (SRA). De SRA is door de raad op 5 juli vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Onderdeel van het bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college heeft deze portefeuilleverdeling bekrachtigd.&nbsp;</p> <h3>4. Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangaan van de annu&iuml;taire rentevaste lening van&nbsp;<br />&euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dit betreft het besluit om deze lening aan te gaan in verband met de aankoop van twee panden door Ut Huus. Het betreft een annu&iuml;taire rentevaste lening van &euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</p> 2022-07-18 09:00:00 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 B&W besluiten 05-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Besluitvorming onderzoeksresultaten zon-op-dak en vervolgaanpak&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit het adviesrapport &lsquo;Analyse zon op dak + Olst-Wijhe&rsquo; van Bind, uitgevoerd in 2021;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak om dakeigenaren te stimuleren om hun daken van zonnepanelen te voorzien om de opgave van 13 GWh zon-PV op daken voor 2030 te realiseren;</li> <li>De onderzoeksresultaten en het plan van aanpak te delen met de raad middels de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van zon-op-dak binnen Olst-Wijhe. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om de aanleg van zonnepanelen op daken in Olst-Wijhe te versnellen en zo onze opgave voor de komende jaren te realiseren. Die opgave bedraagt 13 GWh voor 2030 en in totaal 40 GWh voor de periode tot 2050. Daarbij maken we voor 2030 een verdeling in 10 GWh zon op bedrijfsdaken en 3 GWh zon op particuliere daken en voor de periode tot 2050 is de verdeling respectievelijk 30 GWH en 10 GWh.&nbsp;<br />Het plan van aanpak bestaat uit twee fasen, met elk aparte acties voor particulieren en bedrijven. Fase 1 is een pilotfase, waarin we voor particulieren collectieve inkoopacties organiseren, voor ondernemers in samenwerking met het Versnellingsteam Zon van de Provincie Overijssel een informatiesessie organiseren, inventariseren welke behoeften bedrijven hebben en ondernemers ontzorging bieden bij de subsidieaanvraag en de plaatsing van een zonnedak.&nbsp;</p> <p>De pilot vindt plaats in de periode mei 2022 tot en met december 2022. Met behulp van de resultaten van de pilot wordt een definitief plan van aanpak opgesteld voor fase 2, die plaatsvindt in de periode 2022-2026. Omgerekend is het concrete doel voor de periode tot en met 2026: 6 GWh zon op bedrijfsdaken en 1,8 GWh zon op particuliere daken.&nbsp;</p> <h3>4. Bijdrage regionale zorg co&ouml;rdinator mensenhandel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de aanpak Mensenhandel IJsselland 2022-2026 &ldquo;Samen tegen Mensenhandel&rdquo;.</li> <li>Een &eacute;&eacute;nmalige bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator voor het jaar 2022 te verlenen van &euro; 2.786.</li> <li>Een jaarlijkse bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator mensenhandel voor de jaren 2023 t/m 2026 te verlenen van &euro; 3.065 per jaar</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Mensenhandel is een groot en een schrijnend probleem in onze samenleving. Dat geldt helaas ook voor de regio IJsselland. Als we over mensenhandel spreken dan hebben we het over het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten.</p> <p>In de regiovisie &lsquo;Geweld hoort nergens thuis&rsquo;, die is vastgesteld door de 11 gemeenten in de regio IJsselland, is er ook aandacht voor mensenhandel. De intentie is om voor een samenhangende regionale aanpak van mensenhandel te gaan. Het thema is uitvoerig aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld en in het districtelijk veiligheidsoverleg.</p> <p>Lokaal is het vraagstuk ook indringend aan de orde geweest. Het is een vraagstuk dat om een integrale benadering vraagt vanuit zowel veiligheid als vanuit de zorgkant. Dit vraagt extra inzet en ook extra middelen voor onder andere de inzet van een regionale zorg co&ouml;rdinator.&nbsp;</p> <p>Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening van slachtoffers mensenhandel en met het oog hierop is op twee regio&rsquo;s na, waaronder IJsselland, in de afgelopen jaren een landelijk dekkend netwerk van zorgco&ouml;rdinatoren gerealiseerd.</p> <p>In 2021 is in IJsselland een regionale pilot uitgevoerd waarbij de door de gemeente Zwolle (centrumgemeente aanpak Huiselijk geweld) aangestelde zorgco&ouml;rdinator bij Veilig Thuis IJsselland is ingezet voor hulp en ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel in de regio IJsselland.</p> <p>Door de bewezen meerwaarde van de inzet van een zorgco&ouml;rdinator op regionaal niveau wordt voorgesteld de inzet van de zorgco&ouml;rdinator te continueren om zo te komen tot een regionale casusaanpak met behulp van de inzet van de zorgco&ouml;rdinator. Dit is een belangrijke stap om aan te sluiten bij het landelijk dekkend netwerk van regionale zorgco&ouml;rdinatoren. Voor de bekostiging van de zorg co&ouml;rdinator mensenhandel wordt van iedere gemeente in de regio IJsselland een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De verdeelsleutel van de bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.</p> <h3>5. Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In het kader van de heroverwegingsoperatie 2021 maatregel 43 (onderhoud sportparken) te schrappen.</li> <li>Bij opstellen van actualisatie Meerjarig investeringsprogramma in 2023 kosten/baten analyse te maken m.b.t. automatisering beregeninginstallaties natuurgrasvelden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. Bij nadere analyse van de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden is gebleken dat er een aantal factoren zijn die juist leiden tot kosten verhoging. Belangrijkste ontwikkeling hierin is de toename van het aantal kunstgras velden die een vragen om meer- en specialistisch onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die KNVB stelt aan velden om competitie te mogen spelen. Deze taken zijn niet door vrijwilligers uit te voeren. Besparingen op het onderhouden van natuurgrasvelden is wellicht mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties maar vraagt omvangrijke investeringen. Een verdere kosten/baten analyse van automatisering beregeningsinstallaties wordt in 2023 verder uitgewerkt.&nbsp;</p> <h3>6. Cofinanciering LEADER aanvraag Pump-track en skatebaan Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 25.000,- als cofinanciering voor het LEADER-project Pump-track en skatebaan en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader.</li> <li>Aanvrager via beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader voor het project Pump-Track en skatebaan via de 2e berap 2022 ad &euro; 25.000,-.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Onze gemeente heeft in mei een aanvraag in het kader van het LEADER-programma Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor dit project gevraagd. Het gaat om het project Pump-track en skatebaan Wijhe. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER is deze aanvraag voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.</p> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.</p> <p>Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.</p> <h3>7. Concept gebiedsagenda Boskamp in het kader van pilot gebiedsgericht werken&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van concept gebiedsagenda Boskamp, inclusief fasering op hoofdlijnen en voorstel voor het vervolg op de gebiedsagenda;</li> <li>In te stemmen met onderdelen in de concept gebiedsagenda wat betreft gemeentelijke grondposities;</li> <li>Voor meerwerkkosten &euro;8.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e Berap 2022;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de gebiedsaanpak Boskamp is een concept gebiedsagenda gemaakt. Dit is gedaan met inbreng van inwoners en diverse partijen uit het gebied. In de concept gebiedsagenda staat welke woningen aantrekkelijk en passend zijn voor de kern van de Boskamp en welke locaties het meest geschikt zijn en welke idee&euml;n er zijn over een woonconcept voor jong&amp;oud en over voorzieningen, reuring en noaberschap. Ook gaat de concept agenda op hoofdlijnen in op de nieuwe invulling van de school- en kerkgebouwen en de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Sint Willibrord. Ook wordt aangegeven hoe de fasering van de idee&euml;n eruit ziet en hoe het proces verder loopt. Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan omdat op onderdelen vervolgonderzoek en nadere afspraken nodig zijn. De gebiedsagenda draagt bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. De werkgroep Hart van de Boskamp presenteert de concept gebiedsagenda op 29 juni tijdens het kernenbezoek. Deze werkgroep is een samenwerking van de BBB, de werkgroep Jong en Oud, de kerk, gemeente Olst-Wijhe en Beyond Now.&nbsp;</p> <h3>8. <strong>Beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen vast te stellen.</li> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen ter kennisname aan de raad te sturen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het is nodig de regels van het standplaatsenbeleid te actualiseren. Standplaatsvergunningen zijn aan te merken als schaarse vergunningen. De Europese Dienstenrichtlijn en jurisprudentie geven aan dat schaarse vergunningen een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Dit betekent dat de standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, die de gemeente nu heeft, niet meer zijn toegestaan.&nbsp;<br />Voor seizoensstandplaatsen gaat gelden dat ze een vergunning voor bepaalde tijd kunnen krijgen voor de aangevraagde periode in een jaar. Deze vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Vaste standplaatsen zullen worden verleend voor een periode van 10 jaar. Ook gaan er voor de toekenning van standplaatsen selectie- en beoordelingscriteria gelden. Voor de seizoensstandplaatsen gaan deze met ingang van het kalenderjaar 2023 gelden. Voor vaste standplaatsen geldt een overgangsregeling van 5 jaar. Na afloop van deze overgangsregeling en bij tussentijdse intrekking/opheffing van de vergunning zal een nieuwe standplaatsvergunning worden toegekend op basis van selectie- en beoordelingscriteria. Het nieuwe beleid geldt voor de individuele standplaatsen voor de verkoop van oliebollen, ijsjes etc. en niet voor de standplaatsen op de weekmarkten.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>9. <strong>Vergadering AB OD IJsselland 7 juli 2022 </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 juli 2022</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 juli 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De vergadering is de eerste vergadering met nieuwe collegeleden. Belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting 2023. Slechts van &eacute;&eacute;n partner zijn inhoudelijke zienswijzen binnengekomen die tegen vaststelling zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de geannoteerde agenda</p> 2022-07-11 08:00:00 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 B&W besluiten 27-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Vakantieplanning college-directie - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Agenda en stukken ALV 29 juni 2022 | VNG &ndash;</li> <li>Jaarverslag Regio Zwolle 2021 + Infographic &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Wethouder Blind te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Vaststelling herinrichting Raalterweg Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Ontwerpplan definitief vast te stellen;</li> <li>Reacties conform reactienota zienswijzen te verzenden;</li> <li>Extra middelen ad &euro; 32.800,- vrij te maken uit de Reserve nader te bestemmen middelen (voorheen Reserve privatisering groen);</li> <li>REKO Raalte opdracht te geven voor de uitvoering;</li> <li>Bij tweede Berap 2022 het aanvullend benodigd bedrag te verantwoorden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De oude provinciale traverse door Wesepe is door de provincie, na aanleg van de provinciale rondweg N348 aan de gemeente overgedragen. Een gelijktijdige herinrichting van de Raalterweg in de kern heeft toen niet plaatsgevonden. Op 19 november 2021 is besloten beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele voorzieningen aan de Raalterweg uit te laten voeren om tegemoet te komen aan lang gekoesterde wensen de Raalterweg een betere landschappelijke inpassing te geven en snelheid te kunnen beperken. Een verdere uitwerking hiervan heeft in samenspraak met een werkgroep met leden van plaatselijk belang Wesepe plaatsgevonden. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en een volgende stap richting uitvoering is het vaststellen van het ontwerp en het aanbesteden van de werkzaamheden.&nbsp;</p> <h3>4. Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De &ldquo;Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet&rdquo; en de &ldquo;SvZ 28 minimale acties juni 2022 college&rdquo; vast te stellen en aan de raad te sturen ter kennisname;</li> <li>Over de komst van de Omgevingswet actief te communiceren met inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2017 wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De datum van inwerkingtreding van de wet is gesteld op 1 januari 2023. Met nog een half jaar te gaan zijn er op een aantal onderdelen nog besluiten te nemen.&nbsp;<br />De gemeente Olst-Wijhe is al een tijd op weg om te zorgen voor een goede invoering van de Omgevingswet, waarmee op hoofdlijnen de gemeente ook echt klaar is voor de inwerkingtreding. Tegelijkertijd zijn er in de uitvoering nog heel wat puntjes die in het komende halfjaar nog op de i moeten worden gezet voor een vlotte en soepele overgang.<br /><br />Ook brengt de komst van de Omgevingswet een aantal risico&rsquo;s met zich mee. Een deel van die risico&rsquo;s kan door de gemeente niet worden verkleind of gemitigeerd. Deels omdat deze zich voordoen buiten de invloed van de gemeente Olst-Wijhe, deels omdat deze risico&rsquo;s zich pas voordoen op het moment van inwerkingtreding van de wet. Het resultaat kan zijn dat er verminderde kwaliteit van dienstverlening optreedt, of dat procedures langer duren dan de wet voorschrijft. Over de komst van de Omgevingswet en mogelijke gevolgen moet door de gemeente gecommuniceerd worden. Hiermee zal actief worden begonnen vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding.&nbsp;</p> <h3>5. ALV Dimpact 30 juni 2022&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Dimpact van 30 juni 2022</li> </ol> <p>De burgemeester:</p> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met het voorstel om de notulen van de vorige ALV en de financi&euml;le uitwerking voor Beyond23 vast te stellen alsmede in te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23, de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen en in te stemmen met het jaarverslag van 2021. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (DOWR).&nbsp;</p> <h3>6. Jaarrapportages 2021 CISO en FG en Jaarplan privacy 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021 vast te stellen.</li> <li>De gemeenteraad op de hoogte stellen van de jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021.</li> <li>Het Jaarplan Privacy en Informatieveiligheid 2022 voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente. &nbsp;<br />De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De organisatie is belast met de uitvoering van deze regelgeving en hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk. De FG en CISO rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.&nbsp;</p> <h3>7. Bestuursopdracht toekomst bibliotheekvoorziening Olst-Wijhe&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Een onderzoek te starten naar de toekomst van het servicepunt van Bibliotheek Salland in Wijhe en daarbij de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties meenemen van behoud van het servicepunt op de volgende twee locaties:<br />a. Huidige pand aan Kerkstraat/Langstraat in Wijhe<br />b. Ander maatschappelijk vastgoed van de gemeente in het dorp Wijhe.</li> <li>Een bedrag van &euro; 22.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2023-2026 voor de huisvesting van het servicepunt in 2023.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Tot en met 2022 is de bekostiging van het servicepunt in Wijhe van de Bibliotheek Salland in onze meerjarenbegroting meegenomen. Vanaf 2023 is dit niet meer het geval. In onze beleidsbegroting 2022-2025 is opgenomen dat er in 2022 een besluit genomen moet worden over de toekomst van dit servicepunt. Om die reden wordt een onderzoek gestart naar de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties van behoud van dit servicepunt in het huidige pand en in het huidige gemeentehuis. Op basis daarvan kan een besluit genomen worden over de toekomst van dit servicepunt en worden eventuele financi&euml;le consequenties als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Lopende dit onderzoek wordt in ieder geval de huisvesting in het huidige pand tot 31 december 2023 voortgezet. De kosten hiervan ad &euro; 22.000 worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>8. <strong>Vrijstelling aansluitplicht riolering en lozing in de bodem Dijkmanszoet 5 te Olst </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Een vrijstelling te verlenen van de aansluitplicht op de riolering en voor lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de bodem voor het perceel Dijksmanszoet 5 te Olst.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoner(s) van Dijkmanszoet 5 te Olst beogen het minimaliseren van de footprint door ecologisch (natuur inclusief), duurzaam en circulair te wonen. Op het gebied van het afvalwater gaan zij dit bewerkstelligen door gebruik te maken van een composttoilet, de fecali&euml;n te composteren en het grijze afvalwater via een helofytenfilter te zuiveren en terug te brengen in de bodem. Hemelwater wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. De hiervoor benodigde vrijstelling van de aansluitplicht op de riolering en lozing in de bodem worden door het college van Burgemeester en wethouders verleend.&nbsp;</p> 2022-07-04 08:00:00 +0200 2022-06-30 10:33:50 +0200 2022-06-30 10:44:47 +0200 B&W besluiten 21-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding kernenbezoek Boskamp &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo voorbereiding ALV VNG 29 juni &lsquo;22 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Burgemeester Strien te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Kennis te nemen van:</p> <ol> <li>De presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022.</li> <li>De rapportage evaluatie VHW april 2022.</li> </ol> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het vervolg van het programma Participatie van de gemeente.</li> <li>De stuurgroep te informeren.</li> <li>De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het &nbsp;Voorzieningenhart Wesepe (VHW). Op dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie.<br />Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Dit zal in 2025 weer worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen ter beschikking stellen.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe)</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001080-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de erven aan de Rijksstraatweg 5, 5a en 7 te Wijhe. Aanleiding is het feit dat men vanuit het project &lsquo;Hoogwaterbeschermingsprogramma&rsquo; de dijk wil verleggen ter hoogte van de erven van de initiatiefnemer. Hiertoe dient de initiatiefnemer een behoorlijke hoeveelheid agrarische grond in te leveren. De initiatiefnemer wil het agrarische bedrijf staken en met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie ruimte bieden aan twee relatief kleinschalige bedrijven. Op 25 mei 2021 heeft het college van B&amp;W besloten onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en om een bestemmingsplan voor deze erven in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf Factor Werk&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met ondertekening van de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst FactorWerk (het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe).</li> <li>Kennis te nemen van de voorgestelde governance waarmee een programmastructuur wordt ge&iuml;ntroduceerd.</li> <li>Kennis te nemen van de administratieve en financi&euml;le hosting FactorWerk door de gemeente Apeldoorn.</li> <li>Kennis te nemen van de missie en visie op FactorWerk &ldquo;naar een veerkrachtige Arbeidsmarkt&rdquo;.</li> <li>Verantwoordelijk wethouder Kamphuis door de burgemeester te laten machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het regionale Werkbedrijf FactorWerk is &eacute;&eacute;n van de 35 regionale werkbedrijven en is een netwerk samenwerking tussen 13 gemeenten, UWV, (beroeps-)onderwijs, lokale werkbedrijven, bedrijfsleven en werknemersorganisaties in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. FactorWerk streeft naar het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waardoor zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren.&nbsp;</p> <p>De samenwerkende partijen binnen FactorWerk hebben de ambitie om als &eacute;&eacute;n arbeidsmarktregio in te zetten op samenwerking, elkaar te versterken en van elkaar te leren. Hiertoe zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd en beter op elkaar afgestemd.</p> <p>De nieuwe samenwerkingsafspraken houden in dat FactorWerk gaat werken met een programmabureau, aangestuurd door een programmamanager ondersteund door twee regionale overleggen en langs drie lijnen: van werk naar werk, van uitkering naar werk en van onderwijs naar werk. &nbsp;</p> <p>Ook zal het Regionaal Mobiliteitsteam worden ondergebracht bij FactorWerk en als gevolg daarvan zal het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden toegevoegd aan het bestuur bij de geleding onderwijs. Ten slotte zal in de loop van dit jaar het expertisecentrum SROI (Social Return On Investment) gaan werken voor alle betrokken partners.</p> <h3>6. Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 22 juni 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>7. Beantwoording ingekomen brief inzake casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1 te Olst&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief inzake de casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1;</li> <li>De antwoordbrief via de lijst van ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoners van de woning aan &rsquo;t Hooge 1 te Olst hebben de wens om een schuur te realiseren. Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan Olst, omdat hiermee de maximale vierkante meters aan bijgebouwen met 20 m2 wordt overschreden (170 m2 in plaats van de toegestane 150 m2). Normaliter wordt deze afwijking niet toegestaan. Omdat het echter gaat om een erf zonder directe buren dat het karakter heeft van het buitengebied, heeft de gemeente op 3 mei 2019 de initiatiefnemers te kennen gegeven dat de gemeente medewerking wil verlenen aan het initiatief, mits zij (in de geest van het KGO-beleid) 40 m2 aan landschap-ontsierende bebouwing in het buitengebied slopen. Over het initiatief is vervolgens meerdere malen gecorrespondeerd omdat de initiatiefnemers de gevraagde inspanning niet konden en/of wilden realiseren. Op 25 maart 2022 heeft de initiatiefnemer hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad. In reactie hierop is een antwoordbrief opgesteld waarin de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat de lijn van de gemeente onveranderd blijft.</p> 2022-06-27 08:00:00 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 B&W besluiten 14-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Eerste Bestuursrapportage 2022</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met de eerste bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is &euro; 0. Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.</p> <h3>4. Kadernota 2023-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen.</li> <li>De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de ontwerpbegroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Kadernota 2023-2026 bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en als gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen. In de kadernota worden ook de autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid die voor de begroting 2023 van belang zijn, geschetst.&nbsp;<br />Deze kadernota is beleidsarm. Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een nieuw college en een raadsagenda en een nieuw bestuursakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in Oekra&iuml;ne, waarvan de invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker maakt. De afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026.</p> <h3>5. <strong>Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Wortelopdruk verhardingen&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het projectplan Wortelopdruk verhardingen;</li> <li>Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van &euro; 277.533;</li> <li>De lasten te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het vastgestelde Meerjaren investeringsplan (MJIP) is de aanpak van de Wortelopdruk in verhardingen opgenomen voor uitvoering in 2022, 2023 en 2024. De kapitaallasten voor de benodigde budgetten van de in het MJIP opgenomen project worden gedekt in de meerjarenbegroting. Het college heeft nu besloten in te stemmen met het voorgestelde projectplan voor de aanpak van Wortelopdruk in verhardingen en om de opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst d.d. 31 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst, bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003011-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 22 juni 2021 gewijzigd vast te stellen, conform de Nota van beantwoording zienswijzen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bestaande onderwijsvoorzieningen in Olst, Boskamp en Den Nul worden geclusterd binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zienswijze beantwoord en besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>7. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 16 juni 2022&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 16 juni 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2021, bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023. Daarnaast staan ook het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden en de taken van de GGD met betrekking tot de vluchtelingen Oekra&iuml;ne.&nbsp;</p> 2022-06-20 08:00:00 +0200 2022-06-16 12:13:29 +0200 2022-06-16 12:14:13 +0200 B&W besluiten 07-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarverslag stadsbouwmeester 2021 gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan&nbsp;<br />te nemen;</li> <li>AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG - voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke&nbsp;<br />sector - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021009002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 september 2021, met een ambtelijke wijziging vast te stellen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Holstweg e.o., Den Nul d.d. 23 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het stedenbouwkundigplan Van Essen terrein, Den Nul d.d. 24 juni 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 15 februari 2022 besloot het college van burgmeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo;, voor de woningbouw op het voormalige terrein van Vleesbedrijf Van Essen, vrij te geven voor de ter inzage legging. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 16 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 17 maart tot en met woensdag 27 april 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Wel is er een ambtelijke wijziging doorgevoerd: bevindingen van bodemonderzoeken die tijdens de periode van ter inzage legging hebben plaatsgevonden zijn verwerkt in de toelichting van bestemmingsplan en hierbij als bijlage opgenomen. Samengevat stelt het college van burgemeester en wethouders voor om het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; met een ambtelijke wijziging vast te stellen.</p> <h3>4. Aanpassing Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 2;</li> <li>De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 5 april 2022 heeft het college ingestemd met de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022. Aan de hand van deze beleidsregels verstrekt het college een energietoeslag van &euro; 900,- aan huishoudens die hier op basis van de hoogte van hun inkomen recht op hebben. Hierbij wordt uitgegaan van 120% van de geldende bijstandsnorm.&nbsp;</p> <p>Ook de huishoudens die tot dusver net niet in aanmerking kwamen voor de toeslag ervaren moeite met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van &euro; 900,- maakt een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.&nbsp;</p> <p>Inwoners die in de afgelopen weken een afwijzing hebben ontvangen, maar volgens de aangepaste beleidsregels wel in aanmerking komen, ontvangen alsnog de aangepaste tegemoetkoming. Zij hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag te doen. Inwoners die geen aanvraag hebben gedaan omdat ze niet in aanmerking zouden komen kunnen dit alsnog doen tot en met 31 oktober 2022.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89 ongewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 mei 2020 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de splitsing van de boerderij aan de Raalterweg 89 te Wesepe. Vanaf 17 maart heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Ook heeft het Ontwerpbesluit Hogere Waarde Buitengebied, Raalterweg 89 ter inzage gelegen. Op beide terinzageleggingen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit Hogere Waarde staat beroep open bij de Raad van State.</p> <h3>6. Ontwerpbesluit revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De beschikking op de aanvraag van 19 april 2021, voor revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst in ontwerp te verlenen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door &eacute;&eacute;n omgevingsvergunning (revisie).</p> <h3>7. Vaststelling risicoanalyse VTH OD taken&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdiensttaken vast te stellen;</li> <li>De kerngroep VTH IJsselland &nbsp;opdracht te geven met een voorstel te komen voor verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van een ambitieniveau.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De risicoanalysetool (RA) heeft als doel om op basis van zelf gekozen beleidsprioriteiten risico gestuurd tot prioritering van inzet van mensen en middelen te komen. Deze RA was er al voor toezicht en handhaving, echter nog niet voor vergunningverlening. De Omgevingswet schrijft dit echter wel voor. Dit gegeven en de verouderde staat van de huidige RA was reden in zowel Twente als IJsselland om de RA te vernieuwen en geschikt te maken voor de Omgevingswet. Deze RA is primair bedoeld voor de VTH-taken die zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst (IJsselland, Twente en ODRN (voor deel provinciale taken)). Het model is ook geschikt voor andere VTH-taken (thuistaken). Na een lang aanbestedingstraject is de RA opgeleverd door de Antea Group. In de 2<sup>e</sup> helft van 2021 hebben gezamenlijke invulsessies plaatsgevonden bij de Omgevingsdienst Twente en IJsselland. Daarmee is de RA feitelijk klaar voor verdere implementatie.</p> <p>Een van de aspecten van verdere implementatie is het bepalen van het minimale ambitieniveau. De kerngroep VTH IJsselland zal gevraagd worden hiertoe een voorstel voor te bereiden dat bestuurlijk dient te worden besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in een later stadium.</p> <p>Alvorens daartoe over te gaan is vaststelling van de risicoanalyse in de individuele colleges van de deelnemers nodig.</p> <h3>8. <strong>Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met verdere samenwerking met de gemeente Raalte om de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 2023 e.v. te realiseren;</li> <li>Mandaat te verlenen aan wethouder Wmo (H. Kamphuis) om noodzakelijke besluiten tijdens het aanbestedingsproces en de gunning te nemen;</li> <li>In te stemmen met het door bureau HHM geadviseerde tarief voor 2023 en de indexatiesystematiek zoals in dit voorstel is opgenomen;</li> <li>Toename kosten huishoudelijke ondersteuning meenemen in de kadernota voor 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren middels de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de inzet van huishoudelijke ondersteuning bij haar inwoners. Per 1 januari 2023 verlopen de huidige overeenkomsten Wmo huishoudelijke ondersteuning voor Zorg in Natura (ZIN) tussen de gemeente Olst-Wijhe en de huidige aanbieders. In deze overeenkomsten hebben we afspraken gemaakt over de huishoudelijke ondersteuning. Er zullen voor 2023 nieuwe overeenkomsten moeten worden afgesloten met aanbieders, dit houdt in dat er opnieuw wordt aanbesteed.&nbsp;</p> <p>Er is gekozen om samen met de gemeente Raalte de nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning op te starten. Het uitgangspunt van deze aanbesteding is om onze inwoners te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede huishoudelijke ondersteuning voor een re&euml;le prijs. Deze aanbesteding zal qua inhoudelijke uitgangspunten vergelijkbaar zijn met de uitganspunten in de huidige contractperiode en er zijn geen beleidswijzigingen van toepassing. Inhoudelijk zal er dus niet veel veranderen.</p> <p>Met een Algemene Maatregel van Bestuur ons is opgelegd dat we re&euml;le tarieven moeten hanteren die aan een aantal uitgangspunten voldoen, dit noemen we AMvB re&euml;le tarieven. Op ons verzoek heeft Bureau HHM een advies uitgebracht wat de re&euml;le tarieven zijn op basis van onder andere marktontwikkelingen en consultatie bij de aanbieders. Het tarief dat Bureau HHM adviseert is in een bijeenkomst besproken met de aanbieders en zij hebben veelal aangegeven zich in het tarief te kunnen vinden. Het is belangrijk om een goed tarief te hanteren zodat aanbieders zich zullen inschrijven voor de aanbesteding en we onze inwoners huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven bieden. Door diverse factoren, zoals een aangepast CAO, arbeidskrapte en verhoogd ziekteverzuim, ligt het nieuwe voorgestelde tarief 10,2% hoger dan het huidige tarief.&nbsp;</p> <h3>9. Biedprocedure herontwikkeling locatie Tellegen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Dit collegebesluit na openstelling van het biedboek als openbaar te verklaren, met uitzondering van de memo over taxatie, dit gelet op artikel artikel 5.1, tweede lid, sub b van de Wet open Overheid van bestuur (Woo);</li> <li>In te stemmen met:&nbsp;&nbsp;<br />a. Het biedboek inclusief bijlagen in procedure te brengen om te komen tot de ontwikkeling van de Tellegenschool locatie te Wijhe;<br />b. Een aanvullend budget van &euro; 65.000 euro beschikbaar te stellen voor de afronding inclusief taxatie. Deze financieel te verwerken bij de 2e Berap en deze later te verrekenen met de grondopbrengst;<br />c. Memo taxatie;</li> <li>De biedprocedure via de website van de gemeente, de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix, de nieuwsbrief Tellegen en sociale media te publiceren;</li> <li>Ontwikkelaars die zich bij de gemeente melden te informeren over de verkoopprocedure;</li> <li>Een nieuwsbrief te verzenden via de site voor de mensen die zich daar hebben gemeld;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B&amp;W besloot in 2021 om locatie Tellegenschool in Wijhe te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De locatie inclusief het gebouw, met eventueel over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, zetten we nu in de huidige staat voor verkoop in de markt via een openbare biedprocedure. De ontwikkelaar met het beste plan en een goed bod realiseert op deze locatie woningbouw. In het beste plan is naast aandacht voor participatie met de directe omgeving nadrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten in relatie tot de omgeving en woningvraag en overige beleidsuitgangspunten van de gemeente Olst-Wijhe. De locatie wordt tegen een marktconforme prijs verkocht. Deze prijs wordt via een onafhankelijke taxatie vastgesteld. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor het project door onder andere een financi&euml;le bieding en een schetsontwerp aan te leveren. Hierbij is het biedboek herontwikkeling locatie Tellegen leidend. De totale ontwikkeling van de locatie is voor rekening en risico van de ontwikkelaar.</p> <h3>10. Vrijkomende schoollocaties en Kavel 29 &amp; 31 Olstergaard, &nbsp;publicatie en reacties Didam Arrest&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>A) De reactienota naar aanleiding van de publicatie van 30 maart 2022 in het kader van het Didam-arrest over het voornemen tot &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de kavels 29 &amp; 31 in Olstergaard aan de woningstichting SallandWonen&nbsp;</li> </ol> <p style="padding-left: 40px;">en&nbsp;</p> <p style="padding-left: 40px;">B) de &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de Vrijkomende schoollocatie Olst aan de VOF Olst Oost vast te stellen en daarop de indieners van reacties per brief van beantwoording in die lijn te voorzien;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. De afspraken uit de Aankoop- en intentieovereenkomst van 25 februari 2021 tussen de gemeente en de VOF Olst Oost door de bieding van de gemeente&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;aan de VOF Olst Oost (voor de vrijkomende schoollocatie Olst) verder vorm te geven op basis van de alsdan definitieve versie van de taxatie, waartoe nog&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;een separate collegevoorstel volgt.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In november 2021 deed de hoge raad een uitspraak over het &eacute;&eacute;n-op-&eacute;&eacute;n verkopen van grond, het zogenaamde Didam Arrest. Gelet op de voorgenomen &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen aan partijen plaatsten we een publicatie in de Huis aan Huis voor partijen om te reageren als deze (alsnog) in aanmerking willen komen voor de betreffende koop. We ontvingen een aantal reacties. Zoals eerder op 8 februari 2022 door het college vastgestelde Plan van Aanpak bij het Didam-arrest stelt het college de beantwoording van de ingekomen reacties vast, waarna we een brief aan de indieners versturen. Het college zet de voorgenomen verkoop door. Een toetsing door onze advocaat heeft plaatsgevonden.&nbsp;</p> 2022-06-13 09:15:00 +0200 2022-06-13 09:30:44 +0200 2022-06-16 12:14:27 +0200 B&W besluiten 31-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda &amp; inhoudelijke stukken ALV VNG Overijssel &ndash; in te stemmen.</li> <li>Brief i.v.m. aanwijzing ABlid GGD IJsselland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag 2021 Sallandwonen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Opstellen stedenbouwkundige visie SPOC&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Opdracht te verstrekken aan Sacon voor een bedrag van &euro; 19.900,--</li> <li>Voor de intern begeleiding een bedrag ter beschikking te stellen ter hoogte van &euro; 6.500,--</li> <li>Deze bedragen te dekken uit de Reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de 2e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Afgelopen maart heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe en ook de behoefte te voelen om, bestuurlijk en ambtelijk, integraal alle initiatieven onderling te co&ouml;rdineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen is er besloten om een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Hiervoor is door een stedenbouwkundig bureau een procesvoorstel en een offerte opgesteld, waarvoor opdracht wordt gegeven. &nbsp;</p> <h3>4. Vaststelling Woonvisie 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met aangepaste raadsvoorstel en Woonvisie n.a.v. de behandeling in de oordeelsvormende raad op 9 mei jl.;</li> <li>Raadsvoorstel en Woonvisie aan te bieden voor de besluitvormende raad van 13 juni 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 mei jl, heeft de oordeelsvormende behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad plaatsgevonden. Uit deze oordeelsvormende vergadering is gebleken dat er over de grote lijn van de Woonvisie veel consensus is. Op enkele punten was er discussie en dit heeft geleid tot een aanvulling op het raadsvoorstel op de volgende punten:</p> <ul> <li>nadere uitwerking van de mogelijkheden om te sturen op de woningmarkt;</li> <li>het percentage sociale huur t.a.v. de woningbouwopgave;</li> <li>het uitwerken van een kwaliteitskader per locatie.</li> </ul> <p>In het raadsvoorstel wordt op deze punten ingegaan. Enkele passages uit de Woonvisie zijn aangepast naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling.</p> <h3>5. <strong>Aanpassing Verordening Sociaal Domein </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangepaste hoofdstuk 6 van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 over het leerlingenvervoer;</li> <li>In te stemmen met het verwerken in de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 van de al vastgestelde wijzigingen op het gebied van de Individuele studietoeslag (paragraaf 7.3) en het opnemen van een wettelijke termijn voor ondersteuning bij het oplossen van schulden (paragraaf 7.8.2);</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om de aangepaste Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Eind 2019 heeft de gemeenteraad &eacute;&eacute;n integrale Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, en is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordening die Stimulansz, kennispartner van gemeenten, beschikbaar heeft gesteld. De verordening is een omgekeerde verordening en gaat uit van &lsquo;werken volgens de bedoeling&rsquo;.</p> <p>In verband met de nieuwe Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG en de daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van onze huidige verordening is het wenselijk om de Verordening Sociaal Domein hoofdstuk 6 op dit vlak aan te scherpen en aan te passen. Deze wijzigingen hebben geen effect op de dienstverlening aan de inwoner, maar verduidelijken de regels die er gelden voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De aanpassingen gelden met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 zodat de aanvragen vanaf het schooljaar 2022-2023 allemaal worden beschikt volgens de actuele verordening.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Leugenshorst 4 (Wijhe)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Leugenshorst 4&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001079-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 januari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Leugenshorst 4 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschap ontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Het college legt het ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor.&nbsp;</p> <h3>7. Meekoppelkansen - ramingen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de samenwerking met het Waterschap;</li> <li>In de Kadernota 2023-2026 als gewenst nieuw beleid een voorbereidingskrediet op te nemen van &euro; 315.000;</li> <li>De hiermee samenhangende kapitaallasten van &euro; 12.600 (investering 315.000) met ingang van 2026 op te nemen in de begroting, integraal af te wegen met de begroting 2023-2026;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn een viertal meekoppelkansen binnen de gemeente opgenomen. Dit zijn: Verbeteren toegankelijkheid infocentrum Den Nul &ndash; Duursche Waarden; Fietspad Veerweg Wijhe &ndash; Paddenpol Herxen; Verbeteren fietspad Paddenpol Herxen (tot afrit Herxen-noord); Verbeteren kruising N337 Brabantse Wagen. Het Waterschap heeft de ramingen voor deze Meekoppelkansen opgesteld. In totaal vraagt dit &euro; 315.000. Deze investeringen worden bij de kadernota 2023-2026 ingebracht, zodat besluitvorming bij de begroting 2023-2026 kan plaatsvinden. De uitvoering loopt mee met de realisatie van het HWBP, naar verwachting van 2024 tot 2027.</p> <h3>8. <strong>Beantwoording vragen fractie VVD dorps- en buurthuizen </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over dorps en buurthuizen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor &ldquo;Tientallen dorpshuizen in Overijssel en Gelderland dreigen binnen een jaar failliet te gaan&rdquo; een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen.</p> <h3>9. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2021 en ontwerpbegroting 2023&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland en te besluiten geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;</li> <li>Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept begroting 2023 op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland de financi&euml;le verantwoording over 2021, een voorstel over de resultaatsbestemming 2021 en de conceptbegroting over 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD.<br />De deelnemers hebben tot 9 juni 2022 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.</p> 2022-06-06 08:00:00 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 B&W besluiten 24-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief 22/004: Kandidaatstellingsprocedure vacatures WSGO-bestuur &ndash;&nbsp;<br />Voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Jaarverantwoording kinderopvang 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2021;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 toe te sturen aan de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Volgens de Wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks verantwoording afleggen over hun taken in het belang van toezicht en handhaving kinderopvang. Hierbij komen vier criteria aan de orde, de registertaak, de behandeling van aanvragen, de uitvoering van verplichte onderzoeken en de handhavingsacties.&nbsp;<br />De uitbraak van het coronavirus heeft ook in 2021 invloed gehad op de uitoefening van de wettelijke taken. Hierover zijn in regionaal verband afspraken gemaakt met GGD IJsselland. We verwachten dat in 2022 de wettelijke taken weer volledig kunnen worden uitgevoerd.</p> <h3>4. Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Boerlestraat 9 en 9a, Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 en 9a vast te stellen;</li> <li>Te besluiten dat er geen MER-rapport opgesteld hoeft te worden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft op 19 april een principebesluit genomen voor de wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9/9a te Wijhe. Ter plaatse wordt een pluimveebedrijf ge&euml;xploiteerd. Met het oog op de toekomst wil de eigenaar meer leefruimte cre&euml;ren voor het pluimvee. Het aantal dieren blijft gelijk.&nbsp;</p> <p>In het Besluit milieueffectrapportage [Besluit mer] is opgenomen dat voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het houden van pluimvee de milieueffecten in beeld moeten worden gebracht. Vanwege de beperkte omvang (&lt; 40.000 stuks pluimvee) kan deze beoordeling plaats vinden aan de hand van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor de ontwikkeling aan de Boerlestraat 9 en 9a te Wijhe is deze aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze notitie kan geconcludeerd worden dat de (milieu-)aspecten geluid, bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit, veehouderij en geurhinder, bodem en externe veiligheid geen belemmering vormen voor de voorgenomen planontwikkeling. Daarmee zijn er geen significante milieueffecten te verwachten. Het opstellen van een volwaardige milieueffectrapportage kan daarmee achterwege gelaten worden.&nbsp;</p> <h3>5. Concept programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen;</li> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening Veiligheidsregio IJsselland 2021;</li> <li>In te stemmen met de onder aanpak en uitvoering genoemde reactie die de portefeuillehouder tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2022 kan inbrengen en tevens in de reactiebrief wordt opgenomen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voor de vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen om een wijziging in de conceptbegroting voor te stellen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisname aangeboden.&nbsp;</p> <h3>6. Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 GGD IJsselland en Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen;</li> <li>De GGD middels een brief na 13 juni 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeenteraden van de 11 gemeenten in de regio IJsselland hebben recent de concept programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland ontvangen. Onze gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland. Aan de hand van de eventueel ingediende zienswijzen van betrokken 11 gemeenten stelt het algemeen bestuur van de GGD IJsselland de programmabegroting 2023 definitief vast. We stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan ons toegezonden. Naast de jaarstukken en de concept programmabegroting zijn ook de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 en de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland ter kennisname aan ons toegezonden.</p> <h3>7. Beheer beschoeiingen waterpartijen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Prioritering aan renovatie beschoeiingen langs waterpartijen te geven in het kader van de actualisatie Meerjaren Investeringen Plan (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen daarna afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Kunstwerken hebben een belangrijke functie in de weginfrastructuur, afwatering en waterkering. Ten behoeve van onderhoud duikers en bruggen is conform het IBOR beleidsplan Civiel Technische Kunstwerken (CTK) het onderhoud voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Een vervolg hierop is nu de aanpak van 5830 meter beschoeiingen noodzakelijk. Deze zijn belangrijk ten aanzien van het behoud van zowel het aanliggend perceel als wel de watergang. Een beschoeiing heeft een grond kerende werking waarmee een aanliggend perceel de grond van het perceel niet in de watergang zakt, waardoor het water ondieper wordt of uiteindelijk dichtgroeit.</p> <h3>8. Jaarstukken 2021 - jaarverslag en jaarrekening&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de Jaarstukken 2021 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>\Met het jaarverslag en de jaarrekening 2021, legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financi&euml;le begroting 2021. Het college hield in de begroting rekening met een tekort over 2021 van 1 miljoen euro. Uiteindelijk is het jaar 2021 afgesloten met een voordeel door grondverkoop. Er zijn incidentele voordelen behaald op de bouwleges, het budget voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, bedrijfsvoering en de algemene uitkering, naast nadelen op budgetten voor ruimtelijke ordening en aanleg zonnevelden, in totaal 1,2 miljoen euro positief, waarmee het verwachte tekort wordt gecompenseerd. Verder zijn in 2021 opnieuw activiteiten door corona niet doorgegaan en zijn werkzaamheden niet afgerond. Het college stelt daarom voor om voor de uitvoering in 2022 1,2 miljoen euro aan budget over te hevelen naar 2022. Formeel maakt dit bedrag onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.&nbsp;</p> <h3>9. Strategisch Plan Verkeersveiligheid&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid gemeente Olst-Wijhe vast te stellen op basis van het landelijk Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030;</li> <li>Projecten te prioriteren middels actualisatie van het Meerjaren investeringen programma (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de landelijke opgaves uit het Startakkoord (2019) van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (hierna; SPV) hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een &lsquo;Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid&rsquo; (zie bijlage 1) voor onze gemeentelijke wegen. In bovengenoemd SPV hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak van de verkeersveiligheid vastgelegd. Er wordt ingezet op meer &lsquo;risico gestuurd&rsquo; verkeersveiligheidsbeleid. Dit betekent dat we proactief maatregelen moeten nemen die het risico op het ontstaan van ongevallen vermindert.</p> <p>We hebben de consequenties van dit landelijke beleid vertaald naar maatregelen binnen onze gemeente. Hiervoor hebben we gekeken naar ons wegennet en op basis daarvan hebben we een aantal factoren ontdekt die van invloed zijn op de verkeersonveiligheid. Hieruit blijkt dat er twee trajecten zijn waar maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h3>10. Ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en jaarrekening 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 RSJ IJsselland;</li> <li>In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en de raad voor te stellen naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen;</li> <li>Het financieel voordeel van &euro;16.550 als autonome ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>In te stemmen met de concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland;</li> <li>De concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni &nbsp;te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe werkt met tien andere gemeenten samen in een jeugdhulpregio. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. Binnen het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement en monitoring rondom de Jeugdhulp georganiseerd.&nbsp;<br />Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ IJsselland en heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.</p> <h3>11. Informatiebrief inkoop jeugdhulp RSJ&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de informatiebrief vanuit het RSJ IJsselland betreffende de inkoop jeugdhulp;</li> <li>De te verwachten stijging van 0,8% voor de kosten van jeugdhulp vanaf 2023 opnemen als autonome ontwikkeling in de kadernota 2023 - 2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Regio IJsselland start namens de 11 deelnemende gemeenten op 4 mei 2022 opnieuw met de inkoop van specialistische jeugdhulp. Na het tijdelijke terugtrekken van de inkoop in 2021 is een nieuw inkoopdocument opgesteld op basis van een tarievenonderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met jeugdhulpaanbieders. Er zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd. Dit is een aanpassing op het tarief, de betrokkenheid van transformatie en het uitwerken van een uitvoerbaar werkproces met minimale administratieve lasten. De doorgevoerde veranderingen passen binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Het college heeft kennisgenomen van deze veranderingen en het te volgen inkoopproces en heeft besloten de te verwachten kostenstijging op te nemen in de kadernota 2023.</p> <h3>12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>13. Uitvoering Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eigendomsoverdracht van het Holstohus en sporthal de Lange Slag van Salland Wonen naar stichting Kulturhus Olst-Wijhe;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het verstrekken van twee leningen (samen &euro; 7,18 miljoen) met een looptijd van 40 jaar en &euro; 2 miljoen aflossingsvrij;</li> <li>De aflossing van de lening van Salland Wonen van &euro; 3,038 miljoen inzetten voor de financiering van ut Huus;</li> <li>In te stemmen met het vervroegd en boetevrij aflossen van de lening door Salland Wonen.</li> <li>Kennis te nemen van de lijn om eigendomsoverdracht van het infocentrum de Duursche Waarden van Salland Wonen aan Staatsbosbeheer nader te onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>In het kader van de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed (fase 1) is een onderzoek uitgevoerd naar het beheer en exploitatie van het Holstohus in Olst, het Sport-, onderwijs- en cultuurcomplex (SPOC) in Wijhe en infocentrum Duursche Waarden den Nul. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Salland Wonen en Ut Huus, onze samenwerkingspartners bij het beheer en exploitatie van deze accommodaties.<br />Als gevolg van een stijgende huurprijs, een veranderende vraag in de samenleving als het gaat om multifunctionele ruimtes en hoge eisen die aan deze accommodaties worden gesteld is het beheer en exploitatie van deze accommodaties onder druk komen te staan. De voorgestelde maatregelen in dit onderzoek moeten leiden tot een toekomstbestending beheer en exploitatie van deze accommodaties.</p> <p>Vereenvoudiging van de structuur van beheer en exploitatie en herfinanciering door middel van eigendomsoverdracht vormen de belangrijkste maatregelen om dit doel te bereiken. Voor het Holstohus en sporthal De Lange Slag op het SPOC-terrein betekent dit dat het eigendom wordt overgedragen van Salland Wonen aan de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe. De eigendomsoverdracht en de daarmee gepaard gaande herfinanciering leidt tot een voordeel op de exploitatie van Stichting Ut Huus van &euro; 224.000 per jaar. Gezamenlijk met aanvullende beheer- en exploitatiemaatregelen en een inhoudelijke herori&euml;ntatie op de invulling van het takenpakket wordt een toekomstbestendig financieel perspectief gerealiseerd voor ut Huus.</p> <p>Om dit mogelijk te maken wordt van de gemeente gevraagd om in te stemmen met de eigendomsoverdracht van beide panden van Salland wonen naar de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de herfinanciering van beide panden. Voor infocentrum Duursche Waarden Den Nul wordt het overleg met Staatsbosbeheer geopend met als insteek eigendomsoverdracht van het infocentrum van Salland Wonen naar Staatsbosbeheer.</p> <h3>14. Een toekomstbestendig financieel perspectief voor ut Huus&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>A. Kennis te nemen van het strategisch plan 2022 van ut Huus met de daarbij behorende financi&euml;le raming voor de komende jaren. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De inkomstenderving als gevolg van het opzeggen van de huur MFA Capellenborg door ut Huus ad &euro; 31.250 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>Het financi&euml;le voordeel als gevolg van de vermindering van de personele inzet t.b.v. de administratieve lasten ad &euro; 11.000 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De indexeringssystematiek op de materiele kostencomponent in de subsidie bij accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en beheer en exploitatie aan derden heeft overgelaten wijzigen waardoor de subsidie meer in de pas gaat lopen met de werkelijke kostenstijgingen. Dit verder uitwerken en meenemen als nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De effecten van het strategische plan van ut Huus jaarlijks monitoren op basis van de prestatieafspraken die met de stichting worden gemaakt waarna in 2026 evaluatie hiervan plaatsvindt.&nbsp;</li> </ol> <p>B. Kennis te nemen van de &ldquo;losse eindjes&rdquo; in de financi&euml;le relatie tussen ut Huus en onze gemeente. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>Naast het feit dat ut Huus drie openstaande vorderingen uit de jaren 2018 en 2019 op de gemeente laat vallen, kwijtschelding te bieden van de openstaande facturen multifunctioneel SPOC-veld 2020 ad &euro; 8.009 en MFA Capellenborg 2021 ad &euro; 31.250. Dekking te realiseren vanuit de restant Coronamiddelen.</li> </ol> <p>C. Kennis te nemen van de in het voorstel genoemde ontwikkelingen in 2022. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De financi&euml;le consequenties van het opzeggen van de huur door ut Huus van MFA Capellenborg per 1 juli 2022 ad &euro; 15.625 meenemen in de 1e berap 2022.</li> <li>In 2022 eenmalig een extra subsidie ad &euro; 40.000 aan ut Huus verlenen voor de stijging van diverse kosten w.o. huur- energielasten. Dit meenemen in de 1e berap 2022.</li> </ol> <p>D. In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Ut Huus verkeert al langere tijd in grote financi&euml;le problemen. Deze financi&euml;le problemen zijn o.a. ontstaan doordat vaste huurders vertrokken zijn of minder ruimte afnamen, de horecaondernemers in sporthal De Lange Slag en het Holstohus ermee stopten en er onvoldoende indexatie op de budgetsubsidie van ut Huus plaatsvindt terwijl de kosten (zoals bijvoorbeeld de huur, de energie en onderhoud) wel stijgen en deze nauwelijks be&iuml;nvloedbaar zijn. Door de Coronacrisis zijn deze problemen verder vergroot. Zo zeer zelfs dat het voortbestaan van de stichting bedreigd werd. De gemeente heeft om die reden vorig jaar al besloten om een eenmalige financi&euml;le impuls te bieden (extra subsidie van &euro; 48.000). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht van ut Huus een nieuwe directeur bestuurder aangesteld die op zeer korte termijn een strategisch plan moest gaan opleveren. Dit strategische plan had als doel om met een toekomstbestendig financieel perspectief van de stichting tot meer maatschappelijke impact te komen. Dat strategische plan met een financi&euml;le paragraaf ligt er nu. Op basis daarvan stelt het college aan de raad voor om vanaf 2023 de subsidie aan ut Huus te indexeren op basis van het CPI-indexcijfer. Het gaat dan alleen om de materiele kostencomponent binnen het subsidiebedrag.</p> <p>Overigens is besloten om dit ook te laten gelden voor andere exploitanten van accommodaties waar de gemeente eigenaar van is. Ook houdt de gemeente in haar meerjarenbegroting 2023-2026 rekening met het financi&euml;le nadeel ad &euro; 31.250 per jaar dat ontstaat door het opzeggen van de multifunctionele ruimten in De Capellenborg en het financi&euml;le voordeel ad &euro; 11.000 door het verminderen van de administratieve personele inzet van ut Huus door een vereenvoudiging in de bedrijfsvoering. Ten slotte heeft het college besloten om een tweetal facturen uit 2020 en 2021 (beheer SPOC-veld en MFA Capellenborg) kwijt te schelden en voor 2022 een eenmalige compensatie van &euro; 40.000 te bieden i.v.m. gestegen kosten zoals huur en energie. Samen met de herfinanciering van de panden wordt zo voor de lange termijn een financieel gezonde basis gerealiseerd voor de exploitatie van beide accommodaties van ut Huus waardoor ut Huus in staat wordt gesteld om haar inhoudelijke taken te versterken.&nbsp;</p> <h3>15. Inzet restant corona compensatiebudgetten na 2021&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het overhevelen van de tot en met 2021 nog niet uitgegeven corona compensatiebudgetten en dit bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de raad voor te stellen;</li> <li>Het totaal aan over te hevelen budgetten bij de jaarrekening 2021 in de begroting 2022 en volgende jaren te verwerken conform de verdeling in het voorstel en dit in de jaarrekening 2021 op te nemen in de paragraaf corona.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Na het uitbreken van corona in maart 2020 heeft de gemeente extra kosten moeten maken door extra ondersteuning van verschillende doelgroepen, voor toezicht en handhaving, communicatie, etc. Ook zijn inkomsten achtergebleven doordat activiteiten niet door konden gaan. Het rijk heeft gemeenten daar ruim voor gecompenseerd. Door de aanhoudende pandemie konden de beschikbare middelen niet of niet volledig ingezet worden. Bij de jaarrekening worden de resterende middelen overgeheveld voor inzet in 2022 en 2023 op basis van vastgestelde activiteiten.&nbsp;</p> 2022-05-30 16:45:00 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 B&W besluiten 17-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Beleidsregels studietoeslag&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Studietoeslag.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel van de regeling was om studenten financieel te compenseren die door een medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie.</p> <p>Uit onderzoek is gebleken dat de individuele studietoeslag onvoldoende bijdraagt aan het gestelde doel. Hierom is de regeling gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er minimumbedragen worden gehanteerd voor verschillende leeftijden en dat het recht op de studietoeslag wordt gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering. Daardoor gelden de leeftijdsbeperkingen van die regelingen ook voor de studietoeslag.<br />&nbsp;<br />Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor levensonderhoud volledig dekt. De minimumbedragen passen bij het compenserende karakter van de studietoeslag. Door het hanteren van de minimumbedragen sluit het college aan bij het compenserende karakter van de regeling en het doel van landelijke harmonisatie van hoogte van de toeslag.</p> <h3>4. Uitbreiding capaciteit team Leefomgeving&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De juridische beleidscapaciteit WABO uit te breiden met een flexibele schil en hiervoor &euro; 30.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en voor 2022 het bedrag van &euro; 30.000,- te verantwoorden bij Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>Voor de co&ouml;rdinatie van de VTH-taken en het accountmanagement Omgevingsdienst 8 uur bij te plussen vanaf 1 juli 2022 tot augustus 2025 en de kosten hiervan voor 2022 deels te dekken uit de bijdrage van het rijk voor de implementatie van de WKB, &euro; 10.000,-, en voor het andere deel te verantwoorden bij Berap &euro; 4.000,- (reserve nader te bestemmen middelen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 de kosten, &euro; 28.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026;</li> <li>Per 1 september 2022 voor een jaar tijdelijk extra administratieve ondersteuning in te zetten voor de Wabo- en Omgevingswettaken. De kosten hiervan voor 2022 (&euro; 11.004,-) te verantwoorden bij Berap (reserve nader te bestemmen middelen) en voor 2023 als autonome ontwikkeling(&euro; 16.507,-) op te nemen in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>De extra capaciteitsinzet voor Grondzaken in 2022 (&euro; 205.000,-) te verantwoorden bij de Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen. De kosten (&euro; 93.056,-), voor de extra inzet van capaciteit voor Grondzaken in 2023 deels als autonome ontwikkeling en deels als consequentie van de Heroverweging op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Binnen het team Leefomgeving is onbalans tussen de capaciteit en de opgaven die er liggen. Dit heeft enerzijds te maken met autonome ontwikkelingen en anderzijds met keuzes die we als organisatie hebben gemaakt in het kader van de Heroverweging (focus op Wonen). Door extra capaciteit in te zetten voor 2022 en 2023 wordt voor de korte termijn een oplossing geboden. In het najaar zal een Strategisch Personeelsplan (SPP) voor het team Leefomgeving worden ontwikkeld die voorziet in de benodigde capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, op basis van de opgaven die er liggen voor de jaren na 2023 om uiteindelijk een toekomstbestendig team te cre&euml;ren. Twee maatregelen die nu worden genomen vormen een voorschot op het SPP. Het gaat hierbij om de toepassing van een flexibele schil voor juridische ondersteuning en de inzet van een medewerker voor de uitvoering van accountmanagement Omgevingsdienst en co&ouml;rdinatie van de VTH-taken.</p> <h3>5. VAKTOR - talentontwikkeling in de regio Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met een financi&euml;le bijdrage tot en met 2024 van totaal max. &euro; 5.076,60 aan het regionale talentontwikkelingsprogramma VAKTOR vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De culturele sector heeft zwaar geleden in Coronatijd; gedurende ruim twee jaren waren er nauwelijks voorstellingen en konden liefhebbers van kunst en cultuur nauwelijks of niet terecht in schouwburgen, theaters en musea. Ook in Olst-Wijhe heeft Corona sporen achtergelaten op kunst- en cultuurgebied, maar omdat wij niet over grote publieke schouwburgen, musea (behalve Nijenhuis) en theaters beschikken en zijn aangewezen op amateurkunst, zijn de (financi&euml;le) gevolgen beperkt gebleven. Sterker nog: de Rijksgelden i.v.m. Corona voor kunst en cultuur overstijgen de budgetten die we hier normaal aan besteden.&nbsp;<br />De Stedelijke Cultuur Regio Zwolle (SCRZ), een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio Zwolle verspreid over vier provincies, wil het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel na de Coronacrisis versterken. Binnen SCRZ zoeken gemeenten en provincies uit RZ naar vormen van samenwerking om het regioprofiel te versterken, om het publiek nog beter te bedienen en om de culturele sector sterker te maken. Een van de instrumenten hiervoor is &lsquo;VAKTOR - Makershuis Regio Zwolle&rsquo; een initiatief van Zwolse Theaters, Hedon en Theater de Meenthe. In dit advies wordt voorgesteld dat de gemeente zich aansluit bij &lsquo;coalition of the willing&rsquo; en VAKTOR voor de jaren 2022, 2023 en 2024 financieel ondersteund op basis van ons inwonersaantal. Dat houdt in dat Olst-Wijhe tot en met 2024 een maximaal totaalbedrag van &euro; 5.076,60 beschikbaar stelt. Dekking hiervoor komt uit vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.&nbsp;</p> <h3>6. Campagne #Terugwinnaars&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Uitvoering te geven aan de campagne Terugwinnaars met als doel het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen plastic, metaal en drankkartons (pmd);</li> <li>De kosten van de communicatiemiddelen, ambtelijke uren, handhaving en de samenwerking met Stichting Goede Buren te dekken uit de post afvalstoffenheffing;</li> <li>De raad te informeren over deze campagne via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Aan de hand van de campagne Terugwinnaars willen we recycling van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. Samen met onze inwoners willen we van ons afval weer grondstof maken die schoon en dus heel goed te recyclen is. De recycling wordt verstoord door vervuiling/stoorstoffen in de grondstoffenstroom. De komende maanden wordt de campagne uitgewerkt waarbij wordt ingezet op schonere grondstoffen , die na de zomer van start gaat en een half jaar duurt. De campagne richt zich op de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (pmd).</p> <h3>7. Principeverzoek uitbreiding Albert Heijn, Wijhe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Albert Heijn in Wijhe en sloop/nieuwbouw van appartementen onder de voorwaarde dat: <ol> <li>Er wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid voor zowel de uitbreiding van de Albert Heijn als de geplande appartementen;</li> <li>Uit milieu-planologische onderzoeken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Uit het bezettingsgraadonderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbare verkeer- en parkeersituatie op de drukste momenten voor <br />&nbsp; &nbsp;het Van Dedemplein;</li> <li>Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure er een anterieure overeenkomst gesloten wordt met de ontwikkelaar;</li> <li>De esdoorn aan de Beatrixlaan zijn ruimte behoudt.</li> </ol> </li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 januari ontving de gemeente het principeverzoek om uitbreiding van de Albert Heijn te Wijhe van circa 370 m2 BVO met daarboven vijf tot zes appartementen. Ter plaatse van de uitbreiding bevinden zich nu de woningen van de Julianalaan 6 en 8. Deze zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de uitbreiding en de realisatie van de appartementen is een massastudie uitgevoerd en heeft er een distributieplanologisch onderzoek plaatsgevonden. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan &lsquo;Wijhe&rsquo;. Het college wil in principe medewerking verlenen aan het initiatief onder voorwaarde dat het parkeren voldoet aan de nota parkeren van de gemeente Olst-Wijhe en er uit de milieuplanologische onderzoeken volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <h3>8. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 vast te stellen</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen: <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> </ol> </li> <li>Het raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad op 25 april 2022 aan te vullen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Op 29 maart is dit door het college hersteld en is het raadsvoorstel vastgesteld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad is het raadsvoorstel nu door het college aangevuld.&nbsp;</p> <h3>9. Financieel beleid/wendbaarheid (invulling doelstellingen d-e-f)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Voor doelstelling d. (Opvang risico&rsquo;s) een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026;</li> <li>Voor doelstelling e. (Ruimte nieuwe raad) een brief aan de onderhandelaars te sturen, waarin wordt gewezen op de beperkte financi&euml;le ruimte in de meerjarenbegroting, vooral na 2025;</li> <li>Voor doelstelling f. (Herstel financi&euml;le wendbaarheid) de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden;</li> <li>De raad hierover bij te praten in de beeldvormende sessie over de begroting in september.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft een besluit genomen over de vraag hoe de heroverwegingsdoelstellingen: Opvang risico&rsquo;s, Ruimte nieuwe raad en Herstel financi&euml;le wendbaarheid ingevuld kunnen worden. Het is voor het opvangen van risico&rsquo;s en de financi&euml;le weerbaarheid van belang een grotere buffer in de begroting aan te houden voor de opvang van risico&rsquo;s en onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven in bestaand beleid. Van belang is de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden en niet jaar op jaar de exploitatie incidenteel te dekken uit de reserves.&nbsp;<br />Voor de doelstelling Opvang risico&rsquo;s is besloten om een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026. Voor de doelstelling Ruimte nieuwe raad is besloten de onderhandelaars een brief te sturen, waarin gewezen wordt op de beperkte financi&euml;le ruimte vooral na 2025.&nbsp;<br />Met betrekking tot de doelstelling Herstel financi&euml;le wendbaarheid is besloten de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden.</p> <h3>10. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek, Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Het besluit van 25 april 2022, met zaaknummer 19676-2022, om de omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen, te herroepen;</li> <li>De aangepaste zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen.&nbsp;<br />In de Nota van Beantwoording die het college heeft vastgesteld op 25 april 2022 is echter maar &eacute;&eacute;n zienswijze opgenomen en behandeld. Het collegebesluit tot vaststellen en verlenen van de omgevingsvergunning is daarmee genomen op onvolledige informatie. Het collegebesluit van 25 april wordt daarom herroepen.&nbsp;</p> <p>Ten behoeve van correcte besluitvorming is een nieuwe Nota van Beantwoording opgesteld. De ingediende zienswijzen en de aangepaste Nota van Beantwoording leiden niet tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>11. Cofinanciering nieuwe LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Akkoord te gaan met de cofinanciering van &euro; 466.666,- voor een nieuwe leaderperiode, het leaderproject &ldquo;beheer- en uitvoeringskosten Leader Salland Transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&rdquo;;</li> <li>De kosten in meerjarenperspectief op nemen in de Kadernota 2023-2026 als nieuw beleid en integraal af te wegen bij de Begroting 2023-2026 (&euro; 77.778 in 2023, &euro; 116.667 in 2024, &euro; 116.667 in 2025, en &euro; 116.667 in 2026);</li> <li>Akkoord te gaan met de intentieverklaring ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het nieuwe Leaderprogramma in Salland.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Salland is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe Leaderperiode 2023-2027. De gemeenten in Salland (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe ) en het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel worden gevraagd weer mee te werken aan de ontwikkeling, de uitvoering en de cofinanciering van dit Leaderprogramma. Met LEADER kan een forse multiplier worden gecre&euml;erd. In de voorgaande Leaderperiode leverde elke Euro die door Europa is ge&iuml;nvesteerd in Leader Salland een investering op van ongeveer 8 Euro. Op 1 juli 2021 is in Salland 1,68 miljoen Euro beschikt aan in totaal 29 Leader projecten. Bij het uitgangspunt van een totale investering van 16,7 miljoen Euro, is de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van het EU budget zelfs 10. De verschillende Leaderprojecten zullen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zeker nu voor de periode 2023-2027 een deel van de financiering vanuit de EU gekoppeld gaat worden aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit.</p> 2022-05-23 08:00:00 +0200 2022-05-19 16:07:54 +0200 2022-05-23 11:46:28 +0200 B&W besluiten 10-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Opzeggen verwijsindex jeugd &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. I-Uitvoeringsplannen 2023-2026&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening Dienstverlening en Participatie; Fysiek, Economie en OOV; Sociaal en Bedrijfsvoering 2023-2026;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 en verder van de initiatieven met als prioriteit &lsquo;Autonome Ontwikkeling&rsquo; te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota;</li> <li>De financi&euml;le consequenties van de overige initiatieven, exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging bij de voorjaarsnota of begroting 2023 en hierbij in ieder geval de initiatieven met prioriteit 1a te honoreren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden door de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zogenoemde I-uitvoeringsplannen opgesteld voor de domeinen dienstverlening en participatie; fysieke leefomgeving, economie en openbare orde en veiligheid, sociaal en bedrijfsvoering. Hierin worden de ontwikkelingen per domein geschetst en de gevolgen hiervan voor te plegen investeringen op het terrein van (digitale) informatievoorziening.</p> <p>Voor Olst-Wijhe betekent dit concreet dat bij de kadernota 2023-2026 voor 2023 een bedrag van &euro; 63.000 en voor de jaren 2024-2026 een bedrag van <br />&euro; 16.000 zal moeten worden opgenomen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De overige bedragen die zijn opgenomen in de i-uitvoeringsplannen en worden op basis van prioriteitstelling afgewogen bij de &nbsp;begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 -2026.</p> <h3>4. Definitieve samenwerkingsafspraken Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de omzetting van de pilot Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte naar een definitieve samenwerking;</li> <li>Wethouder Marcel Blind te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen;</li> <li>In te stemmen met het verlengen van de participatieovereenkomst met de Stichting Parentshouses Nederland;</li> <li>Eventuele kosten vanwege leegstand te financieren uit het preventiebudget Jeugd;&nbsp;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte is een pilot die op 1 februari 2019 tot stand is gekomen door een samenwerking van SallandWonen, De Kern en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het biedt tijdelijke huisvesting aan ouders in scheiding die geen woonruimte kunnen vinden in de buurt van hun kinderen. Het heeft als doel om rust te brengen in de echtscheidingssituatie, de daarmee schadelijke gevolgen voor kinderen te voorkomen en om ouders tijd te geven geschikte woonruimte te vinden. Het college heeft ingestemd om de pilot om te zetten naar een definitieve samenwerking, de participatieovereenkomst met Stichting Parentshouses te verlengen en de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.&nbsp;</p> <h3>5. Aanpassing Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste planning projecten MJIP 2022-2028;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2022 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2023 op te nemen in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> <li>De kredieten gekoppeld aan de projecten in uitvoering 2022 en 2023 te autoriseren via de 1e berap 2022, respectievelijk begroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In september 2021 heeft het college ingestemd met een aangepaste planning van de projecten in het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2021-2025 en de verwerking van de financi&euml;le gevolgen hiervan. Nu, een half jaar later, blijken de projecten verdere vertraging op te lopen door met name de Oekra&iuml;ne-crisis en er is sprake van een kostenstijging. De planning is daarom opnieuw bijgesteld. Op basis van de bijgestelde planning en herziene cijfers is er de komende jaren toch een vrijval van de kapitaallasten in 2022 en 2023. Dit wordt verwerkt in respectievelijk de 1e bestuursrapportage 2022 en de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>6. Noordmanshoek, BTW gelden nader onderzoek woningbouw&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van &euro; 37.435,- (btw gelden) aan Stichting De Noordmanshoek voor het uitvoeren en afronden van het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden;</li> <li>Het beschikbaar te stellen bedrag van &euro; 37.435,- te dekken door een onttrekking uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad een bedrag van &euro; 178.302,90,- exclusief btw aan Stichting de Noordmanshoek ter beschikking gesteld voor het doen van onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden op de Noordmanshoek. Daarbij is echter per abuis de btw niet meegenomen. Stichting De Noordmanshoek heeft aangegeven niet btw plichtig te zijn en is in haar ramingen voor het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden er van uitgegaan dat ook de btw ter beschikking wordt gesteld. Om het onderzoek te laten slagen is het wenselijk dat alsnog de btw van 21% over het bedrag van &euro; 178.302,90,- ter beschikking wordt gesteld aan Stichting De Noordmanshoek. Concreet gaat het om een bedrag van &euro; 37.435,-. Dit bedrag wordt alsnog ter beschikking gesteld aan Stichting De Noordmanshoek.</p> <h3>7. Kunst op wanden fietstunnel in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In navolging van het advies van de werkgroep de opdracht voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de fiets-voetgangerstunnel te gunnen aan kunstenaar 3;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In april 2021 heeft het college besloten een bedrag beschikbaar te stellen, uit het aanbestedingsvoordeel van de Fietstunnel in Olst, voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de Fietstunnel in Olst. Samen met de Historische vereniging en het onderwijs is een plan van aanpak opgesteld en is vervolgens aan drie kunstenaars &nbsp;gevraagd een opzet te maken voor deze kunstuitwerking. Op basis van de presentaties heeft de werkgroep geadviseerd te kiezen voor het ontwerp van kunstenaar 3. Dit ontwerp wordt gezien als vernieuwend en passend bij het huidige tijdsbeeld. Het college heeft besloten dit advies op te volgen. De opzet is dat het kunstwerk is aangebracht bij de opening (november 2022) van de fietstunnel in Olst.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-16 08:00:00 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 B&W besluiten 25-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarstukken verbonden partijen Publiek Belang Elektriciteitsproductie en CSV Amsterdam &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag Enexis &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verzoek VNG Overijssel om medewerking in de werving van kandidaten voor VNG-bestuur en Commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzagelegging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop is &eacute;&eacute;n zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijze is een nota van beantwoording opgesteld, die niet leidt tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>4. Sturing Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aantrekken van een Woningbouwregisseur voor 32-36 uur per week vanaf 1 september 2022, ter uitvoering van de Focus Wonen.</li> <li>Voor de inzet van een Woningbouwregisseur in 2022 (september t/m december) een bedrag van &euro; 33.500,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de eerste Berap;</li> <li>Voor de lange termijn de kosten van een Woningbouwregisseur, &euro; 100.500,- per jaar, op te nemen in de meerjarenbegroting en dit als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 is als &eacute;&eacute;n van de doelen omschreven dat er meer regie op de woningbouw in Olst-Wijhe wordt gevoerd. Het maken van afspraken over deze regie is &eacute;&eacute;n van de producten die in het Programmaplan is omschreven. Er wordt een Woningbouwregisseur aangesteld om de ambities uit de Focus op Wonen de komende jaren tot uitvoer te brengen. Uitgangspunt is om hiervoor een opgavegerichte aanpak in te zetten conform het Matrixmodel.</p> <h3>5. Wijzigen mandaatbesluit vanwege de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De mandaatregeling en het bijbehorende mandaatregister aan te passen wegens inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 mei 2022 zal de Wet open overheid (Woo) in werking treden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De inwerkingtreding van deze wet heeft gevolgen voor de organisatie en vraagt om aanpassing van de mandaatregeling en mandaatregister.&nbsp;</p> <h3>6. Verleggen van de riolering en verkoop van gronden aan de Kippenmarkt in Wijhe om de realisatie van vijf appartementen mogelijk te maken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de verkoop van de grond aan de Kippenmarkt voor een totaalbedrag van &euro; 6.160,-.</li> <li>Alvorens de verkoop een anterieure overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar en de voorgenomen verkoop te publiceren;</li> <li>Een bedrag van &euro; 65.000,- beschikbaar te stellen voor het omleggen van het riool aan de Langstraat en Torenstraat (Kippenmarkt) te Wijhe, zoals weergegeven in bijlage 2 conform het GRP 2022-2028 vanuit de Voorziening Vervanging Riolering;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 oktober 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van vijf appartementen ter hoogte van de Kippenmarkt in Wijhe. In navolging van dit proces heeft de initiatiefnemer de wens uitgesproken percelen grond van de gemeente Olst-Wijhe te kopen om zo te kunnen voorzien in een ruimere opzet van het plan. Deze gronden dienen te worden onttrokken aan de openbaarheid en de voorgenomen verkoop dient conform uitspraak in het Didam arrest te worden gepubliceerd. Na deze procedure vindt levering van de grond plaats en kan er worden gestart met de realisatie van de appartementen. Ter hoogte van het plangebied ligt een riolering die verlegd zal moeten worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiertoe stelt het college de raad voor om &euro; 65.000,- vanuit de Voorziening Vervanging Riolering beschikbaar te stellen om het omleggen van het riool mogelijk te maken.</p> 2022-05-02 08:00:00 +0200 2022-05-02 11:14:19 +0200 2022-05-02 11:25:23 +0200 B&W besluiten 19-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nieuwe datum kernenbezoek Boskamp.<br />Voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Invulformulier opstellen profiel en bijdrage per partner in Regio Zwolle Olst-Wijhe <br />2203022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 ter kennisgeving te delen met de raad via de lijst van ingekomen stukken; &nbsp;</li> <li>De tijdelijke formatie per 1 mei uit te breiden van 0,50 fte naar 0,83 fte en de kosten voor 2022 (&euro; 16.800,-) te dekken uit het budget dat door het rijk beschikbaar is gesteld voor de warmtetransitie;</li> <li>Per 1 januari 2023 de tijdelijke capaciteit, 0,83 fte, binnen het team Duurzaamheid om te zetten in vaste capaciteit en dit op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en de extra benodigde dekking voor 2023 en 2024 te financieren uit de middelen voor de warmtetransitie (&euro; 28.800,- per jaar), en de benodigde middelen voor 2025 en verder (&euro; 60.800 per jaar) als autonome ontwikkeling aan te merken vooruitlopend op extra financi&euml;le middelen vanuit het Rijk;</li> <li>De financi&euml;le mutaties (i.c. subsidie aanpak energiearmoede &euro; 141.568, inkoopactieenergiemaatregelen &euro; 10.000 en besteding subsidie warmtevisie &euro; 16.800) te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 bestaat uit de volgende thema&rsquo;s: Grondstoffeninzameling, Duurzame Energie (zowel elektrisch als warmte), Regionale Energie Strategie, Energiebesparing gebouwde omgeving, Energiebesparing bij bedrijven, Energieneutrale kernen, Klimaatadaptatie en Integraal beleid.&nbsp;<br />De doelstelling waaraan we werken binnen het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het landelijke Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft de concrete ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, omdat ons klimaat en leefomgeving nadelig veranderen en onze fossiele brandstoffen opraken. Er is tot op heden geen structureel budget voor duurzaamheid in Olst-Wijhe. De financiering is grotendeels gebaseerd op incidentele budgetten die door het Rijk of provincie in de vorm van een bijdrage of subsidie worden ingezet om invulling te geven aan het landelijk Klimaatakkoord. In de begroting is voor 24 uur structurele capaciteit opgenomen voor het afval- en duurzaamheidsbeleid. Gelet op de beperkte capaciteit en middelen is naar de raad uitgesproken dat er (voorlopig) geen nieuwe Duurzaamheidsvisie komt en we voorlopig met een jaarlijks Uitvoeringsprogramma werken. Inmiddels nemen de bijdragen en subsidies van het rijk en de provincie toe. Volgens het nieuwe regeerakkoord zullen nog meer middelen aan de gemeenten worden toebedeeld om de afspraken in het klimaatakkoord te kunnen uitvoeren. Dit legt beslag op de capaciteit die ingezet moet worden om de middelen goed weg te zetten zodat er zoveel mogelijk rendement uit gehaald kan worden. Daarom wordt de tijdelijke capaciteit voor 2022 uitgebreid en wordt in de Kadernota opgenomen om vanaf 2023 de tijdelijke capaciteit om te zetten naar vaste capaciteit.&nbsp;</p> <h3>4. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een tweetal bezwaarschriften tegen het besluit van 6 juli 2021, verzonden op 6 juli 2021 tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een mini-camping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het ingediende bezwaar van 14 juli 2021, ontvangen op 23 juli 2021, niet over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;</li> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het per email ingediende bezwaar van 18 augustus 2021, ontvangen op 18 augustus 2021, over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 6 juli 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een minicamping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst. Tegen deze verleende vergunning is een tweetal bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. Ten aanzien van een op 18 augustus 2021, per email, ingediend bezwaarschrift heeft de commissie geadviseerd om het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren omdat niet tijdig is ingediend. Het college heeft besloten om dit advies te volgen. Het andere, op 14 juli 2021, ingediende bezwaarschrift is door de commissie behandeld in een hoorzitting en vervolgens heeft de commissie advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h3>5. '<strong>Eenmalige culturele jongeren subsidie Olst-Wijhe' en 'Eenmalige stimuleringsregeling cultuur'</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de kaders voor de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; voor stichtingen en verenigingen in Olst-Wijhe;</li> <li>In stemmen om &euro; 25.000, - toe te kennen aan de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &euro; 30.000, - aan de &lsquo;&lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur;</li> <li>Mandaat te verlenen aan de ambtelijk accounthouder om, in afstemming met de verantwoordelijke portefeuillehouder, bij voorkomende gevallen een maatwerkoplossing vast te stellen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De coronacrisis heeft grote impact op de maatschappij. Hierdoor heeft de culturele sector in de gemeente Olst-Wijhe bijna twee jaar stilgelegen. Nu er van Rijksoverheidswege er geen beperkingen meer zijn, is het moment gekomen om het culturele leven weer op gang te helpen en te ondersteunen. Met een &lsquo;eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; en &lsquo;eenmalige Culturele jongerensubsidie&rsquo; geeft het college van B&amp;W een financi&euml;le steun in de rug bij het organiseren van culturele activiteiten in Olst-Wijhe. Vanuit de Rijkscompensatiemiddelen voor de lokale infrastructuur wordt een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal &euro; 55.000, - voor deze twee (eenmalige) subsidieregelingen.</p> <h3>6. Principebesluit wijziging bouwvlak Boerlestraat 9&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>De ontwikkeling vormt vanuit milieukundig oogpunt geen belemmering voor omliggende gevoelige functies;</li> <li>De nieuw te bouwen kippenstal wordt landschappelijk ingepast;</li> <li>Er moet worden aangetoond dat er sprake is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals bedoeld in de Structuurvisie Olst-Wijhe;</li> <li>De provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta zijn akkoord met de voorgenomen ontwikkeling.</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft ons college onder voorwaarden ingestemd om medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe kippenstal aan de Boerlestraat 9/9a in Wijhe. Op 21 oktober 2021 heeft initiatiefnemer verzocht om het bouwblok van vorm te veranderen, maar niet in oppervlakte te vergroten. De aanpassing is noodzakelijk om te kunnen schakelen naar een diervriendelijker marktconcept (1 ster Beter Leven). Omdat dit niet past binnen de principe-uitspraak uit 2019 heeft het college besloten om een nieuw principebesluit te nemen, onder dezelfde voorwaarden.</p> <h3>7. Welzorgsum, aangaan anterieure koop- en realisatieovereenkomst, stedenbouwkundig plan Welzorgsum, ter inzage leggen bestemmingsplan, parkeertoets&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het stedenbouwkundige plan Welzorgsum voor de bouw van 15 tot 16 appartementen (huur en koop), een ontmoetingsruimte, behandelruimte en logiesruimte te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum;</li> <li>In te stemmen met het Inrichtingsplan van Eelerwoude d.d. 31 maart 2022;</li> <li>In het kader van het Didam-arrest in te stemmen met 1 op 1 verkoop aan de initiatiefnemer, gelet op de openbare publicatie daartoe in het h-a-h-bericht en op de website van 2 maart 2022, waarop -binnen de betreffende termijn van drie weken- geen reacties zijn ontvangen;</li> <li>In te stemmen met het afwijken van de gemeentelijke parkeernorm op basis van de parkeertoets Welzorgsum te Welsum, er komen 17 parkeerplaatsen op eigen terrein;</li> <li>Een anterieure koop en realisatieovereenkomst aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal, de aan- en verkoop van grond, en planschade voor de realisatie van 15 tot 16 appartementen in Welsum aan de IJsseldijk 59 (oude locatie school Dijkzicht Welsum);</li> <li>De percelen kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummers 3390 en 3391 met een totale oppervlakte van ca. 1.553 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan de initiatiefnemer conform de bepalingen in de anterieure koop- en realisatieovereenkomst;</li> <li>Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 3392 met een totale oppervlakte van ca. 182 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan initiatiefnemer, welk perceel daarop door initiatiefnemer geruild wordt tegen dezelfde prijs per vierkante meter met het waterschap Vallei &amp; Veluwe, zodat die laatste partij in het bezit komt van de onderkant van de aldaar gelegen (voet van de) dijk;</li> <li>Een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 2915 om niet te kopen van initiatiefnemer welk deel is gelegen onder de nieuw aan te leggen toegangsweg tot het appartementencomplex, dit mits het resultaat van het bodemonderzoek dat toelaat, anders blijft het eigendom en beheer van de toegangsweg bij de initiatiefnemer;</li> <li>Na ondertekening van deze overeenkomst gedurende twee weken de zakelijke beschrijving ter inzage te leggen;</li> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen na ondertekening van de anterieure koop en realisatieovereenkomst en na akkoord op alle milieu-planologische onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In juni 2021 besloot het college in principe medewerking te willen verlenen aan het plan om op de voormalige schoollocatie Welsum appartementen te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum/Plaatselijk Belang Welsum. De lokale ontwikkelaar IJsselbosch OG b.v. ontwikkelt het appartementencomplex. Na het besluit van juni 2021 is er geschaafd aan het plan door de ontwikkelaar. In het plan komen nu 15 tot 16 appartementen, koop en huur (minimaal 4 sociale huur). Besloten is om voor deze ontwikkeling een anterieure koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan en daarna het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h3>8. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2020-2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen en via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2020-2021 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers en daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn -zoals wel gebruikelijk- niet de RMC- cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. De effectrapportage is (landelijk) veranderd, zodat we geen cijfers kunnen weergeven die vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voortaan ontvangen wij de Voortijdig School Verlaters - cijfers via het ministerie van OCW. Dit gebeurt op een andere manier en een half jaar later. &nbsp;Er wordt nu onderzocht hoe er vanaf volgend schooljaar op een heldere, informatieve manier verslag kan worden gedaan van deze cijfers.&nbsp;</p> 2022-04-25 08:30:00 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 B&W besluiten 12-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het totaalbeeld (provinciaal) interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over het totaalbeeld van Gedeputeerde Staten van Overijssel via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het totaalbeeld op te nemen in de Jaarstukken 2021.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel is er een kader voor interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van dit kader de totaalbeelden per gemeente over het jaar 2021 vastgesteld.<br />Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financi&euml;n, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- &amp; archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Erfgoed. Voor Financi&euml;n gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.<br />De kleur van het totaalbeeld is dit jaar weer groen. In 2020 en 2021 was het beeld eveneens groen.</p> <h3>4. Verkoop Fudura B.V. door Enexis Holding N.V.&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 in te stemmen met de voorgenomen verkoop van dochtermaatschappij Fudura door Enexis;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het najaar van 2021 is Enexis onderzoek gestart naar het verkoopproces van haar dochtermaatschappij Fudura. Fudura richt zich op de zakelijke dienstverlening voor het optimaliseren en verduurzamen van de energievoorziening. Verkoop past binnen de nieuwe focusstrategie van Enexis om met name richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en focus te houden op uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. In maart 2022 is met DIF Capital en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM een consortium van kopers gevonden. De verkoop van Fudura verbetert de vermogenspositie van Enexis en haar mogelijkheden voor de financiering van haar taken in de energietransitie. In de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 besluiten de aandeelhouders over de voorgenomen verkoop en in april 2023 besluiten de aandeelhouders over de bestemming van de opbrengst van de verkoop van Fudura.</p> <h3>5. DOWR Sociaal Statuut&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het DOWR sociaal statuut en deze door de burgemeester te laten ondertekenen als vertegenwoordiger van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) zijn grotendeels geharmoniseerd. De DOWR-gemeenten hebben &eacute;&eacute;n sociaal statuut. Een sociaal statuut bevat afspraken over de manier waarop de personele gevolgen van een belangrijke organisatiewijziging worden opgevangen, welke faciliteiten en voorzieningen gelden en de wijze waarop het overleg met de bonden nader wordt ingevuld. Het zijn afspraken tussen de werkgever en de vakbonden, dus een overeenkomst die de werkgever bindt richting de bonden bij een eventuele reorganisatie. Het sociaal statuut is een soort vangnet voor de werknemers. Vernieuwing van het bestaande sociaal statuut was nodig. Met de vakbonden is een principeakkoord bereikt over de inhoud van een nieuw sociaal statuut. De drie colleges van burgemeester en wethouders dienen vanuit werkgeverszijde met de inhoud in te stemmen, waarna ondertekening plaats kan vinden en er een formeel akkoord ligt.</p> <h3>6. Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van 6 appartementen in plaats van de eerder besloten 5 appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe, onder voorwaarde dat:</p> <ul> <li>wordt aangetoond dat de ontwikkeling inpasbaar is gelet op de milieu-aspecten;</li> <li>wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.&nbsp;</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor het perceel Raalterweg 37 is een principeverzoek ingediend om het bestaande pand om te vormen naar zes koopappartementen. Op 12 januari 2021 is besloten in principe medewerking te verlenen aan vijf koopappartementen. In de uitwerking van het plan is de wens ontstaan niet vijf maar zes appartementen te ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan.&nbsp;</p> <h3>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 9 november 2021 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 november 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 8 maart 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.</p> <h3>8. Vaststellen van beleidsregels voor het plaatsen van laadinfrastructuur in de openbare ruimte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe;</li> <li>De beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Om aan verzoeken van aanbieders van openbare oplaadinfrastructuur tegemoet te komen, is het van belang duidelijke kaders te formuleren waarbinnen de realisatie van de oplaadinfrastructuur in de gemeente Olst-Wijhe plaats kan vinden. Als uitgangspunt geldt dat de realisering en exploitatie aan de marktpartijen wordt overgelaten.</p> <h3>9. Dienstverleningsovereenkomst Stichting dierenasiel Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel van Stichting dierenasiel Zwolle voor het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd;</li> <li>In te stemmen met het onderbrengen van het vervoer van de Dierenbescherming bij het dierenasiel Zwolle;</li> <li>De financi&euml;le consequenties hiervan voor 2022 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022 en voor 2023 en volgende jaren in de Kadernota 2023-2026 op nemen als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds augustus 2021 is het transport van zwerfdieren door de dierenbescherming weggevallen. Vanaf die tijd rijdt een Dierenambulance van stichting Dierenasiel Zwolle in de gemeente en haalt de zwerfdieren op. Door het dierenasiel Zwolle is een aanbod gedaan voor de opvang en het transport van zwerfdieren, wilde dieren en dieren in nood. Dit aanbod is gedaan aan verschillende gemeenten die te maken kregen met het plotseling wegvallen van het transport door de Dierenbescherming. Dit komt neer op 18.361 inwoners (CBS-cijfer per 01-01-2021) en dit is een bedrag van &euro;21.115,15 per jaar (exclusief BTW). Er is vanuit de begroting per jaar een bedrag beschikbaar van &euro;18.535. Er ontstaat dus een nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2022-2025 van &euro; 2.580. Dit verschil zal moeten worden toegevoegd aan de kadernota 2023-2026.</p> <h3>10. Versnelling Flexwonen en huisvesting statushouders en vluchtelingen uit Oekra&iuml;ne</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie flexwoningen te ontwikkelen en hiervoor voorstellen ten aanzien van locaties tegemoet te zien;</li> <li>Versneld aan de taakstelling voor 2022 voor huisvesting statushouders te voldoen en hiervoor locatie Beatrixlaan beschikbaar te stellen;</li> <li>In te stemmen met nader onderzoek voor huisvesting Oekra&iuml;ense vluchtelingen op locatie Bevrijdingsweg, en deze onder voorbehoud van financiering aan te bieden aan de regio.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In de nog vast te stellen woonvisie wordt aangegeven dat we de komende jaren binnen de gemeente Flexwonen willen ontwikkelen. Door dit nu te versnellen wordt de druk op de woningmarkt binnen de gemeente verminderd voor bewoners van de gemeente. Daarbij neemt door de recente ontwikkelingen in Oekra&iuml;ne de druk op opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders toe. Het college wil ook voor deze doelgroep flexwoningen realiseren. Er wordt gestreefd om binnen &eacute;&eacute;n jaar 100 flexwoningen te realiseren. Uitgangspunt is dat de flexwoningen voor een periode van 10 tot 15 jaar blijven staan. In dit kader wordt gekozen voor twee locaties waar 50 woningen per locatie worden geplaatst. Daarmee wordt versnippering over meerdere locaties voorkomen. We ontwikkelen deze Flexwoningen samen met SallandWonen. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke locaties en onder welke voorwaarden dit kan worden gerealiseerd.</p> <p>Het realiseren van de flexwoningen vraagt de nodige tijd en die is er eigenlijk niet, de nood is hoog. Opvang en asielzoekerscentra in Nederland zitten vol. Daarom hebben we gekeken naar woonruimte die op korte termijn beschikbaar is, als overbrugging, en waar tijdelijk statushouders en Oekra&iuml;ense vluchtelingen kunnen wonen. Het college heeft besloten om vanaf 21 april 2022 voor de periode van een jaar 26 statushouders te huisvesten in vrijstaande woningen aan de Beatrixlaan in Wijhe. De woningen zijn in eigendom van SallandWonen. Deze woningen wachten op het moment van sloop en kunnen in de tussentijd benut worden voor huisvesting van statushouders. Op het moment dat de flexwoningen gereed zijn worden de statushouders hier gehuisvest.</p> <p>Daarnaast heeft het college ingestemd met het tijdelijk huisvesten van circa 20 Oekra&iuml;ense vluchtelingen op een locatie aan de Bevrijdingsweg in de Eikelhof. Ook hier gaat het om overbrugging totdat de flexwoningen in Olst-Wijhe gereed zijn. De impact op de gemeentelijke organisatie wordt in beeld gebracht. Bekeken wordt welke prioritering of extra capaciteit benodigd is.</p> <h3>11. Contract Gazprom Energy NL&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In overeenstemming met het advies van het inkoopcollectief Energie Stedendriehoek/DOWR:</p> <ol> <li>Het huidige contract met Gazprom Energy NL (t/m 31-12-2023) niet vroegtijdig te ontbinden tenzij Europese of landelijke ontwikkelingen (waaronder publicaties of adviezen van de VNG) alsnog een andere handelswijze ingeven;</li> <li>Via de VNG-lijnen en het inkoopcollectief de rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen om te voorkomen dat onze gemeenten bij de volgende Europese aanbesteding gebonden kunnen worden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier;</li> <li>Deze besluiten in te brengen bij het inkoopcollectief Stedendriehoek/DOWR;</li> <li>In te stemmen met de tekst voor de raadsnieuwsbrief en daarmee tevens de gestelde schriftelijke vragen van de fracties PvdA en GroenLinks als beantwoord te beschouwen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft, samen met 9 andere gemeenten, voor de levering van gas een contract met Gazprom Energy NL. Sinds de inval van Rusland in Oekra&iuml;ne leeft breed de wens niet te willen bijdragen aan de financiering van Rusland door het afnemen van gas en daarom het contract vroegtijdig te be&euml;indigen. Na onderzoek naar de juridische en financi&euml;le consequenties blijkt dat vroegtijdige ontbinding van dit contract grote impact heeft op de levering van gas en de kosten en dat Rusland hier zelfs financieel voordeel uit kan halen. Het college heeft dan ook besloten het huidige contract niet vroegtijdig te ontbinden maar wel via de VNG en het inkoopcollectief de Rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen zodat we bij de volgende aanbesteding niet meer zijn gebonden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier</p> 2022-04-20 08:00:00 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 B&W besluiten 05-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Programma kernenbezoek Herxen op 12 april a.s &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief provincie over rol provincie in RES &ndash; voor kennisgeving aan te nemen en te vermelden in de raadsnieuwsbrief.</li> <li>Toekomstgerichte Erven&ndash; voor kennisgeving aan te nemen en de raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Velnerweg 2 &nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Velnerweg 2&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001075-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 14 december 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Velnerweg 2 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. <strong>Brief aan minister inzake stoppen varend ontgassen binnenschepen op de IJssel </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In samenwerking met gemeenten Zwolle en Kampen over te gaan tot het indienen van een verzoek voor het versnellen van een verbod op varend ontgassen op de IJssel;</li> <li>Het college van Zwolle te machtigen om namens Olst-Wijhe deze brief aan de minister te zenden;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het schriftelijke verzoek gedaan om waar mogelijk regels te stellen of anderszins te bevorderen dat het varend ontgassen door binnenschepen op de IJssel zo spoedig mogelijk geheel wordt verboden. Met de PB&rsquo;s is overleg geweest. Onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Zwolle heeft uitgewezen dat een verbod van gemeentewege niet effectief kan zijn. In overleg met betrokkenen is besloten bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen op een versnelling van het integrale verbod op varend ontgassen en dit zo mogelijk te doen in samenwerking met de andere Overijsselse gemeenten langs de IJssel.</p> <h3>5. Geen nieuwe toetreders raamovereenkomst jeugd 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geen nieuwe aanbieders specialistische jeugdhulp toe te laten tot de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland 2022 (Raamovereenkomst 2022).</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2021 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland besloten de inwerkingtreding van de doorontwikkeling van het inkoopmodel uit te stellen. De voornaamste redenen van dit besluit waren dat er veel vragen zijn gesteld door aanbieders over de bekostiging van specialistische jeugdhulp, landelijke ontwikkelingen die om regionaal herijken van de aanbesteding vragen en dat de nieuwe manier van verwijzen middels keuzebudgetten nog onduidelijk was. Als gevolg van het uitstel van de doorontwikkeling inkoop is de Raamovereenkomst 2022 verlengd tot 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 zal de raamovereenkomst worden aangepast op basis van het op dat moment geldende Inkoopmodel (het nieuwe inkoopmodel en het nieuwe contract). Op basis van de vastgestelde inkoopstrategie (vastgesteld 2017) zou dit betekenen dat er in 2022 twee toetredingsmomenten voor nieuwe aanbieders zijn. Het college heeft besloten hiervan af te wijken en voor 2022, net zoals in 2021 en 2020, af te zien van de toetredingsmomenten.&nbsp;</p> <h3>6. Intentieovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed realisatie kindcentrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de intentie om via het concept huren als eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) het kindcentrum Wijhe te realiseren;</li> <li>In te stemmen met de intentieovereenkomst om daarmee een verkenningsfase met SMV in te gaan teneinde te defini&euml;ren hoe het kindcentrum kan worden gerealiseerd;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente;</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om, gelijkluidend aan het kindcentrum Olst, de intentieovereenkomst met SMV aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en Kindercentrum de Bie&euml;nkorf hebben de intentie uitgesproken om een samenwerking aan te gaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren. De overeenkomst voor het kindcentrum Wijhe is hetzelfde als de overeenkomst voor het kindcentrum Olst met dien verstande dat in Wijhe de Bie&euml;nkorf als contractpartij voor de kinderdagopvang betrokken is en dat er in Wijhe geen gymlokaal wordt gebouwd. In dit voorstel worden alleen de afwijkingen t.o.v. kindcentrum Olst en/of onderwerpen de alleen betrekking hebben op kindcentrum Wijhe behandeld. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst vindt net als in Olst de verkenning plaats hoe de beoogde samenwerking er precies uit moet komen te zien. Het doel is dat de verkenning met SMV naar de invulling van de samenwerking voor de zomer van 2022 gereed is.&nbsp;</p> <h3>7. Collegeverklaring 2021 Informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO en WOZ&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Collegeverklaring Ensia voor DigiD en Suwinet over 2021 af te geven;</li> <li>De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO en WOZ vast te stellen;</li> <li>De raad over de collegeverklaring te informeren via de jaarstukken 2021 en de stukken ter inzage te leggen voor de raad van 4 juli 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders geeft met de collegeverklaring voor DigiD en Suwinet aan in hoeverre de gemeente Olst-Wijhe voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet). &nbsp;</p> <h3>8. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022;</li> <li>Het resterende rijksbudget voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in te zetten om de eenmalige energietoeslag te verhogen met &euro;100 per huishouden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen mogelijk nog verder op. Hierop is door de rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Gemeenten voeren deze regeling uit in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Hierdoor kunnen gemeenten de toeslag snel verstrekken, blijven de uitvoeringskosten beperkt en hebben gemeenten beleidsvrijheid om aan te sluiten op hun eigen minimabeleid. De rijksoverheid heeft de toe te kennen toeslag bepaald op &euro;800 per huishouden met een inkomen van hooguit 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Aangezien de gemeente vorig jaar van het rijksbudget voor de regeling voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) nog middelen over heeft is besloten om dit restant in te zetten voor de eenmalige energietoeslag aangezien dit ook noodzakelijke kosten betreft. Hierdoor komt de te verstrekken eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm op een totaalbedrag van &euro;900 per huishouden. &nbsp;</p> <h3>9. Tarieven sportlocaties en buitensportvelden seizoen 2022/2023</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en buitensportvelden in Olst-Wijhe voor seizoen 2022-2023 vast te stellen;</li> <li>De taakstelling in de heroverweging om in 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te generen door het toepassen van tariefverhoging in te laten gaan bij de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 in plaats van kalenderjaar 2023 (Tarieven worden namelijk per seizoen bepaald en niet per kalenderjaar).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de binnensportaccommodaties en de buitensportvelden in Olst-Wijhe. Volgens de begrotingsrichtlijnen verhogen we de tarieven voor het seizoen 2022/2023 ten opzichte van 2021/2022 met 1,4%. Voor de binnensportaccommodaties gaat deze verhoging in per 1 juli 2022. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (sporthallen De Lange Slag, de sportvelden in Olst, Wijhe en Wesepe) en Stichting Dorpshuis Welsum (gymzaal de Bongerd) volgen deze tarieven. Als gevolg van de heroverweging is er een opgelegde taakstelling om vanaf 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te genereren door het toepassen van tariefverhoging voor gebruik van de sportaccommodaties en buiten sportvelden. Concreet betekent dit een verhoging van de tarieven van 7,5% naast de indexatie van 1,4%.</p> <h3>10. Bestemmingsplanreparatie bestemming Wonen (4 locaties Wijhe, 1 locatie buitengebied)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen voor vijf locaties waar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; nu niet correct is opgenomen en de kosten te dekken uit de post Ruimtelijke Ordening algemeen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wijhe in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist opgenomen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. Een aantal inwoners heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Het college heeft besloten om een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen om voornoemde fouten te repareren. &nbsp;</p> <h3>11. Beantwoording brief met handtekeningenactie omwonenden grasveld locatie Tellegenschool d.d. 24 februari 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief en handtekeningenactie van omwonenden van het grasveld locatie Tellegenschool Wijhe;</li> <li>In te stemmen met verzending van de antwoordbrief;</li> <li>In aanvulling op het collegebesluit van juli 2021 (uitwerking variant 2B; ontwikkeling op locatie Tellegenschool met een deel van het grasveld) te besluiten om ook een variant aan te bieden waarbij alleen de locatie van de Tellegenschool wordt ontwikkeld naar woningbouw.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 februari overhandigde een groep omwonenden van het grasveld naast locatie Tellenschool in Wijhe een brief en handtekeningen aan wethouder Marcel Blind. In de brief maakten zij bekend dat omwonenden van het grasveld ontstemd zijn over de plannen die de gemeente maakt om een appartementencomplex te bouwen op het grasveld.&nbsp;</p> 2022-04-11 10:00:00 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 B&W besluiten 29-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari al een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Dit is nu hersteld en om deze reden is opnieuw een collegebesluit genomen.</p> <h3>4. Toplaag Kunstgrasveld Overwetering</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De meerkosten ad &euro; 84.100 inclusief btw en btw-compensatie vanuit het rijk ad &euro; 14.700 tbhv van de EPDM infill binnen de investering van het kunstgrasveld bij Overwetering mee te nemen in de 1e bestuursrapportage van 2022;</li> <li>De kapitaal lasten van &euro; 8.000,- vanaf 2023 te verwerken in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij SC Overwetering is in de zomer van 2021 de toplaag van het kunstgrasveld op het hoofdveld vervangen. Na aanleg van de toplaag bleek dat de aannemer met een alternatief product heeft gewerkt voor de infill van het kunstgrasveld. Dat is een afwijkend product dan wij hadden voorgeschreven in het bestek, maar toch voldoet dit product aan de bestekeisen. Het alternatieve product is ook goedgekeurd als infill materiaal door de KNVB en tevens aan de eisen van de keuring instantie KIWA- ISA Sport. Overwetering heeft het veld in gebruik genomen en al snel kwamen er ernstige klachten over de toegepaste infill. CROW heeft het bestek en dus ook de infill getoetst en heeft gemeld dat de infill voldoet aan de eisen die wij gesteld hebben in het bestek. Hierdoor heeft een rechtsgang voor de gemeente geen zin of kans van slagen. &nbsp;Sc Overwetering is niet gelukkig met de huidige situatie/ infill en wenst dat er gekozen wordt voor een ander infill product. De gemeente wil dat SC Overwetering tevreden is met een kunstgrasveld waar goed en prettig op gespeeld kan worden. Het vervangen van de huidige infill naar EPDM geeft een meerprijs van: &euro; 84.100 inclusief btw. &nbsp;De btw wordt waarschijnlijk volledig vergoed vanuit de specifieke uitkering stimulering sport vanuit het Rijk ad &euro; 14.700. Dit zorgt voor jaarlijks afgerond &euro; 8.000 aan extra kapitaallasten vanaf 2023. De formele verhoging van het investeringskrediet wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2022. De hogere kapitaallasten vanaf 2023 worden in de kadernota 2023-2026 meegenomen als autonome ontwikkeling.</p> <h3>5. Regels voor aanwijs kenteken gebonden parkeerplaatsen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De beleidsregels voor aanwijs kentekengeboden parkeerplaatsen vast te stellen;</li> <li>De beleidsregels voor 4 weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Steeds vaker ontvangen wij aanvragen voor aanwijs van kenteken gebonden invalidenparkeerplaatsen. De parkeerdruk in met name woonstraten en pleinen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Ook neemt de zorg voor langdurige zieken toe en vindt de verpleging vaker thuis door partner en/of een ouder. Vanwege de loopafstanden vanaf parkeergelegenheden zijn mindervaliden niet altijd in staat om van het voertuig naar huis te lopen. Om aanvragen te kunnen toetsen zijn regels nodig. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld.</p> <h3>6. ALV Dimpact 30 maart 2022&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notulen van de ALV van 6 december 2021;</li> <li>In te stemmen met de statutenwijziging en bijbehorende concept-aktes;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgang van het programma Beyond23;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken Nu!&rsquo;;</li> <li>In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023;</li> <li>Kennisnemen van de gerealiseerde successen.</li> </ol> <h4>Besluit burgemeester</h4> <p>Volmacht te verlenen aan de heer M. Duijtshoff, directeur van de gemeente Raalte, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dimpact is een co&ouml;peratieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT-diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact Op 30 maart 2022 is de volgende Algemene Ledenvergadering van Dimpact. Belangrijkste onderwerp is een wijziging in de statuten naar aanleiding van wetswijzigingen.&nbsp;</p> <h3>7. <strong>Definitieve vaststelling begrotingswijzigingen OD 2021 en 2022 en doorkijk naar 2023 </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 door de OD IJsselland;</li> <li>De gemeenteraad te informeren aan de hand van een informatienotitie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij brief van 23 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de raden en Staten van de partners in deze GR de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 toegezonden. &nbsp;De raad heeft deze zoals gebruikelijk ter advisering in handen gesteld van het college.<br />Het college heeft kennisgenomen van de wijze waarop met de begrotingswijzigingen wordt omgegaan en een informatienotitie ten behoeve van de gemeenteraad.</p> <h3>8. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 1 april 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 1 april 2022.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 april 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is het college ge&iuml;nformeerd over het enige inhoudelijke punt, het verlagen van het ambitieniveau toezicht t.b.v. de begroting 2023. Dit aan de hand van een viertal scenario&rsquo;s. Een en ander conform de hierover gemaakte bestuurlijke afspraak.</p> 2022-04-04 09:00:00 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 B&W besluiten 22-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, Zandhuisweg 37&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Buitengebied, Zandhuisweg 37&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001078-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de woning aan de Zandhuisweg 37 te Wijhe te splitsen. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een wijziging van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. Jaarverslag VTH 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het VTH-jaarverslag 2021 vast te stellen;</li> <li>Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2021. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.</p> <h3>5. DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021 vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren zijn verwerkt. Het reglement is van toepassing voor de leden van het college van B&amp;W &eacute;n voor de medewerkers in dienst van de drie DOWR-gemeenten. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. Wegen onderhoud 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het wegonderhoud voor 2022; &nbsp;</li> <li>Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar te verlengen en opdracht te geven voor de uitvoering van het asfaltonderhoud in 2022;</li> <li>De medewerker &lsquo;Ontwerp en Voorbereiden en Toezicht&rsquo; &nbsp;te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Het college heeft kennisgenomen van het voorstel onderhoud aan de wegen voor 2022 en het contract met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar verlengd.</p> <h3>7. Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van het &lsquo;Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&rsquo;;</li> <li>Wethouder Blind te mandateren het convenant te ondertekenen tijdens een eerstvolgend Bestuurlijk Overleg Mobiliteit.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In Overijssel is er bij wegbeheerders (zowel provinciaal als gemeentelijk) en vervoerders de afgelopen jaren een aantal keer onduidelijkheid geweest over (financi&euml;le) verantwoordelijkheden met betrekking tot de beschikbaarheid van de infrastructuur voor het openbaar vervoer tijdens werkzaamheden.<br />Destijds is er een convenant infrastructuur OV opgesteld maar is inmiddels verlopen en past niet meer bij de huidige nieuwe OV-concessies. Vaststelling van een nieuw convenant is gewenst.</p> <h3>8. Jaarverslag 2021 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag;</li> <li>Het jaarverslag ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks legt de Bezwarenadviescommissie (commissie) verantwoording af over de afhandeling van de bezwaarschriften. Ook wordt ieder jaar een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft verder inzicht in de resultaten van de verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroep- en hoger beroep-procedures. Het college nam kennis van het jaarverslag van de bezwarenadviescommissie. Geconstateerd wordt dat het aantal bezwaarschriften in 2021 weer is toegenomen. Het college onderschrijft de aanbeveling van de commissie om, ondanks de toegenomen werkdruk, voldoende oog te houden voor de zorgvuldige totstandkoming en motivering van besluiten. Ook onderschrijft het college de aanbeveling dat onverminderd ingezet moet worden op de informele wijze van afdoen van bezwaarschriften.&nbsp;</p> 2022-03-28 09:00:00 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Aangenomen moties vreemd aan de orde van de dag raad 28-2 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2022;</li> <li>Het bestuurlijk dashboard 2022 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op basis van de begroting 2022 is het bestuurlijk dashboard 2022 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2022 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages. De uitvoering komt dit jaar onder druk te staan vanwege extra werkzaamheden ten gevolge van de oorlog in Oekra&iuml;ne.</p> <h3>4. Beantwoording amendement en moties RES 1.0&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht en reflectie van het bestuurlijk platform RES op alle in RES West-Overijssel aangenomen amendementen en moties bij de RES 1.0, inclusief oplegmemo;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording van het door de gemeenteraad Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties op de RES 1.0 door middel van een raadsinformatiebrief, deze op de lijst van ingekomen van de gemeenteraad te plaatsen;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijke strategie om concreet invulling te geven aan de energietransitie. Op 28 juni 2021 stelde de raad van Olst-Wijhe de RES 1.0 vast. Ook de andere gemeenteraden van de RES West-Overijssel stemden in met de RES 1.0. De raad van Olst-Wijhe nam bij de vaststelling ook een amendement en vier moties aan. Op deze, en andere aangenomen moties in West-Overijssel, heeft de RES-organisatie een reflectie gegeven. Het amendement en de moties zijn beantwoord door het college, waarbij het college de reflectie van de RES overneemt en op sommige punten aanvult. De beantwoording staat in de raadsinformatiebrief &lsquo;lokale beantwoording in Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties RES 1.0&rsquo;. &nbsp;<br />Daarnaast wordt de reflectie van de RES-organisatie op deze en andere aangenomen moties gedeeld, waar het bestuurlijk platform RES op 26 januari 2022 mee instemde. De aangenomen moties en reflectie vormen input voor de regionale uitwerking van de RES 1.0 naar RES 2.0, waar volgens huidige planning in juli 2023 over besloten wordt.&nbsp;</p> <h3>5. Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het minimum uurloon van &euro;14,- bij de gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen aan de fractie PvdA Olst-Wijhe.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De PvdA-fractie Olst-Wijhe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het minimumloon van 14 euro per uur bij de gemeente Olst-Wijhe. De PvdA-fractie is blij met de aanpassing van de CAO op dit minimumuurloon. Ze zijn van mening dat dit voor de bestaanszekerheid voor iedereen zou moeten gelden. Ze vragen om inzicht in de tarieven van de partijen waar de gemeente afspraken mee maakt in het kader van inhuur en aanbesteding. En of de gemeente bereid is de verplichting van een minimumloon van 14 euro op te nemen in hun aanbestedingsregels. Het college heeft deze vragen in een brief beantwoord. Er is weinig zicht op de minimum uurlonen van andere partijen. Iedere partner werkt volgens een eigen CAO of anders in ieder geval volgens de wettelijke minimumeisen. De gemeente houdt zich hieraan vast en wil daar geen afwijkend eigen inkomensbeleid op voeren.</p> <h3>6. <strong>Beantwoorden schriftelijke vragen fractie CDA </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De schriftelijke vragen van het CDA over het proces van de Omgevingsadviesraad zonneveld Morgenlanden te beantwoorden met een brief.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Naar aanleiding van de situatie van de Omgevingsadviesraad (OAR) Zonneveld Morgenlanden, heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over het participatieproces. De fractie maakt zich zorgen over de bijdrage en betrokkenheid van bewoners in het proces. Omdat ook de OAR en de initiatiefnemer de bijdrage en betrokkenheid van bewoners een belangrijke voorwaarde vindt, wordt gewerkt aan een procesinvulling die zorgt dat het inhoudelijke gesprek met bewoners w&eacute;l tot stand kan komen.&nbsp;</p> <h3>7. Gevolgen Oekra&iuml;ne oorlog/vluchtelingenopvang</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de bestuurlijk-organisatorische aanpak van de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog voor de gemeente Olst-Wijhe en de hierbij behorende inhoudelijke thema&rsquo;s;</li> <li>Voor de noodopvang voor vluchtelingen door particulieren een meldpunt beschikbaar te stellen voor informatie en advies;</li> <li>In te stemmen met de projectorganisatie voor de overbruggingsopvang Summercamp in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeente Raalte;</li> <li>In de overbruggingsopvang Summercamp tot 25 maart 2022 maximaal 900 vluchtelingen op te vangen en tot 5 april 2022 maximaal 90 vluchtelingen en deze opvang organisatorisch en financieel tot deze data te faciliteren;</li> <li>Kennis te nemen van de afspraak om in regionaal verband in te zetten op vervolgopvang van deze vluchtelingen binnen de regio IJsselland;</li> <li>Geen inzet te plegen op andere vormen van nood- en of overbruggingsopvang (zoals leegstaande schoolgebouwen) gelet op de omvang en kwaliteit van de beschikbare locatie;</li> <li>De mogelijkheden voor langdurige opvang (tenminste 6 maanden) in kaart te brengen en hier t.z.t. een besluit over te nemen;</li> <li>Besluitvorming over gasleveranties door GAZprom Energy NL af te stemmen met een nog nader vast te stellen landelijke en regionale lijn;</li> <li>Een faciliterende rol te vervullen bij maatschappelijke initiatieven ter ondersteuning van de Oekra&iuml;ense bevolking en hierin maatwerk te leveren;</li> <li>In afwachting van landelijke maatregelen geen aanvullende financi&euml;le maatregelen te treffen met betrekking tot de gevolgen van de oorlog in Oekra&iuml;ne voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>De van gemeentewege gemaakte kosten die verband houden met de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog ten laste te brengen van de rijksoverheid;</li> <li>Op voorhand een bedrag van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze startnotitie, te verantwoorden bij de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>Vooralsnog wekelijks kennis te nemen van de stand van zaken aan de hand van een voortgangsrapportage.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Vanaf de inval van de Russische troepen in de Oekra&iuml;ne worden wij ook als gemeente geconfronteerd met diverse vraagstukken die verband houden met deze oorlog. Dit vraagt om een geco&ouml;rdineerde aanpak, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Het college heeft kennisgenomen van de aanpak en de hiervoor benodigde besluiten genomen. De aanpak wordt afgestemd op de landelijke en regionale afspraken die zijn gemaakt en ook in komende periode nog gemaakt zullen worden. Naast een bestuurlijk-organisatorisch aspect vormen ook de inhoudelijk thema&rsquo;s die betrekking op deze crisis en relevant zijn voor de gemeente Olst-Wijhe onderdeel van de aanpak.</p> 2022-03-21 09:00:00 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 B&W besluiten 08-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ol> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 9 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 maart 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. een voorstel formateur en formatieopdracht en overdrachtsdocument nieuwe bestuur.</p> <h3>5. Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het ontwerpbestemmingsplan &ldquo;Olst, Kindcentrum Olst&rdquo; in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente wil de inwoners van Olst-Wijhe een aantrekkelijke woonomgeving bieden, waarin kinderen goed kunnen opgroeien. Goede onderwijsvoorzieningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Om goede, toekomstbestendige en betaalbare onderwijsvoorzieningen te kunnen bieden, worden nieuwe kindcentra gebouwd. Verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, vorming en ontwikkeling worden hier gehuisvest, waarbij de onderlinge samenwerking wordt verstevigd. De onderwijsvoorzieningen worden ondergebracht binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is klaar en wordt nu ter inzage gelegd. Met het bestemmingsplan wordt ook gezorgd voor een goede ruimtelijke inpassing van het kindcentrum in de omgeving en het landschap.&nbsp;</p> <h3>6. Vaststelling Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de concept reactie op de ingediende zienswijzen;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>In te stemmen met de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 en het bijgevoegde raadsvoorstel en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In deze concept woonvisie wordt in hoofdstuk 2 ingehaakt op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving. De concept Woonvisie heeft van 18 november 2021 tot 30 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend en door de Adviesraad Samenleving is schriftelijk advies uitgebracht. Deze zijn in de stukken verwerkt.</p> 2022-03-14 09:00:00 +0100 2022-03-14 08:51:14 +0100 2022-03-14 09:13:43 +0100 B&W besluiten 01-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 februari 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe.</li> <li>Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is zowel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming Agrarisch zodanig te wijzigen dat - indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf - vervolgfuncties toegestaan zijn onder een aantal voorwaarden, als een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>4. Actualisatie van de Wegsleepverordening en de bijbehorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de geactualiseerde Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De Werkinstructie &lsquo;wegslepen&rsquo; van voertuigen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen de Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022 vast te stellen, de Wegsleepverordening 2010 in te trekken en kennis te nemen van de Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo;.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Wegsleepverordening Olst -Wijhe en de bijhorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo; zijn geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er gewerkt wordt met een ander sleepbedrijf, dat er een andere opslaglocatie is en dat er andere wegsleeptarieven gelden.</p> <h3>5. Uitkomsten Burgerpeiling 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 met een eerste duiding;</li> <li>De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten;</li> <li>De uitkomsten te communiceren via HuisaanHuis;</li> <li>Een nadere analyse op de uitkomsten te doen en op basis daarvan een vertaalslag voor verbeteringen te maken in de Ontwikkelagenda voor de organisatie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 heeft de gemeente Olst-Wijhe weer meegedaan aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De meeste rapportcijfers liggen in lijn met voorgaande jaren. In 2021 is een 6,6 het gemiddelde rapportcijfer dat de gemeente Olst-Wijhe in 2021 krijgt voor alle inspanningen voor haar inwoners (2018: 6,7). Het rapportcijfer voor de samenwerking met inwoners en communicatie en voorlichting is vergeleken met 2018 iets gedaald. Het gaat om respectievelijk een daling van 6,2 naar 6,1 en van 6,8 naar 6,6. Op het gebied van prettig wonen (8,1), het zich veilig voelen in de buurt (92%) en het klaar staan voor de buren (85%), scoren wij hoger dan de vorige keer en hoger ten opzichte van de referentiegemeenten (&lt;25.000 inwoners).<br />De uitkomsten van de peiling vragen om een nadere analyse. Afgezet tegen de ambities die de gemeente heeft geformuleerd op het gebied van dienstverlening en participatie, worden de resultaten uit de peiling als zorgelijk ge&iuml;nterpreteerd. Bestuur en organisatie grijpen de resultaten aan als wake-up call en als aanleiding om in te zetten op verbetering op het gebied van dienstverlening en participatie.</p> <h3>6. Programmaplan Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 vast te stellen;</li> <li>Voor het Programma Focus op Wonen alleen de primaire producten op te stellen;</li> <li>Voor de eenmalige kosten voor het dashboard (ad &euro; 7.500,-) en het eerstejaars onderhoud van het dashboard (ad &euro;1.500,-) &euro; 9.000,- beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De structurele kosten voor het dashboard van &euro;1.500,- te verwerken in de kadernota 2023-2026/Begroting 2023-2026;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Als pijler 1 van de Heroverwegingen in 2021 is door college en raad de Focus op Wonen vastgesteld. Olst-Wijhe wil zichzelf in de markt zetten als eigenzinnige en toekomstbestendige woongemeente, en daar dan ook voldoende woningen voor bijbouwen. Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 geeft de scope van het programma Focus op Wonen aan voor de periode tot eind 2023, en blikt vooruit op de toegenomen woningbouwproductie tot 2031.&nbsp;<br />In 2022 zullen de gevraagde documenten en rapporten worden opgeleverd, en in 2023 worden keuzes gemaakt en gevolgen in beeld gebracht om ook voor langere tijd de extra woningbouwproductie te borgen in de lijnorganisatie.&nbsp;</p> <h3>7. Compensatieregeling controle coronatoegangsbewijs 2e tranche</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tijdelijke compensatieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs 2e tranche gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>Toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid te laten afhandelen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2022 via een ministeri&euml;le regeling bekend gemaakt dat de financi&euml;le tegemoetkoming voor het bevorderen van het toezicht op de naleving van het Coronatoegangsbewijs (CTB) wordt voortgezet. Het college heeft besloten dat deze middelen via een compensatieregeling worden toekend aan die organisaties die de controle op het CTB hebben uitgevoerd in de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022.</p> <h3>8. Beantwoording vragen PvdA over biedingsproces voormalige schoollocatie de Holsthoek den Nul&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over het biedingsproces van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor over het stopzetten van de biedingsprocedure van de verkoop van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels een brief antwoorden op de gestelde vragen.</p> 2022-03-07 09:00:00 +0100 2022-03-07 09:04:55 +0100 2022-03-07 09:17:36 +0100 B&W besluiten 22-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen.</p> <h3>4. <strong>Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en vroegsignalering van schulden</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Aan te sluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering wat het mogelijk maakt om signalen van betalingsachterstanden te ontvangen van vrijwel alle relevante vaste lastenpartners;</li> <li>Wethouder Kamphuis te benoemen als tekenbevoegde van het landelijk convenant en bijbehorende overeenkomsten met vaste lasten partners;</li> <li>Gebruik te maken van het systeem: Vindplaats van Schulden (VPS) van de BKR voor het ontvangen van signalen van betaalachterstanden van inwoners vanuit vaste lastenpartners;</li> <li>Per eerstvolgende herziening van de Verordening sociaal domein een maximale beschikkingstermijn voor schuldhulpverlening van 8 weken op te nemen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een verplichte taak voor gemeenten. Dit is opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vroegsignalering is een effectieve aanpak om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Daarnaast helpt vroegsignalering om de maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt het ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen. Op basis van signalen van: zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden.&nbsp;</p> <h3>5. Beantwoording raadsvragen PvdA over energietransport</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over energietransport;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van PvdA en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> <h3>6. Beantwoording raadsvragen GroenLinks over transportvermogen en PV-parken</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over transportvermogen en PV-parken.</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van GroenLinks en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De GroenLinks-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> 2022-02-28 09:00:00 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 B&W besluiten 15-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <ul> <li>Memo financi&euml;n corona stand van zaken 2021 en 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te<br />&nbsp; nemen.</li> <li>Toezeggingenlijst van de gemeenteraad &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Raadsvoorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg &ndash; In te stemmen met de aanvulling van het raadsvoorstel naar aanleiding van oordeelsvormende behandeling dd 7 februari 2022.</li> </ul> <h3>3. Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 - 6866-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 als kader voor de nieuwe periode van RIVUS-samenwerking;</li> <li>In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een financieringsvoorstel voor de periode 2023-2027;</li> <li>In te stemmen met ondertekening van voorgesteld Besluit mandaat- en volmachtverlening RIVUS.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Landelijk gezien is een regionale samenwerking op deze gebieden in het verleden succesvol gebleken (afgelopen bestuursakkoord samenwerking in de waterketen) en is in de toekomst ook nog noodzakelijk. De recentelijke wateroverlast in Limburg is hier een sprekend voorbeeld van.<br />Ook in de regio West-Overijssel zijn de komende decennia in stad en platteland stevige water- en klimaatmaatregelen en investeringen nodig. Het college heeft daarom besloten in te stemmen met het Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 &ndash; 2027.&nbsp;</p> <h3>4.&nbsp;Districtelijk Veiligheidsoverleg 16 februari 2022 - 8090-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 16 februari 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>5. Reactie op brieven PB's inzake ontgassen binnenschepen op de &nbsp;IJssel - 8175-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Niet over te gaan tot het stellen van gemeentelijke verbodsregels op het ontgassen door binnenvaartschepen op de IJssel;</li> <li>Schriftelijk te reageren op brieven van de plaatselijke belangen van Herxen en Welsum;</li> <li>In overleg te treden met andere gemeenten in Overijssel langs de IJssel om te komen tot gezamenlijk standpunt richting ministerie I&amp;W.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het college gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een gemeentelijk verbod op het ontgassen door binnenschepen op de IJssel. Over de regels van het ontgassen en de mogelijkheid om hier gemeentelijk wat in te betekenen is onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle. Ook de GGD heeft advies uitgebracht. Conclusie, ook na overleg met de betrokken Plaatselijke Belangen, is dat het stellen gemeentelijke regels geen zin heeft. In overleg met de Plaatselijke Belangen wordt voorgesteld om bij het Rijk aan te dringen op het bespoedigen van het landelijke verbod op het ongecontroleerd en varend ontgassen bij binnenschepen.</p> <h3>6. Ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul - 8186-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul ter inzage te leggen;</li> <li>De ontwikkelaar te informeren dat de voorwaarde voor vaststelling van het bestemmingsplan is dat o.a. uit de beoordeling van de Omgevingsdienst en Het Oversticht blijkt dat het plan vanuit milieu-hygi&euml;nisch en archeologisch oogpunt uitvoerbaar is;</li> <li>Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het bestemmingsplan een Hogere Waarde-procedure op te starten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 21 september 2021 heeft het college van B&amp;W een principebesluit genomen voor de ontwikkeling van 16 woningen op het perceel aan de Holstweg 1A. Daarna kwamen er verzoeken van naastgelegen percelen om de bestemming van hun perceel te wijzigen van Bedrijf naar Wonen. Het ontwerpbestemmingsplan is zo goed als gereed. Uit archeologisch onderzoek volgt dat er nog een verkennend booronderzoek benodigd is. Ook volgt er nog een advies over het aspect Bodem van de Omgevingsdienst. Het onderzoek en het advies volgen tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Het college is voornemens om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Met de ontwikkelaar is inmiddels een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h3>7. Invulling raadsmotie "geen laagvliegroutes" - 8192-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Invulling te geven aan de motie &nbsp;door in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland via lobby v&oacute;&oacute;r het commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat van 24 februari 2022 vragen te laten stellen aan de minister van I&amp;W;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over de gekozen aanpak via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 24 januari 2022 is door de raad van de gemeente Olst-Wijhe een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om v&oacute;&oacute;r 24 &nbsp;februari (datum kamerdebat luchtvaart):</p> <ul> <li>Zich uit te spreken naar het ministerie dat Lelystad Airport niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes over Gelderland en Overijssel zijn verdwenen.</li> <li>Zich aan te sluiten bij de motie van Provinciale Staten van Overijssel van 15 december 2021 "Geen laagvliegers boven Overijssel".</li> <li>Contact te zoeken met provincie Gelderland over de stijgroute over Olst-Wijhe en waar mogelijk samen te werken met de provincie en met andere gemeenten als dat het gezamenlijke doel dient.</li> </ul> <p>Het college geeft door middel van de in dit besluit weergegeven aanpak invulling aan deze motie.</p> <h3>8. Regionale verkenning voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel - 8415-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De informatie over aanpak naar aanleiding van het &lsquo;Verkennend onderzoek voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel&rsquo; voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen (regio Midden-IJssel) bieden samen maatschappelijke opvang aan personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Doelstellingen van de regio zijn onder meer dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen en waar dit toch ontstaat voldoende maatschappelijke opvang te bieden en door- en uitstroom vanuit de opvang te bevorderen.&nbsp;</p> <p>In het kader van de landelijke aanpak &lsquo;Een (t)huis, een toekomst&rsquo; zijn door de centrumgemeente Deventer incidentele rijksmiddelen verkregen en ingezet in 2020 en 2021 voor onder meer preventie van dakloosheid onder jongvolwassenen. Dit door -waar mogelijk- nog extra in te zetten op het maximaal voorkomen van dakloosheid onder jongvolwassenen door regionaal te verkennen welke extra inspanningen/ maatregelen hieraan een bijdrage kunnen leveren en deze vervolgens te implementeren. Om dit gericht in te kunnen zetten is deze regionale verkenning in 2021 in opdracht van de centrumgemeente Deventer uitgevoerd door stichting Zwerfjongeren Nederland. In 2022 en verder gaan we met de uitkomsten aan de slag.</p> <h3>9. Benoeming stembureauleden, stemlocaties voor beperkte toegang - 5856-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022 met het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart en voor het centraal stemmen tellen op donderdag 17 maart 2022:</p> <ol> <li>Te benoemen, de genoemde voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden;</li> <li>De benoeming van de reserveleden en tellers te mandateren aan het Team Verkiezingen;</li> <li>Aan te wijzen als tellocatie voor GSB1 en GSB2 het gemeentehuis te Wijhe.&nbsp;<br />Het GSB1 start woensdag 16 maart 2022 vanaf 9.00 uur en het GSB2 start donderdag 17 maart 2002 om 9.00 &nbsp;uur. Eindtijd is niet bekend, duurt tot zolang het nodig is;</li> <li>Aan te wijzen als stembureau met beperkte toegang: <ul> <li>verzorgingstehuis het Averbergen, Averbergen 1 te Olst</li> <li>verzorgingstehuis het Weijtendaal, Slotpark 1 te Wijhe</li> <li>verzorgingstehuis Sint Willibrord, Boskamp 21 te Olst.</li> </ul> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022, met als extra verkiezingsdagen de maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 heeft het college besloten te benoemen de stembureauleden, zijnde de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden en reserveleden.&nbsp;<br />We hebben een gemeentelijk stembureau 1 (GSB1) en gemeentelijk stembureau 2 GSB2).<br />Voor het centraal stemmen tellen op woensdag 16 maart (GSB1) en donderdag 17 maart 2022 (GSB2), is besloten te benoemen de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, stembureauleden.<br />Het tellen (op partijniveau) van de vervroegd uitgebrachte stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart, op een door burgemeester en wethouders vast te stellen tijdstip. Het tijdstip wordt vastgesteld op 9.00 uur. Er is er voor gekozen om het GSB1 en het GSB2 op hetzelfde tijdstip te laten aanvangen zodat er geen verwarring ontstaat over de aanvang van de beide gemeentelijke stembureaus. Voor de benoeming van de tellers die nodig zijn bij het centraal tellen is besloten om dit te mandateren aan het Team Verkiezingen.</p> <h3>10. Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio gemeenten en goed werkgeverschap na dienstongevallen - 7717-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de wijziging in de verdeelsleutel voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland;</li> <li>In te stemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio IJsselland om deel te nemen aan de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio&rsquo;s en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s en daarop geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken;</li> <li>De twee reactiebrieven op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad d.d. 28 februari 2022 te plaatsen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de elf gemeenten in de regio IJsselland. Voorgenomen besluiten met financi&euml;le consequenties dienen aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, zodat die in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Ook moet de raad moet zich op basis van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland uitspreken over de oprichting en deelname van privaatrechtelijke &nbsp;rechtspersonen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen besluiten ten aanzien van de wijziging van de verdeelsleutel voor de bijdrage en de deelname aan de Stichtingen Risicobeheer en Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s.&nbsp;</p> <h3>11. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 17 februari 2022 - 8391-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 17 februari 2022;</li> <li>Op basis van de wijziging in de voorstellen voor de begrotingswijziging van de OD voor 2021 en 2022 in te stemmen met deze voorstellen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 17 februari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.&nbsp;<br />OP 10 februari 2022 heeft het DB van de OD, naar aanleiding van diverse ingebrachte zienswijzen tegen de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en 2022 een wijziging aangebracht in de voorstellen. Hiermee heeft het DB de intentie tegemoet te komen aan verzoeken om fasering in de uitgaven ten behoeve van het programma &ldquo;samen toekomstbestendig&rdquo;. De wijziging houdt in dat de kosten van co&ouml;rdinatie (&euro; 233.000) uit de voorstellen zijn geschrapt. Voor Olst-Wijhe verlaagt dit voor 2022 de kosten van onderdeel 3 over van begrotingswijziging van &euro; 47.424 naar &euro; 35.308. In de voorstellen voor de begroting 2023 zullen deze kosten weer opgevoerd worden.</p> 2022-02-21 09:00:00 +0100 2022-02-21 09:45:03 +0100 2022-02-21 09:47:49 +0100 B&W besluiten 08-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 februari 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Verslag overleg directie PB Den Nul 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo Afronding Manifest groep &ndash; voor kennisgeving aan te nemen, en de brief aan de manifestgroep via de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</li> <li>Public affairs jaarverslag 2021 - Regio Zwolle &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Principebesluit tot het realiseren van twee nieuwe woningen op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 5084-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>itiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 647. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4.&nbsp;Principebesluit tot de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren aan de Wethouder W.A. Boerkampweg direct ten zuiden van de kern Boskamp - 5298-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>5. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 5597-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>6. Memo en voorstel plan van aanpak nav Didam-arrest - 6072-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de inhoud van de memo;</li> <li>Een risicoanalyse uit te voeren binnen de projecten en casussen waarin &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n gunning aan de orde is (geweest) op basis van het voorgestelde plan van aanpak. En deze risicoanalyses te laten begeleiden / (mede) op te laten stellen door een advocaat (Kantoor Nysingh), waarbij die bijkomende kosten landen binnen het project en bij de individuele casussen op team Grondzaken;</li> <li>In afwachting van de uitkomst van die risicoanalyse per casus / project nog geen besluiten te nemen over de &lsquo;&eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen&rsquo; noch de bestaande notari&euml;le akte(n) van levering te laten passeren, met andere woorden daarin een pas op de plaats te maken;&nbsp;</li> <li>Per individuele casus / project de risicoanalyse ter besluitvorming voor te leggen aan het college.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De aanleiding vormt het zogenaamde Didam-arrest zoals dat op 26 november 2021 is gewezen door de Hoge Raad. Het doel van de memo is om het college van B&amp;W op hoofdlijn te informeren over de inhoud van het Didam-arrest en over de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het plan van aanpak schetst de manier waarop de gemeente Olst-Wijhe met bestaande casussen binnen de gemeente wil omgaan. Dat laatste om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de risico's die de gemeente loopt.</p> <h2>7.&nbsp;Indexatie bijlage financieel besluit 2022 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe - 6500-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2022 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 25 maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat genoemd dat de gemeente de bedragen in het financieel besluit jaarlijks zal aanpassen aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2022 5,7 procent en wordt toegepast op de volgende toeslagen:</p> <ul> <li>Individuele inkomenstoeslag</li> <li>Vergoeding voor woninginrichtingskosten</li> </ul> <p>Daarnaast is er per 1 april 2022 een landelijke wijziging in de individuele studietoeslag voor studenten met een medische beperking. De huidige regeling in Olst-Wijhe is een individuele studietoeslag van &euro; 300,- per maand voor alle studenten die hier recht op hebben. Deze wordt elke maand uitbetaald. Per ingang van 1 april 2022 geldt de landelijk regeling en krijgen studenten vanaf 18 jaar &euro; 150,- per maand. Vanaf 21 jaar is dat &euro; 300,- per maand. De vermogenstoets vervalt.</p> <h2>8.&nbsp;Lidmaatschap netwerk kleine gemeenten K80 - 6794-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met oprichting van en toetreding in de K80, het netwerk van en voor kleine gemeenten;</li> <li>In te stemmen met de voor het lidmaatschap benodigde jaarlijkse bijdrage van &euro; 2.200, deze voor 2022 ten laste te brengen van het rekeningresultaat via de 1e Berap en deze te verwerken in de kadernota en meerjarenbegroting 2023-2026 als autonome ontwikkeling;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om Olst-Wijhe bij de oprichtingsvergadering te vertegenwoordigen en hem daartoe te mandateren;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om namens Olst-Wijhe tot en na oprichting zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de K80 (in ieder geval in de overgangsperiode tot inrichting definitief AB en DB);</li> <li>De raad over deelname aan de K80 via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Mede naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds is een informele kopgroep van negen van de kleinste tachtig gemeenten sinds de zomer van 2020 ambtelijk en bestuurlijk gaan samenwerken. Olst-Wijhe maakt hier onderdeel vanuit. Inmiddels zit de informele groep, de K80, als lobbygroep en gesprekspartner aan tafel bij het Rijk en de VNG. Om krachtiger te zijn als gesprekspartner, maar ook om in te kunnen zetten op onderlinge kennisdeling is oprichting van een organisatie nodig. De oprichting vindt plaats op 25 februari 2022, waarbij vijftig gemeenten hun voorgenomen lidmaatschap hebben uitgesproken.</p> <h2>9. Vaststellen plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie - 5874-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie;</li> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak 1.0 oordeelsvormend te bespreken en het definitieve plan van aanpak vast te laten stellen door de nieuwe gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>We zijn gestart met de voorbereidingen op de omgevingsvisie. In de visie staat wat we als gemeente belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor de lange termijn hebben en waar en hoe we die realiseren. De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is. &nbsp;<br />Er is een plan van aanpak 1.0 opgesteld met uitgangspunten en de stappen om een omgevingsvisie te maken. We noemen het bewust een 1.0-versie, omdat het nog niet &aacute;lle inhoudelijke keuzes bevat die nodig zijn om met een omgevingsvisie aan de slag te gaan. De reden is de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, en de mogelijkheid dat de nieuwe raad aanvullende en/of op onderdelen gewijzigde uitgangspunten wil hanteren. Het is immers de nieuwe raad die de omgevingsvisie zal vaststellen en intensief betrokken wordt bij het opstellen ervan. Er volgt dus een definitief plan van aanpak.&nbsp;</p> <h2>10. Voortgangsmemo en projectstructuur gebiedsgericht werken aan de hand van pilot Boskamp - 57292-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de pilot Boskamp en de rol die de gemeente hierin neemt;</li> <li>Voor initi&euml;le kosten &euro;10.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2022;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De pilot gebiedsgericht werken is gestart op de Boskamp. Het college is ge&iuml;nformeerd over de aanpak en actuele stand van zaken. In de aanpak maken inwoners samen met stakeholders een gebiedsagenda voor de Boskamp. Dat is een realistisch en concreet voorstel van en voor de Boskamp. Aanleiding zijn de diverse ontwikkelingen en vraagstukken in het dorp. De projectorganisatie is neergezet, de eerste overleggen zijn gevoerd en er is onder inwoners een vragenlijst uitgezet om de haalbaarheid voor een woonvorm voor jong en oud te onderzoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en in maart 2022 staat de bijeenkomst gepland om input van inwoners op te halen. Daarnaast zijn er sessies met het college van burgemeester en wethouders geweest waarin bewust stil gestaan is bij de rol die de gemeente in het proces heeft. Voor de gemeente is de aanpak een pilot waarin onderzocht wordt of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in de gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Ook een training gebiedsgericht werken voor medewerkers van de gemeente is onderdeel van de pilot. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-14 09:00:00 +0100 2022-02-14 09:45:33 +0100 2022-02-14 09:51:16 +0100 B&W besluiten 01-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2.&nbsp;Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Beslissing op klacht Overijsselse Ombudsman Wijhendaalseweg 3b &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Herhaling Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek - 5111-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het originele ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning opnieuw ter inzage te leggen ten behoeve van Straatwerk- parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening.&nbsp;</p> <p>Het college besluit daarom het ontwerpbesluit opnieuw vast te stellen, en opnieuw ter inzage te leggen. De Nota van zienswijzen die is opgesteld naar aanleiding van de eerste ter inzage legging, wordt mede ter inzage gelegd. Met dit besluit wordt, met onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>4.&nbsp;Beleidsregels Wet Inburgering 2021 - 5587-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de beleidsregels Wet inburgering 2021.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 ingegaan. De nieuwe wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader Inburgering van statushouders vastgesteld. Dit biedt een duidelijk kader van hoe het college uitvoering geeft aan haar bevoegdheden in het nieuwe inburgeringsstelsel.&nbsp;</p> <p>Deze beleidsregels dragen bij aan een: duidelijke, correcte en eenduidige uitvoering en informatievoorziening naar: nieuwkomers, hun begeleiders en andere partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn bij inburgering van statushouders.</p> <h2>5. Mandaat benoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie - 5657-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, te mandateren aan de ambtenaar burgerlijke stand.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, is gemandateerd. Dat betekent dat medewerkers dit besluit mogen nemen namens het college. Het college besloot dit mandaat te verruimen naar meerdere medewerkers.</p> <h2>6.&nbsp;Ontwikkeling woon-zorgvoorziening regio Beschermd Wonen &amp; Maatschappelijke Opvang - 5870-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ul> <li>De informatie over de ontwikkeling van een woon-zorgvoorziening voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Alle gemeenteraden in de regio Midden-IJssel (bestaande uit de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) worden ge&iuml;nformeerd over het voornemen een nieuwe regionale woon-zorgvoorziening te (doen laten) ontwikkelen. Een persbericht hierover wordt uitgebracht door de Regio Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.</p> <h2>7.&nbsp;Raadsmemo routekaart sociaal domein - 5899-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de raadsmemo routekaart sociaal domein;</li> <li>De memo door middel van de ingekomen stukken ter kennis brengen van de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Het college heeft in een eerder stadium ingestemd met de routekaart opgaven sociaal domein. Naar aanleiding van een woordvoerdersoverleg is deze routekaart op een aantal punten aangescherpt.<br />In de routekaart opgaven sociaal domein is bij de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed prioriteit gegeven aan de accommodaties Holstohus in Olst, het Spoc in Wijhe en Infocentrum den Nul. In een volgende fase zullen de overige projectvoorstellen in uitvoering worden genomen. In de raadsmemo wordt op verzoek van de gemeenteraad per voorstel een handelingsperspectief geschetst.&nbsp;</p> <h2>8. Opstarten proces herontwikkeling scholenlocaties Wijhe - 59372-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het opstarten van het proces tot herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocaties in Wijhe (Obs de Wije, KBS St. Jozef, CBS Matzer);</li> <li>Een bedrag beschikbaar te stellen voor fase 1 van de herontwikkeling, in totaal &euro; 60.000,-, en voor de dekking hiervan een nader voorstel tegemoet te zien en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft onze gemeenteraad besloten tot de vorming van een nieuw scholencluster Wijhe-Boerhaar. In het kader van de vaststelling van de begroting zijn ook de benodigde middelen gereserveerd. Concreet is het de bedoeling om het Kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren (planning afronding realisatie Kindcentrum is 1e kwartaal 2025).&nbsp;<br />Door de realisatie van dit Kindcentrum zullen er vier schoollocaties vrijvallen en in aanmerking komen voor een andere ontwikkeling. Het gaat dan om de locaties Obs de Wije (voorheen de Peperhof), KBS St. Jozef, CBS Matzer en KBS de Bongerd. Voor deze locaties wordt bij de herontwikkeling primair gedacht aan woningbouw. &nbsp;Gezien de grote woningdruk op de woningmarkt (met name in Wijhe) is het belangrijk om de herontwikkeling tijdig in gang te zetten, zodat na het vrijkomen van de locaties zo snel mogelijk met de realisatie kan worden gestart. Om deze processen daartoe op te starten zijn financi&euml;le middelen nodig voor fase 1, het opstellen van een plan van aanpak. Het gaat concreet om de drie schoollocaties in Wijhe. Voor de locatie KBS de Bongerd wordt voorgesteld om op een later moment de mogelijkheden voor herontwikkeling te onderzoeken.</p> <h2>9. Steunenbergerweg 6, Olst - 3638-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek om voor de locatie Steunenbergerweg 6 in Olst de karakteristieke boerderij te splitsen in drie wooneenheden door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan, onder de volgende voorwaarde:<br /> <ul> <li>er een bouwtekening wordt aangeleverd van de boerderij waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde van het pand niet zal worden aangetast;</li> <li>Er een akkoord moet zijn over het aan te leveren erfinrichtingsplan.</li> </ul> </li> <li>Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpwijzigingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer om de kosten te kunnen verhalen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 november jongstleden ontvingen wij het principeverzoek voor de Steunenbergerweg 6. Het verzoek gaat over de splitsing van de woonboerderij op het voorerf in drie woningen. Daarbij verzoeken initiatiefnemers het college om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Het college kan besluiten gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om de karakteristieke boerderij te splitsen mits de boerderij minimaal 1500 m3 bevat. Daar is in dit geval sprake van. Uit het aangeleverde erfinrichtingsplan volgt dat de bijgebouwen per woning op een ordentelijke wijze zijn ingepast waardoor verrommeling van het voorerf wordt voorkomen. Het college wil meewerken onder voorwaarde dat het karakteristiek behouden blijft, er voorafgaand aan de wijzigingsplanprocedure een anterieure overeenkomst wordt gesloten en uit het landschappelijk inrichtingsplan volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing.</p> 2022-02-07 09:00:00 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 B&W besluiten 25-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <p>Jaarverslag rekenkamercommissie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h2>3.&nbsp;Locaties benoemen als stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing d.d. 16 maart 2022 - 4394-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De voorgestelde locaties te benoemen als stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezing zijn er diverse locaties nodig om als stembureau te worden aangemerkt. Hiervoor heeft het college een aantal locaties aangewezen. Bij deze gemeenteraadsverkiezing is het ook mogelijk om vervroegd te stemmen, dit kan op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. Daarnaast worden er drie locaties aangemerkt als &ldquo;stembureau met beperkte toegang&rdquo;, dat wil zeggen dat op deze locatie alleen kiezers kunnen stemmen die hier wonen. Hiervoor is gekozen omdat het hier gaat om een kwetsbare groep bewoners met het oog op extra bescherming rondom corona. Omdat het voor andere kiezers dan niet mogelijk is om toe te zien op de gang van zaken, is er in deze stembureaus een onafhankelijke waarnemer aanwezig.</p> <h2>4. Reconstructie Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst - 5021-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Kortricklaan t.p.v. de duplexwoningen te Olst;</li> <li>Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar te stellen van &euro; 279.450,--;</li> <li>Dit bedrag voor maximaal &euro; 50.000,-- conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering:</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 229.450,-- te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van het MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het Plan van Aanpak en de planning.&nbsp;</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Dit MJIP is eind september 2021 door het college vastgesteld. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie en de projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h2>5. Toepassen van de co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg - 56720-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen om de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg aan te wijzen als besluiten waarop, ten behoeve van de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, de co&ouml;rdinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 augustus 2021 heeft SallandWonen verzocht om toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg 3 t/m 41 te Olst. Door de toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling is het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten geco&ouml;rdineerd voor te bereiden en vast te stellen, waardoor het totale tijdsbeslag van de procedure kan worden beperkt. Het college besluit om aan de raad voor te stellen om aan het verzoek van SallandWonen tegemoet te komen.</p> <h2>6. Advisering AB GGD IJsselland, 27 januari 2022 - 4677-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de volgende adviezen: <ul> <li>Instemmen met het in de ontwerpbegroting 2023 GGD IJsselland opnemen van een structurele verhoging van de inwonersbijdrage van 496.000 euro voor de in hoofdstuk 4.2 omschreven ontwikkelingen. De drie onderdelen waarmee kan worden ingestemd, omdat deze investeringen noodzakelijk zijn: <ul> <li>Investeren in de basis van de GGD (332.778 euro)</li> <li>Toekomstbestendige bedrijfsvoering (111.000 euro)</li> <li>Regionale aanpak su&iuml;cidepreventie (52.222)</li> </ul> </li> <li>Instemmen met de overige kaders voor de programmabegroting GGD IJsselland 2023, zoals beschreven in hoofdstuk 5.</li> <li>Instemmen met het principe dat als er structurele middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk deze, waar mogelijk, inzetten als dekking voor de structurele verhoging van de inwonersbijdrage in 2023 en verder.</li> <li>Instemmen met het starten van een lobby vanuit het algemeen bestuur GGD IJsselland richting het Rijk voor middelen ter versterking van de publieke gezondheid, in lijn met de position papers van GGD GHOR Nederland.</li> </ul> </li> <li>De financi&euml;le consequenties voor Olst-Wijhe ter hoogte van 17.000 euro in te brengen bij de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 27 januari 2022 vindt er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staat de ontwikkelingenbrief en de kaders voor de begroting GGD IJsselland 2023. De impact van de noodzakelijke investeringen in de organisatie en borging su&iuml;cidepreventie op inwonersbijdrage is voor de gemeente Olst-Wijhe 17.000 euro.</p> 2022-01-31 10:00:00 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 B&W besluiten 18-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Agenda GPBOW - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief VVD aan college omtrent signaal versoepelingen corona maatregelen ondernemers &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 58835-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is;</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a - 4844-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Kappeweg 20-20a&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001073-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 oktober 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 20 en 20a te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h2>5. Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe - 2700-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft in beleidsregels vastgelegd hoe zij uitvoering geeft aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Door wijzigingen in verschillende wetten zijn deze niet meer actueel. Daarnaast ontbreken beleidsregels voor terugvordering binnen de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Deze nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal bieden een kader om uitvoering te geven aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de volle breedte van het sociaal domein. Deze nieuwe beleidsregels dragen bij aan een doeltreffende en doelmatige uitvoeringspraktijk. De geactualiseerde beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal zijn door het college vastgesteld.</p> <h2>6. Realiseren tunnel - 2866-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het doorbouwen van de tunnel en deelnemen aan de Buitendienststelling in mei 2022;</li> <li>Het juridische advies niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob en artikel 11, lid 1 van de Wob;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor de bouw van de fietstunnel in Olst wordt het spoor tijdelijk buiten gebruik gesteld. Deze zogenaamde buitendienststelling is door ProRail vastgezet van 2 mei tot 5 mei 2022. Op 5 mei 2022 rijden er weer treinen. ProRail heeft de gemeente verzocht te laten weten of we definitief deelnemen aan de buitendienststelling zodat voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het busvervoer voor de periode van de buitendienststelling van het spoorvak Zwolle -Deventer. Als geen gebruik gemaakt wordt van de buitendienststelling dan levert dit een forse schadepost en vertraging op van het project. Bij de Raad van State is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van de tunnel mogelijk maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanwege het verzoek van ProRail besloten om door te gaan met de bouw van de tunnel ondanks dat de beroepsprocedure nog loopt bij de Raad van State. Dit is eind december besproken in het college en gecommuniceerd met ProRail. Vanwege het kerstreces van het college is het formele besluit nu genomen.</p> <h2>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg op het perceel tegenover Averbergen 55 in Olst voor drie jaar - 3505-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bezwaren zijn samengevat:&nbsp;</p> <ul> <li>Er loopt beroep van bezwaarden tegen het bestemmingsplan voor de aanleg van een fietstunnel; een vergunning voor de bouwweg is niet nodig wanneer de Raad van State het beroep gegrond verklaart;</li> <li>Aanleg van de bouwweg vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State kan leiden tot nodeloze schade aan het landschap en verspilling van gemeenschapsgeld;</li> <li>De gemeente heeft geen respect voor de 440 bezwaarmakers tegen de realisatie van de onderdoorgang.</li> </ul> <p>De Bezwarenadviescommissie algemene zaken hield op 5 oktober 2021 een hoorzitting en gaf daarna advies over het bezwaarschrift. Het college heeft dit advies overgenomen.</p> <h2>8. Bestuursvergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 20 januari 2022 - 3732-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 20 januari 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 20 januari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is per relevant punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2022-01-24 09:00:00 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 B&W besluiten 11-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 december 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Vergaderstukken Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022: voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2021-2022 - 55785-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met het principeakkoord.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen.&nbsp;<br />De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>de salarisontwikkeling voor 2021 en 2022;</li> <li>afspraken omtrent verlof en vitaliteit;</li> <li>een thuiswerkvergoeding.</li> </ul> <h2>4.&nbsp;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021 - 56841-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Het &ldquo;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021&rdquo; inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.&nbsp;</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&amp;W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen.&nbsp;<br />Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.</p> <h2>5.&nbsp;Financi&euml;le ontwikkelingen OD IJsselland 2021, 2022 en 2023 - 58508-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging door het DB van de OD IJsselland;</li> <li>In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar aanleiding van deze voorstellen;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen &nbsp;voor zover geaccepteerd voor 2021 te verantwoorden bij de jaarrekening over 2021;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen voor zover geaccepteerd voor 2022 mee te nemen in de eerste Berap 2022;</li> <li>Zienswijzen in te dienen over de procesgang en om meer duidelijkheid te krijgen in de onderbouwing van de cijfers en de te verwachten opbrengsten;</li> <li>Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen instemmen met alle voorgestelde begrotingswijzigingen;</li> <li>De concept zienswijze ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In een brief van 2 december aan de raden en staten wordt door de OD IJsselland een begrotingswijziging, voortvloeiend uit o.a. het programma &ldquo;Samen Toekomst Bestendig&rdquo; in procedure gebracht.&nbsp;<br />Naast de gevolgen van het genoemde programma worden nog een drietal andere ontwikkelingen met financi&euml;le gevolgen voorgelegd. Dit laatste op uitdrukkelijk ambtelijk verzoek om over 2021 niet meerdere malen naar de raden en staten te gaan met begrotingswijzigingen. Het gevolg daarvan is een &ldquo;verzamel&rdquo; voorstel dat betrekking heeft op:</p> <ol> <li>Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die via een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig;</li> <li>Overige wijzigingen.</li> </ol> <p>Het college heeft kennis genomen van de voorstellen en besloten hierover een zienswijze in te dienen.</p> 2022-01-17 09:00:00 +0100 2022-01-17 09:53:34 +0100 2022-01-17 09:57:08 +0100 B&W besluiten 21-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief provincie Overijssel toezichtsvorm 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Horeca herstelplan KHN 2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief van VNG, Veiligheidsberaad, NGB en stedennetwerken inzake coronastrategie&nbsp;langere termijn &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Besteding CTB (corona toegangsbewijs)-gelden:</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de regeling waarbij horecaondernemers en sportverenigingen voor het uitvoeren van de CTB controle voor de periode 22 september 2021 tot 31 december 2021 een compensatie van respectievelijk &euro;500 en &euro;250 kunnen aanvragen.</p> <ul> <li>Concept agenda GPBOW 18 januari 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit gemeente Olst-Wijhe - 33231-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college voor zover het gaat om:<br />a.wijzigingen van technische aard;<br />b.wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving;<br />c.het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;&nbsp;<br />d.het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking hebben op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde voorwaarden;<br />e.het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen;<br />f.het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Bruidsschat Omgevingsplan);<br />g.het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.</li> <li>artikel III van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe dienovereenkomstig te wijzigen;</li> <li>te bepalen dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat het besluit een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 2.8 van deze wet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor het toedelen van bevoegdheden op maat en draagt bij aan een snelle en effici&euml;nte besluitvorming. Voorgesteld wordt om de delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan te delegeren aan het college en het Delegatiebesluit hierop aan te passen.&nbsp;</p> <h2>4. Voorstel tot aanwijzing van categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is - 38288-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>conform artikel 16.15a, lid b onder 10 van de Omgevingswet de volgende categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan te wijzen, waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad nodig is:<br />a.het bouwen van meer dan 12 woningen binnen de bebouwde kom en meer dan 5 woningen buiten de bebouwde kom;<br />b.het bouwen/aanleggen van zonnevelden groter dan 3 hectare;<br />c.het plaatsen van windmolens hoger dan 25 meter;<br />d.oprichten en/of uitbreiding van agrarische bedrijfswoningen en agrarische bedrijfsgebouwen indien sprake is van een intensieve veehouderij;</li> <li>te bepalen dat deze regeling in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;</li> <li>te bepalen dat de regeling een jaar na inwerkingtreding wordt ge&euml;valueerd;</li> <li>het &ldquo;Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorie&euml;n waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning&rdquo; van 25 mei 2020 in te trekken per datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te besluiten op omgevingsvergunningsaanvragen, ook als daarbij wordt afgeweken van het (door de raad vastgestelde) omgevingsplan. Op grond van artikel 16.15a, lid b onder 10 en artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet kan de gemeenteraad vooraf gevallen aanwijzen, waarin een bindend advies van de raad nodig is voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voorliggend voorstel voorziet hierin.&nbsp;</p> <h2>5. Afhandeling bestemmingsplanwijzigingen in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet - 52244-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de bestemmingsplanwijzigingen. Vanaf 1 juli 2022 wordt voor plannen een omgevingsvergunning verleend of wordt het omgevingsplan gewijzigd. Een bestemmingsplanwijziging is dan niet meer aan de orde. Gelet op de voorbereidingstijd die nodig is om een nieuw bestemmingsplan te maken, is besloten om bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze v&oacute;&oacute;r 1 februari 2022 zijn aangevraagd. Aanvragen en plannen die later worden ingediend, worden gewoon behandeld (de winkel blijft open). Voor deze plannen wordt een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging voorbereid.&nbsp;</p> <h2>6. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2022 - 52477-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2022;</li> <li>Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In 2022 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.</p> <h2>7. Verhogen structurele subsidie Vizier - 54678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De subsidiesystematiek voor Vizier met terugwerkende kracht voor 2021 en verdere jaren vast te leggen op een bedrag van &euro; 0,454 per inwoner (+Consumentenprijsindex (CPI) vanaf 2023)</li> <li>Ook in 2022 en verder de Anne Frank Krant te blijven aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Olst-Wijhe;</li> <li>Het restant preventiebedrag van 2021 en 2022 in te zetten voor pro inclusie activiteiten in 2022 en in 2022 besluiten hoe dit verder vorm te geven vanaf 2023;</li> <li>Het restant bedrag 2021 van &euro; 3.764,- via de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. De gemeente Olst-Wijhe heeft vanaf 2021 extra structurele middelen ontvangen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorziening (ADV). Voorgesteld wordt een deel van deze extra middelen ten goede te laten komen aan onze ADV Vizier en daarnaast aan het organiseren van enkele preventieactiviteiten.&nbsp;</p> <h2>8. Wijziging mandaat en volmachtstatuut - 54898-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse samenhangende wetten en regelingen. Het college en de burgemeester besloten om enkele mandaten te verlenen, zodat aanvragen effici&euml;nt door medewerkers kunnen worden behandeld.</p> <h2>9. Continu&iuml;teitsbijdrage maatwerkvervoerder Munckhof i.v.m. Coronavirus - 55932-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het (bevoorschotten) compenseren van de opdrachtnemer gemeentelijk maatwerkvervoer, Munckhof, op de volgende wijze:</p> <ul> <li>Leerlingenvervoer: januari en februari 2021 compenseren tot 70%;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2020;</li> <li>Wmo: geen compensatie verlenen over 2021.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het gemeentelijk maatwerkvervoer hebben de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Olst-Wijhe (perceel 2) een contract afgesloten met Munckhof. Door het coronavirus is uitval van vervoer geweest. In 2020 heeft elke gemeente uit perceel 2 Munckhof gecompenseerd voor de periode maart tot juni. De vervoerder wil opnieuw een beroep doen op de gemeente voor compensatie. We onderscheiden compensatie voor Leerlingenvervoer (structureel vervoer) en Wmo-vervoer (incidenteel vervoer), omdat deze al dan niet volledig weg zijn gevallen gedurende de lockdown. Het Jeugdwetvervoer is in veel gevallen gecombineerd met leerlingenvervoer, en wordt daarin gecompenseerd, of is wel verreden in die periode. Voor de onderbouwing voor het incidentele vervoer baseert perceel 2 zich op de jaarcijfers 2021 en halfjaarcijfers 2022 van de vervoerder.&nbsp;</p> <h2>10. Principebesluit tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe - 56251-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe onder de volgende voorwaarden:<br />a.Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan en landschapsplan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b.Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er belangen spelen.<br />c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d.Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.<br />e.Woningbouw ontwikkeld wordt voor de lokale behoefte, waarbij de samenwerking wordt gezocht met SallandWonen.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een grote landschapsontsierende schuur gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak be&euml;indigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe, waardoor een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe wordt opgelost en een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk is. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken</p> <h2>11. Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022 - 56349-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Deze beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning zijn een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te werken. De beleidsregels zullen vanaf 2022 worden gebruikt bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.</p> <h2>12. Voorzieningenhart Wesepe - 56784-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025;</li> <li>Dit bij de financi&euml;le afweging aan te merken als &ldquo;gewenst beleid met hoge prioriteit&rdquo;;</li> <li>De nieuw gekozen raad in 2025 een budget beschikbaar te laten stellen om het voorzieningenhart daadwerkelijk te realiseren;</li> <li>De investering voor het VHW op te nemen in de kadernota/begroting 2026-2029 (2029 eerste jaar kapitaallasten).</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 10 augustus 2021 heeft het college een raadsvoorstel uitgebracht. Naar aanleiding hiervan bracht de raad op 23 augustus 2021 een werkbezoek aan Wesepe. Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst sprak de stuurgroep haar grote teleurstelling uit dat het college van burgemeester en wethouders de raad had voorgesteld om de realisatie van het Voorzieningenhart Wesepe met tien jaar vooruit te schuiven.&nbsp;<br />Op 17 november 2021 hebben de woordvoerders opnieuw gesproken met de stuurgroep VHW en daarna hebben de woordvoerder met de portefeuillehouders gesproken. De conclusie van deze gesprekken is dat de raad in 2025 een besluit neemt over de realisatie van het VHW en dat de benodigde gelden worden ingebracht bij de kadernota 2026-2029, waardoor het VHW in 2028-2029 gerealiseerd kan zijn (onder voorbehoud van eventuele beroep- en bezwaarprocedures).<br />Op basis van de gesprekken doet het college de gemeenteraad een nieuw voorstel.</p> <h2>13. Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad van 22 november 2021 van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen - 55163-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> <li>De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren over de vastgestelde Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de raadsvergadering van 22 november 2021 is door de fracties van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot &euro; 1.200,- per jaar vast te leggen.</p> <p>Besluit van het college is dat uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet giften tot een drempelbedrag van &euro; 1.200,- per kalenderjaar niet hoeven te melden aan de gemeente. Ditzelfde voor inwoners die aanspraak maken op een regeling binnen het gemeentelijk minimabeleid. Om uitvoering te geven aan de motie zijn nu Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid opgesteld.</p> <h2>14. Wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) door verplichte aanwijzing gemeentelijk briefadres - 56750-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Op grond van artikel 2.23, lid 2 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp), Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe als briefadres aanwijzen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Onder andere uit het rapport ' Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid van gemeenten om een gemeentelijk briefadres te bieden nu gewijzigd in een verplichting, die gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Zodoende wordt voorkomen dat mensen (nog verder) in problemen komen door het ontbreken van een adres. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe aangewezen als briefadres.</p> <h2>15. Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2022 KonnecteD BV - 57221-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief van 9 december 2021 van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2022 van KonnecteD BV is gevoegd;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen, met het advies geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de te verzenden brief na behandeling in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD BV. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, met het advies geen zienswijze in te dienen.</p> <h2>16. Besluit op bezwaar tegen niet plaatsen op monumentenlijst 4 montagewoningen Olsterkampweg - 51492-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In lijn met het advies van de Bezwarenadviescommissie het bezwaarschrift van Heemschut, opnieuw te beoordelen met het aanvullende advies van de Monumentencommissie Het Oversticht en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;&nbsp;</li> <li>Het besluit van 7 juni 2021 onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 7 juni 2021 heeft het college, op het verzoek van erfgoedvereniging Heemschut, om aanwijzing van 4 montagewoningen aan de Olsterkampweg, besloten om deze niet op de monumentlijst te plaatsen. Tegen dit besluit heeft Heemschut een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 september 2021 een hoorzitting gehouden. Het advies van de commissie luidt: het bezwaarschrift gegrond te verklaren gelet op het onvoldoende advies van HetOversticht, een deugdelijk advies te vragen van HetOversticht en het advies van HetOversticht te betrekken bij de beslissing op het bezwaarschrift. Op grond van het aanvullend advies van de HetOversticht is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.</p> <h2>17. Financi&euml;n SKOW 2020 t/m 2022 - 57229-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Aan SKOW eenmalig een extra subsidie te verlenen van &euro; 48.000 in verband met een, grotendeels door corona-maatregelen ontstaan, exploitatietekort over 2020;</li> <li>Voor kennisgeving aan te nemen dat de gezocht wordt naar structurele oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Resultaten daarvan zullen worden meegenomen in de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo; en ingebracht worden bij de kadernota;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW), onderdeel van Uthuus is een belangrijke partner van de gemeente in het laagdrempelig organiseren van activiteiten met en voor inwoners en het beheer van o.a. het Holstohus en sporthal &lsquo;De Lange Slag&rsquo;. &nbsp;Voor de lange termijn wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een toekomstbestendige financiering van de exploitatie te komen, want er was sprake van exploitatietekorten. Daarbij wordt aangesloten bij de bestuursopdrachten &lsquo;Maatschappelijk Vastgoed&rsquo; en &lsquo;Herori&euml;ntatie voorliggend veld&rsquo;. De afronding daarvan zal in het voorjaar 2022 zijn.<br />Die financi&euml;le problemen zijn versterkt door de gevolgen van de corona-pandemie. Het voortbestaan van SKOW werd daardoor bedreigd. SallandWonen, SKOW en gemeente hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de ernstige financi&euml;le problemen die zijn ontstaan bij SKOW. SKOW heeft zelf ook bijgedragen aan de oplossing door inzet/vermindering van reserves en sanering van de horeca. Ook de eigenaar en verhuurder van de panden, SallandWonen, werkt door huurmatiging als gevolg van corona mee aan een oplossing. Vanuit de gemeente wordt eenmalig een extra subsidie verleend om de huidige financi&euml;le problemen op te lossen.</p> <h2>18. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor: a. Het kappen van een houtopstand op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst; b. Het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst - 57304-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er zijn twee bezwaarschriften ingediend door vijf bewoners uit Olst verder te noemen reclamanten:</p> <ul> <li>een brief van 29 september 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 19 augustus 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een houtopstand (17 bomen) op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst (hierna te noemen besluit a.).</li> <li>een brief van 12 oktober 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 2 september 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst (hierna te noemen besluit b.).<br />De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 7 december 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over beide bezwaarschriften.</li> </ul> <h2>19. Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 - 57548-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022;</li> <li>De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen;</li> <li>De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 24 januari te plaatsen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 13 januari vindt een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Directe aanleiding is de herijking van het gemeentefonds. Een ontwikkeling die van grote invloed is op de gemeentefinanci&euml;n vanuit het Rijk. Op de agenda staat ook het recent gesloten coalitieakkoord waarin naast gemeentefinanci&euml;n tal van thema&rsquo;s zijn opgenomen die de gemeenten raken zoals woningbouw, klimaat en (jeugd)zorg.</p> 2021-12-27 09:00:00 +0100 2021-12-27 10:06:53 +0100 2021-12-27 10:46:13 +0100 B&W besluiten 14-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 december 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Mededeling over Verkoop Fudura door Enexis Holding &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verslag directieoverleg PB Elshof d.d. 22-11-2021 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 - 53844-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor het delen van persoonsgegevens binnen de wettelijke taken op het gebied van werk en inkomen maken gemeenten gebruik van het informatiesysteem Suwinet. Dit biedt een veilige omgeving voor het delen van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie tussen organisaties. Zorgvuldig en veilig gebruik van de gegevens moet goed worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gebruik van Suwinet op basis van het normenkader, dat is gebaseerd op de &nbsp;BIO-normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Hiertoe wordt eens in de vier jaar een Suwinet beveiligingsplan opgesteld. Dit beveiligingsplan beschrijft hoe we in Olst-Wijhe aan deze normen voldoen en hoe we een zorgvuldig en controleerbaar gebruik van Suwinet waarborgen.&nbsp;</p> <h2>4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatiebegroting per 1-1-2022 in het kader van de jaarrekening 2021 - 55790-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2021 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende parameters die gehanteerd worden vanaf 2022:</p> <p>1. &nbsp;3,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);<br />2. &nbsp;3,00 % plankostenstijging;<br />3. &nbsp;1,72 % rente conform voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening volgens Commissie BBV&nbsp;<br />4. &nbsp;5,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten;<br />5. &nbsp;0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;<br />6. &nbsp;2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);<br />7. &nbsp;Intern uurtarief, conform directiebesluit ge&iuml;ndexeerd per 1-1-2022: &nbsp;<br />ondersteuner &euro; 95, beleidsmedewerker &euro; 118, projectleider &euro; 135.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In januari 2022 worden ten behoeve van de jaarrekening 2021 de gemeentelijke grondexploitatie-begrotingen (hierna te noemen GREX) geactualiseerd. Dit betekent dat de GREX op prijspeil 1-1-2022 wordt opgemaakt. Voor de opmaak van de GREX per 1-1-2022 worden ook de benodigde parameters geactualiseerd. Deze parameters, uitgedrukt in een percentage, worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) genoemd en hebben betrekking op rente, inflatie die samenhangen met nog te realiseren kosten en opbrengsten en discontovoet. Met dit collegebesluit worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de GREX per 1-1-2022, een re&euml;el en betrouwbaar beeld van de financi&euml;le stand van zaken wordt weergegeven.&nbsp;</p> <h2><br />5. Grondprijzenbrief 2022 - 55797-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Grondprijzenbrief 2022 vast te stellen en deze te publiceren op de website;</li> <li>De Grondprijzenbrief 2022 ter kennisname aan de raad voor te leggen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2022 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college.</p> <h2>6. Beheerovereenkomst gemeente -SC Wesepe (Nieuwe Coers -Wesepe) - 55814-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een beheerovereenkomst aan te gaan met sportclub Wesepe voor het beheer van sportzaal de Nieuwe Coers (door sportclub Wesepe).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Sportzaal de Nieuwe Coers in Wesepe is gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en werd tot juni j.l. beheerd door de beheerder vanuit de gemeente. Sportclub Wesepe heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het beheer van de sportzaal de Nieuwe Coers op zich te nemen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd tussen SC Wesepe en de gemeente. SC Wesepe heeft sportzaal de Nieuwe Coers nu inmiddels sinds september j.l. in beheer. De afspraken over beheer, onderhoud en huur zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.</p> <h2>7. Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen - 56065-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen;</li> <li>Wethouder Blind door de burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen;</li> <li>De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tot nu toe maakte de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen die door de corporatie en de gemeente worden verricht in het kader van de sociale huisvestingsopgave. Er wordt nu gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. Het gaat bij deze afspraken om een breed scala aan afspraken die verband houden met de huisvesting van de primaire doelgroep waar de corporatie haar primaire taak heeft. Zo komen zaken als toewijzing, beschikbaarheid en betaalbaarheid, aan bod. Ook gaat het om de zorg voor bijzondere doelgroepen en om afspraken aangaande leefbaarheid en duurzaamheid van de bebouwde woonomgeving. Meest belangrijke thema in deze afspraken is de woningbouwopgave voor de komende jaren.</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe - 54510-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen;</li> <li>Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor wat betreft het afwijzen van het verzoek om handhaving op de verbindingssluis en het bijgebouw;</li> <li>Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de toewijzing van het verzoek om handhaving voor de overige bouwwerken en dit te herstellen in de beslissing op het bezwaarschrift;</li> <li>Een dwangsom op te leggen aan de vergunninghouder.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij brief van 26 juli 2021 is een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 9 november 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> <h2>9. Beheerovereenkomst gemeente - Wapen van Wesepe - 55816-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een nieuwe beheerovereenkomst aan te gaan tussen het Wapen van Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe voor de komende 5 jaar (2022-2026).</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Iedere vijf jaar wordt er een beheerovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het bestuur van het Wapen van Wesepe. De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Voor de komende vijf jaar 2022-2026 is er een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld waarin, net als de voorgaande jaren, afspraken zijn gemaakt tussen beide partijen over de huur, beheer en onderhoud van het Wapen van Wesepe. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h2>10. Ingebruikgeversovereenkomst Welsum - 55818-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een ingebruikgeversovereenkomst aan te gaan tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente m.b.t. de ingebruikname van de school Dijkzicht in dorpshuis de Bongerd te Welsum</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum.<br />Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het &lsquo;schooldeel van het gebouw&rsquo; in gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee voldoet de gemeente op basis van de WPO artikel 103, lid 3 aan haar zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting.</p> <h2>11. Olstergaard, verzoek toekomstige bewoners - 55739-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht wordt bij de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris voor de toekomstige kopers van Olstergaard.</li> <li>De toekomstige bewoners schriftelijk te informeren.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Toekomstige bewoners van Olstergaard dienden een verzoek in om uitstel te krijgen van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht gaat worden. Tevens verzochten zij om uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris. De reden hiervoor zijn de stijgende materiaalkosten, vertraging door drukte bij adviseurs en materiaalschaarste. Onze voorwaarden zijn echter altijd duidelijk geweest, al bij ondertekening van de koopovereenkomst. Daarnaast heeft een aantal kopers al wel de grond afgenomen. We verlenen geen medewerking aan het verzoek van de toekomstige kopers.&nbsp;</p> <h2>12. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van15 maart 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum - 55193-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De overwegingen en de standpunten van de commissie, gedeeltelijk, niet over te nemen en de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 19 april jl. hebben meerdere omwonenden van de IJsseldijk 33 in Welsum een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De commissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en heeft vervolgens advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h2>13. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 16 december 2021 - 56363-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 december 2021;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 16 december 2021 is een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2021-12-20 09:00:00 +0100 2021-12-20 09:33:27 +0100 2021-12-20 09:34:24 +0100 B&W besluiten 7-12-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Raadsvoorstel businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling van 22 november 2021.</p> <ul> <li>Statusoverzicht vragen raad en Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Afronding en beantwoording openstaande vragen, schriftelijke vragen van de fractie CDA en toezegging 421 windenergie - 30397-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De vragen van de raad, de aanvullende, schriftelijke vragen van de fractie van het CDA en toezegging 421 over windenergie via een raadsinformatiebrief te beantwoorden.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor en na de zomer is informatie beschikbaar gekomen over de geluidsnormen voor windturbinegeluid en is er meer bekend over het onderzoek van RIVM naar gezondheid. In een raadsinformatiebrief zet het college de informatie op een rij en worden een aantal openstaande vragen beantwoord.</p> <h2>4. Uitvoeringsprogramma VTH &nbsp;2022 - 51674-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2022 op het gebied van de fysieke leefomgeving.</p> <h2>5. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en twee nieuwe leden &nbsp;van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden - 53582-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Met ingang van 1 januari 2022:<br />mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie;</li> <li>mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de bezwarenadviescommissie;</li> <li>de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand-den Hartog te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op 1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. Het college besloot daarom twee nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen en twee nieuwe leden.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen PvdA over energiearmoede - 53711-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van de PvdA over energiearmoede middels een brief te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het rapport over energie armoede van onderzoeksorganisatie TNO heeft de fractie van Partij van de Arbeid hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. In een brief geeft het college aan de zorgen van de fractie te delen. Het is een gevolg van landelijk beleid. Landelijk zijn ook maatregelen aangekondigd, waaronder tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.</p> <h2>7. Adviesnota Districtelijk veiligheidsoverleg IJsselland 8 december 2021 - 54690-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 8 december 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h2>8. Principebesluit tot het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe - 52338-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe onder voorwaarde dat; <ol> <li>initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Woningstichting SallandWonen heeft een principeverzoek ingediend voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> 2021-12-13 09:00:00 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 2021-12-13 09:35:47 +0100 B&W besluiten 30-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Presentatie meerjarenplan bestuur Wijhe '92 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Aanbiedingsbrief bij aanvraag subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Programma ontmoeting Olst-Wijhe en VNG dd 2-12-2021 - voor kennisgeving aan te nemen</li> </ul> <h2>3. Vaststellen verordening Sociaal Domein 2022 - 47161-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 per 1 januari 2022 vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat wat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom &eacute;&eacute;n Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. De Verordening Sociaal Domein moet met ingang van 2022 op enkele punten worden aangepast.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen GroenLinks betreffende afwijzing verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst - 48924-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen GroenLinks m.b.t. de afwijzing van het verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe betreffende percelen nabij de Aardehuizen te Olst.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over een afwijzing van de gemeente op een verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk. De essentie van de beantwoording van de vragen aan de fractie van GroenLinks is dat het college mogelijkheden heeft om, op basis van de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid, strategische aankopen te doen als middel om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Echter momenteel hebben wij geen beleidsdoelen die een dergelijke grondaankoop legitimeren.</p> <h2>5. Vragen fractie Gemeentebelangen aangaande Doelgroepenverordening - 52178-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen aangaande de Doelgroepenverordening;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van Gemeentebelangen en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het instrument &lsquo;Doelgroepenverordening&rsquo;. De fractie ziet hierin een kans om eigen inwoners te beschermen tegen exorbitante prijzen en hen een kans te bieden zich te vestigen in hun eigen omgeving.</p> <p>Met een Doelgroepenverordening regelt de gemeente dat in de nieuwbouw bepaalde woningcategorie&euml;n voor een specifieke periode worden &lsquo;vastgehouden&rsquo;. Binnen de gestelde periode mogen die woningen dus niet voor een andere doelgroep worden ingezet dan in de doelgroepenverordening is vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om de betaalbare woningen in de huur- en het koopsegment. Om de verordening toe te passen bij woningbouw moet dit uiteindelijk in het betreffende bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan worden vastgelegd. De Doelgroepenverordening biedt niet de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te verlenen (in strijd met recht op vrije vestiging).</p> <h2>6. Motie abonnementstarief huishoudelijke hulp WMO - 51685-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de brieven aan het kabinet en de Tweede Kamer en VNG omtrent het abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning Wmo;</li> <li>De brieven voor kennisgeving aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem &ndash; met 16 stemmen voor &ndash; aangenomen.&nbsp;De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een inkomensonafhankelijk abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze gemeente tot gevolg. Om aan de motie gehoor te geven zijn drie brieven opgesteld, &eacute;&eacute;n voor de Tweede Kamer, &eacute;&eacute;n voor het kabinet en &eacute;&eacute;n voor de VNG.&nbsp;</p> <h2>7. Ontwikkeling van 16 woningen in Den Nul op het terrein Van Essen - 53392-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een anterieure overeenkomst &nbsp;aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal en planschade voor de realisatie van 16 woningen in Den Nul op het voormalige terrein van het bedrijf Van Essen.</li> <li>In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van twee buren van de ontwikkeling om de bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo; Het gaat hier om de percelen Houtweg 8 en Rijsstraatweg 72.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>We besloten op 21 september 2021 om in principe medewerking te verlenen aan herontwikkeling van het terrein van Van Essen in Den Nul (Holstweg 1a) tot een woonwijk met 16 woningen. Met de ontwikkelaar van dit terrein maken we nu afspraken over onder andere het kostenverhaal, planschade en de uitwerking van het te wijzigen bestemmingsplan. De volgende stap is het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken. In de wijziging van het bestemmingsplan nemen we een aantal verzoeken van buren van de ontwikkeling op om hun bestemming te wijzigen van &ldquo;Bedrijf&rdquo; naar &ldquo;Wonen.&rdquo;</p> <h2>8. Aandeelhoudersvergadering ROVA, 2 december 2021 - 53714-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de annotatie van de agenda voor de AVA ROVA op 2 december 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 2 december 2021 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en waar nodig voorzien van een advies.</p> <h2>9. Actualisatie reglement burgerlijke stand - 53677-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het reglement Burgerlijke Stand moet geactualiseerd worden. Allereerst omdat deze moet aansluiten bij de huidige wetgeving, maar ook omdat we een nieuwe vorm van huwelijkssluiting c.q geregistreerd partnerschap gaan introduceren. Vanaf januari 2022 biedt de gemeente Olst-Wijhe, naast de gratis huwelijkssluiting en een huwelijkssluiting met uitgebreide ceremonie, een huwelijkssluiting met verkorte ceremonie van 20 minuten, welke wordt voltrokken op het gemeentehuis. Het paar kan dinsdag en donderdag, tussen 10.00 en 16.00 uur getrouwd worden door een ambtenaar van de Burgerlijke stand in het bijzijn van maximaal 15 familieleden en/of vrienden. De leges zijn laag waardoor deze huwelijkssluiting een goede optie is voor mensen die geen gebruik willen maken van de kosteloze huwelijkssluiting op maandagochtend.&nbsp;</p> <h2>10. ALV Dimpact 6 december 2021 - 51537-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de vergaderstukken;</li> <li>In te stemmen met de per agenda genoemde voorstellen.</li> </ol> <h3>Besluit burgemeester:&nbsp;</h3> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Deventer, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 6 december 2021 is een Algemene Ledenvergadering van Dimpact. De leden worden ge&iuml;nformeerd over de voortgang van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken nu&rsquo; en de interventies die worden gedaan naar aanleiding van een onafhankelijke toets op dit implementatieplan. Het college nam kennis van de vergaderstukken en stemde in met de verschillende voorstellen.</p> 2021-12-06 09:00:00 +0100 2021-12-06 09:56:32 +0100 2021-12-06 09:58:17 +0100 B&W besluiten 23-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 november 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <p>-Voorzieningenhart Wesepe.</p> <h3>Besluit</h3> <p>De memo voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in het aan te vullen raadsvoorstel.</p> <h2>3. Belastingverordeningen 2022 (OZB, lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, riool aansluitrecht en leges) - 47499-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening onroerende zaakbelastingen 2022 met de volgende tarieven:<br />&bull;voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2359 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1457 %;<br />&bull;voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3002 %</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022;</li> <li>de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022;</li> <li>de verordening op de heffing en invordering van leges 2022.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de &nbsp;grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de verordening onroerende zaakbelastingen 2022, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022, de verordening op de heffing en invordering van leges 2022, de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022 en de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022 vast te stellen.</p> <h2>4. Klacht over de afhandeling van een aanvraag om een Wmo-voorziening - 48858-2021</h2> <h3>Besluit -in afwezigheid van burgemeester Strien en wethouder Kamphuis-:</h3> <ol> <li>De klacht over de afwijzing van de aanvraag niet in behandeling te nemen voor zover het gaat over de afwijzing van de aanvraag, omdat betrokkene hiervoor een beroepschrift had moeten indienen;</li> <li>De klacht gegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene en excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen;</li> <li>De klachtbrief niet openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 22 oktober 2021 ontving het college een klacht naar aanleiding van een afwijzing van een aanvraag Wmo. De klacht heeft betrekking op de inhoudelijke afwijzing. Om deze reden besloot het college de klacht voor dat deel niet in behandeling te nemen, hiervoor had een beroepsschrift moeten worden ingediend.<br />Voor wat betreft de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene besloot het college om excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen.</p> <h2>5. Krachtenveldanalyse Focus op Wonen - 51531-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Krachtenveldanalyse Focus op Wonen voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de maanden september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de regionale partners over de extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Hieruit volgt dat er weinig tegenwerpingen zijn over de extra aantallen die genoemd zijn, maar dat de partners wel een paar opmerkingen hebben gemaakt over mogelijke locaties en typen woningen.</p> <h2>6. Schriftelijke vragen GroenLinks over stijgende energieprijzen - 49317-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De schriftelijke vragen van GroenLinks over energiebesparing en stijgende energieprijzen te beantwoorden.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar komt vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. Het college heeft de vragen in een brief beantwoord.</p> <h2>7. Besteding Corona Toegangsbewijs (CTB)-middelen - 52331-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>1.In te stemmen met het voorstel van het Gemeentelijk Beleidsteam om de &ldquo;CTB-middelen&rdquo; beschikbaar te stellen voor concrete initiatieven en projecten die passen binnen de kaders die door de Veiligheidsregio zijn opgesteld en tot het maximale bedrag dat door Rijksoverheid beschikbaar gesteld;&nbsp;<br />2.In te stemmen met het voorstel dat toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid wordt afgehandeld;<br />3.De raad te informeren via de nieuwsbrief.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht werd in restaurants en caf&eacute;s, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren. Het college heeft besloten dat de middelen die resteren na de inkoop van extra uren toezicht en handhaving, besteed kunnen worden aan concrete initiatieven en projecten die de controle op het CTB ondersteunen in de breedste zin van het woord.&nbsp;</p> <h2>8. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst - 20583-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit van 16 december 2020 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Aan Combinatie Abbott is op 18 mei 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een ringdijk. Deze is nodig om het bedrijf te beschermen tegen hoog water. De ringdijk is niet op de juiste plek aangelegd. &nbsp;Op 16 december 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een ringdijk. Tegen dit besluit is door omwonenden van de Benedendijk een bezwaarschrift ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 6 april 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.</p> 2021-11-29 10:00:00 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 2021-11-29 10:17:13 +0100 B&W besluiten 16-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 november 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen:</h3> <ul> <li>Verslag directieoverleg PB Middel &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo jaarwisseling 2021-2022 - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo meerkosten corona subsidie aanvulling subsidiepot - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo plamflet toekomstkrachtig platteland - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Planning onderhoud civieltechnische kunstwerken 2020-2023 - 46140-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Kennis te nemen van de onderhoudsplanning aan civieltechnische kunstwerken 2020-2023.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Jaarlijks onderhouden wij onze civieltechnische kunstwerken. In 2019 is het budget voor dit onderhoud verhoogd van &euro;25.000,-/jaar naar &euro;55.000,-/jaar. In 2020 is er een meerjaren openpostenbestek op de markt gebracht voor de periode 2020-2023. Landelijk zijn er geluiden dat veel (grote) civieltechnische kunstwerken niet meer veilig zijn. De civieltechnische kunstwerken in onze gemeente zijn wel veilig. De firma Nexus Infra heeft in 2020 al onze kunstwerken ge&iuml;nspecteerd. De betonnen bruggen zijn met een wegenscanner gescand op mogelijke schades in de brugdekken. In deze scans zijn geen ernstige schades geconstateerd aan onze bruggen. Uit de visuele inspecties zijn veel kleine schades geconstateerd zoals kleine betonschades en brugleuningen die geverfd moeten worden. Met deze inspecties en het beschikbaar budget is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor de periode van 2020-2023. Het college heeft hier kennis van genomen.</p> <h2>4. Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio RIVUS (RAP) - 46463-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen als kompas voor klimaatmaatregelen in de regio met leidende principes voor de aanpak;</li> <li>Het Regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met het maatregelenpakket ten behoeve van de impulsaanvraag aan het Rijk voor 2021. Hiertoe bestuurder wethouder Blind te mandateren voor de ondertekening van de ondersteuningsverklaring;</li> <li>Het resultaat van de besluitvorming voor 1 december a.s. terug te koppelen aan RIVUS.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het treffen van klimaatmaatregelen.</p> <h2>5. Raalterweg Wesepe - 20305-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele &nbsp;voorzieningen aan de Raalterweg te Wesepe te treffen;</li> <li>Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van &euro; &nbsp;81.700;</li> <li>Dit budget te dekken tot een bedrag van &euro; 20.000 uit de Reserve Laanbeplanting Raalterweg Wesepe, voor &nbsp;&euro; 50.000 uit de Reserve nader te bestemmen middelen, voorheen gereserveerd in de Reserve privatisering groen;</li> <li>Een aanvraag te doen in het kader van de provinciale DUVV subsidie voor de kleine infrastructuur, waaruit het restant bedrag van &euro; 11.700 kan worden gedekt;</li> <li>Financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>Het project op te nemen in de projectenlijst MJIP met een geplande uitvoering in 2022/2023.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Naar aanleiding van het verzoek van bewoners om de Raalterweg in Wesepe snelheidsbeperkende voorzieningen te treffen en het verzoek van plaatselijk belang Wesepe voor een verbeterde dorpse uitstraling is in samenspraak met de betreffende partijen een concept plan uitgewerkt. De inrichting van de oude traverse is na aanleg van de nieuwe randweg ongewijzigd gebleven en is het 50 km regime in stand gehouden. De huidige inrichting nodigt uit tot (te) hard rijden met gevaarlijke situaties tot gevolg. Door de Raalterweg een meer dorps karakter met bomen en groen te geven, aanvullend met kleine infrastructurele aanpassingen aan de rijbaan, zijn weggebruikers eerder bereid tot een snelheidsaanpassing.</p> <h2>6. Routekaart uitvoering opdrachten sociaal domein - 46071-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de routekaart opgaven sociaal domein;</li> <li>Voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht maatschappelijk vastgoed een bedrag beschikbaar te stellen van &euro; 15.000 en dit bedrag ten laste te brengen van het rekeningsresultaat 2021 en de financi&euml;le consequenties te verantwoorden bij de jaarrekening 2021;</li> <li>Het presidium voor te stellen de raad te informeren via een woordvoerdersoverleg.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In het sociaal domein liggen een aantal opgaven die voor de korte termijn om uitvoering vragen. Verbindende schakel hierin is ut Huus.<br />Het gaat hierbij om het vervolg van (een deel) de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed, de bestuursopdracht herori&euml;ntatie op het voorliggende veld, en de consequenties hiervan voor het financierings- en exploitatiemodel van ut Huus. Hiervoor is een routekaart opgesteld waarin samenhang en planning van de drie onderdelen is opgenomen. Voor de uitvoering van het onderdeel beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig van &euro; 15.000 nodig ten behoeve van benodigde externe expertise.</p> <h2>7. Vaststellen wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A - 49595-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Van 16 september tot en met 27 oktober 2021 heeft het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wijziging, Boerlestraat 22-22A ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming Bedrijf naar Wonen. Het college heeft met het ontwerp-wijzigingsplan gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe om de bestemming te wijzigen in Wonen. Een vaststelling van het bestemmingsplan is daarmee een bevoegdheid van het college. Tijdens de terinzageperiode zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college stelt het wijzigingsplan ongewijzigd vast.</p> <h2>8. Warmteverkenning Olst-Wijhe - 49613-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De Warmteverkenning (transitievisie warmte) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en voor te stellen om: <ol> <li>In te stemmen met de uitgangspunten en in te vullen randvoorwaarden voor uitvoering van de Warmteverkenning;</li> <li>In te stemmen om vooralsnog geen buurten of kernen aan te wijzen die v&oacute;&oacute;r 2030 van het aardgas af gaan;</li> <li>In te stemmen met een overwegend individuele aanpak voor de overgang van woningen naar aardgasvrij;</li> <li>In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de potentie voor een warmtenet op basis van aquathermiebronnen (de RWZI en IJssel) in kaart te brengen.</li> </ol> </li> <li>Voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie een voucher bij &ldquo;Taskforce Warmtetransitie&rdquo; aan te vragen en als gemeente hiervoor &euro; 5.500,- beschikbaar te stellen;</li> <li>Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;</li> <li>De stukken aan te bieden aan de raad.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Warmteverkenning Olst-Wijhe wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met de Warmteverkenning voldoet Olst-Wijhe aan de opdracht van het Rijk om in beeld te brengen hoe Olst-Wijhe haar gebouwde omgeving aardgasvrij wil maken. Daarnaast biedt de Warmteverkenning onze bewoners informatie over welke stappen zij kunnen nemen richting aardgasvrij wonen. Omdat de gemeente vanuit het Rijk en provincie zeer beperkte middelen ontvangen voor de uitvoering, wordt een voorzichtige aanpak voorgesteld en spreken we niet van een Transitievisie warmte maar een Warmteverkenning. De gemeente Olst-Wijhe realiseert zich ook dat het geen gemakkelijke opgave is. Vooralsnog zet de gemeente dan ook in op energiebesparing. De Warmteverkenning is geschreven voor de komende vijf jaar. In 2026 wordt een herijking uitgevoerd. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>9. Bezwaarschrift tegen een besluit tot het weigeren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens - 50411-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het advies van de bezwarenadviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 juni 2021 ontving het college een bezwaarschrift tegen de weigering van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek werd ingediend onder verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bezwarenadviescommissie adviseerde om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college neemt de overwegingen en dit advies over.&nbsp;</p> <h2>10.&nbsp;Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders - 45678-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders;</li> <li>In te stemmen met de antwoordbrief als reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>De toezeggingen aan de raad met nummer 401 en 402 af te doen via het raadsvoorstel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Dit wil zeggen dat de gemeente de regie heeft over het gehele inburgeringstraject van de inburgeraar, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering. Hiermee krijgt inburgering meer verbinding met de verschillende gebieden binnen het sociaal domein, zoals: participatie, gezondheid, financi&euml;n en het hebben van een sociaal netwerk. Ons doel is dat nieuwkomers, oudkomers en de zogenaamde ondertussengroep snel, goed en volwaardig meedoen in de gemeente Olst-Wijhe. De nieuwe Wet inburgering zal worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Gelet op alle verplichtingen in relatie tot het budget zijn de mogelijkheden tot extra ondersteuning en begeleiding redelijk beperkt. Daarnaast zijn we ons bewust van de heroverweging en de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van de bestuursopdracht voorliggend veld.</p> <h2>11. Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn - 49983-2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn;</li> <li>De gewijzigde deelnemersovereenkomst te tekenen en toe te sturen aan SVn.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens onze gemeente leningen aan particulieren ten aanzien van de Starterslening en de Stimuleringslening Toekomstgericht wonen. De standaard overeenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.&nbsp;</p> <h2>12. Herontwikkeling locatie Tellegen - participatieinzet - 48953-2021</h2> <h2>Besluit</h2> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht van ingestuurde reacties;</li> <li>Kennis te nemen van de conceptantwoorden op de meest gestelde vragen</li> <li>In te stemmen met een extra informatieavond voor direct aanwonenden;</li> <li>In te stemmen met een update aan omwonenden via de nieuwsbrief en het informeren van de ontwikkelaars die zich al gemeld hebben;</li> <li>Het eerder vastgestelde en vrijgegeven voorbereidingskrediet van &euro; 70.675,- te verhogen met &euro; 35.000,- en deze voorinvesteringen te verrekenen &nbsp;met de verkoopopbrengst en de overschrijding te melden en toe te lichten bij het opmaken van de jaarrekening 2021;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Locatie Tellegenschool in Wijhe wordt herontwikkeld naar een woningbouwlocatie. Het idee is om de locatie inclusief het gebouw, met over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, in de huidige staat voor verkoop in de markt te zetten via een openbare biedprocedure. Uit de reacties op de inloopavond en via de reactieformulieren blijkt dat omwonenden niet zozeer tegen de ontwikkeling van woningen op locatie Tellegen zijn maar wel tegen de eventuele bouw van een appartementencomplex op het naastgelegen grasveld. Wij hebben geconcludeerd dat de nu ingezette communicatie met direct aanwonenden niet voldoende recht doet aan het proces. Daarom nodigen we de direct aanwonenden nogmaals uit voor een bijeenkomst waarin wij, samen met het stedenbouwkundig bureau dat de ruimtelijke verkenning deed, uitleg geven over ons idee voor de invulling van de locatie en waarom we voor deze opzet kiezen. Wij begrijpen dat niet iedereen in kan stemmen met de herontwikkeling. Wij staan nog steeds achter onze proceslijn om de locatie Tellegenschool en een deel van het grasveld te herontwikkelen.</p> <h2>13. Zonnepark Noordmanshoek&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Toestemming te geven voor het in gebruik geven van het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Zonnepark NMH BV heeft ons gevraagd om toestemming te geven voor het in gebruik geven het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Co&ouml;peratie Goed Veur Mekare. Op basis van artikel 8 lid 1 sub b van de erfpachtovereenkomst die wij zijn aangegaan met zonnepark NMH bv kan niet zonder toestemming van de gemeente de erfpacht in ondererfpacht of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik worden gegeven.</p> 2021-11-22 10:00:00 +0100 2021-11-22 10:03:27 +0100 2021-11-22 10:08:39 +0100 B&W besluiten 09-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 november 2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Vergaderschema raad en vakanties 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3><br />3. Principebesluit tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 46743-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Drie initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning en een vijf-onder-&eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe - 46920-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van dertien woningen;</li> <li>De omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van dertien woningen;</li> <li>De zienswijze ongegrond te verklaren.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 28 december 2020 ontvingen wij van initiatiefnemer een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee onder &eacute;&eacute;n kapwoningen en een vijf onder &eacute;&eacute;n kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Wij hebben besloten planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van de dertien woningen en de zienswijze ongegrond te verklaren.</p> <h3>5. Veiligheidsoverleg 10 november 2021 - 49011-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 10 november 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>6. Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 45314-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025;</li> <li>De concept Woonvisie ter inzage te leggen tot 1 januari 2022 met de mogelijkheid van inspraak.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal &nbsp;betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In de woonvisie wordt ingegaan op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige &nbsp;woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving.<br />De &nbsp;concept woonvisie wordt ter inzage gelegd voor inspraak. Na verwerking van de inspraak gaat de definitieve versie begin 2022 richting de raad voor vaststelling.</p> <h3>7. Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging najaar 2021 GGD IJsselland - 48016-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 november 2021 te plaatsen;</li> <li>De GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2021 van dit besluit op de hoogte te brengen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een Bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financi&euml;le ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021, die in juni 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn met name de financi&euml;le gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland in het kader van de Coronacrisis uitvoert. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.&nbsp;</p> <h3>8. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Olst - 43876-2021</h3> <h4>Besluit:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, KOOS en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Olst te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met: <ol> <li>DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 23 februari 2021;</li> <li>Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Olst.</li> </ol> </li> <li>In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;</li> <li>Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en KOOS willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Olst op de locatie Averbergen Noord te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2022 wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 kan beginnen, zodat in 2024 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting eind dit jaar. Omwonenden zijn hierbij betrokken.</p> 2021-11-15 09:00:00 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 2021-11-15 08:56:50 +0100 B&W besluiten 02-11-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 oktober 2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest - 46274-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003012-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juli 2021, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 14 nieuwe woningen mogelijk aan de Rietgors in Olst. Het betreft betaalbare starterswoningen, welke zeer duurzaam worden ontwikkeld. De initiatiefnemer geeft kandidaten uit de gemeente Olst-Wijhe die langer dan vijf jaar in de gemeente Olst-Wijhe hebben gewoond voorrang bij de toewijzing. De woningen worden ontwikkeld door House2Start.</p> <h2>4. Schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire - 47955-2021</h2> <h3>Besluit:</h3> <p>In te stemmen met de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire. &nbsp;De vragen gaan onder andere over hoeveel gezinnen zich als gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst. Of deze gezinnen in beeld zijn bij de gemeente en welke ondersteuning er geboden wordt. Verder wordt gevraagd of de gemeente een vaste contactpersoon voor deze doelgroep heeft aangewezen en tot slot is de vraag gesteld of er kinderen in Olst-Wijhe direct, dan wel indirect ten gevolge van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.</p> <h2>5. Wijziging statuten Dimpact</h2> <h3>Besluit:</h3> <ol> <li>De statuten van de co&ouml;peratie te wijzigen, waarbij de mogelijkheid tot het elektronisch vergaderen wordt gecre&euml;erd;</li> <li>De bestuurder van de co&ouml;peratie, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe is lid van Dimpact. Binnen de co&ouml;peratie Dimpact werkt een groot aantal gemeenten samen aan verbetering en modernisering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, door onder andere gezamenlijke inkoop van applicaties. Van Dimpact is een verzoek ontvangen om in stemmen met een statutenwijziging om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Nu is dat mogelijk op grond van Tijdelijke Wet COVID-19; na 1 december vervalt de wet en moet het in de statuten worden vastgelegd.</p> 2021-11-08 10:00:00 +0100 2021-11-08 09:31:05 +0100 2021-11-08 09:34:48 +0100 B&W besluiten 26-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Agenda overleg werkgroep bestuurlijke vernieuwing met college en directie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Persbericht begroting gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De portefeuilleverdeling vast te stellen;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van het geactualiseerde overzicht in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 25 oktober 2021 is Hans Kamphuis verkozen als tijdelijk vervanger van Herman Engberink. Herman Engberink is al langere tijd ziek. Door het aantreden van Hans Kamphuis heeft een herschikking van de portefeuilles plaatsgevonden. Het overzicht portefeuilleverdeling is geactualiseerd.</p> <h2>4. Beantwoording schriftelijke vraag CDA</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van het CDA van 31 mei 2021 inzake de afhandeling van ingediende WOZ-bezwaren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay-bureautjes en bijbehorende herstelkosten. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en of we daardoor ook de zogenaamde herstelkosten verlagen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze schriftelijke vraag in een brief. In dit antwoord geeft het college aan het fenomeen WOZ-bezwaren van dit soort bureau&rsquo;s te herkennen en is daarom ook voorstander van aangepaste wetgeving rondom bezwaarschriften WOZ-waarden. Het aantal WOZ bezwaren in Olst-Wijhe ligt echter nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde en het uitvoeren van de WOZ processen is kwalitatief op orde. Aanpassing van de werkwijze is daarom niet noodzakelijk en toereikend.</p> <h2>5. Cli&euml;ntervaringsonderzoek Wmo 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de rapportage van het Cli&euml;nttevredenheidsonderzoek (CEO) Wmo over 2020;</li> <li>In te stemmen met het vrijgeven van de resultaten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is een constant beeld te zien in de cli&euml;nttevredenheid Wmo; Wmo- cli&euml;nten in de gemeente Olst-Wijhe zeggen in 2021 opnieuw positieve ervaringen te hebben met de Wmo. Zij zijn positief gestemd over het contact met medewerkers, de kwaliteit van de ondersteuning en de effecten van de ondersteuning op de ervaren zelfredzaamheid.</p> <h2>6. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financi&euml;le consequenties hiervan over de periode 1 januari 2021 &ndash; 1 september 2021;</li> <li>Ter dekking van de financi&euml;le consequenties van de ontwikkelingen bedrijfsvoering in de 2e bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen van &euro; 118.575.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft kennisgenomen van een overzicht van de ontwikkelingen bedrijfsvoering over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Over de ontwikkelingen bedrijfsvoering is bij de eerste bestuursrapportage niet integraal gerapporteerd. Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substanti&euml;le financi&euml;le afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen. Besloten is om deze afwijking op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2021.</p> <h2>7. Benoeming (plaatsvervangende) leden hoofd- en centraal stembureau</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025: <ul> <li>Leden: drs. D.L.W. Zielhuis (wnd. voorzitter), G.H.F. Grashof, M.Schild en J. van Zwam.</li> <li>Plaatsvervangende leden: G.J.M. Overkempe- van Riele, A. van Dam-Broekhuis, A. Dul-van Gortel</li> </ul> </li> <li>De raadszaal in het gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen al locatie voor openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De B&amp;W kamer aan te wijzen als locatie voor de niet-openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;</li> <li>De volgende datums te reserveren voor de verplichte zittingen: <ul> <li>1 februari 2022 om 16.00 uur (niet openbare zitting, controleren ingeleverde kandidatenlijsten)</li> <li>4 februari 2022 om 16.00 uur (openbare zitting, o.a. vaststellen kandidatenlijsten, nummering kandidatenlijsten).</li> <li>18 maart 2022 om 10.00 uur (openbare zitting, vaststellen verkiezingsuitslag) of</li> <li>21 maart 2022 om 10.00 uur (wordt mogelijk de vervangende datum voor de zitting van 18 maart).</li> </ul> </li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>De Kieswet verplicht het college om een hoofdstembureau in te stellen voor de verkiezingen van de gemeenteraad. Het hoofdstembureau is ook centraal stembureau en de zittingstermijn is vier jaren. De termijn van het huidige hoofd- en centraal stembureau loopt op 31 december 2021 af. Het is dus nodig om voor een nieuwe termijn een hoofd- en centraal stembureau te benoemen voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025</p> <h2>8. Ontwerp omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen ten behoeve van afwijken bestemmingsplan voor de aanleg van Straatwerk - parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Met dit ontwerpbesluit wordt, met ruimtelijke onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>9. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 11 augustus 2020 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van een woning in Herxen aan de Herxen 73a op basis van het Buurtschappenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a heeft van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in die zin dat de voorgevelrooilijn drie meter verplaatst wordt in westelijke richting. Naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021 heeft het college het raadsvoorstel aangevuld.&nbsp;</p> <h2>10. Tweede bestuursrapportage 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage 2021 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de tweede bestuursrapportage zijn het bestuurlijk dashboard, de grondexploitaties en de budgetten voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van &euro; 350.000 dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.</p> <h2>11. Principeverzoek IJsseldijk 115 Welsum</h2> <h3>Besluit</h3> <ul> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio&rsquo;s vanuit milieu-hygi&euml;nisch oogpunt aanvaardbaar is;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Bij de gemeente is een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. Het plan voorziet in de realisatie van 6 zorgstudio&rsquo;s in het voormalige boerderijgedeelte. De studio&rsquo;s zijn bedoeld voor zorgverlening voor bewoners die vanuit de Wet Langdurige Zorg een indicatie hebben ontvangen met zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. De studio&rsquo;s worden uitgerust om goede zorg te verlenen. Rondom de zorgstudio&rsquo;s vinden activiteiten plaats voor dagbesteding. Het verzoek past niet binnen het bestemmingsplan. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Alvorens de ruimtelijke procedure wordt opgestart wordt er met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h2>12. Experiment centraal stemmen tellen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen deel te nemen aan het landelijk experiment &ldquo;centraal tellen van de stemmen&rdquo; voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren met een centrale stemopneming. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces effici&euml;nter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De gemeente Olst-Wijhe neemt al vanaf 2018 bij alle verkiezingen deel aan het experiment en heeft dit als zeer positief ervaren. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat formeel moet besluiten over een deelname aan dit experiment. Er moet een klein voorbehoud worden gemaakt, omdat de Tijdelijke experimentenwet afloopt op 31 december 2021. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat voorziet in verlengen van deze wet met 2 jaren. Verwacht mag worden dat dit wetsvoorstel voor 31 december wordt aangenomen door beide kamers.undefined undefined undefined undefined undefined</p> 2021-11-01 10:00:00 +0100 2021-11-01 09:37:39 +0100 2021-11-01 09:53:39 +0100 B&W besluiten 19-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>Memo college-ontmoeting met college gemeente Heerde &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Budgetoverheveling en inzet proactief toezicht Wmo kwaliteit</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met aanpassing van de dienstverlening en deze als addendum toe te voegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;</li> <li>In te stemmen met de herschikking van de begroting waarbij budget wordt gealloceerd voor proactief toezicht;</li> <li>In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 voor aanpassing van de dienstverlening;</li> <li>Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van dit besluit.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>GGD IJsselland voert sinds 1 januari 2017 voor de gemeenten in de regio IJsselland het Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 uit. &nbsp;Normaal gesproken gebeurt dat op basis van signalen of op basis van thema&rsquo;s. De wens is om ook pro-actief kwaliteit te kunnen toetsen. Daarnaast is er sprake van meer bezwaren omdat rapporten over de onderzoeksresultaten over kwaliteit openbaar zijn. Om dit binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren is een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en een verandering van de bestemming van middelen nodig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het tevens nodig dat resterende gelden ook in 2022 gebruikt kunnen worden.</p> 2021-10-25 09:00:00 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 2021-10-22 11:14:08 +0200 B&W besluiten 12-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Benoeming lid kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De heer Han Schnitzler per 1 oktober 2021 te benoemen als lid van de kerngroep voor de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, voor een periode van vier jaar.&nbsp;</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In Olst-Wijhe is de Adviesraad Samenleving actief. Het doel van de gemeente om een adviesraad in te stellen is om inwoners inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering van de wet- en regelgeving in het sociale domein. De Adviesraad Samenleving bestaat uit een kerngroep en drie vaste werkgroepen: naar de wetten Wmo, Jeugd(zorg) en Participatiewet. Uit elke vaste werkgroep zitten twee leden in de kerngroep. Alle leden van de Adviesraad Samenleving vervullen hun functie op vrijwillige (onbetaalde) basis.</p> <p>De Adviesraad Samenleving benoemt de leden van de werkgroepen zelf. De leden van de kerngroep worden door de gemeente benoemd. De leden van de werkgroep Wmo dragen nu een nieuwe kandidaat ter benoeming voor om zitting te nemen in de kerngroep.&nbsp;</p> <h2>4. Belastingverordeningen 2022</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:</p> <ol> <li>de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022;&nbsp;</li> <li>de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022;</li> <li>de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe;</li> <li>de verordening toeristenbelasting 2022;</li> <li>het tarief van de toeristenbelasting 2023 te handhaven op &euro; 1 per overnachting.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Door de vaststelling van de financi&euml;le uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen, de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2022, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2022, de verordening afvalstoffenheffing 2022 Olst-Wijhe, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2022 Olst-Wijhe, de verordening toeristenbelasting 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023.</p> <h2>5. Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de Bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;&nbsp;</li> <li>De raad voor te stellen in te stemmen met uitstel van 2023 naar 2024 van de realisering van de heroverwegingsmaatregel 33 Herziening subsidiebeleid sport, cultuur en jeugdverenigingen (secundaire voorzieningen) en de incidentele financi&euml;le consequenties van &euro; 9.000 voor 2023 te verwerken in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn, waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen. Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een andere organisatie en een vernieuwende en doelgerichte samenwerking te komen. In deze bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld geven we aan hoe we deze opdracht willen gaan uitvoeren.</p> <h2>6. Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De raad voor te stellen om de notitie Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020 vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met de antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het maatschappelijk doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is &ldquo;meedoen&rdquo;. De wet wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie, bekenden of vrijwilligers. En als dat nodig is, is er aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente. Om de Wmo in onze gemeente goed uit te voeren wordt elke vier jaar een beleidsplan opgesteld. In 2017 is een Wmo beleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. Evaluatie ervan is nu aan de orde.&nbsp;</p> <p>In 2015 kreeg de gemeente er veel nieuwe Wmo taken bij vanuit de rijksoverheid. De evaluatie laat zien dat er sindsdien flinke stappen zijn gezet. Een belangrijke conclusie is dat we als gemeente een mooie waardering krijgen we van onze inwoners die gebruik maken van Wmo ondersteuning. De Wmo cli&euml;ntervaringen zijn positief en de ondersteuning die geboden vanuit de Wmo wordt als waardevol ervaren. De aanbevelingen in deze evaluatienotitie worden in 2022 gebruikt voor een volgend beleidsplan en dan ook verder uitgewerkt.</p> 2021-10-18 09:00:00 +0200 2021-10-15 12:03:18 +0200 2021-10-19 14:29:52 +0200 B&W besluiten 05-10-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <ul> <li>(Samen)werken na corona uitkomsten teams &ndash; vervolg &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Memo wijziging project IJsseluitwaarden resterende middelen TOP.</li> </ul> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met een wijzigingsverzoek aan de provincie Overijssel om de resterende middelen uit het beschikbare budget voor verplaatsing van de TOP in Welsum ad &euro;35.000 in te zetten voor de recreatieve versterking van de IJssel.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de zomer van 2021 is het Toeristische Overstappunt (TOP) uit Welsum verplaatst naar het infocentrum IJssel in Den Nul. Uit het beschikbare budget is nog &euro;35.000 beschikbaar. Het college heeft besloten dit in te zetten voor portalen, informatieborden en andere objecten in de nabijheid van de IJssel. Aangezien het een subsidie van de provincie Overijssel betreft, wordt hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie<em>. </em></p> <p>- Memo college dag van de ondernemer &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h2>3. Reactie op brief advocaat inzake overlast als gevolg van gebruik bestrijdingsmiddelen nabij woning</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De brief van de advocaat van 12 juli 2021 middels een beantwoordingsbrief te beantwoorden en daarop het gesprek met partijen te organiseren.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een brief ontvangen van de advocaat met betrekking tot de door cli&euml;nt ervaren overlast als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een eerder stadium zijn hierover gesprekken gevoerd door de gemeente en heeft bemiddeling plaatsgevonden met deze betrokkene (cli&euml;nt), andere bewoners, de agrari&euml;r en de loonwerker. Dat heeft geresulteerd in mondelinge afspraken tussen de bewoners en de agrari&euml;r ten aanzien van het gebruik van de grond, waarmee als het ware een bufferzone ontstaat waarbinnen niet gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen en de bewoners zelf zorgen dat deze zone (on)kruidvrij blijft. De cli&euml;nt van de advocaat wil verdergaande afspraken en/of een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen een straal van 50 meter tot zijn woning. Met de beantwoordingsbrief beantwoordt de gemeente formeel de inhoud van de brief van de advocaat en doet de gemeente de handreiking om opnieuw in gesprek te gaan met betrokkenen om langs die weg te komen tot een oplossing, waarbij zij een concreet voorstel doet ten aanzien van de oplossingsrichting. Die oplossingsrichting bestaat er uit dat de in te zaaien strook met een bloemenmengsel (verplichting vanuit de pachtovereenkomst) anders gesitueerd mag worden, waarmee een bredere en/of langere bufferzone zou kunnen ontstaan.</p> <h2>4. Wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De raad voor te stellen de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe te wijzigen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>In de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe is vastgelegd op welke manier bezwaarschriften worden afgehandeld. Zo is voor de advisering over bezwaarschriften in het sociaal en ruimtelijk domein een Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden benoemd. Daarnaast staat in de verordening vermeld dat er een Bezwarenadviescommissie voor personele aangelegenheden is. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is deze commissie verdwenen. Het college besloot aan de raad voor te stellen de verordening hierop aan te passen.</p> <h2>5. Reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst;</li> <li>Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar stellen van &euro; 661.330;</li> <li>Dit bedrag voor &euro; 170.000 conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering;</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 491.330 te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e berap 2021;</li> <li>De projectco&ouml;rdinator te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument en de bijbehorende checklist.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten &nbsp;gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie van beide straten en om de projectco&ouml;rdinator te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h2>6. Mandatering in verband met verkiezingen</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De bevoegdheid om correspondentie te voeren over verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h3>Besluit burgemeester</h3> <p>De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college en de burgemeester mandateerden eerder enkele bevoegdheden in verband met verkiezingen. Omdat deze werkzaamheden ook door een andere medewerker moeten worden uitgevoerd, besloot het college de bevoegdheden ook te mandateren aan Medewerker publiek II.</p> <h2>7. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 7 oktober 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 oktober 2021.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 7 oktober 2021 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2021-10-11 09:00:00 +0200 2021-10-08 10:31:01 +0200 2021-10-08 10:31:01 +0200 B&W besluiten 28-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. <strong>Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Reconstructie van het Wolbroekenpad en vervanging van paddentunnels Kappeweg </strong></h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met het projectstartdocument Reconstructie Wolbroekenpad;</li> <li>In te stemmen met het vervangen van de paddentunnels in de Kappeweg;</li> <li>Totaalkrediet groot &euro; 479.000,- beschikbaar te stellen voor reconstructie van het Wolbroekenpad en het vervangen van de paddentunnels in de Kappeweg;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e berap 2021;</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Via de kadernota en de begroting 2021-2024 zijn de benodigde financi&euml;le budgetten beschikbaar gesteld voor de kapitaalslasten voor een aantal projecten binnen het meerjaren investeringsplan (MJIP). Het college heeft besloten om voor twee projecten binnen het MJIP, welke voor 2021 en 2022 op de planning staan een totaal krediet beschikbaar te stellen. Het betreft de projecten reconstructie Wolbroekenpad (2022) en het project vervangen paddentunnels Kappeweg (2021).&nbsp;</p> <h2>4. Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2026</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste planning projecten MJIP 2021-2025;&nbsp;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van het aanpassen van de uitvoeringsplanning te verwerken de 2e bestuursrapportage 2021;</li> <li>Bij het behandelen van de 1e bestuursrapportage 2022 de kredieten gekoppeld aan de projecten in uitvoering 2022 en in voorbereiding voor 2023 te autoriseren.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>In 2020 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het MJIP vastgesteld en hierbij ook de middelen beschikbaar gesteld voor de MJIP-projecten 2021-2022. Daarnaast zijn bij met het vaststellen van de kadernota 2022-2025 ook de overige projecten tot en met 2025 vastgesteld. De financi&euml;le middelen hiervoor zijn in de ontwerpbegroting opgenomen. De uitvoering van de geplande projecten 2021 en 2022 heeft vertraging opgelopen veroorzaakt door de volgende factoren: kortere voorbereidingstijd dan wenselijk, en personele wijzigingen binnen team BOR en daardoor onvoldoende focus op de MJIP-projecten. De aanpassing van de tijdsplanning heeft ook effect op de financi&euml;le planning en de kapitaallastenverdeling over de verschillende jaren in de ontwerpbegroting 2022-2025.</p> <h2>5. <strong>(Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe </strong></h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan het (gewijzigde) principeverzoek om de bestaande woning met bijgebouwen op het perceel aan de Nieuwendijk 24C te Wijhe te slopen en daarvoor in de plaats drie vrijstaande woningen terug te bouwen onder voorwaarde dat:&nbsp;<br /> <ul> <li>Het stedenbouwkundigplan verder wordt uitgewerkt met de definitieve inrichting welke door de gemeente wordt goedgekeurd;</li> <li>Uit onderzoeken blijkt dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling.</li> </ul> </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen voor dit perceel onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Op 27 augustus 2019 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen aan de Nieuwendijk 24C te Wijhe. Hiervoor in de plaats zou een twee-onder-een-kap woning en een vrijstaande woning worden teruggebouwd. Bij nadere uitwerking naar aanleiding van het principebesluit hebben de initiatiefnemers geconstateerd dat dit plan niet haalbaar was. Om die reden heeft de initiatiefnemer op 2 maart 2020 een gewijzigd plan ingediend voor de realisatie van drie vrijstaande woningen op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe. Op 31 maart 2020 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde plan. Echter is bij de nadere uitwerking opnieuw gebleken dat het plan niet haalbaar is. In overleg met de gemeente heeft de initiatiefnemer het plan zodanig aangepast dat het plan wel haalbaar is geworden. Hiertoe is een nieuw stedenbouwkundigplan opgesteld. De initiatiefnemer is net als bij het vorige plan voornemens om in overleg met de buurt het openbaar groen en de speeltuin in de directe omgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde verzoek, onder voorwaarde dat het stedenbouwkundigplan verder wordt uitgewerkt en dat uit onderzoek blijkt dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling.</p> <h2>6. Europese Aanbesteding Openbare Laadinfrastructuur</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:</p> <ul> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst.&nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.&nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente. &nbsp;</li> <li>Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien nodig het inzetten van de optie om een concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode na 2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de concessievergoeding in overleg met de gemeente. &nbsp;</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>De mogelijkheid om laadpalen te plaatsen binnen de huidige concessieovereenkomst met Ecotap/Allego loopt 30 juni 2022 af. Het aantal benodigde extra publieke laadpalen dat tot 2025 naar schatting nodig is in Olst-Wijhe is 159. Om te borgen dat de laadinfrastructuur ook na 30 juni 2022 meegroeit met de vraag is een aanbesteding georganiseerd waarmee voor een periode van 3 tot 5 jaar publieke laadpalen kunnen worden geplaatst (de termijn is afhankelijk van de optie om wel/niet te verlengen).&nbsp;</p> <h2>7. Integrale e-laadvisie gemeente Olst-Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen de Integrale Laadvisie gemeente Olst-Wijhe vast te stellen;</li> <li>De door het college in 2018 vastgestelde plankaarten op termijn (verwachting maart 2022) te vervangen door prognose- en plankaarten voortvloeiend uit de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De verwachting is dat het elektrisch rijden de komende jaren exponentieel toeneemt, onder andere door het grotere aanbod, grotere actieradius van accu&rsquo;s, betere betaalbaarheid en de landelijk ingevoerde subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische personenauto&rsquo;s. Als gevolg hiervan is er een toenemende vraag naar elektrische laadpalen, waarmee ook de druk op de ondergrondse infra (dat wil zeggen de elektriciteitsvraag) steeds meer toeneemt. Deze ontwikkeling vraagt om de realisatie van een passende laadinfrastructuur.&nbsp;</p> <p>Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (hierna: NAL) als bijlage bij het Landelijk Klimaatakkoord 2019 toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moet op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het Landelijk Klimaatakkoord 2019 en de NAL.</p> <h2>8. Veiligheidsoverleg 29 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 29 september 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h2>9. Beantwoording ingekomen vragen Scholtensweg/Brouwerskamp</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De antwoordbrief aan de bewoners van Brouwerskamp 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en Scholtensweg 11 vast te stellen;</li> <li>De antwoordbrief ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de raad te plaatsen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De direct aanwonenden van het bouwproject aan Brouwerskamp en Scholtensweg in Wesepe hebben vragen gesteld aan de gemeenteraad. De brief is ter afhandeling in handen gesteld van het college, het college heeft de vragen beantwoord.</p> <h2>10. Beleids- en financi&euml;le begroting 2022-2025</h2> <h3>Besluit</h3> <p>In te stemmen met de Beleids- en financi&euml;le begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financi&euml;le begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2022-2025 en de Eindrapportage Heroverweging. De uitgangspunten en voorstellen uit deze documenten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting. De conclusie is dat de eerste twee jaarschijven 2022 en 2023 een tekort laten zien. De laatste twee jaren laten een overschot zien. Volgens de toezichtregels van de provincie dient de eerste jaarschijf in evenwicht te zijn; de derde en de laatste jaarschijven dienen structureel in evenwicht te zijn. De tweede jaarschijf mag een tekort bevatten. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2022 wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de extra middelen jeugdhulp die het rijk vanaf 2022 heeft toegezegd, de herijkingsvoorstellen gemeentefonds vanaf 2023, de consequenties van de Septembercirculaire 2021 en de wijze waarop de eerste jaarschijf 2022 in evenwicht wordt gebracht. Het raadsvoorstel wordt op 12 oktober in het college vastgesteld. Aan de hand van het raadsvoorstel wordt de communicatie over de begroting opgestart.</p> 2021-10-04 09:00:00 +0200 2021-10-01 11:48:43 +0200 2021-10-01 11:48:43 +0200 B&W besluiten 21-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h2>3. Inkoopstrategie inzet specialisme voor uitvoering Ruimtelijke visie wind en zon&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Olst-Wijhe 2017 ten behoeve van de inzet van expertise voor de begeleiding van de gebiedsprocessen voor zonprojecten.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Voor de uitvoering van de Ruimtelijke visie duurzame energie (Ruimtelijke Visie) is expertise nodig om invulling te geven aan de processen voor de ontwikkeling van zonprojecten conform het toetsingskader dat onderdeel uitmaakt van de Ruimtelijke Visie. Omdat het gaat om een specifiek en uniek proces in Nederland is ervoor gekozen om dezelfde expertise in te huren die ook betrokken was bij het opstellen van de Ruimtelijke Visie. Er is een inkoopstrategie opgesteld om de keuze nader toe te lichten.</p> <h2>4. Principebesluit herontwikkeling terrein Van Essen, Den Nul&nbsp;</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalig bedrijventerrein Van Essen naar 16 woningen, onder de voorwaarde dat:</p> <ul> <li>De herontwikkeling milieu-hygi&euml;nisch inpasbaar is;</li> <li>Er wordt voldaan aan het opgestelde programma van eisen voor de civieltechnische uitwerking.</li> </ul> <h3>Samenvatting</h3> <p>Aan de Holstweg 1a te Den Nul was voormalig vleesverwerkingsbedrijf Van Essen actief. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd waardoor de locatie zijn functie heeft verloren. Ontwikkelaar Junco heeft de gemeente gevraagd om het terrein te transformeren naar 16 woningen. Wij staan positief tegenover deze ontwikkeling en zijn bereid samen met initiatiefnemer verder vorm en inhoud te geven aan het initiatief. Het huidige plangebied kent de bestemming &lsquo;Bedrijf.&rsquo; Om woningen toe te kunnen staan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Alvorens het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt er met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h2>5. Beheer en onderhoud Olst mooier aan de IJssel</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Beheer en onderhoud onder verantwoordelijkheid van PB-Olst uit te voeren;</li> <li>Eenmalig een vergoeding van &euro; 1.500 toe te kennen voor de aanschaf van een maaimachine, en dit bedrag ten laste te brengen van het projectbudget Olst mooier aan de IJssel;</li> <li>Een jaarlijks onderhoudsbudget van &euro; 500 toe te kennen aan PB-Olst ten laste van het budget Onderhoud Groen;</li> <li>De keuringen, o.a. de Bootcamp uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, waarbij PB-Olst verantwoordelijk is voor de uitvoering van de conclusies uit de keuring;</li> <li>Voor de Bootcamp geen vervangingsbudget te regelen;</li> <li>Wanneer dit aan de orde is, bij toekomstige participatieprojecten ook het beheer en onderhoud mee te nemen in het projectvoorstel.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het project is een participatie project van PB-Olst. Het project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van PB-Olst. De gemeente begeleidde de voorbereiding en uitvoering. PB-Olst heeft van de provincie en de gemeente een budget gekregen voor de realisatie van het project. Er is door deze partijen geen geld beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud. PB-Olst beschikt ook niet over de middelen om beheer en onderhoud uit te laten voeren. PB-Olst is wel bereid om een aantal zaken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door bewoners van Olst, zoals het maaien en bosmaaien. Naast de aanschaf van een maaier is een jaarlijks bedrag van &euro; 500 nodig voor brandstof en onderhoud van de maaier. Het college heeft ingestemd met deze kosten, die ten laste van het budget Onderhoud Groen worden gebracht. Daarnaast zal de gemeente de jaarlijkse keuringen van met name de Bootcamp uitvoeren. Het opvolgen van de conclusies van de keuring is een verantwoordelijkheid van PB-Olst. Voor het vervangen in het kader van vernielingen of ouderdom wordt geen budget gereserveerd. In dit kader zal door PB-Olst een beroep worden gedaan op de gebruikers van de Bootcamp. Bij toekomstige participatieprojecten worden wanneer dit aan de orde is niet alleen de investeringskosten voor de realisatie opgenomen, maar ook de kosten voor beheer en onderhoud als dit aan de orde is.</p> <h2>6. Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen&rdquo; 2021 en 2022</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Het totale bedrag van &euro;30.000,- verkregen uit toegekende Rijkscompensatiemiddelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur, dat op 25 mei 2021 door het college van burgemeester en wethouders is bestemd voor het &ldquo;Welkom-terug feest Olst-Wijhe&rdquo;, te laten vervallen en deze gelden in te zetten voor het opzetten van een Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo;;</li> <li>In te stemmen met de kaders voor de Corona subsidie &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo; voor organisaties in Olst-Wijhe;</li> <li>Bestaande gemeentelijke regelingen in het kader van cultuur en corona, de &lsquo;meerkosten coronasubsidie&rsquo; en de &ldquo;Ondersteuning cultuursector in coronatijd&rdquo;, te verlengen met een looptijd tot en met oktober 2022;</li> <li>Bij de jaarstukken 2021 aan de raad voor te stellen om de resterende onbestemde Rijkscompensatiegelden in het kader van de regeling &ldquo;ondersteuning lokale culturele infrastructuur&rdquo; ter hoogte van &euro; 70.385 via resultaatbestemming door te zetten naar 2022;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitwerking van een nieuwe subsidieregeling, &ldquo;Welkom terug in de kernen 2021 en 2022&rdquo;. Het geld dat eerder beschikbaar was voor het &ldquo;Welkom-terug feest Olst-Wijhe, ter hoogte van &euro;30.000,-, komt hiervoor te vervallen en wordt beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidieregeling. Dit is gedaan na overleg met enkele evenementorganisatoren in Olst-Wijhe. Ook is besloten om bestaande culturele regelingen in het kader van cultuur en corona, de &ldquo;meerkosten-corona&rdquo; subsidie en de &ldquo;Ondersteuning cultuursector in coronatijd&rdquo;, te verlengen met een looptijd tot en met oktober 2022. Tot slot wordt de raad gevraagd om de resterende onbestemde Rijkscompensatiegelden in het kader van de regeling &ldquo;ondersteuning lokale culturele infrastructuur&rdquo; ter hoogte van &euro; 70.385 via resultaatbestemming door te zetten naar 2022.</p> <h2>7. Opbrengst bestuursopdracht &lsquo;Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe'</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen:<br /> <ul> <li>Kennis te nemen van de opbrengst van de bestuursopdracht economisch programma in de vorm van Economische foto gemeente Olst-Wijhe, Samenvatting Interviews t.b.v. economisch profiel gemeente Olst-Wijhe en Economisch profiel voor de gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>In te stemmen met het versterken van het taakveld economie en met intensivering van de samenwerking met ondernemers in Olst-Wijhe ten behoeve van een goed ondernemersklimaat in Olst-Wijhe;</li> <li>De benodigde structurele verhoging van het personeelsbudget voor het taakveld economie met een bedrag van &euro; 69.672,- en het benodigde structurele werkbudget van &euro;12.500,- als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>Het werkbudget voor het taakveld economie van &euro; 12.500, - voor 2022 op te nemen in de 1e Berap 2022;&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Nadere voorstellen tegemoet te zien om de beleidsvisies &ldquo;bedrijventerreinen 2010-2020&rdquo; en &ldquo;Recreatie en Toerisme 2015-2020&rdquo; te herijken.&nbsp;</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de urgentie om onderwerpen, trends en ontwikkelingen binnen het economisch domein op te pakken is toegenomen. Dat geldt zowel op het gebied van strategie (visie) als op het gebied van dienstverlening (praktische uitvoering). Door de coronacrisis wordt door ondernemend Olst-Wijhe vaker en harder op de deur van de gemeente geklopt en een beroep gedaan op gemeentelijke kennis, netwerken en faciliteiten. Dit levert momenteel een mismatch op tussen wat ervan de gemeente gevraagd wordt en wat we kunnen leveren want we tonen ambitie, maar missen kansen doordat we op veel mogelijkheden en uitdagingen niet in kunnen gaan. De Gemeente Olst-Wijhe gaat zich daarom, samen met ondernemers, inzetten voor een gezond, duurzaam en vitaal ondernemersklimaat. Er is ook ingestemd met extra gemeentelijke inzet op het taakveld middels het beschikbaar stellen van een werkbudget en personele inzet. Met het jaarlijkse werkbudget van &euro; 12.500, - kunnen we als gemeente (actief) meedoen en meedenken in goede initiatieven vanuit de markt die de economie versterken. Er wordt tevens aan de raad extra personele inzet van 0,8 FTE voorgesteld.</p> <h2>8. Businesscase Noordmanshoek</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Kennis te nemen van het businessplan De Noordmanshoek van Stichting de Noordmanshoek d.d. 31 januari 2021, inclusief de daarbij behorende bijlagen;</li> <li>Kennis te nemen van de financi&euml;le beoordeling van het businessplan De Noordmanshoek, en de conclusie dat het businessplan financieel haalbaar is en voldoet aan de vooraf gestelde financi&euml;le randvoorwaarde;</li> <li>In te stemmen met de aanpassing van de financi&euml;le opzet in de zin dat in plaats van een jaarlijkse opbrengst van &euro; 45.000, een jaarlijkse opbrengst van &euro; 26.160 voor het zonnepark en een eenmalige opbrengst door verkoop van overige gronden op basis van nadere taxatie wordt gehanteerd;</li> <li>Kennis te nemen van het voornemen van de Stichting Noordmanshoek om een gebiedsco&ouml;peratie op te richten teneinde vervolgstappen te zetten, in samenwerking met diverse partners en inwoners;</li> <li>In principe in te stemmen met het businessplan De Noordmanshoek en ter voorbereiding op vervolg besluitvorming inzake realisatie de volgende vervolgstappen als gemeente inzake het businessplan de Noordmanshoek te zetten:<br /> <ul> <li>De plannen inhoudelijk te toetsen;</li> <li>Aanvullende overeenkomsten met de Stichting en partners voor te bereiden, met daarin ook opgenomen kostenverhaal van kosten door de gemeente gemaakt;</li> <li>Nader onderzoek te doen om nabetalingsverplichtingen naar voormalige grondeigenaren uit te sluiten;</li> <li>Een aanvullend voorbereidings-/projectbudget ter hoogte van &euro; x (in te vullen voorafgaande aan oordeelsvormende behandeling raad) ter beschikking te stellen voor ambtelijke inzet;&nbsp;</li> </ul> </li> <li>In te stemmen met woningbouw als extra opgave voor het gebied en toevoeging aan het vooraf gestelde kader binnen de uitgangspunten van het businessplan, en daarvoor een gezamenlijk onderzoek met de Stichting Noordmanshoek naar extra woningbouwmogelijkheden op De Noordmanshoek onder regie van de Stichting Noordmanshoek uit te voeren, en in dat licht:&nbsp;<br /> <ul> <li>Verkoop van de gronden aan de co&ouml;peratie Land van Ons (exclusief Het zonnepark en haar landschappelijke inpassing) afhankelijk te maken van de uitkomsten en besluitvorming inzake het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden, en vooruitlopend daarop nader uit te werken;&nbsp;</li> <li>Een nader voorstel tegemoet te zien met betrekking tot de woningbouwmogelijkheden en verkoop van de gronden.</li> <li>Financi&euml;le middelen ter hoogte van &euro; x (in te vullen voorafgaande aan oordeelsvormende behandeling raad) aan de Stichting Noordmanshoek ter beschikking te stellen voor onderzoek van de extra woningbouwmogelijkheden door middel van voorfinanciering;</li> </ul> </li> <li>Kennis te nemen van de uitputting van het projectbudget, en akkoord te gaan met voortgang van het project in afwachting van beschikbaar stellen extra middelen door de raad;&nbsp;</li> <li>De bijlagen 5, 6 en 7 niet openbaar te verklaren op grond van de Wet openbaarheid bestuur, artikel 10, lid 1c.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Samen met onder andere Natuur en Milieu Overijssel en lokale energieco&ouml;peratie Goed Veur Mekare heeft Stichting De Noordmanshoek een businesscase gemaakt voor realisatie van hun plan, die op 31 januari 2021 aan de gemeenteraad is overhandigd.</p> <p>De stichting wil het gebied Noordmanshoek duurzaam ontwikkelen, samen met inwoners en andere partners. De Noordmanshoek kan een ontmoetingsplek zijn voor inwoners, er zijn economische kansen voor lokale ondernemers en agrari&euml;rs, en het landgoed moet inspiratie en educatie gaan bieden op het gebied van duurzaam leven, wonen en eten. Goed Veur Mekare is in het gebied nu al bezig met realisatie van een zonnepark.</p> <p>Het college heeft kennisgenomen van de businesscase en de financi&euml;le beoordeling. Het college stelt de raad voor een extra woningbouwopgave toe te voegen, en de mogelijkheden daarvan te laten onderzoeken. Daarnaast stelt het college de raad een verdere uitwerking voor door Stichting De Noordmanshoek van de plannen en een uitwerking van verkoop van de gronden aan de co&ouml;peratie Land van Ons.</p> 2021-09-27 09:00:00 +0200 2021-09-26 13:00:32 +0200 2021-09-27 09:06:53 +0200 B&W besluiten 14-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 september 2021</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>Ingekomen</h3> <ul> <li>Brief Huurdersvereniging Salland: Zorgen vastlopen woningmarkt &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Memo voor colleges nav het bestuurlijk spoedoverleg asiel-doorstroom op<br />9 september &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</li> </ul> <h2>3. Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022'</h2> <h3>Besluit</h3> <p>Het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022&rsquo; vast te stellen.</p> <h3>Samenvatting</h3> <p>Jaarlijks stelt het college het document &lsquo;Beleidsregels Subsidieverstrekking&rsquo; vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn.</p> <h2>4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst</h2> <h3>Besluit</h3> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;</li> <li>De Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2020001069-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 1 maart 2021, gewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van circa 5.525 m&sup2; aan landschapsontsierende bebouwing. Er zullen vier woonvolumes ontwikkeld worden, waarvan &eacute;&eacute;n woonvolume tot maximaal 3 wooneenheden opgesplitst mag worden. Tevens wordt circa 3000 m2 bos aangeplant en het erf wordt landschappelijk ingepast. Het bedrijf wordt be&euml;indigd, waardoor stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied &lsquo;Rijntakken&rsquo; wordt verminderd. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.</p> <h2>5. Burgerinitiatief openbare pumptrack locatiemogelijkheid Wijhe</h2> <h3>Besluit</h3> <ol> <li>Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, onder de volgende voorwaarden:<br />a. IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers komen tot een gezamenlijk gedragen plan tot (mede)gebruik van de locatie aan de Zandhuisweg in Wijhe;<br />b. De leden van het burgerinitiatief vergaren de financi&euml;le middelen binnen twee jaar (v&oacute;&oacute;r oktober 2023);<br />c. De gemeente draagt financieel niet bij.</li> <li>IJsclub Wijhe middels een brief van het besluit op de hoogte te brengen.</li> </ol> <h3>Samenvatting</h3> <p>Er is een burgerinitiatief om tot een openbare pumptrack in Wijhe te komen. Een pumptrack is een geasfalteerde baan met kleine heuvels die geschikt is voor verschillende wielersporten. Het College staat positief tegenover een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, mits IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers tot een gezamenlijk gedragen plan komen tot (mede)gebruik van het terrein en de leden van het burgerinitiatief volledig in financi&euml;le middelen voorzien v&oacute;&oacute;r oktober 2023. De leden van het burgerinitiatief zullen in overleg treden met omwonenden.</p> 2021-09-20 09:00:00 +0200 2021-09-17 11:46:12 +0200 2021-09-17 11:48:11 +0200 B&W besluiten 07-09-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a - 32435-2021</li> <li>Klacht over een gedraging van een medewerker van het team Leefomgeving - 33712-2021</li> <li>Voortgangsrapport en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie - 39231-2021</li> <li>Bestuursvergadering KonnecteD 9 september 2021 over Transformatieplan - 39345-2021</li> <li>Voorzieningenhart Wesepe - 26798-2021</li> <li>Principebesluit Houtweg 6, Den Nul - 37409-2021</li> </ol> 2021-09-13 09:15:00 +0200 2021-09-13 09:06:02 +0200 2021-09-13 09:06:02 +0200 B&W besluiten 31-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Burgerpeiling in 2021 - 39399-2020</li> <li>Regionale visie Jeugd 2021-2025 - 33137-2021</li> <li>Inclusie Agenda - 24781-2021</li> <li>Realisatieplan Heroverweging - 33716-2021</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2020 - 38467-2021</li> <li>Herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe</li> </ol> 2021-09-06 13:00:00 +0200 2021-09-06 11:29:25 +0200 2021-09-06 11:29:25 +0200 B&W besluiten 24-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoeringsprogramma Dienstverlening</li> <li>Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> 2021-08-30 14:30:00 +0200 2021-08-30 14:15:35 +0200 2021-08-30 14:15:35 +0200 B&W besluiten 17-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 augustus 2021</li> <li>Ingekomen</li> </ol> 2021-08-23 08:30:00 +0200 2021-08-22 14:03:52 +0200 2021-08-22 14:03:52 +0200 B&W besluiten 10-08-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 juli 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag 2020 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Samenwerkingsconvenant in het kader van schuldhulpverlening tussen gemeente Olst- Wijhe, SallandWonen, Budget Adviesbureau Deventer en Financi&euml;n de Baas</li> <li>Klacht handelswijze gemeentebestuur bouwproject Wijhendaalseweg</li> <li>Voorzieningenhart Wesepe</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over mogelijke berging kernafval&nbsp;</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het erf aan het Bouwhuispad 1 te Olst en het erf aan de Eikelhofweg 31 te Olst in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, De Wesenberg 6&nbsp;</li> <li>BP Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter inzage leggen</li> <li>Uitvoering motie &ldquo;Rijk pak ook uw verantwoordelijkheid&rdquo;</li> </ol> 2021-08-16 09:00:00 +0200 2021-08-13 12:11:23 +0200 2021-08-13 12:11:23 +0200 B&W besluiten 06-07-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Strategie Invoering Omgevingswet tot 1 juli 2022</li> <li>Stand van zaken Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Verzoek ontheffing verplichting zelfbewoning Olstergaard kavel 48</li> <li>Bestuursvergadering AB OD IJsselland 8 juli 2021 </li> <li>Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)</li> <li>Voorstel tot het toekennen van extra financiële middelen voor het schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk</li> <li>Welzorgsum, principeverzoek 18 appartementen IJsseldijk 59</li> <li>Instemmen met beantwoording van drie brieven over het Hoofdlijnenakkoord RES</li> <li>Beantwoording vragen raadslid Lof van D66 inzake woningbouw op het plan Weidebeek, hoek Brouwerskamp/Scholtensweg te Wesepe</li> <li>(Tussen) advies inzake bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst (Olasfa-terrein)</li> <li>Kinderopvangtoeslagenaffaire; anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen</li> <li>Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> 2021-07-12 09:00:00 +0200 2021-07-12 10:00:46 +0200 2021-07-12 10:00:46 +0200 B&W besluiten 29-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel benoeming nieuwe commissaris RvC KonnecteD BV</li> <li>Plaatsen van collegestukken op de website</li> <li>Principebesluit tot het ontwikkelen van een nieuw landgoed aan de Keizersweg 5a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Corona actieplan zelfstandig ondernemers</li> <li>Annotatie/ advisering Bestuurlijk overleg Jeugd dd 30-06-2021</li> <li>Principebesluit tot het ontwikkelen van woningbouw aan de Boskamp 47 te Olst (fase 2 van Bavelgem) en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor dit perceel.</li> </ol> 2021-07-05 09:00:00 +0200 2021-07-05 09:49:14 +0200 2021-07-05 09:49:14 +0200 B&W besluiten 22-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Startnotitie Omgevingsvisie</li> <li>Verzoek tot grondruil perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5408 (ged.) gelegen voor de Aardehuizen in Olst</li> <li>Benoeming lid kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> <li>Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten</li> <li>Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugd</li> <li>Jaarrekening DOWR 2020 en Kaderbrief DOWR 2022-2025</li> <li>Veiligheidsoverleg 23 juni 2021</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit op een verzoek om informatie</li> <li>ALV Dimpact 30 juni 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-06-28 09:00:00 +0200 2021-06-25 16:25:30 +0200 2021-06-25 16:26:16 +0200 B&W besluiten 15-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rapportage en jaarplan privacy 2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Velnerweg 2 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Jaarverantwoording kinderopvang 2020</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 20 en 20a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Annotatie ALV VNG 16 juni 2021</li> <li>‘Meerkosten Corona Subsidie’</li> <li>Reactie op advies Heroverweging door Adviesraad Samenleving</li> </ol></p> 2021-06-21 09:00:00 +0200 2021-06-17 16:59:53 +0200 2021-06-17 16:59:53 +0200 B&W besluiten 08-06-2021 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2><span>Afwezig</span></h2> <ul> <li><span>de heer H.G. Engberink</span></li> <li><span>wethouder</span> <span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 juni 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vervanging wethouder Engberink</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 29 maart 2021 tot het instemmen met de wijziging van een uitweg aan de Westrikstraat 2 in Wesepe</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit  van 1 april 2021 tot het instemmen met de wijziging van een uitweg aan de Sichemstraat 24 in Wesepe</li> <li>Aanvraag, draaien kavels twee-onder-een-kapwoning Olstergaard</li> <li>Kadernota 2022-2025</li> <li>Advies Monumentencommissie monumentenaanwijzing, Olsterkampweg montagewoningen </li> </ol> <p> </p> 2021-06-14 11:30:00 +0200 2021-06-11 15:26:36 +0200 2021-06-14 11:31:32 +0200 B&W besluiten 01-06-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 mei 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principeverzoek Rijksstraatweg 5, 5a en 7 Wijhe</li> <li>Cofinanciering LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2021-2023</li> <li>Vervanging FMI door DOWR-Financiële Administratie</li> <li>Voorstel tot het nemen van een principebesluit voor een aangepast plan aan Raalterweg 9-9a te Wesepe </li> <li>Vaststellen RES 1.0 West-Overijssel</li> </ol> 2021-06-07 09:00:00 +0200 2021-06-04 16:10:30 +0200 2021-06-04 16:10:30 +0200 B&W besluiten 25-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 mei 2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Addendum op huur- en exploitatieovereenkomst stichting Zwembad de Welters</li> <li>Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021</li> <li>Rapport Overijsselse Ombudsman over klacht</li> <li>Maatschappelijk herstel en nazorg na corona</li> <li>House2Start betaalbare starterswoningen op Zonnekamp Oost in Olst</li> <li>Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 OD IJsselland</li> <li>Jaarstukken 2020 - jaarverslag en jaarrekening</li> </ol> 2021-05-31 09:00:00 +0200 2021-05-28 12:38:36 +0200 2021-06-04 16:04:45 +0200 B&W besluiten 18-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-05-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerpbegroting 2022 RSJ IJsselland en jaarrekening 2020</li> <li>Concept programmabegroting 2022, jaarstukken 2020, bestuursrapportage voorjaar 2021 en jaarimpressie 2020 van de GGD IJsselland</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Weseperenkweg 4</li> <li>Vervroegde aflossing lening SallandWonen en BNG</li> <li>Raadsvoorstel kindcentrum Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit van 20 januari 2021 voor het reserveren van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Van Hogendorpstraat 6 te Olst</li> <li>Nota reserves en voorzieningen 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-05-25 09:00:00 +0200 2021-05-21 12:09:47 +0200 2021-05-21 12:10:19 +0200 B&W besluiten 11-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-05-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Veertarieven Olster en Wijhese Veer</li> <li>Verkoop groenstrook gelegen tussen Kerkstraat 12 en 16 in Wijhe</li> <li>Intentieovereenkomst Sportkantine de Hooiberg, Hooiberglaan 9 te Olst</li> <li>Principebesluit tot het splitsen van de karakteristieke woning aan de Zandhuisweg 37 te Wijhe in twee zelfstandige wooneenheden</li> <li>Jaarrekening 2020 Sallcon GR, Jaarbericht 2020 KonnecteD B.V., 2e begrotingswijziging 2021 Sallcon GR en Begroting 2022 Sallcon GR</li> <li>Afwijking lotingsreglement bouwkavels 2011 voor Olstergaard</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-05-17 09:00:00 +0200 2021-05-14 11:54:29 +0200 2021-05-14 11:55:40 +0200 B&W besluiten 04-05-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verkeer Olst vragen fractie D66</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom wegens overtreding van de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning van 14 mei 2012</li> <li>Ledenraadpleging VNG over cao Aan de Slag (beschut werk en loonkostensubsidie Participatiewet)</li> </ol> <p> </p> 2021-05-10 09:00:00 +0200 2021-05-07 13:56:33 +0200 2021-05-07 13:57:03 +0200 B&W besluiten 26-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-04-2021</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Fusie effectrapportages Stichting Mijnplein</li> <li>Gespreksnotitie beeldvormende raadsvergadering kindcentrum Wijhe</li> <li>Concept programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een minicamping</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 14 december 2020, verzonden op 15 december 2020 tot het invorderen van een dwangsom</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een bijgebouw op het perceel aan Marsweg 8 te Wesepe</li> <li>Terugblik eerste jaar Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in Olst-Wijhe</li> <li>Bestuursvergadering AB OD IJsselland 29 april 2021 (heidag)</li> <li>Noorder Koeslag, Park Woeste Wijhe, verkoop strook grond achter Grutto</li> </ol> 2021-05-03 09:04:00 +0200 2021-05-03 09:04:30 +0200 2021-05-03 09:04:58 +0200 B&W besluiten 20-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Mandaat aan de directeur van de Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Jaarverslag Leerplicht-RMC 2019-2020</li> <li>Wedervragen van 15 maart 2021 inzake kalvermesterij aan Eikelhofweg 33a te Olst</li> <li>Toekomstbestendige vervanging thin clients</li> <li>Overeenkomsten Loswal 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-04-26 09:00:00 +0200 2021-04-23 10:23:45 +0200 2021-05-03 09:06:49 +0200 B&W besluiten 13-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-04-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Raadsinformatiebrief inzake toezegging 415 en 417</li> <li>Principeverzoek splitsing karakteristieke boerderij aan Oude Deventerweg 14-14a te Olst</li> <li>Wegenonderhoud 2021</li> <li>Aanvraag ‘Cultuur aan de Basis’ 2021 - 2024 Olst-Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-04-19 09:00:00 +0200 2021-04-16 13:29:02 +0200 2021-04-16 13:29:18 +0200 B&W besluiten 06-04-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gezamenlijke zienswijze n.a.v. de ontwerp Natuurvergunning voor Lelystad Airport</li> <li>Overeenkomsten havenmeester en ligplaats horecaboot Loswal</li> <li>Vaststellen tarieven gebruik sportaccommodaties en velden seizoen 2021/2022 en herziene gebruikersovereenkomst sporthal De Hooiberg</li> <li>Annotatie Bestuurlijk overleg Jeugd 07-04-2021</li> </ol> <p> </p> 2021-04-12 09:00:00 +0200 2021-04-08 13:23:26 +0200 2021-04-08 13:25:11 +0200 B&W besluiten 30-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoners van de Zonnenbergerweg 14 te Wesepe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het afgraven en hergebruiken van grond op het perceel (naast) Schuilenbergerweg 12 in Olst</li> <li>Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst</li> <li>Uitvoeringsplan SUWI WerkgeversServicepunt FactorWerk</li> <li>Klachtenrapportage 2020</li> <li>Sportkantine De Hooiberg</li> <li>Vernieuwde regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>Definitieve besluitvorming inkoopstrategie doorontwikkelde inkoopmodel Jeugd RSJ</li> <li>VTH- jaarverslag 2020</li> <li>Uitstel lokale belastingen en leges</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2021-04-06 09:00:00 +0200 2021-04-02 08:34:24 +0200 2021-04-02 08:34:38 +0200 B&W besluiten 23-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evaluatie Meldpunt sociaal domein Olst-Wijhe</li> <li>Nota waardering en afschrijving vaste activa 2021 Olst-Wijhe</li> <li>Actualisering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en aanverwante regelgeving voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden in Olst-Wijhe</li> <li>Beoordeling zienswijzen en raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Voortzetting projectorganisatie heroverweging na 1 april</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12</li> <li>Ontwikkelingen havenmeester, leges, overeenkomt drijvende horecavoorziening</li> <li>Stand van zaken kindcentrum Wijhe</li> </ol> <p> </p> 2021-03-29 09:00:00 +0200 2021-03-25 13:20:41 +0100 2021-03-25 13:27:35 +0100 B&W besluiten 16-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over compost</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Zonnenbergerweg 14 te Wesepe</li> <li>Maatschappelijk herstel en nazorg na corona</li> <li>Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland ten behoeve van de begroting 2022</li> <li>Verzoek aan directie Grolleman B.V. om op eigen initiatief een aanvraag revisievergunning in te dienen</li> <li>Regionale Woonagenda West-Overijssel</li> <li>Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)</li> </ol> <p> </p> 2021-03-22 09:00:00 +0100 2021-03-19 09:43:33 +0100 2021-03-19 09:44:14 +0100 B&W besluiten 09-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-03-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Manifestgroep ‘Nood luidt de klok’: vanuit een status quo vooruitkijken</li> </ol></p> 2021-03-15 09:00:00 +0100 2021-03-11 14:04:45 +0100 2021-03-11 14:04:45 +0100 B&W besluiten 02-03-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evaluatie totstandkoming vogelkijkscherm Welsum</li> <li>Procesmachtiging kort geding Atos - VNG Realisatie namens de deelnemende gemeenten</li> <li>Voortzetten inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH</li> <li>Aanpassing bestuursopdracht heroverweging</li> <li>Mandaat en volmacht tot het verlenen van schriftelijke toestemming voor het overdragen van rechten en verplichtingen zoals opgenomen in een anterieure overeenkomst</li> <li>Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering (ALV) Dimpact 3 maart 2021</li> <li>Vergadering AB OD IJsselland 4 maart 2021</li> <li>Vaststellen addendum structuurvisie Scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul</li> <li>Plan van aanpak herontwikkeling Tellegenschool Wijhe</li> <li>Benoeming stembureauleden, reserveleden en tellers voor de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021 en benoeming leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal stemmen tellen op 18 maart 2021</li> <li>Eindrapport maatschappelijk vastgoed HEMM</li> </ol></p> 2021-03-08 09:00:00 +0100 2021-03-05 11:16:42 +0100 2021-03-05 11:16:42 +0100 B&W besluiten 23-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Machtigingsbesluit Belastingdienst aan gemeenten om contact op te nemen met gedupeerde inwoners van de kinderopvangtoeslagaffaire</li> <li>Vragen van raadslid n.a.v. het uitvoeringsprogramma VTH 2021</li> <li>Memo voortgangsrapportage detailhandelsvisie</li> <li>Autorisatie gegevensverstrekking BRP/GBAv administratie Toegangsteam Jeugd</li> <li>Intentieovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed realisatie kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul</li> <li>Grondverwerving Averbergen en intentieovereenkomst schoollocaties Olst</li> <li>Aanvraag structurele subsidie Financiën de Baas</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12</li> <li>Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte eo</li> </ol> <p> </p> 2021-03-01 09:00:00 +0100 2021-02-26 13:27:53 +0100 2021-03-05 10:45:23 +0100 B&W besluiten 16-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoners aan de Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning aan de Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek voor perceel Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Plan van Aanpak Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Aanwijzen stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2021</li> <li>Opzetten Taskforce Tweede Kamerverkiezingen 2021</li> <li>Plan van aanpak Herziening Subsidiebeleid</li> </ol> <p> </p> 2021-02-22 09:00:00 +0100 2021-02-19 08:53:11 +0100 2021-02-19 08:55:16 +0100 B&W besluiten 09-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-02-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Schriftelijke vragen van GroenLinks fractie over vergunning aan de Eikelhofweg 33a Olst</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een kapschuur aan de Steunenbergerweg 7a in Olst</li> <li>Veiligheidsoverleg 10 februari 2021</li> </ol> <p> </p> 2021-02-15 09:00:00 +0100 2021-02-12 10:12:10 +0100 2021-02-12 10:12:39 +0100 B&W besluiten 02-02-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning de Brabantse Wagen 6 te Wijhe</li> <li>Overstap naar Uniek Sporten en ondertekenen van de samenwerkings-overeenkomst</li> </ol></p> 2021-02-08 09:00:00 +0100 2021-02-05 12:20:06 +0100 2021-02-05 12:20:06 +0100 B&W besluiten 26-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording raadsvragen raadsleden Jumelet en Schumacher over de stand van zaken met betrekking tot de KGO-regeling (toezegging 414)</li> <li>Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe: advies tunnel</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2</li> <li>Top Welsum verplaatsing naar Infocentrum Den Nul</li> <li>Spoorboek Planning- en controlcyclus 2021 Bestuurlijke planning</li> <li>Ondersteuning cultuursector in coronatijd</li> <li>Annotatie Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG, 12 februari 2021 </li> </ol> <p> </p> 2021-02-01 09:00:00 +0100 2021-01-29 10:28:08 +0100 2021-02-05 12:18:46 +0100 B&W besluiten 19-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het splitsen van de karakteristieke woning aan de Wesenberg 6 te Wijhe in twee zelfstandige wooneenheden</li> <li>Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over de armoedeval</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Kerkpadsblok 16 te Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe</li> <li>Informatiebeveiligingsplan en zelfevaluatie BRP en PNIK 2020</li> <li>Strategisch HR-beleid</li> </ol></p> 2021-01-25 09:00:00 +0100 2021-01-22 09:58:18 +0100 2021-01-22 09:58:18 +0100 B&W besluiten 12-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-01-2021</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van vijf appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe</li> <li>Principebesluit uitbreiding bouwvlak en gebruik aan de Raalterweg 48-50 te Wesepe</li> <li>Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16</li> <li>Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2020</li> <li>Corona meerkostenregeling hulpmiddelen</li> <li>Ondersteunen subsidieaanvraag Horizon 2020 programma Green Deal, Energy Citizens Embracing Change</li> </ol></p> 2021-01-18 09:00:00 +0100 2021-01-15 12:17:43 +0100 2021-01-15 12:17:43 +0100 B&W besluiten 05-01-2021 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit  op een verzoek om informatie</li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over drie bezwaarschriften tegen drie besluiten op een verzoek om informatie</li> <li>Regiovisie Midden IJssel, een gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en ondersteuning</li> <li>Evenementenkalender 2021</li> <li>Verklaring Regiodeal Regio Zwolle</li> <li>Herbouwen van twee woningen op landgoed Zorgvliet aan de Boxbergerweg 2 in Olst - gewijzigd plan</li> <li>Aanvraag Subsidie Voedselbank Raalte e.o.</li> </ol></p> 2021-01-11 09:00:00 +0100 2021-01-07 10:36:20 +0100 2021-01-07 10:36:20 +0100 B&W besluiten 15-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Transitievisie warmte</li> <li>Wijziging bekostiging peuterwerk en voorschoolse educatie</li> <li>Begroting 2021 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 1e wijziging en Begroting 2021 KonnecteD</li> <li>Uitvoeringsprogramma VTH</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2021</li> <li>Veiligheidsoverleg 16 december 2020</li> <li>Annotatie agenda Algemeen bestuur OD IJsselland 17-12-2020</li> <li>Toezegging 399 verminderen verpakkingen</li> <li>Addendum structuurvisie met betrekking tot kindcentrum onderwijscluster Olst-Boskamp-Den Nul locatie Averbergen Noord</li> <li>Overeenkomst buurthuis Den Nul</li> <li>Realisatieovereenkomst ombouw spoorwegovergang Oude Allee</li> <li>Evaluatie en samenwerking inzameling oud papier 2021 t/m 2023</li> </ol> <p> </p> 2020-12-20 09:00:00 +0100 2020-12-17 13:05:18 +0100 2020-12-17 13:05:44 +0100 B&W besluiten 08-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-12-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein</li> <li>Herontwikkeling Olsterkampweg 3 t/m 41 in Olst</li> <li>Herziening bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Convenant Trajectberaad en Nazorg Jeugdigen na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting</li> <li>Raadsinformatiebrief ontwikkelingen stikstofproblematiek</li> <li>Evaluatie participatie Noordmanshoek, toezegging raad 389</li> <li>Vaststellen 'Budgetovereenkomst 2021-2022 Gemeente Olst-Wijhe - Stichting Bibliotheek Salland'</li> <li>Reserveren diverse budgetten 2021 ten behoeve van Omgevingsdienst</li> <li>Verruiming winkeltijden kerstdagen 2020</li> <li>Annotatie AB/BO Publieke Gezondheid GGD IJsselland 10 december 2020</li> <li>BO/PFO Jeugd RSJ IJsselland d.d. 9-12-2020</li> <li>Besluiten in afwachting van de doorontwikkeling inkoop van specialistische jeugdhulp per 1 januari 2022</li> <li>Reglement Lokaal Overleg</li> <li>Voordracht herbenoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester</li> </ol> 2020-12-14 09:00:00 +0100 2020-12-10 12:58:18 +0100 2020-12-10 12:58:18 +0100 B&W besluiten 01-12-2020 <h2>Aanwezig</h2> <h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> </h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Cofinanciering LEADER aanvraag projecten Zuivel van Salland, Techniek Salland in beeld met VR en Zintuigenpad Overkempe</li> <li>Geactualiseerde tarieven Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Herontwikkeling aan de Weseperenkweg 4 te Wesepe</li> <li>Vergaderstukken Dimpact Algemene Ledenvergadering (ALV) 7 december 2020</li> <li>Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening inzake carbid schieten</li> <li>Verordening toeristenbelasting 2021</li> <li>Vaststellen verordening onroerendezaakbelastingen 2021 en de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021</li> <li>Oordeel Overijsselse Ombudsman over twee klachten</li> </ol> <p> </p> 2020-12-07 09:00:00 +0100 2020-12-04 12:29:27 +0100 2020-12-04 12:29:47 +0100 B&W besluiten 24-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling van de prestatieafspraken 2021 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling reken-technische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2020</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2</li> <li>Vaststelling startnotitie nieuwe Woonvisie</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 2e wijziging van de Legesverordening 2021</li> <li>Bestuursopdracht Ontwikkelprogramma: ‘Naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe’</li> <li>Gunning Raamovereenkomst Wmo-maatwerkvoorzieningen Raalte &amp; Olst-Wijhe 2021</li> </ol></p> 2020-11-30 09:00:00 +0100 2020-11-27 11:22:50 +0100 2020-11-27 11:23:26 +0100 B&W besluiten 17-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Petitie nieuwe trailerhelling</li> <li>Voorstel tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021, inhoudende verlaging leges voor aanvragen exploitatie gastouderopvang</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Raalterweg 25 / Lierderholthuisweg 9 te Wijhe</li> <li>Grondprijzenbrief 2021</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied G.J. Kappertweg 2 te Wesepe</li> <li>Projectorganisatie Heroverweging</li> </ol> 2020-11-23 09:00:00 +0100 2020-11-20 13:56:22 +0100 2020-11-20 13:56:22 +0100 B&W besluiten 10-11-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-11-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Raadsinformatiebrief Lokaal Eigendom</li> <li>Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienst bevolkingszorg DOWR</li> <li>Plan van aanpak Implementatie en inkoopstrategie nieuwe Wet inburgering</li> <li>Overeenkomst bouw tunnel Ter Stegestraat Olst</li> <li>Bestuursopdracht heroverweging</li> </ol><br /> 2020-11-16 09:00:00 +0100 2020-11-13 09:59:17 +0100 2020-11-13 09:59:17 +0100 B&W besluiten 03-11-2020 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Input overeenkomst Zonnepark Noordmanshoek BV (onderdeel coöperatie Goed Veur Mekare) voor de realisatie van het zonnepark op Noordmanshoek</li> <li>Beantwoording moties met wensen en bedenkingen op de concept RES</li> <li>Vaststellen aangepast toetsingskader bij Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Handhavingsverzoek bewoners Benedendijk in Olst</li> <li>Olstergaard, bouwrijp maken</li> </ol> 2020-11-09 09:00:00 +0100 2020-11-05 12:59:18 +0100 2020-11-05 13:20:37 +0100 B&W besluiten 27-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerpbesluit deelname Veiligheidsregio IJsselland aan werkgeversvereniging Veiligheidsregio's</li> <li>Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Stijging werkvoorraad meldingen Wmo en inzet extra capaciteit</li> <li>Volmacht in verband met uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2019</li> <li>Bestuursrapportage 2020</li> <li>House2Start betaalbare starterswoningen op Zonnekamp Oost te Olst</li> </ol> <p> </p> 2020-11-02 09:00:00 +0100 2020-10-30 14:03:25 +0100 2020-11-05 12:59:31 +0100 B&W besluiten 20-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Nieuwe beslissing op bezwaar tegen vergunning voor sportcafé De Hooiberg en vaststelling van de verschuldigdheid van de dwangsom</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de Veldweg 2 in Welsum</li> <li>Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Dingshofweg 7-7a'</li> <li>Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota</li> <li>Belastingverordeningen 2021</li> <li>Raadsinformatiebrief verlenging sturingsarrangementen verbonden partijen</li> <li>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering 2020</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2020-10-26 09:00:00 +0100 2020-10-23 11:45:27 +0200 2020-10-23 11:46:14 +0200 B&W besluiten 13-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-10-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan het bedrijf aan de Hogeweg 14 te Wijhe</li> <li>Beantwoording motie ‘Onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden gebruik te maken van subsidiebureaus’ </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024/raadsvoorstel </li> </ol> 2020-10-20 13:00:00 +0200 2020-10-19 08:15:14 +0200 2020-10-19 08:15:14 +0200 B&W besluiten 06-10-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie</li> <li>Mandaat AVG</li> <li>Voortgangsrapportage Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022</li> <li>Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</li> <li>Onderzoek ja-/ja-sticker naar aanleiding van motie van de fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen</li> </ol> 2020-10-12 09:00:00 +0200 2020-10-08 13:50:55 +0200 2020-10-08 13:50:55 +0200 B&W besluiten 29-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Samenwerkingscontracten Dimpact</li> <li>Principeverzoek tot het realiseren van vier verblijfsrecreatieve voorzieningen op landgoed ’t Rozendael te Wijhe</li> <li>Veiligheidsoverleg 30 september 2020</li> </ol> 2020-10-05 09:00:00 +0200 2020-10-02 10:16:21 +0200 2020-10-02 10:16:21 +0200 B&W besluiten 22-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Advies aanvraag om tegemoetkoming in planschade Jan Schamhartstraat 87c te Olst</li> <li>Bestuursopdracht Economie Olst-Wijhe</li> <li>Ontheffing verwijderen haag Ontmoetingshoek 2 Wijhe</li> <li>Schriftelijke vragen PvdA-fractie over sportcafé De Hooiberg</li> <li>Aangepaste verordening onderwijshuisvesting</li> <li>Integraal jeugdplan  Olst-Wijhe</li> <li>Annotatie Algemene Ledenvergadering VNG op 25 september 2020</li> </ol> <p> </p> 2020-09-28 09:00:00 +0200 2020-09-24 12:25:39 +0200 2020-09-24 12:25:49 +0200 B&W besluiten 15-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-09-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de bewoner aan de Holstweg 12 te Den Nul</li> <li>Verzoek om geldlening van Enexis tot versterking van haar eigen vermogen</li> <li>Gewijzigde Leidraad invordering 2020</li> </ol> <p> </p> 2020-09-21 09:00:00 +0200 2020-09-17 15:01:19 +0200 2020-09-17 15:02:36 +0200 B&W besluiten 08-09-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-09-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een berging op het perceel aan de Gaarde 12c te Olst</li> <li>Benoeming Functionaris Gegevensbescherming</li> <li>Bemensing geschillencommissie</li> </ol> <p> </p> 2020-09-14 09:00:00 +0200 2020-09-10 14:17:30 +0200 2020-09-10 14:21:16 +0200 B&W besluiten 01-09-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-08-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2021</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2019</li> <li>Uitvoeren inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH</li> </ol> <p> </p> 2020-09-07 09:00:00 +0200 2020-09-03 10:04:20 +0200 2020-09-03 10:07:13 +0200 B&W besluiten 25-08-2020 <p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p><span>de heer M. Blind, wethouder</span></p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-08-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Invulling bezuinigingstaakstelling Stichting Bibliotheek Salland</span></li> <li><span>Wijziging mandatering OD IJsselland</span></li> <li><span>Strategisch Personeelsplan 2021-2024</span></li> <li><span>Vestiging recht van opstal persriool en drukrioleringsunit</span></li> <li><span>Vragen PvdA-fractie over montagewoning Olsterkampweg</span></li> <li><span>Vervolg bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers, verenigingen, zzp-ers en stichtingen</span></li> </ol></p> 2020-08-31 09:00:00 +0200 2020-08-28 09:31:05 +0200 2020-08-28 09:31:05 +0200 B&W besluiten 18-08-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p> </p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-08-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een vrijstaande woning op het perceel aan Jan Schamhartstraat 87a in Olst</li> <li>Vervolgtraject vrijkomende schoollocaties Tellegenschool en De Holsthoek</li> </ol> <p><span></span></p> <p> </p> 2020-08-24 09:00:00 +0200 2020-08-20 15:07:26 +0200 2020-08-20 15:07:26 +0200 B&W besluiten 11-08-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Wijziging overeenkomsten BNG Bank</span></li> <li><span>Omgevingsvergunning Calamiteitenroute, Olst</span></li> <li><span>Beoordelen zienswijzen en voorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat</span></li> <li><span>Beveiliging spoorwegovergang Oude Allee</span></li> <li><span>Aanvraag verhoging structurele middelen Financiën de Baas</span></li> <li><span>Urgente onderdelen Begroting 2021</span></li> <li><span>Principeverzoek herontwikkeling van de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst en het in procedure brengen van een bestemmingsplan</span></li> <li><span>Principebesluit tot het herontwikkelen van het erf aan de Kappeweg 12 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</span></li> <li><span>Verzoek om een richtinggevende uitspraak over de herontwikkeling van de locaties Vettewinkelweg 3 en Wesenberg 8 in Wijhe en het in procedure brengen van een bestemmingsplan</span></li> <li><span>Herbouwen van twee woningen op Landgoed Zorgvliet aan de Boxbergerweg in Olst</span></li> <li><span>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13</span></li> <li><span>Principebesluit tot de wijziging van de bestemming op het perceel Boerlestraat 22 en 22A te Wijhe</span></li> <li><span>Realisatie van een woning in het buurtschap Herxen op het perceel naast Herxen 71, Wijhe op basis van het Buurtschappenbeleid</span></li> <li><span>Vaststellen bestemmingsplan Olstergaard</span></li> </ol> <p> </p> 2020-08-17 09:00:00 +0200 2020-08-14 10:37:11 +0200 2020-08-14 10:52:36 +0200 B&W besluiten 30-06-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-06-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag 2019 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Jaarrekening DOWR 2019 en Kaderbrief DOWR 2021-2024</li> <li>VNG Ledenraadpleging Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw</li> <li>Beoordeling zienswijze en voorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) - </li> <li>Interne verrekentarieven 2020</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Bokkelerweg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe"</li> <li>Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020</li> <li>Vergadering AB OD IJsselland 2 juli 2020</li> </ol> 2020-07-06 09:00:00 +0200 2020-07-03 09:31:12 +0200 2020-08-14 10:37:38 +0200 B&W besluiten 23-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Procesvoorstel Zacht plan De Omloop</span></li> <li><span>Principebesluit tot de wijziging van het bouwvlak op het perceel Ketelgatstraat 13 te Olst</span></li> <li><span>Advies Veiligheidsoverleg 24 juni 2020</span></li> <li><span>Straatnaamgeving woningbouwplannen: IJssellandschap hoek Scholtensweg / Brouwerskamp te Wesepe, Abersonterrein tussen Averbergen en Kleistraat te Olst, Boskamp 47 te Olst en Olstergaard te Olst</span></li> <li><span>Huur/pacht perceel gelegen voor Aardehuizen Olst</span></li> <li><span>Brief Huurdersvereniging Salland over slaagkansen voor woningzoekenden</span></li> <li><span>Bezwaar en voorlopige voorziening Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en Koekoeksweg te Olst</span></li> <li><span>Ledenraadpleging VNG </span></li> <li><span>Herontwikkeling Boerlestraat 15 / 15a in Wijhe met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving</span></li> </ol></p> 2020-06-29 10:00:00 +0200 2020-06-26 13:04:34 +0200 2020-06-26 13:04:34 +0200 B&W besluiten 16-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li><span>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</span></li> <li><span>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</span></li> <li><span>de heer M. Blind, wethouder</span></li> <li><span>de heer H.G. Engberink, wethouder</span></li> <li><span>de heer drs. H. Olthof, wethouder</span></li> </ul> <h2><strong>Agenda</strong></h2> <ol> <li><span>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-06-2020</span></li> <li><span>Ingekomen</span></li> <li><span>Gemeentelijk energiebedrijf (GEB)</span></li> <li><span>Vragen GroenLinks motorenoverlast Marle- en IJsseldijk</span></li> <li><span>Eindrapportage transformatieprogramma Sociaal Domein</span></li> <li><span>Principebesluit tot wijziging van het bestemmingsplan voor Raalterweg 89 Wesepe</span></li> <li><span>Jaarverantwoording Kinderopvang 2019</span></li> <li><span>Bestuursopdracht Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed</span></li> <li><span>Raadsinformatiebrief raad over verzoek Enexis over versterken eigen vermogen</span></li> <li><span>Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe</span></li> <li><span>Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren in verband met coronacrisis</span></li> <li><span>Benoeming leden kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</span></li> <li><span>Huisvestingsplan gemeentehuis</span></li> <li><span>Uitvoering motie vreemd aan de orde van de dag ‘Opvang verweesde kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen’</span></li> <li><span>Verkoop groenstrook gelegen tussen Kerkstraat 12 en 16 en groenstrook achter Kerkstraat 16 in Wijhe</span></li> <li><span>Advisering Bestuurlijk Overleg Jeugd, RSJ, d.d. 17 juni 2020</span></li> <li><span>ALV Dimpact 17 juni 2020</span></li> </ol> 2020-06-22 09:00:00 +0200 2020-06-19 12:23:38 +0200 2020-06-19 12:23:54 +0200 B&W besluiten 09-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-06-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Toezegging 382</li> <li>Ligplaatsgelden vaste ligplaatsen Passantenhaven Wijhe 2020</li> </ol></p> 2020-06-15 09:00:00 +0200 2020-06-11 11:05:07 +0200 2020-06-11 11:05:07 +0200 B&W besluiten 02-06-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Energieloket 3.0 periode 2021-2023</li> <li>Ledenraadpleging VNG Cao Sw 2020</li> </ol> 2020-06-08 09:00:00 +0200 2020-06-08 08:48:12 +0200 2020-06-08 08:48:35 +0200 B&W besluiten 26-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot oplossing van financieel tekort aanbesteding verbouwing Dorpshuis Welsum ten behoeve van integratie openbaar onderwijs</li> <li>Aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen Raalte Olst-Wijhe 2021</li> <li>Antwoordbrief op schriftelijke reactie naar aanleiding van het persbericht over de tunnel Ter Stegestraat</li> <li>Begroting 2020 Sallcon Gemeenschappelijke regeling (1e wijziging), begroting 2021 en jaarrekening 2019</li> <li>Projectplan corona</li> <li>Jaarstukken 2019 - jaarverslag en jaarrekening</li> <li>Gewijzigd principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Boerhaar 3 te Wijhe, Middelerstraat 2 te Olst en Rietbergweg 6 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> </ol> <p> </p> 2020-06-02 09:00:00 +0200 2020-05-28 13:20:44 +0200 2020-05-28 15:03:42 +0200 B&W besluiten 19-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Abersonterrein, Olst en het nemen van een besluit vormvrije m.e.r. ten behoeve van deze ontwikkeling</li> <li>Onderzoek wonen jongeren Wesepe</li> <li>Vragen van D66 over de rol en status van VVN</li> <li>Resultaat afvalinzameling 2019 </li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen diverse fracties over opvang minderjarige vluchtelingen</li> <li>Vaststellen tarieven gebruik sportaccommodaties en velden seizoen 2020/2021</li> <li>Huisvesting Noaberhuus Wijhe</li> <li>Aangepaste huurprijs restaurantboot Loswal te Wijhe 2020 en mogelijkheid en verlenging huurovereenkomsten ligplaat restaurantboot en havenmeesterschap tot eind 2023</li> <li>Jaarstukken 2019, wijziging begroting OD 2020 en ontwerp begroting 2021 OD IJsselland</li> </ol></p> 2020-05-25 09:00:00 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 B&W besluiten 12-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Calamiteitenroute, Olst</li> <li>Bestuursrapportage voorjaar 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 </li> <li>Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021 GGD IJsselland</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA over de RES</li> <li>Mandaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers</li> <li>Vaststelling van de verschuldigdheid van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning aan de Hooiberglaan 9 te Olst</li> <li>Concept programma begroting RSJ IJsselland 2021 en Kadernota</li> <li>Annotatie Bestuurlijk en Portefeuille overleg RSJ IJsselland 13 mei 2020</li> <li>Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona</li> </ol> 2020-05-18 09:00:00 +0200 2020-05-15 11:11:00 +0200 2020-05-15 11:13:39 +0200 B&W besluiten 04-05-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principeverzoek tot het realiseren van een woning in een bijgebouw op het perceel Hendrik Droststraat 36 in Olst</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake testcapaciteit coronavirus</li> </ol> <p> </p> 2020-05-11 09:00:00 +0200 2020-05-07 11:52:27 +0200 2020-05-15 11:11:25 +0200 B&W besluiten 28-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>2020-03-23 Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona </li> <li>Financiële consequenties sluiting sportaccommodaties vanwege landelijke coronamaatregelen</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2021</li> <li>Starten bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van een fietstunnel aan Ter Stegestraat in Olst</li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2021, kadernota en jaarstukken 2019</li> </ol> 2020-05-04 15:00:00 +0200 2020-05-01 12:24:59 +0200 2020-05-01 12:25:23 +0200 B&W besluiten 21-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principeverzoek voor het realiseren van  een kleinschalig woon-zorgcomplex met 12 appartementen voor ouderen met een zorgvraag op de locatie van de school Dijkzicht aan de IJsseldijk 59 te Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b</li> </ol> 2020-04-28 09:00:00 +0200 2020-04-24 09:51:17 +0200 2020-04-24 09:51:37 +0200 B&W besluiten 14-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag Leerplicht-RMC 2018-2019</li> <li>Gunning asfaltbestek 2020-2023 </li> <li>Raadsinformatiebrief voortgang aanpak stikstofproblematiek</li> <li>Schriftelijke consultatie ten behoeve van het Veiligheidsoverleg IJsselland</li> <li>Klacht over het optreden van de gemeente in de procedure van een verleende omgevingsvergunning</li> <li>Compensatie niet geleverde diensten gym- en zwemvervoer in relatie tot coronavirus</li> <li>Afschaffen forfaitaire tarief toeristenbelasting Olst-Wijhe per 2021 en verder</li> </ol> <p> </p> 2020-04-20 09:00:00 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 B&W besluiten 07-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wegenonderhoud 2020</li> <li>Maatregelen riolering 2020</li> <li>Verkeer Olst, tunnel Ter Stegestraat</li> <li>Verkeer Olst, second opinion</li> <li>Aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>Basjkieren project: Kozakken aan de IJssel</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming</li> <li>Continuering financiering Jeugdhulpaanbieders</li> </ol></p> 2020-04-14 09:00:00 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 B&W besluiten 31-03-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder (telefonisch)</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Uitwerking programma participatie</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek</li> <li>Bezwaar tegen het besluit waarin wordt meegedeeld dat geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouw van een schuur op het perceel Thorbeckestraat 54 in Olst</li> <li>VTH-jaarverslag 2019</li> <li>(Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> <li>Vaststellen geurverordening Boskamp</li> <li>Invloed uitbraak Coronavirus op eenmalige en jaarlijkse subsidies</li> <li>Doorbetalen subsidies peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie en sociaal medische indicaties in verband met de corona-crisis</li> <li>Strategisch Informatie Plan 2020 – 2023 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Informatie bestrijding Eiken Processierups 2020 en evaluatie 2019</li> <li>Memo naar aanleiding van beeldvormende bijeenkomstraad 24 en 25 februari Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (24 maart 2020)</li> <li>Voorstel tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul</li> </ol> 2020-04-06 09:00:00 +0200 2020-04-03 10:10:29 +0200 2020-05-08 11:08:44 +0200 B&W besluiten 24-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principebesluit tot de plaatsing van een woonunit ten behoeve van arbeidsmigranten op het perceel Steunenbergerweg 7-7a in Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan uitoefenen van een touringcarbedrijf aan de IJsselstraat 4 en 6 in Wijhe</li> <li>Herstelwerkzaamheden Carillon Wijhe </li> <li>Verkeer Olst, reactie op de brief van de groep “actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat”</li> <li>Realisatie van een woning op het perceel Leugenshorst 4 in Wijhe met toepassing van KGO-beleid</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Parentshouse: verlenging Pilotperiode</li> <li>Raadsinformatiebrief P&amp;C cyclus 2020</li> </ol> 2020-03-30 09:00:00 +0200 2020-03-27 12:19:50 +0100 2020-03-30 12:02:45 +0200 B&W besluiten 17-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Coronavirus maatregelen</li> <li>Vaststellen Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe en Beleidsregels </li> <li>AB GGD IJsselland 19 maart 2020</li> <li>Raadsinformatiebrief in verband met toezegging 397 Jongerenwerk</li> <li>Beeldmateriaal en toestemmingsverklaringen in relatie tot het opschonen in het kader van Office 365 en de AVG</li> <li>Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot + Havenmeesterschap Loswal te Wijhe 2020</li> </ol></p> <p> </p> 2020-03-23 09:00:00 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 B&W besluiten 10-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rechtspositie wethouders</li> <li>Realisatie van een twee-onder-een-kapwoning op het perceel Raalterweg 9-9a in Wesepe </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma</li> <li>Principebesluit tot het omvormen van de bestemming 'wonen' naar de bestemming 'recreatie-verblijfsrecreatie' op het perceel Erveweg 3 in Welsum</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Openbaar maken rapporten Wmo-toezicht</li> <li>Huisvesting st. Aloysiusschool</li> </ol> 2020-03-16 09:00:00 +0100 2020-03-13 11:32:24 +0100 2020-03-13 11:32:48 +0100 B&W besluiten 3 maart 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-02-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Klachtenrapportage 2019</li> <li>Voor- en vroegschoolse educatie en peuterwerk</li> <li>Kadernota OD IJsselland tbv begroting 2021</li> <li>Persoonlijk budget voor medewerkers</li> <li>Financiën Integraal jeugdplan tav de Kadernota</li> </ol> 2020-03-09 09:00:00 +0100 2020-03-06 09:26:20 +0100 2020-03-06 09:26:36 +0100 B&W besluiten 25 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het bouwen van een extra woning met een beperkt volume aan de Raalterweg 25 in Wijhe</li> <li>Permanente bewoning van een recreatiewoning op het perceel Lange Dijk 13 in Olst</li> <li>Uitvoeren woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners</li> <li>Verzoek herziening bestemmingsplan Rijksstraatweg 52 Den Nul</li> <li>Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf FactorWerk</li> <li>Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022</li> <li>Annotatie bestuurlijk overleg Jeugd 26-02-20 </li> <li>Vraag verhoging structurele middelen Financiën de Baas</li> <li>Openen grondexploitatie bedrijventerrein Meente Noord</li> <li>Evaluatie inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) en vervolg </li> </ol> <p> </p> 2020-03-02 09:00:00 +0100 2020-02-27 13:39:13 +0100 2020-02-27 13:39:29 +0100 B&W besluiten 18 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen overweg Oude Allee</li> <li>Voorstel voor het vaststellen van de beleidsregels voor aanvragen om te wonen in panden in het kernwinkelgebied van Olst</li> <li>Huisvestingsplan gemeentehuis</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen Plaza Wijhe (nu: Eethuis Wijhe)</li> <li>Gunning onderhoud openbare verlichting 2020-2023</li> <li>Actualisatie buurtschappenbeleid</li> <li>Aanwijzing 5 mei als erkende lokale feestdag</li> </ol> 2020-02-24 09:00:00 +0100 2020-02-21 11:48:32 +0100 2020-02-21 11:49:07 +0100 B&W besluiten 11 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-02-2020</li> <li>Ingekomen </li> <li>Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</li> <li>Onderhoud en renovatie Oorlogsmonument Wijhe</li> <li>Veiligheidsoverleg 12 februari 2020</li> <li>Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland</li> <li>Besluit op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kleine Beld 1 in Olst</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Resultaat zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Opheffen geheimhouding informatie verkenning woningbouw</li> </ol> 2020-02-17 09:00:00 +0100 2020-02-14 14:11:57 +0100 2020-02-19 08:30:27 +0100 B&W besluiten 4 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Doorontwikkeling functie teamleider opvang, verzorging en registratie van het team Bevolkingszorg IJsselland</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Reconstructie Spoorstraat en Enkweg te Olst</li> <li>Vestiging voorkeursrecht gemeente (Wvg) op percelen in Wijhe Zuid</li> <li>Vaststellen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> </ol> 2020-02-06 14:00:00 +0100 2020-02-06 12:43:10 +0100 2020-02-19 08:30:42 +0100 B&W besluiten 28-01-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Versnellingsaanpak saneren asbestdaken</li> <li>Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Versterken verbinding tussen de IJssel en het centrum van Olst</li> <li>Contractmanagement RSJ-IJsselland in relatie tot financiële problemen bij aanbieders</li> <li>Tweedefaseplan Programma transformatie ruimtelijk domein</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2020</li> <li>Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Benoeming lid bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidie Historische Vereniging Wijhe vanaf 2021 tot en met 2024</li> <li>Grondprijzenbrief 2020</li> <li>Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Reactie op Veiligheidsplan ontmanteling Saneringsinstallatie Olasfa</li> <li>Geurverordening Boskamp</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> </ol></p> <br /> 2020-02-03 10:00:00 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 B&W besluiten 21 januari 2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-01-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Toezegging rapportage inhuur derden aan raad</li> <li>Businessplan Welzorgsum</li> <li>Omgevingsvergunning voor het realiseren van een caravanstalling (2.000m2) in bestaande bebouwing en de realisatie van landschappelijke inpassing aan de Daslever 3, Wijhe</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>E-mail Summercamp Heino over verhoging toeristenbelasting per 2021 </li> </ol></p> <br /> 2020-01-27 09:00:00 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 B&W besluiten 14 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evenementenkalender 2020 </li> <li>Lokale arbeidsvoorwaarden</li> <li>Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> <li>Verkeer Olst; Advies van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2020-01-20 09:00:00 +0100 2020-01-16 13:37:06 +0100 2020-01-16 13:40:48 +0100 B&W besluiten 7 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c</li> <li>Vaststelling vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: lidmaatschap WSGO</li> <li>Vaststellen normenkader 2018</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2018</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2020 – 2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland</li> <li>Benoeming functionaris gegevensbescherming</li> </ol></p> 2020-01-13 10:00:00 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 B&W besluiten 17 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Reactie op vragen van Gemeentebelangen Olst-Wijhe met betrekking tot opheffen PB Boerhaar </li> <li>Verhuren brandweerkazerne Wesepe aan Veiligheidsregio</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2019</li> <li>Vaststelling programma Klimaatadaptatie 2020-2016</li> <li>Afronding Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland</li> <li>Aanbesteding WMO-maatwerkvoorzieningen 2021 e.v.</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2020</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2020</li> <li>Middelen van het project “Cultuur aan de Basis” uit  2019 doorzetten naar 2020</li> <li>Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024, Uitvoeringsprogramma VTH 2020</li> <li>Proefprojecten wet kwaliteitsborging</li> </ol> <p> </p> 2019-12-19 13:30:00 +0100 2019-12-19 12:08:14 +0100 2019-12-19 13:30:48 +0100 B&W besluiten 10 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-12-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2020-2022 </li> <li>Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2019</li> <li>Veiligheidsoverleg 11 december 2019 </li> <li>AB GGD IJsselland 12 december 2019</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 19 december 2019</li> <li>Second opinion herinrichting Jan Hooglandstraat</li> <li>Invulling gebied tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe</li> </ol></p> 2019-12-12 13:00:00 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 B&W besluiten 3 december 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Project 'Bijzondere vrijwilligers'</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening gemeenten Raalte en Olst-Wijhe</li> <li>Reactie op vragen GroenLinks over e-laadpalen</li> <li>Strategisch personeelsplan</li> <li>Raadsinformatiebrief onderzoek middelengebruik jeugd</li> <li>Raadsinformatiebrief over ambtelijke uren besteed aan het project Noordmanshoek</li> <li>Verhoging tarief Wmo dagbesteding basis</li> </ol></p> <p> </p> 2019-12-06 09:30:00 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 B&W besluiten 26 november 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Fortmonderweg 21 te Olst en De Wellenberg 2 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2019 </li> <li>Extra middelen meicirculaire 2019 voor verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering</li> <li>Buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG (BALV) – Klimaatakkoord en Raamovereenkomst Verpakkingen</li> <li>Afsluiten grondexploitatie De Enk, Wijhe</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA NV, 28 november 2019</li> </ol> 2019-11-28 13:30:00 +0100 2019-11-28 12:23:37 +0100 2020-02-19 08:30:09 +0100 B&W besluiten 19 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval</li> <li>Vaststelling afvalstoffentarieven 2020</li> <li>Principebesluit tot de realisatie van vier wooneenheden op het perceel IJsseldijk 95 in Welsum</li> <li>Toekomstige horeca exploitatie Passantenhaven Wijhe</li> <li>Motie VVD oproep onderzoek eerlijker verdeling OZB</li> <li>Inzet Omgevingsdienst IJsselland bij asbestbranden</li> <li>RWP West Overijssel 2019 (regionale woonprogrammering) </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11</li> <li>Vaststellen Verordening onroerende zaakbelastingen 2020</li> <li>Tijdelijke werkwijze PFAS</li> </ol></p> 2019-11-21 13:30:00 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 B&W besluiten 12 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling van de Prestatieafspraken 2020 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> <li>Vaststellen ontwikkelingsplan Olstergaard en openen grondexploitatie Olstergaard</li> <li>Aanmerking primaire voorzieningen in het kader van subsidiebeleid</li> <li>Startnota Regionale energiestrategie West Overijssel</li> </ol></p> <br /> 2019-11-14 14:00:00 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 B&W besluiten 5 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Veiligheidsoverleg 6 november 2019 en tweede bestuursrapportage 2019</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van vier wooneenheden op Bokkelerweg 2 te Wesepe door toepassing van KGO-beleid</li> <li>Algemeen Bestuur GGD IJsselland 7 november 2019</li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering tweede bestuursrapportage 2019</li> </ol></p> 2019-11-08 12:45:00 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 B&W besluiten 29-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br /></h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonneweide en landschappelijke inpassing op het perceel aan de Diepenveenseweg achter nr. 2 te Olst</li> <li>Uitwerking cao-akkoord Gemeenten in CAR en UWO</li> <li>Besteding participatiebudget</li> <li>Exploitatietekort SPOC-park</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van 2 appartementen in het pand aan de Hendrik Droststraat 49 in Olst</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG)</li> </ol> 2019-10-31 13:00:00 +0100 2019-10-31 12:07:12 +0100 2019-10-31 12:36:17 +0100 B&W besluiten 22-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder<span> </span></li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afsluiting Grondexploitatieproject Zonnekamp-West</li> <li>Benodigd budget voor het programma Duurzaamheid  voor 2019 in verband met de besluitvorming rondom de Kadernota 2020 - 2023</li> <li>Intentieverklaring en ondertekening lokaal sportakkoord</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Plattenberg 12, Wijhe</li> <li>Afsluiten huurovereenkomst en herinrichting speelvoorziening Prins Hendrikstraat Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, financiën</li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase</li> <li>Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en voorstel tot integratie van het basisonderwijs De Mare in dorpshuis De Bongerd inclusief verbetering multifunctionaliteit</li> <li>Belastingverordeningen 2020 en het tarief toeristenbelasting 2021</li> </ol></p> 2019-10-24 12:00:00 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 B&W besluiten 15 oktober 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland</li> <li>Vervolgaanpak manifest "Nood luid onze klok!"</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Klacht gang van zaken afhandeling aanvraag vergunning en verzoek om handhaving Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen</li> </ol></p> 2019-10-17 12:00:00 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 B&W besluiten 8 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-10-2019</li> <li>Ingekomen </li> <li>Ongevraagd advies van Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe over personele wisselingen Toegangsteam</li> <li>Brandbrief wateroverlast Kortricklaan</li> <li>Beantwoording bestuurlijke toezegging nr. 380 d.d. 25-3-2019 inzake kosten opruimen drugsafval</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-10-10 15:00:00 +0200 2019-10-10 12:07:12 +0200 2019-10-10 13:29:29 +0200 B&W besluiten 1 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-09-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Stand van zaken verkeersveiligheid en inzet handhaving</li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 2 oktober 2019 </li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 3 oktober 2019 </li> <li>Opdrachtverlening onderzoek naar Gemeentelijk Energiebedrijf en verdere mogelijkheden voor de gemeente </li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan het splitsen van de woning op Dingshofweg 7-7a in Olst</li> <li>Verklaring verlenen toestemming voor gebruik deel gronden Noordmanshoek voor een zonnepark </li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase </li> <li>Beantwoording vragen D66 over hoogte van de grafrechten </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 </li> </ol></p> <br /> 2019-10-03 13:30:00 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 B&W besluiten 24 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de afwijking van het bestemmingsplan om bewoning op het perceel Raalterweg 51 in Wesepe mogelijk te maken</li> <li>Tussenrapportage transformatie sociaal domein</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland op 26-09-2019</li> </ol> <p> </p> 2019-09-26 12:00:00 +0200 2019-09-26 09:11:55 +0200 2019-09-26 13:49:13 +0200 B&W besluiten 17 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022</li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2020'</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel IJsseldijk 71 in Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar met betrekking tot het afwijzen van een aanvraag voor het mogen inzamelen van oud papier afkomstig van huishoudens ten behoeve van een vereniging </li> <li>Leaderaanvraag OZO Verbindzorg Jeugd</li> </ol> <p> </p> 2019-09-19 13:00:00 +0200 2019-09-19 12:13:07 +0200 2019-09-19 12:22:14 +0200 B&W besluiten 10 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Addendum recht van opstal zendmast De Meente Zuid</li> <li>Project 18- 18+</li> <li>Voorstel tot het gedogen van de bewoning van het pand op de Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, toewijzing kavels bewonersgroep Olstergaard</li> <li>Vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren</li> </ol> 2019-09-12 11:00:00 +0200 2019-09-12 09:49:50 +0200 2019-09-16 10:09:30 +0200 B&W besluiten 3 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording vragen Adviesraad Samenleving over alcohol en drugsgebruik door jongeren </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning caravanstalling en landschappelijke inpassing Daslever 3, Wijhe </li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de agrarische bestemming naar de woonbestemming op het perceel Rijksstraatweg 3-3a in Wijhe </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-09-05 11:00:00 +0200 2019-09-05 09:05:09 +0200 2019-09-05 09:10:44 +0200 B&W besluiten 27 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Straatnaamgeving fietspad in de uiterwaarden tussen de IJssel en de Rijksstraatweg ter hoogte van Marle en Herxen</li> <li>Vennootschapsbelastingplicht</li> <li>Verkeer Olst, project Jan Hooglandstraat</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene Gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2002</li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Nieuwendijk 24C, Wijhe</li> <li>Principebesluit tot het planologisch regelen van twee woningen op het perceel aan de Bonekampweg 7-9 te Wesepe</li> <li>Verlening omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe</li> <li>Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over leerlingenvervoer</li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020</li> <li>Consequenties besluitvorming kadernota 2020-2023 voor financieel meerjarenperspectief </li> </ol></p> <p> </p> 2019-08-30 11:00:00 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 B&W besluiten 20 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Boerhaar 3 te Wijhe, Middelerstraat 2 te Olst en Rietbergweg 6 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de maatschappelijke bestemming naar de woonbestemming op het perceel Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Ondertekening Anterieure Overeenkomst Junco ten behoeve van exploitatie Van Bavelgem Boskamp 47</li> <li>Vaststelling anterieure overeenkomsten 'Aberson Olst' en 'EFG-flats Olst'</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Zonneweide Overkamp, Diepenveenseweg achter nr. 2, te Olst</li> <li>Definitief plaatsingsplan ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’ fase III</li> <li>Vervanging en archivering personeelsdossiers</li> <li>Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024</li> <li>Aanwijzingsbesluiten DOWR-Belastingen</li> <li>Opleggen aanwijzing ex artikel 8.7 Bouwbesluit aan Combinatie Olasfa tot aanleveren veiligheidsplan ten behoeve van de  ontmanteling van de saneringslocatie Olasfa in verband met mogelijke geluid- en/of trillinghinder</li> </ol> <p> </p> 2019-08-23 09:00:00 +0200 2019-08-22 16:01:24 +0200 2019-08-23 09:11:59 +0200 B&W besluiten 9 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Diepenveenseweg 2 te Olst in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden van een bestemmingsplan </li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan het Middelerpad tussen nummers 6 en 10 en de Middelerstraat 11 te Olst in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Principebesluit voor de vestiging van een apotheekhoudend huisarts op het perceel Raalterweg 37, Wesepe</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Bremmelerstraat 13 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Intern controleplan team Werk, Inkomen en Zorg 2019-2020</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2018</li> <li>Nieuwe website sociaal domein</li> <li>Overdracht en plaatsing historisch torenuurwerk Olst</li> <li>Dorpsarrangement Olst-Wijhe 2019-2021</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland en PFO VTH IJsselland d.d. 11 juli 2019</li> <li>Verzoek om gasaansluiting bij verkoop bedrijfskavel, bedrijventerrein Wesepe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen gedurende spitsuren Schippershuizen </li> </ol> <p> </p> 2019-07-12 01:00:00 +0200 2019-07-12 08:54:28 +0200 2019-07-12 08:59:02 +0200 B&W besluiten 2 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beheerstaken Maatwerkvervoer II</li> <li>Vervolg uitvoering programma Participatie</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 3 juli 2019 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2019</li> </ol> 2019-07-04 16:00:00 +0200 2019-07-04 13:38:42 +0200 2019-07-04 13:44:07 +0200 B&W besluiten 25-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>WOB verzoek Wijhendaalseweg 3b, Wijhe</li> <li>Afdoening ingekomen brief 17 april 2019 inzake Wijhendaalseweg 3b </li> <li>Verhuur P-gebouw Capellenborg </li> <li>Principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op de percelen Ambachtsweg 5 te Wijhe en Industrieweg 1 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Vragen van inwoner over de uitrol van het 5G-netwerk </li> <li>Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling 2018</li> <li>Raadsvoorstel Kadernota</li> <li>Olstergaard, samenwerking Sallandwonen </li> </ol></p> 2019-06-27 15:30:00 +0200 2019-05-02 13:06:54 +0200 2019-06-27 13:27:27 +0200 B&W besluiten 18-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-06-2019<br /></li> <li>Ingekomen<br /></li> <li>Kadernota</li> <li>Jaarverslag 2018 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidieverzoek landelijke AED-burgerhulpverleningssysteem HartslagNu</li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening en wijziging Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders </li> <li>Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamercommissie over uitvoering Woonbeleid </li> <li>Opstellen tunnelalliantie met ProRail (tunnel Ter Stegestraat)</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland, 20 juni 2019 </li> <li>Reactie bezwaarschrift aanbieder Zorg &amp; Verder (inkooptraject Wmo Maatwerkvoorziening)</li> </ol> 2019-06-25 09:30:00 +0200 2019-05-02 13:05:58 +0200 2019-06-25 09:29:09 +0200 B&W besluiten 11-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> </p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Zonnekamp-Oost woonveld D” te Olst </li> <li>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering </li> <li>Noordmanshoek overeenkomst zonnepark </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe </li> </ol></p> 2019-06-20 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:04:59 +0200 2019-06-17 11:25:31 +0200 B&W besluiten 04-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Annotatie Algemene Ledenvergadering VNG 5 juni 2019</li> <li>Keuze voor elektriciteit grootverbruik of kleinverbruik bij openbare verlichting</li> <li>Toezegging 378 Aanpak energieverslindende bedrijven in 2019</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> </ol> 2019-06-13 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:03:32 +0200 2019-06-06 10:27:55 +0200 B&W besluiten 28-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarstukken 2018 - jaarverslag en jaarrekening</li> <li>Ontwerpbegroting 2020, incl. kadernota van het RSJ IJsselland</li> <li>Financiële gevolgen uitbreiding Sportvrijstelling en aanvraag Specifieke uitkering Sport (SPUK)</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de G.J. Kappertweg 2 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Omgevingsvergunning touringcarbedrijf IJsselstraat (toestaan van één M2 bus)</li> <li>Ter inzagelegging ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Verkeer Olst, voorstellen voor uitvoering</li> <li>Beheersing eikenprocessierups</li> </ul> <p> </p> 2019-06-06 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:02:22 +0200 2019-06-03 09:27:06 +0200 B&W besluiten 21-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan "Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2"</li> <li>Jaarrekening OD IJsselland 2018 en begroting 2020 e.v.</li> <li>Omgevingsvergunning voor plaatsing van een EAZ Windmolen en een Suncat aan de Hooglandweg 3a</li> <li>AVA ROVA 23 mei 2019</li> <li>Jaarstukken DOWR 2018 en Kaderbrief DOWR 2020-2023</li> </ul> 2019-05-30 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:01:19 +0200 2019-06-03 09:07:03 +0200 B&W besluiten 14-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Memo bodemverontreiniging hoek Nieuwendijk - De Grienden </li> <li>Wijzigen van de bebouwde kom kernen Olst en Boskamp </li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met verbod oplaten ballonnen </li> <li>Herontwikkeling terrein ‘De Lepelaar’, Boxbergerweg 31, Eikelhof</li> </ol> 2019-05-23 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:00:02 +0200 2019-05-16 11:49:15 +0200 B&W besluiten 07-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal stemmen tellen op 27 mei 2019</li> <li>Beleidslijn hoe om te gaan met leges en OZB bij grootschalige energie-initiatieven</li> <li>Concept ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Startnotitie Integraal Jeugdplan 2020</li> <li>Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Jaarverslag 2018</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Voorlopige jaarstukken 2018 en concept-programmabegroting 2020 GGD IJsselland</li> </ol> 2019-05-16 08:00:00 +0200 2019-05-02 12:58:43 +0200 2019-05-16 12:23:47 +0200 B&W besluiten 30-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde Leidraad invordering 2019</li> <li>Aanwijzen stemlokalen verkiezingen Europees Parlement 2019 </li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening</li> <li>Budget Omgevingswet t.b.v. Kadernota</li> <li>Ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers</li> <li>Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling</li> <li>Uitvoeringsplannen I-visie DOWR 2020 - 2023</li> <li>Benodigde capaciteit en budget voor het Duurzaamheidsprogramma</li> </ol> 2019-05-09 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:14:44 +0100 2019-05-02 14:21:26 +0200 B&W besluiten 23-04-2019 <p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Bouw van een nieuwe kippenstal op het perceel Boerlestraat 9-9a, Wijhe</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van acht woningen op het perceel Eendrachtstraat 8 in Olst </li> <li>Gemeentelijke bijdrage voor- en vroegschoolse educatie </li> <li>Aanpak overlast hondenpoep </li> <li>Convenant uitwisseling persoonsgegevens mijnplein en mandaat ondertekening convenanten uitwisseling persoonsgegevens </li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2019 </li> <li>Onderzoek naar beschikbaarheid voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein </li> <li>Deelname terugvordering truckkartel - ondertekenen overeenkomst </li> <li>Ondertekenen autorisatieaanvraagformulier Inlichtingenbureau i.v.m. leer- en werktraject Jongeren in Beeld </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe </li> <li>Vaststelling geactualiseerd MJOP 2019-2029 </li> <li>Vaststellen concept-startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) </li> </ol></p> 2019-05-02 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:13:37 +0100 2019-04-25 11:33:26 +0200 B&W besluiten 16-04-2019 <p><span>Aawezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opzet en uitwerking Meerjaren Onderhoud- en InvesteringsProgramma (MJOP/MJIP) </li> <li>Voorbereiding en uitvoering reconstructies en rehabilitaties in infrastructuur en openbare ruimte 2019 en 2020 </li> <li>Ambitieverklaring RIVUS inclusief inpassing klimaatadaptatie in RIVUS </li> <li>Opstarten proces voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart </li> <li>Het vrijgeven van het ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D i.c.m. het nemen van een besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkeling van woonveld D in Zonnekamp-Oost, Olst </li> <li>Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Oosterkampweg 2-4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan</li> </ol> 2019-04-25 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:12:34 +0100 2019-04-30 13:07:35 +0200 B&W besluiten 09-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering strategisch plan: IJssel: linie van oorlog en vrede </li> <li>Principebesluit voor het loskoppelen van de bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen op het perceel Raalterweg 6-6a in Wesepe </li> <li>Collegeverklaring 2018 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Elshof en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Veiligheidsoverleg 10 april 2019<br /></li> </ol> 2019-04-18 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:10:59 +0100 2019-04-11 16:32:15 +0200 B&W besluiten 02-04-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>VTH-jaarverslag 2018 </li> <li>Brief aan gemeenteraad inzake Beschermingsbewindvoering </li> <li>Loswal Wijhe, eigendom ponton </li> <li>Horeca exploitatie Loswal te Wijhe </li> <li>Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Afwijken van het Beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag </li> <li>Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Planologische medewerking aan het plan om aan de Marsweg 3-5 te Wesepe de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming </li> <li>Intentieverklaring voor deelname sportformateur </li> <li>Wegen onderhoud 2019</li> </ol> 2019-04-11 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:09:42 +0100 2019-04-30 13:07:57 +0200 B&W besluiten 26-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel aanpak Inclusie </li> <li>Vaststellen wenselijke verkeersmaatregelen de Omloop </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 </li> <li>Vaststellen bestuurlijk dashboard 2019 </li> <li>Besluit op een bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Wijhendaalseweg 3b in Wijhe </li> <li>Beantwoording schriftelijke  vragen fractie GroenLinks over zienswijze luchthaven Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting De Noordmanshoek</li> </ol> 2019-04-04 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:08:16 +0100 2019-04-02 14:24:37 +0200 B&W besluiten 19-03-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, het Anem 26, Wijhe</li> <li>Beantwoording raadsvragen inzake locatiekeuze openbaar onderwijs Olst</li> <li>Mandaat wijziging register van verwerkingsactiviteiten </li> <li>Concept Ontwerp Energievisie </li> <li>Beantwoording vragen D66 </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks </li> <li>Klachtenrapportage 2018 </li> <li>Notitie de organisatie van de gemeente Olst-Wijhe in de gemeenschap van de toekomst</li> </ol> <h2>Besluitenlijst Burgemeester-overleg</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Alcohol- en sanctiebeleid Olst-Wijhe</li> </ol> 2019-03-28 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:07:14 +0100 2019-05-01 11:34:02 +0200 B&W besluiten 12-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-03-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe" </li> <li>Sociale media- en webcareplan</li> <li>Eenmalige bijdrage ten behoeve van 75 jaar Vrijheid</li> <li>Havenmeesterschap 2019 Loswal te Wijhe</li> </ol> 2019-03-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:06:01 +0100 2019-04-30 11:42:05 +0200 B&W besluiten 05-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Procedure datalekken</li> <li>Convenant weginfrastructuur openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht </li> <li>Spoorboek Planning- en controlcyclus 2019 Bestuurlijke planning </li> <li>Mediaplan 2019-2022</li> </ol> 2019-03-14 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:02:54 +0100 2019-04-30 13:09:01 +0200 B&W besluiten 26-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen over kentekenregistratiesysteem</li> <li>Salland Kompas; strategische agenda 2019 – 2022 </li> <li>Vaststellen normenkader 2018 </li> <li>Jaarverslag Leerplicht en RMC Stedendriehoek 2017-2018 </li> <li>Ambitiedocument Olstergaard </li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2019-2021 </li> <li>Bestuursreactie bij conceptrapport Inspectie van het Onderwijs Herijking toezicht voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en kinderopvang</li> <li>Extra structurele subsidie KCOW vanaf 2020 </li> <li>Onderschrijven CultuurManifest IJSSELBIËNNALE </li> <li>Uitnodigen nieuwe inwoners voor kennismakingsbijeenkomst </li> </ol> 2019-03-07 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:00:53 +0100 2019-02-28 15:07:06 +0100 B&W besluiten 19-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>gemeentesecretaris; de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Steunenbergerweg 6 </li> <li>Wijziging beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Provinciale subsidie ‘Gebiedsgerichte aanpak energietransitie Overijssel’ </li> <li>Programmaplan transformatie ruimtelijk domein </li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal tellen op 21 maart 2019 </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe" </li> <li>Vaststelling stedenbouwkundigplan Boskamp 47, Olst (Van Bavelgem) en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor dit perceel </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen van een bouwwerk, afwijken van het bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde aan de Hooglandweg 3a te Wijhe </li> <li>Vaststellen uitkomst zelfevaluatie BRP en PNIK </li> </ol> 2019-02-28 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:57:18 +0100 2019-02-21 10:45:44 +0100 B&W besluiten 12-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ondertekenen Bestuurlijk Kader Cultuureducatie </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van Noorder Koeslag fase 2 in Wijhe </li> <li>Nota lokaal gezondheidsbeleid en Nota Preventie- en Handhaving Drank- en Horecawet </li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 maart 2019 </li> <li>Maatwerkvoorschriften sportcafé Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van mevrouw Corinda van Tilborg en de heer Roel Vinke </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 13 februari 2019 </li> <li>Zienswijze naar aanleiding van ontwerp luchthavenbesluit Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022 <span> </span></li> <li>Collegeadvies t.b.v. vergadering AB OD IJsselland 14-2-2019</li> </ol> 2019-02-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:31:23 +0100 2019-04-30 13:09:44 +0200 B&W besluiten 05-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 29-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit Zonneveld te Riele in relatie tot Energievisie </li> <li>Kunst en inboedel Huis Westenvoorde te Olst </li> <li>Vervallen deel van lijn 161 in het dorp Wijhe </li> <li>Fusie-effectrapportages stichting De Mare </li> <li>Aanwijzing toezichthouder (met HR21 functie: medewerker handhaving II) team Leefomgeving</li> <li><span>Afschaffen plaatsen verkiezingsborden </span></li> </ol> 2019-02-14 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:45:53 +0200 2019-02-11 08:21:57 +0100 B&W besluiten 29-01-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst in verband met oprichting Parentshouse Olst-Wijhe - Raalte </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2019</li> <li>Vorm-vrije M.e.r. aanmeldingsnotitie veehouderij aan de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Ontheffing kettingbeding inzake het plantrecht Achterhoekstraat 21 Wesepe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst</li> <li>Ledenraadpleging cao 2020 </li> </ol> 2019-02-07 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:44:51 +0200 2019-01-31 15:49:00 +0100 B&W besluiten 22-01-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening </li> <li>Plan van aanpak ondermijning </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van 15 woningen, Hiethaarshoek te Wesepe </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA over tarieven Huishoudelijke Hulp </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een cafetaria aan de Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Beleidsregels aanpak woonoverlast</li> </ol> 2019-01-31 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:43:53 +0200 2019-04-30 13:33:14 +0200 B&W besluiten 15-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst-Oost; vaststelling van de Nota van Uitgangspunten </li> <li>Verzoek medewerking Volksreferendum </li> <li>Nota van Uitgangspunten Van Bavelgem</li> </ol> 2019-01-24 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:39:32 +0200 2019-04-30 13:10:44 +0200 B&W besluiten 08-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 18-12-2018</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Inzet van extra middelen vanuit het Rijk voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede</li> <li>Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 </li> <li>Vaststellen verkeersplan Schippershuizen </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een cafetaria op het perceel Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Procedure vaststelling collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 </li> <li>Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG </li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Vervroegd aflossen geldlening zonnepanelen Stichting Buurthuis Elshof </li> <li>Verlenging looptijd Sociaal Statuut </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gecombineerde waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen 2019 </li> <li>Verlenging transformatieprogramma sociaal domein </li> <li>Vervallen goedkeuringsrecht in leveringsakte woningen Het Weijtendaal</li> </ol> 2019-01-17 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:38:10 +0200 2019-04-30 13:11:09 +0200 B&W besluiten 01-01-2019 - vervalt <p>In verband met Nieuwjaarsdag vergadert het college van B&amp;W niet op 1 januari 2019. Om die reden zijn er ook geen B&amp;W besluiten deze week.</p> <p>Op 8 januari vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-10 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:36:11 +0200 2018-10-11 10:37:00 +0200 B&W besluiten 25-12-2018 - vervalt <p>Het college van B&amp;W vergadert niet op 25 december i.v.m. eerste kerstdag. Ook dinsdag 1 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W ook niet i.v.m. Nieuwjaardag.</p> <p>Op dinsdag 8 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-03 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:32:05 +0200 2018-10-11 11:37:21 +0200 B&W besluiten 18-12-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen</li> <li>TOP verplaatsing Welsum </li> <li>Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 - 11491-2018</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2019 </li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2019 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 te Wijhe </li> <li>Benoeming leden, plaatsvervangend-voorzitters en voorzitter Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Evenementenkalender 2019 </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden 2014 </li> <li>Begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2019 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten </li> <li>Kruising N337-Brabantse Wagen </li> <li>Uitwerking liquidatie RGS per 1-1-2019</li> </ol> 2018-12-27 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:31:10 +0200 2019-04-30 13:11:53 +0200 B&W besluiten 11-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-12-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststellen 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 </li> <li>Vaststellen e-laadplan </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers </li> <li>Aanbesteding IJsselberichten </li> <li>Uitvoeringsprogramma structuurvisie </li> <li>Geactualiseerde subsidieovereenkomst Gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen De Mare en mijnplein </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 12 december 2018 </li> <li>Onderhoud verkeersborden en straatnaamborden 2019 e.v. </li> <li>Participatie Den Nul beheer openbare ruimte </li> <li>Beantwoording vraag Gemeentebelangen en Motie Noordmanshoek</li> </ol> 2018-12-20 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:30:04 +0200 2019-04-30 13:12:28 +0200 B&W besluiten 04-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Velsdijk 4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan </li> <li>Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras- en zonnescherm met de activiteit het bouwen van een bouwwerk aan de Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Besluit op vier bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruik van een kantine als sportcafé en voor het houden van partijen op het perceel Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Proces invulling sportcafé de Hooiberg </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit van 26 januari 2017, tot het vaststellen van de nummeraanduiding aan de Langstraat 81a</li> <li>Technische verantwoording reconstructiewerkzaamheden De Grienden e.o. </li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2018 </li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 5 december 2018</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 6 december 2018 </li> </ol> 2018-12-13 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:28:38 +0200 2018-12-06 10:00:16 +0100 B&W besluiten 27-11-2018 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 </li> <li>Basisrioleringsplan Welsum </li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe 2018, Regeling gegevensverstrekking BRP en aangehaakte gegevens  gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Vaststelling Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het bedrijfsperceel Grolleman te Herxen en omliggende percelen naar woningbouw met mogelijk een zorg- welzijnsvoorziening </li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR</li> </ol> 2018-12-06 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:27:46 +0200 2019-04-30 13:13:16 +0200 B&W besluiten 20-11-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Prestatieafspraken 2019 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Randerstraat 3, Olst </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 28 mei 2018  tot het afwijzen van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan op het percelen Wijhendaalseweg 2 en 2a in Wijhe </li> <li>Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en Risicoprofiel VR IJsselland </li> <li>Aanbesteding medische onderzoeken (advies)rapportages </li> <li>Schriftelijke vragen, als bedoeld in het artikel 33 van het Reglement van orde, over de brief aan bijstandsgerechtigden in Olst-Wijhe betreffende de taaltoets - </li> <li>Uitvoering motie Kinderpardon</li> </ol> 2018-11-29 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:26:20 +0200 2019-04-30 13:14:32 +0200 B&W besluiten 13-11-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester,</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder,</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 06-11-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Terugkoppeling onderzoek website door testpanel </li> <li>Aanvullende kaders en maatregelen voor inrichting buiten wegen in het kader van het uitvoeringsplan</li> <li>Afsluiting grondexploitatieproject Boerhaar III </li> <li>Beantwoording vragen CDA-fractie inzake WHO-geluidsrichtlijnen </li> <li>Principeverzoek voor de realisatie van 3 appartementen op het perceel Hendrik Droststraat 23 in Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Begrotingswijziging GGD </li> <li>Tarieven afvalstoffenheffing 2019 </li> <li>Vaststellen van verordening onroerendezaakbelastingen 2019 </li> <li>Vaststellen Bomenverordening</li> </ol> 2018-11-22 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:24:22 +0200 2019-04-30 13:14:50 +0200 B&W besluiten 06-11-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Basisregistratie personen (BRP); regeling bestuurlijke boete en regeling briefadres </li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Vergunningverlening Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor een geitenhouderij </li> <li>Principeverzoek Veldweg 2, Welsum </li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. de geslotenverklaring vrachtauto's op de Raalterweg </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks over motie 2e kamer voor spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Noordmanshoek, schriftelijke vragen D66 </li> <li>Huur- en opstalovereenkomst t.b.v. het speelterrein en de speeltoestellen Elshof </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 6 november 2018 </li> <li>Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019–2021 </li> <li>Deelname gemeente aan living-lab Herxen </li> <li>Tussentijdse stand van zaken implementatieplan AVG</li> </ol> 2018-11-15 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:20:39 +0200 2018-11-16 10:19:03 +0100 B&W besluiten 30-10-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 23-10-2018</li> <li>I<span>nge</span><span>komen</span></li> <li>Vaststellen beleidsplan civieltechnische kunstwerken </li> <li>Voorstel tot instemming met de evaluatie nota Plan van aanpak lokale transformatie jeugdhulp 2017-2020 </li> <li>Begrotin<span>g 2019 en jaarrekening 2017 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </span></li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Experiment centraal stemmen tellen </li> <li>Vaststelling Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen</li> </ol> 2018-11-08 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:08:46 +0200 2019-04-30 13:15:12 +0200 B&W besluiten 23-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 16-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Noorder Koeslag, aanpassen bijlage aanvullende overeenkomst Rotij Grondvast </li> <li>E-laadplan </li> <li>Tussenrapportage Transformatie Sociaal Domein </li> <li>Principeverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst </li> <li>Convenant, inclusief addendum, Buurtagenda Elshof 2018-2020 </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2019 en tarief toeristenbelasting 2020 </li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Bewoning recreatiewoning aan Lange Dijk 7 te Olst  </li> <li>Stand van zaken gasloos bouwen </li> <li>Noordmanshoek, herijking van het project en aanvraag budget </li> </ol> 2018-11-01 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:07:33 +0200 2018-10-24 20:22:20 +0200 B&W besluiten 16-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 09-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Energievisie </li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Ledenraadpleging VNG conceptarbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2019 </li> <li>Bruikleen MKZ-beeld en Gigengack-beeld aan Historische Vereniging Wijhe</li> <li>Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2018 </li> <li>Aanbesteding busvervoer concessie IJsselvecht </li> <li>Continuering project “DagenDoen” </li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein </li> </ol> 2018-10-25 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:05:03 +0200 2018-10-23 09:38:05 +0200 B&W besluiten 09-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 02-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. nadelige effecten duurzame maatregelen op WOZ en OZB </li> </ol> 2018-10-18 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:02:02 +0200 2018-10-11 10:18:09 +0200 B&W besluiten 02-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe - </li> <li>Principeverzoek 5 appartementen Kippenmarkt Wijhe </li> <li>Uitwerking meekoppelkansen HWBP Zwolle-Olst </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Gebiedsontwikkeling Proeftuin Olst; aanvraag voorbereidingskrediet </li> <li>Standaardprocedure rechten van betrokkenen AVG </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, over kwetsbare leerlingen die niet meer naar werk worden begeleid </li> <li>Schriftelijke vragen CDA fractie over energiekansen dijkopgave </li> <li>Bestuurlijk overleg Energievisie Olst-Wijhe </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 3 oktober 2018 </li> <li>Realisatie Glasvezel Buitengebied  </li> <li>Evaluatie bijeenkomst nieuwe inwoners </li> </ol> 2018-10-11 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:00:27 +0200 2018-10-04 09:35:32 +0200 B&W besluiten 25-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorgenomen beleidswijziging beheer en onderhoud stedelijk water</li> <li>Project Onderwijshuisvesting verhoging projectkrediet 2018 2de BERAP</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland Team Leefomgeving</li> </ol> 2018-10-04 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:56:40 +0200 2018-09-27 14:43:08 +0200 B&W besluiten 18-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 11-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitstel traject omgevingsplan dorpen en buurtschappen </li> <li>Vervanging brug Kortrickvijver, Eikelhofweg en brugdek Boerhaar </li> <li>Principebesluit verplaatsen bouwrecht woning Waterstraat 9 Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan</li> <li>Sluitende aanpak personen met verward gedrag </li> </ol> 2018-09-27 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:54:49 +0200 2018-09-20 10:28:35 +0200 B&W besluiten 11-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen </li> <li>Advies van Adviesraad samenleving met betrekking tot de nota Participatie van statushouders vanaf 2019 </li> <li>Onderzoek Taskforce zorgkosten Jeugd </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Financiële middelen voor participatie van statushouders vanaf 1 januari 2019 </li> <li>Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> </ol> 2018-09-20 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:51:59 +0200 2018-09-13 09:34:47 +0200 B&W besluiten 04-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-8-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO </li> <li>Compensatie rioolheffing IJsclub Wijhe </li> <li>Human Capital Agenda "Investeren in mensen 2019-2023</li> <li>Principeverzoek KGO Boerlestraat 15 </li> <li>Programma klimaatadaptie</li> </ol> 2018-09-13 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:45:36 +0200 2018-09-06 20:22:07 +0200 B&W besluiten 28-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d.  21-08-2018</li> <li>BIngekomen</li> <li>Uitstel vaststellen ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Principeverzoek Hamelweg 16 Wijhe <span> </span></li> <li>Beantwoording raadsvraag van raadslid Ferdi Hummelink spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2017 </li> <li>Voorstel benoeming nieuwe commissaris en verlenging zittingsperiode huidige commissaris RvC Sallcon B.V. </li> <li>Gewijzigd vaststellen uitwerkingsplan “Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1" </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Boerhaar 2 </li> <li>Evaluatie nota sport- en cultuurstimulering </li> <li>Beantwoording vragen raad inzake Evaluatierapport De Jakke 8</li> </ol> 2018-09-06 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:42:32 +0200 2019-04-30 13:16:30 +0200 B&W besluiten 21-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verwerkingsregister AVG met rapportage van bevindingen en aanbevelingen</li> <li>Kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR gemeenten</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Parkeren</li> <li>Goedkeuring statutenwijziging Stichting Zorgspectrum Het Zand</li> <li>Intentieovereenkomst herontwikkeling Van Bavelgem te Boskamp</li> <li>Besluit op bezwaar tegen de realisatie van een parkeerplaats naast de woning op het perceel Wijhezicht 33 in Wijhe</li> </ol> 2018-08-30 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:51:24 +0200 2019-04-30 13:16:50 +0200 B&W besluiten 14-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-23 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:49:32 +0200 2018-07-12 13:01:21 +0200 B&W besluiten 07-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-16 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:48:12 +0200 2018-07-12 13:01:10 +0200 B&W besluiten 31-08-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-09 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:46:55 +0200 2018-07-12 13:00:53 +0200 B&W besluiten 24-07-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-02 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:45:33 +0200 2018-07-12 13:00:37 +0200 B&W besluiten 17-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10-07-2018</li> <li>Ingekomen<br />a) Raadsakkoord op hoofdlijnen</li> <li>Aanwijzing boa’s van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland als toezichthouder </li> <li>Organisatie ‘duurzaam woonevent’ en aanwending Investeringsreserve</li> <li>Binnenstedelijke Vernieuwing </li> <li>Implementatieplan AVG </li> <li>Rapportage meting belevingsvlucht Lelystad Airport </li> <li>Schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake uitbreiding Lelystad Airport </li> <li>Aanbesteding payroll </li> <li>Aanvraag voor een standplaats aan de Aaldert Geertsstraat, ter hoogte van Aaldert Geertsstraat 48a, te Olst </li> <li>Wijzigen bestemming Agrarisch naar Wonen Hagenvoorde 7 en 7a, Wijhe </li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Vaststellen grondprijzen Noorder Koeslag 3e fase, deel  1 </li> <li>Principebesluit KGO-locatie Raalterweg 27, Wijhe </li> <li>Principebesluit woningsplitsing Raalterweg 91-91a Wesepe Olst </li> <li>Vorm-vrije m.e.r. aanmeldingsnotitie voor het bedrijf aan de Kloosterhoekweg 3 in Welsum </li> <li>Proeftuin Olst</li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-26 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:42:11 +0200 2019-04-30 13:17:19 +0200 B&W besluiten 10-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink</li> <li>wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rioleringsmaatregelen 2018 </li> <li>Structurele inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Ontheffing artikel 15.1.b Algemene Gronduitgiftevoorwaarden 1975 </li> <li>AB-overleg Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2018</li> </ol> 2018-07-19 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:32:59 +0200 2018-07-12 12:40:40 +0200 B&W besluiten 03-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afvalmonitor 2017 </li> <li>Mobilisatie IJssellinie </li> <li>Verzoek om financiële bijdrage voor Stichting HoogOverijssel </li> <li>Beheersing Eikenprocessierups 2018 </li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-13 08:00:00 +0200 2018-07-05 11:30:57 +0200 2019-04-30 13:25:16 +0200 B&W besluiten 25-06-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester, <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-06-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk besluitvormingstraject verbonden partijen per arrangement </li> <li>Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting</li> <li>Eindverantwoording aanleg twee extra overstorten Olst en Ombouw bemalen overstort Jan Meesterweg in Wijhe </li> <li>Bestuursovereenkomst Maatregelprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 27 juni 2018 </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Wesepe, Tollenaar en Veldwachter'</li> <li>Vragen van PvdA-fractie over gasloos bouwen naar aanleiding van de brief van minister Ollongren</li> </ol> 2018-07-05 10:00:00 +0200 2018-06-28 15:07:45 +0200 2019-04-30 13:25:02 +0200 B&W besluiten 19-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,   gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO - 5627-2018</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Boxbergerweg 23, Olst” </li> <li>Legalisering van het medegebruik van de kantine van sporthal De Hooiberg als café </li> <li>Afronding geluidsisolerende maatregelen Sportcafé de Hooiberg </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 20 juni 2018 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Advisering algemeen bestuur GGD IJsselland en bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 21 juni 2018 </li> <li>Verzoek om zienswijze gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RSJ IJsselland </li> <li>Kadernota 2019-2022 </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2018 </li> <li>Verwerkersovereenkomsten DOWR-I </li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2017 </li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 procesdocument </li> </ol> 2018-06-28 07:00:00 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 B&W besluiten 12-06-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Portefeuilleverdeling nieuw college </li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het besluit van 23 januari 2018, verzonden op 25 januari 2018, tot het instemmen met de wijziging van een uitweg </li> <li>Besluit op bezwaar inzake opgelegde last onder dwangsom vanwege het met het bestemmingsplan strijdige gebruik </li> <li>Vervroegd aflossen lening zonnepanelen Stichting De Mare </li> <li>Grolleman Herxen; ondertekening intentieovereenkomst <br /></li> </ol> 2018-06-21 07:00:00 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 B&W besluiten 05-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-05-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling subsidie project herbestemming voormalig pand Rabobank Olst </li> <li>Schetsplan bouw stal kippenhouderij Ds. E. Kreikenlaan 7 te Wesepe </li> <li>ALV VNG Overijssel 6 juni 2018 </li> <li>Voortgangsrapportage leefbaarheid mei 2018</li> </ol> 2018-06-14 07:00:00 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 B&W besluiten 29-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Toezegging nr. 358 over het korten van toeslagen bij mantelzorg en inwoning </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Diepenveenseweg 2 </li> <li>Samen op pad Kunst en Cultuur Olst Wijhe </li> <li>Toekomst trouwlocatie Huize Westervoorde te Olst </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 </li> <li>Resultaat onderzoek naar coöperatievorm als mogelijkheid voor vormgeving zorg </li> </ol> 2018-06-07 07:00:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 B&W besluiten 22-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 15 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Boerhaar 2 te Wijhe </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg </li> <li>TPrincipeverzoek tot het herzien van het bestemmingsplan aan de Leugenshorst 4 te Wijhe </li> <li>Onderzoek naar realisatie van een woon/zorgproject te Welsum (Wel(zorg)sum)</li> <li>Het benoemen van een plaatsvervangend adviseur ruimtelijke kwaliteit en het (her)benoemen van de leden van de monumentencommissie </li> <li>Buurtbemiddeling jaarverslag 2017 en het Addendum convenant Verwerking persoonsgegevens convenant Buurtbemiddeling </li> <li>Besluit op bezwaar inzake invordering van opgelegde dwangsommen </li> <li>Verwerkersovereenkomst Logius en ICTU - 4611-2018</li> <li>Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie - 3889-2018</li> <li>Benoeming Functionaris Gegevensbescherming inzake AVG en Rapport stand van zaken implementatie AVG </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 24 mei 2018 </li> </ol> 2018-05-31 08:00:00 +0200 2018-05-24 12:16:00 +0200 2019-04-30 13:26:08 +0200 B&W besluiten 15-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 8 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opruimen Gronddepot Wijhe, De Lange Slagen </li> <li>Bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Definitieve beschikking voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Subsidieaanvraag zorginfrastructuur-middelen door Carinova </li> <li>Telefonische bereikbaarheid en fysieke aanwezigheid teams </li> </ol> 2018-05-24 08:00:00 +0200 2018-05-17 12:55:28 +0200 2018-05-28 14:49:56 +0200 B&W besluiten 08-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 1 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Herontwikkeling karakteristiek erf Schuilenbergerweg 4 te Olst </li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Hiethaarshoek Wesepe </li> <li>Plan van Aanpak versnelling sanering Asbestdaken </li> <li>Beantwoording vragen PvdA spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling/KonnecteD </li> <li>WMO Cliëntervaringsonderzoek 2017 </li> <li>Bewerkersovereenkomsten WMO en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO</li> <li>Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport 'Sturing op doelbereik en Jeugd en Wmo'</li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand</li> <li>Motoren overlast Marledijk en IJsseldijk </li> </ol> 2018-05-17 08:00:00 +0200 2018-05-15 09:59:43 +0200 2018-05-23 08:16:11 +0200 B&W besluiten 01-05-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris,</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind,  wethouder;</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig <span></span></h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 24 april 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Nieuwbouw schapenstal Randerstraat 3, Olst </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Zonnenbergerweg 10</li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 </li> <li>Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe en Werkafspraken GGD IJsselland – gemeenten IJsselland inzake toezicht en handhaving kinderopvang </li> <li>Nieuwe inwoners informeren en betrekken </li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA over het uitvoeringsprogramma VTH 2018 toezegging 364</li> <li>Uitwerking Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-05-10 10:00:00 +0200 2018-05-04 10:26:26 +0200 2019-04-30 13:26:36 +0200 B&W besluiten 24-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 17 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit KGO-plan Boerhaar 3 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Verzoek wijziging bestemming Wijhendaalseweg 2 en 2a </li> <li>Ondertekening samenwerkingsverklaring Voorzieningenhart Wesepe </li> <li>Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 GGD IJsselland</li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2018 </li> <li>Collegeverklaring 2017 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT</li> <li>Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. aanbesteding gym- en zwemvervoer </li> </ol> 2018-05-03 00:00:00 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 B&W besluiten 17-04-2018 <h2>Aanwezig  </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig   </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2019 en meerjarenraming 2020-2022 </li> <li>Project Onderwijshuisvesting stand van zaken en aanvraag aanvullende middelen </li> <li>Startnotitie Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 2014-2018 en vaststellen Bibliotheekbeleid Olst-Wijhe na 2020 </li> <li>Toezegging 363. Reactie op gestelde vragen naar aanleiding van Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 </li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering </li> </ol> 2018-04-26 08:00:00 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 B&W besluiten 10-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 3 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vragen D66 fractie over Afwegingskader Woningbouw - 2800-2018</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Olst-Wijhe inzake Aardehuizen - 3070-2018</li> <li>Informatieverstrekking reconstructie De Grienden e.o. / beantwoording vragen PvdA, CDA en D66 - 3033-2018</li> <li>AB Omgevingsdienst Ijsselland, 12 april 2018 - 3464-2018</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> </ol> 2018-04-19 00:00:00 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 B&W besluiten 03-04-2018 <h2>Aanwezig <span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorlopende machtiging Rechtbank Overijssel, Raad van State, Centrale Raad en Beroep </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake aanpak personen met verward gedrag </li> <li>Benoeming leden Kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> <li>Aanbesteding Inhuurdesk </li> <li>Medewerking verlenen aan afwijken van beeldkwaliteitsplan Overmaterhoek (voorlopig) 30 </li> <li>Opstarten bestemmingsplanprocedure Veldwachter en Tollenaar, Kaveluitgifte Wesepe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 4 april 2018 </li> <li>Toekomstvisie op samenwerking bedrijfsvoering DOWR </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-04-12 10:00:00 +0200 2018-04-06 09:59:45 +0200 2019-04-30 13:27:41 +0200 B&W besluiten 27-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gehandicaptenparkeerkaart en geneeskundig onderzoek</li> <li>Mandatering bevoegdheid tot het maken van noodzakelijke kosten aan regionale crisisorganisatie en aangaan regionale overeenkomst Nederlandse Rode Kruis</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 23, Olst</li> <li>Transformatie ruimtelijk domein, financiële consequenties 2019</li> <li>Aanvullende middelen Omgevingsdienst 2018 en Kaderbrief 2019</li> <li>Benoeming voorzitter Adviesraad Samenleving Olst - Wijhe</li> <li>Mandaat aanwijzen toezichthouders Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2015</li> <li>Wabo jaarverslag 2017</li> <li>Cyanide verontreiniging in de bodem bij de zoutloods op de gemeentewerf</li> </ol> 2018-04-05 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:54:36 +0100 2019-04-30 13:27:58 +0200 B&W besluiten 20-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering beschut werk </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Wegen onderhoud 2018</li> <li>Gemeentelijke bijdrage aan Leaderproject Dorpshuis Herxen</li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA en D66 over het Uitvoeringsprogramma VTH en het gasloos maken van woningen</li> <li>Vaststellen Nota Reikwijdte en Detailniveau plan MER Energievisie en Nota van Beantwoording Energievisie</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 te Olst</li> </ol> 2018-03-29 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:52:51 +0100 2019-04-30 13:28:18 +0200 B&W besluiten 13-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Inventarisatie dorps en buurthuizen</li> <li>Participatieonderzoek</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 in Olst</li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018 </li> <li>Bestuurlijk dashboard 2018 </li> <li>Zonnekamp Oost, Olst</li> </ol> 2018-03-22 10:00:00 +0100 2018-03-16 14:42:12 +0100 2019-04-30 13:28:45 +0200 B&W besluiten 06-03-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Woningbouwproject Noorder Koeslag Wijhe, laatste fase</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 8 maart 2018 </li> <li>Uitgangspunten Kadernota 2019-2022</li> <li>Klachtenrapportage 2017 </li> <li>Evenementenoverzicht 2018 </li> <li>Beleidskader privacy </li> <li>Frauderisicoanalyse 2018</li> <li>Boardletter 2017 Deloitte (interim controle)</li> </ol> 2018-03-15 10:00:00 +0100 2018-03-13 10:33:04 +0100 2019-04-30 13:29:15 +0200 B&W besluiten 27-02-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;F</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de percelen aan de Enkweg 56 en 54a en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Beleidsplan wegen (wegverharding, wegmarkering en bermen) </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a </li> <li>Voorstel tot deelname aan het Europees netwerk EFFORTS en aan de Stichting Liniebreed Ondernemen </li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Uitvoering motie naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van het Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> </ol> 2018-03-08 10:00:00 +0100 2018-03-06 16:14:44 +0100 2019-04-30 13:29:38 +0200 B&W besluiten 20-02-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13 februari 2018</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toepassing risico-classificatiemodel van de Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>WABO-projectbesluit Engeweg 15a</li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 te Olst</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 </li> <li>Bedrijventerreinenprogrammering</li> <li>Contracteren Deventer Ziekenhuis voor 2017 én 2018 voor leveren ADHD zorg en psychiatrische zorg </li> <li>Benoemen stembureauleden en  tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018, en benoemen leden Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor 22 maart 2018 </li> <li>Vragen van de PvdA-fractie over geitenhouderijen </li> </ol> 2018-03-02 08:00:00 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 B&W besluiten 13-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorontwikkeling Ondersteuning </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 14 februari 2018</li> <li>Principeverzoek KGO-plan Lierderholthuisweg 11, Wijhe</li> <li>Omgevingsplan dorpen en buurtschappen, voorstel aanpak</li> <li>Reactie op ongevraagd advies Cliëntenraad WWB</li> <li>Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen 2018</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Aanpak Ondermijning</li> <li>Beleidsnota kleinschalige zonne-energie</li> <li>Lokaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang in beweging</li> <li>Advisering Algemene Leden Vergadering van Dimpact op 15 februari 2018</li> </ol> 2018-02-22 10:00:00 +0100 2018-02-16 17:02:31 +0100 2019-04-30 13:30:05 +0200 B&W besluiten 06-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, adjunct-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling afwegingskader woningbouw </li> <li>Leerplichtverslag 2016-2017 (Jaarkrant Leerplicht en RMC Stedendriehoek) </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Aanwijzing toezichthouder team Leefomgeving </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Verbeteren en verduurzamen inzameling oud papier Olst-Wijhe </li> <li>Evaluatie nota Preventie- en Handhaving, integrale aanpak Drank- en Horecawet</li> </ol> 2018-02-15 10:00:00 +0100 2018-02-09 17:23:12 +0100 2019-04-30 13:30:31 +0200 B&W besluiten 30-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Reepad 1 en Engeweg 10 </li> <li>Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>3e Kwartaalrapportage BVO Jeugd IJsselland </li> <li>Transformatie sociaal domein en het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag van € 60.000,- </li> <li>Reactie ingekomen brief inzake Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Horecavoorziening SPOC-park Wijhe </li> <li>Bewerkersovereenkomst Dimpact - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen normenkader 2017</li> </ol> 2018-02-08 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:35:05 +0100 2019-04-30 13:31:57 +0200 B&W besluiten 23-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Opfrissen logo en huisstijl gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen (inclusief uurtarief kostenverhaal anterieure overeenkomsten) in het kader van de jaarrekening 2017</li> <li>Overhevelen restant subsidiebudget 2017 Stichting Theaters Olst-Wijhe</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan parkeren</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 mei 2017, verzonden op 16 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom tot naleving van de maatwerkvoorschriften</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 18 september 2017, tot invordering van een opgelegde dwangsom</li> </ol> 2018-02-01 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:29:40 +0100 2019-04-30 13:32:30 +0200 B&W besluiten 16-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Kernnet Fiets Overijssel</li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Deelname experiment centraal tellen</li> <li>Plaatsen verkiezingsborden</li> <li>Vaststelling van het wijzigingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1</li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Nieuwe Kampen 2 te Olst, mogelijk te maken</li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Antwoordbrief inzake zorgen ouders KBS De Bongerd over het proces en de communicatie rondom het thema “Antwoord op de krimp"</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst; ondertekening intentieovereenkomst</li> <li>Financiële middelen voor begeleiding van statushouders in 2018</li> <li>Planning- en controlcyclus 2018 - bestuurlijke planning</li> </ol></p> 2018-01-25 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 B&W besluiten 09-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2018-01-18 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:58:28 +0100 2019-04-30 13:33:38 +0200 B&W besluiten 02-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2017</li> <li>Ingekomen </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2017</li> <li>Begroting 2018 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2018 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over o.a. de inzet van AED's </li> <li>Ondergrondse opslag van kernafval </li> <li>Wijzing CAR-UWO </li> <li>Het wijzigen van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming op het adres Bevrijdingsweg 2 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Evaluatie generatiepactregeling</li> </ol> 2018-01-11 10:00:00 +0100 2018-01-11 08:47:00 +0100 2019-04-30 13:33:59 +0200 B&W besluiten 19-12-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>de heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Handboek Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten en managementrapportage zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Voorstel koppeling van arrangementen aan verbonden partijen</li> <li>Vervanging armaturen/masten openbare verlichting 2018-2020, planning</li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene zaken over een bezwaarschrift tegen acceptatie melding incidentele festiviteiten Sportcafé De Hooiberg</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit subsidieverstrekking Verordening Jeugdhulp </li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2018</li> <li>Uitvoeringsplan Spelen 2018</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2018</li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken inzake tegemoetkoming planschade Joke Smitlaan 43 te Olst </li> <li>Toezegging 360 inzake toeristenbelasting Summercamp Heino </li> </ol> 2017-12-28 10:00:00 +0100 2017-12-28 08:35:27 +0100 2018-01-25 10:17:45 +0100 B&W besluiten 12-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzing locatie hoofdstembureau</li> <li>Uitkomsten Cliënt Ervaringsonderzoek Jeugd</li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan Het Anem 26 te Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Taalverbeteringstraject 3F pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang, overhevelen budget</li> <li>Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland</li> <li>Plan van aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 13 december 2017</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen voor de percelen Boxbergerweg 25 en 25a in Olst </li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Wechterholt 4 in Wijhe, mogelijk te maken</li> <li>Schetsplan Dollenkamp, Eikelhofweg 33a in Olst, voor uitbreiding kalvermesterij – planologische toets</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid dd. 14 december 2017</li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over vliegveld Lelystad</li> <li>Oriëntatie op commitment en rol gemeente in initiatief “Slim en veilig fietspad”</li> </ol> 2017-12-21 10:00:00 +0100 2017-12-15 13:11:17 +0100 2018-01-25 10:18:16 +0100 B&W besluiten 05-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 november 2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 7 december 2017 </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 7 december 2017 </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet bloemisten Olst en Wijhe en aanvullende standplaatsvergunning voor een Vishandel op zondag 24 december en zondag 31 december 2017</li> </ol> 2017-12-14 10:00:00 +0100 2017-12-11 08:46:27 +0100 2018-01-25 10:18:32 +0100 B&W besluiten 28-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 november 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid scholen Olst-Wijhe naar aanleiding van eindverslag gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, thema Verkeer</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 te Wijhe</li> <li>Verkenning van de aanpak Versnelling sanering asbestdaken</li> <li>Behandelen verzoek intrekken diverse lasten onder dwangsom</li> <li>Instelling Adviesraad Samenleving en Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Beleid relatiegeschenken</li> <li>Verzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 23 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Vaststellen Prestatieafspraken 2018 met SallandWonen</li> <li>Doorontwikkeling Holstohusconcept in relatie tot dienstverlening gemeente</li> <li>Vaststellen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Uiterwaarden</li> <li>Voorstel aangaande de inzet van de SVn gelden</li> <li>Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West Overijssel 2017-2020, Plan van aanpak Olst-Wijhe</li> <li>Voorstel voor vaststellen van de verordening jeugdhulp 2018</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017</li> <li>Melding Beluit lozen buiten inrichtingen, Enkweg 56 te Wijhe (voormalige inrichting Autobedrijf van Gurp), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> </ol> 2017-12-07 10:00:00 +0100 2017-11-30 15:26:23 +0100 2018-01-25 10:18:48 +0100 B&W besluiten 21-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />de heer H.G. Engberink, wethouder<br />de heer M. Blind, wethouder<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullende subsidieaanvraag 2018 MEE IJsseloevers </li> <li>Wijziging tarieven Wmo Verordening Olst-Wijhe op basis van de indexering </li> <li>Vragen CDA over Wifi4EU</li> <li>Ontmoediging doorgaand verkeer Schippershuizen en Hamelweg</li> <li>Inventarisatiefase transformatie sociaal domein </li> <li>Vaststellen van Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 en Legesverordening 2018 </li> </ol> 2017-11-30 10:00:00 +0100 2017-11-27 15:07:48 +0100 2018-01-25 10:27:31 +0100 B&W besluiten 14-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>CAR-UWO </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018 </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland </li> </ol> 2017-11-23 00:00:00 +0100 2017-11-21 11:42:38 +0100 2018-01-25 10:27:46 +0100 B&W besluiten 07-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 31 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Statutenwijziging VNG </li> <li>Arbobeleidsplan </li> <li>Vaststelling structuurvisie Olst-Wijhe </li> <li>Noordmanshoek </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 8 november 2017 </li> <li>Collegevoorstel verkoop aandelen Vitens </li> <li>Bomenverordening </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD 9 november 2017 en eerste begrotingswijziging GGD </li> <li>Aberson gebiedsontwikkeling Olst </li> <li>Beheerplan onderhoud bermen en sloten en plan van aanpak achterstallig onderhoud </li> <li>Omgevingsvergunning uitbreiding vleeskalverenhouderij, Dollenkamp, Eikelhofweg 33a te Olst</li> </ol> 2017-11-16 10:00:00 +0100 2017-11-10 14:58:45 +0100 2018-01-25 10:28:07 +0100 B&W besluiten 31-10-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 oktober 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op voetpad Joke Smitlaan-Stationsweg Olst </li> <li>Woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties </li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Speerpuntenlijst 2017/2018 Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel"  </li> <li>Samenvattende rapportage resultaten DOWR- samenwerking. Verantwoording over de periode t/m augustus 2017 </li> <li>Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo ondersteuning en zorg 2019 </li> <li>Ontwerpbegroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Intrekken last onder dwangsom sportcafé De Hooiberg </li> </ol> 2017-11-09 08:00:00 +0100 2017-11-06 09:24:08 +0100 2018-01-25 10:28:24 +0100 B&W besluiten 24-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over Sallandticket </li> <li>Competentieprofiel </li> <li>Ontwikkelprogramma Participatie </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Inzet WEB-middelen 2018 </li> <li>Geluidsisolerende maatregelen sportcafé de Hooiberg Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2017</li> </ol> 2017-11-02 10:00:00 +0100 2017-10-31 13:02:05 +0100 2018-01-25 10:28:50 +0100 B&W besluiten 17-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b </li> <li>Raadsinformatiebrief ter afdoening van toezegging 357, beantwoording vraag van de heer Leber </li> <li>Wijzigingen administratieprotocol Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2018 en het tarief toeristenbelasting 2019 </li> <li>Aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe </li> <li>Raadsvoorstel Beleids- en financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 </li> <li>Budgetuitputting en prognose jeugd 2017 ten behoeve van de bestuursrapportage</li> </ol> 2017-10-26 10:00:00 +0200 2017-10-20 09:37:29 +0200 2018-01-25 10:29:09 +0100 B&W besluiten 10-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 3 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2017-10-19 10:00:00 +0200 2017-10-13 11:47:53 +0200 2018-01-25 10:29:22 +0100 B&W besluiten 03-10-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-09-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beleid aanleg bermverharding en inrichting wegen buiten de kom en uitvoeringsplan 2018</li> <li>Mandatering Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Inkoop ondersteuning en zorg 2019, verlenging en indexering tarieven raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Uitwerken verkeersstudie Olst </li> <li>Vaststelling Structuurvisie Olst-Wijhe </li> </ol> 2017-10-12 08:00:00 +0200 2017-10-09 16:02:57 +0200 2018-01-25 10:29:36 +0100 B&W besluiten 26-09-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 september 2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Annotatie bij enkele agendapunten voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland en DVO &amp; RCIV op 27 september 2017 </li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het adres Enkweg 12 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Benodigde middelen ambtelijke inzet 2018 voor Olst Mooier aan de IJssel Team </li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening </li> </ol> 2017-10-05 08:00:00 +0200 2017-10-02 08:20:38 +0200 2018-01-25 10:29:49 +0100 B&W besluiten 19-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 september 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afschaffen digitale gemeentegids</li> <li>Schriftelijke vragen van PvdA-fractie over woningmarkt Olst-Wijhe</li> <li>Verzoek PvdA verruiming woningbouwmogelijkheden in relatie tot mantelzorg</li> </ol> 2017-09-28 07:00:00 +0200 2017-09-25 15:14:50 +0200 2018-01-25 10:30:05 +0100 B&W besluiten 12-09-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en)</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2017 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Onderhandelingsprotocol privaatrechtelijke overeenkomsten</li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het instemmen met het uitwerken van scenario's" </li> <li>Brief CDA en PvdA inzake ondersteuning dorps- en volksfeesten</li> <li>Afschaffen leges voor vergunningen en ontheffingen waarbij voornamelijk vrijwilligers zijn betrokken per 1 januari 2018 </li> <li>Opzeggen en verlengen contract Welzorg </li> <li>Beleidskader en uitvoeringsplan informatieveiligheid</li> <li>Nul op de meter woningen </li> <li>Administratieprotocol en Raamovereenkomsten Jeugdhulp IJsselland</li> <li>Uitvoeringsplan DOWR-i 2017</li> <li>Beslissing op het verzoek tot handhaving Park Wijhezicht</li> </ol> 2017-09-21 10:00:00 +0200 2017-09-15 12:19:58 +0200 2018-01-25 10:30:21 +0100 B&W besluiten 05-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 29 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanbrengen van een knip in zijwegje Raalterweg (tussen N756 en Elshofweg) </li> <li>Verzoek om gladheidsbestrijding Wethouder GJ Kuiperstraat</li> <li>Offerte Bosch en van Rijn </li> <li>Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de buurt / Brede impuls combinatiefunctionarissen 2018 </li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017-1 januari 2019 </li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Convenant woonplaatsbeginsel </li> <li>Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid 2018 </li> <li>Gezamenlijke inkoop armaturen in de regio Zwolle met 9 andere gemeenten </li> <li>Programma indeling begroting </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> <li>Uitleg Anterieure overeenkomst herontwikkeling bedrijfsperceel Baltus naar woningbouw Den Nul </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 18b</li> </ol> 2017-09-14 10:00:00 +0200 2017-09-08 11:04:11 +0200 2018-01-25 10:30:38 +0100 B&W besluiten 29-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 22 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2018</li> <li>Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van het verzoek om opleggen van maatwerkvoorschriften en het verzoek om handhaving aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aandelen Vitens </li> </ol> 2017-09-07 10:00:00 +0200 2017-09-01 08:47:41 +0200 2018-01-25 10:30:56 +0100 B&W besluiten 22-08-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer M. Blind, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 1 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Budget bewustwording dementievriendelijke samenleving </li> <li>Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand A. van der Kolk </li> <li>Subsidieaanvraag OZO verbindzorg 2017 en 2018 </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Plan van Aanpak Evaluatie Minimabeleid</li> </ol> 2017-08-31 10:00:00 +0200 2017-08-29 12:00:40 +0200 2018-01-25 10:31:11 +0100 B&W besluiten 01-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester, <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststellen Budgetregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 2 </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herxen tussen 6a en 8 </li> <li>Uitvoeringsplan Beleidsplan Wmo </li> <li>Vangnetuitkering 2016 </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg </li> <li>Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met het Oversticht over de welstands- en monumentenadvisering </li> <li>Benodigde middelen voor afronding Structuurvisie en opzetten Uitvoeringsprogramma </li> <li>Schetsplanverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst</li> </ol> 2017-08-10 10:00:00 +0200 2017-08-08 10:50:22 +0200 2018-01-25 10:31:26 +0100 B&W besluiten 11-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G. Grashof, adjunct-directeur, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-07-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2017</li> <li>Toezegging 354 inzake Tarieven Verordening WMO 2017 en beantwoording schriftelijke vragen D66 </li> <li>Vergadering AB Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2017 </li> <li>Uitspraak rechtbank Overijssel n.a.v. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van 9 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg 10 in Welsum</li> </ol> 2017-07-20 10:00:00 +0200 2017-07-14 09:54:02 +0200 2018-01-25 10:31:47 +0100 B&W besluiten 04-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Wijziging ‘Verordening Winkeltijden Olst-Wijhe’ </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet supermarkten voor de zondagen gedurende de  zomermaanden vanaf 12.00 uur<span> </span></li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden 2016 </li> <li>Afvalinzameling evenementen </li> <li>RWP West Overijssel (regionale woonprogrammering) </li> <li>Programma-indeling begroting</li> </ol> 2017-07-13 10:00:00 +0200 2017-07-11 11:02:26 +0200 2018-01-25 10:32:00 +0100 B&W besluiten 27-06-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad nr. 356 inzake het plan van aanpak invoering Omgevingswet </li> <li>Basisrioleringsplan Wijhe en Boerhaar 2017 </li> <li>Geluidsoverlast Sportcafé de Hooiberg</li> <li>Raadsvoorstel tot vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Joke Smitlaan 43 te Olst</li> <li>Routekaart naar energieneutrale kernen </li> <li>Verkeersvisie Olst </li> <li>ALV Dimpact 28 juni 2017 </li> <li>Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaarrekeningen 2017-2018-2019</li> </ol> 2017-07-06 10:00:00 +0200 2017-06-29 16:12:50 +0200 2018-01-25 10:32:18 +0100 B&W besluiten 20-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder  <br />      </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op advies veiligheid veerstoepen van 20 februari 2017 </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland 22 juni 2017 </li> <li>Tussenevaluatie Buurtbemiddeling </li> <li>Onderhoud en beheer gemeentelijke abri's </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 21 juni 2017 </li> <li>Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen Regionaal Kompas dd. 21 juni </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Re-integratie en Participatie gemeente Olst-Wijhe 2017 en de Beleidsregels Financiële tegemoetkoming Kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2017</li> <li>Subsidieaanvraag Europees Sociaal Fonds 2017-2019 en Convenant samenwerking met gemeente Deventer </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2018-2021 </li> </ol> <p><em>Bekijk de </em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2017/bw-besluiten-2017-06-20" title="Download de B&amp;W besluiten van 20 juni"><em>B&amp;Wbesluiten</em></a><em> (pdf, 290 kB)</em></p> 2017-06-30 07:00:00 +0200 2017-06-26 08:36:49 +0200 2017-06-26 08:41:02 +0200 B&W besluiten 12-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Renovatie hoofdveld Wijhe 92 </li> <li>Kadernota </li> <li>Eerste Berap 2017</li> </ol> 2017-06-23 08:00:00 +0200 2017-06-16 19:20:46 +0200 2018-02-16 17:10:22 +0100 B&W besluiten 06-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-05-2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 </li> <li>Team Maatschappelijke Ontwikkelingen</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 14 juni 2017 </li> <li>Definitief ruimingsplan en verkoop van geruimde weesfietsen </li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 </li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het kennisnemen van de scenario's die hierin beschreven staan." -1256-2017</li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein 2017</li> <li>Jaarstukken 2016 </li> <li>Kadernota 2018-2021 - Begroting Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Koersdocument grootschalige duurzame energie Olst-Wijhe</li> </ol> 2017-06-15 08:00:00 +0200 2017-06-13 16:29:04 +0200 2018-02-16 17:09:53 +0100 B&W besluiten 30-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-05-2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerpbestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boerhaarseweg 10 te Olst </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Wechterholt 2 en 5 </li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Middelstuk 10 te Welsum </li> <li>Sanering geluidhinder spoor, plaatsing geluidschermen (MJGP Spoor) </li> <li>Concept begroting 2018 GR Jeugdzorg IJsselland 2018 </li> <li>Klachtenregelement GR Jeugdzorg IJsselland </li> <li>Woningbouwprogrammering en woonbehoefteonderzoek </li> <li>Vaststellen nieuw bewegwijzeringsbeleid</li> <li>Privacy reglement Zorg- en veiligheidoverleg </li> <li>Overleg AB Omgevingsdienst IJsselland 31 mei 2017</li> </ol> 2017-06-08 10:00:00 +0200 2017-06-01 15:34:50 +0200 2018-02-16 17:09:28 +0100 B&W besluiten 23-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind,  wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsplan KonnecteD </li> <li>Project Bijzondere vrijwilligers </li> <li>Contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein </li> <li>Machtiging melding datalekken </li> <li>Naamgeving brug Oranjelaan - Lezerbrug </li> <li>Toezegging 349 inzake mogelijke vervroeging renovatie natuurgrasveld van Sc Overwetering in verband met mogelijke wijzigingen in regelgeving rond BTW </li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over voortbestaan van o.a. de kindertelefoon </li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening</li> </ol> 2017-06-01 10:00:00 +0200 2017-05-30 12:32:54 +0200 2018-02-16 17:08:53 +0100 B&W besluiten 16-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een restaurant op het adres Jan Schamhartstraat 2a te Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 juli 2016 betreffende omgevingsvergunning voor een (dag)-horeca aan de Langstraat 22 te Wijhe </li> <li>Het splitsen van de karakteristieke boerderij op het adres Rietbergweg 1 te Wijhe in twee zelfstandige woningen en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Herontwikkeling locatie Aberson, plan SallandWonen en bouwbedrijf Nikkels </li> <li>Benodigde extra capaciteit 2017 tbv invulling herstelplan beleid en beheer en ondersteuning overige taken team FIV </li> <li>Organisatie en opzet team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed (FIV) vanaf 2018 volgens scenario "professioneel beleid en beheer"</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 18 mei 2017 </li> <li>Toezegging 351 raadsvergadering 10 april 2017</li> <li>Reactie op conceptbegroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland</li> </ol> 2017-05-25 10:00:00 +0200 2017-05-19 09:35:10 +0200 2018-01-25 10:32:36 +0100 B&W besluiten 09-05-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beslissing op bezwaar m.b.t. de brief van 25 oktober tot het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer aan de Braamsluiper te Olst </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 werkloosheidsbestrijding in de regio</li> <li>Gewijzigd verzoek om planologische medewerking </li> <li>Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland </li> <li>Wegen onderhoud 2017 </li> <li>Ontwerpvoorstel wijziging 'Verordening winkeltijden Olst-Wijhe'</li> <li>Waardering sporters Olst-Wijhe </li> <li>Benoeming plaatsvervangend-secretaris van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland </li> <li>Last onder dwangsom op geluidoverschrijding pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Position paper t.b.v. I-visie</li> <li>Visie Dienstverlening 2017-2020 "Dichtbij en Persoonlijk" gemeente Olst-Wijhe 2017-2020</li> </ol> 2017-05-18 10:00:00 +0200 2017-05-15 15:18:56 +0200 2018-01-25 10:33:09 +0100 B&W besluiten 02-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoopprocedure voormalige school Elshof </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Versterken openbare ruimte Loswal Wijhe </li> <li>Jaarverslag 2016 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarrekening 2016 en Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2018 </li> <li>Stand van zaken Noordmanshoek en benodigde middelen </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>De vaststelling van de beheersverordening Noorder Koeslag </li> <li>Aanbesteding 2 Maatwerkvervoer</li> <li>Aanpassing Verordening Wmo 2015 leidt tot vaststellen Verordening Wmo 2017</li> </ol> 2017-05-11 10:00:00 +0200 2017-05-09 08:11:03 +0200 2018-01-25 10:33:36 +0100 B&W besluiten 25-04-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<span> </span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitbreiding E-laadinfrastructuur </li> <li>Kadernota Verbonden Partijen </li> <li>Rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod in Salland" en de vervolgstappen </li> <li>Vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> </ol> 2017-05-04 00:00:00 +0200 2017-05-01 13:36:58 +0200 2018-01-25 10:34:01 +0100 B&W besluiten 18-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordeningen Participatiewet</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Zandweteringpad 2 en 6 </li> <li>Extra subsidieverzoek Airplay Media Stichting </li> <li>Hendrik Droststraat 36 te Olst - last onder dwangsom</li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) regio 23.05 </li> <li>Proeftuin Zonnekamp Oost </li> <li>Gemeentelijke Bomenverordening en Lijst beschermenswaardige bomen</li> </ol> 2017-04-27 10:00:00 +0200 2017-04-20 11:36:29 +0200 2018-01-25 10:34:31 +0100 B&W besluiten 11-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezeggingen 440 bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA Sallcon BV d.d. 13 april 2017</li> <li>Performance Welzorg </li> <li>Het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure voor het perceel Jan Meesterweg 1-3 te Wijhe </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2016 </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2017 Interbestuurlijk toezicht</li> </ol> 2017-04-20 10:00:00 +0200 2017-04-18 08:16:48 +0200 2018-01-25 10:34:50 +0100 B&W besluiten 04-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verweerschrift op beroepschrift bestemmingsplan 'Holstweg 44a Olst' (Het Klaverblad)</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Subsidieaanvraag 2017 Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Bestuurlijk dashbord 2017</li> </ol> 2017-04-13 10:00:00 +0200 2017-04-06 13:33:12 +0200 2018-01-25 10:35:12 +0100 B&W besluiten 28-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 21-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wabo jaarverslag 2016</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2017 </li> <li>Provinciale subsidieregeling Cultuur aan de basis 2017 - 2020</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Verhoging automatisch afroombedrag van BNG naar Schatkistbeleggen</li> <li>Retaildeal</li> <li>Definitief raadsvoorstel 'Verkenningsstudie draagvlak Cittaslow Gemeente Olst-Wijhe'</li> <li>Definitief raadsvoorstel Transformatieplan Jeugd</li> </ol> 2017-04-06 10:00:00 +0200 2017-03-31 09:47:20 +0200 2018-01-25 10:35:46 +0100 B&W besluiten 21-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-3-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Taalpunt Olst-Wijhe </li> <li>Regiovisie maatschappelijke opvang / beschermd wonen 2017-2022</li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Vervanging armaturen van de openbare verlichting 2018-2020 </li> <li>Vaststellen concept Detailhandelsvisie Olst-Wijhe voor inspraak </li> <li>Huisvesting statushouders en tijd. opvang statushouders in de Bron en het Zwervel </li> <li>Toezegging raad testpanel website </li> <li>Vergunningaanvraag oud papier Drumband Beatrix</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet, financiële consequenties 2018 </li> <li>Ontheffing Artikel 3.7 Alg. gronduitgiftevoorwaarden Olst-Wijhe 2011 </li> </ol> 2017-03-30 10:00:00 +0200 2017-03-28 08:37:17 +0200 2018-01-25 10:36:21 +0100 B&W besluiten 14-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Besluiten</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten BenW 7 maart 2017 </li> <li>Uitnodigingen</li> <li>Onderhoud en renovatie sportvelden gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Doorontwikkeling kernenbeleid </li> <li>Raadsinformatiebrief: vragen D66 over klimaatbeheersing gemeentehuis Wijhe</li> <li>Onderzoek 213a Gemeentewet/Quickscan Naleving inkoop- en aanbestedingsbeleid Olst-Wijhe </li> <li>Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland en BO Publieke Gezondheid 16-3-2017</li> <li>Financiële consequenties Koersdocument Duurzaamheid </li> <li>Gondelmast IJsseldijk Welsum: herziene beslissing op bezwaar St. Welsum 700 weigering omgevingsvergunning </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling waarstaatjegemeente 2016 </li> <li>Toezicht functie Wmo vanaf 2017 </li> </ol> 2017-03-23 00:00:00 +0100 2017-03-16 12:46:09 +0100 2018-01-25 10:36:36 +0100 B&W besluiten 07-03-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 28-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Klachtenrapportage 2016 en Jaarverslag 2016 Overijsselse Ombudsman </li> <li>Beleidsplan Wmo 2017-2020 </li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Actualisatie (object)bewegwijzeringsbeleid </li> <li>Eindnota afwaardering Eikelhofweg en Boxbergerweg</li> <li>Startnotitie Leefbaarheid </li> </ol> 2017-03-16 10:00:00 +0100 2017-03-09 15:56:19 +0100 2018-01-25 10:37:49 +0100 B&W besluiten 28-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 21-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht </li> <li>Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> </ol> 2017-03-09 10:00:00 +0100 2017-03-07 08:47:21 +0100 2018-01-25 10:38:59 +0100 B&W besluiten 21-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Boxbergerweg 49, Olst </li> <li>Nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp Olst-Wijhe 2017-2020 </li> <li>Structurele subsidie Muzieknetwerk Salland </li> <li>Toezeggingen bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet </li> <li>Toezegging aan de gemeenteraad, nummer 444 inzake navraag bij Gemeentelijke Kredietbank naar de mogelijkheid en consequenties van renteverlaging </li> <li>Optimalisering klimaat gemeentehuis </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering en verbeteren waterkwaliteit 2017 </li> <li>Aanwending Investeringsreserve binnenstedelijke vernieuwing </li> <li>Financiering burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel </li> </ol> 2017-03-02 10:00:00 +0100 2017-02-28 09:42:59 +0100 2018-01-25 10:51:40 +0100 B&W besluiten 14-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, secretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 7-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verzoek om financiële bijdrage aan het Demoveld bewust bodembeheer Salland </li> <li>Ledenraadpleging uitgangspunten CAO Gemeenten 2017 </li> <li>Raadsvoorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een fietsenwinkel en het aanbrengen van reclame op het adres Torenstraat 2 in Wijhe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 15-2-2017 </li> <li>Inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017 </li> <li>Benoeming stembureauleden en reserveleden voor de Tweede Kamerverkiezing 15-3-2017 </li> <li>Programma raadsbijeenkomst 20-2-2017 over de integrale aanpak IJsselfront en Hoogwaterbeschermingsprogramma </li> <li>Cittaslow </li> </ol> 2017-02-23 10:00:00 +0100 2017-02-21 08:29:57 +0100 2018-01-25 10:52:26 +0100 B&W besluiten 07-02-2017 <h2>Aanwezig:</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 31-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Invoering Individueel Keuze Budget per 1 januari 2017 </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers Kerkplein Boskamp </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Olst, verleggen gasleiding Bruinsweg </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Rietbergweg 7, Wijhe </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Recht van opstal sportclub Wijhe'92 </li> </ol> 2017-02-16 10:00:00 +0100 2017-02-14 08:33:16 +0100 2018-01-25 10:53:06 +0100 B&W besluiten 31-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 24-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullend budget voor de gladheidbestrijding </li> <li>Advies bezwarenadviescommissie inz. bezwaarschrift intrekken omgevingsvergunning </li> <li>Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag)</li> <li>Resultaten woonwensenonderzoek jongeren </li> <li>Intrekking en doorhaling voorkeursrecht gemeenten </li> <li>Verloop project herindicatie Huishoudelijke Hulp </li> </ol> 2017-02-09 10:00:00 +0100 2017-02-06 08:55:30 +0100 2018-01-25 10:53:39 +0100 B&W besluiten 24-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 17-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad 322, informatie over verkeersveiligheid rondom Peperhofschool</li> <li>Leerplichtverslag 2015-2016 </li> </ol> 2017-02-02 10:00:00 +0100 2017-01-31 08:22:00 +0100 2018-01-25 10:54:59 +0100 B&W besluiten 17-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-agenda 10-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overeenkomst gebruik UWV Portaal voor Gemeenten </li> <li>Planning- en controlcyclus 2017 - bestuurlijke planning  </li> </ol> 2017-01-26 10:00:00 +0100 2017-01-23 19:17:41 +0100 2018-01-25 10:55:48 +0100 B&W besluiten 10-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 3-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Actualisering Normenkader 2016 i.h.k.v. rechtmatigheidscontrole </li> <li>Evenementenoverzicht 2017 </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2014 </li> <li>Regionale afspraken over systematiek woningbouwprogrammering </li> <li>Kadernota verbonden partijen 2017 </li> <li>Informatie over de aanpak van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de integrale aanpak IJsselfront </li> <li>Structuurvisie  </li> </ol> 2017-01-19 10:00:00 +0100 2017-01-16 16:17:21 +0100 2018-01-25 10:56:41 +0100 B&W besluiten 03-01-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststelling BenW-besluitenlijst 20-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2017 </li> <li>Begroting 2017 Sallcon </li> <li>Een aanpak voor alle peuters en actualisatie onderwijsachterstandenbeleid </li> <li>Subsidie 2016 OZO Verbindzorg </li> <li>Aanvulling voorstel tot vaststelling visie Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Subsidietoekenning De Huuskamer Olst en Wijhe </li> <li>Verdeling budget dorpsontwikkelingsplan Wesepe </li> <li>Vragen D66 betr. ontwerpbeschikking pluimveehouderij Erveweg 10, Welsum</li> <li>Aanbesteding accountantsdiensten </li> <li>Vaststellen 3e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Subsidie Theaterproductie IJssellinie en overheveling aanjaagsubsidie 2016 </li> </ol> 2017-01-12 10:00:00 +0100 2017-01-10 09:06:43 +0100 2018-01-25 10:57:19 +0100 B&W besluiten 13-12-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda: </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsvoering overheidsparticipatie </li> <li>Actualistie kwaliteitshandvest en servicenormen </li> <li>Reglementen BGO arbeidsvoorwaarden DOWR </li> <li>Invoering Individueel keuze Budget per 1 januari 2017</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2017 </li> <li>Voorstel vaststellen 1e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Machtiging gemeente Deventer VTH-applicatie</li> <li>Verzoek opleggen maatwerkvoorschriften Pluimveebedrijf Erveweg 10, Welsum </li> <li>Beantwoording raadsvraag fractie Olst-Wijhe Nieuw Liberaal </li> <li>Meerjarenvisie transformatie maatsch. opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen Midden IJssel 2017-2022</li> <li>Advisering overleg Publ. Gezondheid, AB GGD IJsselland 15-12-2016 </li> <li>Vergaderstukken Veiligheidsoverleg IJsselland 14-12-2016 </li> <li>Beantwoording vragen PvdA aangaande resultaten MKB-vriendelijkste gemeente 2015/2016 </li> <li>Tijdelijke opvang statushouders voormalige basisschool de Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-51-13-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 292 kB).</em></p> 2016-12-22 10:00:00 +0100 2016-12-20 12:45:57 +0100 2016-12-20 12:47:33 +0100 B&W besluiten 06-12-2016 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>BenW-besluitenlijst 29-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AvA Sallcon BV d.d. 7-12-2016</li> <li>Toezegging locatie bus bevolkingsonderzoek Wijhe </li> <li>Plaatsen verkiezingsborden </li> <li>Principebesluit Waterstraat 32 te Wijhe </li> <li>Begroting 2017 Regio Zwolle </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-50-6-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 285 kB).</em></p> 2016-12-15 10:00:00 +0100 2016-12-13 12:48:11 +0100 2016-12-13 12:53:03 +0100 B&W besluiten 29-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>BenW-agenda 29-11-2016</li> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 22-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorbereiden en in procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Bremmelerstraat 2, Wijhe </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Herxen en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Voetpad Averbergen bij spoorwegovergang Jan Hooglandstraat in Olst</li> <li>Antwoordbrief niet-verpakkingen 2015 </li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberkeningen in het kader van de jaarrekening 2016 </li> <li>Organisatie woonmarkten voor jongeren </li> <li>Toezegging raad Wet kwaliteitsborging voor het bouwen </li> <li>Tweede fase Omgekeerd Inzamelen buitengebied </li> <li>AvA ROVA 1-12-2016 </li> <li>Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen OZB 2017 </li> <li>Formatieonderdeel DIV team Bedrijfsvoering </li> <li>BALV VNG 30-11-2016 </li> <li>Rapportage 1e fase project onderwijshuisvesting Antwoord op krimp</li> <li>Uitbesteding werkzaamheden bekendmaken verordeningen en beleidsregels</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-49-29-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 29-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-12-08 10:00:00 +0100 2016-12-06 07:59:38 +0100 2016-12-06 08:03:19 +0100 B&W besluiten 22-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 15-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Beantwoording vragen raadsfracties inz. ambulancezorg Olst-Wijhe </li> <li>Vaststelling prestatieafspraken met SallandWonen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Evaluatie beleidskader Participatiewet 2015-2018 </li> <li>Afvalstoffenverordening</li> <li>Ontwerpbeschikking op de aanvraag van 26 oktober 2015 voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-48-22-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 22-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 207 kB).</em></p> 2016-12-01 10:00:00 +0100 2016-11-29 08:36:48 +0100 2016-12-06 08:02:29 +0100 B&W besluiten 15-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 8-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Integrale aanpak verkeersveiligheidsprojecten </li> <li>Handboek vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Cultuurmakelaarsregeling 2017-2018 provincie Overijssel </li> <li>Vaststelling gewijzigde Financiële verordening en intrekking Financiële verordening 2007 </li> <li>IBOR-plan: PvA uitwerking beleid en beheer team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed </li> <li>Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Overijssel </li> <li>Nieuwe BBV regels in relatie tot bedrijventerrein de Meente Noord (NIEGG) </li> <li>Concept Structuurvisie Olst-Wijhe vrijgeven voor inspraak </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaar tegen het besluit (bekendmaking 17 maart 2016) tot afwijzing van het verzoek tot handhavend optreden </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-47-15-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 15-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-11-24 10:00:00 +0100 2016-11-22 14:03:30 +0100 2016-11-22 14:05:03 +0100 B&W besluiten 08-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 1-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Herontwikkelen percelen Rijksstraatweg 105 en 107 te Olst </li> <li>Onderhoud wegen 2016 Wittenbergsweg (zandweg vh Stapelhaarspad) </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 9-11-2016 </li> <li>Voorstel tot vaststelling Visie Jeugdhulp IJsselland 2017-2020</li> <li>Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Olst-Wijhe en Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst </li> <li>Voorbereiden/in procedure brengen ontwerp BP Rietbergweg 7, Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-46-08-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 08-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 226 kB).</em></p> 2016-11-17 10:00:00 +0100 2016-11-14 09:59:28 +0100 2016-11-14 10:01:10 +0100 B&W besluiten 01-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 oktober 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Noaberhuus Olst-Wijhe </li> <li>Veiligheid veerstoepen Olst-Wijhe </li> <li>(taal)onderwijs leerlingen basisonderwijs De TiNtaan </li> <li>Beheerskosten en het beheer van de raamovereenkomst Maatwerkvervoer </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD IJsselland 2 november 2016 </li> <li>Oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Beantwoording vragen PvdA-fractie over de gezondheidsrisico's van kunstgras </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-45-1-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 01-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 2016 kB).</em></p> 2016-11-10 10:00:00 +0100 2016-11-07 12:28:31 +0100 2016-11-07 12:33:02 +0100 B&W besluiten 25-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 18-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling belastingverordeningen 2017 </li> <li>Verzoek tot verkeersmaatregelen Peperhofschool </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2016 </li> <li>Onderzoeken DOWR </li> <li>Operationaliseren van het collegebesluit tot verkoop aandelen in het kapitaal van Enexis Holding NV ('Enexis Holding') d.d. 27 september 2016 </li> <li>Scheidingsvoorstel DAEB – niet DAEB van Vestia woningen </li> <li>Zorgkosten Jeugdhulp 2016, tweede Bestuursrapportage (Berap) 2016 </li> <li>Programma transformatie sociaal domein </li> <li>Actualisatie financiële rapportage sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-44-25-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 25-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-11-03 10:00:00 +0100 2016-10-31 13:02:03 +0100 2016-10-31 13:03:38 +0100 B&W besluiten 18-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 11-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Ongevraagd advies van de Cliëntenraad WWB/Participatiewet </li> <li>Bijgestelde ambitieverklaring RIVUS </li> <li>Burgerpeiling 2016 waarstaatjegemeente </li> <li>Hoogte persoonlijk budget </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Bodemonderzoek gronddepot de Lange Slagen te Wijhe </li> <li>Vragen D66 betreffende de oprichting van de Omgevingsdienst in de vorm van een GR  </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-43-18-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 18-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 214 Kb).</em></p> 2016-10-27 10:00:00 +0200 2016-10-25 13:40:19 +0200 2016-10-25 13:45:05 +0200 B&W besluiten 11-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 4-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Evaluatie tijdelijke opvang statushouders op locatie Elshof </li> <li>Eerste begrotingswijziging GGD IJsselland </li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en zelfevaluatie Paspoorten en NIK</li> <li>Calamiteitenplan gemeentearchief Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Eikelhofweg 18b te Olst </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boxbergerweg 49 te Olst </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Gemeentelijke begraafplaatsen: behandeling nog openstaande vragen en kostendekkendheid expoitatie </li> <li>Enexis verkoop aandelen </li> <li>Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Raadsvoorstel begroting 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-42-11-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 11-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-10-20 10:00:00 +0200 2016-10-18 13:47:45 +0200 2016-10-18 13:52:17 +0200 B&W besluiten 04-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 27-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zichtbaarheid-Herbestemming evenementenladders en plattegronden </li> <li>Veiligere aanrijroute voor de schoolkinderen vanaf Olst naar Boskamp </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Verzoek tot aanpassing beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag Wijhe </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-41-04-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 04-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-13 10:00:00 +0200 2016-10-10 12:13:11 +0200 2016-10-10 12:15:09 +0200 B&W besluiten 27-09-2016 <p>Aanwezig: </p> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <p>Agenda  </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 20-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 2a, Wijhe </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 12 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe </li> <li>Planschadeverzoek </li> <li>Overdracht beheer en onderhoud Kapellenkamp te Welsum </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Mengerweg 4 te Wesepe </li> <li>Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken betr. vaststelling woningmarktregio's</li> <li>Subsidieverzoek 'Schouder aan Schouder voor het Nationaal Monument MH17'</li> <li>Derde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland </li> <li>Inspraakprocedure Structuurvisie- en Detailhandelstructuurvisie </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-40-27-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 27-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-06 10:00:00 +0200 2016-10-04 11:15:47 +0200 2016-10-04 11:17:27 +0200 B&W besluiten 20-09-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 13-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het verleggen van een gasleiding aan de Bruinsweg te Olst </li> <li>Verklaring deelname programma Sport en Bewegen in de Buurt </li> <li>Voorstel tot vaststelling Evaluaties Wmo </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-39-20-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 20-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb).</em></p> 2016-09-29 10:00:00 +0200 2016-09-26 21:03:32 +0200 2016-09-26 21:05:21 +0200 B&W besluiten 13-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zienswijze gemeente streekindeling NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 7 april 2016 tot het verstrekken van gemeentenieuws voor hergebruik</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-38-13-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 192 Kb).</em></p> 2016-09-22 10:00:00 +0200 2016-09-19 09:21:24 +0200 2016-09-19 09:23:34 +0200 B&W besluiten 06-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 30-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen/ mededelingen</li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over het bezwaarschrift d.d. 26-4-2016 tegen het besluit van 15-3-2016 tot afwijzing van het handhavingsverzoek gericht tegen activiteiten op de Fortmonderweg 20 te Olst</li> <li>Beantwoording vragen raadsleden Hulleman en Kronieger </li> <li>Het Jeugdcompliment </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-37-06-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 164 Kb).</em></p> 2016-09-15 10:00:00 +0200 2016-09-13 09:20:16 +0200 2016-09-13 09:22:45 +0200 B&W besluiten 30-08-2016 <h2>Aanwezig:<span> </span></h2> <p><span></span>de heer A.G.J. Strien (burgemeester);<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris);<br />de heer M. Blind (wethouder);<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li><span>Vaststelling BenW-besluiten 23-8-2016</span></li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eindevaluatie project Kinderstraat </li> <li>Evaluatie gladheidbestrijding winterseizoen 2015-2016 </li> <li>Evaluatie ambulant jongerenwerk</li> <li>Voorstel financieel beleid Vitens </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2016 </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-36-30-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 30-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-08 10:00:00 +0200 2016-09-06 13:16:07 +0200 2016-09-06 13:19:40 +0200 B&W besluiten 23-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer M. Blind (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 16-8-2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Brief Recreatiegemeenschap Salland over de verkenning naar mogelijkheden en consequenties opheffen gemeenschappelijke regeling </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland  </li> <li>Participatie statushouders </li> <li>Noorder Koeslag, Dolskamp 1, Wijhe </li> <li>Verlenging overeenkomst voor behoud e-laadpaal te Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-35-23-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 23-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-01 10:00:00 +0200 2016-08-24 19:28:34 +0200 2016-08-24 19:30:37 +0200 B&W besluiten 16-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 2-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksopdracht DOWR-i gemeenteraad Deventer </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan - Jan Hooglandstraat 36 in Olst </li> <li>TeamBevolkingszorg - convenant Yarden </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst - bedrijfswoning camping Het Klaverblad</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-34-16-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 16-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 206 Kb).</em></p> 2016-08-25 10:00:00 +0200 2016-08-22 13:04:56 +0200 2016-08-22 13:06:31 +0200 B&W besluiten 02-08-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>de heer H.G. Engberink (locoburgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder);</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 12 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor nieuwe woonbestemmingen op het perceel Boxbergerweg 71 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan 'De Enk, Industrieweg 1 / Enkweg 56'</li> <li>Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Wechterholt 35 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe, in procedure brengen </li> <li>Integriteitsbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Participatie als programma in de begroting </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan, incl. landschapsplan, Rietbergweg 2a Wijhe in procedure brengen </li> <li>Aanpak Woonmarkt voor jongeren</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Hengforderweg 4 te Olst </li> <li>Wijzigingsplan Erveweg 1-3 / Kloosterhoekweg 14 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-32-02-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 02-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-08-11 10:00:00 +0200 2016-08-03 14:33:54 +0200 2016-08-03 14:35:24 +0200 B&W besluiten 12-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis ( gemeentesecretaris)</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 5-7-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoop 't Olde Postkantoor Olst </li> <li>Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016 en 2017 </li> <li>Proeftuin Olst </li> <li>Vragen fractie D66 over overlast houtrook </li> <li>Energieloket 2016-2020 </li> <li>Definitief besluit positionering toegangsteam Olst-Wijhe </li> <li>Subsidie Techniekdag Onderwijs Salland 2016 </li> <li>Ondertekening convenant met CIF voor aanleg van glasvezel in het buitengebied </li> <li>Raadsinformatiebrief: stand van zaken Noordmanshoek juli 2016 </li> <li>Adviezen van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over de bezwaarschriften tegen het besluit van 28 januari 2016, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand aan de Boerhaar 10 te Wijhe tot vijf wooneenheden </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester</h2> <ol> <li>Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-29-12-07-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 12-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-21 10:00:00 +0200 2016-07-20 09:44:23 +0200 2016-07-20 09:46:16 +0200 B&W besluiten 05-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 28 juni 2016 en 4 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Pilot Schoon Belonen </li> <li>Verslag overleg Olster Modelbouwclub </li> <li>Begroting 2017 en rekening 2015 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Inwoning en mantelzorgwoningen </li> <li>Bestuurlijk overleg RUD 7 juli 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-28-5-juli-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 05-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb)</em></p> 2016-07-14 10:00:00 +0200 2016-07-12 12:08:36 +0200 2016-07-12 12:09:59 +0200 B&W besluiten 28-06-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 21 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vragen PvdA-fractie over het maaibeleid</li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg, verplaatsing passeerstrook</li> <li>Toezegging 301: Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Leaderprojecten</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-27-28-6-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 28-06-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-07 10:00:00 +0200 2016-07-05 12:57:27 +0200 2016-07-05 13:00:32 +0200 B&W besluiten 21-06-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2016 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2015</li> <li>Raadsinformatiebrief emailbeveiliging</li> <li>Agenda publieke gezondheid d.d. 23 juni 2016 <br />6a. Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Onderzoek generatiepactregeling </li> <li>Benoeming leden Wmo Adviesraad</li> <li>Advies van de Wmo Adviesraad over toegankelijkheid </li> <li>Afsluiting en evaluatie reconstructie</li> <li>Voorstel Woningmarktregio Zwolle - Stedendriehoek</li> <li>Beantwoording brief Stichting Zwembad de Welters</li> <li>Jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Recreatiegemeenschap Salland (RGS)</li> <li>Eerste berap 2016 </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2017 - 2020 </li> <li>Jaarstukken 2015 (onderdelen programmaverantwoording en paragrafen)</li> </ol> <p>Bekijk de <em><span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-26-21-juni-2016" title="download B&amp;W besluiten van 21-06-2016">B&amp;W besluiten</a> (P</span></em><em>df, 214 kB).</em></p> 2016-06-30 10:00:00 +0200 2016-06-23 09:23:12 +0200 2016-06-23 09:25:47 +0200 B&W besluiten 14-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester),<br />de heer H.G. Engberink (wethouder),<br />de heer M. Blind (wethouder),<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder),<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 06-06-2016 </li> <li>Ingekomen </li> <li>Zonnekamp West - verzoek Vriendenerf subsidie </li> <li>Uitvoering toezicht openbare ruimte </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Omgevingsvergunning voor het renoveren en verhogen van vrieshal 1 en 2 incl.</li> <li>vergroten opslagcapaciteit op het adres Industrieweg 23 te Olst</li> <li>Schriftelijke raadsvragen D66 Grolleman Vrieshuis, Industrieweg 23, Olst</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-25-14-06-2016" title="download B&amp;W besluiten 14-06-2016"><em><span>B&amp;W besluiten 14-06-2016</span></em></a> <em>(pdf, 214 kB).</em></p> 2016-06-23 08:00:00 +0200 2016-06-16 16:05:55 +0200 2016-06-17 11:44:47 +0200 B&W besluiten 06-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)<br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 8-6-2016</li> <li>Planologische medewerking parkeerterrein met 84 parkeerplaatsen tegenover kasteel Het Nijenhuis</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Mengerweg 4 te Wesepe</li> <li>Nota Woonruimteverdeling 2015 van SallandWonen</li> <li>Afschaffen Burgerjaarverslag </li> <li>Verrekening neveninkomsten 2015</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-06-06-2016" title="Download de B&amp;W besluitenlijst van 06-06-2016">B&amp;W besluiten</a> van 06-06-2016</p> 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 B&W besluiten 31-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris) <br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer M. Blind (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - vervolgvoorstel</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2011</li> <li>Melding 'Besluit lozen buiten inrichtingen', Industrieweg 1 te Wijhe (vm. inrichting Kluin), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> <li>Continuering accreditatie Iip en ontwikkel- en Verbeterplan</li> <li>Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2017</li> <li>Positionering toegangsteam sociaal domein</li> </ol> <p>Bekijk de <a href=" http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-31-05-2016" title="Download de B&amp;Wbesluitenlijst van 31-05-2016">B&amp;W besluiten</a> van 31-05-2016</p> 2016-06-17 09:39:00 +0200 2016-06-17 09:39:31 +0200 2016-06-17 10:10:00 +0200 B&W besluiten 24-05-2016 <h2>Aanwezig:   </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), de heer H.G. Engberink (wethouder), de heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 17 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording brief over de consequenties van het heffen leges gastouderopvang aan het Platform Kinderopvang </li> <li>Startnotitie aanpak APV </li> <li>Gym- en zwemvervoer drie Wijhese scholen</li> <li>Toezegging raad 297, info maaibeleid bermen-afmaaien bouwkavels </li> <li>Voortzetting GR BVO Jeugdzorg, ontwerpexpl.begr. 2017, voorl. jaarrekening 2015, verzoek verlenging bevoorschotting jeugdhulpaanbieders </li> <li>Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe 2015 </li> <li>AvA NV ROVA 26-5-2016 </li> <li>Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom </li> <li>Huisvesting AMV's </li> <li>Nota van beantwoording vragen over feitenrelaas Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-22-24-05-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 24 mei 2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-06-02 09:00:00 +0200 2016-06-01 09:29:53 +0200 2016-06-01 09:35:56 +0200 B&W besluiten 17-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 mei 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst  </li> <li>Raadsvragen over WABO-vergunningaanvraag van Grolleman Vrieshuis te Olst </li> <li>Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Plan van aanpak van de stichting Activiteiten Commissie Boskamp en het Addendum bij het dorpsontwikkelingsplan: "Boskamp, samen (be)leven." </li> <li>Advies AVA Wadinko </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan "De Enk, Herziening, Enkweg 56/Industrieweg 1" </li> <li>Stand van zaken accountantscontrole / sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-21-17-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 17-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</p> 2016-05-26 10:00:00 +0200 2016-05-19 14:53:59 +0200 2016-05-23 15:47:54 +0200 B&W besluiten 10-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 3 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen portefeuillehouders als lid van bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sallcon </li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg </li> <li>Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 'Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe' </li> <li>Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Olst-Wijhe</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 11-5-2016 </li> <li>Actualisatie financiën 3D's </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-20-10-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-19 10:00:00 +0200 2016-05-13 08:36:20 +0200 2016-05-13 08:59:23 +0200 B&W besluiten 03-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten 25 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> <li>Instellen voorziening Ruimtelijke kwaliteit en opheffen reserve Ruimtelijke kwaliteitsfonds </li> <li>Vaststellen Woonvisie Olst-Wijhe 2016 - 2020 </li> <li>Wijzigen APV tbv verwijderen fietswrakken e.d. op de NS-stations Olst-Wijhe </li> <li>Vragen van mevrouw Boerman over financiële consequenties GRP 2016 - 2020 </li> <li>Tijdelijke huisvesting statushouders in school Elshof </li> <li>Opleggen van maatwerkvoorschriften geluid aan de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aanwijzingsbesluiten belastingmedewerkers DOWR </li> <li>Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2017 </li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverb. Passend Onderwijs PO en VO </li> <li>Subsidieaanvraag Zomer Ondernemer </li> <li>Frauderisicoanalyse </li> <li>Raadstoezegging 316, Jaarplanning 2016 programma duurzaamheid </li> <li>Raadstoezegging 314, Capaciteit handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 </li> <li>Verkenning strategische oplossingen instroom statushouders Olst-Wijhe </li> <li>Wet Taaleis Participatiewet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-19-03-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-12 10:00:00 +0200 2016-05-09 10:09:13 +0200 2016-05-09 10:10:52 +0200 B&W besluiten 25-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO</li> <li>Besluit aanvraag kapvergunning Industrieweg 1, Wijhe</li> </ol> <h2>Besluit van de burgemeester</h2> <ol> <li>Proeftuin vermissing reisdocumenten en rijbewijzen </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-25-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 25-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:15:00 +0200 2016-05-02 21:49:54 +0200 2016-05-02 21:53:09 +0200 B&W besluiten 19-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullende memo Onderhoudsrechten grafmonument </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Aanschaf kunstwerk ‘Birds’</li> <li>Erveweg 10: beslissingen op bezwaar inzake handhavingsprocedure en niet behandelen onvolledige vergunningaanvraag </li> <li>Businesscase basismobiliteit </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-19-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:00:00 +0200 2016-05-02 21:46:45 +0200 2016-05-02 21:52:21 +0200 B&W besluiten 12-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>AvA Vitens 22-4-2016 </li> <li>Ouderbijdrage Jeugdwet 2015 </li> <li>Aanwijzing van de algemene begraafplaats in Olst (Molenpad 20) als gemeentelijk monument </li> <li>Jaarverslag 2015 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarplan RUD IJsselland 2016 </li> <li>Indicatoren meerwaarde Regio Zwolle</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-16-12-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em>  </p> 2016-04-21 10:00:00 +0200 2016-04-19 10:11:53 +0200 2016-04-19 10:16:13 +0200 B&W besluiten 05-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Financieringsovereenkomst BNG Bank </li> <li>Verzelfstandiging zwembad De Welters Wijhe</li> <li>Wegenonderhoud 2016 </li> <li>Inzet extra capaciteit voor de consequenties van de Wet vergunningverlening Toezicht en handhaving (VTH-wet) en de toekomstige wet Kwaliteitsborging bouw </li> <li>Wijziging CAR </li> <li>Afdoening toezegging raad nr. 311, afdoening van het bezwaarschrift van diverse verenigingen tegen de OZB-aanslag eigenaren </li> <li>Rijsnelheden Koningin Julianalaan Olst </li> <li>Scholen betrekken bij (lokale) politiek </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-15-05-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 05-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-14 10:00:00 +0200 2016-04-12 08:54:25 +0200 2016-04-19 10:15:26 +0200 B&W besluiten 29-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk dashboard 2016</li> <li>Evaluatie Uitvoeringsplan van het Masterplan wonen, welzijn en zorg en het Ouderenbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Detailhandel beleid  </li> <li>Onderhoud wegen, Stapelhaarspad en bermen Velsdijk </li> <li>Wabo Jaarverslag 2015 </li> <li>Ontwikkeling achterterrein Jan Hooglandstraat 36 te Olst (Het Polletje) </li> <li>Vervangen tegelvloer De Bongerd </li> <li>Beantwoording vragen raadslid Kronieger over onderzoek Digitaal volwassen gemeente </li> <li>Beantwoording raadsvragen ex art. 30 GW inzake bouwblokken en megastallen </li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-14-29-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 29-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-07 10:00:00 +0200 2016-04-04 10:00:38 +0200 2016-04-19 14:47:06 +0200 B&W besluiten 22-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overheidsparticipatie in Olst-Wijhe </li> <li>Nazorg ex-gedetineerden </li> <li>Aansluiting informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) </li> <li>Kostenoverzicht 1e en 2e crisisnoodopvang vluchtelingen </li> <li>Omgevingsvergunning voor het starten van een fietsreparatiebedrijf en uitbreiden bijgebouw op het adres Kornet van Limburg Stirumstraat 53 te Olst </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2016 Interbestuurlijk toezicht </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 23 maart 2016 </li> <li>Vaststelling beleidsplan Licht In Openbare Ruimte (LIOR) </li> <li>Teruggave leges </li> <li>Verzoek om kostenvergoeding </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-13-22-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 22-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-31 10:00:00 +0200 2016-03-24 11:46:36 +0100 2016-04-19 14:47:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 maart 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Noodopvang en tijdelijke huisvesting statushouders </li> <li>Feitenrelaas Erveweg 10, versie maart 2016 </li> <li>Transitiebudget RUD </li> <li>CAO Gemeenten 2016 t/m 1 mei 2017 </li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid d.d. 17 maart 2016 </li> <li>Aanbesteding maatwerk vervoer </li> <li>Verlenging contract leerlingenvervoer </li> <li>Herstel constructiefout dakbedekking MFA “de Cappellenborg” </li> <li>Ombouw gemalen overstort Jan Meesterweg te Wijhe </li> <li>Woningbouw Wesepe </li> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2016-2020 </li> <li>Vragen van de heer Schuiling (PvdA) m.b.t. eigen bijdrage Wmo </li> <li>AB/DB vergadering Recreatiegemeenschap Salland 16-03-2016 </li> <li>ICT-project RUD IJsselland </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-12-15-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 15-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-24 10:00:00 +0100 2016-03-22 14:27:33 +0100 2016-03-22 14:28:48 +0100 B&W besluiten 08-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA over mantelzorgwaardering </li> <li>Benoeming stembureauleden referendum Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 6-4-2016 </li> <li>Gunningsadvies aanbesteding onderhoud openbare verlichting 2016-2019 </li> <li>Klachtenrapportage 2015 Olst-Wijhe en Jaarverslag 2015 Stichting de Overijsselse Ombudsman </li> <li>Gunningsadvies wegonderhoud 2016-2019</li> <li>Wijzingen CAR-UWO </li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken betreffende bezwaarschrift tegen niet toekenning planschade </li> <li>Uitgebracht advies Planschadebeoordelingscommissie Gemeente Olst-Wijhe betreffende het verzoek om planschade </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-11-08-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 08-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-17 10:00:00 +0100 2016-03-15 10:34:41 +0100 2016-03-15 10:37:03 +0100 B&W besluiten 01-03-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder door bestemming woonwagenlocatie of wonen Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Mantelzorgwaardering 2016 en evaluatie Blijk van Waardering 2015 </li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bijbehorende governance </li> <li>Vragen D66 inzake huishoudelijke hulp </li> <li>Reconstructie De Grienden e.o. </li> <li>Verkeersremmende maatregelen Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-10-01-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 01-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-10 10:00:00 +0100 2016-03-08 10:29:16 +0100 2016-03-08 10:30:40 +0100 B&W besluiten 23-02-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Compensatie Margeverlies Huishoudelijke Hulp Toeslag De Nieuwe Zorg Thuis</li> <li>Overdracht beheer en onderhoud evenementenborden in Wijhe aan Wijhe ’92 </li> <li>Regionale inkoop jeugdhulp 2016 en bevoorschotting </li> <li>Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering 2016 </li> <li>Update actieplan maatschappelijke onrust</li> <li>Raadsinformatiebrief (toezegging 313) duurzaam inkopen </li> <li>Wijziging CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Beleidsnota Integrale Veiligheid 2016-2019</li> <li>Toezicht functie Wmo 2016 </li> <li>Klacht inzake afhandeling geschil over locatie lantaarnpaal </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester (18-2-2016):</h2> <ol> <li>Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek handhaving overtreding artikel 24 Drank- en Horecawet</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-9-23-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 23-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-03 10:00:00 +0100 2016-02-29 09:10:51 +0100 2016-02-29 09:13:42 +0100 B&W besluiten 16-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Het project ‘Iedereen actief in Olst-Wijhe’</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Leerplichtverslag 2014 - 2015 (Leerplicht en RMC in de Stedendriehoek) </li> <li>Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe </li> <li>Hoofdlijnenakkoord Cif, breedband buitengebied </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-8-16-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 16-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-25 10:00:00 +0100 2016-02-23 09:08:41 +0100 2016-02-23 09:10:36 +0100 B&W besluiten 09-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage bestuursopdracht herijking beleid onderwijshuisvesting (versie 17-12-2015) en de opstart van een Integraal HuisvestingsPlan 2016-2019 </li> <li>Omgevingsvergunning voor het bouwen van tien woningen (twee rijen van vijf woningen) op het adres Hemelrijk 2 tot en met 10 (even) en 26 tot en met 34 (even) in Welsum </li> <li>Ontwerpselectielijst gemeente en intergemeentelijke organen 2017 </li> <li>Klacht inzake afhandeling WOZ-bezwaren </li> <li>Motie verordening Afvalstoffenheffing 2016 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-7-09-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 09-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-18 10:00:00 +0100 2016-02-15 11:12:24 +0100 2016-02-15 11:18:40 +0100 B&W besluiten 02-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over de bezwaarschriften tegen het besluit van 10 juni 2015, verzonden op 11 juni 2015 tot het afwijzen van het verzoek om handhaving en het besluit van 22 juli 2015 tot handhaving inzake stal D en een geluidsrapport </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 298, duurzaamheid op het gebied van verlichting uit de raadsvergadering d.d. 29 juni 2015 </li> <li>Beantwoording vragen D66 en CDA over gladheidbestrijding </li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2016 </li> <li>Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning </li> <li>Addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen 2015 </li> <li>Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 </li> <li>Vaststellen van het wijzigingsplan Wijhe – Nieuwendijk 39 </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 315 inzake grote bouwkavels uit de raadsvergadering d.d. 18 januari 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-6-02-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 02-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-11 10:00:00 +0100 2016-02-08 08:36:34 +0100 2016-02-08 08:40:17 +0100 B&W besluiten 26-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage uitputting regionaal budget Jeugdzorg IJsselland 3e kwartaal 2015 (Q3) </li> <li>Inzet Leefbaarheidsbudget </li> <li>Raadgevend Referendum </li> <li>Motie gemeenteraad wijzigen Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Planning- en controlcyclus 2016 – bestuurlijke planning </li> <li>Beslissing op het bezwaarschrift tegen besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor herbouw van een loods aan de Beltenweg 19, 8121 ET in Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-5-26-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 26-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-04 10:00:00 +0100 2016-02-02 08:24:58 +0100 2016-02-02 08:27:04 +0100 B&W besluiten 19-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bij behorende governance </li> <li>Begrotingsapp </li> <li>Subsidiëring ANBO </li> <li>Gevonden fietsen </li> <li>Verzoek om eigendomsoverdracht op basis van verjaring </li> <li>Startnotitie transformatieagenda Regionaal Kompas 2.0 </li> <li>Schetsplanverzoek ten behoeve van de rondvaartboot met bijbehorende voorzieningen in de uiterwaarden van Welsum nabij de Veerweg </li> <li>Vaststelling regionale woonafspraken en regionale woonprogrammering </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-4-19-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-01-28 10:00:00 +0100 2016-01-26 09:19:48 +0100 2016-01-28 15:01:42 +0100 B&W besluiten 12-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Aanvullend budget Structuurvisie 2016-2020 </li> <li>Deelvisie wonen: Goedkope huur in Olst-Wijhe, acute vraag en langetermijnwaarde </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds, uitkeringsjaar 2013 </li> <li>Vaststellen Budgetovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Breed Welzijnsverband Olst-Wijhe en Exploitatieovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Stichting Kulturhus Olst-Wijhe </li> <li>Toekenning subsidie verbeteren toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen </li> <li>Bosbeheerplan Krijtenberg Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-3-12-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-21 10:00:00 +0100 2016-01-18 17:03:42 +0100 2016-01-18 17:05:38 +0100 B&W besluiten 05-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 22 december 2015. </li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Raadsvoorstel - Olst, mooier aan de IJssel</li> <li>Jaarprogramma Duurzaamheid 2016 </li> <li>Aanstellen gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>APV – opiniërende behandeling raadsvergadering 14-12-2015 </li> <li>Evenementenoverzicht 2016 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift m.b.t. een een omgevingsvergunning aan Vereniging Vriendenerf voor de bouw van 12 woningen en een gemeenschapsgebouw ter Olst</li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <l