B&W besluiten 19-12-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>de heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Handboek Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten en managementrapportage zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Voorstel koppeling van arrangementen aan verbonden partijen</li> <li>Vervanging armaturen/masten openbare verlichting 2018-2020, planning</li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene zaken over een bezwaarschrift tegen acceptatie melding incidentele festiviteiten Sportcafé De Hooiberg</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit subsidieverstrekking Verordening Jeugdhulp </li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2018</li> <li>Uitvoeringsplan Spelen 2018</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2018</li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken inzake tegemoetkoming planschade Joke Smitlaan 43 te Olst </li> <li>Toezegging 360 inzake toeristenbelasting Summercamp Heino </li> </ol> 2017-12-28 10:00:00 +0100 2017-12-28 08:35:27 +0100 2018-01-25 10:17:45 +0100 B&W besluiten 12-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 december 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzing locatie hoofdstembureau</li> <li>Uitkomsten Cliënt Ervaringsonderzoek Jeugd</li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan Het Anem 26 te Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Taalverbeteringstraject 3F pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang, overhevelen budget</li> <li>Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland</li> <li>Plan van aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 13 december 2017</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen voor de percelen Boxbergerweg 25 en 25a in Olst </li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Wechterholt 4 in Wijhe, mogelijk te maken</li> <li>Schetsplan Dollenkamp, Eikelhofweg 33a in Olst, voor uitbreiding kalvermesterij – planologische toets</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid dd. 14 december 2017</li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over vliegveld Lelystad</li> <li>Oriëntatie op commitment en rol gemeente in initiatief “Slim en veilig fietspad”</li> </ol> 2017-12-21 10:00:00 +0100 2017-12-15 13:11:17 +0100 2018-01-25 10:18:16 +0100 B&W besluiten 05-12-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 november 2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Experiment centraal stemmen tellen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 7 december 2017 </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 7 december 2017 </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet bloemisten Olst en Wijhe en aanvullende standplaatsvergunning voor een Vishandel op zondag 24 december en zondag 31 december 2017</li> </ol> 2017-12-14 10:00:00 +0100 2017-12-11 08:46:27 +0100 2018-01-25 10:18:32 +0100 B&W besluiten 28-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 november 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid scholen Olst-Wijhe naar aanleiding van eindverslag gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, thema Verkeer</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 te Wijhe</li> <li>Verkenning van de aanpak Versnelling sanering asbestdaken</li> <li>Behandelen verzoek intrekken diverse lasten onder dwangsom</li> <li>Instelling Adviesraad Samenleving en Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Beleid relatiegeschenken</li> <li>Verzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 23 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)</li> <li>Vaststellen Prestatieafspraken 2018 met SallandWonen</li> <li>Doorontwikkeling Holstohusconcept in relatie tot dienstverlening gemeente</li> <li>Vaststellen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Uiterwaarden</li> <li>Voorstel aangaande de inzet van de SVn gelden</li> <li>Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West Overijssel 2017-2020, Plan van aanpak Olst-Wijhe</li> <li>Voorstel voor vaststellen van de verordening jeugdhulp 2018</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017</li> <li>Melding Beluit lozen buiten inrichtingen, Enkweg 56 te Wijhe (voormalige inrichting Autobedrijf van Gurp), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> </ol> 2017-12-07 10:00:00 +0100 2017-11-30 15:26:23 +0100 2018-01-25 10:18:48 +0100 B&W besluiten 21-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />de heer H.G. Engberink, wethouder<br />de heer M. Blind, wethouder<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullende subsidieaanvraag 2018 MEE IJsseloevers </li> <li>Wijziging tarieven Wmo Verordening Olst-Wijhe op basis van de indexering </li> <li>Vragen CDA over Wifi4EU</li> <li>Ontmoediging doorgaand verkeer Schippershuizen en Hamelweg</li> <li>Inventarisatiefase transformatie sociaal domein </li> <li>Vaststellen van Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 en Legesverordening 2018 </li> </ol> 2017-11-30 10:00:00 +0100 2017-11-27 15:07:48 +0100 2018-01-25 10:27:31 +0100 B&W besluiten 14-11-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 november 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>CAR-UWO </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen 2018 </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland </li> </ol> 2017-11-23 00:00:00 +0100 2017-11-21 11:42:38 +0100 2018-01-25 10:27:46 +0100 B&W besluiten 07-11-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 31 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Statutenwijziging VNG </li> <li>Arbobeleidsplan </li> <li>Vaststelling structuurvisie Olst-Wijhe </li> <li>Noordmanshoek </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 8 november 2017 </li> <li>Collegevoorstel verkoop aandelen Vitens </li> <li>Bomenverordening </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD 9 november 2017 en eerste begrotingswijziging GGD </li> <li>Aberson gebiedsontwikkeling Olst </li> <li>Beheerplan onderhoud bermen en sloten en plan van aanpak achterstallig onderhoud </li> <li>Omgevingsvergunning uitbreiding vleeskalverenhouderij, Dollenkamp, Eikelhofweg 33a te Olst</li> </ol> 2017-11-16 10:00:00 +0100 2017-11-10 14:58:45 +0100 2018-01-25 10:28:07 +0100 B&W besluiten 31-10-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 oktober 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op voetpad Joke Smitlaan-Stationsweg Olst </li> <li>Woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties </li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Speerpuntenlijst 2017/2018 Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel"  </li> <li>Samenvattende rapportage resultaten DOWR- samenwerking. Verantwoording over de periode t/m augustus 2017 </li> <li>Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo ondersteuning en zorg 2019 </li> <li>Ontwerpbegroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Intrekken last onder dwangsom sportcafé De Hooiberg </li> </ol> 2017-11-09 08:00:00 +0100 2017-11-06 09:24:08 +0100 2018-01-25 10:28:24 +0100 B&W besluiten 24-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over Sallandticket </li> <li>Competentieprofiel </li> <li>Ontwikkelprogramma Participatie </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Inzet WEB-middelen 2018 </li> <li>Geluidsisolerende maatregelen sportcafé de Hooiberg Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2017</li> </ol> 2017-11-02 10:00:00 +0100 2017-10-31 13:02:05 +0100 2018-01-25 10:28:50 +0100 B&W besluiten 17-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b </li> <li>Raadsinformatiebrief ter afdoening van toezegging 357, beantwoording vraag van de heer Leber </li> <li>Wijzigingen administratieprotocol Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2018 en het tarief toeristenbelasting 2019 </li> <li>Aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe </li> <li>Raadsvoorstel Beleids- en financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 </li> <li>Budgetuitputting en prognose jeugd 2017 ten behoeve van de bestuursrapportage</li> </ol> 2017-10-26 10:00:00 +0200 2017-10-20 09:37:29 +0200 2018-01-25 10:29:09 +0100 B&W besluiten 10-10-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 3 oktober 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2017-10-19 10:00:00 +0200 2017-10-13 11:47:53 +0200 2018-01-25 10:29:22 +0100 B&W besluiten 03-10-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-09-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beleid aanleg bermverharding en inrichting wegen buiten de kom en uitvoeringsplan 2018</li> <li>Mandatering Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Inkoop ondersteuning en zorg 2019, verlenging en indexering tarieven raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Uitwerken verkeersstudie Olst </li> <li>Vaststelling Structuurvisie Olst-Wijhe </li> </ol> 2017-10-12 08:00:00 +0200 2017-10-09 16:02:57 +0200 2018-01-25 10:29:36 +0100 B&W besluiten 26-09-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 september 2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Annotatie bij enkele agendapunten voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland en DVO &amp; RCIV op 27 september 2017 </li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het adres Enkweg 12 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Benodigde middelen ambtelijke inzet 2018 voor Olst Mooier aan de IJssel Team </li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening </li> </ol> 2017-10-05 08:00:00 +0200 2017-10-02 08:20:38 +0200 2018-01-25 10:29:49 +0100 B&W besluiten 19-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 september 2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afschaffen digitale gemeentegids</li> <li>Schriftelijke vragen van PvdA-fractie over woningmarkt Olst-Wijhe</li> <li>Verzoek PvdA verruiming woningbouwmogelijkheden in relatie tot mantelzorg</li> </ol> 2017-09-28 07:00:00 +0200 2017-09-25 15:14:50 +0200 2018-01-25 10:30:05 +0100 B&W besluiten 12-09-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en)</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2017 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Onderhandelingsprotocol privaatrechtelijke overeenkomsten</li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het instemmen met het uitwerken van scenario's" </li> <li>Brief CDA en PvdA inzake ondersteuning dorps- en volksfeesten</li> <li>Afschaffen leges voor vergunningen en ontheffingen waarbij voornamelijk vrijwilligers zijn betrokken per 1 januari 2018 </li> <li>Opzeggen en verlengen contract Welzorg </li> <li>Beleidskader en uitvoeringsplan informatieveiligheid</li> <li>Nul op de meter woningen </li> <li>Administratieprotocol en Raamovereenkomsten Jeugdhulp IJsselland</li> <li>Uitvoeringsplan DOWR-i 2017</li> <li>Beslissing op het verzoek tot handhaving Park Wijhezicht</li> </ol> 2017-09-21 10:00:00 +0200 2017-09-15 12:19:58 +0200 2018-01-25 10:30:21 +0100 B&W besluiten 05-09-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 29 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanbrengen van een knip in zijwegje Raalterweg (tussen N756 en Elshofweg) </li> <li>Verzoek om gladheidsbestrijding Wethouder GJ Kuiperstraat</li> <li>Offerte Bosch en van Rijn </li> <li>Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de buurt / Brede impuls combinatiefunctionarissen 2018 </li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017-1 januari 2019 </li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Convenant woonplaatsbeginsel </li> <li>Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid 2018 </li> <li>Gezamenlijke inkoop armaturen in de regio Zwolle met 9 andere gemeenten </li> <li>Programma indeling begroting </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> <li>Uitleg Anterieure overeenkomst herontwikkeling bedrijfsperceel Baltus naar woningbouw Den Nul </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 18b</li> </ol> 2017-09-14 10:00:00 +0200 2017-09-08 11:04:11 +0200 2018-01-25 10:30:38 +0100 B&W besluiten 29-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 22 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2018</li> <li>Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van het verzoek om opleggen van maatwerkvoorschriften en het verzoek om handhaving aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aandelen Vitens </li> </ol> 2017-09-07 10:00:00 +0200 2017-09-01 08:47:41 +0200 2018-01-25 10:30:56 +0100 B&W besluiten 22-08-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer M. Blind, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 1 augustus 2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Budget bewustwording dementievriendelijke samenleving </li> <li>Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand A. van der Kolk </li> <li>Subsidieaanvraag OZO verbindzorg 2017 en 2018 </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Plan van Aanpak Evaluatie Minimabeleid</li> </ol> 2017-08-31 10:00:00 +0200 2017-08-29 12:00:40 +0200 2018-01-25 10:31:11 +0100 B&W besluiten 01-08-2017 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester, <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststellen Budgetregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 2 </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herxen tussen 6a en 8 </li> <li>Uitvoeringsplan Beleidsplan Wmo </li> <li>Vangnetuitkering 2016 </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg </li> <li>Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met het Oversticht over de welstands- en monumentenadvisering </li> <li>Benodigde middelen voor afronding Structuurvisie en opzetten Uitvoeringsprogramma </li> <li>Schetsplanverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst</li> </ol> 2017-08-10 10:00:00 +0200 2017-08-08 10:50:22 +0200 2018-01-25 10:31:26 +0100 B&W besluiten 11-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G. Grashof, adjunct-directeur, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-07-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2017</li> <li>Toezegging 354 inzake Tarieven Verordening WMO 2017 en beantwoording schriftelijke vragen D66 </li> <li>Vergadering AB Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2017 </li> <li>Uitspraak rechtbank Overijssel n.a.v. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van 9 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg 10 in Welsum</li> </ol> 2017-07-20 10:00:00 +0200 2017-07-14 09:54:02 +0200 2018-01-25 10:31:47 +0100 B&W besluiten 04-07-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Stedenbouwkundige visie geluidschermen </li> <li>Wijziging ‘Verordening Winkeltijden Olst-Wijhe’ </li> <li>Ontheffing Winkeltijdenwet supermarkten voor de zondagen gedurende de  zomermaanden vanaf 12.00 uur<span> </span></li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden 2016 </li> <li>Afvalinzameling evenementen </li> <li>RWP West Overijssel (regionale woonprogrammering) </li> <li>Programma-indeling begroting</li> </ol> 2017-07-13 10:00:00 +0200 2017-07-11 11:02:26 +0200 2018-01-25 10:32:00 +0100 B&W besluiten 27-06-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-06-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad nr. 356 inzake het plan van aanpak invoering Omgevingswet </li> <li>Basisrioleringsplan Wijhe en Boerhaar 2017 </li> <li>Geluidsoverlast Sportcafé de Hooiberg</li> <li>Raadsvoorstel tot vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Joke Smitlaan 43 te Olst</li> <li>Routekaart naar energieneutrale kernen </li> <li>Verkeersvisie Olst </li> <li>ALV Dimpact 28 juni 2017 </li> <li>Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaarrekeningen 2017-2018-2019</li> </ol> 2017-07-06 10:00:00 +0200 2017-06-29 16:12:50 +0200 2018-01-25 10:32:18 +0100 B&W besluiten 20-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder  <br />      </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Aanvullend advies op advies veiligheid veerstoepen van 20 februari 2017 </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland 22 juni 2017 </li> <li>Tussenevaluatie Buurtbemiddeling </li> <li>Onderhoud en beheer gemeentelijke abri's </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 21 juni 2017 </li> <li>Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen Regionaal Kompas dd. 21 juni </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Re-integratie en Participatie gemeente Olst-Wijhe 2017 en de Beleidsregels Financiële tegemoetkoming Kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2017</li> <li>Subsidieaanvraag Europees Sociaal Fonds 2017-2019 en Convenant samenwerking met gemeente Deventer </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2018-2021 </li> </ol> <p><em>Bekijk de </em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2017/bw-besluiten-2017-06-20" title="Download de B&amp;W besluiten van 20 juni"><em>B&amp;Wbesluiten</em></a><em> (pdf, 290 kB)</em></p> 2017-06-30 07:00:00 +0200 2017-06-26 08:36:49 +0200 2017-06-26 08:41:02 +0200 B&W besluiten 12-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 06-06-2017</li> <li>Ingekomen</li> <li>Renovatie hoofdveld Wijhe 92 </li> <li>Kadernota </li> <li>Eerste Berap 2017</li> </ol> 2017-06-23 08:00:00 +0200 2017-06-16 19:20:46 +0200 2018-02-16 17:10:22 +0100 B&W besluiten 06-06-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-05-2017</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 </li> <li>Team Maatschappelijke Ontwikkelingen</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 14 juni 2017 </li> <li>Definitief ruimingsplan en verkoop van geruimde weesfietsen </li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 </li> <li>Aangepast raadsvoorstel over het "Voorstel tot het kennisnemen van het rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland" en het kennisnemen van de scenario's die hierin beschreven staan." -1256-2017</li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein 2017</li> <li>Jaarstukken 2016 </li> <li>Kadernota 2018-2021 - Begroting Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Koersdocument grootschalige duurzame energie Olst-Wijhe</li> </ol> 2017-06-15 08:00:00 +0200 2017-06-13 16:29:04 +0200 2018-02-16 17:09:53 +0100 B&W besluiten 30-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-05-2017 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerpbestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boerhaarseweg 10 te Olst </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Wechterholt 2 en 5 </li> <li>Advies Thorbecke betreffende planschadeverzoek bewoners Middelstuk 10 te Welsum </li> <li>Sanering geluidhinder spoor, plaatsing geluidschermen (MJGP Spoor) </li> <li>Concept begroting 2018 GR Jeugdzorg IJsselland 2018 </li> <li>Klachtenregelement GR Jeugdzorg IJsselland </li> <li>Woningbouwprogrammering en woonbehoefteonderzoek </li> <li>Vaststellen nieuw bewegwijzeringsbeleid</li> <li>Privacy reglement Zorg- en veiligheidoverleg </li> <li>Overleg AB Omgevingsdienst IJsselland 31 mei 2017</li> </ol> 2017-06-08 10:00:00 +0200 2017-06-01 15:34:50 +0200 2018-02-16 17:09:28 +0100 B&W besluiten 23-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind,  wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsplan KonnecteD </li> <li>Project Bijzondere vrijwilligers </li> <li>Contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein </li> <li>Machtiging melding datalekken </li> <li>Naamgeving brug Oranjelaan - Lezerbrug </li> <li>Toezegging 349 inzake mogelijke vervroeging renovatie natuurgrasveld van Sc Overwetering in verband met mogelijke wijzigingen in regelgeving rond BTW </li> <li>Schriftelijke vragen CDA-fractie over voortbestaan van o.a. de kindertelefoon </li> <li>Het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening</li> </ol> 2017-06-01 10:00:00 +0200 2017-05-30 12:32:54 +0200 2018-02-16 17:08:53 +0100 B&W besluiten 16-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />de heer H.G. Engberink, wethouder;<br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een restaurant op het adres Jan Schamhartstraat 2a te Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 juli 2016 betreffende omgevingsvergunning voor een (dag)-horeca aan de Langstraat 22 te Wijhe </li> <li>Het splitsen van de karakteristieke boerderij op het adres Rietbergweg 1 te Wijhe in twee zelfstandige woningen en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Herontwikkeling locatie Aberson, plan SallandWonen en bouwbedrijf Nikkels </li> <li>Benodigde extra capaciteit 2017 tbv invulling herstelplan beleid en beheer en ondersteuning overige taken team FIV </li> <li>Organisatie en opzet team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed (FIV) vanaf 2018 volgens scenario "professioneel beleid en beheer"</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 18 mei 2017 </li> <li>Toezegging 351 raadsvergadering 10 april 2017</li> <li>Reactie op conceptbegroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland</li> </ol> 2017-05-25 10:00:00 +0200 2017-05-19 09:35:10 +0200 2018-01-25 10:32:36 +0100 B&W besluiten 09-05-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-05-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beslissing op bezwaar m.b.t. de brief van 25 oktober tot het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer aan de Braamsluiper te Olst </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 werkloosheidsbestrijding in de regio</li> <li>Gewijzigd verzoek om planologische medewerking </li> <li>Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland </li> <li>Wegen onderhoud 2017 </li> <li>Ontwerpvoorstel wijziging 'Verordening winkeltijden Olst-Wijhe'</li> <li>Waardering sporters Olst-Wijhe </li> <li>Benoeming plaatsvervangend-secretaris van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD IJsselland </li> <li>Last onder dwangsom op geluidoverschrijding pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Position paper t.b.v. I-visie</li> <li>Visie Dienstverlening 2017-2020 "Dichtbij en Persoonlijk" gemeente Olst-Wijhe 2017-2020</li> </ol> 2017-05-18 10:00:00 +0200 2017-05-15 15:18:56 +0200 2018-01-25 10:33:09 +0100 B&W besluiten 02-05-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoopprocedure voormalige school Elshof </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Versterken openbare ruimte Loswal Wijhe </li> <li>Jaarverslag 2016 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarrekening 2016 en Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2018 </li> <li>Stand van zaken Noordmanshoek en benodigde middelen </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>De vaststelling van de beheersverordening Noorder Koeslag </li> <li>Aanbesteding 2 Maatwerkvervoer</li> <li>Aanpassing Verordening Wmo 2015 leidt tot vaststellen Verordening Wmo 2017</li> </ol> 2017-05-11 10:00:00 +0200 2017-05-09 08:11:03 +0200 2018-01-25 10:33:36 +0100 B&W besluiten 25-04-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris<span> </span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Uitbreiding E-laadinfrastructuur </li> <li>Kadernota Verbonden Partijen </li> <li>Rapport "Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod in Salland" en de vervolgstappen </li> <li>Vaststelling Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021</li> </ol> 2017-05-04 00:00:00 +0200 2017-05-01 13:36:58 +0200 2018-01-25 10:34:01 +0100 B&W besluiten 18-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordeningen Participatiewet</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Zandweteringpad 2 en 6 </li> <li>Extra subsidieverzoek Airplay Media Stichting </li> <li>Hendrik Droststraat 36 te Olst - last onder dwangsom</li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) regio 23.05 </li> <li>Proeftuin Zonnekamp Oost </li> <li>Gemeentelijke Bomenverordening en Lijst beschermenswaardige bomen</li> </ol> 2017-04-27 10:00:00 +0200 2017-04-20 11:36:29 +0200 2018-01-25 10:34:31 +0100 B&W besluiten 11-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder;<br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-04-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezeggingen 440 bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA Sallcon BV d.d. 13 april 2017</li> <li>Performance Welzorg </li> <li>Het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure voor het perceel Jan Meesterweg 1-3 te Wijhe </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2016 </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2017 Interbestuurlijk toezicht</li> </ol> 2017-04-20 10:00:00 +0200 2017-04-18 08:16:48 +0200 2018-01-25 10:34:50 +0100 B&W besluiten 04-04-2017 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verweerschrift op beroepschrift bestemmingsplan 'Holstweg 44a Olst' (Het Klaverblad)</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Subsidieaanvraag 2017 Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Bestuurlijk dashbord 2017</li> </ol> 2017-04-13 10:00:00 +0200 2017-04-06 13:33:12 +0200 2018-01-25 10:35:12 +0100 B&W besluiten 28-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 21-03-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wabo jaarverslag 2016</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2017 </li> <li>Provinciale subsidieregeling Cultuur aan de basis 2017 - 2020</li> <li>CAR-UWO</li> <li>Verhoging automatisch afroombedrag van BNG naar Schatkistbeleggen</li> <li>Retaildeal</li> <li>Definitief raadsvoorstel 'Verkenningsstudie draagvlak Cittaslow Gemeente Olst-Wijhe'</li> <li>Definitief raadsvoorstel Transformatieplan Jeugd</li> </ol> 2017-04-06 10:00:00 +0200 2017-03-31 09:47:20 +0200 2018-01-25 10:35:46 +0100 B&W besluiten 21-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-3-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Taalpunt Olst-Wijhe </li> <li>Regiovisie maatschappelijke opvang / beschermd wonen 2017-2022</li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Vervanging armaturen van de openbare verlichting 2018-2020 </li> <li>Vaststellen concept Detailhandelsvisie Olst-Wijhe voor inspraak </li> <li>Huisvesting statushouders en tijd. opvang statushouders in de Bron en het Zwervel </li> <li>Toezegging raad testpanel website </li> <li>Vergunningaanvraag oud papier Drumband Beatrix</li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet, financiële consequenties 2018 </li> <li>Ontheffing Artikel 3.7 Alg. gronduitgiftevoorwaarden Olst-Wijhe 2011 </li> </ol> 2017-03-30 10:00:00 +0200 2017-03-28 08:37:17 +0200 2018-01-25 10:36:21 +0100 B&W besluiten 14-03-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Besluiten</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten BenW 7 maart 2017 </li> <li>Uitnodigingen</li> <li>Onderhoud en renovatie sportvelden gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Doorontwikkeling kernenbeleid </li> <li>Raadsinformatiebrief: vragen D66 over klimaatbeheersing gemeentehuis Wijhe</li> <li>Onderzoek 213a Gemeentewet/Quickscan Naleving inkoop- en aanbestedingsbeleid Olst-Wijhe </li> <li>Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland en BO Publieke Gezondheid 16-3-2017</li> <li>Financiële consequenties Koersdocument Duurzaamheid </li> <li>Gondelmast IJsseldijk Welsum: herziene beslissing op bezwaar St. Welsum 700 weigering omgevingsvergunning </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling waarstaatjegemeente 2016 </li> <li>Toezicht functie Wmo vanaf 2017 </li> </ol> 2017-03-23 00:00:00 +0100 2017-03-16 12:46:09 +0100 2018-01-25 10:36:36 +0100 B&W besluiten 07-03-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 28-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Klachtenrapportage 2016 en Jaarverslag 2016 Overijsselse Ombudsman </li> <li>Beleidsplan Wmo 2017-2020 </li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2017 </li> <li>Actualisatie (object)bewegwijzeringsbeleid </li> <li>Eindnota afwaardering Eikelhofweg en Boxbergerweg</li> <li>Startnotitie Leefbaarheid </li> </ol> 2017-03-16 10:00:00 +0100 2017-03-09 15:56:19 +0100 2018-01-25 10:37:49 +0100 B&W besluiten 28-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 21-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht </li> <li>Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR en beleid en beheer op orde </li> </ol> 2017-03-09 10:00:00 +0100 2017-03-07 08:47:21 +0100 2018-01-25 10:38:59 +0100 B&W besluiten 21-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 14-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Boxbergerweg 49, Olst </li> <li>Nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp Olst-Wijhe 2017-2020 </li> <li>Structurele subsidie Muzieknetwerk Salland </li> <li>Toezeggingen bij de Evaluatie van het Beleidskader Participatiewet </li> <li>Toezegging aan de gemeenteraad, nummer 444 inzake navraag bij Gemeentelijke Kredietbank naar de mogelijkheid en consequenties van renteverlaging </li> <li>Optimalisering klimaat gemeentehuis </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering en verbeteren waterkwaliteit 2017 </li> <li>Aanwending Investeringsreserve binnenstedelijke vernieuwing </li> <li>Financiering burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel </li> </ol> 2017-03-02 10:00:00 +0100 2017-02-28 09:42:59 +0100 2018-01-25 10:51:40 +0100 B&W besluiten 14-02-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, secretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 7-2-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verzoek om financiële bijdrage aan het Demoveld bewust bodembeheer Salland </li> <li>Ledenraadpleging uitgangspunten CAO Gemeenten 2017 </li> <li>Raadsvoorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten</li> <li>Omgevingsvergunning voor het vestigen van een fietsenwinkel en het aanbrengen van reclame op het adres Torenstraat 2 in Wijhe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 15-2-2017 </li> <li>Inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017 </li> <li>Benoeming stembureauleden en reserveleden voor de Tweede Kamerverkiezing 15-3-2017 </li> <li>Programma raadsbijeenkomst 20-2-2017 over de integrale aanpak IJsselfront en Hoogwaterbeschermingsprogramma </li> <li>Cittaslow </li> </ol> 2017-02-23 10:00:00 +0100 2017-02-21 08:29:57 +0100 2018-01-25 10:52:26 +0100 B&W besluiten 07-02-2017 <h2>Aanwezig:</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 31-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Invoering Individueel Keuze Budget per 1 januari 2017 </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers Kerkplein Boskamp </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Olst, verleggen gasleiding Bruinsweg </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Rietbergweg 7, Wijhe </li> <li>Vaststelling Bestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Recht van opstal sportclub Wijhe'92 </li> </ol> 2017-02-16 10:00:00 +0100 2017-02-14 08:33:16 +0100 2018-01-25 10:53:06 +0100 B&W besluiten 31-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 24-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullend budget voor de gladheidbestrijding </li> <li>Advies bezwarenadviescommissie inz. bezwaarschrift intrekken omgevingsvergunning </li> <li>Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag)</li> <li>Resultaten woonwensenonderzoek jongeren </li> <li>Intrekking en doorhaling voorkeursrecht gemeenten </li> <li>Verloop project herindicatie Huishoudelijke Hulp </li> </ol> 2017-02-09 10:00:00 +0100 2017-02-06 08:55:30 +0100 2018-01-25 10:53:39 +0100 B&W besluiten 24-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 17-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Toezegging raad 322, informatie over verkeersveiligheid rondom Peperhofschool</li> <li>Leerplichtverslag 2015-2016 </li> </ol> 2017-02-02 10:00:00 +0100 2017-01-31 08:22:00 +0100 2018-01-25 10:54:59 +0100 B&W besluiten 17-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-agenda 10-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overeenkomst gebruik UWV Portaal voor Gemeenten </li> <li>Planning- en controlcyclus 2017 - bestuurlijke planning  </li> </ol> 2017-01-26 10:00:00 +0100 2017-01-23 19:17:41 +0100 2018-01-25 10:55:48 +0100 B&W besluiten 10-01-2017 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien (burgemeester)</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)</li> <li>de heer H.G. Engberink (wethouder)</li> <li>de heer M. Blind (wethouder)</li> <li>de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 3-1-2017</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Actualisering Normenkader 2016 i.h.k.v. rechtmatigheidscontrole </li> <li>Evenementenoverzicht 2017 </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2014 </li> <li>Regionale afspraken over systematiek woningbouwprogrammering </li> <li>Kadernota verbonden partijen 2017 </li> <li>Informatie over de aanpak van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de integrale aanpak IJsselfront </li> <li>Structuurvisie  </li> </ol> 2017-01-19 10:00:00 +0100 2017-01-16 16:17:21 +0100 2018-01-25 10:56:41 +0100 B&W besluiten 03-01-2017 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststelling BenW-besluitenlijst 20-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2017 </li> <li>Begroting 2017 Sallcon </li> <li>Een aanpak voor alle peuters en actualisatie onderwijsachterstandenbeleid </li> <li>Subsidie 2016 OZO Verbindzorg </li> <li>Aanvulling voorstel tot vaststelling visie Jeugdhulp IJsselland </li> <li>Subsidietoekenning De Huuskamer Olst en Wijhe </li> <li>Verdeling budget dorpsontwikkelingsplan Wesepe </li> <li>Vragen D66 betr. ontwerpbeschikking pluimveehouderij Erveweg 10, Welsum</li> <li>Aanbesteding accountantsdiensten </li> <li>Vaststellen 3e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Subsidie Theaterproductie IJssellinie en overheveling aanjaagsubsidie 2016 </li> </ol> 2017-01-12 10:00:00 +0100 2017-01-10 09:06:43 +0100 2018-01-25 10:57:19 +0100 B&W besluiten 13-12-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda: </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-12-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bedrijfsvoering overheidsparticipatie </li> <li>Actualistie kwaliteitshandvest en servicenormen </li> <li>Reglementen BGO arbeidsvoorwaarden DOWR </li> <li>Invoering Individueel keuze Budget per 1 januari 2017</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2017 </li> <li>Voorstel vaststellen 1e wijziging Legesverordening 2017 </li> <li>Machtiging gemeente Deventer VTH-applicatie</li> <li>Verzoek opleggen maatwerkvoorschriften Pluimveebedrijf Erveweg 10, Welsum </li> <li>Beantwoording raadsvraag fractie Olst-Wijhe Nieuw Liberaal </li> <li>Meerjarenvisie transformatie maatsch. opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen Midden IJssel 2017-2022</li> <li>Advisering overleg Publ. Gezondheid, AB GGD IJsselland 15-12-2016 </li> <li>Vergaderstukken Veiligheidsoverleg IJsselland 14-12-2016 </li> <li>Beantwoording vragen PvdA aangaande resultaten MKB-vriendelijkste gemeente 2015/2016 </li> <li>Tijdelijke opvang statushouders voormalige basisschool de Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-51-13-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 292 kB).</em></p> 2016-12-22 10:00:00 +0100 2016-12-20 12:45:57 +0100 2016-12-20 12:47:33 +0100 B&W besluiten 06-12-2016 <h2>Aanwezig </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>BenW-besluitenlijst 29-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vergadering GR Sallcon en AvA Sallcon BV d.d. 7-12-2016</li> <li>Toezegging locatie bus bevolkingsonderzoek Wijhe </li> <li>Plaatsen verkiezingsborden </li> <li>Principebesluit Waterstraat 32 te Wijhe </li> <li>Begroting 2017 Regio Zwolle </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-50-6-12-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-12-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 285 kB).</em></p> 2016-12-15 10:00:00 +0100 2016-12-13 12:48:11 +0100 2016-12-13 12:53:03 +0100 B&W besluiten 29-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>BenW-agenda 29-11-2016</li> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 22-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Voorbereiden en in procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Bremmelerstraat 2, Wijhe </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Herxen en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Voetpad Averbergen bij spoorwegovergang Jan Hooglandstraat in Olst</li> <li>Antwoordbrief niet-verpakkingen 2015 </li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberkeningen in het kader van de jaarrekening 2016 </li> <li>Organisatie woonmarkten voor jongeren </li> <li>Toezegging raad Wet kwaliteitsborging voor het bouwen </li> <li>Tweede fase Omgekeerd Inzamelen buitengebied </li> <li>AvA ROVA 1-12-2016 </li> <li>Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen OZB 2017 </li> <li>Formatieonderdeel DIV team Bedrijfsvoering </li> <li>BALV VNG 30-11-2016 </li> <li>Rapportage 1e fase project onderwijshuisvesting Antwoord op krimp</li> <li>Uitbesteding werkzaamheden bekendmaken verordeningen en beleidsregels</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-49-29-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 29-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-12-08 10:00:00 +0100 2016-12-06 07:59:38 +0100 2016-12-06 08:03:19 +0100 B&W besluiten 22-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 15-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Beantwoording vragen raadsfracties inz. ambulancezorg Olst-Wijhe </li> <li>Vaststelling prestatieafspraken met SallandWonen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Evaluatie beleidskader Participatiewet 2015-2018 </li> <li>Afvalstoffenverordening</li> <li>Ontwerpbeschikking op de aanvraag van 26 oktober 2015 voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-48-22-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 22-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 207 kB).</em></p> 2016-12-01 10:00:00 +0100 2016-11-29 08:36:48 +0100 2016-12-06 08:02:29 +0100 B&W besluiten 15-11-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 8-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Integrale aanpak verkeersveiligheidsprojecten </li> <li>Handboek vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Cultuurmakelaarsregeling 2017-2018 provincie Overijssel </li> <li>Vaststelling gewijzigde Financiële verordening en intrekking Financiële verordening 2007 </li> <li>IBOR-plan: PvA uitwerking beleid en beheer team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed </li> <li>Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Overijssel </li> <li>Nieuwe BBV regels in relatie tot bedrijventerrein de Meente Noord (NIEGG) </li> <li>Concept Structuurvisie Olst-Wijhe vrijgeven voor inspraak </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaar tegen het besluit (bekendmaking 17 maart 2016) tot afwijzing van het verzoek tot handhavend optreden </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-47-15-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 15-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 224 kB).</em></p> 2016-11-24 10:00:00 +0100 2016-11-22 14:03:30 +0100 2016-11-22 14:05:03 +0100 B&W besluiten 08-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 1-11-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Herontwikkelen percelen Rijksstraatweg 105 en 107 te Olst </li> <li>Onderhoud wegen 2016 Wittenbergsweg (zandweg vh Stapelhaarspad) </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 9-11-2016 </li> <li>Voorstel tot vaststelling Visie Jeugdhulp IJsselland 2017-2020</li> <li>Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Olst-Wijhe en Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst </li> <li>Voorbereiden/in procedure brengen ontwerp BP Rietbergweg 7, Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-46-08-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 08-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 226 kB).</em></p> 2016-11-17 10:00:00 +0100 2016-11-14 09:59:28 +0100 2016-11-14 10:01:10 +0100 B&W besluiten 01-11-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 oktober 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Noaberhuus Olst-Wijhe </li> <li>Veiligheid veerstoepen Olst-Wijhe </li> <li>(taal)onderwijs leerlingen basisonderwijs De TiNtaan </li> <li>Beheerskosten en het beheer van de raamovereenkomst Maatwerkvervoer </li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD IJsselland 2 november 2016 </li> <li>Oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland </li> <li>Beantwoording vragen PvdA-fractie over de gezondheidsrisico's van kunstgras </li> </ol> <p>Bekijk de <em><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-45-1-11-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 01-11-2016">B&amp;W besluiten</a> (pdf, 2016 kB).</em></p> 2016-11-10 10:00:00 +0100 2016-11-07 12:28:31 +0100 2016-11-07 12:33:02 +0100 B&W besluiten 25-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 18-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling belastingverordeningen 2017 </li> <li>Verzoek tot verkeersmaatregelen Peperhofschool </li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2016 </li> <li>Onderzoeken DOWR </li> <li>Operationaliseren van het collegebesluit tot verkoop aandelen in het kapitaal van Enexis Holding NV ('Enexis Holding') d.d. 27 september 2016 </li> <li>Scheidingsvoorstel DAEB – niet DAEB van Vestia woningen </li> <li>Zorgkosten Jeugdhulp 2016, tweede Bestuursrapportage (Berap) 2016 </li> <li>Programma transformatie sociaal domein </li> <li>Actualisatie financiële rapportage sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-44-25-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 25-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-11-03 10:00:00 +0100 2016-10-31 13:02:03 +0100 2016-10-31 13:03:38 +0100 B&W besluiten 18-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 11-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Ongevraagd advies van de Cliëntenraad WWB/Participatiewet </li> <li>Bijgestelde ambitieverklaring RIVUS </li> <li>Burgerpeiling 2016 waarstaatjegemeente </li> <li>Hoogte persoonlijk budget </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Bodemonderzoek gronddepot de Lange Slagen te Wijhe </li> <li>Vragen D66 betreffende de oprichting van de Omgevingsdienst in de vorm van een GR  </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-43-18-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 18-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 214 Kb).</em></p> 2016-10-27 10:00:00 +0200 2016-10-25 13:40:19 +0200 2016-10-25 13:45:05 +0200 B&W besluiten 11-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 4-10-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Evaluatie tijdelijke opvang statushouders op locatie Elshof </li> <li>Eerste begrotingswijziging GGD IJsselland </li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en zelfevaluatie Paspoorten en NIK</li> <li>Calamiteitenplan gemeentearchief Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Eikelhofweg 18b te Olst </li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Boxbergerweg 49 te Olst </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Gemeentelijke begraafplaatsen: behandeling nog openstaande vragen en kostendekkendheid expoitatie </li> <li>Enexis verkoop aandelen </li> <li>Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Boskamp 2016 </li> <li>Raadsvoorstel begroting 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-42-11-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 11-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-10-20 10:00:00 +0200 2016-10-18 13:47:45 +0200 2016-10-18 13:52:17 +0200 B&W besluiten 04-10-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 27-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zichtbaarheid-Herbestemming evenementenladders en plattegronden </li> <li>Veiligere aanrijroute voor de schoolkinderen vanaf Olst naar Boskamp </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Verzoek tot aanpassing beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag Wijhe </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-41-04-10-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 04-10-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-13 10:00:00 +0200 2016-10-10 12:13:11 +0200 2016-10-10 12:15:09 +0200 B&W besluiten 27-09-2016 <p>Aanwezig: </p> <p>Dhr. A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <p>Agenda  </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 20-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 2a, Wijhe </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 12 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe </li> <li>Planschadeverzoek </li> <li>Overdracht beheer en onderhoud Kapellenkamp te Welsum </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Mengerweg 4 te Wesepe </li> <li>Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken betr. vaststelling woningmarktregio's</li> <li>Subsidieverzoek 'Schouder aan Schouder voor het Nationaal Monument MH17'</li> <li>Derde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland </li> <li>Inspraakprocedure Structuurvisie- en Detailhandelstructuurvisie </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-40-27-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 27-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 228 Kb).</em></p> 2016-10-06 10:00:00 +0200 2016-10-04 11:15:47 +0200 2016-10-04 11:17:27 +0200 B&W besluiten 20-09-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 13-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het verleggen van een gasleiding aan de Bruinsweg te Olst </li> <li>Verklaring deelname programma Sport en Bewegen in de Buurt </li> <li>Voorstel tot vaststelling Evaluaties Wmo </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-39-20-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 20-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb).</em></p> 2016-09-29 10:00:00 +0200 2016-09-26 21:03:32 +0200 2016-09-26 21:05:21 +0200 B&W besluiten 13-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 6-9-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zienswijze gemeente streekindeling NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 7 april 2016 tot het verstrekken van gemeentenieuws voor hergebruik</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-38-13-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 13-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 192 Kb).</em></p> 2016-09-22 10:00:00 +0200 2016-09-19 09:21:24 +0200 2016-09-19 09:23:34 +0200 B&W besluiten 06-09-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer M. Blind (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 30-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen/ mededelingen</li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over het bezwaarschrift d.d. 26-4-2016 tegen het besluit van 15-3-2016 tot afwijzing van het handhavingsverzoek gericht tegen activiteiten op de Fortmonderweg 20 te Olst</li> <li>Beantwoording vragen raadsleden Hulleman en Kronieger </li> <li>Het Jeugdcompliment </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-37-06-09-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 06-09-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 164 Kb).</em></p> 2016-09-15 10:00:00 +0200 2016-09-13 09:20:16 +0200 2016-09-13 09:22:45 +0200 B&W besluiten 30-08-2016 <h2>Aanwezig:<span> </span></h2> <p><span></span>de heer A.G.J. Strien (burgemeester);<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris);<br />de heer M. Blind (wethouder);<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:<span> </span></h2> <p>De heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li><span>Vaststelling BenW-besluiten 23-8-2016</span></li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Eindevaluatie project Kinderstraat </li> <li>Evaluatie gladheidbestrijding winterseizoen 2015-2016 </li> <li>Evaluatie ambulant jongerenwerk</li> <li>Voorstel financieel beleid Vitens </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2016 </li> <li>Vaststellen Beleidsregels Subsidieverstrekking 2017 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-36-30-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 30-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-08 10:00:00 +0200 2016-09-06 13:16:07 +0200 2016-09-06 13:19:40 +0200 B&W besluiten 23-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester); <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris); <br />de heer H.G. Engberink (wethouder); <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer M. Blind (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 16-8-2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Brief Recreatiegemeenschap Salland over de verkenning naar mogelijkheden en consequenties opheffen gemeenschappelijke regeling </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland  </li> <li>Participatie statushouders </li> <li>Noorder Koeslag, Dolskamp 1, Wijhe </li> <li>Verlenging overeenkomst voor behoud e-laadpaal te Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-35-23-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 23-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 208 Kb).</em></p> 2016-09-01 10:00:00 +0200 2016-08-24 19:28:34 +0200 2016-08-24 19:30:37 +0200 B&W besluiten 16-08-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (secretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder).</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 2-8-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksopdracht DOWR-i gemeenteraad Deventer </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan - Jan Hooglandstraat 36 in Olst </li> <li>TeamBevolkingszorg - convenant Yarden </li> <li>Bestemmingsplan Holstweg 44a Olst - bedrijfswoning camping Het Klaverblad</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-34-16-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 16-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 206 Kb).</em></p> 2016-08-25 10:00:00 +0200 2016-08-22 13:04:56 +0200 2016-08-22 13:06:31 +0200 B&W besluiten 02-08-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>de heer H.G. Engberink (locoburgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder);</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten d.d. 12 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor nieuwe woonbestemmingen op het perceel Boxbergerweg 71 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan 'De Enk, Industrieweg 1 / Enkweg 56'</li> <li>Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Wechterholt 35 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 71 te Wesepe, in procedure brengen </li> <li>Integriteitsbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Participatie als programma in de begroting </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan, incl. landschapsplan, Rietbergweg 2a Wijhe in procedure brengen </li> <li>Aanpak Woonmarkt voor jongeren</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied, Hengforderweg 4 te Olst </li> <li>Wijzigingsplan Erveweg 1-3 / Kloosterhoekweg 14 </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-32-02-08-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 02-08-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb).</em></p> 2016-08-11 10:00:00 +0200 2016-08-03 14:33:54 +0200 2016-08-03 14:35:24 +0200 B&W besluiten 12-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer G.H.F. Grashof (locosecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Afwezig:   </h2> <p>De heer drs. D.L.W. Zielhuis ( gemeentesecretaris)</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijsten 5-7-2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkoop 't Olde Postkantoor Olst </li> <li>Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016 en 2017 </li> <li>Proeftuin Olst </li> <li>Vragen fractie D66 over overlast houtrook </li> <li>Energieloket 2016-2020 </li> <li>Definitief besluit positionering toegangsteam Olst-Wijhe </li> <li>Subsidie Techniekdag Onderwijs Salland 2016 </li> <li>Ondertekening convenant met CIF voor aanleg van glasvezel in het buitengebied </li> <li>Raadsinformatiebrief: stand van zaken Noordmanshoek juli 2016 </li> <li>Adviezen van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over de bezwaarschriften tegen het besluit van 28 januari 2016, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand aan de Boerhaar 10 te Wijhe tot vijf wooneenheden </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester</h2> <ol> <li>Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-29-12-07-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 12-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-21 10:00:00 +0200 2016-07-20 09:44:23 +0200 2016-07-20 09:46:16 +0200 B&W besluiten 05-07-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 28 juni 2016 en 4 juli 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Pilot Schoon Belonen </li> <li>Verslag overleg Olster Modelbouwclub </li> <li>Begroting 2017 en rekening 2015 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Inwoning en mantelzorgwoningen </li> <li>Bestuurlijk overleg RUD 7 juli 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-28-5-juli-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 05-07-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 195 Kb)</em></p> 2016-07-14 10:00:00 +0200 2016-07-12 12:08:36 +0200 2016-07-12 12:09:59 +0200 B&W besluiten 28-06-2016 <h2>Aanwezig:  </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten d.d. 21 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vragen PvdA-fractie over het maaibeleid</li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg, verplaatsing passeerstrook</li> <li>Toezegging 301: Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Leaderprojecten</li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-27-28-6-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 28-06-2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-07-07 10:00:00 +0200 2016-07-05 12:57:27 +0200 2016-07-05 13:00:32 +0200 B&W besluiten 21-06-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Onderzoeksprogramma 2016 ex art. 213a Gemeentewet</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2015</li> <li>Raadsinformatiebrief emailbeveiliging</li> <li>Agenda publieke gezondheid d.d. 23 juni 2016 <br />6a. Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Onderzoek generatiepactregeling </li> <li>Benoeming leden Wmo Adviesraad</li> <li>Advies van de Wmo Adviesraad over toegankelijkheid </li> <li>Afsluiting en evaluatie reconstructie</li> <li>Voorstel Woningmarktregio Zwolle - Stedendriehoek</li> <li>Beantwoording brief Stichting Zwembad de Welters</li> <li>Jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Recreatiegemeenschap Salland (RGS)</li> <li>Eerste berap 2016 </li> <li>Raadsvoorstel Kadernota 2017 - 2020 </li> <li>Jaarstukken 2015 (onderdelen programmaverantwoording en paragrafen)</li> </ol> <p>Bekijk de <em><span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-26-21-juni-2016" title="download B&amp;W besluiten van 21-06-2016">B&amp;W besluiten</a> (P</span></em><em>df, 214 kB).</em></p> 2016-06-30 10:00:00 +0200 2016-06-23 09:23:12 +0200 2016-06-23 09:25:47 +0200 B&W besluiten 14-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester),<br />de heer H.G. Engberink (wethouder),<br />de heer M. Blind (wethouder),<br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder),<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluitenlijst 06-06-2016 </li> <li>Ingekomen </li> <li>Zonnekamp West - verzoek Vriendenerf subsidie </li> <li>Uitvoering toezicht openbare ruimte </li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Omgevingsvergunning voor het renoveren en verhogen van vrieshal 1 en 2 incl.</li> <li>vergroten opslagcapaciteit op het adres Industrieweg 23 te Olst</li> <li>Schriftelijke raadsvragen D66 Grolleman Vrieshuis, Industrieweg 23, Olst</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-25-14-06-2016" title="download B&amp;W besluiten 14-06-2016"><em><span>B&amp;W besluiten 14-06-2016</span></em></a> <em>(pdf, 214 kB).</em></p> 2016-06-23 08:00:00 +0200 2016-06-16 16:05:55 +0200 2016-06-17 11:44:47 +0200 B&W besluiten 06-06-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris)<br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 8-6-2016</li> <li>Planologische medewerking parkeerterrein met 84 parkeerplaatsen tegenover kasteel Het Nijenhuis</li> <li>Een ontwerp bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen voor het perceel Mengerweg 4 te Wesepe</li> <li>Nota Woonruimteverdeling 2015 van SallandWonen</li> <li>Afschaffen Burgerjaarverslag </li> <li>Verrekening neveninkomsten 2015</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-06-06-2016" title="Download de B&amp;W besluitenlijst van 06-06-2016">B&amp;W besluiten</a> van 06-06-2016</p> 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 2016-06-17 10:14:18 +0200 B&W besluiten 31-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester)<br />De heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris) <br />De heer H.G. Engberink (wethouder)<br />De heer A.G.J. Bosch (wethouder)</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>De heer M. Blind (wethouder)</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - vervolgvoorstel</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2011</li> <li>Melding 'Besluit lozen buiten inrichtingen', Industrieweg 1 te Wijhe (vm. inrichting Kluin), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool</li> <li>Continuering accreditatie Iip en ontwikkel- en Verbeterplan</li> <li>Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2017</li> <li>Positionering toegangsteam sociaal domein</li> </ol> <p>Bekijk de <a href=" http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-24-31-05-2016" title="Download de B&amp;Wbesluitenlijst van 31-05-2016">B&amp;W besluiten</a> van 31-05-2016</p> 2016-06-17 09:39:00 +0200 2016-06-17 09:39:31 +0200 2016-06-17 10:10:00 +0200 B&W besluiten 24-05-2016 <h2>Aanwezig:   </h2> <p>De heer A.G.J. Strien (burgemeester), de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris), de heer H.G. Engberink (wethouder), de heer M. Blind (wethouder), de heer A.G.J. Bosch (wethouder).</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst 17 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording brief over de consequenties van het heffen leges gastouderopvang aan het Platform Kinderopvang </li> <li>Startnotitie aanpak APV </li> <li>Gym- en zwemvervoer drie Wijhese scholen</li> <li>Toezegging raad 297, info maaibeleid bermen-afmaaien bouwkavels </li> <li>Voortzetting GR BVO Jeugdzorg, ontwerpexpl.begr. 2017, voorl. jaarrekening 2015, verzoek verlenging bevoorschotting jeugdhulpaanbieders </li> <li>Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe 2015 </li> <li>AvA NV ROVA 26-5-2016 </li> <li>Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom </li> <li>Huisvesting AMV's </li> <li>Nota van beantwoording vragen over feitenrelaas Erveweg 10 te Welsum </li> </ol> <p>Bekijk de<a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-22-24-05-2016" title="Download de B&amp;W besluiten van 24 mei 2016"> <em>B&amp;W besluiten </em></a><em>(pdf, 221 Kb)</em></p> 2016-06-02 09:00:00 +0200 2016-06-01 09:29:53 +0200 2016-06-01 09:35:56 +0200 B&W besluiten 17-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 mei 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst  </li> <li>Raadsvragen over WABO-vergunningaanvraag van Grolleman Vrieshuis te Olst </li> <li>Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Plan van aanpak van de stichting Activiteiten Commissie Boskamp en het Addendum bij het dorpsontwikkelingsplan: "Boskamp, samen (be)leven." </li> <li>Advies AVA Wadinko </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan "De Enk, Herziening, Enkweg 56/Industrieweg 1" </li> <li>Stand van zaken accountantscontrole / sociaal domein </li> </ol> <p>Bekijk de <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-21-17-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 17-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</p> 2016-05-26 10:00:00 +0200 2016-05-19 14:53:59 +0200 2016-05-23 15:47:54 +0200 B&W besluiten 10-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijst d.d. 3 mei 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanwijzen portefeuillehouders als lid van bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sallcon </li> <li>Afwaarderen Eikelhofweg en Boxbergerweg </li> <li>Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 'Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe' </li> <li>Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Olst-Wijhe</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 11-5-2016 </li> <li>Actualisatie financiën 3D's </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-20-10-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-19 10:00:00 +0200 2016-05-13 08:36:20 +0200 2016-05-13 08:59:23 +0200 B&W besluiten 03-05-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>de heer A.G.J. Strien (burgemeester), <br />de heer H.G. Engberink (wethouder), <br />de heer M. Blind (wethouder), <br />de heer A.G.J. Bosch (wethouder), <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis (gemeentesecretaris).</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen besluitenlijsten 25 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> <li>Instellen voorziening Ruimtelijke kwaliteit en opheffen reserve Ruimtelijke kwaliteitsfonds </li> <li>Vaststellen Woonvisie Olst-Wijhe 2016 - 2020 </li> <li>Wijzigen APV tbv verwijderen fietswrakken e.d. op de NS-stations Olst-Wijhe </li> <li>Vragen van mevrouw Boerman over financiële consequenties GRP 2016 - 2020 </li> <li>Tijdelijke huisvesting statushouders in school Elshof </li> <li>Opleggen van maatwerkvoorschriften geluid aan de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Aanwijzingsbesluiten belastingmedewerkers DOWR </li> <li>Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 </li> <li>Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2017 </li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverb. Passend Onderwijs PO en VO </li> <li>Subsidieaanvraag Zomer Ondernemer </li> <li>Frauderisicoanalyse </li> <li>Raadstoezegging 316, Jaarplanning 2016 programma duurzaamheid </li> <li>Raadstoezegging 314, Capaciteit handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 </li> <li>Verkenning strategische oplossingen instroom statushouders Olst-Wijhe </li> <li>Wet Taaleis Participatiewet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-19-03-05-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 03-05-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-05-12 10:00:00 +0200 2016-05-09 10:09:13 +0200 2016-05-09 10:10:52 +0200 B&W besluiten 25-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Wijziging CAR-UWO</li> <li>Besluit aanvraag kapvergunning Industrieweg 1, Wijhe</li> </ol> <h2>Besluit van de burgemeester</h2> <ol> <li>Proeftuin vermissing reisdocumenten en rijbewijzen </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-25-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 25-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:15:00 +0200 2016-05-02 21:49:54 +0200 2016-05-02 21:53:09 +0200 B&W besluiten 19-04-2016 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:  </h2> <p>Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Aanvullende memo Onderhoudsrechten grafmonument </li> <li>Inkoop maatwerk Wmo 2017 </li> <li>Aanschaf kunstwerk ‘Birds’</li> <li>Erveweg 10: beslissingen op bezwaar inzake handhavingsprocedure en niet behandelen onvolledige vergunningaanvraag </li> <li>Businesscase basismobiliteit </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-18-19-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-05-05 10:00:00 +0200 2016-05-02 21:46:45 +0200 2016-05-02 21:52:21 +0200 B&W besluiten 12-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 april 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>AvA Vitens 22-4-2016 </li> <li>Ouderbijdrage Jeugdwet 2015 </li> <li>Aanwijzing van de algemene begraafplaats in Olst (Molenpad 20) als gemeentelijk monument </li> <li>Jaarverslag 2015 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Jaarplan RUD IJsselland 2016 </li> <li>Indicatoren meerwaarde Regio Zwolle</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-16-12-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em>  </p> 2016-04-21 10:00:00 +0200 2016-04-19 10:11:53 +0200 2016-04-19 10:16:13 +0200 B&W besluiten 05-04-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Financieringsovereenkomst BNG Bank </li> <li>Verzelfstandiging zwembad De Welters Wijhe</li> <li>Wegenonderhoud 2016 </li> <li>Inzet extra capaciteit voor de consequenties van de Wet vergunningverlening Toezicht en handhaving (VTH-wet) en de toekomstige wet Kwaliteitsborging bouw </li> <li>Wijziging CAR </li> <li>Afdoening toezegging raad nr. 311, afdoening van het bezwaarschrift van diverse verenigingen tegen de OZB-aanslag eigenaren </li> <li>Rijsnelheden Koningin Julianalaan Olst </li> <li>Scholen betrekken bij (lokale) politiek </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-15-05-04-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 05-04-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-14 10:00:00 +0200 2016-04-12 08:54:25 +0200 2016-04-19 10:15:26 +0200 B&W besluiten 29-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk dashboard 2016</li> <li>Evaluatie Uitvoeringsplan van het Masterplan wonen, welzijn en zorg en het Ouderenbeleid gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Detailhandel beleid  </li> <li>Onderhoud wegen, Stapelhaarspad en bermen Velsdijk </li> <li>Wabo Jaarverslag 2015 </li> <li>Ontwikkeling achterterrein Jan Hooglandstraat 36 te Olst (Het Polletje) </li> <li>Vervangen tegelvloer De Bongerd </li> <li>Beantwoording vragen raadslid Kronieger over onderzoek Digitaal volwassen gemeente </li> <li>Beantwoording raadsvragen ex art. 30 GW inzake bouwblokken en megastallen </li> <li>Voorbereiding invoering Omgevingswet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-14-29-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 29-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-04-07 10:00:00 +0200 2016-04-04 10:00:38 +0200 2016-04-19 14:47:06 +0200 B&W besluiten 22-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Overheidsparticipatie in Olst-Wijhe </li> <li>Nazorg ex-gedetineerden </li> <li>Aansluiting informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) </li> <li>Kostenoverzicht 1e en 2e crisisnoodopvang vluchtelingen </li> <li>Omgevingsvergunning voor het starten van een fietsreparatiebedrijf en uitbreiden bijgebouw op het adres Kornet van Limburg Stirumstraat 53 te Olst </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2016 Interbestuurlijk toezicht </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 23 maart 2016 </li> <li>Vaststelling beleidsplan Licht In Openbare Ruimte (LIOR) </li> <li>Teruggave leges </li> <li>Verzoek om kostenvergoeding </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-13-22-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 22-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-31 10:00:00 +0200 2016-03-24 11:46:36 +0100 2016-04-19 14:47:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 maart 2016 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Noodopvang en tijdelijke huisvesting statushouders </li> <li>Feitenrelaas Erveweg 10, versie maart 2016 </li> <li>Transitiebudget RUD </li> <li>CAO Gemeenten 2016 t/m 1 mei 2017 </li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid d.d. 17 maart 2016 </li> <li>Aanbesteding maatwerk vervoer </li> <li>Verlenging contract leerlingenvervoer </li> <li>Herstel constructiefout dakbedekking MFA “de Cappellenborg” </li> <li>Ombouw gemalen overstort Jan Meesterweg te Wijhe </li> <li>Woningbouw Wesepe </li> <li>Woonvisie Olst-Wijhe 2016-2020 </li> <li>Vragen van de heer Schuiling (PvdA) m.b.t. eigen bijdrage Wmo </li> <li>AB/DB vergadering Recreatiegemeenschap Salland 16-03-2016 </li> <li>ICT-project RUD IJsselland </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-12-15-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 15-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-24 10:00:00 +0100 2016-03-22 14:27:33 +0100 2016-03-22 14:28:48 +0100 B&W besluiten 08-03-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 maart 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA over mantelzorgwaardering </li> <li>Benoeming stembureauleden referendum Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 6-4-2016 </li> <li>Gunningsadvies aanbesteding onderhoud openbare verlichting 2016-2019 </li> <li>Klachtenrapportage 2015 Olst-Wijhe en Jaarverslag 2015 Stichting de Overijsselse Ombudsman </li> <li>Gunningsadvies wegonderhoud 2016-2019</li> <li>Wijzingen CAR-UWO </li> <li>Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken betreffende bezwaarschrift tegen niet toekenning planschade </li> <li>Uitgebracht advies Planschadebeoordelingscommissie Gemeente Olst-Wijhe betreffende het verzoek om planschade </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-11-08-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 08-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-17 10:00:00 +0100 2016-03-15 10:34:41 +0100 2016-03-15 10:37:03 +0100 B&W besluiten 01-03-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder door bestemming woonwagenlocatie of wonen Ter Stegestraat 34 te Olst </li> <li>Mantelzorgwaardering 2016 en evaluatie Blijk van Waardering 2015 </li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bijbehorende governance </li> <li>Vragen D66 inzake huishoudelijke hulp </li> <li>Reconstructie De Grienden e.o. </li> <li>Verkeersremmende maatregelen Elshof </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-10-01-03-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 01-03-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-10 10:00:00 +0100 2016-03-08 10:29:16 +0100 2016-03-08 10:30:40 +0100 B&W besluiten 23-02-2016 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Compensatie Margeverlies Huishoudelijke Hulp Toeslag De Nieuwe Zorg Thuis</li> <li>Overdracht beheer en onderhoud evenementenborden in Wijhe aan Wijhe ’92 </li> <li>Regionale inkoop jeugdhulp 2016 en bevoorschotting </li> <li>Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Maatregelen renovatie en vervanging riolering 2016 </li> <li>Update actieplan maatschappelijke onrust</li> <li>Raadsinformatiebrief (toezegging 313) duurzaam inkopen </li> <li>Wijziging CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> <li>Beleidsnota Integrale Veiligheid 2016-2019</li> <li>Toezicht functie Wmo 2016 </li> <li>Klacht inzake afhandeling geschil over locatie lantaarnpaal </li> </ol> <h2>Besluit Burgemeester (18-2-2016):</h2> <ol> <li>Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek handhaving overtreding artikel 24 Drank- en Horecawet</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-9-23-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 23-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em> </p> 2016-03-03 10:00:00 +0100 2016-02-29 09:10:51 +0100 2016-02-29 09:13:42 +0100 B&W besluiten 16-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Het project ‘Iedereen actief in Olst-Wijhe’</li> <li>Benoeming lid Wmo Adviesraad </li> <li>Leerplichtverslag 2014 - 2015 (Leerplicht en RMC in de Stedendriehoek) </li> <li>Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe </li> <li>Hoofdlijnenakkoord Cif, breedband buitengebied </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-8-16-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 16-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-25 10:00:00 +0100 2016-02-23 09:08:41 +0100 2016-02-23 09:10:36 +0100 B&W besluiten 09-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 februari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage bestuursopdracht herijking beleid onderwijshuisvesting (versie 17-12-2015) en de opstart van een Integraal HuisvestingsPlan 2016-2019 </li> <li>Omgevingsvergunning voor het bouwen van tien woningen (twee rijen van vijf woningen) op het adres Hemelrijk 2 tot en met 10 (even) en 26 tot en met 34 (even) in Welsum </li> <li>Ontwerpselectielijst gemeente en intergemeentelijke organen 2017 </li> <li>Klacht inzake afhandeling WOZ-bezwaren </li> <li>Motie verordening Afvalstoffenheffing 2016 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-7-09-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 09-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-18 10:00:00 +0100 2016-02-15 11:12:24 +0100 2016-02-15 11:18:40 +0100 B&W besluiten 02-02-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over de bezwaarschriften tegen het besluit van 10 juni 2015, verzonden op 11 juni 2015 tot het afwijzen van het verzoek om handhaving en het besluit van 22 juli 2015 tot handhaving inzake stal D en een geluidsrapport </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 298, duurzaamheid op het gebied van verlichting uit de raadsvergadering d.d. 29 juni 2015 </li> <li>Beantwoording vragen D66 en CDA over gladheidbestrijding </li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2016 </li> <li>Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning </li> <li>Addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen 2015 </li> <li>Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 </li> <li>Vaststellen van het wijzigingsplan Wijhe – Nieuwendijk 39 </li> <li>Raadsinformatiebrief inz. toezegging 315 inzake grote bouwkavels uit de raadsvergadering d.d. 18 januari 2016</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-6-02-02-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 02-02-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-11 10:00:00 +0100 2016-02-08 08:36:34 +0100 2016-02-08 08:40:17 +0100 B&W besluiten 26-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Rapportage uitputting regionaal budget Jeugdzorg IJsselland 3e kwartaal 2015 (Q3) </li> <li>Inzet Leefbaarheidsbudget </li> <li>Raadgevend Referendum </li> <li>Motie gemeenteraad wijzigen Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Planning- en controlcyclus 2016 – bestuurlijke planning </li> <li>Beslissing op het bezwaarschrift tegen besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor herbouw van een loods aan de Beltenweg 19, 8121 ET in Olst </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-5-26-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 26-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-02-04 10:00:00 +0100 2016-02-02 08:24:58 +0100 2016-02-02 08:27:04 +0100 B&W besluiten 19-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Visie doorontwikkeling Sallcon en bij behorende governance </li> <li>Begrotingsapp </li> <li>Subsidiëring ANBO </li> <li>Gevonden fietsen </li> <li>Verzoek om eigendomsoverdracht op basis van verjaring </li> <li>Startnotitie transformatieagenda Regionaal Kompas 2.0 </li> <li>Schetsplanverzoek ten behoeve van de rondvaartboot met bijbehorende voorzieningen in de uiterwaarden van Welsum nabij de Veerweg </li> <li>Vaststelling regionale woonafspraken en regionale woonprogrammering </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-4-19-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 19-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 167 kB).</em></p> 2016-01-28 10:00:00 +0100 2016-01-26 09:19:48 +0100 2016-01-28 15:01:42 +0100 B&W besluiten 12-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 januari 2016</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Aanvullend budget Structuurvisie 2016-2020 </li> <li>Deelvisie wonen: Goedkope huur in Olst-Wijhe, acute vraag en langetermijnwaarde </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds, uitkeringsjaar 2013 </li> <li>Vaststellen Budgetovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Breed Welzijnsverband Olst-Wijhe en Exploitatieovereenkomst 2016 gemeente Olst-Wijhe – Stichting Kulturhus Olst-Wijhe </li> <li>Toekenning subsidie verbeteren toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen </li> <li>Bosbeheerplan Krijtenberg Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-3-12-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 12-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-21 10:00:00 +0100 2016-01-18 17:03:42 +0100 2016-01-18 17:05:38 +0100 B&W besluiten 05-01-2016 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 22 december 2015. </li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Raadsvoorstel - Olst, mooier aan de IJssel</li> <li>Jaarprogramma Duurzaamheid 2016 </li> <li>Aanstellen gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>APV – opiniërende behandeling raadsvergadering 14-12-2015 </li> <li>Evenementenoverzicht 2016 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift m.b.t. een een omgevingsvergunning aan Vereniging Vriendenerf voor de bouw van 12 woningen en een gemeenschapsgebouw ter Olst</li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Meerjarenplan Salland Marketing 2016 - 2019 </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming regio Noord Overijssel</li> <li>Uitvoeringsovereenkomst Wsw dienstverlening Wezo 2015 en 2016</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2016 </li> <li>Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Drank- en Horecawet 2016 </li> <li>Informatiepaneel voor de Stichting Welsum 700 </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week2-05-01-2016" title="download B&amp;W besluitenlijst van 05-01-2016">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-14 10:00:00 +0100 2016-01-11 17:10:59 +0100 2016-01-11 17:12:21 +0100 B&W besluiten 22-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 15 december 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Beantwoording vragen Buurtcomité Onder de Rooze </li> <li>Informatienotitie ‘Leegstand in Olst-Wijhe’ </li> <li>Concept Beleidsnota Integrale Veiligheid 2016-2019 </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vervolgstappen na inbraak door forceren sleutelkastjes </li> <li>Overhevelen budgetten 2015 </li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Benoeming voorzitter en lid Wmo Adviesraad </li> <li>Schetsplan verzoek om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 49 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Aanbesteding aanleg extra overstorten te Olst </li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2016 </li> <li>Voortgangsrapportage Sport- en Cultuurstimulering 2014-2018 </li> <li>Vaststellen ‘Budgetovereenkomst 2016-2018 gemeente Olst-Wijhe – Stichting Openbare Bibliotheek Salland’ </li> <li>Actualisering normenkader 2015 in het kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle) </li> </ol> <p> Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2016/perslijst-week-1-22-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 22-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2016-01-07 10:00:00 +0100 2016-01-04 11:12:05 +0100 2016-01-04 11:15:09 +0100 B&W besluiten 09-12-2015 <p><span><span lang="EN-US"><span> <p>Vastgesteld op 15-12-2015</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vluchtelingenopvang</li> <li>Vervuiling Olasfa-terrein</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-52-09-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 09-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> </span></span></span></p> 2015-12-24 10:00:00 +0100 2015-12-22 09:52:21 +0100 2015-12-22 10:03:57 +0100 B&W besluiten 15-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 december 2015. </li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 december 2015. </li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Voornemen handhaving Erveweg 10, Welsum </li> <li>Verkoop pand bibliotheek, Kerkstraat 1a, Wijhe </li> <li>Klacht inzake afhandeling WOZ-bezwaren </li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut 2014 </li> <li>Nieuw hoofdstuk 3 CAR-UWO </li> <li>KGO ontwikkeling Steunenbergerweg 6 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 16-12-2015 </li> <li>De regeling medegebruik en verhuur schoolgebouwen primair onderwijs en de ontwikkelingen </li> <li>Advisering AB GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke gezondheid d.d. 17-9-2015 </li> <li>Wijzigen beleidsregels vreugdevuren (o.a. paasvuren) </li> <li>Eigendomsverkrijging gronden Aletta Jacobsplein/ Aaldert Geertsstraat</li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 </li> <li>Bestandsanalyse Participatiewet ten behoeve van de Vangnetregeling</li> <li>Doelgroepenvervoer, aanbesteding en ontwikkelagenda </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-52-15-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 15-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-24 10:00:00 +0100 2015-12-22 09:59:21 +0100 2015-12-22 10:04:36 +0100 B&W besluiten 08-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 december 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Draaiboek veerdienst Fortmond (hoogwater IJssel) </li> <li>Voornemen handhaving Erveweg 10, Welsum </li> <li>Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom </li> <li>Vergadering GR Sallcon d.d. 9 december 2015 </li> <li>Vaststellen Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Aanwijzing van de algemene begraafplaats Olst (Molenpad 20) als gemeentelijk monument </li> <li>Nadere Regels jeugdhulp Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2015 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-51-8-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 08-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-17 10:00:00 +0100 2015-12-14 11:36:36 +0100 2015-12-15 08:51:36 +0100 B&W besluiten 01-12-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 24 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Zonnekamp – Roodborst 38 en 40, Olst </li> <li>Verkeersveiligheid omgeving Kerkuil-J Schamhartstraat - Roodborst, Olst</li> <li>Opheffen voorrangkruispunten omgeving Middel </li> <li>Belastingverordeningen 2016 </li> <li>Algemene Ledenvergadering Coöperatie Dimpact </li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2016 </li> <li>Ondersteuning stichting zwembad De Welters </li> <li>Cultuureducatie primair Onderwijs 2016-2020 </li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Nieuwendijk 39 in Wijhe </li> <li>Einde provinciale bijdrage Starterslening </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden 2011 </li> <li>Project bewust verlichten van de Omloop en Raalterweg, Wijhe </li> <li>Herbenoemen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABSen)</li> <li>Herbeoordeling zorg in natura cliënten conform overgangsrecht Jeugdwet </li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten</li> <li>Advies najaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Aflossing EDON-lening</li> <li>Bijzondere AvA Vordering op Enexis B.V.</li> <li>Vragen van de heer Kamphuis (CDA) m.b.t. eigen bijdrage Wmo </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-50-01-12-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 01-12-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-10 10:00:00 +0100 2015-12-09 08:47:23 +0100 2015-12-11 14:37:22 +0100 B&W besluiten 24-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Tegengaan heling en high impactcrimes </li> <li>Aanbesteding trapliften </li> <li>Afwaardering Eikelhofweg en Boxbergerweg van 80 naar 60 km </li> <li>Aanvullend parkeerverbod Stationsweg Olst </li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> <li>Crisisnoodopvang voor langere duur en tijdelijke huisvesting statushouders</li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-49-24-11-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 24-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-12-03 10:00:00 +0100 2015-12-01 10:13:26 +0100 2015-12-01 10:16:25 +0100 B&W besluiten 17-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het splitsen van de woonboerderij op het adres Raalterweg 25 te Wijhe in twee zelfstandige woningen</li> <li>Bestemmingsplan De Enk, herziening Enkweg 56/Industrieweg 1 </li> <li>Verkoop grond t.b.v. de aanleg van een wadi en ontsluitingsweg</li> <li>Klacht inzake locatie lantaarnpaal </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning</li> <li>Vaststelling afvalstoffentarieven 2016 </li> <li>Resultaten pilot Noord-West Veluwe huishoudelijke hulp </li> <li>Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2015-2016  ‘Van transitie naar Transformatie’ </li> <li>Voorbereidingsbesluit Historisch Hart van Wijhe </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-48-17-11-2015" title="download B&amp;W besluitenlijst van 17-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-26 10:00:00 +0100 2015-11-24 09:05:44 +0100 2015-12-01 10:17:43 +0100 B&W besluiten 10-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 november 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 12 in Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Versterking mantelzorgondersteuning </li> <li>Ondersteuning voor inwoners met een ggz-achtergrond </li> <li>Aanpassing openbaar groen ter verbreding van het achterpad aan de Kerkstraat te Wijhe </li> <li>Subsidieverordening jeugdhulp </li> <li>Startnotitie Woonvisie </li> <li>Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2016-2020 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-47-10-11-2015" title="download de B&amp;W besluitenlijst van 10-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-19 10:00:00 +0100 2015-11-13 16:01:03 +0100 2015-11-13 16:02:51 +0100 B&W besluiten 01-11-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 27 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Herbenoeming lid en plaatsvervangend voorzitter Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Klacht inzake behandeling door team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) </li> <li>Evaluatie Kulturhusconcept </li> </ol> <p>Besluit burgemeester:</p> <ol> <li>Verzoek handhaving slijterij bij supermarkt vanwege overtreding van artikel 24 Drank- en Horecawet </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-46-03-11-2015" title="download de B&amp;W besluitenlijst van 03-11-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-12 10:00:00 +0100 2015-11-09 11:32:29 +0100 2015-11-09 11:35:37 +0100 B&W besluiten 27-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2015 </li> <li>Glasvezel – collegevoorstel afronding SallandGlas okt 2015 </li> <li>Notitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Inzameling van houtige biomassa met brenglocaties </li> <li>Evaluatie Beleidsnotitie ‘Zo spelen wij in Olst-Wijhe’ </li> <li>Kosten opvang vluchtelingen </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Advisering overleg Publieke Gezondheid – Algemeen Bestuur GGD IJsselland </li> <li>Vaststellen Beleidsnota Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-45-27-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 27-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-11-05 10:00:00 +0100 2015-11-03 08:41:48 +0100 2015-11-03 08:43:31 +0100 B&W besluiten 20-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 oktober 2015 </li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Begroting 2016, vaststellen raadsvoorstel </li> <li>Gebiedsmanager Olst aan de IJssel voor 2015, 2016 en 2017 aanstellen </li> <li>Aanvraag Weseper Erfgoed voor het OLDO monument </li> <li>Vrijval General Eskrow Fonds Verkoop Vennootschap BV </li> <li>Informatienotitie Herziene Woningwet </li> <li>Medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan voor het realiseren van vijf wooneenheden op het adres Boerhaar 10 te Wijhe</li> <li>Burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-44-20-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 20-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-29 10:00:00 +0100 2015-10-27 08:41:34 +0100 2015-10-27 08:43:33 +0100 B&W besluiten 13-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>CAR-UWO</li> <li>Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Aankoop gedeelte Koetsweg en gedeelte Fortmonderweg </li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) 2015 </li> <li>Beleid kwijtschelding gemeentelijke privébelastingen voor ondernemers </li> <li>Starterslening </li> <li>Concept Beleidsplan Licht in Openbare Ruimte (LIOR) 2016 - 2025</li> <li>Evaluatie project bewust verlichten de Omloop en Raalterweg te Wijhe </li> <li>Verlengen oud AWBZ indicaties begeleiding </li> <li>Nota Reserves en Voorzieningen 2015 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-43-13-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 13-10-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-22 10:00:00 +0200 2015-10-20 11:55:47 +0200 2015-10-20 11:57:28 +0200 B&W besluiten 06-10-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 oktober 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Beantwoording vragen PvdA-fractie asbestproblematiek GGD </li> <li>Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van de locatie Manege De Mikke, Rietbergweg 2a in Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) </li> <li>Beëindiging herontwikkelplan Varkenshouderij Vloedgraven BV aan de Dingshofweg 3b te Olst </li> <li>Raadsvoorstel evaluatie notitie ‘Peuterwerk, kwaliteit, educatie en samenwerking 2011-2014’ t.b.v. besluitvormende behandeling </li> <li>Afronding inbreidingsplan Molenstraat (herinrichting v.m. Locatie Bieënkorf) </li> <li>Vaststelling beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020 </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-42-06-10-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-15 10:00:00 +0200 2015-10-13 09:23:18 +0200 2015-10-13 09:25:04 +0200 B&W besluiten 29-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Ontwikkelingen en aanpak leegstand agrarische gebouwen </li> <li>Nieuwjaarsreceptie </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden  2011 </li> <li>Verlengen reservebankovereenkomst leerlingenvervoer  met Connexxion </li> <li>Overeenkomst PEC Zwolle </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg </li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="tp://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-41-29-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-08 10:00:00 +0200 2015-10-05 10:14:15 +0200 2015-10-05 10:14:15 +0200 B&W besluiten 22-09-2015 <p>Vastgesteld op 29-09-2015.</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Werkzaamheden rondom het PGB trekkingsrecht jeugdhulp in relatie tot garantie zorgcontinuïteit van overgangscliënten jeugdhulp </li> <li>Voortgangsrapportage 2014, Prestatieafspraken Wonen 2010-2015, Binnenstedelijke vernieuwing </li> <li>Advies Planschadebeoordelingscommissie op </li> <li>Intrekken last onder dwangsom </li> <li>Inzet MEE IJsseloevers 2016 </li> <li>Concept-reactie op de Algemene Beschouwingen op de Begrotingsbrief <br /></li> </ol> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-41-22-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> 2015-10-08 10:00:00 +0200 2015-10-05 10:10:33 +0200 2015-10-05 10:11:54 +0200 B&W besluiten 15-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen </li> <li>Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> <li>Vragen PvdA-raadsfractie over collegebesluit schetsplanverzoek Hendrik Droststraat 49 in Olst </li> <li>Project Boerderijschool op vier scholen voor het primair onderwijs in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Nota Reserves en Voorzieningen 2015 </li> <li>Sallandse Dialoog, Publieksprivate samenwerking financiële redzaamheid </li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een informatiebord aan de gevel op het adres de Lange Slagen 29 in Wijhe </li> <li>Woningbouw Wesepe<br /></li> </ol> <p><em></em></p> <p> <p>Bekijk de<em> <span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/perslijst-week-39-15-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 15-09-2015">B&amp;W besluiten</a></span> (Pdf, 163 kB).</em></p> </p> 2015-09-24 10:00:00 +0200 2015-09-22 11:23:47 +0200 2015-09-22 11:26:26 +0200 B&W besluiten 08-09-2015 <h2>Aanwezig </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 september 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>Beantwoording brief van Gastouderbureau ViaViela over negatieve gevolgn legesheffing</li> <li>Koopovereenkomst Zonnekamp-Oost tussen gemeente en Aannemingsbedrijf Bongers B.V. te Dalfsen </li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-38-08-09-2015." title="download B&amp;W besluitenlijst"><em><span>de B&amp;W besluitenlijst</span></em></a> <em>(Pdf, 161 kB)</em></p> 2015-09-17 10:00:00 +0200 2015-09-14 09:27:27 +0200 2015-09-14 09:29:23 +0200 B&W besluiten 01-09-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 augustus 2015.</li> <li>Ingekomen Uitnodigingen</li> <li>Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland en evaluatie bedrijventerreinenvisies provincie </li> <li>Begrotingsbrief 2016–2019</li> <li>Duurzaamheidsprogramma 2016–2020</li> <li>Onderhoud sloten Welsum </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift gericht tegen besluit buiten behandeling laten van verzoek om informatie </li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/benwbesluiten-01-09-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 01-09-2015"><em><span>de B&amp;W besluitenlijst</span></em></a> <em>(163 kB)</em></p> 2015-09-10 09:00:00 +0200 2015-09-08 09:50:52 +0200 2015-09-08 09:52:29 +0200 B&W Besluitenlijst 25-08-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 augustus 2015.Ingekomen Uitnodigingen</li> <li>PFO Economische Zaken Regio Zwolle d.d. 27-8-2015  </li> <li>Schetsplanverzoek vestiging bewegingsstudio in plan Hendrik Droststraat 49 te Olst</li> <li>Vaststellen Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2015</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Olst-Wijhe over</li> <li>evenementenveiligheid</li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2016 </li> <li>Aanpassing nadere regels AVOI 2015 </li> <li>Herbegrenzing EHS Rijksstraatweg 12a</li> </ol> <p>Bekijk <a href="http://www.olst-wijhe.nl/benwbesluiten25082015." title="download de B&amp;W besluitenlijst van 25-08-2015"><em>de B&amp;W besluitenlijst</em></a><em> (163 kB)</em></p> 2015-09-03 09:00:00 +0200 2015-09-02 08:51:49 +0200 2015-09-02 08:54:59 +0200 B&W besluiten 11-08-2015 en 18-08-2015 <h2>B&amp;W besluiten 11 augustus 2015 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig: <br /></h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:    </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Aanpassing datum ontheffing geluidvoorschriften Deventer Luchtvaartclub voor een wedstrijd voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen, wedstrijd is 30 mei afgelast vanwege weersomstandigheden </li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-35-11-08-2015." title="download B&amp;W besluitenlijst 11-08-2015"><em>besluitenlijst</em></a><em> (pdf, 147 kB)</em></p> <h2><br />B&amp;W besluiten 18 augustus 2015 </h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 juli 2015</li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 augustus 2015</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Concept-raadsvoorstel tot kennisname ontwerp-exploitatiebegroting BVO Jeugdzorg 2016 en zienswijze hierop</li> <li>Plaatsing en onthulling borstbeeld Van Dedem </li> <li>Aanvraag om het pand Weth. A.G. Dekkerlaan 36 in Olst als gemeentelijk monument aan te wijzen</li> <li>Financieel verzoek Voedselbank Raalte </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2015  </li> <li>Onderhoud wegen, Stapelhaarspad en bermen Lt. Andersonstraat, stand van zaken IBOR</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/college-van-b-w/b-w-besluiten-1/b-w-besluiten-2015/perslijst-week-35-18-08-2015." title="download de B&amp;W besluitenlijst 18-08-2015"><em>besluitenlijst</em></a><em> (pdf, 164 kB)</em> </p> 2015-08-27 09:00:00 +0200 2015-08-26 11:40:45 +0200 2015-08-26 11:53:18 +0200 B&W besluiten 28-07-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p><span> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> </span></p> <h2>Afwezig:</h2> <p><span> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> </span></p> <h2><br />Agenda</h2> <p><span><ol> <li>Besluitenlijst-openbaar b&amp;w-vergadering d.d. 21 juli 2015</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan “Welsum noordwestelijke ontwikkeling” vrijgeven voor terinzagelegging</li> </ol></span></p> 2015-08-06 10:00:00 +0200 2015-07-31 13:07:34 +0200 2015-08-04 08:47:14 +0200 B&W besluiten 21-07-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst-openbaar b&amp;w-vergadering d.d. 14 juli 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vraag bewoners Grutto 35 t/m 53, Wijhe voor aankoop/huur groenstrook nieuwbouwwijk Noorder Koeslag </li> <li>Oordeel Overijsselse Ombudsman over klacht inzake het zoekraken van fysieke documentatie over het bestemmingsplan "Welsum, noordwestelijke ontwikkeling" </li> <li>Voorjaarsbestuursrapportage BVO Jeugdzorg IJsselland + Ontwerp-exploitatiebegroting BVO jeugdzorg 2016 </li> <li>Deelname onderzoek MKB Vriendelijkste gemeente 2015 </li> <li>Overdracht lichtmasten langs de provinciale wegen van gemeente naar provincie t.b.v. de verkeersveiligheid </li> </ol> 2015-07-30 10:00:00 +0200 2015-07-28 09:16:05 +0200 2015-07-28 09:16:05 +0200 B&W besluiten 14-07-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 juli 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Quick Wins voor verbetering verkeersveiligheid in Olst </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2014’</li> <li>Beantwoording brief SallandGlas over aanvraag subsidie </li> <li>Mondelinge vragen fractie D66 over verwarde personen </li> <li>Beslissing op bezwaar Proef! Wijnimport </li> <li>Continuering extra subsidie Landstede Welzijn tbv inzet ambulant jongerenwerk in 2016 </li> <li>Samenwerking in DOWR-verband volgens NEN3140 (veiligheidsbeleid elektrotechnische installaties </li> <li>Projectvoortgangsrapportage overdracht zwembad </li> <li>Verkoop groenstrook naast Emmalaan 2a te Wijhe </li> </ol> 2015-07-23 10:00:00 +0200 2015-07-21 08:35:02 +0200 2015-07-21 08:35:02 +0200 B&W besluiten 07-07-2015 <h2>Aanwezig </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 juni 2015 </li> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juli 2015 </li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Kostenstijging leerlingenvervoer </li> <li>Investeringskosten herinrichting bibliotheekvestigingen Olst en Wijhe </li> <li>Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland </li> <li>Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: herziene afspraken hersteltermijnen en prioritering handhaving kinderopvang in de regio IJsselland en gewijzigde afspraken GGD IJsselland-Gemeenten IJsselland </li> <li>Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe </li> <li>HR21 (functiewaarderingssysteem) </li> <li>Verrekening neveninkomsten 2014 </li> </ol> <h2>Besluit burgemeester</h2> <ol> <li>Advies projectplan detecteren en benaderen van conventionele explosieven projectplan.</li> </ol> 2015-07-16 10:15:00 +0200 2015-07-10 10:57:07 +0200 2015-07-10 10:57:07 +0200 B&W besluiten 03-07-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Horecavoorziening Loswal </li> <li>Beantwoording brieven Horeca Loswal</li> </ol> 2015-07-16 10:00:00 +0200 2015-07-10 10:30:54 +0200 2015-07-10 10:30:54 +0200 B&W besluiten 30-06-2015 <h2><strong>Aanwezig</strong></h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</p> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder;</p> <p>Dhr. M. Blind, wethouder;</p> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;</p> <p>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 juni 2015</li> <li><span>Aanwijzen van een hondenuitlaatplaats in de groenstrook van Zonnekamp Oost</span><span> </span></li> <li><span>Afronden openstaande punten nieuwe gemeentehuis in Wijhe</span></li> <li><span>Afsluiten regionale Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Accountmanagement Wmo 2015</span><span> </span></li> <li><span>Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ</span><span> </span></li> <li><span>Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl 2014</span><span> </span></li> <li><span>Advies van de bedenkingencommissie HR21</span><span> </span></li> <li><span>Voortgangsrapportage 2014 – 2015 Preventie en Handhavingsplan, integrale aanpak Drank- en</span><span> </span></li> <li><span>Horecawet</span></li> <li><span>Openbare verlichting Jan Schamhartstraat</span></li> <li><span>Toezicht functie Wmo</span><span> </span></li> <li><span>M.e.r. aanmeldingsnotitie varkenshouderij H.T. Logtenberg, Middelerstraat 4 in Olst</span></li> <li><span>Garantie vervanging houtkachel</span></li> </ol> 2015-07-09 10:00:00 +0200 2015-07-02 16:08:40 +0200 2015-07-03 11:57:32 +0200 B&W besluiten 23-06-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juni 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Beantwoording raadsvragen Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Financiële middelen begroten voor actualisatie bestemmingsplannen en anticiperen op Omgevingswet</li> <li>Aanvullende nota gladheidsbestrijding in DOWR</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift tegen het besluit 16 maart 2015 tot Wob-verzoek om informatie over de handhavingsprocedure ten aanzien van verkeerd geplaatste fietsen op de openbare weg</li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting op het adres Tuurweide 11 in Wijhe</li> <li>Schriftelijke vragen fractie D66 naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Ik kan het niet zelf’ van de Kinderombudsman (publicatie 21 mei 2015)</li> <li>Uitvoering Project Stroomlijn in stroomgebied IJssel</li> <li>Advies met betrekking tot het fusievoornemen obs Elshof met obs De Kwintijn</li> <li>Profiel voor werving gemeentesecretaris/algemeen directeur</li> </ol> 2015-07-02 10:00:00 +0200 2015-06-26 10:31:59 +0200 2015-06-29 09:56:46 +0200 B&W besluiten 16-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 juni 2015.</li> <li>Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinoverkapping op het adres Boerhaar 35a in Wijhe  </li> <li>Verlenging contract regiovervoer Willemsen de Koning (WDK) </li> <li>Bedrijfswoning camping Het Klaverblad </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2014 </li> <li>Begroting 2016 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 januari 2016 </li> <li>Beleidsregels voor parkeren in Olst-Wijhe </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2015 </li> <li>Eerste Berap 2015 </li> <li>Begrotingsrichtlijnen 2016 </li> </ol> <p>11a. Voorstel financiering regionale samenwerking Regio Zwolle</p> 2015-06-25 09:00:00 +0200 2015-06-23 11:24:32 +0200 2015-06-23 11:24:32 +0200 B&W besluiten 09-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 juni 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Welsum noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Toezichtinformatie kinderopvang 2014 </li> <li>Voortgang actiepunten sluiting en opheffing o.b.s. Elshof</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 februari 2015, verzonden op 10 februari 2015, tot het besluiten op een verzoek om informatie over een eventueel vuurwerkverbod in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Verlengen aanvraagtermijn bijzondere bijstand voor een tegemoetkoming verplicht eigen risico zorgverzekering 2014 </li> <li>Aanvraag voor gebruik schuur als timmerwerkplaats op agrarisch perceel Erveweg 10 te Welsum </li> <li>Verzoek GGD inzake inzet resultaat jaarrekening 2014 JGZ 0-4  </li> <li>Begeleidingskosten beheerstichting i.o. zwembad </li> </ol> 2015-06-18 09:00:00 +0200 2015-06-16 13:51:53 +0200 2015-06-16 13:51:53 +0200 B&W besluiten 01-06-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Programmabegroting 2016 GGD IJsselland  </li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Welsum – verlegging gasleiding </li> <li>Onderhoud wegen 2015 </li> <li>Besluit op verzoeken om handhaving </li> <li>Opzetten taalpunt in Olst-Wijhe </li> <li>Zendmasten voor draadloos internet in het buitengebied </li> <li>Aanstelling Leadercoördinator voor nieuwe Leaderprogramma 2014-2020 </li> <li>Voorstel aan de raad over beleid waardering mantelzorgers </li> <li>Vervolgregeling Groene en Blauwe Diensten</li> <li>Aanleg twee extra riooloverstorten te Olst </li> <li>Controleverklaring en accountantsverslag jaarrekening 2014 </li> <li>Verkoop stukje grond/weg Mengerweg </li> </ol> 2015-06-11 09:00:00 +0200 2015-06-05 13:03:11 +0200 2015-06-05 15:08:20 +0200 B&W besluiten 26-05-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toekenning subsidie ‘verbeteren toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen’ </li> <li>Bestuurlijke reactie op onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Olst-Wijhe over de evaluatie van het Kulturhusconcept </li> <li>Kapaanvraag voor twee eiken en één sierkers aan de Prins Bernhardstraat te Olst </li> <li>Diverse zaken met betrekking tot Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland, transformatie en verevening </li> <li>Regionaal Educatieplan Arbeidsmarktregio Stedendriehoek &amp; Noord Veluwe</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> </ol> 2015-06-04 09:00:00 +0200 2015-06-01 09:19:34 +0200 2015-06-01 09:19:34 +0200 B&W besluiten 19-05-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 mei 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Intrekken vaststellingsbesluit Het Anem 2f</li> <li>Plaatsen banners voor aankondiging evenementen </li> <li>Jaarstukken 2014 (incl. Jaarrekening 2014) </li> <li>Concept beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020 </li> <li>Plan van aanpak deelauto Olst-Wijhe</li> </ol> 2015-05-28 09:00:00 +0200 2015-05-22 13:35:42 +0200 2015-05-22 13:35:42 +0200 B&W besluiten 12-05-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Update project bewust verlichten Regio Zwolle </li> <li>Basisrioleringsplan kern Wesepe 2015 </li> <li>Jaarverslag buurtbusvereniging Wijhe-Raalte 2014 </li> <li>Ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO regio 23.05 </li> <li>Wijziging Gemeenschappelijke Regeling toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Bewerkersovereenkomst Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met ICTU. <br />Registratie project LAA bij het College bescherming persoonsgegevens (cbp) </li> <li>Aanwijs tot openbaarheid van een deel van het Reepad (vanaf het wegvak bekend onder nummer 182 tot huisnummer 11) Welsum </li> <li>Mandaat- en Volmachtstatuut 2014 </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging  van de Legesverordening 2015 </li> <li>Overdragen exploitatie en beheer van de ijsbaan Wijhe </li> <li>Concept-begroting 2016 Veiligheidsregio IJsselland </li> </ol> 2015-05-21 09:00:00 +0200 2015-05-18 09:59:30 +0200 2015-05-18 09:59:30 +0200 B&W besluiten 28-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Einde Rijksbijdrage Starterslening </li> <li>Samenstelling Planschadebeoordelingscommissie </li> <li>Principeverzoek voor het uitbreiden van een winkel op het perceel Wethouder GJ Kuiperstraat 2 in Olst </li> <li>Aanvullend budget reconstructie Herxen </li> <li>Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe</li> </ol> 2015-05-14 09:00:00 +0200 2015-05-12 09:17:23 +0200 2015-05-12 09:17:23 +0200 B&W besluiten 21-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 april 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel aan de raad over beleid waardering mantelzorgers </li> <li>Voortgangsnotitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Vaststelling van de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2015’ </li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordeningen Participatiewet (en Wet maatregelen WWB) </li> <li>Uitvoeringsprogramma Olst-Wijhe (ont)zorgt, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers: voortgangsrapportage 2013-2014 en nieuwe afspraken 2015-2016 </li> <li>Stand van zaken  heroverweging dierenambulance </li> <li>Gebruiksregels IJsselzone Wijhe </li> <li>Aanpak Welsum, noordwestelijke woningbouwontwikkeling </li> </ol> 2015-04-30 09:00:00 +0200 2015-04-24 09:40:55 +0200 2015-04-24 09:40:55 +0200 B&W besluiten 14-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 april 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie uitvoering Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) </li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van dertien rijenwoningen en drie twee-onder-één-kapwoningen in het uitbreidingsplan in Welsum </li> <li>Ontheffing geluidvoorschriften Deventer Luchtvaartclub-Modelvliegsport voor een wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap F5j voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen </li> <li>Intrekking en doorhaling van de beperking Wet voorkeursrecht gemeenten op het perceel kadastraal bekend gemeente Wijhe, sectie E nummer 3345 </li> <li>Algemene vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V. op 20 april 2015 </li> <li>Convenant fysieke aanpassingen Olst </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2014 </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden (antispeculatiebeding)  </li> <li>Frauderisicoanalyse </li> <li>Gebruik gemeentegrond </li> <li>Kapaanvraag Dijk 13 Wijhe voor drie bomen <br /></li> </ol> 2015-04-23 09:00:00 +0200 2015-04-20 13:37:06 +0200 2015-04-20 13:37:06 +0200 B&W besluiten 07-04-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 maart 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Programma ‘Samen Duurzaam’ 2016-2020 </li> <li>Voorstel aan de raad over de notitie ‘Evaluatie Peuterwerk, kwaliteit, educatie en samenwerking 2011-2014’</li> <li>Wabojaarverslag 2014 </li> <li>Opleggen last onder dwangsom naar aanleiding van een verzoek tot handhaving tegen de mestkalverij gevestigd op de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Drank- en Horecawet 2015 </li> <li>Regionale uitvoeringskosten Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen </li> <li>Aanleg grondwatermeetnet </li> <li>ICT RUD IJsselland </li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 4 miljoen </li> <li>Overeenkomst tot wijziging voorwaarden lening </li> <li>Jaarverslag 2014 Bezwarenadviescommissie algemene gelegenheden </li> <li>Actualisatie Structuurvisie</li> </ol> 2015-04-16 09:00:00 +0200 2015-04-10 11:25:35 +0200 2015-04-10 11:25:35 +0200 B&W besluiten 31 maart 2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Overdracht hoofdgebouw Kinderboerderij De Vijverhof Olst </li> <li>Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2014-2018 en Bestuurlijk dashboard 2015</li> <li>Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe, 14e wijziging 2015 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer J.F. Bromet tegen het besluit van 11 december 2014, verzonden op 12 december 2014, tot het gedeeltelijk toekennen van een verzoek om informatie (Wob-verzoek)</li> </ol> 2015-04-09 09:00:00 +0200 2015-04-03 09:32:48 +0200 2015-04-03 09:32:48 +0200 B&W besluiten 24-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 maart 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Onderzoeksrapport Opvoeden en Opgroeien in de gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Het Oversticht over de welstands- en </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan verlegging Gasleiding Welsum</li> <li>De Vier Gewesten (DVG) en TCR hebben op 5 december 2014 een brief verzonden aan de colleges van BenW van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, waarin vragen worden gesteld over de uitvoering van het leerlingenvervoer in deze gemeenten</li> <li>Subsidieaanvraag OZO-Verbindzorg </li> <li>Textielinzameling</li> <li>Wijzigingen CAR-UWO</li> <li>Besluit maatwerkvoorschriften geluid en trillingen sanering Olasfaterrein</li> </ol> 2015-04-02 09:00:00 +0200 2015-03-31 09:35:32 +0200 2015-03-31 09:35:32 +0200 B&W besluiten 17-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder; <br />Dhr. M. Blind, wethouder; <br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder; <br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant </li> <li>Vaststellen Monitor Sociaal Domein </li> <li>Bescherming cultuurhistorische en ruimtelijke waarden Langstraat/Kerkstraat Wijhe </li> <li>Inrichtingsplan en uitvoering reconstructie Herxen </li> <li>Overeenkomst veilige informatie-uitwisseling via e-mail met de Belastingdienst <br /></li> </ol> 2015-03-26 10:00:00 +0100 2015-03-24 14:23:31 +0100 2015-03-24 14:23:31 +0100 B&W besluiten 10-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder,<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 maart 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Gedeelte Fortmonderweg (110 meter in de zuidoostelijke bocht) onttrekken aan de openbaarheid </li> <li>Nederlandse markt voor Recreatiewoningen </li> <li>Brief Plaatselijke Groep Leader Salland over huidige en nieuwe Leaderperiode <br /></li> </ol> 2015-03-19 10:00:00 +0100 2015-03-17 08:49:28 +0100 2015-03-17 08:49:28 +0100 B&W besluiten 03-03-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 24 februari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reactie van de Wmo Adviesraad op het voorlopig besluit Huishoudelijke Hulp </li> <li>Planning en controlcyclus 2015 </li> <li>Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen </li> <li>Regeling Cultuurmakelaar Provincie Overijssel </li> <li>Totaalbeeld Olst-Wijhe 2015, Interbestuurlijk toezicht </li> <li>Beslissing op bezwaarschrift van de heer mr. M.J. Maling (DAS Rechtsbijstand) tegen de gewijzigde handhavingsbesluiten </li> <li>Schriftelijke vragen fractie D’66 over inning ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet <br /></li> </ol> 2015-03-12 10:00:00 +0100 2015-03-10 08:50:03 +0100 2015-03-10 08:50:03 +0100 B&W besluiten 24-02-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 februari 2015</li> <li>Recht van opstal met betrekking tot de zendmast aan De Meente in Olst ten behoeve van Dutchfort B.V. </li> <li>Eenmalige controle IV3 sociaal </li> <li>Principeverzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Herxen 53 te Wijhe </li> </ol> 2015-03-05 10:00:00 +0100 2015-03-03 08:40:40 +0100 2015-03-03 08:40:40 +0100 B&W besluiten 17-02-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder,<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 10 februari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Omgekeerd Inzamelen tweede fase, reactie op opiniërende behandeling in de raad </li> <li>Deelname aan het project Sterk door vrijwilligerswerk </li> <li>Bestemmingsplan Rijksstraatweg 12a </li> <li>Brief gastouderbureau 4Kids over vaststelling leges gastouderopvang </li> </ol> 2015-02-26 10:00:00 +0100 2015-02-24 09:54:04 +0100 2015-02-24 09:54:51 +0100 B&W besluiten 10-02-2015 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 februari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Diverse zaken rondom exploitatie accommodaties SKOW </li> <li>Regionaal sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek/Noord Veluwe </li> <li>Reactie op verzoek tot handhaving tegen de mestkalverij gevestigd op de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Monitor Sociaal Domein </li> <li>Reactie op toezichtsvorm programmabegroting 2015 </li> <li>Brief Minister van Economische Zaken op uw reactie over de conceptopzet van het milieuonderzoek schaliegas </li> <li>Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap groot Salland </li> <li>Vaststelling wijzigingsplan Welsumerwaarden <br /></li> </ol> 2015-02-19 10:00:00 +0100 2015-02-16 08:50:45 +0100 2015-02-16 08:50:45 +0100 B&W besluiten 03-02-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 januari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Startnotitie Beleidsnota Integrale Veiligheid </li> <li>Besluit tot vaststelling financiële rapportage invoering decentralisaties sociaal domein per 1 januari 2015 </li> <li>Nieuw subsidiemodel jeugdsport </li> <li>Leerplichtverslag 2013-2014 </li> <li>Klachtenrapportage 2014 </li> <li>Midtermreview prestatieafspraken met SallandWonen </li> <li>Oninbaar verklaren belasting- en publiekrechtelijke vorderingen </li> <li>Startnotitie actualisatie Structuurvisie </li> <li>Arbeidsvoorwaardenpakket DOWR </li> <li>Verzoek tot onttrekking wandelpad aan de openbaarheid </li> </ol> 2015-02-12 10:00:00 +0100 2015-02-10 15:29:56 +0100 2015-02-10 15:29:56 +0100 B&W besluiten 27-01-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 januari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bezetting stembureaus gecombineerde verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe op 18 maart 2015 </li> <li>Eindnota reconstructie Terpstrastraat </li> <li>Woningbouw Wesepe </li> <li>M.E.R. beoordeling op de aanmeldingsnotitie M.E.R. van G.P.J. van Oosterhout, Boerlestraat 9 in Wijhe </li> <li>Hennepconvenant </li> <li>Projectplan overdracht zwembad </li> <li>Delegatiebesluit exploitatieplan Wet ruimtelijke ordening </li> </ol> 2015-02-05 10:00:00 +0100 2015-02-03 14:21:59 +0100 2015-02-03 14:22:37 +0100 B&W besluiten 20-01-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda<br /></h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 13 januari 2015.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>KGO Hengforderweg 4 </li> <li>Aangaan dienstverleningsovereenkomst met Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) </li> <li>Indicatorenlijst monitor sociaal domein Olst-Wijhe </li> <li>Wijzigingsplan ‘Buitengebied Olst-Wijhe – de Groote Vloedgraven’ </li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB </li> <li>Vaststelling van de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2015’ </li> <li>Vaststelling ‘Verordening Procedure Overleg Onderwijshuisvesting gemeente Olst-Wijhe 2015’  </li> <li>Transformatie pand Rabobank Olst, eenmalige subsidie </li> <li>Advies Planschadebeoordelingscommissie betreffende planschadeverzoek van mevrouw Biezeman-Beltman, Wijhezicht 7 te Wijhe </li> </ol> 2015-01-29 10:00:00 +0100 2015-01-27 09:07:39 +0100 2015-01-27 09:07:39 +0100 B&W besluiten 13-01-2015 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 januari 2015</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Subsidieaanvraag Geschikt Wonen </li> <li>Vaststellen Nadere regels Jeugdhulp Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vaststellen Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Wmo cliëntondersteuning </li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2015 </li> <li>Bezwaar tegen de omgevingsvergunning bouwen en milieuneutrale verandering <br />van 21 maart 2014 voor het bedrijf van G.H. Dollenkamp aan de Eikelhofweg 33a te Olst, door Stichting Univé Rechtsbijstand namens H.J.A. Haverkamp en M.J.G. Haverkamp-Pleizier, Eikelhofweg 33; en<br />Een verzoek om handhaving voor het niet aanbrengen van de biologische luchtwasser en mechanische ventilatie, door Stichting Univé Rechtsbijstand namens H.J.A. Haverkamp en M.J.G. Haverkamp-Pleizier, Eikelhofweg 33 te Olst </li> <li>Contractering Topicus <br /></li> </ol> 2015-01-22 10:00:00 +0100 2015-01-20 14:53:39 +0100 2015-01-20 14:53:39 +0100 B&W besluiten 06-01-2015 <h2>Aanwezig:</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 23 december 2014.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 3e wijziging van de Legesverordening 2015</li> <li>Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015 – 2018 </li> <li>Addendum voor DOP Boerhaar</li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2012</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen bij de H. Willibrordkerk in Boskamp</li> <li>Voortgangsrapportage financiële stand van zaken invoering decentralisaties sociaal domein </li> <li>Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 (AVOI 2015); wet en regelgeving voor het aanleggen en hebben van kabels en leidingen in openbare grond </li> <li>Tweede evaluatie Raalterwegzone </li> </ol> 2015-01-15 10:00:00 +0100 2015-01-13 15:40:00 +0100 2015-01-13 15:40:23 +0100 B&W besluiten 23-12-2014 <h2>Aanwezig: </h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Afwezig:     </h2> <p>Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <h2></h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 december 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen privacybeleid </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (HUP 2015) </li> <li>Project Bewust Verlichten Regio Zwolle </li> <li>Inloopmoment van het Klantcontactcentrum in verzorgingshuizen </li> <li>Verlenging subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide’ in het kader van de Kwaliteitsimpuls Stedelijke Omgeving </li> <li>Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014 </li> <li>Stand van zaken ’t Olde Postkantoor Olst </li> <li>Evenementenoverzicht 2015 </li> <li>Aanbesteding medische adviezen </li> <li>Verslaglegging Informatie- en Archiefbeheer 2014 </li> </ol> 2015-01-08 10:00:00 +0100 2015-01-07 15:43:59 +0100 2015-01-08 11:46:29 +0100 B&W besluiten 23 december 2014 BESLUITENLIJST B&W-vergadering d.d. 23 december 2014 <p>Aanwezig: Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig:      Dhr. M. Blind, wethouder.</p> <p><br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 december 2014.<br /> Advisering van : Secretaris<br /> Besluit college : Conform vastgesteld.</p> <p>2. Ingekomen<br /> - Verslag PH Economie Regio Zwolle 6-12-2014: Voor kennisgeving aangenomen.<br /> Uitnodiging<br />- Nieuwjaarsreceptie blusgroep Wijhe, 4-1-2015: In handen van de burgemeester.</p> <p>3. Vaststellen privacybeleid <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen/Bedrijfsvoering<br /> Besluit  : 1. De nota ‘privacybeleid gemeente Olst-Wijhe’ vastgesteld.<br />      2. Het ‘Privacyprotocol gemeente Olst-Wijhe’ vastgesteld.<br />      3. Een privacystatement vastgesteld en deze op de website plaatsen.</p> <p>4. Reepad Welsum <br /> Advisering : team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed<br /> Besluit  : Uitsluitend na schriftelijke instemming van de grondeigenaren en instemming van de <br />      bewoners Reepad 3 t/m 11 (oneven) omtrent de gestelde voorwaarden, het <br />      onverharde deel van het Reepad juridisch openbaar verklaren (middels <br />      raadsbesluit).</p> <p>5. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (HUP 2015) <br /> Advisering : team Vergunningen en Handhaving<br /> Besluit  : 1. Ingestemd met het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015.<br />      2. Gasdrukregelstations niet opnemen in de planning van reguliere controles.<br />      3. Toezicht op brandveiligheid uitvoeren conform het Brandrisicoprofiel van de <br />       Veiligheidsregio IJsselland met als maatwerkafspraak de <br />       Bed&amp;Breakfastaccommodaties.<br />      4. Het HUP 2015 ter kennisname voorleggen aan de raad.</p> <p>6. Project Bewust Verlichten Regio Zwolle <br /> Advisering : team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed<br /> Besluit  : 1. In het kader van het Project Bewust Verlichten de volgende drie projecten <br />       geaccordeerd voor nadere uitwerking:<br />1. Reconstructie van de verouderde verlichting aan de Raalterweg in Wijhe tussen het spoor en De Omloop.<br />2. Het weghalen van 33 van de 44 masten langs De Omloop, gelegen tussen de Zandhuisweg en de Raalterweg.<br />3. Een beleidsplan Bewust Verlichten opstellen.<br />2. Ingestemd met de uitvoering van deze projecten tot een totaal investerings- bedrag van € 100.000.<br /> </p> <p>3. Dit bedrag voor € 15.000 dekken uit de door Regio Zwolle toegezegde bijdrage. De kapitaalslasten over het restant, groot € 85.000 dekken uit de opgenomen stelpost voor het vervangen van de openbare verlichting in de beheerbegroting van 2014-2018.<br />4. De budgettair neutrale consequenties verwerken in de 1e bestuursrapportage 2015.<br />5. Huidig beleidsplan openbare verlichting 2009-2014 niet meer separaat actualiseren, maar dit onderdeel laten uitmaken van het beleidsplan ‘Bewust Verlichten’ 2015-2019.</p> <p>7. Inloopmoment van het Klantcontactcentrum in verzorgingshuizen <br /> Advisering : team Klantcontactcentrum<br /> Besluit  : 1. Ingestemd met het voorstel om een inloopmoment van het Klantcontactcentrum <br />       in de verzorgingshuizen in Olst-Wijhe te organiseren, in de maanden februari en <br />       maart 2015.<br />2. Bij succes, de inloopmomenten jaarlijks laten terugkeren.</p> <p>8. Verlenging subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide’ in het kader van de Kwaliteitsimpuls <br /> Stedelijke Omgeving <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : 1. Kennisgenomen van de beschikking van de provincie Overijssel, waarbij de <br />       realisatietermijn met een jaar is verlengd tot 1 januari 2016.<br />2. De aan Lenvast B.V. verleende subsidiebeschikking met dezelfde termijn <br />       verlengen onder voorwaarden.<br />3. De raad via de nieuwsbrief hierover informeren.</p> <p>9. Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014 <br /> Advisering : team Ruimtelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : a. Kennisgenomen van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 per 1 <br />       januari 2015.<br />      b. Afzien van het instellen van een Huisvestingsverordening.<br />      c. Dit besluit en de brief van het Ministerie ter kennisgeving plaatsen op de lijst van <br />       ingekomen stukken voor de raad.</p> <p>10. Stand van zaken ’t Olde Postkantoor Olst <br /> Advisering : team Maatschappelijke Ontwikkelingen<br /> Besluit  : 1. Kennisgenomen van de stand van zaken rondom ’t Olst Postkantoor in Olst.<br />2. De Olster Model Bouw Club toestemming geven om voorlopig een deel van de benedenverdieping te gebruiken en hiervoor een gebruiksovereenkomst afsluiten.</p> <p>11. Evenementenoverzicht 2015 <br /> Advisering : team Vergunningen en Handhaving<br /> Besluit  : 1. Het evenementenoverzicht 2015 vastgesteld.<br />      2. Het vastgestelde evenementenoverzicht 2015 publiceren.</p> <p>12. Aanbesteding medische adviezen <br /> Advisering : team Werk, Inkomen en Zorg<br /> Besluit  : 1. De medische adviezen met betrekking tot de Regeling <br />       Gehandicaptenparkeerkaart, Participatiewet en Wmo meervoudig onderhands <br />       aanbesteden en het daartoe behorende besteksdocument vastgesteld.<br />      2. De gemeente Deventer als penvoerder laten optreden.<br />      3. Wethouder Engberink gemandateerd om namens het college het contract te <br />       ondertekenen.</p> <p> <br />13. Verslaglegging Informatie- en Archiefbeheer 2014 <br /> Advisering : team Bedrijfsvoering<br /> Besluit  : 1. Het ‘Verantwoordingsverslag Informatie- en archiefbeheer 2014’ inclusief <br />       actielijst vastgesteld.<br />      2. Het verslag met actielijst aanbieden aan de gemeenteraad en doorzenden naar <br />       de provinciale archivaris (voorheen de archiefinspecteur).</p> 2014-12-30 11:00:00 +0100 2014-12-30 10:13:27 +0100 2014-12-30 10:13:27 +0100 B&W besluiten 16 december 2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 december 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 december 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand Langstraat 3 en 3a te Wijhe</li> <li>Bouw hospice Raalte </li> <li>Schetsplan sloop en vervangende nieuwbouw hoek Langstraat/Kerkstraat te Wijhe </li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2015 </li> <li>Vrijwilligersinzet sportpark de Muggert </li> <li>Mandaatbesluit subsidiëring jeugdzorg </li> <li>Reclamefonds sport </li> <li>Presentiegelden leden stembureaus en aanverwante afspraken </li> <li>Spoedhulp in crisissituaties jeugd </li> <li>Evaluatie avondopenstelling balie Olst in 2014 en vervolg in 2015 </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Hulsbergen tegen het besluit van 28 april 2014, verzonden op 7 mei 2014 tot het toekennen van een aanvraag om planschadevergoeding aan de heer DJF Vastenholt </li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Hulsbergen tegen het besluit van 28 april 2014, verzonden op 7 mei 2014, tot het toekennen van een aanvraag planschadevergoeding aan de heer C de Rijk en mevrouw JGJ Heimerink </li> <li>Wijzigingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 9 Wijhe </li> <li>Grondprijsbeleid: grondprijzenbrief 2015 </li> <li>Park Wijhezicht </li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 2e wijziging van de Legesverordening 2015 </li> </ol> <p> </p> 2014-12-25 00:00:00 +0100 2014-12-23 16:09:58 +0100 2014-12-23 16:13:06 +0100 B&W besluiten 2 december 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 2 december 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vervolgadvies Omgekeerd inzamelen tweede fase</li> <li>Vergaderstukken Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken</li> <li>Vereveningsmodel Jeugdzorg Regio IJsselland</li> <li>Subsidieverlening opstellen LOS Leader Salland</li> <li>Vaststellen uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2014</li> <li>Onderzoek monumentwaardigheid pand AG Dekkerlaan 36, Olst</li> <li>Aanvulling huurcontract Holstohus Olst</li> <li>Aanwijzen stemlokalen voor de gecombineerde stembusverkiezingen voor de leden van de provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen</li> <li>Stemmen in een willekeurig stembureau (SWS)</li> <li>Zesde wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe 2014</li> <li>Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2015</li> <li>Vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2015</li> <li>Tekstuele aanpassing artikel 23 van de Verordening Wmo Olst-Wijhe 2015</li> <li>Realisatie nevengeul in de Herxerwaard</li> <li>Volmacht gemeente Deventer ten behoeve van Rabobank en BNG</li> </ol> 2014-12-18 10:00:00 +0100 2014-12-09 15:35:33 +0100 2014-12-09 15:35:33 +0100 B&W besluiten 09 december 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 december 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 december 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evenementenladders</li> <li>Borging routenetwerken binnen de Regio Zwolle</li> <li>Transformatieplan boerderij Bokkelerweg 2 te Wesepe</li> <li>Tegemoetkoming Compensatie Eigen Risico 2014</li> <li>Jaarverslag Sociale Zaken 2013</li> <li>Samenwerkingsconvenant gemeenten in de regio IJsselland en de Raad voor de <br />Kinderbescherming Overijssel</li> <li>Vervolgacties Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2015</li> <li>Airplay Media Stichting Olst-Wijhe</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut 2014</li> </ol> 2014-12-18 10:00:00 +0100 2014-12-16 15:34:19 +0100 2014-12-16 15:38:57 +0100 B&W besluiten 25 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 november 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 november 2014 </li> <li>Ingekomen</li> <li>Transformatie Aaldert Geertsstraat 41 (voormalig Rabobankpand) te Olst</li> <li>Monitor Sociaal Domein</li> <li>Zichtbaarheid van Salland</li> <li>Voorbereidingsbesluit bescherming waardevol dorpsgezicht Langstraat/Kerkstraat te Wijhe</li> <li>Opleggen last onder dwangsom tot beëindiging strijdig gebruik bedrijfspand</li> <li>Verzoek uitbreiding bestaande ligboxenstal op het adres De Wesenberg 5 te Wijhe</li> <li>Mandaatbesluit maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang Wmo</li> <li>Project “Herxen in beeld”</li> <li>Team Bevolkingszorg: waakvlamovereenkomst Traffic Support</li> <li>Beleidskader Participatiewet 2015 – 2018</li> <li>Brief van de heer De Witte over ingebruikgeving ruimte gemeentehuis in relatie tot de wet markt en overheid</li> <li>CAR-UWO</li> </ol> 2014-12-11 10:00:00 +0100 2014-12-09 15:23:13 +0100 2014-12-09 15:23:13 +0100 B&W-besluiten van 18 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 november 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agendapunten</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluiten herontwikkelplannen Dingshofweg 3b en Zandhuisweg 7</li> <li>Regionale afstemming detailhandel</li> <li>Stand van zaken samenwerking welzijnsinstellingen gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Startnotitie Beleidsnota Integrale Veiligheid 2015-2018</li> <li>Vierde wijziging van het mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>Wijziging bestemmingsplan Wesepe</li> <li>LEAN-evenementen</li> <li>Invulling taakstelling heroverweging en onderzoek kostendekkende leges Algemene plaatselijke</li> </ol> 2014-11-27 10:00:00 +0100 2014-11-25 12:10:47 +0100 2014-11-25 12:10:47 +0100 B&W besluiten 11 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 november 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 november 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Kadernotitie zelfredzaamheid en plan van aanpak risicocommunicatie</li> <li>Bidbook Salland deal</li> <li>Aanpassing Financieringsovereenkomst BNG Bank</li> <li>Verhuur van vervallen tracé Fortmonderweg</li> <li>Zelfevaluatie paspoorten en NIK (Nederlandse Identiteitskaart)</li> </ol> 2014-11-20 10:00:00 +0100 2014-11-17 11:41:15 +0100 2014-11-17 11:41:15 +0100 B&W-besluiten van 04 november 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 04 november 2014 </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 oktober 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Tweede voortgangsrapportage Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Benoemen van bestuursleden bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014</li> <li>Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Olst-Wijhe 2014</li> <li>Realisatie AMHK Veilig Thuis IJsselland</li> <li>Extra aflossing lening zonnepanelen buurthuis Elshof</li> <li>Subsidiëring Anti-discriminatievoorziening</li> </ol> 2014-11-13 10:00:00 +0100 2014-11-10 13:26:30 +0100 2014-11-10 13:26:30 +0100 B&W-besluiten 28 oktober 2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 oktober 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 oktober 2014</li> <li>Ingekomen </li> <li>Problematiek riolering Ter Stegestraat bij hevige regenbuien</li> <li>Definitief instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Overdragen van beheer en exploitatie van zwembad De Welters aan een lokale beheerstichting</li> <li>Raadsvoorstel bibliotheek</li> <li>Raadsvoorstel begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Opheffen vertrouwelijkheid planschadebesluit Klaverblad<br /></li> </ol> 2014-11-06 10:00:00 +0100 2014-11-05 10:48:37 +0100 2014-11-05 10:48:37 +0100 B&W besluiten 21-10-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 oktober 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 oktober 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning</li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid</li> <li>Tweede bestuursrapportage</li> <li>KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) Damman-Brouwer</li> <li>Zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen)</li> <li>Beleidsnotitie Water Raakt! Van het Waterschap Groot Salland</li> <li>Raadsvoorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2015</li> <li>Wijzigingsplan De Groote Vloedgraven</li> <li>Plan van aanpak ‘Asbestverwijdering en verduurzaming bedrijfsdaken’</li> <li>Verzoek extra parkeerplaatsen Beatrixlaan Wijhe</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D’66 betreffende Olasfa</li> </ol> 2014-10-30 10:00:00 +0100 2014-10-27 15:22:45 +0100 2014-10-27 15:23:21 +0100 B&W besluiten 14-10-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 oktober 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder;<br />Dhr. M. Blind, wethouder;<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 oktober 2014</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bijdrage gemeente in brons gieten buste van Frederik Gijsbert van Dedem</li> <li>Wijziging Verordening winkeltijden Olst-Wijhe</li> <li>Versterking centrum Olst</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan transitie en transformatie Jeugdzorg en de verordening jeugdhulp 2015</li> <li>Beleidskader Participatieweg 2015-2018 </li> <li>Aangepaste werkwijze principeverzoeken</li> <li>Herbestemming Rijksstraatweg 12a Olst</li> <li>Kaderrichtlijn Water – nevengeul Welsumerwaarden – wijzigingsplan</li> <li>Vaststellen Inspraaknotitie, Addendum Beleidsplan Wmo 2013-2016 en Verordening Wmo gemeente Olst-Wijhe 2015</li> <li>Herbenoeming voorzitter en lid Bezwarencommissie algemene aangelegenheden</li> <li>Wet Markt en Overheid</li> </ol> 2014-10-23 12:00:00 +0200 2014-10-23 09:51:04 +0200 2014-10-23 09:55:54 +0200 B&W besluiten 07-10-2014 <h2>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 07 oktober 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 september 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Kapaanvraag zeven bomen Rosa Manushof 6 te Olst </li> <li>Houtkachel Cogas Zandhuisweg </li> <li>Onderhoud openbare ruimte Torenvalk </li> <li>Communicatieplan drie decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet) </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van HB Marsman tegen het besluit van 25 juli 2014, verzonden 29 juli 2014, waarin het college het pand Lierderholthuisweg 3 in Wijhe heeft aangewezen tot gemeentelijk monument. <br /></li> </ol> 2014-10-16 09:00:00 +0200 2014-10-13 08:50:52 +0200 2014-10-13 08:50:52 +0200 B&W besluiten 30-09 2014 <p><strong>B&amp;W besluiten 30 september 2014</strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 + 23 september 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toekomststrategie huishoudelijke hulp</li> <li>Raamplan – resultaten uitvoeringsfase onderzoek ‘Bibliotheekvoorziening Wijhe’</li> <li>Bestemmingsplan Anem 2f</li> <li>Beleid voor transformatie naar ‘wonen’ van bestaande bebouwing in de kernen</li> <li>Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP)</li> <li>Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland</li> <li>Convenant slijterij ‘Jong Proef Preventie Methodiek’</li> </ol> 2014-10-09 10:00:00 +0200 2014-10-07 14:59:06 +0200 2014-10-07 15:01:02 +0200 B&W besluiten 23-09-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 23 september 2014  </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. H.G. Engberink, wethouder<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Definitieve gunning leerlingenvervoer</li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2014<br /></li> </ol> 2014-10-02 10:00:00 +0200 2014-09-30 09:16:10 +0200 2014-09-30 09:16:10 +0200 B&W besluiten 16-09-2014 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering van 16 september 2014 </strong></p> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 september 2014.</li> <li>Ingekomen stukken/uitnodigingen</li> <li>Arbo-OHSAS Buitendienst</li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Klankbordgroep Olasfa</li> <li>Verzoek aan de Raad van State tot opheffen van de voorlopige voorziening voor het Bestemmingsplan Olst-Wijhe, Welsum Noordwestelijke Ontwikkeling</li> <li>Verweer voeren tegen dagvaarding Carinova</li> <li>Aanpassing in Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> </ol> 2014-10-02 10:00:00 +0200 2014-09-30 09:05:58 +0200 2014-09-30 09:11:01 +0200 B&W besluiten 09-09-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 9 september 2014 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester<br />De heer H.G. Engberink, wethouder<br />De heer M. Blind, wethouder<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 september 2014.</li> <li>Uitnodiging</li> <li>Leidraad invordering belastingen </li> <li>Actualisatie ambitieverklaring RIVUS</li> <li>Overhevelen middelen in relatie tot decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving</li> <li>Verlenging huurovereenkomst Rozenkampsweg 23</li> </ol> 2014-09-18 10:00:00 +0200 2014-09-15 15:03:16 +0200 2014-09-22 15:28:08 +0200 B&W-besluiten 02-09-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering 02 september 2014</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />De heer H.G. Engberink, wethouder;<br />De heer M. Blind, wethouder;<br />De heer A.G.J. Bosch, wethouder;<br />De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 augustus 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>De Kracht van Salland en LEADER</li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid</li> <li>Ontwerpvoorstel wijziging ‘Verordening winkeltijden Olst-Wijhe’</li> <li>Businesscase zwembad</li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> <li>Wijzigen van de beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur</li> <li>Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland</li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 3 miljoen</li> <li>Beleidslijn Bibob</li> <li>Wet Markt en Overheid</li> <li>Meerjarenvisie 2014-2017 RUD’s Overijssel</li> <li>Het tegengaan van identiteitsfraude en documentenfraude door samenwerking tussen gemeenten in Oost-Nederland en ketenpartners </li> <li>Begrotingsbrief 2015-2018</li> <li>Ontheffing zelfbewoning en verbod doorverkoop woning<br /></li> </ol> 2014-09-11 10:00:00 +0200 2014-09-08 15:32:31 +0200 2014-09-08 15:35:44 +0200 B&W besluiten 26-08-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 augustus 2014 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 augustus 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Principeakkoord Cao-gemeenten 2013-2015 </li> <li>Ledenraadpleging VNG vergoedingen en vermarkting kunststofverpakkingen </li> <li>BP Buitengebied, 1e herziening </li> <li>Herbenoeming leden Wmo Adviesraad en benoeming nieuwe leden </li> <li>Samenvatting onderzoek naar cyberpesten in Olst-Wijhe </li> <li>Handhaving naar aanleiding van Besluit ammoniakremissie huisvesting veehouderij (Besluit Huisvesting) </li> <li>Informatiebeveiliging Suwinet door gemeenten</li> <li>Vaststelling programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015 </li> <li>Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Zwolle e.o. periode 2015-2020 (voortgezet onderwijs)</li> <li>Toepassing Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van verleggen leiding Gasunie door uiterwaarden </li> <li>Parkeerverbodzone deel van de Krijtenberg, 1e fase </li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking </li> </ol> 2014-09-04 10:00:00 +0200 2014-09-02 11:30:56 +0200 2014-09-02 11:30:56 +0200 B&W besluiten 19-08-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 augustus 2014</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 juli 2014</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Verkeersveiligheid Eikelhofweg</li> <li>Toekomststrategie huishoudelijke hulp</li> <li>Vaststelling Controleprotocol voor de jaarrekeningen 2014-2018</li> <li>Beleidsplan transitie en transformatie Jeugdzorg</li> <li>Resultaten verkeersmeting Wechterholt</li> <li>Definitieve vaststelling bestuursopdracht herijking beleid onderwijshuisvesting</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Schelmspad 2 te Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Bokkelerweg ongenummerd te Wesepe Leugenshorst 3 te Wijhe</li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de gevel van de nieuwe woningen die worden</li> <li>Verlenging contractperiode leerlingenvervoer</li> <li>Inzet combinatiefunctionarissen in het primair onderwijs</li> <li>Overdracht gronden Julianalaan – SallandWonen</li> <li>Eenmalige afwijking aanbestedingsbeleid onderhoudsactiviteiten t.b.v. Stichting de Mare </li> <li>Wijzigingen Wmo Beleidsplan 2013-2016 </li> <li>Verordening Wmo 2015 en tarieven Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015</li> </ol> 2014-08-28 10:00:00 +0200 2014-08-27 08:52:50 +0200 2014-08-27 08:55:44 +0200 B&W besluiten 22-07-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 juli 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Afwezig</strong>:</p> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 juli 2014.</li> <li>INGEKOMEN/Uitnodigingen</li> <li>Mandaat- en volmachtstatuut 2014</li> <li>Begroting 2015 en rekening 2013 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Besluit Ruilplan ex artikel 47 Wil</li> <li>Starterslening nieuwbouwproject Noorder Koeslag van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis<br /></li> </ol> 2014-07-31 09:00:00 +0200 2014-07-27 14:59:04 +0200 2014-07-27 14:59:04 +0200 B&W besluiten 15-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester</li> <li>Dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig    </h2> <ul> <li>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 juli 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Diepenveenseweg 24 Olst </li> <li>Verzoek Waterschap Groot Salland tot aankoop grond t.b.v. gemaal Lierder-Molenbroek </li> <li>Beëindigen Sportraad Olst-Wijhe </li> <li>Incidentele subsidie Liberation Route Europe </li> <li>Structurele bijdrage Regio Zwolle </li> <li>Begroting 2015 Recreatiegemeenschap Salland </li> <li>Uitwerking scenario’s Minimabeleid </li> </ol> 2014-07-24 09:00:00 +0200 2014-07-17 14:06:45 +0200 2014-07-17 14:06:45 +0200 B&W besluiten 08-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <p>Dhr. H.G. Engberink, locoburgemeester<br />Dhr. M. Blind, wethouder<br />Dhr. A.G.J. Bosch, wethouder<br />Dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</p> <h2>Afwezig</h2> <p>Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <h2></h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 juli 2014.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Erveweg 26 Welsum</li> <li>Wettelijke bijdrage vastrecht voor onderhoud database Nationale Bewegwijzeringsdienst</li> <li>Reconstructie Herxen</li> <li>Gunning relingsbestek DOWR (Jan Schamhartstraat)</li> <li>Afspraken met MEE over cliëntenondersteuning 2015</li> <li>Regeling Beheer en Toezicht BRP</li> <li>Deelname aan het project ‘Samen werken aan adreskwaliteit’</li> <li>Beantwoording vragen van fractie D66 naar aanleiding van artikel De Stentor over het verkrijgen van alcohol door jeugd onder de 18 jaar</li> <li>Instellen klankbordgroep rondom sanering Olasfaterrein</li> </ol> 2014-07-17 09:01:00 +0200 2014-07-17 09:01:19 +0200 2014-07-18 08:52:26 +0200 B&W besluiten 01-07-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>De heer A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 juni 2014</li> <li>Ingekomen</li> <li>Mengerweg 4 Wesepe</li> <li>Incidenteel subsidieverzoek Nederlands Auschwitz Comité</li> <li>1e Voortgangsrapportage Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015</li> <li>Eenmalige subsidie Salland Wandelland</li> <li>Intentieverklaring cofinanciering kwaliteitsverbetering routestructuren</li> <li>Zienswijze Vijverhof 10 en 11 te Olst</li> <li>Aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied Rijntakken </li> </ol> 2014-07-10 10:00:00 +0200 2014-07-08 15:41:43 +0200 2014-07-09 09:30:27 +0200 B&W besluiten 24-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <p><span> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> </span></p> <h2>Agenda</h2> <p><span><ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juni 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Activiteitenboerderij Het Anem 2f </li> <li>Eenzijdige opzegging privaatrechtelijke overeenkomsten met netbeheerders</li> <li>Tijdelijke dienstverbanden Wsw</li> <li>Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning en werkwijze kostenverhaal bij ruimtelijke Plannen</li> <li>Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau winning Schaliegas </li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland, d.d. 19 juni 2014 </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 25 juni 2014</li> </ol></span></p> 2014-07-04 10:00:00 +0200 2014-07-03 13:35:13 +0200 2014-07-03 13:56:36 +0200 B&W besluiten 26-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 juni 2014</li> <li>Concept risicoprofiel en kadernota beleidsplan 2015-2018 </li> <li>Beleidslijn Bibob</li> <li>Toezichtinformatie kinderopvang 2013 </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Benoeming lid Uitvoeringscommissie Landinrichting Olst-Wesepe </li> <li>Wet Markt en Overheid </li> </ol> 2014-06-28 08:00:00 +0200 2014-06-23 09:55:44 +0200 2014-07-03 13:48:46 +0200 B&W besluiten 10-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juni 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voetbalveld Welsum nulmeting </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2014/Vaststellen begrotingsrichtlijnen begroting 2015 </li> <li>Bezuinigingen op cultuur en de vorming van een Cultuurfonds in onze gemeente </li> <li>Principeverzoek herontwikkeling Zandhuisweg 7 te Wijhe </li> <li>Regionale samenwerkingsvorm Jeugdzorg </li> <li>Intentieverklaring voor uitwerken Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden,project ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) </li> <li>Verordening leerlingenvervoer </li> </ol> 2014-06-21 08:00:00 +0200 2014-06-17 15:24:21 +0200 2014-06-17 15:24:21 +0200 B&W besluiten 03-06-2014 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 mei 2014</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Uitkomsten veiligheidsonderzoek 2013 </li> <li>Voet- fietsbrug Fortmond </li> <li>Verzoek afwijking van bestemmingsplan Wethouder van Doorninckweg 9/9a </li> <li>Invoering tarief tuinzak </li> <li>Besluitvormende raadsbehandeling van de nota Toegang tot zorg en ondersteuning in Olst-Wijhe </li> <li>Invoeringsplan Wmo2015 en uitgangspuntennotitie Inkoop Wmo 2015  </li> <li>Verzoek woningsplitsing en Rood voor Rood Engeweg 10 </li> <li>Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Wadinko 13-6-2014 </li> </ol> 2014-06-14 09:00:00 +0200 2014-06-10 09:03:44 +0200 2014-06-10 09:03:44 +0200 B&W besluiten 27-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 mei 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Effectrapportage fase 1 Omgekeerd Inzamelen, cijfers 2013 </li> <li>Sportstimulering voor kwetsbare senioren en Sociaal Vitaal in kleine kernen </li> <li>Eindrapportage procesbegeleider mbt resultaten definitiefase onderzoek bilibliotheekvoorziening Wijhe’ </li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 </li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer </li> <li>Weseper Energie Molen, overeenkomst en bestemmingsplan </li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, 1e herziening </li> <li>Financieel meerjarenbeeld Stichting Theaters Olst-Wijhe </li> <li>Definitief besluit tot toetreding vereniging Dimpact </li> </ol> <p> </p> 2014-06-07 09:00:00 +0200 2014-05-29 17:12:40 +0200 2014-05-29 17:12:40 +0200 B&W besluiten 20-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 mei 2014  <br />Vastgesteld d.d. 27-5-2014.</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 mei 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Vergaderstukken kernteam Regio Zwolle van 21 mei 2014</li> <li>Onderzoeksprogramma 213a 2014</li> <li>Zwerfafvalgelden uit verpakkingenconvenant</li> <li>Jaarstukken 2013 (incl. jaarrekening) </li> </ol> 2014-06-07 09:00:00 +0200 2014-05-29 16:59:32 +0200 2014-05-29 16:59:32 +0200 B&W besluiten 13-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. H.G. Engberink, wethouder</li> <li>dhr. M. Blind, wethouder</li> <li>dhr. A.G.J. Bosch, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 mei 2014.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Welsum, noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Bestuurlijk vervoerberaad 15-5-2014 </li> <li>Het verlengen van de aanwijzing van boa’s van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland en het aanwijzen van één nieuwe Boa van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland, voor het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening in het uiterwaardengebied van de IJssel binnen onze gemeente.</li> <li>Programmabegroting 2015 GGD IJsselland</li> <li>Conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2015</li> <li>Voorstel tot benoeming van de accountant 2014-2016</li> <li>Functieverandering perceel IJsseldijk 51</li> </ol> 2014-05-24 09:00:00 +0200 2014-05-18 15:00:34 +0200 2014-05-18 15:00:34 +0200 B&W besluiten 06-05-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 mei 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 april 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Aanvraag tot vaststelling van de gerealiseerde pMJP subsidies 2009-2013</li> <li>Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een stal tot woning en het bouwen van twee bergingen op het adres Kerklaan 2 te Welsum</li> <li>Avondopenstelling balies</li> <li>Groene en Blauwe Diensten in Salland 1e wijziging overeenkomst met de Stichting Kostbaar Salland</li> </ol> <p> </p> 2014-05-17 09:00:00 +0200 2014-05-12 18:57:38 +0200 2014-05-12 18:57:38 +0200 B&W besluiten 29-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 april 2014<br />Vastgesteld d.d. 6 mei 2014.</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 april 2014.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Effectrapportage fase 1 Omgekeerd Inzamelen, cijfers 2013</li> <li>Budgetaanvraag uit uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (dop) Boerhaar van de werkgroepen Jongeren, Landschappelijk karakter en Bevolking</li> <li>Investering natuur perceel Zandweteringpad 6 Olst<br /></li> </ol> 2014-05-10 09:00:00 +0200 2014-05-07 10:31:19 +0200 2014-05-07 10:31:19 +0200 B&W besluiten 22-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 april 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Intrekken bouwvergunning Jan Meesterweg 1-3 in Wijhe</li> <li>Wijziging bestemmingsplan Wesepe </li> <li>Relining vuilwaterriool Jan Schamhartstraat </li> <li>Overdracht van taken in De Nieuwe Coers te Wesepe </li> <li>Activiteiten Industrieweg 18 in Wijhe </li> <li>Bezetting stembureaus EP 2014 <br /></li> </ol> 2014-05-03 09:00:00 +0200 2014-04-28 16:14:55 +0200 2014-04-28 16:14:55 +0200 B&W besluiten 15-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 april 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vergadering van het Dagelijks en Algemeen bestuur Sallcon GR d.d. 17-4-2014 </li> <li>Regionale samenwerkingsvarianten jeugdzorg </li> <li>Contracteren jeugdhulp na 2015 </li> <li>Aanvragen standplaatsvergunningen 2014 de Loswal Wijhe </li> <li>Inzet voor het onderzoek naar de toekomstige beheersvorm van het zwembad </li> <li>Schaduwverkiezingen </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 16 april 2014 </li> <li>Park Wijhezicht groene aanpassingen in het park <br /></li> </ol> 2014-04-26 00:00:00 +0200 2014-04-17 15:55:32 +0200 2014-04-17 15:55:32 +0200 B&W besluiten 08-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 april 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 april 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2015 </li> <li>Inzet procesbegeleider vervolgtraject bibliotheek </li> <li>Vaststellen van<br /> - Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel gemeente Olst-Wijhe 2014, en<br /> - de Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2014 </li> <li>Afhandeling subsidie sloop en herinrichting voormalig gemeentekantoor bij Huize Westervoorde te Olst.</li> <li>Vooraf innen van leges voor de aan te vragen omgevingsvergunningen betreffende kavelaanvaardingswerken Olst-Wesepe </li> <li>Jaarverslag Wabo-taken 2013 </li> <li>Eindnota reconstructie Ter Stegestraat e.o. </li> <li>Verbreed basisrioleringsplan Olst-Den Nul-Boskamp </li> <li>Algemene vergaderingen van aandeelhouders van tijdelijke vennootschappen die ontstaan zijn uit verkoop aandelen Essent NV </li> <li>AVA Enexis Holding NV d.d. 10 april 2014 </li> <li>Definitieve vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2014 </li> <li>Reglement BRP </li> <li>Vaststellen Verbeterplan gebruik Suwinet </li> <li>Digitale gemeentegids </li> <li>Welsum, noordwestelijke ontwikkeling </li> <li>Notitie ‘Toegang tot zorg en ondersteuning in Olst-Wijhe’ <br /></li> </ol> 2014-04-19 00:00:00 +0200 2014-04-14 14:23:36 +0200 2014-04-16 11:35:36 +0200 B&W besluiten 01-04-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 april 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodiging</li> <li>Vaststellen uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst</li> <li>Haalbaarheidsonderzoek Brede Welzijnsinstelling Olst-Wijhe</li> <li>Uitbreiding ijsbaan Olst</li> <li>Uitvoeringsplan spelen 2014</li> <li>Formalisering verlenging prestatieafspraken wonen met de provincie Overijssel </li> <li>Aanpak eikenprocessierups 2014 </li> <li>Ontheffing geluidsvoorschriften Deventer Luchtvaartclub voor een wedstrijd van het Open <br />Nederlands Kampioenschap F5j voor elektrisch aangedreven modelzweefvliegtuigen </li> <li>Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2013 </li> </ol> <p> </p> 2014-04-12 09:00:00 +0200 2014-04-09 13:34:00 +0200 2014-04-09 13:36:40 +0200 B&W besluiten 25-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Doorontwikkeling Portal olstenwijhe.nl </li> <li>Advisering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 26-3-2014 </li> <li>Beleidsregels, Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Benoeming voorzitter Wmo Adviesraad </li> <li>Verkoop Attero Holding N.V. </li> <li>Waboprogramma 2014 </li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2014 </li> <li>Vaststellen straatnaam Hemelrijk en Lange Akkers te Welsum </li> <li>Integriteit van politiek ambtsdragers <br /></li> </ol> 2014-04-05 09:00:00 +0200 2014-03-31 15:43:07 +0200 2014-03-31 15:43:07 +0200 B&W besluiten 18-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong> </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 maart 2014.</li> <li>Ingekomen/uitnodiging</li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 </li> <li>Cultuurhistorische waardenkaart </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2013’ </li> <li>Financiële bijdrage Babsendag 2016 </li> <li>Ondersteuningsplannen PO en VO Passend onderwijs </li> <li>Frictiekosten Toekomstscenario Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 8</li> <li>Anti-discriminatie <br /></li> </ol> 2014-03-29 09:00:00 +0100 2014-03-24 13:40:04 +0100 2014-03-24 13:40:04 +0100 B&W besluiten 11-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 maart 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 maart 2014</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Kracht van Salland</li> <li>Vervolg horeca passantenhaven Wijhe</li> <li>Verantwoording Coalitieakkoord 2010-2014 en Collegeprogramma 2011-2014</li> <li>Projectplannen businesscases zwembad en slimmer beheer maatschappelijk vastgoed</li> <li>Vaststellen ‘Nadere regels standplaatsen gemeente Olst-Wijhe’</li> <li>Verhoging exploitatiesubsidie SPOC-park i.v.m. hogere huurlast</li> <li>Regeling melding vermoeden misstand<br /></li> </ol> 2014-03-22 09:00:00 +0100 2014-03-19 09:49:46 +0100 2014-03-19 15:59:05 +0100 B&W besluiten 04-03-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 04 maart 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Overdracht beheer en onderhoud sportveld Welsum</li> <li>Natuurwetgeving in de gemeente</li> <li>Bestemmingsplan Parapluplan archeologie</li> <li>Deltaprogramma’s Rivieren en Zoetwater</li> <li>Vervanging toegangspartij Zwembad De Welters</li> <li>Stukken uit het OOGO-overleg van 11-11-2013, ter kennisneming</li> <li>Diepenveenseweg 24 Olst</li> </ol> 2014-03-15 00:00:00 +0100 2014-03-10 09:37:54 +0100 2014-03-10 09:37:54 +0100 B&W besluiten 18-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 februari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Klachtenrapportage 2013</li> <li>Actieplan maatschappelijke onrust</li> <li>Intentie inzet FTW vrijwillig kader BJzO<br /></li> </ol> 2014-03-08 00:00:00 +0100 2014-02-24 14:03:14 +0100 2014-02-24 14:03:14 +0100 B&W besluiten 25-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 februari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig: </strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Verhuur oude brandweergarage te Welsum</li> <li>Evaluatie Stichting Ondernemersfonds Wijhe (SOFW)</li> <li>Verkoop waterberging te Wesepe aan Waterschap Groot Salland <br /></li> </ol> 2014-03-08 00:00:00 +0100 2014-03-03 11:25:13 +0100 2014-03-03 11:25:13 +0100 B&W besluiten 11-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 februari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 februari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Herstructureringsplan Wsw 2014-2020</li> <li>Projectplannen businesscases zwembad en slimmer beheer maatschappelijk vastgoed</li> <li>Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling</li> <li>Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: beleidsregels handhaving Wko en afspraken GGD IJsselland-Gemeenten IJsselland</li> <li>Onttrekkingsbesluit gedeelte van de Damshoekweg aan de openbaarheid</li> <li>Wijziging CAR / Paritaire commissie</li> <li>Convenant ‘Jong Proef Preventie Methodiek’</li> <li>Legesverordening 2014.2</li> <li>Aanwijzing plaatsvervangend beveiligingsfunctionaris<br /></li> </ol> 2014-02-24 14:15:00 +0100 2014-02-24 13:33:56 +0100 2014-02-24 13:33:56 +0100 B&W besluiten 28-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 januari 2014 </h2> <p>Aanwezig: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Startnotitie doorontwikkeling kernenaanpak </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 </li> <li>Reglement elektronisch bestuurlijk verkeer </li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2014 </li> <li>Verlenging van het controleprotocol voor de jaarstukken 2013 </li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning Kappeweg 3b te Wijhe voor het bouwen van een overkapping ten behoeve van een inrijbak </li> <li>Overhevelen budget 2013 naar 2014 </li> <li>Buurtbemiddeling </li> <li>Verzoek Ygdrasil betreffende gebruik gebouw Rabobank te Wijhe </li> </ol> <p> </p> 2014-02-15 00:00:00 +0100 2014-02-03 14:21:43 +0100 2014-02-03 14:21:43 +0100 B&W besluiten 04-02-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 04 februari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Planning&amp;controlcyclus 2014</li> <li>Deelname samenwerking Regio Zwolle/PEC Zwolle</li> <li>Voorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zonnekamp-west</li> <li>Verzoek wijziging bestemmingsplan Schelmspad 2</li> <li>Bestemmingsplan ‘Oude Deventerweg 2 te Olst en Boerlestraat 24 te Wijhe’</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving</li> <li>Alternatieve scenario Landstede Welzijn naar aanleiding van besluitvorming heroverwegingsoperatie, fase 4</li> <li>Vaststellen beleids- en beheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2014-2019</li> <li>Motie voortzetting activiteiten Stichting Muziekonderwijs Olst-Wijhe<br /></li> </ol> 2014-02-15 00:00:00 +0100 2014-02-13 10:46:57 +0100 2014-02-13 10:46:57 +0100 B&W besluiten 21-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 januari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst BenW-vergadering d.d. 14 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Tarieven 2014 Zwembad De Welters</li> <li>Voorstel tot het structureel inzetten van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur</li> <li>Verzoek evenementenhal De Enk </li> <li> Aanpassing Kaveluitgiftebeleid inclusief aanpassing:<br /> - Regeling inschrijving en toewijzing van bouwkavels gemeente Olst-Wijhe 2011;<br /> - Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe;<br /> - Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2011 </li> <li>Ruimtelijke kwaliteit ‘de kunst van het verleiden’</li> <li>Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) </li> <li>Vaststelling uitvoeringsbepalingen ex artikel 8, lid 1 onder c van de ‘Regeling Medegebruik en verhuur schoolgebouwen en –terreinen Primair Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2013’ </li> <li>Overhevelen budgetten jeugdzorg </li> <li>Erveweg 10, opleggen preventieve last onder dwangsom </li> <li>Bezetting stembureaus Gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014 </li> <li>Wijzigingen Kieswet/bestellen e-learning software </li> <li>7e Wijziging Mandaat- en Volmachtstatuut </li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de notitie ‘Toekomstscenario’s Openbare Bibliotheek <br />Olst-Wijhe’ </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum, noordwestelijke ontwikkeling (Middelstuk II)</li> </ol> 2014-02-01 12:00:00 +0100 2014-01-30 10:21:11 +0100 2014-01-30 10:21:11 +0100 B&W besluiten 14-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 januari 2014 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 januari 2014.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Monitoringsrapportage Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2013</li> <li>Actualisering normenkader 2013-2014 in kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle) </li> <li>Aanvraag op grond van de spoedprocedure huisvestingsverordening ten behoeve van vervanging gasleiding A. Bosschool Wesepe </li> <li>Intentieverklaring voor het overlegstelsel van gemeenten en onderwijsveld regio IJsselland+ </li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds, uitkeringsjaar 2011 </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2014-01-25 00:00:00 +0100 2014-01-20 15:07:40 +0100 2014-01-20 15:07:40 +0100 B&W besluiten 07-01-2014 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 januari 2014</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 december 2013.</li> <li>IngekomenUitnodigingen</li> <li>Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen in de wijken Noorder Koeslag en Zonnekamp </li> <li>Startnotitie maatschappelijk vastgoed </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum, noordwestelijke ontwikkeling (Middelstuk II) </li> <li>Voorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten </li> <li>Uitvoering motie raad/gewijzigd vaststellen verordening OZB 2014 en rioolheffing 2014 </li> <li>Bomenbeleidsplan 2013-2023 </li> <li>Beschikking verlening subsidie project ‘Herontwikkeling Tuurweide en betaling van deze subsidie aan Lenvast B.V.’ </li> <li>Subsidiëring Eigen Kracht conferenties </li> <li>Wijziging Paspoortwet 2014 (datum ingang is nog niet bekend) </li> <li>Uitvoeringsbudget DOP Wesepe </li> <li>Ontwikkelingen virtueel loket Olst-Wijhe </li> <li>Evenementenoverzicht 2014 </li> <li>Gedeelte Damshoekweg (laatste deel) onttrekken aan de openbaarheid </li> <li>Eten op IJsselhoeven </li> <li>Proces en programma van eisen horeca de Loswal Wijhe</li> </ol> 2014-01-18 00:00:00 +0100 2014-01-13 11:26:39 +0100 2014-01-17 12:40:12 +0100 B&W besluiten 17-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 december 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:     </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 december 2013</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg 18 december 2013</li> <li>Partiële herziening Omgevingsvisie en –verordening, onderdeel detailhandel</li> <li>Bestemmingsplan ‘Wijhe noord, herziening Jan Meesterweg'</li> <li>Nota Grondbeleid 2014-2017</li> <li>Toetreding Dimpact vereniging</li> <li>Regionalisering brandweer</li> <li>Ontwerp grondwatermeetnet</li> <li>Concept koopovereenkomst met betrekking tot strook grond Boerlestraat 9-9a te Wijhe</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand</li> <li>Gunning nationale aanbesteding publiceren gemeentepagina’s in een huis-aan-huisblad<br /></li> </ol> 2014-01-11 00:00:00 +0100 2013-12-30 09:52:52 +0100 2013-12-30 09:52:52 +0100 B&W besluiten 10-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 december 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:    </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 december 2013.</li> <li>Beveiligen bronzen kunstwerken in de openbare ruimte</li> <li>Budgetovereenkomsten Peuterwerk 2014: Gemeente-Stichting Kindercentrum Wijhe, de Bieënkorf en Gemeente – Stichting Kinderopvangorganisatie Salland (KOOS) </li> <li>Laten vervallen van papieren versie van de gemeentegids</li> <li>Onderzoek Regeldruk 2013</li> <li>Faciliteren burgerinitiatief Olst mooier aan de IJssel</li> <li>Convenant ‘Jong Proef Preventie Methodiek’ </li> <li>Het uitbreiden van een watersportcentrum aan de Fortmonderweg 17a te Olst </li> <li>Nieuw lid Wmo Adviesraad</li> <li>Financieel besluit Wmo Olst-Wijhe 2014</li> <li>Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied</li> </ol> 2013-12-21 00:00:00 +0100 2013-12-18 15:45:57 +0100 2013-12-18 15:45:57 +0100 B&W besluiten 03-12-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 december 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Begrotingswijziging 2013/2 GGD IJsselland </li> <li>Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing 2014 </li> <li>Tarieven verhuur binnen- en buitensportaccommodaties Olst-Wijhe </li> <li>Beleidsplan Wmo 2013-2016 ‘Meedoen op maat’</li> <li>Bijdrage aan gemeenten uitvoeringskosten inburgering </li> <li>Provinciaal subsidie pMJP t.b.v. realisatie Brede School ‘St. Aloysius’ in Boskamp </li> <li>Aanwijzen stemlokalen ten behoeve van verkiezing leden gemeenteraad </li> <li>Leugenshorst 3 </li> <li>Wijzigingsplan Waterschapsbelangen Wesepe <br /></li> </ol> 2013-12-14 00:00:00 +0100 2013-12-09 10:49:30 +0100 2013-12-09 10:49:30 +0100 B&W besluiten 26-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 november 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Wijzigingen begrotingen 2013 en 2014 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2014 – 2017 </li> <li>Evaluatie Buurtbemiddeling Olst-Wijhe </li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november </li> <li>Vaststellen van het bestemmingsplan “Olst, Koningin Wilhelminastraat 1” </li> <li>Restauratie OLBA-kunstwerk </li> <li>Instemmingsverzoek gemeente Hengelo voor mandatering aan de directeur RUD IJsselland </li> <li>Privacyreglement e-mail- en internetgebruik gemeente Olst-Wijhe <br /></li> </ol> 2013-12-07 00:00:00 +0100 2013-12-02 11:48:48 +0100 2013-12-02 11:48:48 +0100 B&W besluiten 19-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 20 november 2013</li> <li>Actualisatie standplaatsenbeleid</li> <li>Wegenlegger 2013 - 2023</li> <li>Geclusterd beheer Basisregistratie Grootschalige Topografie</li> <li>Asbestsanering en herstel vloeren in 3 lokalen van de kbs “St. Willibrord” in Olst</li> <li>Benoeming leden en plaatsvervangend voorzitters van de bezwarencommissie algemene Aangelegenheden</li> <li>Het vaststellen van nieuw bodembeleid</li> <li>Leges en degeneratiekosten Reggefiber </li> <li>Gunningsvoorstel doortrekken De Kneu </li> </ol> 2013-11-30 00:00:00 +0100 2013-11-25 10:24:32 +0100 2013-11-25 10:24:32 +0100 B&W besluien 12-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 november 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 november 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio IJsselland</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning Loswal Wijhe</li> <li>Wijziging CAR-UWO</li> <li>Convenant Patiëntveiligheid Ambulancezorg gemeente Olst-Wijhe – RAV IJsselland</li> <li>Realisering fietspad Wesepe Scholtensweg/Raalterweg</li> <li>Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP)</li> <li>Aanvulling conceptlijst gemeentelijke monumenten </li> <li>Ondertekening convenant RIBO</li> <li>Reactie op brief en knelpuntennotitie van de Huurdersvereniging Salland d.d. 6-5-2013 </li> <li>Notitie ‘Preventie en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet’ en Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe’ <br /></li> </ol> 2013-11-23 00:00:00 +0100 2013-11-17 08:18:55 +0100 2013-11-20 12:52:28 +0100 B&W besluiten van 05-11-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 november 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vorming brede, lokaal georganiseerde welzijnsorganisatie</li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2014-2017</li> <li>Actualisatie bestemmingsplannen</li> <li>Verantwoording Werkgroep Quick Wins</li> <li>Gebruik brandweerkazernes door Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)</li> </ol> <p>Besluit van 12-11-2013</p> <ol> <li><span>Toekomstscenario’s Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe</span></li> </ol> 2013-11-16 00:00:00 +0100 2013-11-10 10:58:41 +0100 2013-11-13 12:00:00 +0100 B&W besluiten 29-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Bestemmingswijziging De Zoogenbrink </li> <li>Voorstel invoering tweede fase Omgekeerd Inzamelen </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014 </li> <li>Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Wmo 2013-2016 </li> <li>Nota Grondbeleid 2014-2017 </li> <li>Intentieovereenkomst voorloperaanpak asbestdaken bedrijventerreinen </li> </ol> 2013-11-09 00:00:00 +0100 2013-11-04 10:57:01 +0100 2013-11-06 19:10:06 +0100 B&W besluiten 22-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 oktober 2013.</li> <li>Opstarten methodiek WorkFast </li> <li>Stand van zaken uitvoering Integrale Veiligheid-Beleid 2013</li> <li>Toekomst plattelandsbeleid </li> <li>Dag van Respect </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie varkenshouderij RJM Klein Koerkamp, Velnerweg 1 te Wijhe </li> <li>Definitief voorstel Heroverweging 2013 </li> <li>Vervangen bruggen Kortrickvijver </li> <li>Europese aanbesteding leerlingenvervoer <br /> </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-11-02 00:00:00 +0100 2013-10-28 13:13:19 +0100 2013-10-28 13:13:19 +0100 B&W besluiten 15-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 oktober 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Principeverzoek om planologische medewerking voor de realisatie van de Weseper Energie Molen (WEM)</li> <li>Grondprijzen voor maatschappelijke organisaties</li> <li>Geen zienswijzen op de voorgestelde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer IJsselland</li> <li>Opzet oudpapierinzameling</li> <li>Uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (dop) Wesepe</li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland 17 oktober 2013</li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB</li> <li>Tweede Bestuursrapportage 2013</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over een bezwaarschrift tegen het besluit van 23 juli 2013, verzonden op 23 juli 2013, tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van vijf huurwoningen aan de Wijhezicht 77 tot en met 85 te Wijhe.<br /></li> </ol> 2013-10-26 00:00:00 +0200 2013-10-21 09:46:04 +0200 2013-10-21 09:47:36 +0200 B&W besluiten 08-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Afwezig:</strong> </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 oktober 2013.</li> <li>Ingekomen/uitnodigingen</li> <li>Breedband – informeren voortgang</li> <li>Starterslening woningbouw locaties Tuurweide en Molenstraat te Wijhe</li> <li>Afrekening leges Reggefiber</li> <li>Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State (RvS) over bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe</li> <li>Verondiepen van de IJsseluiterwaarden, ter plaatse van de Roetwaarden en de Hooge Waard</li> <li>Ruimtelijke kwaliteit ‘de kunst van het verleiden’ </li> </ol> 2013-10-21 09:30:00 +0200 2013-10-21 09:08:54 +0200 2013-10-21 09:08:54 +0200 B&W besluiten 01-10-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 oktober 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 september 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/ Afsprakenlijst </li> <li>Verkeersveiligheidsvoorzieningen Raalterweg Wijhe ten oosten van spoorlijn </li> <li>Sanering verkeerstekens en fietspadpalen </li> <li>Actualisatie Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2014</li> <li>Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017</li> <li>Subsidie provincie Overijssel voor sloop en herinrichting voormalig gemeentekantoor bij Huize Westervoorde</li> <li>Koningin Wilhelminastraat 1 te Olst</li> <li>Aanschaf iGGIS app</li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2014 </li> <li>Meldpunt Wmo-knelpunten Olst</li> <li>Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de nieuwe appartementen die worden gerealiseerd  bij de transformatie van het voormalige gemeentekantoor aan de Koningin Wilhelminastraat 1 te  Olst naar een appartementengebouw met huurappartementen.</li> </ol> 2013-10-12 00:00:00 +0200 2013-10-10 16:18:32 +0200 2013-10-10 16:18:32 +0200 B&W besluiten 24-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong></p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p>Afwezig</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 september 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Begroting 2014 Recreatiegemeenschap Salland (RGS()</li> <li>AB GGD IJsselland, vergadering 27-9-2013</li> <li>Verloren en gevonden voorwerpen</li> <li>Financiering brug Fortmond </li> <li>Leerplichtverslag 2012-2013 </li> <li>Vliegencontroles Erveweg 10, Welsum </li> <li>Convenant zorgverzekeraar Eno en regiogemeenten </li> <li>BESLUIT BURGEMEESTER</li> <li>4E Wijziging van het mandaat- en volmachtstatuut 2013 </li> </ol> 2013-10-05 00:00:00 +0200 2013-09-30 14:50:40 +0200 2013-09-30 14:50:40 +0200 B&W besluiten 17-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 september 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodiging</li> <li>Het gebruik door Eetcafé de Oranjerie/Wijhe van een dakterras aan de Langstraat 33 voor horeca-activiteiten </li> <li>Wijzigingsplan Diepenveenseweg 17 <br /></li> </ol> 2013-10-05 00:00:00 +0200 2013-09-24 09:23:27 +0200 2013-09-24 09:23:27 +0200 B&W besluiten 03-09-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 augustus 2013</li> <li>Uitnodigingen</li> <li>Aanbesteding gemeentepagina’s in huis-aan-huisbladen (drukwerk en verspreiding) en gunning</li> <li>Heroverweging 2013 (zie ook <a href="http://www.olst-wijhe.nl/heroverweging">www.olst-wijhe.nl/heroverweging</a>)</li> <li>Vaststellen Beleidsregels en protocollen</li> <li>Verordening leerlingenvervoer</li> <li>Schatkistbankieren/schatkistbeleggen</li> </ol> 2013-09-21 00:00:00 +0200 2013-09-04 15:53:03 +0200 2013-09-04 15:53:03 +0200 B&W besluiten 10-09-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 september 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 september 2013</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Beleidsregels subsidieverstrekking 2014 </li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2014-2017 </li> <li>Ontwerpnotitie ‘preventie en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet’ </li> <li>Evaluatie IBP 2008-2011</li> <li>I-visie 2012-2016 DOWR en investeringsprognose I-visie 2012-2016 DOWR </li> <li>GBA-audit </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie Schippershuizen 4 te Wijhe<br /></li> </ol> 2013-09-21 00:00:00 +0200 2013-09-17 09:54:31 +0200 2013-09-17 09:54:31 +0200 B&W besluiten 27-08-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 augustus 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Provinciale subsidie Sociaal Kapitaal Overijssel </li> <li>Wijziging begroting 2014 en gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio</li> <li>IJsselland Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 28 augustus 2013 </li> <li>Samenstelling hoofdstembureau, aanwijzing locatie hoofdstembureau  </li> </ol> 2013-09-07 10:00:00 +0200 2013-08-30 10:02:28 +0200 2013-08-30 10:02:28 +0200 B&W besluiten 20-08-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 augustus 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 augustus 2013.</li> <li>Bezwaarschrift besluit herstel geluidproductieplafonds spoorwegen</li> <li>Jaarverslag 2012 Cliëntenraad WWB Olst-Wijhe</li> <li>Olst-Wijhe participant in convenant Deventer-Raalte en Concorde BV voor levering tolk- en vertaaldiensten</li> <li>Overeenkomst uitvoering PGB huishoudelijke verzorging 2013</li> <li>Zienswijze vooraankondiging preventieve last onder dwangsom Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Correspondentie met de heer Jalink over bestemmingsplan Buitengebied, perceel Elshofweg 9</li> <li>Vaststelling Meerjaren Onderhoudsplan basisscholen en het Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014</li> <li>Raadsvoorstel verlenging contract accountant voor controle boekjaar 2013</li> <li>Kap van diverse bomen naar aanleiding van boomcontrole<br /></li> </ol> 2013-08-31 12:00:00 +0200 2013-08-25 16:15:58 +0200 2013-08-25 16:23:51 +0200 B&W besluiten 13-08-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 augustus 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:    </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong>   </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 juli 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Brief mw. Vastenholt inzake onderzoek pitch- en puttbaan</li> <li>Gedoogbeschikking voor geluid voor het in de avonduren doorwerken bij de sanering van het  Olasfa-terrein</li> <li>Het vaststellen van nieuw bodembeleid </li> <li>Verlenging pilot ‘Sport- en cultuurstimulering jeugd’ </li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning viskraam bij het dorpshuis te Welsum </li> <li>Nota lokaal gezondheidsbeleid </li> <li>Modernisering regelingen Kabels en Leidingen </li> <li>Legesnota realisatie pleinappartementen Park Wijhezicht </li> <li>Herstel OLBA tuinmuur Olst </li> <li>Woonforensenbelasting </li> </ol> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2013-08-24 00:00:00 +0200 2013-08-19 11:12:30 +0200 2013-08-19 11:12:30 +0200 B&W besluiten 30-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 juli 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>: </p> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Afwezig</strong>:     </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 juli 2013.</li> <li>Ingekomen uitnodigingen<br />- Welsumse Karmse, Praalwagen- en kinderoptocht, 3-8-2013: Wethouder Van den Berg en de gemeentesecretaris bezoeken de optocht.<br />- Sportclub Wesepe, viering 80-jarig jubileum, 31-8-2013: In handen van wethouder Otterloo.<br />- Vooraankondiging bijeenkomst ‘Kansen in de Regio Zwolle’, 11-9-2013: In handen van wethouder Van den Berg.<br />- Startschot en prijsuitreikingen Appelloop, 18-9-2013: In handen van wethouder Otterloo.</li> <li>Afspraken met betrekking tot het Van Dedemplein </li> <li>Eerste voortgangsrapportage Duurzaamheid 2013 </li> <li>Wijzigingsplan Bremmelerstraat 16 te Wijhe </li> <li>Prijsvorming Recht van opstal </li> <li>Subsidie MKB Regio Zwolle </li> <li>Aantrekken vaste geldlening ad € 5 miljoen </li> <li>Aanbesteding bestek 2013-03, Herinrichting Dominee K. Terpstrastraat in Olst </li> </ol> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2013-08-10 12:00:00 +0200 2013-07-31 15:30:12 +0200 2013-07-31 15:30:12 +0200 B&W besluiten 16-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 juli 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijsten b&amp;w-vergadering d.d. 9 juli 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Stand van zaken locatie Middelerstraat 5 te Olst</li> <li>De Waterwingebieden Boerhaar en Diepenveen en het ‘maatregelenprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel 2011-2015’</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst JGZ 0-4 jarigen GGD IJsselland</li> <li>Budgetaanvraag uit het uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplannen (DOP) Boskamp voor een mobiele AED en een website</li> <li>Wmo Adviesraad jaarverslag 2012 </li> <li>Decentralisatie van AWBZ naar Wmo: experimenten en onderzoek 2013</li> <li>Advies inzake verzoek MKB over vaststelling OZB-tarief niet-woningen</li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Waterschapsbijdrage Zonnekamp-west</li> <li>Advies GGD en gezondheidsraad veehouderij</li> </ol> 2013-07-27 19:30:00 +0200 2013-07-22 16:04:03 +0200 2013-07-27 18:44:19 +0200 B&W besluiten 02-07-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Starterslening nieuwbouwproject Wesepe </li> <li>Intentieovereenkomst inzet voor verkeersveiligheid voor leerlingen St. Jozefschool </li> </ol> 2013-07-20 08:00:00 +0200 2013-07-08 08:52:11 +0200 2013-07-08 08:52:11 +0200 B&W besluiten 09-07-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 juli 2013 </h2> <p>Aanwezig: </p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 juli 2013.</li> <li>Ingekomen</li> <li>Starterslening Woningbouw Welsum en Wijhezicht (Wijhe) projectontwikkelaar</li> <li>Harmonisatie beleid gemeentelijke monumenten </li> <li>Subsidieverzoek Houtdorp Olst </li> <li>Vaststelling ‘Monitoring Externe Veiligheid 2010-2014, Jaarverslag 2012’ </li> <li>Analyse woonlasten 2013 volgens Coelo en Provincie.</li> <li>Indienen akoestisch onderzoek voor stemgeluid afkomstig van het nieuwe dakterras van Eetcafé De Oranjerie </li> <li>Beleidsregels met aanvraagformulier en toelichting incidentele cultuursubsidies  </li> <li>Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid  </li> <li>Geurverordening woningbouw noordwestzijde Welsum </li> <li>Straatnaam Kapellenkamp Welsum<br /></li> </ol> 2013-07-20 00:00:00 +0200 2013-07-15 13:23:05 +0200 2013-07-15 13:23:05 +0200 B&W besluiten 25-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig </h2> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2><br />Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 juni 2013</li> <li>Beleid Plattelandswoningen</li> <li>Voorstel betreffende procedure toekenning aanduiding plattelandswoning Vettewinkelweg 3 te Wijhe </li> <li>Evaluatie Omgekeerd Inzamelen eerste fase en voorstel invoering tweede fase Omgekeerd Inzamelen </li> <li>Aanbesteding kunstgrasveld Wesepe </li> <li>Regio Zwolle</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van veertien appartementen aan het Van Dedemplein 1 tot en met 21 (oneven) en Paasweide 29, 30 en 31 teWijhe </li> <li>Oprichting Stichting Waardevol Salland </li> <li>Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2012 </li> <li>Verantwoording subsidie project Echtscheiding in de keten </li> <li>Jaarverslag Sociale Zaken 2012 <br /></li> </ol> 2013-07-06 10:00:00 +0200 2013-07-01 15:06:49 +0200 2013-07-01 15:06:49 +0200 B&W besluiten 18-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wijzigen van de beslissing op bezwaar inzake het verzoek tot intrekking van de revisievergunning met betrekking tot het perceel Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg</li> <li>Besteding PMjP-budget struinpad </li> <li>Airplay Media Stichting </li> </ol> 2013-06-29 08:00:00 +0200 2013-06-25 09:00:33 +0200 2013-06-25 13:33:19 +0200 B&W besluiten 11-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juni 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Molenstraat 1 </li> <li>Rapportage visitatie brandweer (TKN) </li> <li>Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Accountantsverslag/conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2012 </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2013/Vaststellen begrotingsrichtlijnen begroting 2014 </li> <li>Evaluatie actualisatie drank- en horecavergunningen </li> <li>Uitbreiden parkeervoorzieningen rondom dorpshuis Welsum </li> </ol> 2013-06-22 10:00:00 +0200 2013-06-17 16:06:20 +0200 2013-06-17 16:06:20 +0200 B&W besluiten 03-06-2013 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Definitief inrichtingsplan reconstructie Ds. K. Terpstrastraat te Olst </li> <li>Besteding gift Rabobank Salland </li> <li>Communicatiebeleidsplan 2013-2017 </li> <li>Subsidieaanvraag procesmiddelen De kracht van Salland </li> <li>Stichting Ondernemersfonds Wijhe: - Afrekening 2012; - Nieuwe richtlijnen financiële verantwoording </li> <li>Aanbesteding bestek 2013-01, woonrijp maken Noorder Koeslag fase 2 in Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-06-15 08:00:00 +0200 2013-06-11 08:05:23 +0200 2013-06-11 08:05:23 +0200 B&W besluiten 28-05-2013 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2><br />Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 mei 2013</h2> <ol> <li>Besluitenljist B&amp;W-vergadering d.d. 21 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Nota Lokaal Gezondheidsbeleid</li> <li>Nieuwe bestemming vrijgekomen</li> <li>Duurzaamheidsfonds Rapport kwaliteit </li> <li>Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Olst-Wijhe</li> <li>Overname beheer en onderhoud van de weg voor Kerkplein 5 t/m 11 te Olst</li> <li>Onderzoeksprogramma 213a 2013 <br /></li> </ol> 2013-06-08 10:00:00 +0200 2013-06-04 09:11:56 +0200 2013-06-04 09:12:56 +0200 B&W besluiten 21-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 mei 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <p>Afwezig:     </p> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 mei 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Reactie VNG mbt vormgeving samenwerkingsverbanden sociaal domein</li> <li>Conceptbegroting 2014 en Voorjaarsnota 2013 Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Vrijwilligersovereenkomst mbt onderhoud begraafplaats Rust Zacht Wijhe</li> <li>Jaarstukken 2012</li> <li>Beleidsregel aanpak overlast Olst-Wijhe</li> <li>Subsidie wandelapp, wandelgids, promotie ‘Salland Wandelland’</li> <li>Verzelfstandiging weekmarkten Olst en Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-06-01 08:00:00 +0200 2013-05-27 14:16:55 +0200 2013-05-27 14:16:55 +0200 B&W besluiten 14-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 mei 2013  <br />Vastgesteld d.d. 14 mei 2013.</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 mei 2013</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Veranderen locatie weekmarkt Wijhe</li> <li>Vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, “Tuurweide 1” </li> <li>Mer aanmeldingsnotitie Maatschap Groot Koerkamp, Elshofweg 9 in Wijhe <br /></li> </ol> 2013-05-25 08:00:00 +0200 2013-05-22 09:06:35 +0200 2013-05-22 09:06:35 +0200 B&W besluiten 07-05-2013 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 mei 2013  </strong></p> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> </ul> <p>Afwezig:  </p> <ul> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 mei 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Verkoop groenstrook Brabantse Wagen 1 – Wijhe</li> <li>Voorjaarsnota 2013, begrotingswijziging (2013/1), programmabegroting 2014 GGD IJsselland </li> <li>Herontwikkeling achterterrein Jan Hooglandstraat 36 (Het Polletje) te Olst </li> <li>Begroting 2014 en rekening 2012 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Heroverwegingsnota 2013 <br /></li> </ol> 2013-05-18 08:00:00 +0200 2013-05-08 14:38:01 +0200 2013-05-08 14:38:01 +0200 B&w besluiten 01-05-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 01 mei 2013  <br />Vastgesteld d.d. 7 mei 2013.<br /></h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Budgetverdeling uitvoeringsbudget dop den Nul</li> <li>Evaluatie handhavingsstrategie</li> <li>2013 IMG eindrapportage Wijhe&amp;Overijssel en voortgangsrapportage IMG 105 Lokaal Klimaatbeleid </li> <li>CAR-UWO</li> <li>Principeverzoek bouwen nabij Middelstuk</li> <li>Evaluatie winterplek JOP<br /></li> </ol> 2013-05-18 08:00:00 +0200 2013-05-08 14:10:14 +0200 2013-05-08 14:10:14 +0200 B&W besluiten 23-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 april 2013 </h2> <ul> <li><strong>Aanwezig</strong>:</li> <li> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 april 2013.</li> <li>Starterslening Zonnekamp Olst te Olst</li> <li>Uitkomsten onderzoek herbestemming ’t Meestershuus door kbs ‘St. Aloysius’</li> <li>Aanvraag provinciale middelen experimenten transitie jeugdzorg</li> <li>Mandatering RUD-directeuren voor het aanwijzen van toezichthouders binnen de RUD</li> <li>Conceptinrichtingsplan Ds. K. Terpstrastraat</li> <li>Uitbreiden begraafplaats aan de Zonnenbergerweg te Wesepe</li> <li>Nota ‘Preventief Ouderenbeleid’ van de Stichting Senioren Organisaties Overijssel, januari 2013<br /></li> </ol> 2013-05-04 08:00:00 +0200 2013-04-25 09:45:07 +0200 2013-04-29 11:39:51 +0200 B&W besluiten 16-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 april 2013 </h2> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Inzet budget en ondertekenen van het convenant van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Marle </li> <li>Beleidskader Opgroeien en opvoeden in Olst-Wijhe</li> <li>Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Olst-Wijhe en afstemmingsverordening WWB, IOAW en <br /> IOAZ gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Overheveling budget SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)<br /></li> </ol> 2013-04-27 08:00:00 +0200 2013-04-22 15:20:50 +0200 2013-04-24 13:29:24 +0200 B&W besluiten 02-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 april 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 maart 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Definitieve vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2013</li> <li>Proces structurele subsidies – 13.014155</li> <li>Verwijzingsborden voor Aardewoningen Zonnekamp-oost</li> <li>Jaarverslag Wabo-taken 2012</li> <li>Eindrapportage hondenpoepbeleid</li> <li>Evaluatie startnotitie dorpsontwikkelingsplannen ‘kernen in de gemeente Olst-Wijhe, zo doen wij dat’ </li> <li>Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwe woning die ontstaat door het splitsen van de woning van de voormalige boerderij Rijksstraatweg 9 te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-04-20 08:00:00 +0200 2013-04-04 16:04:56 +0200 2013-04-04 16:04:56 +0200 B&W besluiten 09-04-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 april 2013</h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong>:</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 april 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Verzoek realisatie bedrijfsloods Marledijk 29, Marle</li> <li>Verzoek wijziging bestemmingsplan Diepenveenseweg 17, Olst</li> <li>Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf met nevenfuncties, twee plattelandskamer in karakteristieke schuur, kleinschalige minicamping met drie trekkershutten en maximaal drie tenten, bestaande kapschuur intern verbouwen ten behoeve van recreatiefunctie en uitbreiden ten behoeve van opslag en bouwen schuur voor vee op het adres Boerlestraat 18 te Wijhe </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2012</li> <li>Gewijzigd vaststelen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16’</li> </ol> <p> </p> 2013-04-20 00:00:00 +0200 2013-04-10 15:04:34 +0200 2013-04-10 15:04:34 +0200 B&W besluiten 26-03-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 maart 2013</h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 maart 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Canonkunstwerk in Olst</li> <li>Deelname provinciale regeling Cultuur aan de Basis 2013 t/m 2016</li> <li>Jaarverslag 2012 Overijsselse Ombudsman</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijhe, Molenstraat 1’(voormalige locatie Bieënkorf)</li> <li>Invulling taken natuurwetgeving en natuurbeleid (flora en faunawet)</li> <li>Raam- en productovereenkomst Educatie 2013</li> <li>Standplaatsvergunning 2013 Snackwagen de Loswal te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-04-06 08:00:00 +0200 2013-04-03 08:21:23 +0200 2013-04-03 08:21:23 +0200 B&W besluiten 19-03-2013 <h2>Besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 19 maart 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig:</strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><br /><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 maart 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Vergadering AB GGD IJsselland op 21 maart 2013 </li> <li>Vergadering Veiligheidsoverleg 20-3-2013 </li> <li>Budget voor werkgroep Leefbaarheid van DOP Boskamp </li> <li>Geactualiseerd IBT-kader en het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Eerste begrotingswijziging 2013 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Samenwerking muziekverenigingen en muziekonderwijs in Olst-Wijhe </li> <li>Addenda voor de convenanten van de dorpsontwikkelingsplannen van Welsum en Herxen</li> <li>Overgang JGZ 0-4 jarigen van Carinova naar GGD IJsselland </li> </ol> <p> </p> 2013-03-30 08:00:00 +0100 2013-03-21 14:19:52 +0100 2013-03-21 14:19:52 +0100 B&W besluiten 12-03-2013 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 maart 2013</p> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 maart 2013.</li> <li>Ingekomen/Uitnodigingen</li> <li>Planning- en controlcyclus 2013</li> <li>Nota weerstandsvermogen 2013</li> <li>Evaluatie Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</li> <li>Actualisering normenkader 2012-2013 in kader van rechtmatigheidscontrole (verbijzonderde interne controle)</li> <li>Intentieverklaring Alliantie van meedoen aan taal voor het leven</li> <li>Principeverzoek voor realisatie aangepaste woning op perceel aan de Dijk 41 te Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2013-03-30 08:00:00 +0100 2013-03-18 13:01:55 +0100 2013-03-18 13:03:51 +0100 B&W besluiten 26-02-2013 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 februari 2013</p> <h2>Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 februari 2013.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Exposities in gemeentehuis Olst-Wijhe <br />4. E-laad parkeerplaatsen <br />5. Verhuur spreekkamers gemeentehuis Wijhe <br />6. Bestuursopdracht heroverweging 2013 <br />7. Zienswijze A.G.J. Jansen, IJsseldijk 49a, Welsum, 8 februari 2013 ontvangen, wel ontvankelijk <br />8. Benchmark Minder Regels Meer Service, deelname 2012 <br />9. Uitgangspunten toekomstscenario’s Bibliotheekwerk</p> <p> </p> 2013-03-09 08:00:00 +0100 2013-03-07 11:16:15 +0100 2013-03-07 11:16:15 +0100 B&W besluiten 19-02-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 februari 2013 </h2> <h2><br />Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 februari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Tarieven Zwembad De Welters 2013</li> <li>Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Welsum </li> <li>Pilotproject Levend Erfgoed in Overijssel, project in het kader van de UNESCO conventie voor Immaterieel Erfgoed </li> <li>Evaluatie waterloket 2012 <br /></li> </ol> 2013-03-02 08:00:00 +0100 2013-02-26 08:36:59 +0100 2013-02-26 08:36:59 +0100 B&W besluiten 12-02-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 februari 2013 </h2> <h2><br />Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 februari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) </li> <li>Beleidskader Opgroeien en opvoeden in Olst-Wijhe</li> <li>Overhevelen gelden projecten/instellingen 2012 naar 2013</li> <li>Evaluatie Raalterwegzone <br /> <br /></li> </ol> 2013-02-23 08:00:00 +0100 2013-02-20 09:22:40 +0100 2013-02-20 09:22:40 +0100 B&W besluiten van 05-02-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 februari 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig</strong>:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda:</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 januari 2013.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Straatnaamgeving plan Tuurweide</li> <li>Evaluatie Visiedocument Sport- en Welzijnsaccommodaties </li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 9 te Wijhe </li> <li>Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2013 </li> <li>CAR-UWO </li> <li>Economische Samenwerking Regio Zwolle – Monitor 2012 </li> <li>Aanwijzingsbesluiten en beleidsregels regionale belastingsamenwerking DOWR </li> </ol> 2013-02-17 00:00:00 +0100 2013-02-11 09:53:15 +0100 2013-02-11 09:53:15 +0100 B&W besluiten 29-01-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 januari 2013 </h2> <p><strong>Aanwezig: </strong></p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> </ul> <p><strong>Agenda</strong></p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 januari 2013.</li> <li>Werkplan 2013 Toezicht Salland </li> <li>Actualisatie uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (2013-2014)</li> <li>Grondprijsbeleid: Grondprijzenbrief 2013</li> <li>Ledenraadpleging VNG financieel akkoord met Kabinet </li> <li>Vaststelling Uitwerkingsplan Noorder Koeslag (fase 4)</li> <li>Loonkostensubsidie</li> <li>Kracht van Salland<br /></li> </ol> 2013-02-03 00:00:00 +0100 2013-01-31 09:32:51 +0100 2013-01-31 09:36:15 +0100 B&W besluiten 22-01-2013 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 januari 2013<br />Aanwezig:</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</li> <li>Afwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda.</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 januari 2013.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Evenementenoverzicht 2013<br /></li> </ol> 2013-01-27 00:00:00 +0100 2013-01-23 16:17:16 +0100 2013-01-23 16:18:38 +0100 B&W besluiten 15-01-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 januari 2013</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 januari 2013</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reconstructie Ds. K. Terpstrastraat te Olst </li> <li>Actualisatievoorstellen pMJP 2013 </li> <li>Functiewaardering HR 21</li> <li>Vervanging brug bij zwembad en verlenging duiker te Herxen </li> </ol> 2013-01-19 09:00:00 +0100 2013-01-16 12:19:56 +0100 2013-01-16 12:19:56 +0100 B&W besluiten 08-01-2013 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 januari 2013</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 december 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling Sociale Toekomstvisie 2012-2020 </li> <li>Advisering veiligheidsbestuur 19 december 2012 </li> <li>Benoeming leden bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden </li> <li>Openbare aanbesteding beveiliging en alarmopvolging </li> <li>Overheveling budgetten van 2012 naar 2013 </li> <li>Europese aanbesteding meerjarenonderhoud installaties gemeentehuis </li> <li>Ontwikkelingen Algemeen maatschappelijk Werk </li> <li>Ondertekening Rood voor rood overeenkomst Waterstraat 16 Wijhe </li> </ol> 2013-01-12 09:00:00 +0100 2013-01-09 11:41:18 +0100 2013-01-09 11:41:18 +0100 B&W besluiten 18-12-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 december 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 december 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Welsum, zuidelijke ontwikkeling</li> <li>Slotverantwoording project gemeentehuis</li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 jan. 2013, respectievelijk 1 jan. 2014 </li> <li>Overhevelen budgetten 2012 Jeugd(gezondheids)zorg</li> <li>Noorder Koeslag</li> <li>Beleidsregels voor kostenloze huwelijken en partnerschapregistraties</li> <li>Stichting Kinderopvangorganisatie Salland</li> <li>Gunning opstellen verbreed basisrioleringsplan Olst-Den Nul-Boskamp<br /></li> </ol> 2012-12-23 00:00:00 +0100 2012-12-19 15:37:27 +0100 2012-12-19 16:13:22 +0100 B&W besluiten 11-12-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 december 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 december 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging: </li> <li>Projectplan Toekomstscenario’s Bibliotheek</li> <li>Uitvoeringsprogramma 2013-2014 Olst-Wijhe (ont)zorgt, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers</li> <li>Financieel besluit Wmo Olst-Wijhe 2013</li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek, klachtenregistratie en leveranciersevaluatie overeenkomst leerlingenvervoer</li> <li>Evaluatie herindeling Gelderland, Overijssel en Limburg</li> <li>Subsidie visstekkenkaart</li> </ol> 2012-12-16 00:00:00 +0100 2012-12-12 11:51:14 +0100 2012-12-12 17:26:20 +0100 B&W besluiten van 04-12-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 4 december 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Raamovereenkomst Verpakkingen en Addendum</li> <li>Invoering wisselende openingstijden balies in Olst en Wijhe</li> <li>Vaststellen verordening OZB, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en legesverordening voor het jaar 2013</li> <li>Ambitieverklaring GAWO, bestuursakkoord water</li> <li>Projectplan/Startdocument Duurzaamheidsplatform</li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 12 december 2012<br /></li> </ol> 2012-12-09 00:00:00 +0100 2012-12-05 16:36:23 +0100 2012-12-05 16:37:51 +0100 B&W besluiten 27-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder; <br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris. <br />  </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodigingen</li> <li>Verklaring deelname programma Sport en Bewegen in de Buurt/Brede impuls <br />Combinatiefuncties</li> <li>Haalbaarheid kunstgras Wesepe</li> <li>Ontwerp uitwerkingsplan Noorder Koeslag (fase 3 en 4)</li> <li>Actieplan ‘Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Regio Zwolle’ </li> <li>Kaveluitgifte Wesepe</li> <li>Derde begrotingswijziging veiligheidsregio IJsselland</li> <li>Evaluatie visiedocument Sport- en Welzijnsaccommodaties</li> <li>Toekomstige dienstverlening Rabobank <br /></li> </ol> 2012-12-09 00:00:00 +0100 2012-12-05 17:02:10 +0100 2012-12-05 17:20:39 +0100 B&W besluiten 20-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2013</li> <li>Verweerschrift Bestemmingsplan Buitengebied</li> <li>Advisering vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland d.d. 14-11-2012 </li> <li>GGD IJsselland: begrotingswijziging 3/2012</li> <li>Beleidsregels subsidieverstrekking 2013</li> <li>Haalbaarheidsonderzoek naar collectieve vergroening in het kader van het  <br /> Gemeenschappelijk landbouw Beleid (GLB) onder de noemer ‘Natuurlijk Sallands <br /> landbouw-landschap’<br /></li> </ol> 2012-11-25 00:00:00 +0100 2012-11-21 14:50:36 +0100 2012-11-21 14:50:36 +0100 B&W besluiten 13-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 november 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 november 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Veiligheidsstrategie politie 2013-2014</li> <li>Halfjaarrapportage omgekeerde inzameling, fase 1</li> <li>Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden</li> <li>Bestemmingsplan “Middelerstraat 4” </li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning oliebollenkraam van Dedemplein Wijhe <br /></li> </ol> 2012-11-18 00:00:00 +0100 2012-11-14 10:05:17 +0100 2012-11-14 10:05:17 +0100 B&W besluiten 06-11-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 november 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen/Mededelingen</li> <li>Wabo programma 2013 vakgroep Vergunningen en Handhaving</li> <li>Budgetverdeling van de dop-budgetten en convenanten voor de buurtschappen Eikelhof, Marle en Middel </li> <li>Nieuw lid Wmo Adviesraad</li> <li>Aanvraag hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor een nieuwe woning aan de <br />Wijhendaalseweg tussen 3 en 3a te Wijhe. Namens een onwonende zijn zienswijzen ingediend. </li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhendaalseweg ong. </li> </ol> 2012-11-11 01:00:00 +0100 2012-11-08 08:29:08 +0100 2012-11-08 08:29:08 +0100 B&W besluiten 30-10-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 oktober 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Wet Basistarieven HH (huishoudelijke hulp) en Verordening voorzieningen Wmo Olst-Wijhe</li> <li>Vaststellen ontwerp wegenlegger</li> <li>Aanleg voetpad kruising Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg</li> <li>Wijze van verlenen toestemming voor overbruggingshuisvesting in recreatiewoningen</li> <li>Benoemen lid Cliëntenraad WWB</li> <li>Addendum bij convenant dorpsontwikkelingsplan</li> <li>Opdrachtformulering doelgroepenvervoer</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen Loswal Wijhe<br /></li> </ol> 2012-11-04 01:00:00 +0100 2012-10-31 10:35:00 +0100 2012-10-31 10:35:00 +0100 B&W besluiten 23-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester; <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder; <br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris. </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 16 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Tarievenbeleid afvalstoffen, aangepast voorstel </li> <li>Sociale Toekomstvisie 2012-2020 </li> <li>Zakelijk rechtovereenkomst kabels nutsbedrijven bij Rabobank Wijhe </li> <li>Leader, houtgestookte ketel Boxbergen</li> <li>Tweede bestuursrapportage 2012<br /></li> </ol> 2012-10-28 02:00:00 +0200 2012-10-24 18:51:54 +0200 2012-10-25 17:16:01 +0200 B&W besluiten 16-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 16 oktober 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije Nederland </li> <li>Voortgangsrapportage programma Duurzaamheid 2011-2015 </li> <li>Vaststellen verordeningen en tarieven gemeentelijke belastingen 2013 en tarief <br /> toeristenbelasting 2014 </li> <li>Update detailhandelstructuurvisie </li> <li>Beleidskader Minimabeleid 2013-2016 </li> <li>Subsidieaanvraag Biomassaland </li> <li>Transitieplan Transformatie Jeugdzorg Overijssel </li> <li>Evaluatie virtueel loket Olst-Wijhe </li> </ol> 2012-10-21 02:00:00 +0200 2012-10-19 15:32:16 +0200 2012-10-19 15:32:16 +0200 B&W besluiten 09-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />           </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 oktober 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Wijziging beleid ‘Op weg naar een recreatief gebruik van recreatiewoningen’</li> <li>Ontwikkelingen in Welsum </li> <li>Nota van antwoord op de reacties heroverweging fase 3 </li> <li>Transitieplan Transformatie Jeugdzorg Overijssel </li> </ol> 2012-10-21 02:00:00 +0200 2012-10-19 15:30:10 +0200 2012-10-19 15:30:10 +0200 B&W besluiten 02-10-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 oktober 2012 </h2> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /><br /> <br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 september 2012.</p> <p>2. Ingekomen stukken/Uitnodiging</p> <p>3. Bestuurlijk overleg Transformatie Jeugdzorg regio IJsselland</p> <p>4. Energiebesparing lage inkomens<br /> <br />5. Bijstelling subsidie voor binnenstedelijke vernieuwing in het kader <br />    van de Prestatieafspraken Wonen 2010-2015</p> <p>6. Vervanging twee rioolgemalen</p> <p>7. Tarievenbeleid afvalstoffen</p> 2012-10-07 02:00:00 +0200 2012-10-04 21:28:40 +0200 2012-10-04 21:28:40 +0200 B&W besluiten 25-09-2012 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 september 2012</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 september 2012.</li> <li>Ontwerpbegroting 2013</li> <li>Intrekken van de beleidsregels voor het verbranden van afvalstoffen</li> <li>Evaluatie ‘Geluidbeleid bij horeca en evenementen gemeente Olst-Wijhe’</li> <li>Ondertekening Bestuursovereenkomst Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)</li> <li>Vervolg themaraad demografische ontwikkelingen van 14 mei 2012 <br /></li> </ol> 2012-09-30 02:00:00 +0200 2012-09-26 18:51:55 +0200 2012-09-26 18:51:55 +0200 B&W besluiten 18-09-2012 <p>Aanwezig: </p> <p> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />       </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 september 2012</li> <li>Evaluatie beleid gladheidbestrijding -  12.017002</li> <li>Aanvraag commissie Wijhe – Banners Langstraat en Raalterweg</li> <li>Verweerschrift bestemmingsplan Wijhe-Park Wijhezicht</li> <li>Onderzoeksprogramma 2012 213a Gemeentewet</li> <li>Evaluatie anderhalf jaar vergunningverlening met de Wet Algemene Bepalingen <br />Omgevingsrecht en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek omgevingsvergunning.</li> <li>Intrekking verordening Duurzaamheidslening<br /></li> </ol> 2012-09-23 02:00:00 +0200 2012-09-19 23:28:11 +0200 2012-09-19 23:28:11 +0200 B&W besluiten 04-09-2012 <h2>Agenda/Beluistenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 04 september 2012 </h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 augustus 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Resultaten onderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’ voorjaar 2012 -  12.017416</li> <li>Stand van zaken decentralisatieopgaven sociaal domein -  12.017187</li> <li>Heroverwegingsmaatregelen fase 3 -  12.017635</li> </ol> <p> </p> 2012-09-08 11:00:00 +0200 2012-09-05 16:43:56 +0200 2012-09-05 16:43:56 +0200 B&W besluiten 28-08-2012 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 augustus 2012 </h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris<br /> <br /> <br /><strong>Agenda</strong></li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 augustus 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2013 </li> <li>Provinciale coördinator gemeenschapsaccommodaties </li> </ol> 2012-09-01 11:00:00 +0200 2012-08-29 14:52:53 +0200 2012-08-29 14:52:53 +0200 B&W besluiten 21-08-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 augustus 2012</strong></p> <p>Aanwezig: <br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 augustus 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodigingen</li> <li>Bezwaar over gepland bloemenmengsel langs waterkant Noorder Koeslag -  </li> <li>Junicirculaire Gemeentefonds 2012 </li> <li>Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gebruiksfunctie van een pand, van een kerk in een café restaurant op het perceel Hendrik Droststraat 34 te Olst <br /></li> </ol> 2012-08-26 02:00:00 +0200 2012-08-22 13:56:08 +0200 2012-08-22 13:56:08 +0200 B&W besluiten 07-08-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 augustus 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toestemming doorverkoop villa Wijhezicht</li> <li>Reggefiber, koopovereenkomsten voor grond voor vijf technische ruimtes voor telecominfrastructuur verspreid over de gemeente </li> <li>Verkeersbesluit Raalterwegzone (Rijksstraatweg-Spoor)</li> <li>Schaduwverkiezingen</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2012-08-12 02:00:00 +0200 2012-08-08 11:11:10 +0200 2012-08-08 11:11:10 +0200 B&W besluiten 31-07-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 31 juli 2012  </strong></p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris;<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> dhr. . Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Uitnodiging</li> <li>Sociale media in Olst-Wijhe</li> <li>Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg DOWR</li> <li>Notitie passende verantwoordelijkheid</li> <li>Kwaliteitsrapporten CBS kwartalen 2011 en kwaliteitsrapporten CBS begroting 2012 </li> <li>Subsidie 2011 Landstede Welzijn Olst-Wijhe <br /></li> </ol> 2012-08-12 02:00:00 +0200 2012-08-08 11:42:05 +0200 2012-08-08 11:42:05 +0200 B&W besluiten 24-07-2012 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Ottterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.<br /> dhr. A. Oeseburg, secretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 juli 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Grondpositie Sportpark de Muggert </li> <li>Realisatie taakstelling huisvesting eerste helft 2012 </li> <li>Gedogen houtgestookte verwarmingsinstallaties in verband met aanpassing van de regelgeving binnen afzienbare tijd </li> <li>Verzoek DOP Welsum</li> <li>Project Wonen, zorg en welzijn Boskamp<br /></li> </ol> 2012-07-29 02:00:00 +0200 2012-07-25 13:29:25 +0200 2012-07-25 13:29:25 +0200 B&W besluiten 17-07-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.</p> <p>Afwezig:<br />dhr. A. Oeseburg, secretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 juli 2012.</li> <li>Definitieve ontwerpschetsen woningbouw Park Wijhezicht  </li> <li>Jaarverslag 2011 Cliëntenraad WWB Olst-Wijhe </li> <li>Jaarverslag 2011 Wmo Adviesraad gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Benchmark servicegerichtheid Nederlandse gemeenten 2012 </li> <li>Vaststellen Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg DOWR </li> <li>Rood voor Rood erftransformatieplan Oude Deventerweg 2 en Boerlestraat 24 </li> <li><span>Voortgang Snel internet, Besluit PS, Sallandbrede aanpak </span><br /></li> </ol> 2012-07-22 02:00:00 +0200 2012-07-18 16:51:38 +0200 2012-07-19 13:40:57 +0200 B&W besluiten 10-07-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 juli 2012</p> <p>Aanwezig: Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />Dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />Dhr. G.H.F.Grashof, locosecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 juli 2012</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging</li> <li>Portefeuillehoudersoverleg EZ Regio Zwolle</li> <li>Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg</li> <li>Aanvraag hogere grenswaarde geluid behorende bij de aanvraag Omgevingsvergunning Omloop 1, vanwege de geluidsbelasting door verkeerslawaai op de gevel van de te realiseren bedrijfswoning</li> <li>Aanleg parkeerplaats (incl. Toeristisch OverstapPunt) uiterwaarden Welsum </li> </ol> 2012-07-15 02:00:00 +0200 2012-07-11 17:31:01 +0200 2012-07-12 17:59:01 +0200 B&W besluiten 3-7-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 juli 2012 </p> <p>Aanwezig:<br />Dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />Mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />Dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />Dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 juni 2012.</li> <li>Ingekomen stukken / Uitnodiging</li> <li>Subsidieaanvraag VVV Olst – Promotie Aardehuizen</li> <li>Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 </li> <li>Verzoek bijdrage project ‘En Progresse en Summer Stories’ </li> <li>Omgevingsvergunning voor het bouwen van een autogarage met werkplaats en showroom en bedrijfswoning op het adres Omloop 1 te Wijhe </li> <li>Planontwikkeling locatie Tuurweide 1 in Wijhe (voormalige Ontmoetingskerk) </li> <li>Visitatie brandweer Olst-Wijhe </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2012-07-08 02:00:00 +0200 2012-07-04 17:42:57 +0200 2012-07-04 17:42:57 +0200 B&W besluiten 26-06-2012 <p><strong>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 juni 2012</strong></p> <p>Aanwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 juni 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursovereenkomst IJsseluiterwaarden Olst </li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Voorstel inzake de realisatie van de brandweerkazerne Welsum </li> <li>Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 – 2014 </li> <li>Aanpassen voorwaarden in Notitie Podiumbeleid gemeente Olst-Wijhe jaarlijks exploitatiesubsidie aan Stichting Theaters Olst-Wijhe en verstrekken voorschot op subsidie theaterseizoen 2012 – 2013<br /></li> </ol> 2012-07-01 02:00:00 +0200 2012-06-28 15:33:50 +0200 2012-06-28 15:33:50 +0200 B&W besluiten 19-06-2012 <h2>Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p><strong>Afwezig</strong></p> <p>mevr. J. Otterloo-Ripperda</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 juni 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursconvenant samenwerking DOWR</li> <li>Ledenraadpleging principeakkoord CAO 2011-2012 </li> <li>Verwijdering tijdelijke units PWA-school en herschikking ruimten obs Ter Stege ten behoeve van het medegebruik van twee groepen PWA-school Privacyreglement en</li> <li>Beheerregeling BRP (Basisregistratie personen)</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur GGD IJsselland 21 juni 2012</li> <li>Nieuw lid Wmo adviesraad </li> </ol> 2012-06-23 11:00:00 +0200 2012-06-20 14:47:11 +0200 2012-06-20 14:47:11 +0200 B&W besluiten 12-06-2012 <h2>Agenda-/ besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 12 juni 2012</h2> <h2></h2> <h2>Aanwezig </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 juni 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Derde wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuur 2012, eenheid Beleid en Realisatie </li> <li>Accountantsverslag/conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2011</li> <li>Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012</li> <li>Aantrekken vaste geldlening </li> <li>Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2011 </li> <li>Aanpassing IJsselberichten in Huis aan Huis </li> </ol> 2012-06-16 11:00:00 +0200 2012-06-13 16:11:07 +0200 2012-06-20 14:45:36 +0200 B&W besluiten 04-06-2012 <p>Agenda/besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 04 juni 2012</p> <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 mei 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden’</li> <li>GGD IJsselland: programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016,</li> <li>voorjaarsnota 2012, begrotingswijziging (2012) 1 en 2 </li> <li>Sanering asbest op de Loswal-Wijhe </li> <li>Startsubsidie Informatie- en Ontmoetingspunt het Noaberhuus </li> <li>Conceptvisie Sociale Toekomstvisie</li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/de-gemeente/gemeentelijke-organisatie/financin" title="Jaastukken 2011">Jaarstukken 2011</a> </li> <li><a href="http://www.olst-wijhe.nl/de-gemeente/gemeentelijke-organisatie/financin" title="Kadernota 2013-2016">Kadernota 2013-2016</a> <br /></li> </ol> 2012-06-09 12:00:00 +0200 2012-06-05 16:20:05 +0200 2012-06-05 16:22:46 +0200 B&W besluiten 29-05-2012 <h2>Aanwezig: <br /></h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 mei 2012</li> <li>Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine kernen</li> <li>Vergoedingsregeling vrijwillige brandweer</li> <li>Jaarverslag 2011 Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte</li> <li>Starterslening verstrekken voor nieuwbouwproject Noorder Koeslag van ontwikkelaar </li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 30 mei 2012<br /></li> </ol> 2012-06-02 12:00:00 +0200 2012-05-31 11:41:26 +0200 2012-05-31 11:41:26 +0200 B&W besluiten 22-05-2012 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Evaluatie project Makelen en Schakelen</li> <li>Memo ter voorbereiding op de AB-vergadering van de Recreatiegemeenschap Salland op 24-5-2012 </li> <li>Overheveling OGGZ-taken van GGD IJsselland naar het bijzondere zorgteam van de regio Deventer e.o.</li> <li>Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 2009</li> </ol> 2012-05-26 12:00:00 +0200 2012-05-24 12:51:26 +0200 2012-05-24 12:51:26 +0200 B&W besluiten 15-05-2012 <h2>Aanwezig: </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Midtermreview prestatieafspraken wonen 2010-2015 provincie Overijssel </li> <li>Nieuwe Energie in Bedrijf</li> <li>Snel internet, voortgang mei 2012</li> <li>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland (begroting 2012 en voorjaarsnota 2012)   </li> <li>Burgernet</li> <li>Subsidieverzoek Muziekvereniging Salland</li> <li>Benoemen leden Wmo Adviesraad</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Park Wijhezicht  </li> </ol> 2012-05-26 12:00:00 +0200 2012-05-24 12:47:45 +0200 2012-05-24 12:47:45 +0200 B&W besluiten 17-04-2012 <h2><br />Aanwezig</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 april 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Herstructurering Sallcon </li> <li>Begroting/activiteitenplan 2012 en bevoorschottingsregeling Stichting Ondernemersfonds Wijhe </li> <li>Jaarverslag kinderopvang 2011</li> <li>Uitvoering van 1e omvormingsfase bezuiniging beheer openbaar groen </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Middelerstraat 4</li> <li>400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije en Nederland </li> <li>Dierenasiel Zwolle: structurele verhoging inwonerafhankelijke bijdrage </li> <li>Evaluatie samenwerkingsconvenant Landstede en politie (duowerk)</li> </ol> 2012-04-28 12:00:00 +0200 2012-04-25 11:19:22 +0200 2012-04-25 11:19:22 +0200 B&W besluiten 24-04-2012 <h2>Aanwezig </h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <h2>Afwezig </h2> <p>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 april 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestemmingsplan Buitengebied </li> <li>Notitie ‘Olst-Wijhe (ont)zorgt’, beleid voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers </li> </ol> 2012-04-28 12:00:00 +0200 2012-04-25 11:12:38 +0200 2012-04-25 11:16:08 +0200 B&W besluiten 03-04-2012 <p>B&amp;W besluiten 3 april 2012 </p> <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris<br /> </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 27 maart 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Notitie Passende verantwoordelijkheid </li> <li>Vaststelling en implementatie van het steenmarterbeheerplan </li> <li>Controleplan Wet werk en bijstand 2012 </li> </ol> 2012-04-07 11:00:00 +0200 2012-04-04 17:02:25 +0200 2012-04-04 17:02:25 +0200 B&W besluiten 20-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 maart 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 maart 2012</li> <li>Ingekomen stukken, uitnodigingen</li> <li>Inspectie kunstwerken 2011</li> <li>Budget Regiotaxi ten behoeve van Kadernota 2012 – 2016 </li> <li>Plan van aanpak herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening </li> <li>Definitief inrichtingsplan reconstructie Ter Stegestraat en omgeving te Olst </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst MEE IJsseloevers en gemeente 2012-2016 </li> <li>Werkplan 2012 toezicht Salland &amp; managementrapportage Toezicht Salland </li> <li>Dorpsontwikkelingsplan (dop) Welsum, extra budget aanvraag werkgroep kinderen </li> <li>Vaststelling Monitoring Externe Veiligheid 2011-2014, Jaarverslag 2011 </li> </ol> 2012-04-01 02:00:00 +0200 2012-03-22 10:25:33 +0100 2012-03-22 10:25:33 +0100 B&W besluiten 27-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 27 maart 2012 </p> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 maart 2012.</li> <li>Ingekomen stukken, Uitnodigingen</li> <li>Invoeren team bevolkingszorg vanaf 1 juli 2012 </li> <li>Beleidskader Wet werk naar vermogen (WWNV) </li> <li>Buurtbemiddeling, jaarverslag 2011 </li> <li>Plan versterking kwaliteit winkelgebied Wijhe <br /></li> </ol> 2012-04-01 02:00:00 +0200 2012-03-28 18:33:32 +0200 2012-03-29 17:36:23 +0200 B&W besluiten 13-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 maart 2012 </p> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 maart 2012.</li> <li>Ingekomen stukken/Mededelingen</li> <li>Kostendekkendheid weekmarkten en losse standplaatsen </li> <li>Subsidiëring beheer en onderhoud korenmolens </li> <li>Vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2012</li> <li>Project Zorg en wonen 2.0: digitale (zorg)dienstverlening in Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Noorder Koeslag</li> <li>Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Nadere regels op basis van de Telecommunicatieverordening gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Beheersovereenkomst Zalencentrum Wesepe </li> <li>Aanpak Huiselijk geweld </li> <li>Volwasseneneducatie 2012</li> </ol> 2012-03-18 01:00:00 +0100 2012-03-14 17:45:14 +0100 2012-03-14 17:45:14 +0100 B&W besluiten 06-03-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 maart 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Evaluatie resultaten Energiebesparing de Enk en vervolg project energiebesparing bedrijven</li> <li>Wetsvoorstel wijziging griffierechten </li> <li>Budget voor kunst en cultuur vanaf 2013 met uitvoeringsprogramma </li> <li>Tarieven, openingstijden en zwemlessen Zwembad De Welters </li> <li>Plan van Aanpak Beleef de IJssel 2012-2014 </li> <li>Eikenprocessierups aanpak 2012</li> <li>Wijzigingen Nota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied </li> <li>Planologische procedure Koedijk 1 <br /></li> </ol> 2012-03-11 01:00:00 +0100 2012-03-08 12:16:00 +0100 2012-03-08 12:27:16 +0100 B&W besluiten 28-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 februari 2012</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Inbreidingsplan Molenstraat e.o. </li> <li>Vaststelling beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte basisonderwijs in de gemeente Olst-Wijhe 2012</li> <li>Opdracht voor het opstellen van een leerlingenprognose voor het BO betreffende de jaren 2012 en volgende</li> <li>2e Wijziging tarieventabel Legesverordening 2012</li> <li>Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 </li> <li>Brandbeveiligingsverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe </li> <li>Uitspraak Raad van State Zonnekamp-Oost/advies van de Commissie voor de <br /> bezwaarschriften inzake aardehuizen</li> </ol> 2012-03-04 01:00:00 +0100 2012-03-01 10:48:41 +0100 2012-03-01 10:48:41 +0100 Het gemeentehuis van Olst-Wijhe opent haar deuren! Komt u ook kijken in ons nieuwe gemeentehuis? Op zaterdag 10 maart heeft de gemeente een open dag. <h2>Officiële opening gemeentehuis</h2> <p>Vrijdag 9 maart vindt de officiële opening van ons nieuwe gemeentehuis plaats. De commissaris van de Koningin van Overijssel, mevrouw Ank Bijleveld, verricht de openingshandeling. Deze opening is alleen toegankelijk voor genodigden.</p> <h2>Klantcontactcentrum 's middags alleen open in het Holstohus</h2> <p>Het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe is in verband met de officiële opening op vrijdagmiddag 9 maart vanaf 12.00 uur gesloten voor bezoekers. Wel is ons klantcontactcentrum in het Holstohus in Olst ’s middags gewoon geopend en is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar.</p> <h2>Open dag</h2> <p>Op zaterdag 10 maart staan van 10:00 tot 15:00 uur de deuren van ons nieuwe gemeentehuis wagenwijd open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Het hele gemeentehuis is toegankelijk, wat betekent dat er ook achter de schermen gekeken kan worden. Alle afdelingen presenteren zich aan de bezoekers en vertellen hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat bij de gemeente.</p> <h2>In het gemeentehuis</h2> <p>En dat gebeurt op zaterdag 10 maart op de meest uiteenlopende manieren. Op de ene plek kunt u vingerafdrukken laten nemen en even verder kunt u meedoen met een caviarace, waarbij u een loopbaanadvies kunt winnen. Ook kunt u meedoen aan een quiz over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Natuurlijk kunt u informatie krijgen over zuinig omgaan met energie, huwelijksvoltrekkingen, uw vermelding in de Gemeentelijke Basisadministratie, onze kavelwinkel en u kunt onze raadsleden ontmoeten.</p> <h2>Op het Raadhuisplein</h2> <p>Op de parkeerplaats van het gemeentehuis, het Raadhuisplein, laten de brandweer, politie en de ambulancedienst van alles zien. Zo is er een demonstratie met politiehonden en laat de brandweer zien hoe je een slachtoffer uit een auto haalt. Kinderen kunnen een spuitdiploma halen bij de brandweer als zij de spuitspelletjes van de brandweer goed uitvoeren en bij de politie kunt u een stukje lopen met een kogelvrijvest. En vanuit de hoogwerker van de brandweer kunt u prachtig uitkijken over de dijk naar de overzijde van de IJssel. Ook het materieel van onze Buitendienst kun u bekijken inclusief de beroemde boot die naar Fortmond vaart met hoog water. Speciaal voor de kinderen is er een springkussen.</p> <p>Op het Raadhuisplein staat een poffertjeskraam en u kunt er koffie, thee en chocolademelk krijgen. Binnen staat in de personeelskantine drinken met wat lekkers voor u klaar.</p> <h2>Kaartspel</h2> <p>Alle inwoners (één kaartspel per adres) kunnen gratis een kaartspel van de gemeente Olst-Wijhe krijgen tijdens de open dag. Het spel is ontwikkeld in samenspraak met al onze verenigingen voor plaatselijk belang. Zij hebben de foto's voor hun eigen kern aangeleverd. Vraagt u zich nu af waarom welke kern op welke kaart staat? Dat is gebeurd op basis van de inwoneraantallen die te vinden zijn op onze eigen website: de kleinste kern heeft de laagste kaart, maar is niet minder waard! Wilt u ook een kaartspel van Olst-Wijhe? Volgende week vindt u in de Huis aan Huis een bon die u kunt inleveren tijdens de open dag. Komt u niet naar de open dag, maar wilt u wel het kaartspel? Dan kunt u die bon tot 1 april inleveren bij ons klantcontactcentrum voor een kaartspel. Op = op.</p> <h2>Parkeren</h2> <p>Voor auto's is een beperkte parkeercapaciteit rondom het gemeentehuis. Het is daarom verstandig om lopend of met de fiets te komen. Verkeersregelaars zullen dit in goede banen leiden. U kunt natuurlijk altijd parkeren in het centrum van Wijhe en via de Langstraat naar het gemeentehuis wandelen. Fietsers kunnen hun fiets parkeren op de parkeerplaats van het gemeentehuis.</p> <p><strong>Graag tot 10 maart!</strong></p> 2012-02-27 10:00:00 +0100 2012-02-24 14:27:42 +0100 2012-04-01 19:27:50 +0200 B&W besluiten 21-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 21 februari 2012 </p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuurlijk GebiedsOverleg Salland 22 februari 2012 </li> <li>Veilige schoolzones </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Omloop 1 te Wijhe </li> <li>Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Evaluatie waterloket </li> <li>Projectplan Energieloket Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Ontwikkeling Raalterwegzone <br /></li> </ol> 2012-02-26 01:00:00 +0100 2012-02-22 17:10:48 +0100 2012-02-22 17:10:48 +0100 B&W besluiten 14-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 februari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Verantwoording taakstelling statushouders tweede helft 2011 </li> <li>Voorstel tot vaststellen Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Gebiedscoördinatie 2012-2013 </li> <li>Aanleg fietspad langs Mengerweg tussen onderdoorgang N348 en het pad naar het terrein voormalige Sturkomat </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe -  11.053426<br /></li> </ol> 2012-02-19 01:00:00 +0100 2012-02-17 11:39:03 +0100 2012-02-17 11:39:03 +0100 B&W besluiten 07-02-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 februari 2012</p> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> </p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 januari 2012.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Wijzigen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Uitwerking maatregel balansverkorting op grond van de heroverwegingsoperatie</li> </ol> 2012-02-17 12:00:00 +0100 2012-02-17 11:44:14 +0100 2012-02-17 11:44:14 +0100 B&W besluiten 31-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 31 januari 2012&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;</p> <p>&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 januari 2012.</li> <li>Uitstel van uitwerking steenmarterbeheersplan i.v.m. invoering nieuwe natuurwet april&nbsp;2012&nbsp;&nbsp;</li> <li>Advisering Veiligheidsbestuur IJsselland 1 februari 2012 </li> <li>Bezwaar Landstede terugvordering incidenteel subsidiebedrag van &euro; 10.000 over het jaar&nbsp;2010 <br /></li> </ol> 2012-02-05 01:00:00 +0100 2012-02-01 16:51:08 +0100 2012-02-01 16:51:08 +0100 B&W besluiten 24-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 24 januari 2012</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 januari 2012.</li> <li>Buurtbemiddeling Olst-Wijhe </li> <li>Voorlopige vaststelling bevolkingscijfer 12-1-2012 </li> <li>Evenementenoverzicht 2012 <br /></li> </ol> 2012-01-29 01:00:00 +0100 2012-01-25 18:23:14 +0100 2012-01-25 18:23:14 +0100 B&W besluiten 17-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 januari 2012</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 januari 2012.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Definitieve terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen</p> <p>4.&nbsp;Ondertekening documenten beheerstichting sport</p> <p>5.&nbsp;Voet- en fietsbrug over de (nog te graven) watergeul in Fortmond</p> <p>6.&nbsp;Aanvraag standplaatsvergunning ijscokar nabij veerpont te Wijhe en de Loswal te <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wijhe<br />&nbsp;<br />7.&nbsp;Vaststellen subsidie 2011 overzetveren Olst en Wijhe</p> <p>8.&nbsp;Winterplek JOP Wijhe</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2012-01-22 01:00:00 +0100 2012-01-19 18:47:37 +0100 2012-01-19 18:48:00 +0100 B&W besluiten 10-01-2012 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 januari 2012&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 20 december 2011.</p> <p>2.&nbsp;Ingekomen stukken</p> <p>3.&nbsp;Planning van de Planning en Controlcyclus 2012 - Spoorboek 2012</p> <p>4.&nbsp;Ontwerpbestemmingsplan Noorder Koeslag, Parti&euml;le herziening plankaart 2011&nbsp;</p> <p>5.&nbsp;Vaststellen tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand</p> <p>6.&nbsp;Dorpsontwikkelingsplan Welsum, nieuwe werkgroep snel internet</p> <p>7.&nbsp;Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland<br />&nbsp;<br />8.&nbsp;1e wijziging tarieventabel legesverordening 2012</p> <p>9.&nbsp;Actualisering normenkader 2011-2012 in kader van rechtmatigheidscontrole <br />&nbsp;(verbijzonderde interne controle)</p> <p>10.&nbsp;Financi&euml;le afwikkeling Nederlandse Identiteitskaart</p> <p>11.&nbsp;Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012</p> 2012-01-16 01:00:00 +0100 2012-01-12 16:29:40 +0100 2012-01-12 16:29:40 +0100 B&W besluiten 20-12-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 20 december 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 13 december 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Olst-Wijhe - Stichting landstede Welzijn 2012</li> <li>Concept Inrichtingsplan reconstructie ter Stegestraat e.o</li> <li>(Her)benoeming leden Welstandscommissie</li> <li>Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012</li> <li>Evaluatie / verlenging startersleningen</li> <li>GZ-grondprijzenbedrijf 2012</li> <li>Gemeentelijke sportaccommodaties, tarieven 2012 en algemene voorwaarden</li> <li>Sanering kunstcollectie</li> </ol> 2011-12-25 11:00:00 +0100 2011-12-21 16:59:17 +0100 2012-04-01 18:59:00 +0200 B&W besluiten 13-12-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 13 december 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 december 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Besluit maatschappelijke ondersteuning Olst-Wijhe 2012</li> <li>Ouderenmonitor GGD 2011</li> <li>Vergadering algemeen bestuur GR Sallcon d.d. 14 december 2011<br /></li> </ol> 2011-12-18 01:00:00 +0100 2011-12-14 18:08:18 +0100 2012-04-01 18:50:43 +0200 B&W besluiten 06-12-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 06 december 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Plan van aanpak actualisatie drank- en horecavergunningen</li> <li>Evaluatie van de Nota 'Olst-Wijhe maakt er werk van' 2008-2011</li> <li>Evaluatie Meerjarenafspraken Stichting Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 2007-2010. Meerjarenafspraken Stichting Openbare Bibliotheek 2012-2015</li> </ol> 2011-12-11 01:00:00 +0100 2011-12-08 10:48:46 +0100 2012-04-01 18:41:10 +0200 B&W besluiten 29-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 29 november 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Aanvullend raadsvoorstel wijziging afvalinzamelstructuur naar aanleiding van opini&euml;rende&nbsp;behandeling </li> <li>Tarieven en verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2012 </li> <li>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2012 </li> <li>Begrotingswijziging 4/2011 van GGD IJsselland </li> <li>Voortgang bewonersparticipatie omvormingen groen </li> <li>Beleidsnotitie Mantelzorgwonen <br /></li> </ol> 2011-12-04 01:00:00 +0100 2011-11-30 17:19:13 +0100 2011-11-30 17:19:13 +0100 B&W besluiten 22-11-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 november 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Kaveluitgiftebeleid 2011: Regeling inschrijving en toewijzing van bouwkavels gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2011, gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Marktanalyse nieuwe bestemmingsplannen</li> <li>Recente ontwikkelingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen</li> <li>Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2012-2015</li> <li>Tariefaanpassing Regiotaxi</li> <li>Straatnamen toekomstige wijk Zonnekamp Oost eerste fase</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning snackwagen Loswal te Wijhe </li> <li>Leerlingenvervoer met de buurtbus</li> </ol> 2011-11-27 01:00:00 +0100 2011-11-24 12:08:19 +0100 2012-04-01 18:19:55 +0200 B&W besluiten 15-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 15 november 2011</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voortgang Programma Duurzaamheid</li> <li>Snel internet - vaststellen plan van aanpak</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de actualisatie Toekomstvisie Olst-Wijhe, incl. Realisatiehoofdstuk en het vaststellen van de gewijzigde nota Bovenwijkse Voorzieningen <br />&nbsp;</li> </ol> 2011-11-20 01:00:00 +0100 2011-11-17 16:11:04 +0100 2011-11-17 16:11:04 +0100 B&W besluiten 08-11-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 08 november 2011</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 november 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Startsubsidie en ondernemingsplan Kringloopbedrijf Olst-Wijhe </li> <li>Consultatie Regionaal crisisplan en Beleidsplan Veiligheidsregio IJsselland <br />2012-2014 - </li> <li>Evaluatie van de Nota &lsquo;Olst-Wijhe maakt er werk van&rsquo;2008-2011 </li> <li>Leerplichtverslag schooljaar 2010 &ndash; 2011 </li> <li>Opdracht tot het opstellen van een asbestinventarisatie t.b.v. de 14 basisscholen in&nbsp;Olst-Wijhe </li> <li>Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Voorstel tot aanpassing voorbereidingsbesluit Polletje </li> <li>Definitieve beschikking op de vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer&nbsp;voor de pluimveehouderij van de heer J. van der Weerd aan de Erveweg 10 te Welsum. Er&nbsp;zijn zienswijzen ingediend door W&ouml;sten juridisch advies namens omwonenden<br /></li> </ol> 2011-11-13 01:00:00 +0100 2011-11-10 11:26:10 +0100 2011-11-10 11:26:10 +0100 B&W besluiten 01-11-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 01 november 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />1.   Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 oktober 2011.<br />2.   Ingekomen stukken<br />3.   Actieplan 2012 cultuurarrangement Overal!Overijssel gemeente Olst-Wijhe<br />4.   Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe<br />5.   Gentechvrij verklaren van de gemeente Olst-Wijhe<br />6.   Lotingsreglement bouwkavels 2011 gemeente Olst-Wijhe<br />7.   Vaststelling Programma Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2012<br />8.   Verwijdering asbesthoudende golfplaten rijwielstalling kbs 'de Bongerd'<br />9.   Planologische procedure Deventer Luchtvaartclub<br />10. Monitor vrijwilligerswerk 2011</p> 2011-11-06 13:00:00 +0100 2011-11-02 16:22:58 +0100 2012-04-01 17:45:59 +0200 B&W besluiten 25-10-2011 <h2>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 25 oktober 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, wethouder;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 oktober 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Startsubsidie en ondernemingsplan kringloopbedrijf Olst-Wijhe<br />4. Verplaatsen van abri van Jan Hooglandstraat naar De Omloop<br />5. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bouwhuispad 4 Olst<br />6. Subsidie 2012 Stichting Vriendendiensten Deventer e.o.</p> 2011-10-31 17:00:00 +0100 2011-10-31 15:26:08 +0100 2012-04-01 17:41:10 +0200 B&W besluiten 18-10-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 18 oktober 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp; dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp; dhr. A. Oeseburg, wethouder;<br />&nbsp;<br />Afwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 oktober 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Stedenbouwkundig plan Park Wijhezicht</li> <li>Verdeling uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan (DOP) Elshof</li> <li>Vaststellen verordeningen en tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 en&nbsp;tarief toeristenbelasting</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning KPN Glasvezel</li> <li>Actualisatie Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente Olst-Wijhe 2002</li> <li>Advies naar aanleiding van voorstel gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om te&nbsp;stoppen met het landinrichtingsproject Olst-Wesepe</li> <li>Wijziging van subsidie Historische vereniging &rsquo;t Olster Erfgoed<br /></li> </ol> 2011-10-24 22:00:00 +0200 2011-10-24 17:44:18 +0200 2011-10-24 17:46:34 +0200 B&W besluiten 11-10-2011 <p>BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 oktober 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br />&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 oktober 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2012-2015 - 11.047177<br />4.&nbsp;Wijzigingen inzamelmodel afvalstoffen - 11.047034</p> 2011-10-16 02:00:00 +0200 2011-10-14 18:54:24 +0200 2011-10-14 18:54:24 +0200 B&W besluiten 06-09-2011 en 13-09-2011 <h2>Agenda-besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 6 september 2011</h2> <p>Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />                  mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />                  dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />                  dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 30 augustus 2011<br />2. Ingekomen stukken</p> <h2>Agenda-besluitenlijst B&amp;W-vergadering d.d. 13 september 2011</h2> <p><br /><br />Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />                 mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />                 dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />                 dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 september 2011<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Plan van aanpak wijzigingen groenonderhoud<br />4. (Restitutie) leges Nationale IdentiteitsKaart (NIK)</p> 2011-09-17 14:00:00 +0200 2011-09-15 11:09:38 +0200 2012-03-30 01:05:22 +0200 B&W besluiten 30-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 30 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig: <br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 augustus 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Evaluatie toezicht openbare ruimte<br />4. Maatschappelijk betrokken ondernemen<br />5. Herontwikkeling Park Wijhezicht</p> 2011-09-05 20:00:00 +0200 2011-08-31 11:28:37 +0200 2012-03-30 00:49:04 +0200 B&W besluiten 23-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 23 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 9 augustus 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de actualisatie Toekomstvisie Olst-Wijhe, incl.<br /> Realisatiehoofdstuk, en tot het aanpassen van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen</li> <li>Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2011 (t.b.v. raad besluitvormend)</li> <li>Aanpak wateroverlast Veerstraat/de Grienden te Wijhe</li> <li>Vaststellen van de Gedeeltelijke herziening voorschriften bestemmingsplan</li> <li>Voorstel tot vaststelling van het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 2011-2015</li> <li>Stichting de Overijsselse Ombudsman</li> <li>Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld-advisering SNIP3</li> <li>Tijdelijk bouwkampement Vereniging Aardehuizen</li> </ol> 2011-08-28 02:00:00 +0200 2011-08-24 16:27:27 +0200 2012-03-30 00:46:43 +0200 B&W besluiten 09-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 09 augustus 2011</h2> <p>Aanwezig: <br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 2 augustus 2011.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Voorstel Pilot Tijdbeleid gemeente Olst-Wijhe: veilige routes tussen school en thuis<br />4. Verzoek om medewerking aan herontwikkeling van 't Polletje<br />5. Afvalmonitor 2010</p> 2011-08-14 02:00:00 +0200 2011-08-10 12:01:35 +0200 2012-03-30 00:37:48 +0200 B&W besluiten 02-08-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 02 augustus 2011</h2> <p> Aanwezig:<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /> <br />Afwezig:<br /> dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 juli 2011.</li> <li>Ingekomen stukken.</li> <li>Aanvraag in het kader van de spoedprocedure onderwijshuisvesting t.b.v. bestrijding boktor in de dakconstructie van de kbs St. Willibrord in Olst.</li> <li>Verhuurovereenkomst grond en Overeenkomst tot vestiging van een huurafhankelijk opstalrecht tussen gemeente Olst-Wijhe en Stichting Scouting Olst-Wijhe.</li> <li>Deelname aan het project IkStartSmartOverijssel.</li> <li>Tijdelijke buitenwerkingstelling starterslening.</li> <li>Heroverwegingsvoorstel Recreatie en Toerisme.</li> <li>Verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van 4 woningen op de locatie Boskamp/Eikelhofweg.</li> <li>Aanvraag standplaatsvergunning voor een ijswagen op het parkeerterrein hoek Veerweg-Rijksstraatweg te Olst.</li> <li>Bouw atelier Haereweg 10.</li> <li>Samenwerking Wabo-taken Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.</li> <li>Budgetverdeling uitvoeringsbudget dorpsontwikkelingsplan Den Nul-Fortmond-Duur.</li> <li>Verzoek om legalisatie en herbouw noodwoning Wechterholt 39.</li> <li>Reactie op verzoek handhaving bouwwerkzaamheden inrichting Erveweg 10 in Welsum en voortduren van de gedoogperiode.</li> </ol> 2011-08-07 02:00:00 +0200 2011-08-03 14:53:54 +0200 2012-03-30 00:37:20 +0200 B&W besluiten 26-07-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 juli 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris;<br />&nbsp;<br />Afwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 juli 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Vaststellen Evaluatie nota Spelen in Olst-Wijhe<br />4.&nbsp;Afsluiten intentieovereenkomst samenwerking regio Zwolle<br />5.&nbsp;Straatnaam bedrijventerrein Wesepe<br />6.&nbsp;Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Noorder Koeslag<br />7.&nbsp;Het omvormen, vernieuwen en wijzigen van de onderhoudsfrequentie van openbaar <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; groen <br />8.&nbsp;Aanbod Zorgbelang voor instellen meldpunt Wmo</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2011-07-31 02:00:00 +0200 2011-07-27 18:10:43 +0200 2011-07-27 18:10:43 +0200 B&W besluiten 19-07-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 juli 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. G.H.F. Grashof, locosecretaris.<br />&nbsp;<br />Afwezig:<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 juli 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Besteding van de jaarlijkse bijdrage vanuit gemeente t.b.v. het functioneren&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; van&nbsp;historische vereniging &rsquo;t Olster Erfgoed in het Infocentrum IJssel Den Nul<br />4.&nbsp;Planologische procedure luchtvaartclub<br />5.&nbsp;Reactie gedeputeerde Staten van Overijssel op de vastgestelde bedrijventerreinvisie<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olst-Wijhe 2010-2020<br />6.&nbsp;Bouw vrijstaande starterswoning op het perceel Elshof tussen nummer 15 en 17 te<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wijhe</p> <p><br /></p> 2011-07-31 02:00:00 +0200 2011-07-27 18:08:45 +0200 2012-03-29 18:39:37 +0200 B&W besluiten 05-07-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 juli 2011</h2> <p>Aanwezig:</p> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, loco-secretaris.</li> </ul> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 28 juni 2011.1. </li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Verzoek medewerking sloop winkel en oprichten winkel met appartementen Langstraat 76 te Wijhe</li> <li>Tussenevaluatie hondenpoepbeleid</li> <li>Projectplan 'Zorg en wonen 2.0: Digitale (zorg)dienstverlening in Olst-Wijhe'</li> </ol> 2011-07-10 02:00:00 +0200 2011-07-07 12:48:03 +0200 2012-03-30 00:32:56 +0200 B&W besluiten 28-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 28 juni 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursvoorstel pilot NetwerkRUD</li> </ul> 2011-07-02 10:00:00 +0200 2011-06-29 15:55:10 +0200 2012-03-30 00:24:03 +0200 B&W besluiten 21-06-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <h2>Agenda:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Actualiseren normenkader 2010-2011 i.v.m. accountantscontrole rechtmatigheid</li> <li>Gedeeltelijke herziening voorschriften bestemmingsplan buitengebied - 2</li> <li>Aanpassing bestrijding eikenprocessierups</li> <li>Aanwijzen 'huis der gemeente'</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid 23 juni 2011</li> <li>Subsidie Stichting programmaraad IJsselland, NOP &amp; Zuid-Drenthe</li> </ol> 2011-06-25 11:00:00 +0200 2011-06-22 15:46:37 +0200 2012-03-30 00:20:49 +0200 B&W besluiten 07-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 07 juni 2011</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 31 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Vaststelling beeldkwaliteitplan</li> <li>Eerste bestuursrapportage 2011</li> <li>Ledenvergadering VNG, juni 2011</li> <li>Subsidieverlening kleedkamers Wijhe'92 en SC Wesepe</li> <li>Jaarverslag 2010 commissie van advies voor de bezwaarschriften</li> <li>Begrotingswijziging 2 en 3-2011 GGD IJsselland</li> <li>Uitspraak raad van State op het ingestelde beroep tegen partiële herziening bestemmingsplan Het Klaverblad</li> <li>Collegevoorstel aanpassing grondprijzenbrief 2011</li> </ol> 2011-06-18 11:00:00 +0200 2011-06-16 11:21:17 +0200 2012-03-30 00:19:27 +0200 B&W besluiten 14-06-2011 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 juni 2011</h2> <p> </p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 6 juni 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Eenmalige subsidieaanvraag van Staatsbosbeheer t.b.v. een buitenspeelplaats bij Infocentrum IJssel Den Nul</li> <li>Overnachtingsmogelijkheden voor groepen in de sporthal in Wijhe en Olst</li> <li>Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst</li> <li>Eerste bestuursrapportage 2011</li> <li>Inzet Rood-voor-Roodmiddelen in het Landschapsfonds</li> <li>Structurele subsidieaanvraag Sallands Bureau voor Toerisme (SBT) 2012-2015</li> <li>Onderzoek Energiebesparing bij IJsselhoeven</li> <li>Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Recreatiegemeenschap (RGS) Salland</li> <li>Raadsvoorstel vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2010</li> <li>Peuterwerk, notitie over kwaliteit, educatie en samenwerking</li> </ol> 2011-06-18 11:00:00 +0200 2011-06-16 11:06:50 +0200 2012-03-30 00:18:29 +0200 B&W besluiten 31-05-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <ul> <li>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;</li> <li>dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;</li> <li>dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.<br /></li> </ul> <h2>Agendapunten:</h2> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 24 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Begroting 2012 en voorjaarsnota 2011 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Uitvoeringsplan Woningmarkt Olst-Wijhe 2010-2015</li> </ol> 2011-06-04 10:01:00 +0200 2011-05-31 17:14:48 +0200 2012-03-30 00:13:38 +0200 B&W besluiten 24-05-2011 <h2>Aanwezig:</h2> <p>dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 17 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Bestuursakkoord</li> <li>Rekening 2010 </li> <li>Subsidiebeschikking 2011 Toerist Info Wijhe (TIW) en VVV Olst / Voortgang fusie VVV</li> <li>Vergadering algemeen Bestuur GR Sallcon d.d. 26 mei 2011</li> </ol> 2011-06-04 10:00:00 +0200 2011-05-31 17:09:19 +0200 2012-03-30 00:12:52 +0200 B&W besluiten 17-05-2011 <p><br />Onderwerp: perslijst week 20, 17-05-2011</p> <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 17 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 10 mei 2011</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Beleidsnotitie Mantelzorgwonen</li> <li>Peuterwerk, notitie over kwaliteit, educatie en samenwerking</li> <li>Definitief inrichtingsplan Jan Schamhartstraat</li> <li>Toezicht en handhaving kinderopvang</li> <li>Wabo dienstverleningsovereenkomst Overijssel</li> <li>Begroting 2012 en rekening 2010 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs&nbsp;Olst-Wijhe en Raalte</li> <li>Gewijzigde Melding Vermoeden Misstanden</li> <li>Verwijsborden fietsroutenetwerk</li> <li>Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Woningschap Regio Zwolle</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Parti&euml;le herziening IJsselzone (de Loswal)&rsquo;<br /></li> </ol> 2011-05-22 09:56:00 +0200 2011-05-19 09:56:47 +0200 2011-05-19 09:56:47 +0200 B&W besluiten 10-05-2011 <p><br />AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 10 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig: mevr. J. Otterloo-Ripperda, locoburgemeester/wethouder;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.d<br /><br />Afwezig:&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester.</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 3 mei 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Eikenprocessierups aanpak bestrijding 2011</li> <li>Beoordeling prestaties SallandWonen: het KWH-Visitatierapport</li> <li>Vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011-2015</li> <li>Voorstel tot betaling door de gemeente Olst-Wijhe van de kosten die Van Wijnen&nbsp;Projectontwikkeling Oost B.V. heeft gemaakt voor het afvoeren van asbesthoudende&nbsp;grond afkomstig uit gemeentelijke bodem</li> <li>Voorstel tot het aanbieden van het gewijzigde procesvoorstel voor de evaluatie van&nbsp;de BOS-impuls aan de raad</li> <li>Dierenasiel Zwolle overeenkomst 2011</li> <li>Verzoek handhaving omgevingsrecht inzake het pluimveebedrijf op het perceel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Erveweg 10 </li> <li>Investeringsprogramma sportaccommodaties</li> </ol> 2011-05-15 18:41:00 +0200 2011-05-12 18:41:02 +0200 2011-05-12 18:41:02 +0200 B&W besluiten 03-05-2010 <p><br />AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 03 mei 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:<br />&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 26 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Onderhoud wegen 2011<br />4.&nbsp;Herontwikkeling &rsquo;t Polletje<br />5.&nbsp;Deelname aan Kennispoort Regio Zwolle</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2011-05-15 02:00:00 +0200 2011-05-12 18:34:28 +0200 2011-05-12 18:34:28 +0200 B&W besluiten 26-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 26 april 2011&nbsp; <br />Vastgesteld d.d. 3 mei 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;<br />dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 19 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Nota reserves en voorzieningen 2011<br />4.&nbsp;Grondexploitaties en Noordmanshoek<br />5.&nbsp;Resultaten Benchmark Rioleringszorg 2010</p> 2011-05-15 02:00:00 +0200 2011-05-12 18:30:10 +0200 2011-05-12 18:30:10 +0200 B&W besluiten 19-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 19 april 2011.&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 12 april 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Subsidieaanvraag Investeren Met Gemeenten IMG<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Gebiedsgericht project IJsseluiterwaarden<br />&nbsp;<br />4.&nbsp;Productovereenkomsten educatie en Vavo 2011<br />&nbsp;<br />5.&nbsp;Aanvalsplan laaggeletterdheid<br />&nbsp;<br />6.&nbsp;Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010<br />&nbsp;<br />7.&nbsp;Benoemen nieuwe leden Wmo-Adviesraad<br />&nbsp;<br />8.&nbsp;1.&nbsp;Aanvraag subsidie Externe Veiligheid bij de Provincie Overijssel op basis van het <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2011-2014 en de&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; subsidieregeling&nbsp;Externe Veiligheid Overijssel<br />&nbsp;2.&nbsp;Vaststelling van het Jaarverslag gemeentelijk uitvoeringsplan EV-beleid 2010</p> 2011-04-24 02:00:00 +0200 2011-04-20 23:07:40 +0200 2011-04-20 23:07:40 +0200 B&W besluiten12-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 12 april 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 5 april 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken en uitnodigingen<br />3.&nbsp;Uitvoeringsplan woningmarkt Olst-Wijhe 2010-2015<br />4.&nbsp;Jaarrapportage Toezicht openbare ruimte 2010 &amp; werkplan 2011 toezichthouders<br />5.&nbsp;Prestatieafspraken met SallandWonen</p> 2011-04-17 02:00:00 +0200 2011-04-13 18:47:48 +0200 2011-04-13 18:47:48 +0200 B&W besluiten 05-04-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 05 april 2011&nbsp;</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester<br />&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 29 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Kruising bij Herxen<br />4.&nbsp;Groen Gas Hub Salland<br />5.&nbsp;Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2010<br />6.&nbsp;Vaststellen beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; een&nbsp;sociaal medische indicatie gemeente Olst-Wijhe<br />7.&nbsp;Subsidie IJsseltheaterfietstocht 2011<br />8.&nbsp;Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand</p> 2011-04-10 02:00:00 +0200 2011-04-06 17:16:18 +0200 2011-04-06 17:16:18 +0200 B&W besluiten 29-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 29 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 22 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Notitie m.e.r.-beoordeling van de pluimveehouderij op het perceel Erveweg 10 te Welsum<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2011-04-03 02:00:00 +0200 2011-04-01 18:29:28 +0200 2011-04-01 18:29:28 +0200 B&W besluiten 22-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 22 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Jeugd 24-3-2011<br />4.&nbsp;Vergadering Algemeen Bestuur GGD IJsselland 24-3-2011<br />5.&nbsp;Reconstructie kruising Herxen-N337<br />6.&nbsp;Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Kleine kernen</p> 2011-04-03 02:00:00 +0200 2011-04-01 18:22:18 +0200 2011-04-01 18:22:18 +0200 B&W besluiten 15-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 15 maart 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p><br />1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 maart 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Uitvoering Project Energiebesparing De Enk - Wijhe<br />4.&nbsp;Beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014</p> 2011-03-19 01:00:00 +0100 2011-03-16 17:33:15 +0100 2011-03-16 17:33:15 +0100 B&W besluiten 08-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 8 maart 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 maart 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegemeenschap Salland<br />&nbsp;<br />4.&nbsp;Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur<br />&nbsp;<br />5.&nbsp;Verlengen geldigheidsduur Sociaal Statuut<br />&nbsp;<br />6.&nbsp;Actualisatie gebiedsconvenant PmjP 2011<br />&nbsp;</p> 2011-03-12 01:00:00 +0100 2011-03-09 14:59:01 +0100 2011-03-09 14:59:01 +0100 B&W besluiten 01-03-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 1 maart 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp; dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>Afwezig:&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda.</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 23 februari 2011.<br />&nbsp;<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />&nbsp;<br />3.&nbsp;Samenwerkingsovereenkomst met St. Olympia&rsquo;s Tour door Nederland<br />&nbsp;</p> 2011-03-12 01:00:00 +0100 2011-03-09 15:06:03 +0100 2011-03-09 15:06:03 +0100 B&W besluiten 22-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 22 februari 2011</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 15 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Ontwerpen kunstwerk gemeentehuis Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2011-02-26 01:00:00 +0100 2011-02-23 18:15:28 +0100 2011-02-23 18:15:28 +0100 B&W besluiten 15-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 15 februari 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 8 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken en uitnodigingen<br />3.&nbsp;Onderzoek meer zwemwaterlocaties in en om de stad<br />4.&nbsp;Masterplan wonen, welzijn en zorg 2011-2020<br />5.&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost<br />6.&nbsp;Sleutelproject Raalterwegzone/Loswal<br />7.&nbsp;Ontwerp-bestemmingsplan &lsquo;Parti&euml;le herziening IJsselzone (Loswal)&rsquo;<br />8.&nbsp;Klachtenrapportage 2010<br />9.&nbsp;Actualisatie beleid bijzondere bijstand<br />10.&nbsp;Voorlopige vaststelling bevolkingscijfer 1-1-2011<br />11.&nbsp;Geactualiseerd afvalwaterakkoord gemeente Olst-Wijhe en Waterschap Groot Salland<br />12.&nbsp;Herontwikkeling Noordpool in Wijhe</p> 2011-02-19 01:00:00 +0100 2011-02-16 12:12:01 +0100 2011-02-16 12:12:01 +0100 B&W besluiten 08-02-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 8 februari 2011.</p> <p>Aanwezig:&nbsp;dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 1 februari 2011.<br />2.&nbsp;Ingekomen stukken<br />3.&nbsp;Leader-aanvragen voor drie projecten in de gemeente Olst-Wijhe<br />4.&nbsp;Ontwerpen kunstwerk gemeentehuis Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2011-02-12 01:00:00 +0100 2011-02-09 14:17:45 +0100 2011-02-09 14:17:45 +0100 B&W besluiten 01-02-2011 AGENDA-/BESLUITENLIJST B&W-vergadering d.d. 1 februari 2011. <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 25 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken&nbsp;</li> <li>Plan van aanpak Sociale Toekomstvisie Gemeente Olst-Wijhe (tweede deel)</li> <li>Aangaan overeenkomst met de provincie Overijssel over interbestuurlijk <br />&nbsp;toezicht/doorwerking provinciaal ruimtelijk belang&nbsp;</li> <li>Overeenkomst inzake samenwerking met de gemeente Zwolle op het terrein van de Wet&nbsp;&nbsp;Inburgering&nbsp;</li> <li>Overzicht besteding vast jaarlijks uitvoeringsbudget over 2009 van &euro; 771 in het kader vanhet dorpsontwikkelingsplan van alle kernen en dorpen in Olst-Wijhe<br />&nbsp;</li> </ol> 2011-02-05 01:00:00 +0100 2011-02-02 16:05:13 +0100 2011-02-02 16:06:58 +0100 B&W besluiten 25-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 25 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 18 januari 2011.</li> <li>Pilot oudpapierinzameling kern Olst met blauwe minicontainers</li> <li>Voorbereidingsbesluit Het Polletje</li> <li>Programma Duurzaam Olst-Wijhe 2011-2015</li> <li>Advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van de heer mr. R.J. de Vries tegen het besluit van 15 november 2010 tot het verlenen van medewerking aan het verzoek om het bestemmingsplan Wijhe zodanig te herzien dat een bouwmogelijkheid wordt gecre&euml;erd op het perceel aan de Wijhendaalseweg, gelegen tussen de nummers 3 en 3a</li> <li>Inzet buurtbemiddeling</li> </ol> 2011-01-29 09:00:00 +0100 2011-01-27 13:33:25 +0100 2011-01-27 13:33:25 +0100 B&W besluiten 18-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d.&nbsp; 18 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 11 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Subsidieverlening SKOW 2011</li> <li>Evaluatie BOS-Impuls en discussiestuk nieuwe impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur</li> <li>Treasurystatuut Olst-Wijhe 2011</li> <li>Plan van Aanpak voor de Pilot Netwerk RUD IJsselland en Startnotitie samenwerking WABO-taken Deventer, Raalte en Olst-Wijhe</li> <li>Evenementenoverzicht 2011</li> </ol> 2011-01-24 09:58:14 +0100 2011-01-24 09:58:14 +0100 2011-01-24 09:58:14 +0100 B&W besluiten 11-01-2011 <p>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 11 januari 2011</p> <ol> <li>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 4 januari 2011.</li> <li>Ingekomen stukken&nbsp;</li> <li>Aansluiting LV-BAG en vervolg</li> <li>Prioriteitswegen voor hulpverleningsdiensten</li> <li>Verkeersbesluit voor een inrijdverbod voor vrachtverkeer vanaf bedrijventerrein De Enk</li> <li>Intentieverklaring Regionale aanpak kindermishandeling</li> </ol> 2011-01-24 01:00:00 +0100 2011-01-24 09:54:50 +0100 2011-01-24 09:54:50 +0100 B&W besluiten 04-01-2011 B&W besluiten van week 1 <p><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 21 december 2010.<br /><br /></span></p> <p><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ingekomen stukken</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Glasvezelnetwerk</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R</span>estaureren en herplaatsen OLBA-beeld</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Kermis Olst vanaf 2010 niet meer te verpachten</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Overeenkomst met VHD inzake Cras @ VHD-dienstverlening</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Uitvoeringsprogramma Andere Overheid</span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Veiligheidshuis IJsselland</span></p> <p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>9.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dorpsontwikkelingsplannen tot en met 2013</span></span></span></p> <p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>10.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Jaarlijkse subsidie Sallands Bureau voor Toerisme (SBT)</span></span></span></p> <p><span><span>&nbsp;</span></span><span><span>11</span><span><span>.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Contract schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep</span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> 2011-01-08 01:00:00 +0100 2011-01-05 16:43:36 +0100 2012-03-29 18:39:31 +0200 B&W besluiten van 2010-12-21 <p>B&amp;W besluiten van week 51:</p> <p>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 14 december 2010.</p> <p>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ingekomen stukken</p> <p><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Aanbesteding civieltechnische werkzaamheden voor revitalisering De Enk en een verbeterde aansluiting van het bedrijventerrein De Omloop (Voortgezette behandeling d.d. 14-12-2010)</span></p> <p><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Collegevergadering, portefeuilleverdeling, portefeuilleoverleg</span></p> <p><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Plaatsen verkiezingsborden</span></p> <p><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Verlenging verordening VROM Starterslening</span></p> <p><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Grondprijzenbrief 2011</span></p> <p><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Plan van aanpak Sociale Toekomstvisie Gemeente Olst-Wijhe (tweede deel)</span></p> <p><span>9.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe</span></p> <p><span>10.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Aanvraag subsidie 2011 VluchtelingenWerk Overijssel</span></p> <p><span>11.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dienstverleningsovereenkomst schuldhulpverlening gemeente Deventer</span></p> <p><span>12.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Aanbestedingstraject Website Centrum voor Jeugd en Gezin</span></p> <p><span>13.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>De gewijzigde SOS beleidsagenda leerplicht, kwalificatieplicht en&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;voortijdig&nbsp;schoolverlaten&nbsp;</span><span>2010-2012</span></p> <p><span>14.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>De straatnaam &lsquo;Kleine Beld&rsquo; vaststellen</span></p> <p>15.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Evaluatie uitvoeringsplan Zwerfafval</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER:</span></p> <p><span>16.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Floorsregeling</span></p> <p>&nbsp;</p> 2010-12-23 01:00:00 +0100 2010-12-22 16:03:11 +0100 2010-12-22 16:03:11 +0100 B&W besluiten van 2010-12-14 <h2>AGENDA-/BESLUITENLIJST B&amp;W-vergadering d.d. 14 december 2010</h2> <p>Aanwezig: dhr. A.G.J. Strien, burgemeester;<br /> mevr. J. Otterloo-Ripperda, wethouder;<br /> dhr. C.M.A. van den Berg, wethouder;<br /> dhr. A. Oeseburg, gemeentesecretaris.</p> <p>1. Besluitenlijst b&amp;w-vergadering d.d. 7 december 2010.<br />2. Ingekomen stukken<br />3. Gladheidbestrijding 2010-2011<br />4. Buurtbus Wijhe-Raalte<br />5. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Kleine kernen<br />6. Vergadering Veiligheidsbestuur IJsselland d.d. 15 december 2010<br />7. Uitvoering Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning 2011<br />8. Gunning vervangen dak werf<br />9. Kunstopdracht gemeentehuis te Wijhe-Raalterweg richting Langstraat</p> 2010-12-18 01:00:00 +0100 2010-12-15 15:37:05 +0100 2012-03-29 19:48:21 +0200 B&W besluiten van 2010-12-07 <p>B&amp;W besluiten van week 49.</p> 2010-12-08 16:38:00 +0100 2010-12-08 16:38:29 +0100 2010-12-08 16:50:18 +0100 B&W besluiten 2010-11-30 <p>B&amp;W besluiten van week 48.</p> 2010-11-30 01:00:00 +0100 2010-12-08 14:30:25 +0100 2010-12-15 15:38:50 +0100 B&W besluiten 2010-11-23 <p>B&amp;W besluiten van week 47, 23 november 2010</p> 2010-11-26 01:00:00 +0100 2010-11-30 10:43:04 +0100 2010-11-30 10:43:04 +0100 B&W besluiten 2010-11-16 <p>&nbsp;In de bijlage treft u de B&amp;W besluiten van dinsdag 16 november 2010.</p> 2010-11-18 01:00:00 +0100 2010-11-18 15:46:30 +0100 2010-11-18 15:47:38 +0100